Tài liệu Mới cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A. lêi më ®Çu Thùc tiÔn ®· cho thÊy sù tån t¹i cña kinh tÕ t- nh©n lµ 1 yªu cÇu kh¸ch quan. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Æt ra nh- mét yªu cÇu tÊt yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Kinh tÕ t- nh©n lµ mét bé phËn cña c¬ cÊu ®ã. Nã cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Tr¶i qua qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi vai trß cña kinh tÕ t- nh©n ngµy cµng ®-îc kh¼ng ®Þnh râ rµng nhÊt lµ trong thêi kú toµn cÇu ho¸ nµy. §Ó cho kinh tÕ t- nh©n ph¸t huy hÕt søc m¹nh cña nã th× nhµ n-íc kh«ng chØ thõa nhËn mµ cßn ph¶i biÕt khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng cña nã vµ môc tiªu d©n giµu n-íc m¹nh.Víi t- duy ®æi míi, ®¹i héi lÇn thø VI cña ®¶ng ®· x¸c ®Þnh c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa lµ nhiÖn vô th-êng xuyªn, liªn tôc trong suèt thêi kú qu¸ ®é víi nh÷ng h×nh thøc vµ b-íc ®i thÝch hîp. Do vËy cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch sö dông vµ c¶i t¹o ®óng ®¾n c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, coi ®ã lµ gi¶i ph¸p cã ý nghÜa chiÕn l-îc l©u dµi nh»m gi¶i phãng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ khai th¸c mäi tiÒm lùc cña ®Êt n-íc. HiÖn nay §¶ng vµ nhµ n-íc ®· kh¼ng ®Þnh: “ Sù tån t¹i cña khu vùc kinh tÕ t- nh©n kh«ng chØ lµ sù tån t¹i kh¸ch quan chóng ta ph¶i chÊp nhËn, mµ nã cßn rÊt cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam” . NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ®øng tr-íc nh÷ng thêi c¬ th¸ch thøc míi. C¬ héi ph¸t triÓn rót nh¾n, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu ®-a ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 lµ hiÖn thùc. Trong bèi c¶nh c¸c nguån lùc cña ViÖt Nam cßn ®ang h¹n chÕ, x©y dùng mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, coi kinh tÕ t- nh©n nh- mét ®éng lùc ph¸t triÓn -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¬ b¶n lµ mét h-íng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n. HiÖn nay vai trß còng nh- c¸c chÝnh s¸ch ®-îc nhµ n-íc x¸c ®Þnh rÊt râ trong nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø n¨m ban chÊp hµnh trung -¬ng ®¶ng kho¸ IX. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY B. NéI DUNG I> Thùc tr¹ng t×nh thÕ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n ë n-íc ta hiÖn nay 1> Nh÷ng mÆt ®-îc a> Kh¬i dËy vµ ph¸t huy ®-îc ý chÝ lµm giµu cña nh©n d©n, h×nh thµnh ®éi ngò doanh nh©n Ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n theo chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc ®· kh¬i dËy vµ cæ vò ®-îc tinh thÇn doanh nghiÖp, ý chÝ lµm giµu; cñng cè vµ t¨ng thªm lßng tin cña ng-êi ®Çu t- vµ kinh doanh vµo ®-êng lèi ®æi míi cña ®¶ng, luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc; doanh nh©n,doanh nghiÖp ®Çu t-, kinh doanh ®óng ph¸p luËt ®-îc x· héi t«n vinh. H×nh thµnh ®-îc -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÇng líp doanh nh©n vµ ngµy cµng lín m¹nh. thñ t-íng chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 13/10 hµng n¨m-ngµy b¸c hå göi th- cho giíi c«ng th-¬ng viÖt nam, hoan nghªnh giíi c«ng th-¬ng ®· ®oµn kÕt l¹i thµnh c«ng th-¬ng cøu quèc ®oµn vµ gia nhËp mÆt trËn viÖt minh lµ “ Ngµy doanh nh©n viÖt nam” . §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù thay ®æi trong tduy cña ®¶ng, coi träng vµ ®Ò cao vai trß cña nh÷ng doanh nh©n, doanh nghiÖp. b> Gãp phÇn h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa LuËt doanh nghiÖp víi sù hiÖn diÖn cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®· ghi nhËn ®-îc nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng: quyÒn tù do kinh doanh, quyÒn tù chñ, tù quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc cña m×nh, quyÒn ®-îc b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt khi gia nhËp thÞ tr-êng. §ång thêi, b-íc ®Çu t¹o lËp ®-îc khung qu¶n trÞ kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr-êng vµ th«ng lÖ quèc tÕ nh»m t¹o ®éng lùc vµ t¨ng c-êng tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp tr-íc ph¸p luËt. H×nh thµnh t-¬ng ®èi ®ång bé hÖ thèng c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh vµ hÖ thèng c¬ quan tµi ph¸n kinh doanh gãp phÇn ®-a viÖc qu¶n lý nhµ n-íc ®èi víi viÖc tham gia, tæ chøc l¹i, rót khái thÞ tr-êng cã nÒn nÕp h¬n vµ b¶o vÖ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña doanh nghiÖp. Thay ®æi t- duy qu¶n lý, t«n träng vµ b¶o ®¶m quyÒn “ ng-êi