Tài liệu Mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ hàng không

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÓu luËn §Ò Tµi: Vai trß thanh niªn sinh viªn trong sù nghiÖp CNHH§H ®Êt níc. Néi dung chia lµm 4 * Môc tiªu CNH-HDH * Nguån lùc CNH-HDH * Nguån lùc chñ yÕu con ngêi trong ®ã vai trß cña thanh niªn lµ ®éng lùc chñ yÕu. * NhiÖm vô vµ ®Æc ®Óm cña thanh niªn. * Môc tiªu cña CNH-H§H. -Môc tiªu cña céng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt -kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng, an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi . -Tõ nay ®Õn n¨m 2020, ra søc phÊn ®Êu ®a níc ta trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. Lùc lîng s¶n xuÊt ®Õn lóc ®ã sÏ ®¹t tr×nh ®é t¬ng ®èi hiÖn ®¹i , phÇn lín lao ®éng thñ c«ng ®îc ta thÕ b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc, ®iÖn khÝ c¬ b¶n ho¸ ®îc thùc hiÖn trong c¶ níc , n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n nhÒu so víi hiÖn nay.Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng tõ 8 ®Õn 10 lÇn so víi n¨m 1990. -VÒ quan hÖ s¶n xuÊt , chÕ ®é së h÷a , c¬ chÕ qu¶n lý vµ chÕ ®é ph©n phèi g¾n kÕt víi nhau, gi¶i phãng søc lao s¶n xuÊt, t¹o ra ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy t¨ng tr¬ng kinh tÕ, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. -Kinh tÕ nhµ níc thùc hiÖn tèt vai trß chñ ®¹o vµ cïng víi kinh tÕ hîp t¸c x· trë thµnh nÒn t¶ng.Kinh tÕ t b¶n nhµ níc díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau tån tai phæ biÕn. Kinh tÕ c¸ thÓ , tiÓu chñ, kinh tÕ t b¶n t nh©n chiÕn tû träng ®¸ng kÓ. -VÒ ®åi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸, nh©n d©n cã cuéc sèng no ®ñ, cã nhµ t¬ng ®èi tèt, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®i l¹i ,häc hµnh, ch÷a bÖnh, cã møc hëng thô v¨n ho¸ kh¸. Quan hÖ x· héi lµnh m¹nh, lèi sèng v¨n minh;ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ cao ®Ñp vµ truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Lµm ®îc nh÷ng viÖc nãi trªn sÏ lµ mét bíc tiÕn lín trªn con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta. -Giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2000 lµ bíc rÊt quan träng cña thêi kú ph¸t triÓn míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhiÖm vô cña nh©n d©n ta lµ tËp trung mäi lùc lîng , tranh thñ thêi c¬, vît qua thö th¸ch, ®Èy m¹nh c«ng cuéc®æi míi mét c¸ch toµn diÖn vµ ®ång bé, tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸d nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa,phÊn ®Êu ®¹t vµ vît môc tiªu ®Ò ra trong chiÕn lîc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕx· héi ®Õn n¨m 2000; t¨ng trëng kinh tÕ nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng ®i ®«i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc vÒ x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng an ninh, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, n©ng cao tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho bíc ph¸t triÓn cao h¬n vµo ®Çu thÕ kû sau. * Nguån lùc CNH-H§H --Muèn x©y dùng ViÖt Nam thµnh mét níc XHCN giµu m¹nh vµ v¨n minh, chóng ta kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H. §ã lµ mét tÊt yÕu ®èi víi mét níc cã nÒn kinh tÐ l¹c hËu qu¸ ®é lªn CNXH nh níc ta. C¸c M¸c nãi:”Mét x· héi chØ ph¸t triÓn cao víi mät nÒn ®¹i c«ng nghiÖp “. ViÖt Nam lµ mét níc ë ®iÓm xuÊt ph¸t rÊt thÊp, n«ng nghiÖp l¹c hËu, l¹i ph¶i tr¶i qua bao nhiªu n¨m chiÕn tranh tµn ph¸. Do vËy ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghÖp CNH,H§H,chóng ta ph¶i ®i t¾t ®ãn ®Çu, lÊy khoa häc c«ng nghÖ(KHCN) lµm nÒn t¶ng, ph¸t huy n¨ng lùc néi sing cña ®Êt níc. -VËy ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i trong vßng 10-20 n¨m, níc ta chØ cã con ®êng lµ tiÕn h¼ng vµo khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kiªn quyÕt ®o¹n tuyÖt víi thø c«ng nghÖ l¹c hËu ®Ó tr¸nh thµnh mét b·i th¶i c«ng nghiÖp. Khoa häc c«ng nghÖ ®· trë thµnh vÊn ®Ò mang ý nghÜa sèng cßn ®èi ví sù ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi, cñng cè quèc phßng , an ninh cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Nhng lµm thÕ nµo ®eer chuyÓn giao ®îc KH-CN hiÖn ®¹i , tiÕp thu ®îc c¸c tri thøc khoa häc cña thÕ giíi, thÝch nghi vµ lµm chñ c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ níc ngoµi? §iÒu ®ã chØ thùc hiÖn b»ng n©ng cao n¨ng lùc néi sinh vÒ KHCN. Con ngêi víi vèn tri thøc, kinh nghiÖm, tinh thÇn n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®îc xem lµ h¹t nh©n cña lùc lîng s¶n xuÊt , lµ yÕu tè ®éng nhÊt, c¸ch m¹ng nhÊt thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, vµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Do vËy chóng ta cã thÓ thÊy r»ng, trong thêi ®¹i ngµy nay CNH-H§H kh«ng thÓ thµnh c«ng nÕu thiÕu ®éi ngò c¸n bé KHCN giái , cã ®ñ ®øc ®ñ tµi.:”Kh«ng thÓ nãi ®Õn CNH-H§H ®Êt níc trong thêi ®¹i v¨n minh trÝ tuÖ , thêi ®¹i c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, thêi ®¹i sing th¸i mµ thiÕu ®éi ngò c¸n bé giái”.Bëi lÏ c¸n bé khoa häc vµ lùc lîng lao ®éng lµ lùc lîng nßng cèt trong nguån nh©n lùc mµ chung ta cÇn t¹o ra nh»m b¶o ®¶m thµnh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng cho CNH-H§H. §éi ngò ®ã kh«ng chØ t¹o ra nh÷ng thµnh tùa KHCN tiªn tiÕn, mµ cßn sö dông chóng ®Ó c¶i biÕn, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinmh tÕ, quÈn lý x· héi vµ t¹o ra nguån nh©n lùc míi ngµy cã chÊt lîng cao.Mét thùc tÕ hiÖn nay lµ phÇn lín ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao l¹i ë ®é tuæi “vÒ hu”,®iÒu ®ã dÉn tíi nguy c¬ hôt hÉng c¸n bé. Bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt c¸n bé KHCN giái ®· chuyÓn sang c«ng t¸c kh¸c ,hoÆc bá nghÒ , thËm chÝ cßn bá ra níc ngoµi lµm viÖc do ®êi sèng khã kh¨n vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc thiÕu thèn khiÕn cho t×nh tr¹ng l·ng phÝ “chÊt x¸m”,”ch¶y m¸u chÊt x¸m” ®Õn møc b¸o ®éng. -Thùc tÕ ®ang ®Æt ra cho thÕ hÖ trÎ hiªn nay nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cÇn ph¶i cãi lêi gi¶i ®¸p.