Tài liệu Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải – chi nhánh long biên

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.... 1.1/ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG....................................................................................... 1.1.1/ Khái niệm tín dụng ngân hàng................................................................. 1.1.2/ Đặc trưng của hoạt động tín dụng ngân hàng........................................... 1.1.3/ Nguyên tắc tín dụng ngân hàng............................................................... 1.1.3.1/ Mục đích cho vay............................................................................. 1.1.3.2/ Khả năng sinh lời.............................................................................. 1.1.3.3/ Đa dạng hóa rủi ro............................................................................ 1.1.3.4/ Tính an toàn...................................................................................... 1.1.4/ Vài trò của tín dụng ngân hàng................................................................ 1.1.4.1/ Với ngân hàng.................................................................................. 1.1.4.2/ Với khách hàng................................................................................ 1.1.4.3/ Với nền kinh tế................................................................................. 1.1.5/ Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng..................................................... 1.1.5.1/ Cho vay đối với các tổ chức cá nhân................................................ 1.1.5.2/ Chiết khấu cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá..................... 1.1.5.3/ Cho thuê tài chính............................................................................. 1.1.5.4/ Bảo lãnh........................................................................................... 1.2/ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG.................................................................................... 1.2.1/ Khái niệm chung về chất lượng tín dụng ngân hàng................................ 1.2.2/ Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng ở các ngân hàng thương mại.......................................................................................................10 1.3/ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG................................14 1.3.1/ Các chỉ tiêu định tính.............................................................................14 1.3.2/ Các chỉ tiêu định lượng..........................................................................14 1.4.1/ Nhân tố từ phía khách hàng...................................................................18 1.4.3/ Nhân tố từ phía ngân hàng.....................................................................20 1.4.3/ Nhân tố ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh.......................................23 Lê Thanh Phương 0 Lớp: Ngân hàng 48A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG.......................26 2.1/ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG...........................................................26 2.1.1/ Mô hình tổ chức hoạt động của Chi nhánh............................................26 2.1.2/ Tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Giang...............................................................................................................29 2.1.2.1/ Công tác huy động vốn...................................................................29 2.1.2.2/ Công tác tín dụng...........................................................................32 2.1.2.3/Hoạt động kế toán thanh toán..........................................................34 2.1.2.4/Hoạt động kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế...................35 2.1.2.5/Hoạt động dịch vụ...........................................................................35 2.1.3/Kết quả hoạt động tài chính của Chi nhánh:...........................................36 2.1.4/ Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Giang...........................................................................38 