d©n ®-îc tù do kinh doanh trong nh÷ng lÜnh vùc mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm” vµ thùc hiÖn nguyªn t¾c: “ c«ng chøc trong bé m¸y c«ng quyÒn chØ ®-îc lµm nh÷ng g× mµ ph¸p luËt -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quy ®Þnh; chuyÓn tõ c¬ chÕ “ qu¶n ®Õn ®©u cho më ®Õn ®ã” sang “ qu¶n lý nhµ n-íc ph¶i theo kÞp sù ph¸t triÓn” c>§ãng gãp ngµy cµng nhiÒu h¬n cho ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi Trong vµi thËp kû qua, kinh tÕ t- nh©n ®ãng gãp quan träng vµo ph¸t triÓn kinh tÕ, huy déng c¸c nguån lùc x· héi vµo s¶n xuÊt, kinh doanh, t¹o thªm viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, gãp phÇn gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ- x· héi cña ®¸t n-íc, gãp phÇn gi¶i phãng lùc l-îng s¶n xuÊt, thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,kinh tÕ t- nh©n t¨ng tr-ëng liªn tôc, chiÕm tû träng kh¸ lín vµ æn ®Þnh trong GDP cña n-íc ta. N¨m 2004, GDP khu vùc kinh tÕ t- nh©n ®¹t 274.473 tû ®ång chiÕm 38,5% tæng GDP cña c¶ n-íc . Gi¸ tri s¶n l-îng c«ng nghiÖp cña kinh tÕ t- nh©n cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao h¬n tèc ®é t¨ng tr-ëng gi¸ trÞ s¶n l-îng toµn ngµnh c«ng nghiÖp, Tõ n¨m 2001 ®Õn cuèi 2004, tæng sè vèn ®¨ng ký míi vµ ®¨ng ký bæ sung cña c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ t- nh©n ®¹t kho¶ng 197.122 tû ®ång. C¸c trang tr¹i ®· thu hót ®-îc 11,5 ngh×n tû ®ång. Nhê ®ã lµm t¨ng tû träng vèn ®Çu tcña khu vùc d©n c- vµ t- nh©n trong tæng vèn ®Çu t- ph¸t triÓn toµn x· héi tõ 23,5% n¨m 2001 lªn 27,4% n¨m 2004. Kinh tÕ t- nh©n ®· gãp phÇn quan träng thu hót nhiÒu lao ®éng trong x· héi, nhÊt lµ sè ng-êi ®Õn tuæi lao ®éng ch-a cã viÖc lµm C«ng bè cña ban chØ ®¹o ®iÒu tra lao ®éng- viÖc lµm trung -¬ng cho thÊy, lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm ngµy 1/7/2005 trong khu vùc kinh tÕ ngoµi nhµ n-íc, tËp trung chñ yÕu trong khu vùc -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh tª t- nh©n lµ 38,355 triÖu ng-êi chiÕm 88,2% sè lao ®éng cã viÖc lµm t-êng xuyªn trong c¶ nø¬c. §Õn cuèi n¨m 2003 cã gÇn 2 triÖu lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh ngiÖp t- nh©n, t¨ng kho¶ng 1 triÖu ng-êi so víi n¨m 2000. Theo sè liÖu cña bé tµi chÝnh, n¨m 2004, sè thu tõ kinh tÕ t- nh©n ®¹t kho¶n 13.100 tû ®ång, chiÕm kho¶ng 7,8% tæng thu ng©n s¸ch nhµ n-íc. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n ®· gãp phÇn më mang ngµnh nghÒ vµ l-u th«ng hµng ho¸. S¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó. Kinh tÕ t- nh©n thu hót ®-îc ngµy cµng nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n vµo c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp, gãp phÇn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ë tõng ®Þa ph-¬ng vµ ë c¶ n-íc. Ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i, dÞch vô ph¸t triÓn m¹nh ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n,tíi tõng th«n Êp, lµng b¶n, vïng s©u, vïng xa. Tr×nh ®é s¶n xuÊt, kinh doanh cña hinh tÕ t- nh©n ngµy cµng tiÕn bé h¬n, thay thÕ hµng nhËp khÈu vµ tham gia xuÊt khÈu t¨ng lªn. §· xuÊt hiÖn nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ho¹t ®éng tèt, t¹o ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng, s¶n phÈm hµng ho¸ ®-îc ng-êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. cã nhiÒu chñ kinh doanh thµnh ®¹t, ®-a doanh nghiÖp cña m×nh ph¸t triÓn, c¶i thiÖn ®-îc ®êi sèng ng-êi lao ®éng, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc, tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng x· héi tõ thiÖn. Víi tÝch chÊt phong phó, ®a d¹ng, gon nhÑ, linh ho¹t, n¨ng ®éng, kinh tÕ hé gia ®×nh, c¸ thÓ tiÓu chñ cã -u thÕ vÒ kh¶ n¨ng huy ®éng nguån lùc ph©n t¸n t¹i chç nh- vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai, tµi nguyªn thiªn nhiªn, khoa häc vµ c«ng nghÖ... vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. C¸c trang tr¹i ho¹t déng kÕt hîp trång trät víi ch¨n nu«i, s¶n xuÊt víi chÕ biÕn vµ kinh doanh tæng hîp xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu. -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph¸t triÓn trang tr¹i ®· vµ ®ang ®-îc kh¼ng ®Þnh lµ m« h×nh phï hîp thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ quy m« lín, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. CÇn kh¼ng ®Þnh mÆt tÝch cùc cña kinh tÕ t- nh©n lµ c¬ b¶n :kinh tÕ t- nh©n ®·, ®ang vµ sÏ tiÕp tôc cã vai rß quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. §¹t ®-îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê