Tài liệu Mô tả bài toán quản lý học sinh

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG 1 M« t¶ bµi to¸n qu¶n lý häc sinh 1 Giíi thiÖu vÒ tr-êng phæ th«ng trung häc NguyÔn HuÖ Tr-êng trung häc phæ th«ng NguyÔn HuÖ ®-îc thµnh lËp n¨m 1957 t¹i thÞ x· Yªn B¸i. Ngµy ®Çu thµnh lËp tr-êng ®-îc gäi lµ tr-êng cÊp 3A Yªn B¸i sau n¨m 1975 tr-êng ®-îc ®æi tªn thµnh tr-êng trung häc phæ th«ng NguyÔn HuÖ ®Õn hiÖn giêi. Qua 50 n¨m ph¸t triÓn vµ tr-ëng thµnh nhµ tr-êng ®· liªn tôc v-¬n lªn kh¨ng ®Þnh m×nh trong ®éi ngò c¸c tr-êng cña ngµnh gi¸o dôc t¹i Yªn B¸i. Trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr-êng lu«n coi träng c«ng t¸c tù qu¶n, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc d©n chñ cña häc sinh, kh¼ng ®Þnh xai trß cña c¸n bé líp vµ c¸n bé chi ®oµn. Khi nãi ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý ë tr-êng THPT NguyÔn HuÖ kh«ng thÓ nãi ®Õn vai trß cña ban gi¸m hiÖu vµ ®éi ngò gi¸o viªn. Cïng víi viÖc t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý, ®æi míi ph-¬ng ph¸p gi¶ng dËy ban gi¸m hiÖu cã nhiÒu nç lùc trong viÖc x©y dùng, bå d-ìng ®éi ngò gi¸o viªn. Tõ nh÷ng cè g¾ng trªn chÊt l-îng gi¶ng d¹y cña nhµ tr-êng kh«ng ngõng t¨ng cao. Víi sè l-îng häc sinh ®¹t tèt nghiÖp hµng n¨m trªn 95%. Häc sinh ®o¹t gi¶i c¸c kú thi häc sinh giái cÊp tØnh vµ quèc gia cao. Nhµ tr-êng lu«n gi÷ ®-îc gianh hiÖu tr-êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c trong nhiÒu n¨m liÒn. B-íc vµo thÕ kû 21 hßa nhÞn cïng xu h-íng ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, ch-ng tr×nh x©y dùng tr-êng thµnh chuÈn quèc gia lµ môc tiªu hµng ®Çu cña nhµ tr-êng. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Kh¶o s¸t bµi to¸n qu¶n lý häc sinh tr-êng PTTH NguyÔn HuÖ 2.1 M« h×nh tæ chøc cña tr-êng. Tr-êng phæ th«ng trung häc NguyÔn HuÖ Ban Gi¸m HiÖu V¨n phßng Tæ gi¸o viªn HiÖu Trëng Tµi vô To¸n V¨n phßng §oµn V¨n V¨n phßng §¶ng ñy VËt lý-Kü thuËt Phßng B¶o vÖ Ho¸-Sinh Hµnh chÝnh HiÖu Phã C¸c phßng ban X· héi Ngo¹i ng÷ ThÓ dôc 2.2 Nhiªm vô chøc n¨ng cña mét sè ®¬n vÞ  Ban gi¸m hiÖu: NhiÖm vô ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng cña tr-êng, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c phßng ban trùc thuéc nh»m ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý häc sinh, gi¸o viªn, qu¸ tr×nh, kÕt qu¶ häc tËp, chÊt lîng ®µo t¹o cña häc sinh  V¨n phßng nhµ trêng : Lµ n¬i tiÕp nhËn, lu tr÷ hå s¬ häc sinh, ghi danh s¸ch häc sinh tõng n¨m häc. H-íng dÉn néi dung kª khai c¸ nh©n cña tõng häc sinh, qu¶n lý cã thêi h¹n sæ c¸i, sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm. Gióp ban gi¸m hiÖu qu¶n lý chÆt chÏ sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm cô thÓ lµ giao nhËn sæ cho c¸c líp trong tõng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngµy häc, theo dâi nh¾c nhë viÖc sö dông sæ vµ b¶o qu¶n sæ, b¸o c¸o víi ban gi¸m hiÖu vµ th«ng b¸o tíi gi¸o viªn chñ nhiÖm cña líp vÒ nh÷ng sai sãt nÕu cã.  