2.2/ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG...........................................................40 2.2.1/ Phân tích chất lượng tín dụng thông qua các chỉ tiêu định tính..............40 2.2.1.1/ Việc thực hiện quy trình tín dụng...................................................40 2.2.1.2/ Công tác kiểm tra, kiểm soát..........................................................41 2.2.1.2/ Mức độ hài lòng của khách hàng....................................................42 2.2.2/ Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng thông qua các chỉ tiêu định lượng...............................................................................................................42 2.2.2.1/ Hiệu suất sử dụng vốn....................................................................42 2.2.2.2/ Vòng quay vốn tín dụng.................................................................50 2.2.2.3/ Tình hình nợ quá hạn tại Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Giang....................................................................................................50 2.3/ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG........................................................................51 2.3.1/ Đạt được................................................................................................51 2.3.2/ Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân chủ yếu..........................................54 2.3.2.1/ Hạn chế, khó khăn..........................................................................54 2.3.2.2/ Nguyên nhân..................................................................................55 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG..............58 3.1/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI.........................................................58 3.1.1/ Định hướng phát triển............................................................................58 3.1.2/ Quan điểm của chi nhánh về hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh...............................................................................................................61 3.2/ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH.....61 3.2.1/ Nâng cao năng lực phân tích tài chính khách hàng................................62 3.2.2/ Nâng cao chất lượng thông tin đầu vào phục vụ cho công tác phân tích tín dụng............................................................................................................ 64 3.2.3/ Tuân thủ chặt chẽ hơn biện pháp bảo đảm tín dụng...............................66 3.2.4/ Nâng cao công tác tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tín dụng.........66 3.2.5/ Tăng cường hoạt động giám sát tín dụng và thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát nôi bộ ngân hàng.......................................................................67 2.3.6/ Đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường....................68 2.3.7/ Đa dạng hóa các hình thức mở rộng hoạt động cho vay, tăng cường tiếp cận với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.............................................70 3.2.8/ Thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.................70 3.2.9/ Giải pháp khác.......................................................................................72 3.3/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ............................................................................................72 3.3.1/ Kiến nghị với chính phủ........................................................................72 3.3.2/ Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam........................................73 3.3.3/ Kiến nghị với các bộ ngành có liên quan...............................................75 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại NHCT Bắc Giang năm 2007 - 2008 - 2009.................................................................. Bảng 2. Kết quả HĐV của Chi nhánh trong 3 năm gần đây:................................... Bảng 3. Tình hình cho vay tại Chi nhánh trong 3 năm gần đây:.............................. Bảng 4 : Kết quả tài chính năm 2007 - 2008 - 2009................................................ Bảng 5 : Cơ cấu dư nợ Ngân hàng Công thương Bắc Giang năm 2007 - 2008 2009........................................................................................................... Bảng 6: Hiệu suất sử dụng vốn tại CN NHCT Tỉnh Bắc Giang trong 3 năm gần đây............................................................................................................. Bảng 7: Vòng quay vốn tín dụng tại CN trong 3 năm vừa qua................................ Bảng 8: Tỷ lệ NQH tại CN trong những năm vừa qua............................................. Biểu đồ 1: Cơ cấu cho vay theo thời hạn................................................................. Biểu đồ 2: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế................................................. Biểu đồ 3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn............................................. Biểu đồ 4: Hiệu suất sử dụng vốn tại NHCT CN tỉnh Bắc Giang............................ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Kể từ sau năm 1989 cho tới nay, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới toàn diện và sâu sắc: Từ một cấp, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã chuyển thành đa cấp, đa dạng hóa về loại hình sở hữu, từng bước hiện đại hóa các khâu nghiệp vụ, cùng với đó là không ngừng mở rộng các loại hình dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày càng được thể hiện rõ nét. Nhờ có những bước tiến vượt bậc về chất đó, hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã góp phần đáng kể vào những thành tựu kinh tế vang dội mà đất nước đã đạt được trong những năm qua như kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những thành tựu đó đã được Đảng và Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao. Đứng trước sự phát triển nhanh chóng của nền nền kinh tế đó, những sức ép, đòi hỏi từ xã hội vào hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung- và Ngân hàng công thương nói riêng trong vai trò đầu tầu về các hoạt động cho vay đầu tư nhằm mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế nhiều vấn đề cần được bổ xung, sửa đổi. Những vấn đề đó nằm ở hầu hết toàn bộ các khâu, bộ phận trong ngành ngân hàng như: tổ chức bộ máy, nguồn lực, luật pháp, công nghệ Ngân hàng... Tuy nhiên, một trong những vấn đề được đa số những người liên quan nhìn nhận ở đây chính là sự cần thiết phải không ngừng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng. Trong nền kinh tế hiện đại, tín dụng được coi như phương tiện hiệu quả nhất để đầu tư cho sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh của các thành phần thuộc mọi tầng lớp trong nền kinh tế. Tín dụng thường được ví như những mạch máu luân chuyển, vận hành tới mọi ngóc ngách trong 1 nền kinh tế, giúp cho việc điều hòa vốn trở nên thông suốt, thuận lợi và hiệu quả. Xét trên giác độ vĩ mô, tín dụng là công cụ quan trọng của các nhà chiến lược trong việc quản lý, hoạch định các chính sách kinh tế. Nếu xét về góc độ vi mô, tín dụng được coi như nguồn gốc, là một trong những yếu tố căn bản nhất giúp cho một doanh nghiệp sinh lợi, thậm chí, với các ngân hàng, đây vẫn được coi như hoạt động truyền thống cung cấp trực tiếp phần lớn lợi nhuận cho các ngân hàng. Chính vì vậy, quan tâm tới sức khỏe tín dụng luôn được coi một trong những hoạt động quan trọng nhất của một ngân hàng, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, dưới sức ép của sự phát triển, ngày càng có nhiều những tồn tại được bộc lộ hoặc nảy sinh ra cần được xem xét giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả nhằm đảm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp bảo lợi ích cho các ngân hàng và cho toàn nền kinh tế. do vậy, việc nâng cao chất Lê Thanh Phương 1 Lớp: Ngân hàng 48A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lượng hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại- trong đó có Ngân hàng Công thương Bắc Giang- là một trong những yêu cầu bức thiết nhất hiện hiện. Đứng trước những đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, qua thực tế hoạt động của Ngân hàng Công Thương Bắc Giang, tôi mạnh dạn chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Giang" làm chuyên đề thực tập. Chuyên đề tập trung nghiên cứu về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Công thương Bắc Giang trong những năm gần đây (2007-2009), từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương Bắc Giang. Kết cấu của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 Chương: Chương 1: Tổng quan về chất lượng tín dụng ngân hàng. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCT tỉnh Bắc Giang. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCT tỉnh Bắc Giang. Lĩnh vực được lữa chọn trên đây là một lĩnh vực rất rộng lớn và phức tạp. Do vậy, dù đã có những cố gắng, nỗ lực trong việc nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tiễn song bài viết mới chỉ đưa ra những giải pháp cơ bản, chủ yếu trên cơ sở vận dụng lý luận vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, để phát huy tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của NHCT tỉnh Bắc Giang, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất của đất nước và sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Thầy, Cô và bạn bè đồng nghiệp để bài viết được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1/ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1/ Khái niệm tín dụng ngân hàng Ở mỗi bộ phận trong nền kinh tế, trong bất kỳ một thời điểm nào, luôn có tình trạng mất cân đối trong luồng tiền ra và luồng tiền vào hay luôn tồn tại những nguồn tài chính dư thừa chưa được sử dụng, được đưa ra ngoài dưới dạng tiết kiệm nhưng tồn tại song song với nó luôn có một bộ phận thiếu hụt tài chính có nhu cầu về vốn trong nền kinh tế. Như vậy, ở những nơi có nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi sẽ xuất hiện sự lãng phí, nhưng ngược lại, ở những nơi mà nguồn tài chính đang ở trạng thái thiếu hụt, ở đó cơ hội đầu tư không được tận dụng và khả năng sinh lời bị đánh mất, điều đó làm cho nền kinh tế không ở trạng thái toàn dụng, các nguồn lực không được phát huy một cách triệt để. Từ đó, hình thức tín dụng sơ khai của nền kinh tế được hình thành: sự cho vay và đi vay giữa các cá thể với nhau. Tín dụng là một phạm trù phản ánh mối quan hệ kinh tế trong đó cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng một khối lượng giá trị hay hiện vật cho một cá nhân hay tổ chức khác với những ràng buộc nhất định về: thời gian hoàn trả, lãi suất cho vay, cách thức cho vay và thu hồi... Thông thường, tín dụng được hiểu là quan hệ vay mượn bao gồm hai hành động trái chiều nhau là đi vay và cho vay. Tuy nhiên khi thuật ngữ tín dụng được gắn liền với một chủ thể nhất định như ngân hàng hoặc các trung gian tài chính khác, ví như thuật ngữ TDNH thì nó chỉ bao hàm nghĩa là ngân hàng cho vay. Ngày nay, do nhu cầu ngày càng tăng của các thành phần trong nền kinh tế, nghiệp vụ của các ngân hàng ngày càng được mở rộng và phát triển, các hình thức tín dụng trong ngân hàng theo đó cũng trở nên ngày một phong phú, đa dạng hơn. Theo luật tổ chức TD thì "Hoạt động TD là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động đế cấp tín dụng". 1.1.2/ Đặc trưng của hoạt động tín dụng ngân hàng Quan hệ tín dụng chỉ được diễn ra khi những cá nhân, tổ chức có nhu cầu đi vay và cho vay vốn gặp nhau trên thị trường với các ràng buộc về không gian thời gian và các điều kiện khác đã được thoả mãn. Do đó nó mang các đặc trưng cơ bản sau: Thứ nhất, Quan hệ tín dụng ngân hàng phải được xuất phát từ sự tin tưởng hai chiều giữa chủ thể cho vay là ngân hàng với chủ thể đi vay là khách hàng. Trong Lê Thanh Phương 1 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp đó, ngân hàng cần tin tưởng vào những khía cạnh như khả năng tài chính của người đi vay, mong muốn trả nợ... tin tưởng vào khả năng người đi vay sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời như thời hạn mà hai bên đã cam kết. Ngược lại, ngân hàng đó cần có tạo dựng được uy tín nhất định đối với người đi vay, giúp người đi vay tin rằng ngân hàng có khả năng đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu của mình về quan hệ tín dụng cũng như các dịch vụ ngân hàng được kèm theo và có liên quan như: về số lượng vốn vay, lãi suất cho vay, thời hạn- kế hoạch giải ngân cụ thể... Thứ hai, Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị gốc ban đầu, tức là nó bao hàm cả gốc và lãi. Phần lãi này được coi như một dạng doanh thu cho ngân hàng nhằm bù đắp toàn bộ những khoản chi phí, rủi ro có liên quan và mang lại cho ngân hàng một phần lợi nhuận. Thứ bai, Quan hệ tín dụng có nguyên tắc