Tài liệu Mở rộng thị phần chè trong nước của tổng cty chè vn

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¬ héi nh− nhau. ThÞ tr−êng chØ chÊp nhËn nh÷ng doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thùc sù, s½n sµng v−ît qua nh÷ng th¸ch thøc do c¬ chÕ kinh tÕ míi ®em l¹i. NhÊt lµ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ ph¹m vi ho¹t ®éng ë c¶ thÞ tr−êng n−íc ngoµi th× l¹i cµng cã nhiÒu khã kh¨n ph¶i gi¶i quyÕt. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc, Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®= tõng b−íc thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr−êng ®Ó t¨ng tr−ëng vµ ph¸t triÓn. Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam cã nhiÖm vô trùc tiÕp kinh doanh xuÊt khÈu s¶n phÈm chÌ c¸c lo¹i vµ nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ chÕ biÕn chÌ, c¸c vËt t− phôc vô cho s¶n xuÊt chÌ vµ ®êi sèng cña ng−êi lµm chÌ. C©y chÌ ®ang tõng b−íc kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ trong tËp ®oµn c¸c c©y c«ng nghiÖp ë n−íc ta. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¹nh tranh ®ang diÔn ra m¹nh mÏ trong ngµnh chÌ thÕ giíi. Riªng ®èi víi Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam th× c¹nh tranh kh«ng chØ trªn thÞ tr−êng xuÊt khÈu mµ cßn c¶ ë thÞ tr−êng trong n−íc. B»ng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh tÕ vµ marketing cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam, em xin chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng thÞ phÇn trong n−íc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ nh»m t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam, rót ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n tõ ®ã ®Ò nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng thÞ phÇn trong n−íc cña Tæng c«ng ty. LuËn v¨n nµy gåm 3 phÇn: Ch−¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. 1 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch−¬ng II : Ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ tr−êng trong n−íc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Ch−¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tiªu thô trong n−íc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Do tr×nh ®é cña b¶n th©n cßn cã h¹n nªn luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®−îc sù gãp ý cña c¸c thµy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Thu HiÒn còng nh− sù gióp ®ì cña ban l=nh ®¹o vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng ë Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®= t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ch−¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. 2 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp I. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn-lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu-c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam 1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam - tªn giao dÞch quèc tÕ Vinatea Corp - ®−îc thµnh lËp theo theo th«ng b¸o sè 5820 - CP/DDMDN ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vµ quyÕt ®Þnh sè 394 - NN - TCCB/Q§ ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 1995 cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tæng c«ng ty chÌ lµ mét trong sè nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n−íc ®−îc chän ®Ó thµnh lËp Tæng c«ng ty theo quyÕt ®Þnh 90 - 90/TTg ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. Do ®ã, tuy míi ®−îc thµnh lËp nh−ng trªn thùc tÕ, Tæng c«ng ty ®= cã c¶ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi tõ tiÒn th©n cña nã lµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c«ng n«ng chÌ ViÖt Nam. §−îc thµnh lËp tõ ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 1974, Liªn hiÖp chÌ lóc bÊy giê lµ mét tæ chøc kinh tÕ thèng nhÊt ®Çu tiªn gi÷ vai trß chñ ®¹o trong sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung hãa s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, trång chÌ trong n−íc. §©y lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn kÕt trong ngµnh chÌ theo chiÒu ngang - Liªn hiÖp c¸c n«ng tr−êng xÝ nghiÖp trång vµ chÕ biÕn chÌ. B−íc sang thêi kú 1988 - 