Tæ gi¸o viªn: Ho¹t ®éng gi¶ng d¹y theo sù ph©n c«ng cña ban gi¸m hiÖu. C¸c gi¸o viªn bé m«n cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ghi ®óng, ®ñ c¸c lo¹i ®iÓm kiÓm tra cña bé m«n m×nh phô tr¸ch theo quy ®Þnh. C¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm ngoµi viÖc ghi ®iÓm víi t- c¸ch lµ gi¸o viªn bé m«n, cßn trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý häc sinh tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp, ®¸nh gi¸ h¹nh kiÓm cña häc sinh theo tõng häc kú, c¶ n¨m häc.  C¸c Phßng ban: 2.3 Thùc tr¹ng nghiÖp vô cña nhµ tr-êng hiÖn nay:  TiÕp nhËn hå s¬ häc sinh ®¨ng ký dù thi ®Çu vµo.  Tæ chøc thi tuyÓn sinh.  Lªn danh s¸ch c¸c m«n häc.  Ph©n gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn bé m«n cho tõng líp.  Ph©n häc sinh vµo c¸c líp dùa vµo danh s¸ch tróng tuyÓn.  Tõ danh s¸ch häc sinh theo tõng líp cËp nhËt lý lÞch häc sinh vµo sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm . Sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm lµ hå s¬ ph¸p lý vÒ kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc sinh trong tõng n¨m häc bao gåm ®iÓm c¸c m«n häc, ®iÓm tæng kÕt häc kú vµ c¶ n¨m häc, sè ngµy nghØ, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc lùc, h¹nh kiÓm, vµ xÐt lªn líp.  Tõ sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm c¸n bé nghiÖp vô cËp nhËt danh s¸ch häc sinh vµo sæ sæ c¸i. Sæ c¸i cã gi¸ trÞ ph¸p lý dïng ®Ó ghi danh s¸ch häc sinh nhËp häc vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh theo tõng n¨m häc, lý lÞch cña häc sinh theo tõng líp, kho¸ häc, n¨m vµo tr-êng vµ n¨m ra tr-êng do ban gi¸m hiÖu nhµ tr-êng l- tr÷ trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng vµ 5 n¨m sau khi tèt nghiÖp.  2 lÇn trong mét häc kú c¸n bé qu¶n lý sæ c¸i cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËp c¸c lo¹i ®iÓm (miÖng, 15 phut, 1 tiÕt, kiÓm tra häc kú…) cña c¸c m«n häc tõ sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm cña tõng m«n häc vµo sæ c¸i. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Cuèi n¨m häc nhµ tr-êng tæ chøc thi lªn líp vµ thi tèt nghiÖp cho häc sinh cuèi cÊp.  TiÕn hµnh ph¸t b»ng tèt nghiÖp, tr¶ häc b¹ cho häc sinh ra tr-êng. 2.4 Sè l-îng c¸c líp häc vµ c¸c m«n häc vµ tæ gi¸o viªn hiÖn nay  Nh÷ng n¨m gÇn ®©y chØ tiªu tuyÓn sinh ®Çu vµo cña tr-êng kho¶ng h¬n 500 häc sinh.  Líp häc: hiÖn nay tr-êng cã 39 líp häc (bao gåm c¶ 3 khèi 10, 11, 12) víi mçi líp xÊp xØ 50 häc sinh  C¸c m«n häc ®ang ®îc gi¶ng dËy cho c¶ ba khèi 10, 11, 12 bao gåm 12 m«n cô thÓ nh- sau: To¸n, lý, hãa, sinh, kü thuËt, v¨n- tiÕng viÖt, sö, ®Þa, gi¸o dôc c«ng d©n, ngo¹i ng÷, thÓ dôc, quèc phßng. Mçi m«n kÓ trªn bao gåm c¸c lo¹i ®iÓm sau: ®iÓm hÖ sè 1 (gåm ®iÓm kiÓm tra miÖng, ®iÓm kiÓm tra viÕt 15 phót), ®iÓm hÖ sè hai (®iÓm kiÓm tra viÕt 1 tiÕt trë lªn) vµ ®iÓm kiÓm tra häc kú.  96 gi¸o viªn ®îc chia thµnh 6 tæ, mçi tæ kho¶ng 8- 18 gi¸o viªn. 2.5 C¸c møc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Néi dung c¸c møc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh gåm 3 møc sau:  Møc m«n häc: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp tõng m«n häc cña häc sinh trong mét häc kú.  Møc häc kú: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong mét häc kú dùa vµo møc m«n häc.  Møc n¨m häc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh c¶ n¨m häc dùa vµo møc häc kú. 2.6 Sæ gäi tªn ghi ®iÓm vµ sæ c¸i Néi dung sæ c¸i vµ sæ gäi tªn vµ gåm 3 phÇn:  S¬ yÕu lÝ lÞch häc sinh trong líp.  PhÇn theo dâi sè ngµy nghØ cña häc sinh,  PhÇn ghi ®iÓm . Néi dung cô thÓ cña tõng phÇn nh- sau: 4 Sè thø tù Hä vµ tªn häc sinh Ngµy sinh Giíi tÝnh D©n téc Con liÖt sÜ Con th-¬ng binh (lo¹i) Gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng 1 2 3 … 49 50 B¶n mÉu s¬ yÕu lÝ lÝch häc sinh. Chç ë hiÖn t¹i Hä tªn cha, nghÒ nghiÖp Hä tªn mÑ, nghÒ nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th¸ng…… N¨m……. Ngµy Sè thø tù Hä vµ tªn häc sinh 1 2 3 4 … 10 … 20 … Thø 30 31 sè ngµy nghØ cã kh«ng phÐp phÐp 1 2 3 … … 50 B¶n mÉu b¶ng theo dâi ngµy nghØ cña häc sinh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng ®iÓm cña c¸c m«n häc trong mét häc kú Häc kú…… Sè thø tù Hä vµ tªn häc sinh …….……. To¸n §iÓm hÖ sè 1 miÖng viÕt §iÓm hÖ sè 2 T/B kt Häc kú T/B m«n ThÓ dôc §iÓm hÖ sè 1 miÖng viÕt §iÓm hÖ sè 2 T/B kt Häc T/B kú m«n  C¸c quy ®Þnh ghi ®iÓm cña c¸c m«n häc: - ®iÓm cña bµi kiÓm tra do gi¸o viªn ghi vµo cét riªng cña tõng lo¹i theo hÖ sè lÇn l-ît tõ tr¸i sang ph¶i, chó ý kh«ng ®-îc ghi nhÇm gi÷a c¸c cét. - C¸c lo¹i ®iÓm kiÓm tra ®-îc ghi b»ng mùc xanh, ®en …(kh«ng ghi b»ng mùc ®á). 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Häc kú…… §iÓm trung b×nh m«n häc Sè thø tù Hä vµ tªn häc sinh to¸n lý ho¸ sinh kü thuËt v¨n T/V sö ®Þa GD CD ngo¹i ng÷ thÓ dôc 1 2 3 … 49 50 B¶ng ®iÓm tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp trong mét häc kú. 8 quèc phßng ®iÓm TB c¸c m«n häc kú XÕp lo¹i häc lùc h¹nh kiÓm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sè thø tù Hä vµ tªn häc sinh ®iÓm trung b×nh m«n häc To¸n Lý Ho¸ Sinh Kü V¨n Sö ThuËt §Þa GD Ngo¹i ThÓ Quèc CD ng÷ dôc phßng ®iÓm T/B c¸c m«n c¶ n¨m X£P LO¹I Häc H¹nh Lùc kiÓm Tæng sè ngµy nghØ Lªn líp 1 2 3 … 49 50 B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i c¶ n¨m häc (trong sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm) 9 ë l¹i líp Thi l¹i, ®iÓm m«n thi l¹i Danh hiªu thi ®ua Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.7 Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i h¹nh kiÓm. VÓ h¹nh kiÓm häc sinh ®îc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thµnh 5 lo¹i Tèt, Kh¸, Trung b×nh, YÕu, KÐm. Gi¸o viªn dùa vµo tiªu chuÈn sau ®Ó xÕp lo¹i  Lo¹i tèt: §-îc xÕp lo¹i tèt vÒ h¹nh kiÓm lµ nh÷ng häc sinh cã nhËn thøc ®óng vµ thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ nhiÖm vô häc sinh , cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi häc tËp, lao ®éng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc, nÕp sèng vµ rÌn luyÖn th©n thÓ…, cã tiÕn bé kh«ng ngõng ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt.  