Tài liệu Mở thông ống tiêu hóa

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 371 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

MỞ THÔNG ỐNG TIÊU HÓA
MỞ THÔNG ỐNG TIÊU HÓA Ths.Bs: Trần Ngọc Dũng MỤC TIÊU 1. Mô tả đƣợc kỹ thuật mở thông dạ dày kiểu Witzel. 2. Mô tả đƣợc kỹ thuật mở thông dạ dày kiểu Stamm. 3. Mô tả đƣợc kỹ thuật mở thông hỗng tràng. ĐẠI CƢƠNG  MTOTH là phẫu thuật tạo sự thông thƣơng giữa ống tiêu hóa với bên ngoài ổ bụng:  Trực tiếp thông thƣơng với bên ngoài ổ bụng.  Gián tiếp qua một ống thông.  Mục đích của phẫu thuật:  Cho ăn.  Giảm áp. ĐẠI CƢƠNG  Phẫu thuật cần đảm bảo những nguyên tắc:  Đƣờng khâu kín và chắc. Vị trí mở thông ống tiêu hóa phải cách ly hoàn toàn với ổ phúc mạc. MỞ THÔNG DẠ DÀY  Chỉ định:  MTDD cho ăn vĩnh viễn.  MTDD cho ăn tạm thời. MỞ THÔNG DẠ DÀY  Phƣơng pháp: có nhiều phƣơng pháp MTDD  MTDD kiểu Witzel.  MTDD kiểu Stamm. MỞ THÔNG DẠ DÀY KIỂU WITZEL CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN  Bệnh nhân nằm ngửa  PTV đứng bên phải bệnh nhân  Phụ mổ và DCV đứng đối diện.  GM hoặc gây tê THÌ 1: RẠCH DA  Theo đƣờng trắng giữa trên rốn, dƣới mũi ức 2cm và trên rốn 2cm. Hoặc đƣờng bờ ngoài cơ thẳng to bên trái.  Bọc mép vết mổ. THÌ 2:TÌM PHÌNH VỊ LỚN CỦA DẠ DÀY  Banh rộng vết mổ  Đặc điểm của phình vị dạ dày THÌ 3: TẠO ĐƢỜNG HẦM WITZEL  Tạo nếp ở phình vị dạ dày cách bờ cong lớn 2-3cm.  Khâu túi thanh cơ, đƣờng kính túi 2cm. THÌ 3: TẠO ĐƢỜNG HẦM WITZEL Mở lỗ vào dạ dày, đƣờng kính khoảng 8mm trong đƣờng khâu túi.  Cầm máu, đƣa ống thông và trong lòng dạ dày. THÌ 3: TẠO ĐƢỜNG HẦM WITZEL  Thắt sợi chỉ khâu túi để ôm lấy ống thông.  Đặt ống thông ở mặt trƣớc dạ dày, song song với BCL. THÌ 3: TẠO ĐƢỜNG HẦM WITZEL Khâu vắt thanh cơ ở mặt trƣớc dạ dày để vùi kín ống thông trên một đoạn 8-10cm. Đƣờng khâu bắt đầu trên chỗ đặt ống thông 1-2cm. THÌ 3: TẠO ĐƢỜNG HẦM WITZEL THÌ 4: ĐƢA ỐNG THÔNG RA NGOÀI  Mở một lỗ ở thành bụng bờ ngoài cơ thẳng to bên trái tƣơng ứng với cuối đƣờng hầm Witzel.  Đƣa ống thông ra ngoài. THÌ 4: ĐƢA ỐNG THÔNG RA NGOÀI Cố định dạ dày ở chân ống thông vào phúc mạc thành bụng. THÌ 5: ĐÓNG BỤNG  Đóng bụng 02 lớp  Cố định ống thông dạ dày vào da thành bụng  Chăm sóc ống thông và cho ăn qua ống thông. MỞ THÔNG DẠ DÀY KIỂU STAMM CHUẨN BỊ  Bn nằm ngửa.  PTV đứng bên phải.  Phụ mổ và DCV đứng đối diện.
- Xem thêm -