1996, cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc, ngµnh chÌ nãi chung vµ Liªn hiÖp chÌ nãi riªng ®= ph¸t triÓn v−ît bËc so víi c¸c giai ®o¹n tr−íc. MÆc dï thÞ tr−êng truyÒn thèng vÒ chÌ lµ Liªn X« vµ §«ng ¢u ®= mÊt ®i do nh÷ng biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ, nh−ng thay vµo ®ã Liªn hiÖp ®= b¾t ®Çu t×m kiÕm nh÷ng thÞ tr−êng míi nh− §µi Loan, Singapore, Ir¾c, Ba Lan, Ph¸p, §øc, Hång K«ng, Anh, Nga,... víi gi¸ xuÊt khÈu tõ 700 tíi 800 USD 1 tÊn. TÝnh tíi n¨m 1994 kim ng¹ch xuÊt khÈu chÌ ®= ®¹t tíi 18195USD. Víi tÊt c¶ nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®−îc sau h¬n 20 n¨m ho¹t ®éng nh−ng so víi môc tiªu ph¸t triÓn vµ nhiÖm vô chung, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Liªn hiÖp ®= béc lé nh÷ng mÆt yÕu, nh÷ng sù mÊt c©n ®èi lín gi÷a 3 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp nhu cÇu ph¸t triÓn vµ tèc ®é s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷a s¶n xuÊt vµ tèc ®é biÕn ®æi cña thÞ tr−êng. §Ó ph¸t triÓn, Liªn hiÖp cÇn ph¶i ®æi míi cïng víi nghÞ ®Þnh 388 ( giao vèn, giao quyÒn) t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp, tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã mét tæ chøc cao h¬n tËp hîp ®−îc tÊt c¶ c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn theo quyÕt ®Þnh 90 - 91/TTg. §ã lµ sù ra ®êi cña Tæng c«ng ty chÌ - mét tæ chøc míi phï hîp víi c¬ chÕ ®æi míi vµ quyÕt ®Þnh tèc ®é ph¸t triÓn chÌ ë ViÖt Nam. ViÖc thµnh lËp Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®= t¹o nªn mét søc m¹nh míi, ®ã lµ tËp trung ho¹t ®éng, tËp trung vèn, ®−îc quyÒn qu¶n lý ®iÒu hµnh nhÊt lµ vÒ gi¸ c¶ ®Ó ®¶m b¶o søc c¹nh tranh cïa chÌ ViÖt Nam trªn thÞ tr−êng quèc tÕ. 2.NhiÖm vô vµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam cã nhiÖm vô kinh doanh chÌ bao gåm: - X©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l−îc, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, ®Çu t−, t¹o nguån vèn ®Çu t−, nghiªn cøu c¶i t¹o gièng chÌ, trång trät, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm chÌ, vËt t− thiÕt bÞ ngµnh chÌ. - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c theo ph¸p luËt. - Cïng víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ch¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ - x= héi ë c¸c vïng trång chÌ, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c vïng ®ång bµo d©n téc Ýt ng−êi, vïng kinh tÕ míi, vïng s©u vïng xa cã nhiÒu khã kh¨n. - X©y dùng mèi quan hÖ vµ hîp t¸c ®Çu t−, khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn trång chÌ, gãp phÇn thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i t¹o m«i sinh. ChÌ lµ ngµnh hµng kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. §ã lµ mét lo¹i n−íc gi¶i kh¸t phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi kh«ng chØ do v¨n hãa hay së thÝch mµ cßn v× mét sè t¸c dông tèt xung quanh viÖc uèng chÌ. Nh− vËy, cã thÓ thÊy ®èi t−îng phôc vô cña Tæng c«ng ty lµ rÊt lín. §Ó 4 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp cã mét l−îng chÌ lín ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cho thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc, Tæng c«ng ty ®= kÕt hîp ph−¬ng thøc ho¹t ®éng trång - lµm kÕt hîp. Tõ kh©u chän gièng, trång trät, s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®Òu do Tæng c«ng ty ®¶m nhiÖm. Tæng c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc, do ®ã ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®Òu theo sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ: thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o trong ngµnh chÌ vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ theo sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. Nh−ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ Tæng c«ng ty kh«ng cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng. Tæng c«ng ty tæ chøc qu¶n lý, s¶n xuÊt, tiªu thô, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thu ®−îc, tù quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng víi mong muèn lµ më réng thªm ®−îc thÞ phÇn, Tæng c«ng ty hiÖn nay ®= s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chÌ: - ChÌ ®en - ChÌ CTC (nghiÒn - vß - c¾t) - ChÌ xanh - ChÌ x« - ChÌ s¬ chÕ - ChÌ thµnh phÈm Trong ®ã chÌ ®en lµ s¶n phÈm quan träng nhÊt trong c¬ chÕ xuÊt khÈu, bao gåm c¸c chñng lo¹i: - 3 lo¹i chÌ ®en cao cÊp: OP, FBOP, P - ChÌ BPS - ChÌ PS - ChÌ F - ChÌ D 3.C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Bé m¸y v¨n phßng Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam gåm c¸c Phßng ban: 5 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp - V¨n phßng Tæng c«ng ty - Phßng Tæ chøc - Phßng KÕ ho¹ch §Çu t− - Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n - Phßng Kü thuËt N«ng nghiÖp - Phßng Kü thuËt C¬ ®iÖn - Phßng Kinh doanh XNK (5 phßng) - Phßng ThÞ tr−êng. Sù tån t¹i cña c¸c phßng ban lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ®èi víi c¸c thµnh viªn ®−îc tèt vµ hiÖu qu¶. Tæng c«ng ty thùc hiÖn h×nh thøc ph©n chia bé phËn theo chøc n¨ng, mét h×nh thøc ph©n chia c¬ b¶n vµ logic. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®−îc ph©n chia lµm 2 lo¹i: mét sè phßng kinh doanh mang tÝnh chÊt t−¬ng ®èi ®éc lËp, tù chñ, mét sè phßng mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh, phôc vô. §øng ®Çu Tæng c«ng ty lµ Héi ®ång qu¶n trÞ. §©y lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr−íc Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n còng nh− tr−íc Thñ t−íng chÝnh phñ vÒ vèn vµ tµi s¶n cña Tæng c«ng ty. HiÖn nay, Héi ®ång qu¶n trÞ cña Tæng c«ng ty bao gåm mét chñ tÞch, mét tr−ëng ban kiÓm so¸t vµ bèn uû viªn cã nhiÖm vô chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t trùc tiÕp tíi méi ho¹t ®éng cña ban Tæng gi¸m ®èc. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh, Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp ra ban kiÓm so¸t. Ban nµy gióp Héi ®ång qu¶n trÞ n¾m b¾t kÞp thêi mäi ®iÒu hµnh cña Ban Tæng gi¸m ®èc. Ban Tæng gi¸m ®èc hiÖn nay cã mét Tæng gi¸m ®èc vµ ba Phã Tæng gi¸m ®èc ( s¶n xuÊt - kinh doanh - v¨n phßng). Sau ®ã lµ c¸c phßng ban cã chøc n¨ng tham m−u cho ban tæng gi¸m ®èc trong viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn Tæng c«ng ty. 6 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp 7 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc V¨n phßng Tæng c«ng ty Phßng Tæ chøc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch ®Çu t− Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng KÜ thuËt n«ng nghiÖp 8 Phã tæng gi¸m ®èc Phßng Kü thuËt c¬ ®iÖn Phßng Kinh doanh XNK (5) Phßng ThÞ tr−êng Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam. 1. Mét sè yÕu tè thuéc m«i tr−êng bªn ngoµi ¶nh h−ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty. 1.1. YÕu tè ng−êi cung øng: ChÌ lµ c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, s¶n phÈm thu ho¹ch lµ l¸, thêi gian thu ho¹ch mét løa chÌ lµ 9 - 10 ngµy, sau khi thu ho¹ch, c©y chÌ ®−îc bãn ph©n v« c¬ - h÷u c¬, gèc c©y ®−îc lµm s¹ch cá, cø nh− thÕ mçi n¨m ng−êi c«ng nh©n n«ng nghiÖp thu ho¹ch ®−îc kho¶ng 20 løa chÌ. Nguyªn liÖu ®ã ®−îc ®−a ®Õn tr¹m thu mua hoÆc ®−a th¼ng ®Õn nhµ m¸y. Sau ®ã, c¸c xÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn vËt t− hoÆc l−¬ng thùc cho c«ng nh©n n«ng nghiÖp. Tõ khi cã nghÞ quyÕt 10 vÒ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý n«ng nghiÖp cña Bé ChÝnh trÞ n¨m 1988, Liªn hiÖp ®= vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµo kh©u qu¶n lý s¶n xuÊt. Víi viÖc thÝ ®iÓm dù ¸n giao quyÒn sö dông t− liÖu s¶n xuÊt vµ ®Êt ®ai cho ng−êi lao ®éng, Liªn hiÖp ®= ®¹t ®−îc mét thµnh c«ng lín. KÕt qu¶ lµ do thùc sù ®−îc lµm chñ n−¬ng chÌ vµ thµnh qu¶ s¸ng t¹o nªn ng−êi lµm chÌ ®= tù bá vèn cña m×nh ra trång vµ ch¨m sãc chÌ - ®iÒu mµ tr−íc ®ã kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. §©y qu¶ lµ mét b−íc chuyÓn biÕn c¨n b¶n trong c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña Liªn hiÖp. §Õn nay, c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt n«ng nghiÖp dùa trªn 3 h×nh thøc: kho¸n hé, kho¸n giao thÇu vµ b¸n v−ên chÌ cho ng−êi lao ®éng. C¸c h×nh thøc nµy ®ang ngµy cµng ph¸t huy t¸c dông. ChÌ lµ c©y −a trång ë vïng ®Êt trung du vµ miÒn nói. Do ®ã, chóng ta dÔ nhËn thÊy c¸c vïng nguyªn liÖu chÌ cña Tæng c«ng ty tËp trung ë VÜnh Phó, B¾c Th¸i, Méc Ch©u, Tuyªn Quang, S¬n