Lo¹i kh¸: Nh÷ng häc sinh ®¹t trªn møc trung b×nh nh-ng ch-a ®¹t møc tèt trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô häc sinh thÓ hiÖn qua c¸c mÆt rÌn luyÖn ®¹o ®øc, häc tËp lao ®éng rÌn luyÖn th©n thÓ, ho¹t ®éng x· héi..vv hoÆc trong c¸c mÆt trªn cã mÆt ®¹t lo¹i tèt nhng cã c¸c mÆt chØ ®¹t tíi møc trung b×nh ®Òu ®-îc xÕp h¹nh kiÓm kh¸. Nhng häc sinh nµy cã thÓ cßn m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm nhá, ®îc gãp ý kiÕn th× söa ch÷a t-¬ng ®èi nhanh vµ kh«ng t¸i ph¹m.  Lo¹i trung b×nh: §îc xÕp vµo lo¹i trung b×nh vÒ h¹nh kiÓm lµ nh÷ng häc sinh cã ý thøc thùc hiÖn nhiÖm vô häc sinh, cã tiÕn bé nhÊt ®Þnh vÒ h¹nh kiÓm nh-ng cßn chËm, kh«ng ®Òu cha v÷ng ch¾c, kªt qu¶ nãi chung ë møc trung b×nh. Cßn m¾c mét sè khuyÕt ®iÓm song it nghiªm träng, cha thµnh hÖ thèng, khi ®îc gãp ý kiÕn biÕt nhËn ra khuyÕt ®iÓm nhng söa ch÷a cßn chËm.  Lo¹i yÕu: XÕp lo¹i h¹nh kiÓm yÕu lµ nh÷ng häc sinh kh«ng ®¹t tíi møc trung b×nh theo tiªu chuÈn trªn, cã nh÷ng biÓu hiÖn yÕu kÐm ®· quy ®Þnh cho lo¹i trung b×nh.  Lo¹i kÐm: Nh÷ng häc sinh cã biÓu hiÖn sai tr¸i nghiªm träng vµ bÞ kû luËt ë møc ®uæi häc mét n¨m. 2.8 Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i häc lùc. C¨n cø vµo ®iÓm trung b×nh c¸c m«n tõng häc kú vµ c¶ n¨m, xÕp lo¹i häc lùc ®-îc quy ®Þnh thµnh 5 lo¹i sau: Giái, Kh¸, Trung b×nh, YÕu. Tiªu chuÈn cô thÓ nhsau: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Lo¹i giái: §iÓm trung b×nh c¸c m«n tõ 8,0 trë lªn kh«ng cã m«n nµo bÞ ®iÓm trung b×nh díi 6,5.  Lo¹i kh¸: §iÓm trung b×nh c¸c m«n tõ 6,5 trë lªn ®Õn 7.9 kh«ng cã m«n nµo bÞ ®iÓm trung b×nh díi 5.0  Lo¹i trung b×nh: §iÓm trung b×nh c¸c m«n tõ 5.0 trë lªn ®Õn 6.4 kh«ng cã m«n nµo bÞ ®iÓm trung b×nh díi 3.5  Lo¹i yÕu: §iÓm trung b×nh c¸c m«n 3.5 trë lªn ®Õn 4.9 kh«ng cã m«n nµo cã ®iÓm trung b×nh díi 2.0  Lo¹i kÐm: Nh÷ng tr-êng hîp cßn l¹i 2.9 ChÕ ®é cho ®iÓm, hÖ sè c¸c lo¹i ®iÓm kiÓm tra vµ hÖ sè c¸c m«n häc  ChÕ ®é cho ®iÓm: Sè lÇn kiÓm tra cho tõng m«n häc trong mét häc kú mçi häc sinh ®îc kiÓm tra Ýt nhÊt - c¸c m«n häc cã tõ 2 tiÕt trªn 1 tuÇn trë xuèng : 4 lÇn - c¸c m«n häc cã tõ 2.5 tiÕt ®Õn 3 tiÕt trªn 1 tuÇn : 6 lÇn - c¸c m«n häc cã tõ 4 tiÕt trªn 1 tuÇn : 7 lÇn Sè lÇn kiÓm tra quy ®Þnh cho c¸c m«n nh- trªn bao gåm kiÓm tra miÖng, kiÓm tra viªt 15 phut, kiÓm tra viÕt tõ 1 tiÕt trë lªn, kiÓm tra cuèi häc kú.  HÖ sè c¸c bµi kiÓm tra - KiÓm tra miÖng, viÕt 15 phut hÖ sè 1 - KiÓm tra 1 tiÕt trë lªn hÖ sè 2 - §iÓm kiÓm tra häc kú (§KTHK) kh«ng tÝnh hÖ sè mµ tham gia trùc tiÕp vµo tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n.  