hoàn trả, có nghĩa là ngân hàng chỉ giao vốn cho người đi vay sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định đã được thoả thuận trước và được ghi rõ trong hợp đồng tín dụng, đến khi đáo hạn, nếu như không có thoả thuận khác thì người đi vay phải hoàn trả toàn bộ số vốn đó cộng thêm phần thặng dư cho ngân hàng như đã thỏa thuận từ trước. Thứ tư, Hai bên tham gia vào quy trình tín dụng có nghĩa vụ phải thực hiện chính xác như những gì đã cam kết trong hợp đồng đã ký như một quy định bắt buộc của pháp luật trừ khi cả hai đi đến một sự đồng thuận trong việc thay đổi một phần hoặc toàn bộ những gì đã thỏa thuận. Thứ năm, Hoạt động tín dụng luôn ẩn chứa nhiều rủi ro do tính phong phú và đa dạng của chính hoạt động này. Tính đa dạng của nó biểu hiện ở: đối tượng cho vay (có thể là cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động ở mọi lĩnh vực...), hình thức cấp tín dụng (cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính...). Những hình thái biểu hiện rủi ro: rủi ro trực tiếp từ chính hoạt động của ngân hàng như: rủi ro thanh khoản, rủi ro mất vốn do hoạt động tín dụng mang lại, ngoài ra còn có những rủi ro mang tính gián tiếp khách quan và chủ quan từ bên ngoài nền kinh tế như: lạm phát, khủng hoảng kinh tế, bất ổn về chính trị xã hội trong việc thay đổi cách chính sách vĩ mô, đưa ra các quyết định, hoạt động có tác động tới các hoạt động kinh tế...Do vậy, chủ động đề ra những biện pháp linh hoạt, kịp thời nhằm phòng ngừa và hạn chế những rủi ro tín dụng có thể gặp phải là một trong những yêu cầu tất yếu khi thực hiện hoạt động tín dụng ngân hàng. Thứ sáu, Hoạt động tín dụng ngân hàng gắn liền với hệ thống lưu thông tiền tệ của một quốc gia. Biểu hiện chính của nó là các ngân hàng thương mại thông qua Lê Thanh Phương 2 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp việc huy động vốn và cho vay đã thực hiện đưa vốn tiết kiệm từ dân cư (vốn ngoài lưu thông) vào quá trình đầu tư có hiệu quả làm tăng vòng quay vốn của nền kinh tế. 1.1.3/ Nguyên tắc tín dụng ngân hàng Hoạt động tín dụng ngân hàng dựa trên một số nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh lời. Các nguyên tắc này được cụ thể hoá trong các quy định của ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại. 1.1.3.1/ Mục đích cho vay Trước khi nhận được khoản vay, ngân hàng phải có một cam kết xác nhận, ghi rõ mục đích sử dụng của khoản vốn được vay và cam kết thực hiện đúng như mục đích đã nêu ban đầu. Khách hàng có thể được vay để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như vay sản xuất, tiêu dùng, đầu tư, bảo lãnh,...nhưng không được sử dụng vào các mục đích mà ngân hàng và pháp luật nghiêm cấm hoặc có thể nằm ngoài phạm vi cho phép của ngân hàng, ngoài ra, trong quá trình sử dụng, khác hàng không được phép tự ý thay đổi mục đích sử dụng dưới mọi hình thức. Trong trường hợp khách hàng sử dụng sai mục đích, tùy theo mức độ, ngân hàng có thể quyết định đơn phương ngừng cho vay, thu hồi nợ sớm, phạt tiền, thậm chí khởi kiện trong những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. 1.1.3.2/ Khả năng sinh lời Ngân hàng là một trong những tổ chức kinh doanh đặc biệt trong nền kinh tế với mặt hàng giao dịch chính là tiền tệ- vốn nhận được những sự đòi hỏi đặc biệt về uy tín, còn gọi là lĩnh vực kinh doanh lòng tin. Chính vì vậy, sinh lời với các ngân hàng không chỉ mang tính chất cơ bản như bù đắp các chi phí, tổn thất phát sinh trong quá trình kinh doanh cũng như thu về một mức lợi nhuận chấp nhận được cho chủ sở hữu, mức sinh lời và sự ổn định, chắc chắn trong sự sinh lời còn được coi như một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá uy tín, tạo danh tiếng tốt cho ngân hàng. 1.1.3.3/ Đa dạng hóa rủi ro Rủi ro là một trong những yếu tố tiêu biểu luôn hiện hữu trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Nếu khách hàng không có khả năng hoàn trả những khoản vay do những điều kiện khách quan thì ngân hàng không thể thu hồi được khoản nợ gốc chưa tính đến các khoản lãi. Ngân hàng nên trải rộng trên nhiều đối tượng cho vay và những thành phần vốn khác nhau tránh tập trung vốn quá lớn vào một đối tượng vay hoặc một lĩnh vực, một thành phần kinh tế nhất định nào đó như vậy dễ dàng bị Lê Thanh Phương 3 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp tổn