Tài liệu Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần minh chính

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TÓM LƢỢC Nền kinh tế phát triển với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty mình. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là hoạt động quan trọng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển một cách bền vững. Với khuôn khổ của khóa luận này, đề tài đi sâu nghiên cứu về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay trong những năm gần đây của công ty cổ phần Minh Chính trên hai thị trường Hà Nội Và Nam Định. Khóa luận thu thập số liệu và tiến hành phân tích nhằm làm rõ thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay theo chiều rộng và chiều sâu (nghiên cứu về sự thay đổi cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường) để từ đó đưa ra những thành công và tồn tại trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trên các cơ sở. Các giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại trong mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời kiến nghị Nhà nước tạo môi trường thuận lợi mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay trong tương lai. i MỤC LỤC TÓM LƢỢC ................................................................................................................... i MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................... v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................... vi LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 1 2. Tổng quan công trình nghiên cứu............................................................................ 2 3. Xác lập và tuyên bố đề tài nghiên cứu .................................................................... 3 4. Đối tƣợng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 4 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................................. 4 4.2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................... 4 4.3. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................ 5 5. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................................... 5 5.1. Phƣơng pháp luận .................................................................................................. 5 5.2. Phƣơng pháp cụ thể ............................................................................................... 5 5.2.1. Phương ph p thu th p d i u............................................................................. 5 5.2.2. Phương ph p xử ý, phân tích số i u ................................................................. 6 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp ................................................................................... 7 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÍNH ........................................................................................................................... 8 1.1 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến mở rộng thị trƣờng tiêu thụ máy tính của công ty cổ phần Minh Chính ................................................................................. 8 1.1.1. Kh i ni m về m y tính x ch tay .......................................................................... 8 1.1.2.Khái ni m và phân loại thị trường ....................................................................... 8 1.1.3. Kh i ni m về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ......................................... 9 1.2. Một số lí thuyết về mở rộng thị trƣờng máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính .................................................................................................................. 10 1.2.1. Nội dung về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ......................................... 10 ii 1.2.2. Vai trò của mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm .......................................... 12 1.2.3. C c nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm .............. 13 1.3. Nội dung và nguyên lý mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính......................................................................... 17 1.3.1. Nh ng yêu cầu của hoạt động mở rộng thị trường.......................................... 17 1.3.2. Nh ng nguyên tắc mở rộng thị trường tiêu thụ. .............................................. 17 1.3.3. Một số chính sách mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay 18 1.3.4. Các chỉ tiêu đ nh gi mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay. ................................................................................................................................. 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÍNH ........................... 22 2.1. Tổng quan về tình hình và các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh chính.... 