Tài liệu Moi cau tram den, moi cau chep, cau ca chep, pheromone cau ca

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1638 |
  • Lượt tải: 0
xilagroup

Tham gia: 04/03/2018

Mô tả:

Mỗi câu trả đến mồi câu chép,nghiên cứu hóa chất thu hút thủy sản.sản phẩm Pheromone sử dụng hiệu quađen 80% mơ ra pương pháp mới trong nhân giống cá chép và trắm đen..... Tỉ lệ thực nghiệm 5 cá thể xuất hiện trong phạm vi 30m vuông cho thay hiệu quả dõ dàng của phương pháp sinh sản nay
Tạp chí khoa học và phát triển 2014, tập 13, số 8: 1256-1267 TS. Dương Đình Dũng Emai: havm.cn@gmail.com NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG THU HÚT CÁC CÁ THỂ ĐỒNG LOẠI CỦA PHEROMONE TRÊN CÁ TRẮM ĐEN VÀ CÁ CHÉP Trần Văn Quang1, Lã Thị Thủy2, Ngô Văn Vinh3, Đặng Hồng Thảo4, Lý lan Anh6 Viện sinh học nông nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt Nam Công ty TNHH công nghệ hóa sinh Xila Group TÓM TẮT Cá trắm đen (Mylopharyngodon piceu), cá Chép (Cyprinus carpio) là hai loài cá nước ngọt được nuôi trồng khá phổ biến ở nước ta, với các đặc tính dễ nuôi, khối lượng lớn, tăng trưởng nhanh, thịt thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả nuôi trồng, giảm chi phí chăn nuôi, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu phương pháp nhân giống sinh sản số lượng công nghiệp trong ao nuôi theo phương pháp tự nhiên và để gia tăng tỉ lệ gặp gỡ giữa các cá thể, làm tăng mật độ trên một diện tích mặt nước để cải thiện tỉ lệ sinh sản chúng tôi đã sử dụng 2 loại Pheromon riêng biệt của 2 loài. Phương pháp tiến hành trên diện tích mặt nước 10.000m2, liều lượng sử dụng Pheromone tối thiểu 3g/tổ/3kg, 4 máy quay và sona được bố trí để theo dõi mật độ cá trong phạm vi 30m2 trong 8h, và 3 ngày liên tục, mồi tổ và hóa chất được sản xuất tại Trung Quốc và phân phối bởi công ty TNHH công nghệ hóa sinh Xila Group (www.xilagroup.com), tiêu chuẩn nước với PH=6,5-7.4, nhiệt độ nước mùa xuân 25oC Kết quả: Đối với Pheromone cá trắm đen khả năng thu hút tới tổ mồi lớn nhất là 6.5 cá thể/8h, 5.34 cá thể/3 ngày. Đối với Pheromone cá chép khả năng thu hút tới tổ mồi lớn nhất là 8.3 cá thể/8h, 6.1 cá thể/3 ngày. Với kết quả này trong tương lai hoàn toàn có thể nhân giống một cách tự nhiên trên quy mô lớn mà không cần xây dựng các khu vực nhân tạo để sinh sản 2 loài cá này. Kết quả này tiếp tục được nghiên cứu để kiểm tra tỉ lệ đẻ trứng và thụ tinh ở 2 loài. Từ khóa: Pheromone cá trắm đen, mồi tổ, chất dẫn dụ cá, pheromone ABSTRACT Cyprinus carpio (Mylopharyngodon piceu), Common carp (Cyprinus carpio) are two species of freshwater fish cultured quite popular in our country, with features easy to grow, large volume, fast growth, meat is delicious favorite consumption. In order to further increase the efficiency of farming and reduce the cost of raising animals, the authors propagate the commercial number of industrial ponds in natural ponds and to increase the rate of meeting between individuals. , increasing the density on a surface of water to improve the reproduction rate we used two distinct Pheromones of the two species. A minimum of 3g / 3kg / 4kg of Pheromone should be used to monitor fish density in the area of 30m2 for 8 hours and 3 days for 3 days. chitosan and chemicals are produced in China and distributed by Xila Group Biochemical Technology Limited Company (www.xilagroup.com), water standard PH = 6.5-7.4, seasonal water temperature Spring 25 oC Results: For Pheromone Black Carp, the highest prevalence was 6.5 individuals / 8h, 5.34 individuals / 3 days. For Pheromone carp the ability to attract the largest prey was 8.3 individuals / 8h, 6.1 individuals / 3 days. With this result in the future it is possible to reproduce spontaneously on a large scale without the need to build artificial areas to reproduce these two species. This result was further investigated to test the rate of spawning and fertilization in two species.
- Xem thêm -