La ...HiÖn nay c¸c xÝ nghiÖp n«ng c«ng nghiÖp cña Tæng c«ng ty lµ kÕt qu¶ cña sù s¸p nhËp c¸c ®¬n vÞ chÕ biÕn víi c¸c n«ng tr−êng n»m trªn cïng ®Þa bµn, m« h×nh nµy gióp gi¶i quyÕt nh÷ng khã 9 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp kh¨n trong kh©u ®−a nguyªn liÖu chÌ bóp tõ n¬i trång tíi n¬i chÕ biÕn do c¸c vïng nguyªn liÖu n»m r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i. ë mçi mét vïng, ®Êt l¹i cã thµnh phÇn kh¸c nhau vµ do ®ã ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®Ó trång nh÷ng gièng chÌ thÝch hîp cho tõng vïng. Hai vïng trång chÌ lín cung cÊp nguyªn liÖu cho chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu (chñ yÕu lµ chÌ ®en) lµ Méc Ch©u vµ S«ng CÇu ®= ®−îc chuyªn canh gièng chÌ cho n¨ng suÊt cao ®ång thêi thÝch hîp víi chÊt ®Êt ë ®©y. Song, b−íc sang n¨m 1999 do sù xãi mßn cña ®Êt vµ mét phÇn gièng chÌ ë c¸c n«ng tr−êng bÞ tho¸i hãa lµm diÖn tÝch trång ë hai vïng nµy gi¶m ®i ®¸ng kÓ, kÐo theo diÖn tÝch trång chÌ cña c¶ Tæng c«ng ty chØ cßn 5590 ha, tøc lµ gi¶m 18,7% so víi n¨m 1998. Trong n¨m 2000, tuy ®= t¨ng diÖn tÝch trång míi thªm 14,7% nh−ng tæng diÖn tÝch còng vÉn ch−a ®¹t ®−îc nh− thêi kú tr−íc (n¨m 1997: 6535 ha, n¨m 1998: 6878 ha). NhËn thÊy trong hai n¨m 1999 vµ 2000, vïng nguyªn liÖu bÞ gi¶m m¹nh, Tæng c«ng ty ®= kh¾c phôc b»ng c¸ch triÓn khai mét sè biÖn ph¸p kü thuËt còng nh− thö nghiÖm mét sè gièng chÌ cao s¶n nh»m t¨ng n¨ng suÊt. Theo b¶ng thèng kª cã thÓ thÊy n¨ng suÊt c©y chÌ liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m, ®Ønh cao lµ n¨m 2000 víi chØ tiªu nµy ®¹t 7,68 tÊn/ha. KÕt qu¶ lµ, nguyªn liÖu ®Çu vµo trong n¨m 2000 t¨ng 10,1% so víi n¨m 1999, tøc lµ s¶n l−îng chÌ bóp t−¬i tù s¶n xuÊt trong n¨m 2000 lµ 42000 tÊn. Tuy nhiªn, viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµm s¶n l−îng chÌ xuÊt khÈu cña Vinatea Corp t¨ng lªn, v× vËy nguyªn liÖu ®Çu vµo tù s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty vÉn kh«ng ®ñ cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, do ®ã l−îng chÌ bóp t−¬i mµ Tæng c«ng ty ph¶i thu mua thªm liªn tôc gia t¨ng trong vßng ba n¨m qua. Cô thÓ lµ n¨m 1999 t¨ng 8,8% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng tíi 21,9% so víi n¨m 1999. VÒ mÆt tÝch cùc th× ®iÒu nµy ®¶m b¶o cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn cña Tæng c«ng ty cã mét nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo dåi dµo, nh−ng bªn c¹nh ®ã l¹i cã nhiÒu vÊn ®Ò tiªu cùc n¶y sinh. Thu mua nguyªn liÖu tõ bªn ngoµi tøc lµ viÖc kiÓm so¸t chÊt l−îng sÏ kh«ng ®−îc toµn diÖn, cã nh÷ng th¸ng 10 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp trong n¨m 2000, ®Ó cã ®ñ hµng xuÊt khÈu, Tæng c«ng ty ®= buéc ph¶i mua mét sè nguyªn liÖu ch−a ®ñ tiªu chuÈn ®Æt ra. ViÖc nµy dÉn tíi chÊt l−îng chÌ xuÊt khÈu kh«ng ®−îc ®ång ®Òu ¶nh h−ëng chung tíi uy tÝn cña Tæng c«ng ty. §èi víi nh÷ng ng−êi lµm marketing trªn thÞ tr−êng xuÊt khÈu th× gÆp khã kh¨n trong viÖc chµo hµng v× hä ph¶i giíi thiÖu nh÷ng mÉu chÌ víi chÊt l−îng ch−a cao mÆc dï hä biÕt b¹n hµng cña m×nh ®ßi hái nh− thÕ nµo. TÊt nhiªn, t×nh tr¹ng nµy chØ x¶y ra vµo mét sè thêi ®iÓm, bëi v× th«ng th−êng Tæng c«ng ty chØ chÊp nhËn thu mua nguyªn liÖu ®¹t nh÷ng tiªu chuÈn cña HiÖp héi chÌ ViÖt Nam hoÆc nh÷ng tiªu chuÈn do Tæng c«ng ty ®Æt ra. §iÒu nµy nªn ®−îc h¹n chÕ tèi ®a, kh«ng nªn ®Ó lÆp l¹i. C«ng t¸c thu mua nguyªn liÖu cña Tæng c«ng ty còng gÆp ph¶i nh÷ng sù c¹nh tranh gay g¾t tõ nh÷ng ®èi thñ trong ngµnh. Sau khi xãa bá bao cÊp, t×nh tr¹ng ph©n chia vïng mua nguyªn liÖu cña c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty bÞ ph¸ vì. Gi¸ c¶ thu mua ®−îc th¶ næi khiÕn cho quyÒn lùc cña nh÷ng ng−êi cung øng t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Hä ®−îc tù do lùa chän nh÷ng ng−êi thu mua víi gi¸ cao vµ thanh to¸n nhanh. VÒ mÆt nµy th× Tæng c«ng ty ch−a n¨ng ®éng b»ng c¸c c«ng ty t− nh©n, thËm chÝ cã c«ng ty cßn øng tr−íc tiÒn cho vïng d©n (c«ng ty CÇu Tre - Sµi Gßn). C¹nh tranh buéc Tæng c«ng ty ph¶i n©ng gi¸ thu mua ®Ó ®¶m b¶o ®ñ nguyªn liÖu, nh−ng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i cã sù t−¬ng xøng gi÷a gi¸ thu mua tõ bªn ngoµi víi gi¸ thu mua tõ c¸c n«ng tr−êng mµ Tæng c«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý. Gi¸ thu mua cao tøc lµ gi¸ vèn hµng b¸n cao vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, viÖc tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ thµnh cao nµy l¹i thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c thÞ tr−êng, bÊt kÓ lµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu hay thÞ tr−êng néi tiªu. §øng trªn ph−¬ng diÖn marketing, th× gi÷ gi¸ cho s¶n phÈm khi c¹nh tranh t¨ng ®= lµ khã, n©ng gi¸ ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cßn khã h¬n nhiÒu. 