22 2.1.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính ............................................................................................................................ 22 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh sản phẩm m y tính x ch tay của công ty cổ phần Minh Chính. ........................................................................................................ 23 2.1.3. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới hoạt động mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính ................................ 25 2.2. Phân tích thực trạng hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính. ....................................................... 28 2.2.1. Số ượng thị trường tiêu thụ .............................................................................. 28 2.2.2. Cơ cấu mặt hàng tiêu thụ .................................................................................. 29 2.3. Những kết luận về việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính......................................................................... 30 2.3.1. Nh ng kết quả đạt được. .................................................................................. 30 2.3.2. Nh ng hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. ................................................. 31 CHƢƠNG 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÍNH.......................................................................................... 33 iii 3.1. Dự báo triển vọng tiêu thụ của sản phẩm máy tính xách tay trong năm tới và mục tiêu, phƣơng hƣớng đến năm 2020 của công ty cổ phần Minh Chính. .......... 33 3.1.1. Dự báo triển triển vọng tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính trong nh ng năm tới ..................................................................... 33 3.1.2. Mục tiêu, phương hướng đến năm 2020 của công ty cổ phần Minh Chính. .. 34 3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính......................................................................... 34 3.2.1. Nâng cao chất ượng nguồn nhân lực của công ty. ......................................... 34 3.2.2. Công tác nghiên cứu mở rộng thị trường. ........................................................ 35 3.2.3. Xây dựng và triển khai chính sách sản phẩm. ................................................. 36 3.2.4. Tăng cường quảng cáo và xúc tiến hoạt động bán hàng. ................................ 36 3.3. Kiến nghị cơ quan quản lí nhà nƣớc. ................................................................. 37 3.4. Một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. ................................................... 37 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang 1 Bảng 1: Sự phân bố doanh số bán ra của công ty cổ phần Minh Chính trên thị trường Hà Nội và Nam Định. 22 2 Bảng 2: Tình hình kinh doanh sản phẩm máy tính xách tay của công ty 24 cổ phần Minh Chính 3 Biểu đồ 1: Tỉ trọng doanh số bán ra của công ty cổ phần Minh Chính trên thị trường Hà Nội và thị trường Nam Định. 28 4 Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh máy tính xách tay của công ty giai đoạn 2011-2014. 29 5 Bảng 4: Tốc độ tăng trưởng doanh thu của sản phẩm máy tính xách tay 29 giai đoạn 2011-2014. 6 Bảng 5: Tỷ trọng doanh thu máy tính xách tay so với tổng doanh thu của công ty v 30 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBCNV CNH-HĐH CTCP KTQD NXB PGS TNHH TS Giải thích Cán bộ công nhân viên Công nghiệp hóa-hiện đại hóa Công ty cổ phần Kinh Tế Quốc Dân Nhà xuất bản Phó giáo sư Trách nhiệm hữu hạn Tiến sĩ vi vii LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tiêu thụ là một trong những chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả.Mở rộng thị trường tiêu thụ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp, doanh nghiệp có tiêu thụ được hàng hóa hay không, hàng hóa có được thị trường chấp nhận hay không là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì điều kiện tiên quyết là phải tiêu thụ được hàng hóa. Để tiêu thụ được hàng hóa thì trước hết doanh nghiệp cần phải đặc biết chú trọng vào công tác nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Trong cơ chế thị trường hiện nay, khi mà mọi doanh nghiệp gắn mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp đã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp nào để đẩy mạnh tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp, nguồn vốn kinh doanh, chính sách, chiến lược, phương thức kinh doanh của doanh nghiệp…Doanh nghiệp phải luôn sáng suốt lựa chọn các biện pháp phù hợp với từng thời điểm của thị trường nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thì doanh nghiệp mới đạt được các mục tiêu đề ra. Trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, có được thị trường đã khó, phát