§èi víi níc ta khi nguån lùc tµi chÝnh vµ nguån lùc vËt chÊt cßn h¹n hÑp th× nguån lùc tµi nguyªn con ngêi , tµi nguyªn chÊt x¸m lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc …Ngêi xa ®· cã c©u :”HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia. NÕu nguyªn khÝ m¹nh th× quèc gia hng thÞnh , nguyªn khÝ yÕu th× quèc gia suy vong”.VËy ®Ó t¹o lªn th¾ng lîi cña sù nghiÖp CNH, H§H th× thanh niªn ViÖt Nam hiÖn nay cÇn ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ cña ®Êtt níc vµ ph¶i ý thøc ®îc vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi Tæ quèc ®èi víi sù nghiÖp vµ lý tëng cao c¶ mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta híng tíi. -Cã thÓ nãi CNH, H§H lµ c¬ héi ®Ó cho thÕ hÖ thanh niªn ngµy h«m nay cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy ti n¨ng, nhiÖt huyÕt. §ã lµ m«i trêng thuËn lîi cho thanh niªn phÊn ®Êu lµm lªn sù nghiÖp lín,v× lîi Ých chung cña ®Êt níc vµ lîi Ých cña mæi thanh niªn trong céng ®ång d©n téc. -T×nh h×nh chÝnh trÞ –x· héi æn ®Þnh . M«I trêng hoµ b×nh , sù hîp t¸c liªn kÕt , chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh, tranh thñ ngo¹i lùc nguån vèn c«ng nghÖ míi , kinh nghiÖm qu¶n lý , më réng thÞ trêng phôc vô cho sù nghiÖp CNH-H§H.§ã lµ c¬ héi t¹o ra bíc ph¸t triÓn míi t¨ng tèc ®a ®Êt níc tõng bíc tiÕn lªn. * Nguån lùc con ngêi . -Bíc sang thêi kú míi (CNH, H§H ®Êt níc ) nh©n tè con ngêi vµ thÕ hÖ trÎ gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh .V× vËy b¸o c¸o cña BCH T.¦ §¶ng trong ®¹i héi VIII do cè vÊn §ç Mêi §· x¸c ®Þnh :”;Båi dìng vµ ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ngêi ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸”. -HiÖn nay , c«ng nghÖ vµ nguån lùc cã tr×nh ®é cao ngµy cµng râ u thÕ so víi tµi nguyªn thiªn nhiªn, trong ®ã nguån nh©n lùc cã ý nghÜa hµng ®Çu.Nguån nh©n lùc ®ang trë thµnh yÕu tè chñ ®¹o ®èi víi t¨ng trëng kinh tÕ mét cacýh nhanh chãng vµ bÒn v÷ng.§Çu t ph¸t trÓn nguån nh©n lùc lµ sù l¹ chän ®óng ®¾n khi bíc vµo thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H song nguån nh©n lùc níc ta cßn rÊt kÐm. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Giíi thanh niªn ViÖt Nam ngµy cµng tin tëng vµo con ®êng XHCN mµ §¶ng,B¸c Hå vµ nh©n d©n ta ®· lùa chän, trung thµnh víi d©n téc, víi tæ quèc ,kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña c¸c thÕ hÖ cha anh , tÝch cùc tham gia vµo sù nghiÖp CNH,H§H ®Êt níc , thùc hiÖn c¸c tr¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, v¨n ho¸ quèc phßng an ninh …,”V× d©n giµu, n íc m¹nh ,x· héi c«ng b»ng, v¨n minh “,V× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi . §îc sù ch¨m no gi¸o dôc , rÌn luyÖn cña ®¶ng cña nh©n d©n , thanh niªn hiÖn nay so víi tríc kia ®· cã nhiÒu tiÕn bé , trëng thµnh vÒ mäi mÆt :B¶n lÜnh chÝnh trÞ, lý tëng hoµi b·o cao ®Ñp, tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc c«nh nghÖ, lèi sèng thÓ lùc …§©y lµ nh÷ng tiÒm n¨ng to lín cña thanh niªn sÏ ® îc ph¸t huy ngµy cµng cao, cèng hiÕn cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc . -Cïng víi tiÕn tr×nh ®æi míi x· héi, §Èy m¹nh CNH,H§H ®Êt níc, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng , díi t¸c ®éng mäi mÆt cña t×nh h×nh trong níc vµ ¶nh hëng cña më r«ng giao la quèc tÕ, thanh niªn níc ta sÏ cã biÕn ®æi x©u s¾c vÒ mäi mÆt. -SÏ xuÊt hiÖn nh÷ng nÐt míi trong ch©n dung cña líp trÎ theo híng kh¼ng ®Þnh c¸ nh©n vµ c¸ tÝnh cã b¶n lÜnh vµ ý trÝ v¬n lªn kh«ng sî ®ãi nghÌo, thÊp kÐm, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña CNH, H§H ®Êt níc vµo n¨m 2010. -TrÝ thøc trÎ trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt ®i ®Çu trong viÖc øng dung c«ng nghÖ tiªn tiÕn vËt liÖu míi, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc vµ gãp phÇn ®¾c lùc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ . * NhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm cña thanh niªn. +NhiÖm vô cña thanh niªn: -Tríc ngìng cöa cña thÕ kû míi høa hÑn nhiÒu ®æi thay, mçi b¹n trÎ h¼n ®· cã lÇn tù hái :M×nh ®· chuÈn bÞ ®îc nh÷ng hµnh trang g× ®Ó hoµ nhÞp cïng bíc tiÕn cña thêi ®¹i, ph¶i lµm g× vµ b»ng c¸ch nµo ®Ó v¬n lªn lµm chñ chi thøc, lµm chñ khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, më réng tÇm nh×n, sù hiÓu biÕt ë tÇm cao thêi ®¹i nh»m biÕn nh÷ng c¬ héi vµ thö th¸ch trong t¬ng kai thµnh cuéc thö nghiÖm quan träng chøng minh cho lßng can ®¶m vµ sù bøt ph¸ vît lªn chÝnh b¶n th©n m×nh. KÕt qu¶ dï ®¹t ë møc ®é nµo cònh cho ta lêi gi¶i ®¸p trung thùc nhÊt vÒ mäi khÝa c¹nh cña b¶n th©, nã cho phÐp nhËn râ m×nh ®ang ë giíi h¹n nµo cña qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn tõng bíc x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu vµ v¹ch ra kÕ ho¹ch hµnh ®éng cho t¬ng lai, t¹o lËp mét cuéc sèng tinh thÇn phong phó khëi nguån cho nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng ®Ó cïng nhau bíc vµo thÕ kû 21. -Trong”vali” hµnh trang vµo ®êi, c¸i g× ®· ®îc chuÈn bÞ tèt, c¸i g× cha ®Çy ®ñ cÇn ph¶i hoµn thiÖn, c¸i g× cÇn thiÕu th× bæ xung, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ sinh viªn hiÖn nay ®Òu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan t©m . §¬ng nhiªn, mçi thÕ hÖ ®Òu cã yªu cÇu, néi dung vµ c¸ch thøc chuÈn bÞ cho m×nh , vµ ®Òu cã nh÷ng