Tài liệu Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Kon Tum

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VƯƠNG THỊ NGA MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS. Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS. Nguyễn Hữu Dũng Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế đang có những dấu hiệu suy thoái, Chính phủ đã đưa ra các biệp pháp thích hợp để kiềm chế, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Trong khi đó NHNN luôn quan tâm đến sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, nhằm tăng năng lực tài chính cho các NH và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tín dụng với các NHTM. Hiện nay, chưa có một công trình nào nghiên cứu về mở rộng CVTD tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum. Chính vì vậy, chúng tôi chọn và nghiên cứu đề tài “Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về CVTD, ý nghĩa, vai trò của CVTD đối với nền kinh tế. Qua đó thấy được tầm quan trọng của việc mở rộng CVTD của NHTM. - Phân tích thực trạng mở rộng CVTD tại NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum. Trên cơ sở đó đánh giá nhằm đưa ra đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng CVTD tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum trong giai đoạn 2009 - 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, 2 so sánh…để giải quyết các vấn đề của luận văn. 5. Kết cấu của luận văn Nội dung gồm 3 chương: - Chương 1: Tín dụng ngân hàng và mở rộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương Mại. - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum. - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị góp phần mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum. 6. Tổng quan tài liệu Hiện nay, đã có những công trình nghiên cứu những vấn đề cơ bản, chung nhất về mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTM, nhưng chưa có một công trình nào nghiên cứu về mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum. CHƯƠNG 1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng NH là sự giao dịch về tài sản (tiền tệ hoặc hàng hóa) trong đó NH cho vay đối với các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế, các chủ thể này cam kết sẽ hoàn trả vốn cùng lãi cho NH theo đúng thời hạn như đã cam kết. 1.1.2. Các nguyên tắc của tín dụng Ngân hàng Người đi vay đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc sau: a. Vốn vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ và đúng hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. b. Vốn vay phải sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận trong 3 hợp đồng tín dụng. c. Việc đảm bảo tiền vay phải thực hiện theo quy định của Chính Phủ. đảm bảo an toàn cho hoạt động NH. 1.1.3. Phân loại tín dụng Ngân hàng Trong quá trình hoạt động kinh doanh của NH, tuỳ theo yêu cầu của KH và quản lý của NHTM mà có các cách phân loại sau: a. Căn cứ vào thời hạn tín dụng Phân loại tín dụng theo thời hạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với NHTM nó phản ánh khả năng hoàn trả, độ rủi ro cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn và khả năng sinh lời của NHTM. b. Phân loại theo mục đích sử dụng vốn - Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh - Tín dụng cho vay tiêu dùng c. Phân loại tín dụng theo tài sản đảm bảo Nếu căn cứ vào tài sản đảm bảo thì có các loại tín dụng sau: - Tín dụng có tài sản đảm bảo - Tín dụng không có tài sản đảm bảo không yêu cầu tài sản đảm bảo. d. Phân loại theo hình thái giá trị tín dụng - Cho vay bằng tiền: Tín dụng ứng trước, thấu chi, tín dụng thời vụ, tín dụng trả góp. - Cho vay bằng tài sản: NH hay các công ty thuê mua cung cấp trực tiếp tài sản cho ngưòi vay. e. Phân loại theo đối tượng cho vay - Cho vay đối với khu vực kinh tế quốc doanh: là việc cho vay của Ngân hàng đối với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nhà nước. - Cho vay khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty liên doanh… 4 1.1.