cã ®-êng lèi ®æi míi ®óng ®¾ng cña ®¶ng, khung ph¸p lý kh«ng ngõng hoµn thiÖn, m«i tr-êng kinh doanh ngµy cµng th«ng tho¸ng, thuËn tiÖn vµ b×nh ®¼ng h¬n gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; sù chØ ®¹o thùc hiÖn kiªn tr× cña chÝnh phñ vµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh; nh©n d©n phÊn khëi, tin t-ëng vµo ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n-íc, ®ång thêi do yªu cÇu cña cuéc sèng, víi tiÒm n¨ng to lín, sù n¨ng ®éng vµ tinh thÇn doanh nghiÖp vèn cã, v-¬n lªn kh«ng cam chÞu ®ãi nghÌo, h¨ng h¸i ®Çu t- vµo s¶n xuÊt, kinh doanh lµm giµu cho b¶n th©n, céng ®ång vµ x· héi. 2>Nh÷ng khã kh¨n, yÕu kÐm a>Nh÷ng khã kh¨n Kinh doanh trong ®iÒu kiÖn cña n-íc ta cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi kinh tÕ t- nh©n. Bëi lÏ: m«i tr-êng ®Çu t-, kinh doanh ch-a thuËn lîi; khã tiÕp cËn nguån lùc (®Êt ®ai, vèn, nguån nh©n lùc), thñ tôc hµnh chÝnh phøc t¹p vµ tam lý x· héi ch-a thuËn lîi. HÖ thèng ph¸p luËt vÒ quyÒn tµi s¶n, vÒ hîp ®ång, gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång ch-a thËt ph¸t triÓn vµ rÊt khã thùc thi. M«i tr-êng ®Çu t- kinh doanh ch-a thuËn lîi. B¸o c¸o cña nh©n hµng thÕ giíi ngµy 14/9/2005 vÒ ho¹t ®éng kinh doanh 2006 ®· ®¸nh gi¸ viÖt nam lµ mét trong ng÷ng quèc gia thùc hiÖn c¶i c¸ch m¹nh nhÊt cho -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹t ®éng doanh nghiÖp v× ®· cã nh÷ng c¶i c¸ch trong ®¨ng ký kinh doanh, luËt ph¸ s¶n míi vµ c¸c ph-¬ng thøc hîp lý ho¸ viÖc thùc hiÖn ký hîp ®ång vµ gi¶m chi phÝ ®¨ng ký tµi s¶n. Tuy nhiªn, ViÖt Nam vÉn n»m trong sè 60 n-íc cã ho¹t ®éng kinh doanh khã kh¨n nhÊt. C«ng bè cña diÔn ®µn kinh tÕ thÕ giíi ngµy 28/9/2005, viÖt nam ®-îc xÕp h¹ng 81/117 nÒn kinh tÕ vÒ chØ sè c¹nh tranh toµn cÇu n¨m 2005, trong ®ã vÒ c¹nh tranh kinh doanh (80) vµ n¨ng lùc hµnh ®éng cña c¸c c¬ quan c«ng quyÒn kh¸ thÊp (92). Kinh tÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n vÉn lµ s¶n xuÊt nhá, l¹c hËu vÉn chiÕm ®a sè. ThiÕu mÆt b»ng s¶n xuÊt ®ang lµ trë ng¹i ®èi víi c¸c c¬ së kinh tÕ t- nh©n. HÇu hÕt c¸c hé ph¶i dö dông nhµ ë, ®¸t ë cña gia ®×nh trong khu d©n c- lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh nªn chËt hÑp, lµm « nhiÔm m«i tr-êng, khã më réng s¶n xuÊt, kinh doanh. Mét bé phËn kh«ng nhá doanh nghiÖp ph¶i ®i thuª l¹i ®Êt, nhµ x-ëng cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c víi gi¸ cao h¬n nhiÒu so víi gi¸ quy ®Þnh cña nhµ n-íc, v× thÕ hä kh«ng d¸m ®Çu t- l©u dµi vµo nhµ x-ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ; ph¶i chi cho viÖc c¶i t¹o mÆt b»ng vµ ®Òn bï qu¸ lín so víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh h¹n hÑp cña hä. Trong sè 47 doanh nghiÖp ®-îc pháng vÊn, chØ ch-a ®Õn 10% cã v¨n phßng trªn ®Êt riªng thuéc quyÒn sñ dông cña ng-êi s¸ng lËp; kho¶ng 11%thuª l¹i ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc. ViÖc kiÕm ®ñ vèn ®Çu t- vÉn lµ th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t- nh©n, c¶ trong giai ®o¹n khëi nghiÖp vµ ho¹t ®éng sau ®ã. §a sè c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ vay tiÒn ng©n hµng vµ hä tin r»ng, viÖc khã tiÕp cËn c¸c kho¶n tÝn dông ng©n hµng ®ang k×m h·m triÓn väng ph¸t triÓn cña hä.Thñ tôc hµnh chÝnh phiÒn hµ, phøc t¹p lµm t¨ng chi phÝ vµ thêi gian cho viÖc tu©n thñ ph¸p luËt. Thêi -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gian hoµn thµnh c¸c kh©u ®¨ng ký kinh doanh, kh¾c dÊu, ®¨ng ký m· sè thuÕ, mua ho¸ ®¬n kho¶ng 60 ngµy. Thñ tôc ®Êt ®ai, x©y dùng nhanh còng ph¶i vµi th¸ng, chËm co khi kÐo dµi c¶ n¨m. Sau 5 n¨m thi hµnh luËt doanh nghiÖp kÓ tõ n¨m 2000, thñ t-íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh b·i bá 186 giÊy phÐp kinh doanh, chøng chØ hµnh nghÒ...th× thíi cuèi n¨m 2005 sè l-îng “ giÊu phÐp con” t¨ng lªn c¶ tr¨m c¸i. Thèng kª cña phßng th-¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp viÖt nam cho thÊy, chØ tÝnh tõ n¨m 2003 ®Õn ®Çu n¨m 2005 sè giÊy cã hiÖu lùc t¨ng tõ 246 lªn 298 lo¹i. Doanh nghiÖp cßn bÞ thanh tra, kiÓm tra chång chÐo, kh«ng ®óng chøc n¨ng vµ kÐo dµi nhiÒu c¬ quan nhµ n-íc. Mét sè vi ph¹m cña doanh nghiÖp ë møc ®é quan hÖ kinh tÕ, quan Ö d©n sù n©ng lªn truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Kinh tÕ t- nh©n ch-a ®-îc nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ ®óng møc trong quan niÖm vµ nhËn thøc x· héi; vÉn cßn mét sè mÆc c¶m, ®Þnh kiÕn, e dÌ trong ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n. b>Nh÷ng yÕu kÐm C¬ cÊu kinh tÕ hé n«ng d©n chËm ®-îc c¶i thiÖn víi tû träng n«ng nghiÖp ®ãng gãp 79%. Tèc ®é t¨ng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n«ng th«n rÊt chËm, lµm cho thu nhËp cña ng-êi n«ng d©n tuy cã t¨ng kh¸, nh-ng kho¶ng c¸ch chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ ngµy mét d·n ra. §Õn cuèi n¨m 2005 lao ®éng n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n chiÕm 56,8% trong tæng l-îng lao ®éng toµn x· héi chØ t¹o ra 21%GDP.Con sè nµy cho thÊy GDP do lao ®éng lµm viÖc trong n«ng nghiÖp t¹o ra chØ b»ng 1/3 c«ng nghiÖp vµ dÞch vô.MÆt kh¸c, chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh l¹i lín (th«ng th-êng kho¶ng 80% tæng thu -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhËp) nªn thu nhËp cña n«ng d©n chñ yÕu lµ c«ng lao ®éng, thu nhËp rßng rÊt thÊp. H¬n n÷a, chi phÝ cho gi¸o dôc,y tÕ ngµy cµng chiÕm tû träng cao trong c¬ cÊu chi cña hé n«ng d©n, nªn ®êi sèng cña hä cµng khã kh¨n h¬n §ång thêi, sù chËm chuyÓn dÞch lao ®éng tõ khu vùc n«ng nghiÖp sang khu vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô lµm cho t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n vÉn rÊt nghiªm träng. Theo c«ng bè cña ban chØ ®¹o ®iÒu tra lao ®éng- viÖc lµm, ®Õn ngµy 1/7/2005 tû lÖ thêi gian lao ®éng ®-îc sö dông ë khu vùc n«ng th«n trong c¶ n-íc lµ 80,7. Quy m« cña doanh nghiÖp t- nh©n hÇu hÕt lµ nhá, mét sè cã quy m« võa vµ lín thuéc lo¹i h×nh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn. Vèn s¶n xuÊt kinh doan b×nh qu©n n¨m 2003 cña mét doanh nghiÖp t- nh©n lµ 1,34 tû ®ång, trong ®ã d-íi 1 tû ®ång chiÕm 66%; con sè t-¬ng øng cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n lµ 1,47 tû ®ång vµ 38%; c«ng ty cæ phÇn ;µ 5,09 tû dång vµ 25%. B×nh qu©n mét doanh nghiÖp thu hót trªn 30 lao ®éng. Nh×n chung, c¸c doanh nghiÖp cña t- nh©n cã tr×nh ®é khoa häc- c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ kü thuËt l¹c h©u, tay nghÒ cña ng-êi lao ®éng thÊp do ®ã, chÊt l-îng s¶n phÈm, dÞch vô thÊp, søc c¹nh tranh yÕu. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp yÕu kÐm, hiÓu biÕt ph¸p luËt cßn h¹n chÕ. Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm cña b¶n th©n hoÆc gia ®×nh. PhÇn lín chñ doanh nghiÖp vµ c¸n bé qu¶n lý ch-a qua ®µo t¹o. C¸c doanh nghiÖp cña t- nh©n Ýt ®Çu t- vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt, tËp trung nhiÒu vµo nh÷ng ngµnh nghÒ ®ßi hái Ýt vèn, thêi gian thu håi vèn nhanh, ch-a ®ñ søc ®Çu t- l©u dµi; tÝnh hîp t¸c, -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liªn kÕt cßn thÊp; mét bé phËn vi ph¹m ph¸p luËt, trèn thuÕ gian lËn th-¬ng m¹i, ch-a thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng. VÒ vi ph¹m cña doanh nghiÖp hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: theo b¸o c¸o cña chÝnh phñ (tr×nh kú häp thø II, quèc héi kho¸ XI, th¸ng 11 n¨m 2002 tai hµ néi) th× tõ th¸ng 1 n¨m 1999 ®Õn th¸ng 9 n¨m 2002 c¸c c¬ quan thuÕ ®· hoµn thuÕ VAT cho 16.361 ®¬n vÞ víi sè tiÒn 14.916 tû ®ång vµ míi chØ qua kiÓm tra 3.521 ®¬n vÞ ®· ph¸t hiÖn kho¶ng 1/2 sè ®¬n vÞ kiÓm tra ®-îc hoµn thuÕ sai, trong ®ã cã doanh nghiÖp cña t- nh©n lîi dông luËt doanh nghiÖp ®Ó chiÕm ®o¹t hoµn thuÕ VAT, ph¶i kÓ ®Õn kh«ng Ýt c«ng chøc thuÕ vµ h¶i quan ®· lîi dông nh÷ng “ doanh nghiÖp ¶o” do hä dùng lªn ®Ó lµm c«ng cô rót ruét ng©n s¸ch nhµ n-íc th«ng qua viÖc hoµn thuÕ VAT (h¶i quan cöa khÈu t©n thanh, l¹ng s¬n vµ c«ng chøc thuÕ th¸i b×nh...) C¸c doanh nghiÖp th-êng cã ®Þnh møc lao ®éng cao, thiÕu ®iÒu kiÖn b¶o hé vµ an toµn lao ®éng,ch-a thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é baá hiÓm x· héi, sè lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi thÊp,chØ chiÕm vµi chôc % tæng sè lao ®éng thuéc diÖn tham gia b¶o hiÓm x· héi, th-êng ký h¬p ®ång lao ®éng ng¸n h¹n ®Ó tr¸nh nép b¶o hiÓm x· héi . II>Kinh tÕ t- nh©n- mét trong nh÷ng ®éng lùc cña nÒn kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi lÇn thø X cña ®¶ng x¸c ®Þnh n-íc ta cã 5 thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c thµnh phÇn ®ã “ ®Òu lµ bé phËn hîp thµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt, cïng ph¸t triÓn l©u dµi, hîp t¸c vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh” , trong ®ã kinh tÕ t- nh©n (c¸ thÓ, tiÓu chñ, t- 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¶n t- nh©n) „ cã vai trß quan träng, lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc cña nÒn kinh tÕ” . Vai trß quan träng cña nÒn kinh tÕ t- nh©n ®-îc thÓ hiÖn ë nh÷ng néi dung sau: Mét lµ, kinh tÕ t- nh©n khai th¸c vµ tËn dông cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vÒ vèn,c¸c nguån nguyªn liÖu ë tõng ®Þa ph-¬ng. Ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n sÏ t¹o ra nguån ®Çu t- quan träng ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Hai lµ, kinh tÕ t- nh©n ph¸t triÓn sÏ t¹o viÖc lµm cho mét l-îng lín lao ®éng, b¶o ®¶m ®êi sèng vµ do ®ã gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh kinh tÕ- x· héi Vai trß nµy cµng cã ý nghÜa quan träng h¬n trong ®iÒu kiÖn n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Ba lµ, kinh tÕ t- nh©n t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô,®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu, gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Khu vùc kinh tÕ t- nh©n cã thÕ m¹nh trong viÖc huy ®éng vèn, khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng kh¸c cã hiÖu qu¶, ®ãng gãp ngµy cµng lín cho ng©n s¸ch nhµ n-íc... Bèn lµ, kinh tÕ t- nh©n gi÷ vai trß hç trî, bæ sung cho khu vùc kinh tÕ thuéc së h÷u nhµ n-íc, t¹o thµnh mèi liªn kÕt cïng hîp t¸c, cïng c¹nh tranh ®Ó cïng ph¸t triÓn. Vai trß hç trî kh«ng chØ t¹o ra hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng mµ cßn lµ ®éng lùc ®Ó kinh tÕ nhµ n-íc thùc hiÖn tèt vai trß chñ ®¹o cña m×ng th«ng qua c¹nh tranh. Víi sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c chñ thÓ kinh tÕ t- nh©n N¨m lµ, kinh tÕ t- nh©n gãp phÇn duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, qua ®ã sö dông vµ ph¸t huy kinh nghiÖm s¶n - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt kinh doanh, kinh nghiÖm qu¶n ký s¶n xuÊt ®· ®-îc tÝch luü qua nhiÒu thÕ hÖ, kÕt hîp truyÒn thèng vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña ngµnh nghÒ truyÒn thèng lµ g¾n chÆt víi kinh tÕ c¸ thÓ vµ thùc tÕ ®· chøng minh, kinh tÕ t- nh©n ph¸t triÓn th× c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¹nh tranh lµ ®éng lùc cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ n©ng cao tay nghÒ, øng dông khoa häc-c«ng nghÖ míi. S¸u lµ, kinh tÕ t- nh©n t¹o lËp sù c©n ®èi vÒ ph¸t triÎn kinh tÕ gi÷a c¸c vïng, gãp phÇn tÝch cùc vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. §Ó c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, kh«ng thÓ kh«ng cã doanh nghiÑp quy m« lín, cã nhiÒu vèn, kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong mét sè ngµnh, nh»m t¹o ra søc m¹nh ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã, cÇn t¨ng kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung vèn cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó v-¬n lªn thµnh doanh nghiÖp lín. §ã lµ qu¸ tr×nh c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi c«ng nghÖ, kü thuËt t¹i doanh nghiÖp cña m×nh, chuyÓn dÞch c¬ c¸u kinh tÕ theo h-íng hiÖn ®¹i, hîp lý h¬n. §iÒu nµy cµng trë nªn cã ý nghÜa ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë n-íc ta. B¶y lµ, kinh tÕ t- nh©n gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng lao ®éng, nu«i d-ìng tiÒm n¨ng trÝ tuÖ kinh doanh.TiÒm n¨ng trÝ tuÖ, kinh nghiÖm qu¶n lý,tay nghÒ lao ®éng vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tÝch luü, l-u truyÒn trong t-ng ngµnh nghÒ sÏ gãp phÇn quan träng cho t¨ng tr-ëng kinh tÕ bÒn v÷ng. Trong giai ®o¹n 2006-2010, b¸o c¸o cña ban chÊp hµnh trung -¬ng ®¶ng kho¸ IX ®· ®Ò ra ph-¬ng h-íng tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mÏ c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ vµ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh nghiÖp cña t- nh©n lµ: T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ t- nh©n ®Çu t- ph¸t triÓn theo quy ®Þnh ph¸p luËt, kh«ng h¹n chÕ vÒ quy m«, ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, ®Þa bµn. Xo¸ bá mäi h×nh thøc ph©n biÖt ®èi xö; thùc sù b×ng ®¼ng, t¹o thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa, c¸c hé kinh doanh ®-îc tiÕp cËn c¸c nguån vèn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông cña nhµ n-íc KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp lín cña t- nh©n, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ t- nh©n cã nhiÒu chñ së h÷u víi c¸c doanh nghiÖp lín cña t- nh©n, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ t- nh©n cã nhiÒu chñ së h÷u víi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. Cã chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p thóc ®Èy kinh tÕ trang tr¹i ph¸t triÓn. KhuyÕn khÝch t- nh©n mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp nhµ n-íc. Ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n lµ vÊn ®Ò chiÕn l-îc, lµ chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña ®¶ng vµ nhµ n-íc ta trong thêi kú q¸ ®é ®i lªn chñ nghÜ x· héi. Thùc tiÔn 20 n¨m ®æi míi ®· chøng minh vai trß to lín cña kinh tÕ t- nh©n trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. §Ó kinh tÕ t- nh©n tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®ãng gãp ngµy cµng tÝch cùc cho nÒn kinh tÕ n-íc ta trong nh÷ng n¨m tíi, ®ßi hái c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®Þa ph-¬ng cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi ®ång bé c¶ trong chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn. T¨ng nhanh sè l-îng doanh nghiÖp míi, më réng vµ ph¸t triÓn theo chiÒu s©u nh÷ng doanh nghiÖp hiÖn cã. H×nh thµnh cho ®-îc mét sè doanh nghiÖp cña t- nh©n cã n¨ng lùc c¹nh tranh cao, tham gia c¸c tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh do doanh nghiÖp nhµ n-íc lµm nßng cèt. §Õn n¨m 2010 sÏ cã 50 v¹n doanh nghiÖp cña t- nh©n ®-îc ®¨ng ký. §Õn thêi ®iÓm ®ã c¸c doanh nghiÖp cña t- nh©n sÏ trë - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thµnh nßng cèt cña kinh tÕ t- nh©n, trë thµnh ®éng lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. T¨ng tû trong cña t- nh©n ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tr-íc hÕt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. KhuyÕn khÝch hä tham gia nh÷ng dÞch vô cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao (nh©n hµng tµi chÝnh, b¶o hiÓm, viÔn th«ng... ) t¨ng c-êng sù tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých. Tõng b-íc më réng ®Çu t- ra n-íc ngoµi. III> Gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n trong t-¬ng lai §Ó khai th¸c, ph¸t huy tèt h¬n c¸c nguån lùc nh»m khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n trong thêi gian tíi, cÇn tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: 1>Thèng nhÊt vÒ c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ tnh©n Ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n lµ vÊn ®Ò chiÕn l-îc l©u dµi trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h-íng x· héi chñ nghhÜa, gãp phÇn quan träng thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, n©ng cao néi lùc cña ®Êt n-íc trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Nhµ n-íc t«n träng vµ b¶o ®¶m quyÒn tù do kinh doanh theo ph¸p luËt, b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n hîp ph¸p cña c«ng d©n; khuyÕn khÝch , hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ ®Þnh h-íng, qu¶n lý sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t- nh©n theo ph¸p luËt, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c hé kinh doanh c¸ thÓ ®-îc nhµ n-íc t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì ®Ó ph¸t triÓn c¶ ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ; khuyÕn khÝch c¸c hé - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liªn kÕt kinh hµnh c¸c h×nh thøc tæ chøc hîp t¸c tù nguyÖn, lµm vÖ tinh cho doanh nghiÖp hoÆc ph¸t triÓn lín h¬n. T¹o m«i tr-êng kinh doanh thuËn lîi vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p lý vµ t©m lý x· héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp cña t- nh©n ph¸t triÓn réng r·i trong nh÷ng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, nhÊt lµ trªn nh÷ng ®Þnh h-íng -u tiªn cña nhµ n-íc; khuyÕn khÝch chuyÓn thµnh doanh nghiÖp cæ phÇn, b¸n cæ phÇn cho ng-êi lao ®éng, liªn doanh, liªn kÕt víi nhau, víi kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ nhµ n-íc. B¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c¶ ng-êi lao ®éng vµ ng-êi sö dông lao ®éng. X©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a ng-êi sö dông lao ®éng vµ ng-êi lao ®éng trªn c¬ së ph¸p luËt vµ tinh thÇn ®oµn kÕt, ch¨m lo båi d-ìng, gi¸o dôc c¸c chñ doanh nghiÖp n©ng cao lßng yªu n-íc, tù hµo d©n téc, g¾n bã víi lîi Ých ®Êt n-íc vµ sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi. T¨ng c-êng sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi vµ c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp ®èi víi kinh tÕ tnh©n nãi chung còng nh- trong tõng doanh nghiÖp. 