11 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 1: T×nh h×nh nguyªn liÖu cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam Chªnh STT ChØ tiªu §¬n vÞ 1997 1998 1999 2000 lÖch Chªnh 1997/1998 1999/1998 200/1999 TuyÖt TuyÖt TuyÖ % % ®èi I DiÖn tÝch chÌ lÖch Chªnh lÖch % ®èi t ®èi ha 6535 6878 5590 5778 343 5,2 -1288 -18,8 188 3,4 doanh ha 6393 6650 5320 5464 257 4 -1330 -20 148 2,8 2. DiÖn tÝch chÌ KTCB ha 142 228 120 138 86 60,6 -108 -47 18 15 3. DiÖn tÝch trång míi ha 150 172 22 14,7 II ChÌ bóp t−¬i thu mua tÊn 26232 30147 32804 40000 3915 14,9 2657 8,8 7196 21,9 III ChÌ bóp t−¬i tù s¶n xuÊt tÊn 37986 33445 38147 42000 -4541 -12 4702 14 3853 10,1 IV TØ träng II/III % 69 90,1 81 95,5 V N¨ng suÊt b×nh qu©n tÊn/ha 5,94 5,03 7,17 7,68 -0,91 -15,3 2,14 42,5 0,15 7,1 1.DiÖn tÝch chÌ kinh (Nguån: Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam) 12 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp Riªng ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô trong n−íc th× cã mét khã kh¨n lín ®ang tån t¹i cho kh©u nguyªn liÖu ®Çu vµo. ThÞ tr−êng néi tiªu −a chuéng chÌ xanh nh−ng nh÷ng nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ xanh NhËt B¶n hay chÌ xanh §µi Loan cña Tæng c«ng ty l¹i lµ ®Ó phôc cho xuÊt khÈu víi gi¸ cao. Nguyªn liÖu ®Ó chÕ biÕn chÌ xanh phôc vô trong n−íc l¹i chñ yÕu tËp trung ë khu vùc t− nh©n, nh÷ng hé gia ®×nh nµy tù chÕ biÕn nguyªn liÖu cña m×nh thµnh s¶n phÈm cuèi cïng råi tiªu thô d−íi h×nh thøc nh÷ng ng−êi ®i chµo b¸n hµng ngay tËn nhµ. M« h×nh trän gãi nh− vËy mang l¹i cho hä nhiÒu lîi nhuËn h¬n lµ chØ b¸n nguyªn liÖu. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc thu mua nguyªn liÖu tõ khu vùc t− nh©n nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng ®−îc nh− tr−íc kia. Tuy r»ng thay v× viÖc thu mua, Tæng c«ng ty cã thÓ tù ®¶m b¶o nguyªn liÖu b»ng c¸ch triÓn khai ë nh÷ng n«ng tr−ên cña m×nh, nh−ng s¶n phÈm cña nh÷ng hé t− nh©n hiÖn t¹i ®= chiÕm ®−îc mét thÞ phÇn lín h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c s¶n phÈm néi tiªu cña Tæng c«ng ty. Râ rµng lµ vÊn ®Ò nguyªn liÖu ®Çu vµo ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi s¶n phÈm ®Çu ra, nh÷ng ng−êi cung øng tr−íc kia b©y giê l¹i trë thµnh nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. Nh− vËy, nguån cung øng tõ bªn ngoµi ®èi víi Tæng c«ng ty lµ v« cïng quan träng, muèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nguån nguyªn liÖu nµy. TÝnh tíi n¨m 2000, th× tû trän gi÷a s¶n l−îng chÌ bóp t−¬i thu mua víi s¶n l−îng chÌ bóp t−¬i tù s¶n xuÊt ®= gÇn ë møc 50/50. Trong t−¬ng lai, viÖc thu mua thªm nguyªn liÖu cña Tæng c«ng ty còng kh«ng hÒ cã xu h−íng gi¶m ®i, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m c©n ®èi gi÷a c¸c nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo. Mét cuéc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ thu mua kh«ng h¼n lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng lÆp l¹i, chÝnh v× thÕ khã cã thÓ l−êng tr−íc ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò sÏ n¶y sinh khi mµ Tæng c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi søc Ðp ngµy cµng lín tõ phÝa nh÷ng ng−êi cung øng. §èi víi Vinatea Corp b©y giê, xÐt riªng vÒ thÞ tr−ên trong n−íc th× viÖc thu mua nguyªn liÖu kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ ®Ó cã ®ñ ®Çu vµo cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, mµ cßn tån t¹i vÊn ®Ò lµ nh÷ng ng−êi cung øng tr−íc kia sÏ trë 13 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp thµnh nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty vµ xu h−íng nµy ®ang tiÕp tôc