HÖ sè c¸c m«n häc: §èi víi hÖ kh«ng chuyªn ban c¸c m«n v¨n, tiÕng viÖt, to¸n ®-îc tÝnh hÖ sè 2 khi tham gia tÝnh trung b×nh häc kú hoÆc c¶ n¨m. 2.10 C¸ch tÝnh ®iÓm.  §iÓm trung b×nh c¸c bµi kiÓm tra(§TBKT): lµ trung b×nh céng cña ®iÓm c¸c bµi kiÓm tra sau khi ®· tÝnh hÖ sè.  §iÓm trung m«n häc kú(§TBMHK): §-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: §TBMHK = [(§TBKT * 2) + §KTHK ] / 3 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §iÓm trung b×nh c¸c m«n häc kú(§TBCMHK) lµ trung b×nh céng cña c¸c §TBMHK sau khi ®· tÝnh hÖ sè.  §iÓm trung b×nh m«n c¶ n¨m(§TBMCN) ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: §TBMCN = {§TBMHK1 + (§TBMHK2 * 2)] /3  §iÓm trung b×nh c¸c m«n c¶ n¨m(§TBMCN) ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: §TBCMCN = {§TBCMHK1 + (§TBCMHK2 * 2)] /3 Khi tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n häc ky, c¶ n¨m còng nh tÝnh ®iÓm trung b×nh c¸c m«n häc kú ,c¶ n¨m ®-îc phÐp lÊy ®Õn 1 ch÷ sè thËp ph©n sau khi ®· lµm trßn sè theo quy ®Þnh. 2.11 Sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®Ó xÐt cho häc sinh lªn líp.  Cho lªn líp nh÷ng häc sinh cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - §-îc xÕp lo¹i häc lùc vµ h¹nh kiÓm c¶ n¨m tõ lo¹i trung binh trë lªn. - nghØ häc kh«ng qu¸ 45 ngµy trong mét n¨m häc.  Cho ë l¹i líp h¼n víi nh÷ng häc sinh ph¹m vµo mét trong nh÷ng ®iÒu sau: - Cã häc lùc c¶ n¨m häc xÕp lo¹i kÐm. - Cã häc lùc vµ h¹nh kiÓm c¶ n¨m häc xÕp lo¹i yÕu. - NghØ häc qu¸ 45 ngµy trong mét n¨m häc.  Thi l¹i c¸c m«n häc Nh÷ng häc sinh kh«ng thuéc diÖn ë l¹i líp h¼n ®-îc nhµ tr-êng xÐt cho thi l¹i c¸c m«n cô thÓ: - Häc sinh xÕp lo¹i yÕu vÒ häc lùc ®îc phÐp lùa chän thi l¹i c¸c m«n cã ®iÓm trung b×nh c¶ n¨m d-¬Ý 5.0 sao cho sau khi thi l¹i cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lªn líp. - §iÓm bµi thi l¹i cña c¸c m«n nµo ®îc dïng thay thÕ cho ®iÓm trung b×nh m«n c¶ n¨m cña m«n ®ã khi tÝnh l¹i ®iÓm trung b×nh c¸c m«n c¶ n¨m häc. Sau khi tÝnh l¹i nh÷ng häc sinh cã ®iÓm trung b×nh c¸c m«n c¶ n¨m ®¹t tõ 5.0 trë lªn sÏ ®-îc lªn líp. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.12 Sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®Ó xÐt khen thëng.  TÆng danh hiÖu häc sinh tiªn tiÕn cho nh÷ng häc sinh ®îc xÕp lo¹i tõ kh¸ trë lªn vÒ c¶ hai mÆt h¹nh kiÓm vµ häc tËp  TÆng danh hiÖu häc sinh giái cho nh÷ng häc sinh ®îc xÕp lo¹i giái vÒ häc lùc vµ xÕp lo¹i kh¸ trë lªn vÒ mÆt h¹nh kiÓm. 3 §¸nh gi¸ vÒ ph-¬ng thøc qu¶n lý cò. Trªn thùc tÕ hiÖn nay cña nhµ trêng toµn bé viÖc qu¶n lý häc tËp cña häc sinh tõ khi nhËp häc ®Õn khi tèt nghiÖp vµ sau khi ra tr-êng, viÖc tÝnh ®iÓm häc kú vµ cuèi n¨m cho gÇn 1600 häc sinh cña 12m«n häc ®Òu ®-îc thùc hiÖn thñ c«ng trªn giÊy tê sæ s¸ch. DÉn ®Õn sè l-îng giÊy tê sæ s¸ch lín khiÕn cho c«ng t¸c l- tr÷ cång kÒnh b¶o qu¶n ®å sé, tèn nhiÒu nh©n lùc mµ viÖc tËp hîp t×m kiÕm, tra cøu vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n.  ¦u ®iÓm : - ®¬n gi¶n. - ®ßi hái tr×nh ®é kh«ng cao - ®Çu t- nhá.  Nh-îc ®iÓm: - HÖ thèng qu¶n lý cång kÒnh. - Kho l- tr÷ lín. - Sö dông nhiÒu nh©n lùc. - HiÖu qu¶ c«ng viÖc kh«ng cao. - ViÖc gi¸m s¸t vµ tÝnh ®iÓm kh«ng chÆt chÏ - §é chÝnh x¸c kh«ng cao. 4 ¦u nh-îc ®iÓm cña hÖ thèng míi.  ¦u ®iÓm: - hÖ thèng gän nhÑ. - L- tr÷ gän nhÑ b»ng m¸y. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T×m kiÕm, söa ®æi dÔ dµng. - Tèn Ýt nh©n lùc. - ®é chÝnh x¸c cao. - Xö lý th«ng tin nhanh, ®¹t hiÖu qu¶ cao. - Cã tÝnh b¶o mËt cao.  Nh-îc ®iÓm: - Yªu cÇu tr×nh ®é cña ng-êi dïng. 5 C¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó x©y dùng hÖ thèng míi.  C¬ së vËt chÊt (M¸y vi tinh) nhµ trêng ®· ®îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ.  C¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô ®· ®îc trang bÞ mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m¸y tÝnh.  Ban gi¸m hiÖu nhµ tr-êng rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tin häc ho¸ qu¶n lý. 6 Ph¹m vi cña bµi to¸n thùc hiÖn. Thùc hiÖn tin häc ho¸ toµn bé c¸c kh©u qu¶n lý bao gåm c¶ phÇn tuyÓn sinh vµ tèt nghiÖp cña nhµ tr-êng cã nhiÒu vÊn ®Ò ®ßi hái x©y dùng c«ng phu cña nhiÒu ngêi vµ tèn nhiÒu thêi gian. Trong ®iÒu kiÖn tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn ph¹m vi cña ®å ¸n nµy em chØ ®Æt ra vÊn ®Ò nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý häc tËp cña nhµ tr-êng cã nhiÖm vô chÝnh lµ l- tr÷ qu¶n lý ®iÓm, s¬ yÕu lÝ lÞch cña häc sinh, danh s¸ch gi¸o viªn, ph©n c«ng gi¶ng dËy, tÝnh ®iÓm trung b×nh c¸c m«n häc cho tõng häc sinh sau mçi häc kú vµ c¶ n¨m trªn c¬ së ®ã xÐt lªn líp, thi l¹i. Víi ph¹m vi trªn cña ®Ò tµi hÖ thèng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 7 Yªu cÇu cña hÖ thèng ch-¬ng tr×nh :  HÖ thèng ch¬ng tr×nh ph¶i dÔ sö dông, ®Çy ®ñ th«ng tin tr¸nh d- thõa d÷ liÖu.  HÖ thèng ch¬ng tr×nh ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin tæng hîp kÞp thêi  ChÝnh x¸c, tù ®éng ho¸ mét b-íc vÒ tæng hîp b¸o c¸o.  HÖ thèng ph¶i cã tÝnh më. 8 Yªu cÇu cô thÓ cña bµi to¸n:  CËp nhËt l- tr÷ h¹nh kiÓm, ®iÓm c¸c m«n häc (gåm ®iÓm kiÓm tra miÖng,®iÓm kiÓm tra 15 phót, ®iÓm kiÓm tra 1 tiÕt, ®iÓm kiÓm tra häc kú, ®iÓm thi l¹i, ®iÓm 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tèt nghiÖp), hå s¬ häc sinh cña toµn bé häc sinh trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng vµ tõ ®iÓn hÖ thèng. §èi t-îng phôc vô: c¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô.  XÕp líp cho häc sinh mçi khi b¾t ®Çu n¨m häc míi. §èi t-îng phôc vô c¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô.  Theo dâi häc sinh – Häc sinh chuyÓn vµ nhËp tr-êng – Häc sinh chuyÓn vµ nhËp líp – Häc sinh ra tr-êng – Tra cøu c¬ së d÷ liÖu §èi t-îng phôc vô c¸n bé qu¶n lý.  