triển thị trường càng khó hơn mà không phải công ty hay doanh nghiệp nào cũng dễ dàng làm được. Để đạt được điều đó họ phải trải qua thời kì khó khăn, tìm tòi và định hướng phát triển, và trong các chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp thì việc chú trọng các giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm của mình giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, trên thực tế thì không một doanh nghiệp hay một công ty nào mà có thể phát triển lại không cần đến thị trường tiêu thụ Sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần Minh Chính, tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh của công ty, bản thân tôi nhận thấy rằng việc nghiên cứu và mở rộng thị trường của công ty cổ phần Minh Chính là chưa tốt và cần được đưa ra những giải pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty. Trong những năm gần đây, công ty chưa chú trọng vào công tác nghiên cứu, phân tích thị trường, tìm hiểu nhu cầu của thị trường, tìm kênh phân phối…Vì vậy, các sản phẩm máy tính xách tay của công ty vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. 1 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính đang là vấn đề cấp thiết và được quan tâm nhiều nhất của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, nó có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì lí do trên em quyết định chọn đề tài “ Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 2. Tổng quan công trình nghiên cứu Liên quan tới đề tài nghiên cứu, trong nước có tương đối nhiều các nghiên cứu về giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều trong thời điểm hiện nay khi mà mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao. Có thể đưa ra một số đề tài nghiên cứu vấn đề này như: (1) Lê Thị Nhài (2012), “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo của CTCP Đầu tư và Thương mại Tràng An”, Khóa luận tốt nghiệp – Đại học Thương mại. Đề tài nghiên cứu về thị trường tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo của công ty CP Đầu tư và Thương mại Tràng An. Bài luận đi sâu về phân tích sản phẩm, sở thích, thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó đưa ra các thị trường tiềm năng, các dự báo và biện pháp phát triển thị trường khách hàng cho công ty Tràng An. Tuy nhiên, bài viết còn chưa đi sâu vào phân tích khía cạnh phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo của công ty. (2) Nguyễn Thị Quyên (2012), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch tuynel của CTCP Hoàng Long”, Khóa luận tốt nghiệp – Đại học Thương mại. Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tình hình kinh doanh của công ty Hoàng Long, đưa ra những ưu nhược điểm, từ đó hoàn thiện công tác kinh doanh và đưa ra những giải pháp phát triển hơn nữa thị trường tiêu thụ của công ty. Tuy nhiên, bài viết chưa đi sâu vào phân tích nhu cầu, sở thích, thị hiếu của thị trường tiêu thụ nên các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ được đưa ra chưa mang tính thuyết phục cao. (3) Hoàng Việt Phương (2010), “ Giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dụng cụ cắt và các thiết bị đo cơ khí Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí (DUEUDOCO)”, tài liệu chưa xuất bản, Khóa luận Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường sản phẩm dụng cụ cắt và các thiết bị đo cơ khí tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, đề tài phát hiện những vấn đề về: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đưa ra được những thành tựu và hạn chế của công ty trong hoạt động phát triển thi trường mặt hàng dụng cụ cắt và các thiết bị đo cơ khí. Trên cơ sở đó đưa ra được những dự báo, định hướng, giải pháp và đề xuất cho hoạt động phát triển thị trường của công ty trong giai đoạn tiếp theo. Thực trạng phát triển thị trường 2 các sản phẩm dụng cụ cắt và các thiết bị đo cơ khí trên thị trường được nghiên cứu trong đề tài là những năm 2010. Sau bốn năm vừa qua, thực tế hoạt động kinh doanh sản phẩm dụng cụ cắt và các thiết bị đo cơ khí đã có nhiều thay đổi. (4) Phạm Thị Quỳnh (2012), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH may Hưng Nhân trong giai đoạn hiện nay”, Khóa luận tốt nghiệp – Đại học Thương mại. Đề tài tập trung nghiên cứu những nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó có những mục tiêu, chiến lược cụ thể cho từng tập khách hàng, đảm bảo nhu cầu của khách theo lứa tuổi, giới tính, cũng như bắt kịp với xu hướng thời trang trong nước và ngoài nước. Từ đó, đưa ra các biện pháp nhằm phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước khác, nâng cao vị thế và thương hiệu may Hưng Nhân. (5) Nguyễn Thị Nhung (2013), “ Một số giải pháp góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tùng Mai”, Khóa luận tốt nghiệp – Đại học thương mại. Đề tài tập trung nghiên cứu nhu cầu của thị trường về các sản phẩm của công ty, đánh giá thực trạng mở rộng thị trường vật liệu xây dựng của công ty Tùng Mai và rút ra những thuận lợi, khó khăn trong việc mở rộng thị trường. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Mai. Tuy nhiên, bài viết nghiên cứu khá nhiều sản phẩm nên các phân tích, dự báo, cũng như giải pháp còn mang tính chất chung chung chưa chuyên sâu, cụ thể hóa vào mặt hàng nào đó. Vì vậy chưa làm nổi bật được vấn đề nghiên cứu. Tổng quan từ các công trình trên đều có những nội dung và phương pháp nghiên cứu liên quan đến việc phát triển thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì chưa có đề tài nào có nghiên cứu chuyên sâu về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay nhất là hiện nay, sản phẩm này đã và đang được người tiêu dùng trên thị trường ưa chuộng. 3. Xác lập và tuyên bố đề tài nghiên cứu Từ tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu được tình bày ở trên em quyết định lựa chọn đề tài “ Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính ” làm khóa luận tốt nghiệp. Xuất phát từ những luận cứ khoa học và trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm máy tính xách tay trên thị trường Hà Nội, Nam Định và các giải pháp chung với việc phát triển đó trong thời gian gần đây, đề tài đi sâu vào giải quyết các vấn đề sau: - Sản phẩm máy tính xách tay có đặc điểm gì? Phát triển thương mại sản phẩm này chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào và những chỉ tiêu nào phản ánh phát triển thương mại sản phẩm máy tính xách tay? 3 - Công ty đã làm gì để phát triển thương mại sản phẩm máy tính xách tay như thế nào trên thị trường Hà Nội và Nam Định? Doanh nghiệp phải làm thế nào để phát triển thương mại sản phẩm máy tính xách tay theo hướng cải thiện quy mô, chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường? - Thực trạng tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính trong thời gian qua như thế nào? - Công ty đã đạt được những thành công gì cũng như còn hạn chế nào cần phải tiếp tục giải quyết để đẩy mạnh phát triển thương mại sản phẩm hơn nữa? - Giải pháp nào có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính? 4. Đối tƣợng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài khóa luận là sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính và các giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm này. 4.2. Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: Vận dụng phù hợp những cơ sở lý luận để phân tích, đánh giá khái quát hiện trạng hoạt động của công ty và các chính sách, cơ chế quản lý của nhà nước có liên quan đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay dựa trên cơ sở nghiên cứu chuyên sâu thực trạng thị trường tiêu thụ tại công cổ phần Minh Chính. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức quản lý tại công ty. Mục tiêu tổng quát đối với việc nghiên cứu đề tài chính là tìm ra các giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính trong giai đoạn hiện nay và định hướng trong thời gian tới. -Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty. Phân tích thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay thông qua thực trạng kinh doanh của công ty. Phân tích các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến phát triển thị trường. Tìm hiểu thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ theo chiều rộng (theo cơ cấu sản phẩm, theo khu vực địa lý, mạng lưới tiêu thụ..) theo chiều sâu (công tác marketing và dịch vụ hậu mãi, duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống phân phối đã có). Từ đó đưa ra các thành công, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến kết quả đó của doanh nghiệp. 4 Trên cơ sở phân tích như trên, rút ra một số nhận xét, định hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nêu ra một số giải pháp về thị trường, về sản phẩm, khách hàng…và nêu ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa cơ cấu, chính sách quản lý của công ty. 4.3. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: đề tài sẽ tập trung nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính, trong đó phát triển thương mại được tiếp cận theo cả hai hướng: chiều rộng và chiều sâu; và đề tài cũng sẽ tiếp cận vấn đề chủ yếu dưới góc độ quy mô và chất lượng phát triển thương mại sản phẩm máy tính xách tay, các chính sách vĩ mô của Nhà nước cho phát triển thương mại, tập trung vào các giải pháp thị trường, giải pháp nguồn hàng nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay. -Phạm vi thời gian nghiên cứu: Số liệu sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2011 – 2014, định hướng giải pháp tới năm 2020 và những năm tiếp theo. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phƣơng pháp luận - Phương pháp biện chứng: Biện chứng là phương pháp xem xét những sự vật hiện tượng và những phản ánh của chúng vào tư duy, chủ yếu là trong mối liên hệ qua lại của chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng. Đồng thời các sự vật, hiện tượng đó đều có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. Máy tính xách tay buộc phải thay đổi cả về hình thức, nội dung và cách thức sản xuất thì mới có thể đứng vững trên thị trường hiện nay. - Quan điểm lịch sử, cụ thể: Sự vật và hiện tượng vận động trong mối liên hệ mang tính phổ biến và luôn gắn với những điều kiện lịch sử, cụ thể. Sự phát triển của máy tính xách tay hoặc tương lai phát triển của nó đều phải tính đến ảnh hưởng của điều kiện kinh tế-xã hội và biến đổi của hoàn cảnh lịch sử. - Phương pháp luận trên cũng cho thấy thực trạng phát triển thị trường máy tính xách tay cũng phải được nghiện cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng và quan điểm lịch sử của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. 5.2. Phƣơng pháp cụ thể 5.2.1. Phương ph p thu th p d i u Số liệu được thu thập từ sách báo, báo cáo tài chính của công ty, các công trình nghiên cứu của các năm trước. Bài nghiên cứu lấy giáo trình chuyên môn làm cơ sở, định hướng chính để phân tích nghiên cứu. Ngoài ra báo cáo tài chính sẽ hỗ trợ đáng kể để chúng ta có cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của công ty. 5 - Phương pháp tổng quan tài liệu: sử dụng chủ yếu để phục vụ chương 1. Từ việc tham khảo các tài liệu văn bản, giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí... tiến hành phương pháp tổng quan tài liệu để xem xét và đưa ra một số vấn đề lý luận về nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty thương mại dịch vụ. - Phương pháp tổng hợp,thống kê số liệu từ báo cáo hàng năm của công ty, sách báo, tạp chí, internet để phục vụ chủ yếu trong chương 2, từ các số liệu đó đề tài đưa ra được thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty. 5.2.2. Phương ph p xử lý, phân tích số li u Là phương thức sử dụng phân tích số liệu sau khi đã thu thập được thông tin, số liệu cần thiết. Phương pháp này tập trung phân tích, xử lí các thông tin, dữ liệu thu thập được từ dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. các phương pháp sử dụng bao gồm: phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp dùng đồ thị, phương pháp biểu đồ bảng biểu… - Phương pháp biểu đồ, bảng biểu: Là phương pháp sử dụng các sơ đồ hình vẽ về cung cầu, các đồ thị hay hình vẽ, biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa cầu và thu nhập, thị hiếu, sở thích, chất lượng sản phẩm…thông qua các biểu đồ, bảng biểu giúp ta nhìn ra rõ ràng hơn, đánh giá cụ thể sâu sắc hơn các mối tương quan giữa các đại lượng để có thể phân tích dựa trên nguồn dữ liệu thu thập được - Phương pháp so sánh: Là phương pháp xem xét các chỉ tiêu bằng cách dựa trênviệc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở ( chỉ tiêu gốc). Tiêu chuẩn để so sánh là doanh thu, lợi nhuận, chi phí của năm trước và năm sau. Trên cơ sở đó để đưa ra kết luận những yếu tố nào làm tăng, giảm chi phí doanh thu, lợi nhuận qua các năm. Sử dụng phương pháp này để phân tích được sự biến động của cầu về sản phẩm máy tính xách tay của công ty. Từ đó sẽ có những bước đi hợp lí hơn trong chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình - Phương pháp phân tích cơ bản: Là sự phân tích những yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến sự hoạt động của doanh nghiệp dựa trên nguồn dữ liệu đã có và sử dụng kết quả của các phương pháp khác. Mục đích là thu thập thông tin từ các công ty về các vấn đề liên quan đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, rút ra được bài học, kinh nghiệm và vạch ra những định hướng cho công ty mình - Phương pháp phân tích tổng hợp: Sau khi tiến hành thu thập số liệu, điều tra phỏng vấn, phỏng vấn trực tiếp, xử lí , phân tích dữ liệu ta phân tích tổng hợp. Đưa ra được các kết luận ảnh hưởng của việc mở rộng thị trường tiêu thụ đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Minh Chính. Và từ đó biết được các nguyên nhân và các biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 6 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần tóm lược, lời cảm ơn, bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục viết tắt, phụ lục thì đề tài gồm 3 chương: Chƣơng 1. Một số lí luận cơ bản về mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính Chƣơng 2. Thực trạng mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính Chƣơng 3. Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính 7 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH XÁCH TAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÍNH 1.1 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến mở rộng thị trƣờng tiêu thụ máy tính của công ty cổ phần Minh Chính 1.1.1. Khái ni m về máy tính xách tay Máy tính xách tay hay máy vi tính xách tay( tiếng Anh là laptop hay notebook computer) là máy tính cá nhân nhỏ gọn có thể mang xách được. Nó thường có trọng lượng nhẹ tùy thuộc vào hãng sản xuất và kiểu máy dùng cho các mục đích khác nhau. Máy tính xách tay có đầy đủ các thành phần cơ bản của một máy tính cá nhân thông thường. Tuy có đầy đủ các chức năng như các máy tính cá nhân thông thường, nhưng máy tính xách tay với một không gian nhỏ gọn nên các đặc điểm sau có sự khác biệt so với các máy tính cá nhân.. 1.1.2.Kh i ni m và phân oại thị trường a. Khái niệm thị trường Thị trường là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn liền với quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa. Thị trường có thể có được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, chúng được xem xét từ nhiều góc độ và qua các thời kỳ phát triển của kinh tế hàng hóa, khái niệm thị trường ngày càng được mở rộng hơn.  Theo quan điểm kinh tế: Về nghĩa hẹp: “Thị trường là nơi mà ở đó có sự gặp gỡ giữa cung và cầu, giữa người bán với người mua và là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ”. Về nghĩa rộng: Thị trường được hiểu là tổng hợp các quan hệ trao đổi mua bán giữa người bán và người mua được thực hiện trong những điều kiện của sản xuất hàng hóa (L.Reudos), hay thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ (David Begg).  Theo quan điểm kinh tế chính trị Mác – Lê nin: “ Thị trường là lĩnh vực trao đổi mà ở đó các chủ thể kinh tế cạnh tranh nhau để xác định giá cả hàng hóa và sản lượng ”. Quan điểm này dựa trên cơ sở sự phân công lao động xã hội và mối quan hệ hàng hóa - tiền tệ, do đó thị trường gắn liền với phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội được coi là cơ sở chung cho mọi nền sản xuất, khi nào có phân công lao động xã hội thì sẽ có sự thay đổi mua bán hàng hóa và sẽ tồn tại thị trường. Trên thị trường luôn có sự canh tranh, thậm chí là cạnh tranh gay gắt giữa các chủ thể kinh 8 tế để xác định giá cả hàng hóa. Không có sự cạnh tranh này, thị trường không còn là thị trường đúng nghĩa nữa. b. Phân loại thị trường Dựa vào tiêu thức khác nhau có thể phân chia thành các loại thị trường sản phẩm khác nhau như sau:  Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ: - Thị trường sản phẩm quốc tế là nơi diễn ra trao đổi, mua bán các sản phẩm giữa các quốc gia với nhau. - Thị trường sản phẩm nội địa là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi sản phẩm trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia.  Căn cứ vào mức độ chuyên môn hóa sản xuất kinh doanh: - Thị trường các ngành lớn bao gồm thị trường các sản phẩm công nghiệp, thị trường các sản phẩm nông nghiệp . - Thị trường các sản phẩm cụ thể như bánh, kẹo.  Căn cứ vào tính chất của sản phẩm - Thị trường sản phẩm xa xỉ: là thị trường của các sản phẩm cao cấp, thường phục vụ cho nhóm có nhu cầu thanh toán cao. - Thị trường sản phẩm thiết yếu: là thị trường của các sản phẩm cao cấp, thường phục vụ cho nhu cầu hàng ngày, có tính phổ biến.  Căn cứ vào thời gian sử dụng sản phẩm: - Thị trường sản phẩm lâu bền, sản phẩm có tuổi thọ dài, qua nhiều lần sử dụng. - Thị trường sản phẩm lâu bền, sản phẩm chỉ sử dụng trong một hoặc một số lần và là sản phẩm thiết yếu ít cân nhắc khi mua.  Căn cứ vào mối quan hệ với quá trình sản xuất kinh doanh: - Thị trường sản phẩm đầu vào: là thị trường cung ứng các sản phẩm cho hoạt động sản xuất. - Thị trường sản phẩm đầu ra: là thị trường mà doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của mình. Doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường này là người bán, thuộc yếu tố cung. 1.1.3. Khái ni m về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là quá trình mở rộng hay tăng khối lượng khách hàng và lượng bán ra của doanh nghiệp bằng cách lôi kéo người tiêu dùng đang có nhu cầu mua hàng trở thành khách hàng của doanh nghiệp dịch và lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh sang tiêu thụ sản phẩm của mình. Hay mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là việc doanh nghiệp tăng thị phần của mình bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong toàn bộ thị trường. 9 Việc mở rộng thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp có thể tiến hành theo 2 cách: mở rộng thị trường theo chiều rộng và mở rộng thị trường theo chiều sâu. 1.2. Một số lí thuyết về mở rộng thị trƣờng máy tính xách tay của công ty cổ phần Minh Chính 1.2.1. Nội dung về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm a. Mở rộng thị trường theo chiều rộng Mở rộng thị trường theo chiều rộng tức là doanh nghiệp cố gắng mở rộng phạm vi thị trường, tìm kiếm thêm những thị trường nhằm tăng khả năng tiêu thụ, tăng doanh số bán, tăng lợi nhuận. Phương thức này thường được doanh nghiệp sử dụng khi thị trường hiện tại bắt đầu có xu hướng bão hòa. Đây là một hướng đi rất quan trọng đối với doanh nghiệp được tiêu thụ thêm nhiều sản phẩm, tăng vị thế trên thị trường. - Xét theo tiêu thức địa lý, mở rộng thị trường theo chiều rộng được hiểu là việc doanh nghiệp mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, tăng cường sự hiện diện của mình trên các địa bàn mới bằng các sản phẩm hiện tại. Doanh nghiệp tìm cách khai thác những địa điểm mới và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thị trường này. Mục đích của doanh nghiệp là thu hút thêm khách hàng đồng thời quảng bá sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng ở những địa điểm mới. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công cho công tác mở rộng thị trường này, các doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường mới để đưa ra những sản phẩm phù hợp với đặc điểm của từng thị trường. - Xét theo tiêu thức sản phẩm, mở rộng thị trường theo chiều rộng nghĩa là doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mới trên thị trường hiện tại (thực chất là phát triển sản phẩm). Doanh nghiệp luôn đưa ra những sản phẩm mới có tính năng, nhãn hiệu, bao bì phù hợp với người tiêu dùng khiến họ có mong muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. - Xét theo tiêu thức khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ đồng nghĩa doanh nghiệp khuyến khích, kích thích nhiều nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Do trước đây, sản phẩm của doanh nghiệp chỉ mới phục vụ một nhóm khách hàng nào đó và đến nay, doanh nghiệp mới chỉ phục vụ một nhóm khách hàng mới nhằm nâng cao số lượng sản phẩm được tiêu thụ. Để thực hiện việc mở rộng thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải đi tìm các thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm hiện có tức là tìm kiếm những người tiêu dùng mới ở các thị trường chửa thâm nhập. Việc tìm kiếm thị trường mục tiêu mới cũng là mục tiêu mở rộng thị trường. Cách làm nào bào hàm cả việc tìm kiếm các nhóm đối tượng khách hàng hoàn toàn mới ngay trên cả thị trường hiện tại. Sau khi phát hiện được thị trường mới, doanh nghiệp có khả năng đáp ứng, phát triển các kênh phân phối mới, tìm ra các giá trị sử dụng mới và phong phú hơn để tạo điều kiện phát triển thị trường 10 mới và tăng số lượng khách hàng sử dụng, Mỗi công dụng mới của sản phẩm có thể tạo ra một thị trường hoàn toàn mới. Mở rộng thị trường trên góc độ tăng số lượng quy mô thị trường, nó đòi hỏi công tác ngiên cứu thị trường mới phải chặt chẽ, cận thận vì thị trường hàng hóa đầy biến động và nhu cầu luôn phát triển vươn cao không ngừng. b. Mở rộng thị trường theo chiều sâu Mở rộng thị trường theo chiều sâu tức là doanh nghiệp phải tăng được số lượng sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên, hướng phát triển này thường chịu ảnh hưởng của sức mua và địa lý, đặc tính của sản phẩm nên doanh nghiệp phải xét đến quy mô của thị trường hiện tại, thu nhập của dân cư cũng như chi phí bỏ ra cho quảng cáo, thu hút khách hàng…để đảm bảo thành công của công tác mở rộng thị trường tiêu thụ. Mở rộng thị trường theo chiều sâu đa phần được sử dụng khi doanh nghiệp có tỷ trọng thị trường còn tương đối nhỏ bé hay thị trường tiềm năng còn tương đối rộng. - Xét theo tiêu thức địa lý, mở rộng thị trường theo chiều sâu tức là doanh nghiệp phải tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ trên địa bàn thị trường hiện tại. Trên thị trường hiện tại của doanh nghiệp có thể có các đối thủ canh tranh đang cùng chia sẽ khách hàng hoặc có những khách hàng hoàn toàn mới chưa hề biết đến sản phẩm của doanh nghiệp. Việc mở rộng thị trường theo hướng này là tập trung giải quyết hai vấn đề: một là quảng cáo, chào bán sản phẩm tới những khách hàng tiềm năng; hai là chiếm lĩnh thị trường của đối thủ cạnh tranh. Bằng cách trên, doanh nghiệp có thể bao phủ kín sán phẩm của mình trên thị trường, đánh bật các đối thủ cạnh tranh và tiến tới độc chiếm thị trường. - Xét theo tiêu thức sản phẩm, mở rộng thị trường theo chiều sâu có nghĩa là doanh nghiệp tăng cường tối đa việc tiêu thụ sản phẩm nào đó. Để làm tốt công tác này, doanh nghiệp phải xác định được lĩnh vực, nhóm hàng, thậm chí là một nhóm hàng cụ thể mà doanh nghiệp có lợi thế nhất để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. - Xét theo tiêu thức khách hàng, mở rộng thị trường theo chiều sâu đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tập trung nổ lực để bán thêm sản phẩm của mình cho một nhóm khách hàng. Thông thường khách hàng có nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhiệm vụ của doanh nghiệp lúc này là hướng họ tới các sản phẩm của doanh nghiệp khi họ có dự định mua hàng, thông qua việc thõa mãn tối đa nhu cầu tiêu dùng của khách hàng để gắn chặt khách hàng với doanh nghiệp và biến họ thành đội ngũ khách hàng “trung thành” của doanh nghiệp. 