gia t¨ng. Mét h¹n chÕ n÷a lµ Tæng c«ng ty ch−a tËn dông ®−îc thÕ m¹nh cña m×nh ®èi víi nh÷ng vïng chÌ ®Æc s¶n (Tuyªn Quang). Trong nh÷ng n¨m qua, nguyªn liÖu ë nh÷ng vïng nµy chØ tËp trung cho chÕ biÕn ®Ó xuÊt khÈu. Thùc tÕ, Tæng c«ng ty cã thÓ tËn dông nguån nguyªn liÖu nµy ®Ó t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng trong n−íc, gãp phÇn thóc ®Èy viÖc më réng thÞ phÇn chÌ néi tiªu, nh−ng viÖc nµy ch−a ®−îc Tæng c«ng ty quan t©m. 1.2.YÕu tè c«ng nghÖ Mét l−îng quan träng nhÊt, ®Þnh h×nh cuéc sèng cña con ng−êi lµ c«ng nghÖ. Nã cã thÓ t¹o ra b−íc nh¶y vät cho nÒn kinh tÕ nh−ng ng−îc l¹i, nã còng cã thÓ lµ nguyªn nh©n lµm suy sôp c¶ mét ngµnh c«ng nghiÖp.Víi mçi doanh nghiÖp, nÕu kh«ng thùc sù ¸p dông c«ng nghÖ míi th× sÏ tù giÕt chÕt m×nh. ViÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ míi kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n, nhÊt lµ ®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn nh− ViÖt Nam chóng ta. Víi nh÷ng thuËn lîi cña viÖc më cöa nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam nãi riªng cã nh÷ng c¬ héi ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ míi, tù ®−a doanh nghiÖp m×nh hßa nhËp vµo thÞ tr−êng quèc tÕ. Tõ tr−íc tíi nay, chÌ cña ViÖt Nam ®−îc chÕ biÕn theo hai ph−¬ng ph¸p: ph−¬ng ph¸p thñ c«ng truyÒn thèng vµ ph−¬ng ph¸p c«ng nghiÖp. NÕu s¶n xuÊt theo ph−¬ng ph¸p thñ c«ng truyÒn thèng th× ®¹i bé phËn nguyªn liÖu chØ cã thÓ s¶n xuÊt thµnh chÌ xanh s¬ chÕ vµ mét sè lo¹i −íp hoa t−¬i (kh«ng kÓ mét sè lo¹i chÌ ®Æc s¶n). HÖ thèng c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®= hç trî ng−êi s¶n xuÊt trong viÖc chÕ biÕn hÇu hÕt c¸c lo¹i chÌ cã mÆt trªn thÞ tr−êng quèc tÕ: chÌ ®en, chÌ CTC, chÌ xanh, chÌ h−¬ng, chÌ −íp hoa t−¬i, chÌ vµng, chÌ ®á. 14 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp MÊy n¨m tr−íc ®©y, ®èi víi viÖc chÕ biÕn chÌ theo ph−¬ng ph¸p c«ng nghiÖp, Tæng c«ng ty chñ yÕu dïng thiÕt bÞ c«ng nghÖ do Liªn X« cung cÊp nªn so víi hiÖn nay, m¸y mãc thiÕt bÞ Êy ®= trë nªn l¹c hËu, cò kü khiÕn n¨ng suÊt thÊp, chÊt l−îng s¶n phÈm trung b×nh. Tæng c«ng ty nhËn thÊy r»ng c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho s¶n phÈm ®em b¸n - mét yÕu tè quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Nguyªn liÖu chÌ thu ®−îc sÏ lµ kÐm kinh tÕ nÕu kh«ng ®−îc chÕ biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng ®−îc thÞ hiÕu tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ phôc vô cho xuÊt khÈu. Do ®ã, kh«ng thÓ ®Ó mét hÖ thèng c«ng nghiÖp chÕ biÕn cò, l¹c hËu. Tæng c«ng ty ®= x©y dùng chiÕn l−îc ®æi míi, hiÖn ®¹i hãa dÇn cña nhµ m¸y hiÖn cã vµ x©y dùng thªm mét sè c¸c nhµ m¸y míi b»ng thiÕt bÞ cña Ên §é vµ §µi Loan - hai quèc gia xuÊt khÈu chÌ vµo lo¹i lín trªn thÕ giíi. ChØ trong vßng 3 n¨m (tõ n¨m 1990 tíi n¨m 1993), tæng c«ng suÊt chÕ biÕn ®= t¨ng lªn ®¸ng kÓ. HiÖn nay, Tæng c«ng ty chÕ biÕn kho¶ng 70% tæng s¶n phÈm chÌ ®en xuÊt khÈu. Chóng ta cã thÓ t×m hiÓu c«ng suÊt thiÕt bÞ cña mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty. B¶ng 2: C«ng suÊt thiÕt bÞ cña c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn tõ chÌ t−¬i (n¨m 2000) C«ng suÊt (tÊn n¨m) STT Tªn xÝ nghiÖp C«ng suÊt thiÕt kÕ C«ng suÊt thùc hiÖn 1 Nhµ m¸y chÌ Kim Anh 1500 1250 2 Nhµ m¸y chÌ H¶i Phßng 120 100 3 Nhµ m¸y chÌ Sµi Gßn 200 150 Tæng céng 1820 1450 15 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng 3: C«ng suÊt thiÕt bÞ cña c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn tõ chÌ kh« (n¨m 2000) STT Tªn xÝ nghiÖp C«ng suÊt (tÊn/ ngµy) C«ng suÊt thiÕt kÕ C«ng suÊt thùc tÕ 1 XÝ nghiÖp chÌ Phó Thä 35 15 2 XÝ nghiÖp chÌ H¹ Ho¶ 25 15 3 XÝ nghiÖp chÌ §oan Hïng 27 20 4 XÝ nghiÖp chÌ Yªn B¸i 16 20 5 XÝ nghiÖp chÌ T©n Trµo 16 15 6 XÝ nghiÖp chÌ TrÇn Phó 42 15 7 XÝ nghiÖp chÌ NghÜa Lé 16 30 8 XÝ nghiÖp chÌ Thanh Niªn 20 15 9 XÝ nghiÖp chÌ Phó S¬n 32 10 10 XÝ nghiÖp chÌ S«ng CÇu 13,5 20 11 XÝ nghiÖp chÌ Qu©n Chu 13 10 12 XÝ nghiÖp chÌ Long Phó 13,5 8 13 XÝ nghiÖp chÌ Tuyªn Quang 32 25 14 XÝ nghiÖp chÌ Méc Ch©u 32 25 15 XÝ nghiÖp chÌ Phó Thä 3 3 Tæng céng 336 236 (Nguån: Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam) VÒ n¨ng lùc chÕ biÕn cña c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty hiÖn nay, cã thÓ chÕ biÕn 336 tÊn chÌ t−¬i nguyªn liÖu/ngµy (c«ng suÊt thiÕt kÕ). 