thất khi đối tượng vay gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Điều này dẫn đến một tập hợp các món vay có tính cân bằng và bền vững. 1.1.3.4/ Tính an toàn Tín an toàn trong hoạt động tín dụng được hiểu là khả năng hoàn trả nợ đầy đủ và đúng với thời hạn cam kết. Trong thực tế, những yêu cầu về trả nợ luôn được thỏa thuận kỹ lưỡng và quy định rõ ràng trong hợp đồng. Ngân hàng đánh giá tín an toàn của một món vay thông qua những tiêu chí như: mục đích sử dụng, phương án kinh doanh, đạo đức của người đi vay, chất lượng- số lượng tài sản đảm bảo,...Tính an toàn của các khoản vay được coi như một trong những yếu tố sống còn với mọi ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp tới nguy cơ phá sản, khả năng phát triển của ngân hàng. 1.1.4/ Vài trò của tín dụng ngân hàng Tính an toàn ở đây biểu hiện là việc trả nợ vay bao gồm cả gốc và lãi khi đến hạn thanh toán. Do vậy ngân hàng luôn yêu cầu người nhận tín dụng phải thực hiện đúng cam kết này. Tính an toàn của khoản vay được ngân hàng đánh giá qua các mặt như: mục đích sử dụng vốn vay, phương án kinh doanh, đạo đức của người vay, tài sản đảm bảo... Tính an toàn của các khoản vay là điều kiện để ngân hàng có thể tồn tại và phát triển được. 1.1.4.1/ Với ngân hàng Tín dụng là hoạt động chủ yếu mang lại thu nhập cho ngân hàng, theo thống kê, 70% chi phí hoạt động phát sinh thông qua các nghiệp vụ tín dụng, đồng thời hoạt động này cũng đóng góp trung bình khoảng trên 70% thu nhập cho các ngân hàng thương mại. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng ngân hàng, nó mang tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Đồng thời tín dụng ngân hàng cũng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, do vậy các ngân hàng thương mại thường coi vấn đề "Quản trị rủi ro tín dụng" là vấn đề trọng tâm trong công tác quản trị. 1.1.4.2/ Với khách hàng Tín dụng ngân hàng bắt nguồn từ nhu cầu của thị trường, nó thoả mãn chính nhu cầu về phương tiện thanh toán của chủ thể đi vay- khách hàng. Thực tế, một khách hàng với nhu cầu cấp thiết là y tế mà không có nguồn thanh toán lúc đó thì hậu quả sẽ ra sao? Tương tự khi một nhà kinh doanh đứng trước một cơ hội đầu tư lớn có khả năng sinh lời cao và độ an toàn cao mà lại bất lực bởi vốn đầu tư thì thiệt hại đó quả không nhỏ... Lê Thanh Phương 4 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn, có tổ chức thì việc tiếp cận với nguồn tín dụng ngân hàng được coi là một nguồn vốn tương đối dễ dàng, nhanh chóng và chi phí cho việc sử dụng nguồn vốn này tương đối thấp (chi phí đầu vào cho hoạt động kinh doanh thấp), tức là nó đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của họ do vậy nó làm tăng khả năng sinh lời, tăng tính hiệu quả cho những kế hoạch đầu tư của khách hàng. 1.1.4.3/ Với nền kinh tế Tín dụng ngân hàng đóng vai trò như mạch máu lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế tập trung nguồn vốn nhàn rỗi ngoài lưu thông dưới dạng tiết kiệm đem lại đầu tư cho nền kinh tế phục vụ mục đích phát triển kinh tế. Vai trò của tín dụng với toàn nền kinh tế được biểu hiện như sau: Thứ nhất, dựa trên quy luật tự điều tiết của nền kinh tế thị trường, tín dụng ngân hàng sẽ được điều tiết hài hòa, hợp lý và chính xác: luồng vốn được chảy từ những nơi dư thừa về những nơi thiếu hụt. Thêm vào đó, trong những phương thức chu chuyển, quỹ cho vay của nền kinh tế bao gồm: 1- Giao dịch tín dụng trực tiếp giữa các chủ thể cho vay và đi vay. 2- Giao dịch bán trực tiếp thông qua môi giới. 3- Giao dịch tín dụng gián tiếp thông qua các ngân hàng - tổ chức trung gian tài chính. Ở đây, giao dịch tín dụng qua các ngân hàng thực sự vẫn luôn được coi là kênh truyền tải vốn quan trọng nhất, chiếm trên 50% chu chuyển quỹ cho vay trong nền kinh tế, đặc biệt, tỷ lệ này ở các nước đang phát triển như ở Việt Nam thậm chí còn cao hơn rất nhiều, rơi vào khoảng 70% tổng chu chuyển quỹ cho vay trong nền kinh tế. Thứ hai, dựa vào những ưu điểm vượt trội về hình thức của tín dụng ngân hàng so với các hình thức cấp tín dụng trực tiếp và bán trực tiếp biểu hiện đó là: sự an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, dễ tiếp cận và có khả năng đáp ứng được những khoản vay khổng lồ một cách dễ dàng nếu có đủ điều kiện cho vay đã củng cố thêm cho vai trò đặc biệt quan trọng của tín dụng