hµnh trang c¬ b¶n vµ chung nhÊt. Yªu níc lµ mét hµnh trang nh thÕ . -Trong thêi ®¹i ph¸t triÓn nh vò b·o cña c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, cña kinh tÕ tri thøc, vÊn ®Ò bøc thiÕt ®èi víi c¸c b¹n lµ ph¶i chuÈn bÞ kü cho m×nh mäi ®iÒu kiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thêi ®¹i, cña sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt níc. Mong muèn thµnh ®¹t trong cuéc sèng lµ ®éng lùc phÊn ®Êu cña mäi ngêi, ®Æc biÖt lµ c¸c b¹n trÎ. Kh«ng cã íc m¬, hoµi b·o th× con ngêi thiÕu ®i ®éng lùc ®Ó phÊn ®Êu. Kh«ng cã ý chÝ quyÕt t©m th× íc m¬, hoµi b·o còng kh«ng trë thµnh hiÖn thùc. Nhng ®ã còng cha ph¶i lµ tÊt c¶. Trong “vali” hµnh trang cña m×nh, c¸c b¹n ph¶i chuÈn bÞ kü h¬n vÒ tinh thÇn yªu níc, ý trÝ tù t«n vµ lßng tù hµo d©n téc. Tinh thÇn yªu níc lµ hµnh trang ®Æc biÖt, lµ chÊt keo dÝch kÕt cña tÊt c¶ c¸c h¸nh trang kh¸c cña b¹n. -Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, níc ViÖt Nam th©n yªu cña chóng ta tho¸t khái nghÌo nµn vµ l¹c hËu, c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. Lêi ph¸t biÓu ®ã cña Tæng BÝ th Lª Kh¶ Phiªu t¹i lÔ kØ niÖm 70 n¨m ngµy thµnh lËp §¶ng ®· ph¶n ¸nh quyÕt t©m phÊn ®Êu cña toµn §¶ng toµn d©n ta. Mçi ngêi ViÖt Nam ®Òu cã tr¸ch nhiÖm phÊn ®Êu v× môc tiªu ®ã. Thanh niªn h«m nay, kh«ng thÓ nµo kh¸c, cã tr¸ch nhiÖm lín lao g¸nh v¸c nhiÖm vô lÞch sö to lín Êy. Vµ ®ã lµ ®Þnh híng ®Ó c¸c b¹n lùa chän hµnh trang cho b¶n th©n m×nh. -Bíc vµo thÕ kû míi, chóng ta h·y x©y dùng cho m×nh mét lý tëng sèng, lý tëng ®ã ph¶i g¾n liÕn víi viÖc gi÷ g×n ®éc lËp, tù do cña d©n téc , phÊn ®Êu v× d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng,d©n chñ vµ v¨n minh theo ®Þnh hgíng XHCN. X©y dùng cho m×nh mét lèi sèng” cÇn kiÖn v¨n minh “,mét lÏ sèng “mÝnh v× mäi ngêi “vµ v× tinh thÇn lao ®éng “hiÖu qu¶ s¸ng t¹o “theo ph¬ng ch©m”§oµn kÕt,®oµn kÕt ,®¹i ®oµn kÕt “.Chóng ta h·y l¾ng nghe lêi chØ d¹y cña B¸c Hå, nh c¸c thÕ hÖ cha anh ®i tríc ®· tõng thùc hiÖn “Kh«ng cã viÖc g× khãi. ChØ sî lßng kh«ng bÒn .§µo nói vµ lÊp biÓn . QuyÕt trÝ ¾t lµm lªn”. Tæ quèc ®ang vÉy gäi chóng ta. Sù nghiÖp CNH, H§H ®ang chê ®ãn chóng ta. - Cuéc sèng sÏ tÎ nh¹t, tr× trÖ biÐt bao nÕu kh«ng cã nh÷ng kh¸m ph¸ vµ ph¸t hiÖn míi. §ã lµ nÒn t¶ng c¬ b¶n ®Ó hiÓu râ quy luËt tù nhiªn- x· héi- t duy con ngêi vµ b¶n chÊt sù sèng trªn tr¸i ®Êt .Sù s¸ng t¹o kÕt hîp víi trÝ tëng tîng phong phó thêng khëi ®Çu cho nh÷ng ph¸t kiÕn bÊt ngê cha thÓ lêng tríc ®îc. - Dï ®ang gi÷ vÞ trÝ nghÒ nghiÖp hay thuéc tÇng líp x· héi nµo, tuæi trÎ còng lµlùc lîng quan träng ph¶n ¸nh diÖn m¹o, t¬ng lai ®Êt níc b»ng sù trÎ trung n¨ng ®éng, b»ng hoµi b·o s¸ng t¹o vµ niÒn kh¸t khao thµnh c«ng h¹nh phóc. Tríc m¾t mçi ngêi,®êng ®êi ®ang réng më víi nh÷ng kh«ng Ýt c¬ héi quý gi¸ ®an xen nh÷ng c¸n dç v« t×nh r×nh rËp. Kh«ng rÔ g× t×m ®îc c©u tr¶ lêi kh¸ch quan tríc bao nhiªu sù viÖc, bao nhiªu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t×nh huèng x¶y ®Õn bÊt ngê, ®ßi hái ph¶i tØnh t¸o suy nghÜ, ph©n tÝch lý gi¶i, thÓ nghiÖm ®Ó ®i ®Õn ®óng ®¾n lµ viÖc lµm hµng ngµy cña chóng ta. - C¸nh cöa thÕ kû 21 ®ang më ra nh÷ng vËn héi vµ niÒml¹c quan míi cho nh©n lo¹i v¬n lªn ®¹t ®îc nh÷ng íc mong cao ®Ñp cña m×nh . Gi÷a nh÷ng triÓn väng hÊp dÉn cña cuéc sèng t¬ng lai t¬i ®Ñp ®ang chê ®ã, chóng ta cã quyÒn hy väng tuæi trÎ ViÖt Nam h«m nay b»ng søc m¹nh tri thøc , tµi n¨ng s¸ng t¹o cïng sù tin tëng cña b¶n th©n chÝnh lµ thÕ hÖ ®¸ng tin cËy sÏ x©y ®¾p vµ t« ®iÓm cho ®Êt níc trong thÕ kû míi ngµy mét “®µng hoµng h¬n , to ®Ñp h¬n “nh B¸c Hå kÝnh yªu thêng mong ®îi. +§Æc ®iÓm cña thanh niªn: - Lµ líp ngêi nh¹y c¶m n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã tri thøc , cã hoµi b·o vµ íc m¬, cã ý chÝ vµ nghÞ lùc…Tuæi trÎ ViÖt Nam, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ B¸c Hå d· thùc sù lµ déi qu©n xung kÝch chiÕn lîc Trong mét giai ®o¹n c¸ch m¹ng. Tríc d©y trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc còng nh trong thêi kú kh«i phôc, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ;líp líp c¸c thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam tiÕp nèi nhau x¶ nh©n v× sù nghiÖp chung. Ngµy nay trong c«ng cuéc CNH, H§H héi nhËp vµ ®æi míi ;tuæi trÎ ViÖt Nam còng cã mÆt trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. ë nh÷ng n¬i gian khæ vµ ¸c liÖt nhÊt, hä vÉn tá râ tinh thÇn qu¶ c¶m, lßng nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng, chÝ tiÕn thñ, vµ b¶n lÜnh kiªn cêng, lao ®éng s¸ng t¹o vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Träng tr¸ch cña sù nghiÖp ®æi míi ®ang ®Æt ra tríc m¾t tuæi trÎ nh÷ng nhiÖm vô rÊt to lín. Trong mäi hoµn c¶nh, hä lu«n lu«n lµ ngêi kÕ tôctrung thµnh vµ xuÊt s¾c sù nghiÖp kÕ tôc cña §¶ng .Lý tëng chiÕn ®Êu cña tuæi trÎ ViÖt Nam còng chÝnh lµ lý tëng cña §¶ng vµ B¸c Hå vÜ ®¹i. -ThÕ hÖ trÎ sèng cã lý tëng lµ thÕ hÖ tha thiÕt víi ®éc lËp tæ quèc .§éc lËp d©n téc chÝnh lµ thµnh qu¶ ®îc ®æi b»ng x¬ng m¸u cña nhiÒu thÕ hÖ .D㠮㠮äc lËp tù do lµ thiªng liªng cao c¶ vµ bÊt kh¶ x©m ph¹m. Trong mét hoµn c¶nh, tuæi trÎ ph¶i d¸m s½n sµng hi sinh ®Ó bao vÖ ®éc lËp, tù do, toµn vÑn l·nh thæ, chñ quyÒn ®Êt níc, tríc bÊt kú kÎ thï x©m lîc nµo. Nhng ®Ó b¶o vÖ vµ cñng cè ®éc lËp, tù do, con ®êng duy nhÊt lµ ®a ®Êt níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa .Chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó b¶o vÖ vµ cñng cè ®éc lËp d©n téc . Nhê gi¬ng cao ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, §¶ng ta ®· tËp hîp ®îc søc m¹nh cña c¶ d©n téc, ®¸nh b¹i mäi kÎ thï x©m lîc vµ ngµy nay ®ang thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp ®æi míi, ®a c¶ níc v÷ng bíc tiÕn vµo thÕ kû 