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng a. Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục đồng thời góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội b. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất c. Tín dụng góp phần tác động đến việc tăng trưởng chế độ hoạch toán của doanh nghiệp d. Tín dụng góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông cho xã hội e. Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài 1.2. CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng Có nhiều quan niệm khác nhau về CVTD nhưng ta có thể đưa ra một quan niệm chung nhất: CVTD là một hình thức cấp tín dụng trong đó NH thỏa thuận để KH là cá nhân, hộ gia đình sử dụng một khoản tiền với mục đích tiêu dùng với nguyên tắc hoàn trả gốc và lãi trong một thời gian nhất định. Những khoản cho vay dành vào nhiều mục đích 1.2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng a. Căn cứ vào phương thức hoàn trả * Cho vay tiêu dùng trả góp. * Cho vay tiêu dùng phi trả góp.: * Cho vay tiêu dùng tuần hoàn. Là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó NH cho phép KH sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hành loại séc, thẻ ghi nợ được phép thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai. b. Căn cứ vào mục đích vay Mục đích mua sắm, phương tiện đi lại, thông tin nghe nhìn hay sửa chữa nhà ở. 5 c. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản vay * Cho vay tiêu dùng gián tiếp * Cho vay tiêu dùng trực tiếp 1.2.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng - Quy mô của từng món vay nhỏ, nhưng số lượng các món vay nhiều, làm cho chi phí quản lý lớn, vì vậy lãi suất CVTD thường cao hơn so với các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại. 1.2.4. Lợi ích cho vay tiêu dùng Giúp NH mở rộng quan hệ với KH, từ đó tăng khả năng huy động các loại tiền gửi cho NH 1.2.5. Vai trò của cho vay tiêu dùng a. Đối với Ngân hàng: Đáp ứng phần nào nhu cầu chi tiêu của người dân, giúp cho họ hưởng những tiện ích trước khi tích luỹ đủ tiền b. Đối với người tiêu dùng: Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh tín dụng tiêu, tạo ưu thế cạnh tranh cho Ngân hàng. c. Đối với nền kinh tế: Có tác dụng kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 1.3. MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NH THƯƠNG MẠI 1.3.1. Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng Mở rộng CVTD là sự gia tăng về qui mô cho vay, là quá trình gia tăng số lượng KH vay vốn tăng dư nợ CVTD. Đảm bảo chất lượng đó là quá trình gia tăng lượng KH hạn chế rủi ro CVTD đồng thời giữ được vị thế của NH trên thương trường. 1.3.2. Sự cần thiết của việc mở rộng cho vay tiêu dùng. a. Đối với người tiêu dùng Giúp cho họ được hưởng những tiện ích trước khi tích luỹ, đem đến lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng. 6 b. Đối với các NHTM Là một trong những nghiệp vụ tạo ưu thế cạnh tranh cho NH, tối đa hoá lợi nhuận . c. Đối với sự phát triển của nền kinh tế kích cầu, một mặt cải thiện đời sống dân cư, mặt khác tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 1.3.3. Các tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng a. Mức độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng Tốc độ tăng dư nợ CVTD được tính theo phương pháp thống kê = mức tăng tuyệt đối dư nợ CVTD/Dư nợ cho vay tiêu dùng kỳ gốc b. Mức độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay tiêu dùng của NH Mức tăng tuyệt đối và tốc độ tăng. c. Mức độ tăng trưởng dư nợ bình quân vay tiêu dùng trên một khách hàng vay Dư nợ bình quân trên một KH = Tổng dư nợ ở một thời điểm/Số KH có ở thời điểm đó. d. Sảm phẩm, cơ cấu cho vay tiêu dùng Tập trung vào những sản phẩm chiếm tỷ trọng cao e. Mức độ tăng trưởng của thị phần cho vay tiêu dùng của Ngân hàng trên thị trường mục tiêu Cho thấy năng lực cạnh tranh của NH trong lĩnh vực CVTD. f. Mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng Để đánh giá rủi ro CVTD cần đánh giá rủi ro và khả năng sinh lời trong CVTD để phản ảnh mức độ đạt được của các mục tiêu . g. Chỉ tiêu nợ xấu Tỷ lệ trích lập dự phòng trong cho vay tiêu dùng/dư nợ cho 7 vay tiêu dùng. h. Chất lượng tín dụng, dịch vụ cho vay tiêu dùng + Độ an toàn, chính xác qua quá trình thực hiện nghiệp; Tốc độ xử lý của giao dịch Chỉ tiêu này cho biết lợi nhuận từ CVTD trong tổng thu lãi từ hoạt động tín dụng cho vay của NH. 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động CVTD của NHTM a. Nhân tố từ phía Ngân hàng Chính sách cho vay tiêu dùng của NHTM; Quy trình cho vay;Nguồn nhân lực của Ngân hàng; Vốn của NH; Thông tin tín dụng; Công nghệ trong các hoạt động của NH. b. Nhân tố từ phía khách hàng Đạo đức của khách hàng; Khả năng tài chính của khách hàng ; Tài sản đảm bảo c. Nhân tố từ môi trường kinh doanh Môi trường kinh tế, Môi trường văn hóa, Môi trường pháp lý, các chính sách của Nhà nước, Sự liên hệ giữa các mảng của hệ thống kinh tế cơ quan nhà nước. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 2.1. TỔNG QUAN VỀ NHTMCPNT CHI NHÁNH KON TUM 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng số CBCNV có 47 người, cơ cấu tổ chức gồm : Ban Giám đốc (1 Giám đốc, 1 Phó giám đốc); Phòng khách hàng;Phòng kế toán, thanh toán, kinh doanh dịch vụ; Phòng hành chính, nhân sự và ngân 8 quỹ; Tổ kiểm tra nội bộ; Phòng Giao dịch Phan Đình Phùng. 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum a. Tình hình huy động vốn Qua 3 năm 2009 – 2010 – 2011 tại chi nhánh được thể hiện: Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NHTMCPNT Chi nhánh KonTum Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 Tỷ Tỷ Số trọng trọng tiền % % - TG dân cư 99,7 60,35 243,95 70,27 - TG các TCKT 65,5 39,65 103,2 29,73 Tổng cộng 165,2 100 347,15 100 Số tiền ĐVT: Tỷ đồng Năm 2011 Số tiền 385 195 580 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010 Tỷ trọng Số tiền (%) Số tiền % 66,38 144,25 144,68 141,05 33,62 37,7 57,56 91,8 100 181,85 110 232,85 (%) 57,82 88,95 67,1 ( Trích từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum qua 3 năm 2009 – 2010 – 2011) Năm 2011 tổng vốn huy động có chiều hướng tăng hàng năm năm 2011 tăng 580 tỷ đồng, tăng 232,85 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 67,1% so với năm 2010. Trong đó, vốn huy động từ dân cư đạt 385 tỷ đồng, tăng 141,05 tỷ đồng, tăng 57,82% so với năm 2010. Huy động vốn từ các Tổ chức kinh tế, xã hội vào năm 2010 cũng tăng cao, năm 2009 số vốn huy động được là 65,5 tỷ đồng, năm 2010 tăng lên là 103,2 tỷ đồng, tăng 37,7 tỷ đồng và tăng 57,56% so với năm 2009. b. Tình hình cho vay tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum 9 Bảng 2.2: Tình hình cho vay tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum ĐVT: Tỷ đồng Năm 2009 CHỈ TIÊU 1. Dư nợ bình