Tæng kÕt n¨m häc – TÝnh ®iÓm (trung b×nh cña c¸c bµi kiÓm tra, trung b×nh m«n häc trong mét häc kú, trung b×nh c¸c m«n häc trong mét häc kú, trung b×nh m«n c¶ n¨m, trung b×nh c¸c m«n c¶ n¨m) trªn c¬ së ®ã xÕp lo¹i häc lùc cho häc sinh. – XÐt lªn líp vµ chuyÓn n¨m häc. §èi t-îng phôc vô c¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô  LËp c¸c thèng kª b¸o c¸o – Danh s¸ch häc sinh theo líp. – KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. – C¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu. – §èi t-îng phôc c¸n bé qu¶n lý nghiÖp vô, gi¸o viªn, häc sinh,ban gi¸m hiÖu. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Th«ng tin.  Th«ng tin ®Çu vµo. - Hå s¬ häc sinh . - §iÓm hÖ sè 1, ®iÓm hÖ sè 2, ®iÓm kiÓm tra häc kú cña c¸c m«n häc, ®iÓm thi l¹i cña häc sinh thi l¹i, ®iÓm c¸c m«n tèt nghiÖp cña häc sinh cuèi cÊp. - H¹nh kiÓm cña häc sinh. - Sè ngµy nghØ cña häc sinh. - C¸c tõ ®iÓn(danh s¸ch gi¸o viªn, tæ gi¸o viªn, ph©n c«ng gi¶ng dËy, danh s¸ch c¸c m«n häc, líp häc, n¨m häc..vv).  Th«ng tin ®Çu ra. - Hå s¬ häc sinh theo líp vµ n¨m häc. - KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh tõng häc kú vµ n¨m häc - Danh s¸ch häc sinh lªn líp, ë l¹i líp, thi l¹i, tèt nghiÖp. - C¸c b¸o c¸o thèng kª. 10 lùa chän c«ng cô ph¸t triÓn. Mét sè yÕu tè ®îc xem xÐt khi lùa chän c«ng cô ph¸t triÓn hÖ thèng:  HÖ thèng th«ng tin x©y dùng trong giai ®o¹n hiÖn t¹i lµ bíc ban ®Çu trong qu¸ tr×nh tiÕn tíi mét hÖ thèng ®Çy ®ñ c¶ phÇn tuyÓn sinh vµ tèt nghiÖp. Do ®ã c«ng cô ®îc lùa ph¶i cã kh¶ n¨ng hç trî viÖc bæ xung ph¸t triÓn hÖ thèng sau nµy.  C«ng cô ®îc lùa chän ph¶i gi¶m nhÑ ®îc g¸nh nÆng trong ph¸t triÓn vµ b¶o tr× hÖ thèng.  HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ph¶i cã tÝnh më cao ®Ó hÖ thèng cã thÓ dÔ dµng kÕt nèi víi hÖ thèng th«ng tin kh¸c. Trªn c¬ së xem xÐt c¸c yÕu tè ph¸t triÓn hÖ thèng trªn ®©y, c«ng cô ®îc lùa chän ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng lµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ACCESS, vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh VISUAL BASIC cña h·ng Microsoft. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG 2 Ph©n tÝch hÖ thèng 1 C¸c chøc n¨ng. Qua b-íc kh¶o s¸t hÖ thèng qu¶n lý häc tËp trêng phæ th«ng trung häc NguyÔn HuÖ. Tõ ®ã nh×n mét c¸ch tæng thÓ hÖ thèng cã thÓ ph©n ra lµm 4 chøc n¨ng chÝnh sau:  CËp nhËt.  Qu¶n lý hå s¬.  Qu¶n lý ®iÓm.  Xö lý.  Thi l¹i.  Tèt nghiÖp. 2 BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. 17 Qu¶n lý häc sinh CËp nhËt Qu¶n lý hå s¬ Qu¶n lý ®iÓm Xö lý Thi l¹i Tèt nghiÖp CËp nh©t n¨m häc NhËp hå s¬ NhËp ®iÓm ChuyÓn líp NhËp ®iÓm thi l¹i NhËp m«n tèt nghiÖp CËp nhËt líp häc XÕp líp NhËp h¹nh kiÓm XÐt lªn líp Xem, in d/s h/s thi l¹i NhËp ®iÓm thi tèt nghiÖp CËp nhËt m«n häc Xem, in d/s häc sinh líp NhËp ngµy nghØ XÐt lªn líp tr-êng hîp thi l¹i Xem, in K.Q tèt nghiÖp NhËp d/s gi¸o viªn Xem in s¬ yÕu lÝ lÞch hs TÝnh ®iÓm NhËp tæ gi¸o viªn Xem in ®iÓm NhËp ph©n c«ng G.d¹y NhËp u tiªn Xem, in PC d¹y 18 2.1M« t¶ c¸c chøc n¨ng  Chøc n¨ng cËp nhËt ®-îc ph©n r· thµnh 