ngân hàng trong toàn nền kinh tế. Thứ ba, hoạt động tín dụng góp phần ổn định sự lưu thông tiền tệ. Thông qua hoạt động này, ngân hàng nắm được thông tin quan trọng, qua đó là cơ sở để điều tiết thị trường và thực thi chính sách tiền tệ. Tín dụng ngân hàng cũng góp phần tích cực tới việc ổn định và lưu thông trong thị trường hàng hoá- góp phần cân đối cung cầu trên thị trường. Lê Thanh Phương 5 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp Thứ tư, kiểm soát thị trường và thu hút vốn đầu tư nước ngoài:  Kiểm soát thị trường: Với thị trường vốn và thị trường tiền tệ, hoạt động này của ngân hàng đóng vai trò rất lớn trong việc điều tiết khi vừa là kênh huy động vốn (ngân hàng đóng vai trò là người đi vay, khách hàng là người cho vay) đồng thời lại là kênh cung cấp vốn (ngân hàng là người cho vay, đối tượng đi vay là khách hàng). Cơ chế này hoạt động theo nguyên tắc: khi thị trường tiền tệ có biến động, tín dụng ngân hàng sẽ điều tiết lại những biến động đó thông qua việc điều chỉnh lãi suất và thay đổi các điều kiện thực hiện hợp đồng tín dụng. Đối với thị trường hàng hoá, tín dụng ngân hàng cũng có những kiểm soát nhất định. Với cung hàng hoá - tín dụng đóng vai trò là kênh hộ trợ hiệu quả nhất, có tác động trực tiếp cung cấp vốn cho các doanh nghiệp, nhà máy hay thông qua các cổ đông, với cầu hàng hoá - hoạt động tín dụng ngân hàng gián tiếp tác động đến tiêu dùng của khách hàng hay cầu đầu tư của doanh nghiệp. Như vậy với sự kiểm soát thị trường sẽ tạo sự ổn định và định hướng cho thị trường.  Thu hút đầu tư: hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần làm bình ổn định môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền... Thông qua đó, rất nhiều những cơ hội đầu tư thuận lợi liên tục được sản sinh ra chờ đón sự nắm bắt của các nàh đầu tư trong và ngoài nước. Thứ năm, hoạt động tín dụng góp phần làm đầy ngân sách chính phủ thông qua thuế thu nhập và các khoản đầu tư có ủy thác của chính phủ cho các tổ chức kinh tế. 1.1.5/ Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng Điều 49 Luật các tổ chức tín dụng quy định: "Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân dưới hình thức cho vay, chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của ngân hàng nhà nước". 1.1.5.1/ Cho vay đối với các tổ chức cá nhân Đây là hình thức cấp tín dụng phổ biến của các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Tài sản giao dịch được biểu hiện dưới trạng thái tiền tệ. Các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay chủ yếu sử dụng nguồn tiền gửi huy động được để cho vay, tuy nhiên việc huy động vốn chủ yếu là huy động ngắn hạn, vì vậy, các ngân hàng chủ yếu lựa chịn hình thức cho vay ngắn hạn nhằm Lê Thanh Phương 6 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp tránh những cú sốc về chênh lệch kỳ hạn, qua đó hạn chế những rủi ro tín dụng có thể gặp phải, nhưng cho vay ngắn hạn lại không đem lại hiệu quả cao cho ngân hàng, vì vậy vừa để đáp ứng mục đích tối đa hóa lợi nhuận, vừa giúp các ngân hàng thương mại tránh được tối đa những rủi ro trong tín dụng thì ngân hàng nhà nước đã quy định các ngân hàng thương mại tỷ lệ sử dụng vốn để cho vay dài hạn được huy động từ những nguồn ngắn hạn là không vượt quá 30%. Đây là bài toán được đặt ra với mọi ngân hàng thương mại vừa làm sao để vẫn đáp ứng tốt được nhu cầu vốn trên thị trường, vừa đảm bảo không vi phạm những quy định của ngân hàng nhà nước. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn được cho phép ở một mức lớn hơn là nhờ quy mô vốn khổng lồ của nội tại các ngân hàng này cũng nhưng trình độ phát triển vượt bậc của thị trường vốn của nó. Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN và các quyết định bổ sung sửa đổi của các quyết định này như: quyết định 127/QĐ-NHNN, quyết định 783/QĐ-NHNN của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, các ngân hàng thương mại có thể áp dụng các phương thức sau:  Cho vay từng lần: Trong phương thức này, khi khách hàng có nhu cầu tín dụng thì khách hàng phải đến ngân hàng và hoàn thành các thủ tục đúng như quy định của ngân hàng và ký kết giao hẹn với ngân hàng.  Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một thời gian nhất định.  