2>T¹o m«i tr-êng thuËn lîi vÒ thÓ chÕ vµ t©m lý x· héi cho sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t- nh©n Söa ®æi, bæ sung luËt doanh nghiÖp vµ mét sè quy ®Þnh ch-a thèng nhÊt gi÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®· ban hµnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kinh tÕ t- nh©n theo h-íng xo¸ bá ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ Quy ®Þnh râ nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh tÕ t- nh©n kh«ng ®-îc phÐp kinh doanh hoÆc kinh doanh cã ®iÒu kiÖn; khi thay - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®æi c¸c quy ®Þnh cÇn cã thêi gian chuyÓn tiÕp vµ chÝnh s¸ch bæ sung ®Ó doanh nghiÖp thÝch øng, gi¶m thiÓu thiÖt h¹i cho ng-êi kinh doanh. X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý nhµ nø¬c trong ®¨ng ký kinh doanh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña kinh tÕ t- nh©n; Lµm tèt c«ng t¸c phæ biÕn, tuyªn truyÒn quan ®iÓm, ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng, nhµ n-íc ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n. cæ vò vµ biÓu d-¬ng kÞp thêi nh÷ng danh nh©n, d¬n vÞ s¶n xu¸t, kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt, cã ®ãng gãp tÝch cùc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®Êt n-íc, b¶o ®¶m lîi Ých ng-êi lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc ®¶ng, c¸c m«i tr-êng t©m lý x· héi thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n. 3> Söa ®æi, bæ sung mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch TËp trung söa ®æi, bæ sung mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÒ c¬ héi vµ kh¶ n¨ng lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn; tiÕp tôc th¸o gì c¸c kho kh¨n, v-íng m¾c, söa ®æi nh÷ng quy ®Þnh ch-a phï hîp víi tr×nh ®é,quy m« kinh doanh ®Ó kinh tÕ t- nh©n cã thÓ thô h-ëng nh÷ng chÝnh s¸ch -u ®·i cña nhµ n-íc ®èi víi c¸c ngµnh, vïng, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cÇn -u tiªn hoÆc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ; chó träng t¹o ®iÒu kiÖn, hç trî nh÷ng doanh nghiÖp nhá vµ võa. a> ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai Söa ®æi, bæ sung luËt ®Êt ®ai theo h-íng: §èi víi ®Êt ë cña tnh©n ®· ®-îc cÊp quyÒn sö dông, ®Êt ®ang ®-îc t- nh©n dïng lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh do ®-îc chuyÓn nh-îng l¹i mét c¸ch hîp ph¸p quyÒn sö dông hoÆc ®-îc nhµ n-íc giao ®· nép tiÒn sö - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, th× t- nh©n ®ã ®-îc tiÕp tôc sö dông mµ kh«ng ph¶i nép thªm tiÒn thuª ®Êt cho nhµ n-íc khi dïng ®Êt nµy vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. b>ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông ®èi víi kinh tÕ t- nh©n b×nh ®¼ng víi doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c; b¶o ®¶m ®Ó kinh tÕ t- nh©n tiÕp cËn vµ ®-îc h-ëng c¸c -u ®·i cña nhµ n-íc cho kinh tÕ hé, doanh nghiÖp nhá vµ võa, cho ®Çu t- theo c¸c môc tiªu ®-îc nhµ n-íc khuyÕn khÝch. Nhµ n-íc hç trî vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng chung (giao th«ng, ®iÖn, n-íc, th«ng tin liªn l¹c…), t¹o ®iÒu kiÖn thuËn kîi cho kinh tÕ t- nh©n ph¸t triÓn. Sím ban hµnh quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi doanh nghÞªp nhá vµ võa, trong ®ã cã doanh nghiÖp cña t- nh©n. Kinh tÕ t- nh©n ®-îc dïng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®Ó thÕ chÊp vay vèn ng©n hµng. §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc cho vay ®i liÒn víi t¨ng c-êng c¸c dÞch vô thanh to¸n, b¶o l·nh, t- vÊn cho kinh tÕ tnh©n; bæ sung, söa ®æi mét sè quyÕt ®Þnh ®Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp khi ng-êi vay kh«ng tr¶ ®-îc nî ®Õn h¹n. sím triÓn khai ho¹t ®éng c¸c quü b¶o l·nh tÝn dông cho doanh nghiÖp nhá vµ võa. Söa ®æi, bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n phï hîp víi tr×nh ®é cña doanh nghiÖp nhá vµ võa; t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cña tnh©n sö dông dÞch vô kiÓm to¸n; thùc hiÖn c«ng khai t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp hµng n¨m. c> ChÝnh s¸ch lao ®éng- tiÒn l-¬ng - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kinh tÕ t- nh©n ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vÒ ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, thêi gian lµm viÖc, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh vµ an toµn lao ®éng…; bæ sung chÕ tµi cÇn thiÕt ®Ó xö lý vi ph¹m.Sím ban hµnh ®ång bé c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm x· héi ®Ó ng-êi lao ®éng trong hé kinh doanh c¸ thÓ vµ doanh nghiÖp cña t- nh©n ®Òu ®-îc tham gia. d> ChÝnh s¸ch hç trî vÒ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ Nhµ n-íc trî gióp ®µo t¹o, båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt ®-êng lèi, chñ tr-¬ng cña ®¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, n¨ng lùc kinh doanh cho chñ doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éng. §èi