16 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n, c«ng suÊt chÕ biÕn thùc tÕ chØ ®¹t 236 tÊn/ngµy, tøc lµ vµo kho¶ng 70,2% c«ng suÊt thiÕt kÕ. §èi víi c¸c nhµ m¸y chÕ tõ chÌ kh« th× c«ng suÊt chÕ biÕn thùc tÕ vµo kho¶ng 79,7% c«ng suÊt thiÕt kÕ. Tuy vËy nh−ng còng kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña viÖc c¶i tiÕn c«ng nghÖ, trang bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi mµ Tæng c«ng ty ®= thùc hiÖn trong thêi gian qua. §iÒu nµy cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy qua sù t¨ng lªn cña tæng s¶n phÈm chÌ chÕ biÕn. B¶ng 4: Tæng s¶n phÈm chÕ biÕn cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. ChØ tiªu ChÌ ®en c¸c lo¹i §v N¨m N¨m N¨m N¨m 98/9 99/9 00/9 Þ 1998 1999 2000 7 8 9 (%) (%) (%) 1997 tÊn 9389 12153 16537 18620 29,4 36,1 12,6 ChÌ xanh c¸c lo¹i tÊn 703 897 448 410 27,5 -50 -8,5 Tæng céng 13050 16985 21000 29,3 30,2 23,6 tÊn 1092 (Nguån: Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam) Qua b¶ng trªn chóng ta thÊy, tæng s¶n phÈm chÕ biÕn c¸c lo¹i chÌ t¨ng dÇn theo c¸c n¨m t−¬ng øng víi tèc ®é t¨ng cña nguyªn liÖu vµ viÖc sö dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi. Trong c¬ cÊu s¶n xuÊt chÌ cña Tæng c«ng ty, khèi l−îng chÌ ®en lu«n chiÕm tû träng lín t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. ChØ cã chÌ xanh c¸c lo¹i lµ th−êng gi¶m vµ ®Æc biÖt lµ gi¶m m¹nh vµo n¨m 1999. N¨m 1997, cïng víi hÖ thèng s¶n xuÊt cña n¨m 1996, hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi ®i vµo ho¹t ®éng do §µi Loan vµ BØ ®Çu t− (§µi Loan ®Çu t− d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÌ xanh ®Æc s¶n) ®= lµm cho tæng s¶n phÈm t¨ng m¹nh ®¹t 10.092 tÊn (so víi n¨m 1996 t¨ng gÇn 100 tÊn). Tæng s¶n phÈm t¨ng lµ do khèi l−îng cña c¶ hai mÆt hµng chÌ xanh vµ chÌ ®en ®Òu t¨ng, trong ®ã khèi 17 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp l−îng chÌ ®en t¨ng 804 tÊn t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 9,37% chÌ xanh t¨ng 157 tÊn t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 28,75%. N¨m 1998, Tæng c«ng ty ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 9780 tÊn chÌ ®en vµ 1030 tÊn chÌ xanh c¸c lo¹i, trªn thùc tÕ, Tæng c«ng ty ®= hoµn thµnh v−ît møc kÕ ho¹ch - s¶n xuÊt ®−îc 12.153 tÊn chÌ ®en c¸c lo¹i vµ so víi n¨m 1997 th× sè l−îng chÌ ®en s¶n xuÊt ®−îc t¨ng 29,46%. Nh−ng bªn c¹nh ®ã, Tæng c«ng ty l¹i kh«ng thÓ ®¹t møc kÕ ho¹ch ®= ®Æt ra ®èi víi chÌ xanh - thùc tÕ, s¶n l−îng chÌ xanh ®¹t ®−îc chØ b»ng 87,08% kÕ ho¹ch, tøc lµ chØ s¶n xuÊt ®−îc 897 tÊn chÌ xanh. Nguyªn nh©n lµ do thÞ tr−êng n−íc ngoµi bÞ thu hÑp dÉn tíi viÖc gi¶m bít xuÊt khÈu chÌ xanh. MÆc dï vËy, khèi l−îng chÌ xanh s¶n xuÊt ®−îc trong n¨m 1998 vÉn cao h¬n so víi c¸c n¨m tr−íc, t¨ng 27,6% so víi n¨m 1997. N¨m 1999, Tæng c«ng ty ®= cè g¾ng rÊt nhiÒu trong viÖc s¶n xuÊt chÌ xanh nh−ng chñng lo¹i nµy l¹i gi¶m qu¸ m¹nh, so víi n¨m 1998 gi¶m kho¶ng 1/2, chØ ®¹t 448 tÊn. Trong khi ®ã s¶n l−îng chÌ ®en l¹i t¨ng rÊt cao, h¬n n¨m tr−íc 4384 tÊn, t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 36, 07%. Do ®ã ®= lµm cho tæng s¶n phÈm chÕ biÕn t¨ng lªn ®¸ng kÓ, so víi n¨m 1998 t¨ng 30,15%. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th× chÊt l−îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mäi doanh nghiÖp. §iÒu ®ã l¹i thÓ hiÖn ®Æc biÖt râ nÐt khi t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ tr−êng gi¶m sót. N¨m 1999 vµ 2000, vÊn ®Ò chÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc ®Æt lªn hµng ®Çu cho mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÌ. Ngay tõ ®Çu n¨m, Tæng c«ng ty ®= th«ng b¸o cho mäi ®¬n vÞ thµnh viªn ®Æt chØ tiªu s¶n xuÊt s¶n phÈm chÌ cÊp cao kh«ng d−íi 70%. Do vËy, c¸c ®¬n vÞ ®= tiÕn hµnh ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao tû lÖ mÆt hµng chÌ cÊp cao, kÕt qu¶ lµ Tæng c«ng ty ®= hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch n¨m 2000. 