quân - Ngắn hạn - Trung, dài hạn 2. Nợ xấu bình quân - Ngắn hạn - Trung, dài hạn 3. Tỷ lệ nợ xấu (%) - Ngắn hạn - Trung, dài hạn Năm 2010 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền 349 100 840 100 1.050 223,36 64 435 51,79 125,64 36 405 48,21 3,897 100 10,036 100 3,2 82,1 7,31 0,697 17,9 2,726 27,17 1,12 So sánh năm 2010 với năm 2009 Tỷ Tăng, trọng Số tiền giảm (%) (%) Năm 2011 100 140,7 210 25 650 61,9 211,64 94,63 215 49,43 400 38,1 279,36 222,35 -5 -1,23 0,18 1,79 10,216 100 72,83 7,116 69,75 3,1 491 So sánh năm 2011 với năm 2010 Tăng, Số giảm tiền (%) 6,139 157,53 4,11 128,44 - 0,194 - 2,65 30,25 2,029 291 0,374 13,72 1,19 0,97 0,07 -0,22 0,92 0,87 0,68 - 0,05 - 0,19 0,2 0,32 0,29 0,12 -0,03 (Trích từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum qua 3 năm 2009 – 2010 – 2011 ) Tổng dư nợ qua các năm 2009-2011 ngày càng tăng. Vốn ngắn hạn tăng, dư nợ cho vay 2009 đạt 223,36 tỷ đồng, năm 2010 đạt 435 tỷ đồng tăng 211,64 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 94,63% so với năm 2009. Sang đến năm 2011 đạt 650 tỷ đồng tăng 215 tỷ đồng so với năm 2010 và đạt 49,43%. Bên cạnh cho vay ngắn hạn là trung hạn và dài hạn tuy chiếm tỷ trọng không cao như ngắn hạn nhưng cũng góp phần nào đóng góp vào sự gia tăng của tổng dư nợ. Nguồn dư nợ trung và dài hạn ngày càng được nâng cao nhưng đến năm 2011 có xu hướng giảm chỉ còn 400 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với năm 2010, tương đương giảm 1,23%. 10 c. Kết quả kinh doanh Lợi nhuận là chỉ tiêu cuối cùng để đánh giá xem Ngân hàng đó có hoạt động tốt hay không trong quá trình kinh doanh. Bởi lợi nhuận quyết định sự tồn vong, khẳng định khả năng cạnh tranh, bản lĩnh ngân hàng trong một nền kinh tế mà vốn dĩ đầy bất trắc và khắc nghiệt. Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 1. Thu nhập - Thu từ hoạt động tín dụng - Thu từ dịch vụ - Thu kinh doanh ngoại hối - Thu khác 2. Chi phí - Chi hoạt động tín dụng - Chi dịch vụ - Chi kinh doanh ngoại hối - Chi khác 3. Chênh lệch Thu Chi 39.298 88.128 183.292 So sánh năm 2010 với năm 2009 Số tiền (%) 48.830 124,25 So sánh năm 2011 với năm 2010 Số tiền (%) 95.164 107.98 37.813 86.588 180.551 48.775 129 93.963 108.5 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 980 1.000 1.635 20 2,04 635 63.5 351 373 767 22 6,27 394 105.6 154 167 338 36.617 81.476 174.320 13 44.859 8,44 122,5 172 92.844 103 113.95 29.931 66.873 138.344 36.942 123,42 71.471 106.9 187 265 377 78 41,7 112 42.2 275 500 715 225 81,8 215 43 6.224 13.838 34.884 7.614 122,33 21.046 152.1 2.681 6.652 8.972 3.971 148,12 2.320 34.9 ( Trích từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum qua 3 năm 2009 - 2010 – 2011) 2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCPNT CHI NHÁNH KON TUM 2.2.1. Các sản phẩm CVTD đã triển khai tại Chi nhánh + Cho vay mua nhà ở, đất ở, sửa chữa xây mới nhà. + Cho vay thấu chi. 11 + Cho vay phát hành thẻ tín dụng. + Các nhu cầu tiêu dùng khác. * Quy trình cho vay được tiến hành theo 3 bước chính như sau: + Thẩm định trước khi cho vay. + Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay. + Kiểm tra giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau khi cho vay. 2.2.2. Tình hình cho vay tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Năm 2011, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng 13,44 tỷ đồng tỷ trọng chiếm 5,81%, đứng thứ hai trong bốn Ngân hàng đứng đầu toàn Tp Kon Tum, từ đó cho thấy NHTMCP Ngoại Thương đã có nhiều chuyển biến tích cực và đột phá mới. Tỷ trọng CVTD từ năm 2009 đến năm 2011 còn rất thấp nhưng dư