21. - Muèn hoµn thµnh nhiÖm vô träng ®¹i Êy, tríc hÕt, tuæi trÎ ViÖt Nam ph¶i ph¸t huy cao truyÒn thèng hiÕu häc. BiÕt chñ ®éng kh¾c phôc mäi khã kh¨n, chuyªn cÇn vµ s¸ng t¹o ,nç lùc thi ®ua häc tËp vµ rÌn luyÖn, v¬n lªn chiÕn lÜnh nh÷ng ®Ønh cao khoa häc vµ c«ng nghÖ. Nhanh chãng héi nhËp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, n¾m b¾t vµ tËn dông mäi thêi c¬ th©u tãm tri thø, ®Èy lïi nguy c¬, t¹o lªn søc m¹nh tæng hîp. Gi¸o dôc lý tëng c¸ch m¹ng cho thanh thiÕu niªn cô thÓ ph¶i lµ gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm häc tËp. Kh«ng chiÕm lÜnh ®îc ®Ønh cao cña khoa häc vµ c«ng nghÖ sÏ kh«ng b¶o vÖ ®îc ®éc lËp chñ quyÒn d©n téc, kh«ng t¹o ra ®îc nh÷ng u thÕ , lîi thÕ ®ñ søc c¹nh tranh vµ chñ ®éng héi nhËp. Trong nÒn kinh tÕ tri thøc, d©n téc nµo v¬n tíi ®Ønh cao cña trÝ tuÖ, d©n téc ®ã sÏ chiÕn th¾ng. Tôt hËu vÒ trÝ tuÖ sÏ lµ nguy c¬ cña 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mäi nguy c¬ .ThÊm nhuÇn lý tëng c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n ®æi míi ph¶i hµnh ®éng tù gi¸c trong häc tËp . Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta – giai ®o¹n qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi, th× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i h¸ ®Êt níc lµ nhiÖm vô trung t©m, lµ gi¶i ph¸p quyÕt ®Þnh ®a níc ta kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu, lµ qu¸ t×nh phÊn ®Êu l©u dµi cña nh©n d©n ta. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn trong viÖc chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc nh÷ng tiÒn ®Ò t¹o nªn sù th¾ng cña sù nghiÖp ®ã . Vµ trong nguån nh©n lùc Êy th× thanh niªn – sinh viªn l¹i gi÷ vai trß quan träng, lµ nguån lùc chñ yÕu, bëi hä chiÕm mét sè lîng lín trong sè ngêi ë ®é tuæi lao ®éng cña níc ta, hä cã mét nhiÖm vô hay gi÷ mét träng tr¸ch hÕt søc nÆng nÒ nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o thµnh th¹o vÒ kü n¨ng nghÒ nghiÖp, ®îc tæ chøc tèt vÒ kiÕn thøc v¨n hãa, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng.... NhËn thøc ®îc vÞ thÕ cña m×nh trong x· héi, mçi thanh niªn – sinh viªn ph¶i kh«ng ngõng häc hái, tiÕp nhËn kiÕn thøc, sö lý th«ng tin, ph¶i ren luyÖn c¶ ®øc lÉn tµi, tù tu dìng, rÌn luyÖn b¶n th©n hay nãi c¸ch kh¸c ph¶i tù gi¸o dôc vÒ tri thøc, phÈm chÊt, nh©n c¸ch ®Ó sao cho xøng ®¸ng víi träng tr¸ch mµ x· héi giao phã, ®Ó x©y dông nªn mét ®Êt níc “ d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh “, ®Ó thùc hiÖn ®îc tiÕn bé x· héi, ®i lªn chñ nghÜa x· h«Þ vµ chñ nghÜa céng s¶n, vµ còng lµ ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu mµ §¹i héi VIII cña §¶ng ®Ò ra lµ “ TiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ v× môc tiªu d©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, v÷ng bíc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. 7
- Xem thêm -