18 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng, c«ng nghÖ lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Nã trùc tiÕp quyÕt ®Þnh chÊt l−îng cña s¶n phÈm ®Çu ra mµ trong khi ®ã, thÞ tr−êng ngµy cµng ®ßi hái cao h¬n. Thêi gian qua, tuy ®= cã nh÷ng ho¹t ®éng nh»m c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ nh−ng nh÷ng ho¹t ®éng nµy cßn ch−a mang tÝnh chÊt ®ång bé, ch−a ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cho Tæng c«ng ty cã ®−îc mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh l©u dµi. 1.3.YÕu tè tù nhiªn. ChÌ lµ mét lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m (30 - 50 n¨m). ë ViÖt Nam, c©y chÌ ®= cã tõ l©u ®êi. Víi ®Êt ®ai, khÝ hËu thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn vµ sinh tr−ëng cña c©y chÌ, ViÖt Nam lµ mét trong 7 vïng chÌ cæ x−a cña thÕ giíi. Cã thÓ xem xÐt hai yÕu tè tù nhiªn cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi c©y chÌ ®ã lµ khÝ hËu vµ ®Êt ®ai. ✽ VÒ khÝ hËu: KhÝ hËu ViÖt Nam lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa do chÞu ¶nh h−ëng s©u s¾c cña chÕ ®é giã mïa ch©u ¸. KhÝ hËu ViÖt Nam mang tÝnh ®a d¹ng ph©n biÖt râ rÖt tõ B¾c vµo Nam, víi mét mïa ®«ng l¹nh ë miÒn B¾c, khÝ hËu kiÓu Nam ¸ ë T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long víi khÝ hËu cã tÝnh chÊt trung gian chuyÓn tiÕp ë vïng ven biÓn Trung Bé vµ víi nhiÒu vïng biÓn cã khÝ hËu kh¸c nhau. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ViÖt Nam cã thÓ ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i c©y n«ng s¶n trong ®ã cã c©y chÌ. H¬n n÷a, tiÒm n¨ng nhiÖt, Èm vµ giã kh¸ dåi dµo vµ ph©n bè t−¬ng ®èi ®ång ®Òu trong c¶ n−íc. Víi sè giê n¾ng cao, c−êng ®é bøc x¹ lín, tµi nguyªn nhiÖt ë n−íc ta ®−îc xÕp vµo lo¹i giµu. Víi ®é Èm t−¬ng ®èi cao (h¬n 80%), l−îng m−a lín (trung b×nh 1800 - 2000 mm/n¨m), nguån Èm cña n−íc ta cã thÓ nãi lµ dåi dµo. KÕt hîp víi nguån nhiÖt giµu cã ®©y lµ thuËn lîi ®èi víi viÖc sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña nhiÒu lo¹i c©y trång. 19 Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh− vËy, víi khÝ hËu n¾ng nhiÒu, l−îng m−a lín, hÖ sè giao ®éng nhiÖt ®é gi÷a ngµy vµ ®ªm lín tõ 8 ®Õn 12oC, kh«ng nh÷ng phï hîp víi sù sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y chÌ, mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y chÌ tæng hîp ®−îc nhiÒu chÊt th¬m tù nhiªn vµ ®Æc tr−ng. ✽ VÒ ®Êt ®ai: TiÒm n¨ng ®Êt n«ng nghiÖp cña c¶ n−íc ta lµ 10 - 12 triÖu ha, trong ®ã cã kho¶ng 8 triÖu ha c©y trång hµng n¨m vµ 2,3 triÖu ha c©y trång l©u n¨m. HiÖn nay ViÖt Nam míi chØ sö dông hÕt 65% quü ®Êt n«ng nghiÖp, trong ®ã ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ 5,6 triÖu ha, ®Êt trång c©y l©u n¨m lµ 86 v¹n ha, ngoµi ra lµ 33 v¹n ha ®ång cá tù nhiªn vµ 17 v¹n ha mÆt n−íc. VÒ chÊt l−îng ®Êt, ë ViÖt Nam ®Êt cã tÇm dµy, kÕt cÊu t¬i xèp, chÊt dinh d−ìng cung cÊp cho c©y trång kh¸ cao, nhÊt lµ ®Êt phï sa, ®Êt x¸m, mÆt kh¸c vÒ chñng lo¹i th× l¹i rÊt ®a d¹ng vµ phong phó víi 64 lo¹i thuéc 14 nhãm. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy kÕt hîp víi nguån nhiÖt, Èm dåi dµo sÏ lµ c¬ së tèt ®Ó ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i c©y trång, trong ®ã cã c©y chÌ. ViÖt Nam cßn 10 triÖu ha ®Êt trèng ®åi träc, tr−íc m¾t cÇn khai th¸c 1 triÖu ha cã kh¶ n¨ng trång c©y n«ng s¶n ®Æc biÖt lµ c©y chÌ xuÊt khÈu. Ngoµi ra, kh¶ n¨ng më réng diÖn tÝch ®Êt ®ai trång trät, nhÊt lµ c©y c«ng nghiÖp ë c¸c tØnh Trung Du vµ miÒn nói cßn rÊt lín. §©y míi chØ lµ nh÷ng thuËn lîi ®−îc nh×n nhËn vÒ mÆt lý thuyÕt, cßn trong thùc tÕ l¹i cã rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh.Thùc tr¹ng t×nh h×nh m«i tr−êng ViÖt Nam còng tá ra ®¸ng lo ng¹i. Vèn n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa, nªn trªn toµn l=nh thæ ViÖt Nam ®= tõng ®−îc phñ bëi th¶m rõng nhiÖt ®íi t−¬i tèt.Rõng cña ViÖt Nam ®= tr¶i qua sù ph¸ ho¹i nghiªm träng trong vßn 50 n¨m trë l¹i ®©y theo sè liÖu thèng kª kho¶ng 60% diÖn tÝch ®Êt cña c¶ n−íc ®= ®−îc che phñ (n¨m 1943), ®Õn n¨m 1987 con sè nµy gi¶m xuèng cßn d−íi 30%.Theo t×nh h×nh nµy, th× c¸c ho¹t ®éng marketing cña Tæng c«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy t¸c dông. Tæng c«ng ty cã thÓ phèi hîp víi c¸c bé ngµnh liªn quan, tiÕn hµnh tuyªn truyÒn tíi c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt n«ng 20
- Xem thêm -