nợ CVTD cũng đã tăng dần qua các năm. Năm 2010 tăng 6.386 trđ tương ứng tỷ lệ tăng 122% so với năm 2009. Năm 2011 tăng 3.820 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 32,87% so với năm 2010. Nợ xấu phát sinh không đáng kể. 2.2.3.Tình hình cho CVTD tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Bảng 2.5. Tình hình cho vay tiêu dùng tại NHTMCPNT Chi nhánh KonTum ĐVT: Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu Năm 2009 1. Dư nợ bình quân - CVTD 349.000 5.234 Tỷ lệ % 3. Nợ xấu bình quân 1,5 3,897 1,4 10,036 1,47 10,216 - CVTD 4. Tỷ lệ nợ xấu (%) 0 1,12 0 1,19 652 0,97 - CVTD - - 0,06 So sánh 2010/ 2009 (%) Số tiền 840.000 1.050.000 491.000 58,45 11.620 15.440 6.386 122 6,139 - -0,1 157,53 0,07 - So sánh 2011/ 2010 Số tiền (%) 210.000 25 3.820 32,87 0,18 652 0,07 1,79 - 0,22 0,06 12 (Nguồn: Báo cáo NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) Qua bảng 2.5 trên cho thấy; NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum là NHTM đi vào hoạt động muộn hơn so với các NH còn lại nhưng cũng đã sớm lựa chọn được thị trường mục tiêu là thị trường bán lẻ. Vì vậy, dư nợ cho vay tiêu dùng của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum năm 2009 là 5.234 trđ chỉ chiếm tỷ trọng 1,5% trong tổng dư nợ của chi nhánh, sang đến năm 2010 dư nợ cho vay tiêu dùng của NHTMCPNT có tăng mạnh lên 11.620 trđ điều nay cho thấy CVTD của chi nhánh cho chiếm tỷ trọng cũng rất thấp là 1,38%, năm 2011 chiếm 1,47% tổng dư nợ của chi nhánh. Tuy tỷ trọng CVTD từ năm 2009 đến năm 2011 còn rất thấp nhưng dư nợ CVTD cũng đã tăng dần qua các năm. Năm 2010 tăng 6.386 trđ tương ứng tỷ lệ tăng 122% so với năm 2009. Năm 2011 tăng 3.820 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 32,87% so với năm 2010. Nợ xấu toàn chi nhánh qua 3 năm đều có phát sinh, chiếm tỷ lệ lần lượt là 1,12%; 1,19%; 0,97% nhưng nợ xấu CVTD không phát sinh trong 2 năm 2009-2010 cho thấy hoạt động CVTD tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum đạt chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn trong hoạt động CVTD. Năm 2011 phát sinh nợ xấu là 652 trđ chiếm tỷ lệ rất thấp là 0,06%. 2.2.4. Tình hình tăng trưởng tín dụng tiêu dùng a. Thực trạng dư nợ CVTD trên một khách hàng CHỈ TIÊU 1. Dư nợ CVTD 2. Số lượng KH vay TD 3.Dư nợ bình quân Năm Năm Năm So sánh So sánh 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 5.234 11.620 15.440 6.386 3820 45 111 120 66 9 116,3 104,68 128,67 - 11,62 24 13 (Nguồn: Báo cáo NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) Số lượng khách hàng CVTD qua 3 năm tại Chi nhánh có tăng nhanh. Đặc biệt năm 2010 tình hình CVTD tăng nhanh hơn, tăng 66 KH với tốc độ tăng 146,67%. Nhưng năm 2011 số lượng KH có xu hướng chậm lại chỉ tăng 9 KH với tốc độ tăng trưởng 8,1% so với năm 2010. b. Thị phần cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Kon Tum Bảng 2.7: Thị phần CVTD tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu So sánh So sánh 2010/ 2009 2011/ 2010 Năm Năm Năm Thị 2009 2010 2011 phần (%) 1. NHNT Kon Tum II. Thị phần CVTD NHNT Kon Tum (%) 5.234 11.620 3,01 4,23 Tốc độ tăng (%) Thị phần (%) Tốc độ tăng (%) 15.440 6.386 122 3.820 32,87 5,11 1,22 40,53 0,88 20,8 (Trích từ báo cáo NHNN và NHTMCPNT Chi N hánh Kon Tum) Hoạt động cho vay của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum thì có tốc độ tăng trưởng không lớn, tỷ trọng dư nợ CVTD trên tổng dư nợ rất nhỏ chưa đến 10%, tốc độ tăng trưởng mặc dù có xu hướng tăng dần nhưng không cao, vẫn còn ở mức thấp so với các Ngân hàng khác. 2.2.5. Cơ cấu dư nợ CVTD tại NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Mặc dù dư nợ CVTD qua 3 năm có xu hướng tăng nhưng chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu cho vay tại Chi nhánh và chiếm tỷ trọng ngày càng thấp trong 2 năm 2010 và 2011: chiếm 1,4% trong năm 2010 và 1,47% trong năm 2011, trong khi năm 2009 chiểm 1,5%. a. Cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm 14 Chi nhánh thực hiện cho vay bằng hình thức đảm bảo bằng tài sản là chủ yếu b. Thực trạng CVTD theo đối tượng khách hàng Trong 2 năm 2009 và 2010, tỷ trọng dư nợ CVTD đối với CBCNV doanh nghiệp cao hơn so với dư nợ CBCNV nhà nước nhưng đến năm 2011 chi nhánh có quan tâm đẩy mạnh CVTD đối với CBCNV nhà nước nên dư nợ CBCNV Nhà nước chiếm tỷ trọng cao hơn là 52,65%, tăng 3.808 triệu đồng so với năm 2010 . c. Thực trạng CVTD theo mục đích vay vốn Chi nhánh cho vay để mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà ở là chủ yếu và tăng mạnh qua các năm. Năm 2010 tăng 5.969 trđ với tốc độ tăng 152,74%. Năm 2011 tăng 3.247 trđ với tốc độ tăng 32,87%. 2.2.6. Về kiểm soát rủi ro tín dụng Bảng 2.12 . Cơ Cơ cấu nợ và tình hình trích lập dự phòng RRTD Năm Chỉ tiêu Nợ nhóm 1 Nợ nhóm 2 Nợ nhóm 3 Nợ nhóm 4 Nợ nhóm 5 Tổng dư nợ Số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Tỷ lệ trích lập dự phòng 2009 2010 2011 346,3 2,7 0 0 0 349 821,8 12,5 5,1 0,6 0 840 853,9 185,5 8,8 1,4 0,4 1.050 0,02 0% 3,9 0,46% 12,9 1,23% Chi nhánh phân nhóm nợ thành 5 nhóm bao gồm từ nhóm 1đến nhóm 5, nhóm 1 là nhóm nợ cho là an toàn (nợ đủ tiêu chuẩn), nhóm 2 nợ cần chú ý (3,4,5) là nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ khả năng mất vốn nhưng nhìn chung tỷ lệ nợ xấu là thấp so với tổng dư nợ 2.2.7. Tình hình thu nhập từ cho vay tiêu dùng Qua bảng 2.13 nhận thấy hoạt động CVTD đều tăng qua các 15 năm, năm 2011 tăng khoảng gấp 4 lần so với năm 2009. Nhìn chung thu nhập từ CVTD có hiệu quả. Tuy nhiên hoạt động này cũng chưa được quan tâm, chú trọng nhiều trong Chi nhánh. Bảng 2.13. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng ĐVT: Triệu đồng ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Thu lãi cho vay tiêu dùng 790 1.516 3.299 So sánh 2010/ 2009 So sánh 2011/ 2010 Số tiền (%) Số tiền (%) 726 92 1.783 110 (Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) 2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCPNT CHI NHÁNH KON TUM 2.3.1. Lãi suất cho vay tiêu dùng Bảng 2.14. Lãi suất CVTD BQ tại các NHTM trên địa bàn ĐVT: %/năm NGÂN HÀNG 1. NHNT Kon Tum 2.NHĐT&PT Kon Tum 3.NHNo&PTNT Kon Tum 4. NH Sài Gòn Thương Tín Kon Tum Năm 2009 Ngắn Trung Dài hạn hạn hạn Năm 2010 Ngắn Trung Dài hạn hạn hạn Ngắn hạn Năm 2011 Trung Dài hạn hạn 15 15,5 16 15,5 16 16,5 19,75 21,5 22,25 15,45 16 16,5 15,45 16,5 17,2 20,35 22,25 22,5 14,25 14,75 14,45 15,5 16 19 19,75 20,25 18 19,5 20 23,5 24 13,75 15,65 16 16,5 17 (Trích từ Báo cáo NHNN, báo cáo NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) So với NH cổ phần đây là mức lãi suất hợp lý để Chi nhánh áp dụng vừa thu hút KH vừa tăng khả năng cạnh tranh được với các NHTM khác trên địa bàn. 2.3.2. Điều kiện và thủ tục qui trình vay vốn 16 Khách hàng cần cung cấp những hồ sơ vay vốn sau: - Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn. - Giấy đề nghị vay vốn cá nhân. - Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn. - Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập. - Giấy tờ chứng minh thời gian công tác (CBCNV viên chức). - Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm. 2.3.3. Nguồn nhân lực của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Đội ngũ CBCNV của Chi nhánh có 47 người, tuổi đời bình quân là 32 tuổi, nhìn chung rất trẻ và năng động, được đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, đội ngũ lao động quản lý vẫn còn thiếu hụt, các phòng ban còn kiêm nhiệm chưa hoàn thiện. Cán bộ tín dụng có 9/47 lao động, còn thiếu và quá tải so với khối lượng công việc chuyên môn phát sinh tại Chi nhánh. 