víi chñ doanh nghiÖp, cÇn quan t©m båi d-ìng, gi¸o dôc ph¸t huy tinh thÇn yªu n-íc vµ tr¸ch nhiÖm tr-íc céng ®ång x· héi, chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, ch¨m lo dêi sèng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc co ng-êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp. Më réng hÖ thèng dÞch vô t- vÊn khoa häc, c«ng nghÖ cho c¸c hé kinh doanh vµ doanh nghiÖp. Nhµ n-íc hç trî më c¸c líp ng¾n h¹n miÔn phÝ båi d-ìng kiÕn thøc khoa häc, c«ng nghÖ cho hé kinh doanh, doanh nghiÖp cña t- nh©n; hç trî c¸c doanh nghiÖp øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, thuª, mua tr¶ gãp thiÕt bÞ ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ. e> ChÝnh s¸ch hç trî vÒ th«ng tin, xóc tiÕn th-¬ng m¹i Cã c¬ chÕ vµ ph-¬ng tiÖn b¶o ®¶m cho khu vùc kinh tÕ tnh©n, nhËn ®-îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n-íc, cña c¸c ngµnh, c¸c vïng; c¸c th«ng tin dù b¸o trung h¹n, dµi h¹n vÒ c¸c - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngµnh, c¸c s¶n phÈm ë trong n-íc nµ trªn thÕ giíi; c¸c dù ¸n ph¸t triÓn cã nguån vèn tõ nh©n s¸ch nhµ n-íc vµ c¸c nguån vèn ®Çu tn-íc ngoµi Nhµ n-íc khuyÕn khÝch vµ hç trî kinh doanh, doanh nghiÖp cña t- nh©n vµ c¸c hiÖp héi ®Èy m¹nh ho¹t ®«ng xóc tiÕn th-¬ng m¹i ë c¶ thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc. g> TiÕp tôc nghiªn cøu, tæng kÕt thùc tiÔn ®Ó thÊy râ nh÷ng ®Æc ®iÓm míi cña kinh tÕ t- nh©n ë n-íc ta trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, ph©n tÝch thùc tr¹ng, xu h-íng ph¸t triÓn ®Ó cã quyÕt s¸ch phï hîp ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n theo chñ tr-¬ng cña ®¶ng. 4> TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ t¨ng c-êng qu¶n lý nhµ n-íc Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc ®èi víi khu nùc kinh tÕ t- nh©n lµ: X©y dùng, hoµn thiÖn khung ph¸p lý vµ ban hµnh chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh; x©y dùng quy ho¹ch vµ trî gióp ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý cho doanh nghiÖp; gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt, chÕ ®é, chÝnh s¸ch nhµ n-íc cña doanh nghiÖp, n¾m ch¾c t×nh h×nh ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng cña c¸c hé kinh doanh vµ doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý nhµ n-íc ®èi víi kinh tÕ t- nh©n ë c¸c bé, ngµnh vµ uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè. C¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt chØ kiÓm tra khi doanh nghiÖp cña t- nh©n cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc ph¶i cã ch-¬ng tr×nh thanh tra, kiÓm tra ®Þnh kú ®èi víi doanh nghiÖp, th«ng b¸o tr-íc cho doanh nghiÖp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ c¸c kÕt luËn thanh tra, kiÓm tra cña - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m×nh. Thùc hiÖn tèt quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o ®Þnh kú cña doanh nghiÖp.Söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt, ph©n biÖt râ nh÷ng vi ph¹m quan hÖ d©n sù víi nh÷ng vi ph¹m h×nh sù, kh¾c phôc viÖc h×nh sù ho¸ c¸c tranh chÊp trong quan hÖ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. 5> T¨ng c-êng sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, ph¸t huy vai trß cña mÆt trËn tæ quèc, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n X©y dùng tæ chøc c¬ së ®¶ng vµ c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, héi liªn hiÖp thanh niªn trong c¸c doanh nghiÖp cña tnh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn; quan t©m thùc hiÖn viÖc nµy ngay khi doanh nghiÖp b¾t ®Çu ho¹t ®éng. §æi míi ph-¬ng thøc l·nh ®¹o cña tæ chøc c¬ së ®¶ng trong khu vùc kinh tÕ t- nh©n. Nh÷ng ®¶ng viªn ®ang lµm chñ doanh nghiÖp t- nh©n chÊp hµnh tèt ®iÒu lÖ ®¶ng vµ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc th× vÉn lµ ®¶ng viªn cña ®¶ng. C¸c cÊp uû vµ tæ chøc ®¶ng qu¸n triÖt vµ phæ biÕn s©u réng trong ®¶ng vµ nh©n d©n vÒ quan ®iÓm cña ®¶ng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. MÆt trËn tæ quèc, tæng liªn ®oµn lao ®éng, ®oµn thanh niªn, héi phô n÷, héi n«ng d©n tæng kÕt, rót kinh nghiÖm, cã ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ quyÕt, ph¸t huy vai trß ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ t- nh©n. Ph¸t huy vai trß cña phßng th-¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp viÖt nam vµ c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp. Sím ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp. - 20 -
- Xem thêm -