6 chøc n¨ng con: - CËp nhËt n¨m : NhËp n¨m häc mçi khi khai gi¶ng n¨m häc míi. - CËp nhËt líp häc: NhËp danh s¸ch líp häc cho n¨m häc míi. - CËp nhËt m«n häc: NhËp danh s¸ch c¸c m«n häc ®-îc ¸p dông gi¶ng d¹y t¹i tr-êng. - NhËp gi¸o viªn: NhËp danh s¸ch gi¸o viªn ®ang gi¶ng dËy t¹i trêng - NhËp tæ gi¸o viªn: nhËp danh s¸ch tæ gi¸o viªn. - CËp nhËt ph©n c«ng gi¶ng dËy: cËp nhËt ph©n c«ng gi¶ng dËy cho c¸c gi¸o viªn. - CËp nhËt -u tiªn: nhËp c¸c chÕ ®é - tiªn cña häc sinh. - Xem, in ph©n c«ng gi¶ng d¹y.  Chøc n¨ng qu¶n lý hå s¬ ®îc ph©n r· thµnh 4 chøc n¨ng con: - NhËp hå s¬: NhËp hå s¬ häc sinh häc sinh tróng tuyÓn. - XÕp líp: tõ danh s¸ch häc sinh tróng tuyÓn xÕp häc sinh vµo líp. - Xem, in danh s¸ch häc sinh: xem danh s¸ch häc sinh, in danh s¸ch häc sinh trong líp häc. - In hå s¬ häc sinh  Chøc n¨ng qu¶n lý ®iÓm ®-îc ph©n r· thµnh 5 chøc n¨ng con: - NhËp ®iÓm: Cø 2 lÇn trong mét häc kú nhËp ®iÓm c¸c m«n häc gåm ®iÓm hÖ sè 1, hÖ sè 2. Cuèi häc kú nhËp ®iÓm kiÓm tra häc cho häc kú cho häc sinh tõ sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm. - NhËp h¹nh kiÓm: nhËp h¹nh kiÓm cho häc sinh mçi khi kÕt thóc mét häc kú tõ sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm. - NhËp ngµy nghØ: cËp nhËp ngµy nghØ cña häc sinh tõ sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm. - TÝnh ®iÓm: tÝnh ®iÓm trung b×nh c¸c bµi kiÓm tra cña tõng m«n häc, trung b×nh m«n häc kú, trung b×nh c¸c m«n häc kú, trung b×nh m«n c¶ n¨m, trung b×nh c¸c m«n c¶ n¨m cho häc sinh. HÖ thèng tù ®éng tÝnh vµ 19 ®a ra kÕt qu¶ c¨n cø vµo d÷ liÖu ®iÓm cña c¸c m«n häc ®· nhËp vµo hÖ thèng - Xem, in ®iÓm : Xem vµ in ®iÓm cña häc sinh  Chøc n¨ng xö lý ®îc ph©n r· thµnh 3 chøc n¨ng con: - ChuyÓn líp: ChuyÓn líp häc cho häc sinh khi cã yªu cÇu chuyÓn líp häc cho häc sinh tõ ban gi¸m hiÖu. - XÐt lªn líp: Cuèi n¨m häc xÐt lªn líp cho häc sinh c¨n cø vµo kÕt qu¶ cña chøc n¨ng tÝnh ®iÓm. §èi víi häc sinh ®ñ ®iÒu kiÖn lªn líp th× hÖ thèng sÏ tù ®éng t¨ng líp vµ n¨m häc cho häc sinh ®ã. Häc sinh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lªn líp th× hÖ thèng sÏ tù ®éng t¨ng n¨m häc, cßn líp häc vÉn gi÷ nguyªn. Häc sinh thi l¹i th× ®-îc hÖ thèng l-u l¹i ®Ó chøc n¨ng thi l¹i xö lý.  Chøc n¨ng thi l¹i ®îc ph©n r· thµnh 3 chøc n¨ng con: - NhËp ®iÓm thi l¹i: NhËp ®iÓm thi l¹i cho c¸c häc sinh thi l¹i. - Xem, in danh s¸ch häc sinh thi l¹i. - XÐt lªn líp trêng hîp thi l¹i: Sau khi nhËp ®iÓm thi l¹i hÖ thèng sÏ tÝnh l¹i ®iÓm. NÕu ®ñ ®iÒu kiÖn lªn líp th× hÖ thèng sÏ tù ®éng t¨ng líp vµ n¨m häc cho häc sinh ®ã, cßn kh«ng th× hÖ thèng sÏ tù ®éng t¨ng n¨m häc cßn líp häc vÉn gi÷ nguyªn.  Chøc n¨ng tèt nghiÖp ®îc ph©n r· thµnh 3 chøc n¨ng con: - NhËp m«n tèt nghiÖp: Cø mçi n¨m nhËp danh s¸ch c¸c m«n thi tèt nghiÖp vµ ®iÓm liÖt cho n¨m ®ã. - NhËp ®iÓm thi tèt nghiÖp: NhËp ®iÓm thi tèt nghiÖp cña häc sinh cho tõng m«n thi tèt nghiÖp. - Xem, in kÕt qu¶ tèt nghiÖp. 20
- Xem thêm -