11 1.2.2. Vai trò của mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm a. Đối với doanh nghiệp. Mục tiêu của hầu hết doanh nghiệp là đạt được lợi nhuận tối đa và thông qua trao đổi mua bán trên thị trường doanh nghiệp đạt được mục tiêu này. Như vậy, thị trường là vấn đề sống còn của doanh ngiệp. Nền kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải vận động không ngừng để không tụt hậu, doanh nghiệp không được phép thỏa mãn với những gì mình đã có, nếu không sẽ bị thị trường đào thải, loại bỏ. Vì vậy, hoạt động mở rộng thị trường là hoạt động cần thiết để doanh nghiệp khai thác tốt khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp và hường doanh nghiệp ra thị trường rộng lớn phù hợp với xu thế hội nhập của thời đại. Mở rộng thị trường còn giúp doanh nghiệp san sẻ được rủi ro và mở rộng quy mô của mình. Nếu tập trung vào một thị trường nhất định, khi thị trường có biến động, có những rủi ro bất ngờ doanh nghiệp không lường trước được thì doanh nghiệp sẽ chịu thiệt hại lớn và trở nên khó xoay sở do quá bị động. Nếu thị trường của doanh nghiệp không ngừng mở rộng, có nhiều khu vực thị trường khác nhau, doanh nghiệp san sẻ bớt rủi ro khi có biến động ở một thị trường nào đó. Mở rộng thị trường là hoạt động cần thiết để doanh nghiệp tạo ra bước đột phá trong hoạt động kinh doanh của mình và là cơ sở để doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng lớn. Từ đó, doanh nghiệp có thể khai thác tốt hơn lợi thế theo quy mô, giảm được giá thành sản xuất, lôi kéo được khách hàng đến với doanh nghiệp nhiều hơn. b. Đối với nền kinh tế quốc dân Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp góp phần giúp nền kinh tế của quốc gia tăng trưởng ổn định, bền vững. Hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp giúp gia tăng số lượng hàng bán, chủng loại, chất lượng, kích thích nền kinh tế phát triển. Mở rộng thị trường giúp cho các ngành liên quan cùng phát triển. Ngoài ra, ngân sách quốc gia phần lớn được thu từ thuế, trong đó phần thuế do các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nếu doanh nghiệp phát triển, tăng lợi nhuận thì các khoản thuế mà doanh nghiệp đóng cho Nhà nước cũng tăng, làm ngân sách tăng lên. Mở rộng thị trường giúp tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động. Nếu mở rộng thị trường ra nước ngoài còn tăng một lượng ngoại tệ lớn cho quốc gia, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu và tạo mối quan hệ giao thương với nước ngoài… c. Đối với người tiêu dùng 12 Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều hướng đến người tiêu dùng, đều cố gắng thõa mãn tốt nhất nhu cầu của họ. Mở rộng thị trường của các doanh nghiệp giúp người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn những mặt hàng mới với mẫu mã, chủng loại, chất lượng, giá cả phong phú hơn. Khách hàng có nhiều lựa chọn để có được sản phẩm xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Như vậy, công tác mở rộng thị trường cũng mang lại những lợi ích cho khách hàng, giúp khách hàng mua được sản phẩm phù hợp có chất lượng với chi phí hợp lý, nhu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng một cách tốt nhất. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm a. Nhân tố vĩ mô  Nhân tố kinh tế: Các nhân tố ở môi trường trường này vừa tạo ra cơ hội vừa tạo ra thách thức cho doanh nghiệp như mức tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thu nhập quốc dân cả nước, của địa phương, lãi suất ngân hàng, chính sách tài chính tiền tệ. Nó ảnh hưởng gián tiếp tới việc mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tác động đến số lượng, cơ cấu chủng loại và nhu cầu sản phẩm của thị trường. Chẳng hạn ở khu vực thị trường có thu nhập cao, nhu cầu về hàng hóa sẽ rất lớn đặc biệt là những sản phẩm cao cấp. Người tiêu dùng sẽ quan tâm đến chất lượng sản phẩm, bao bì, mẫu mã, độ an toàn của sản phẩm, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua mà không quan tâm nhiều đến giá cả của sản phẩm.  Nhân tố cơ chế, chính sách quản lý nhà nước Thông thường các chính sách do nhà nước ban hành đều có tác động đến việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nói chung như chính sách hỗ trợ tài chính, chính sách chuyển giao công nghệ, chính sách phát triển thị trường, chính sách lưu thông phân phố sản phẩm… Nếu các chính sách trên và cơ chế quản lý được nhà nước thực hiện đúng đắn và đồng bộ thì nó sẽ tạo ra thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ động, sáng tạo trong kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Chẳng hạn nếu chính sách hỗ trợ vốn vay của nhà nước cho các doanh nghiệp được chính phủ ưu tiên thực hiện trước so với các chính sách thì nó sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng thêm vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, chủng loại phong phú với giá thành sản phẩm thấp, đáp ứng nhu cung cầu của người tiêu dùng. Luật pháp và chính trị ổn định là tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự thay đổi về điều kiện chính trị có thể có lợi cho các nhóm doanh nghiệp thuộc nước này nhưng lại kìm hãm sự phát triển sản xuất của các nhóm doanh nghiệp của nước khác. Các doanh nghiệp khi tiến hành mở rộng thị trường tiêu thụ sản 13
- Xem thêm -