2.3.4. Mạng lưới kinh doanh của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum hiện nay rất mỏng, đã gây khó khăn trong việc mở rộng thị phần CVTD và thu hút khách hàng đến với NH. 2.3.5. Khả năng cạnh tranh của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Với chính sách hợp lý và hiệu quả NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum đã được xếp hạng nhất trong lĩnh vực cho vay, phục vụ KH và phong cách giao dịch, khẳng định được vị thế của mình trên địa bàn. 2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 2.4.1. Kết quả đạt được 17 Tình hình dư nợ tăng trưởng đúng kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng qua các năm tăng đều ổn định. Cơ cấu dư nợ theo mục đích cho vay đã có những chuyển biến. Chất lượng CVTD tại NH TMCPNT Chi nhánh Kon Tum và thu hút lượng khách hàng mới, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân. NH TMCPNT Chi nhánh Kon Tum đã khẳng định được vị thế của mình trên địa bàn. 2.4.2. Những hạn chế, khó khăn trong CVTD tại NH TMCPNT Chi nhánh Kon Tum + Mạng lưới còn mỏng điều này ảnh hưởng đến việc thu hút KH đến với NH hạn chế. + Thị phần CVTD của chi nhánh đạt rất thấp . + Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa đa dạng, phong phú. + Đối tượng CVTD chưa đa dạng. + Kỳ hạn cho vay, cơ chế đảm bảo tiền vay chưa linh hoạt + Về cơ cấu CVTD còn bất hợp lý, mục đích vay chưa đa dạng + Về mức cho vay thì giới hạn vay còn thấp + Về lãi suất thì chưa thực sự hợp lý và linh hoạt. Áp dụng lãi suất CVTD cao hơn hơn so với các hình thức cho vay khác. + Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của phòng tín dụng còn thiếu, mỏng. 2.4.3. Phân tích nguyên nhân hạn chế, khó khăn a. Nguyên nhân khách quan * Nguyên nhân từ tình hình kinh tế - xã hội * Cơ chế, chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến * Do thói quen và tâm lý tiêu dùng của người dân b. Nguyên nhân chủ quan Từ phía Ngân hàng 18 * Quy mô hoạt động của chi nhánh nhỏ, mạng lưới kinh doanh mỏng. Chính sách CVTD chưa linh hoạt. * Do quy trình tín dụng của NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum tuân theo quy trình chung của toàn hệ thống nhưng thủ tục chưa linh hoạt và nhiều loại mẫu giấy tờ. * Về chính sách của NH, cá nhân và hộ gia đình thì chưa thực sự được chú trọng. * Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự Cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân sự của phòng tín dụng còn thiếu * Do công nghệ thông tin NH chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng. Nguyên nhân từ phía khách hàng: * Do mặt bằng nguồn thu nhập của KH vay thấp * Thái độ của khách hàng vay vốn * Việc xác định tổng thu nhập của người vay là chưa chính xác. Từ phía cơ quan người đi vay: CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh Mở rộng dịch vụ NH, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin hiện đại theo hướng hiện đại hoá công nghệ và nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ nhân viên, tạo môi trường làm việc văn hóa ổn định trong toàn chi nhánh. Xây dựng cơ sở vật chất đặc biệt chú trọng đến yếu tố khang trang tạo vị thế, niềm tin cho KH khi đến giao dịch. 3.1.2. Định hướng mở rộng tín dụng tiêu dùng
- Xem thêm -