Cho vay theo dự án đầu tư: Khi có nhu cầu đầu tư thực hiện các dự án kinh doanh dịch vụ, dự án phát triển sản xuất hay các dự án đầu tư cho các công trình công cộng phục vụ cho lợi ích chung của cả cộng đồng khác, các tổ chức tín dụng và các nhân đóng vai trò nhà đầu tư sẽ tới ngân hàng xin cấp tín dụng.  Cho vay hợp vốn: Là phương thức cho vay trong đó một nhóm các tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án đầu tư hoặc phương án vay vốn của khách hàng. Trong đó có một tổ chức tín dụng đứng ra dàn xếp, phối hợp các tổ chức tín dụng khác. Việc cho vay hợp vốn thực hiện theo quy định của qui chế cho vay hiện hành và quy chế đồng tài trợ của tổ chức tín dụng do thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành. Lê Thanh Phương 7 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp  Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Trong nhiều trường hợp, khi khách hàng có nhu cầu thực hiện vay vốn nhằm mục đích bảo đảm tín thanh khoản nhất thời nào đó, tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức nhất định. Tùy theo nhu cầu, thời gian hiệu lực và hạn mức cụ thể cho mức dự phòng sẽ được giao hẹn từ trước một cách rõ ràng giữa ngân hàng cấp tín dụng và người đi vay.  Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp nhận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động.  Cho vay theo hạn mức thấu chi: Tổ chức tín dụng cho phép khách hàng chi vượt mức số tiền ghi trên tài khoản tiền gửi thanh toán của mình phù hợp với các qui định của chính phủ và ngân hàng nhà nước về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 1.1.5.2/ Chiết khấu cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá Là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, trong đó khách hàng chuyển nhượng thương phiếu và các giấy tờ có giá khác cho ngân hàng để đổi lấy một số tiền bằng mệnh giá, trừ đi lãi chiết khấu và hoa hồng phí (nếu có). Đây là một trong những nghiệp vụ lâu đời nhất, xuất hiện từ thời các ngân hàng thương mại được thành lập, nhưng nghiệp vụ cho vay cổ điển này của ngân hàng vẫn chiếm vai trò đáng kể và vẫn được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay. 1.1.5.3/ Cho thuê tài chính Cho thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trong đó dựa trên nhu cầu sử dụng của bên đi thuê, bên cho thuê tiến hành mua tài sản và chuyển giao cho bên đi thuê sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và bên sử dụng tài sản phải thanh toán tiền thuê cho bên sở hữu tài sản theo kỳ hạn đã thoả thuận. Mặc dù hoạt động cho thuê đã trải qua hàng nghìn năm, nhưng cho đến thế kỷ XX, loại hình nghiệp vụ này mới thực sự được nhìn nhận một cách đáng kể hơn, từng bước trở thành một ngành kinh doanh thật sự hấp dẫn với các ngân hàng thương mại. So với các nước trên thế giới hoạt động cho thuê tài chính xâm nhập vào Việt Nam muộn hơn, hiện nay cả nước ta mới chỉ có khoảng 12 công ty cho thuê tài chính bao gồm: các công ty cho thuê trực thuộc các ngân hàng thương mại, các công ty liên doanh và công ty cho thuê 100% vốn nước ngoài. Lê Thanh Phương 8 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động cho thuê tài chính ra đời là hình thức tài trợ bổ sung, nhằm tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng trong việc hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh. 1.1.5.4/ Bảo lãnh Bảo lãnh ngân hàng được coi là một hình thức cấp tín dụng, thông qua cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng với bên có quyền có liên quan, ngân hàng được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng, khi khách hàng thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của mình. 1.2/ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 1.2.1/ Khái niệm chung về chất lượng tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng về bản chất là mối quan hệ giữa người cho vay- ngân hàng và người đi vay- khách hàng của ngân hàng dựa trên nền tảng uy tín và sự hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ tín dụng được hình thành dựa trên tin thần tự nguyện, hợp tác để cùng có lợi, hai bên tham gia đều dưới hình thức tự nguyện, nhằm thỏa mãn những mục đích riêng của mình. Ngoài ra, xét trong tổng thể toàn nền kinh tế, sự hợp tác lẫn nhau này còn tạo ra sự thuận lợi, phù hợp, lợi ích cho những thành phần khác có thể trực tiếp hay gián tiếp có liên quan tới mối quan hệ này. Như vậy, theo một góc nhìn rộng hơn, mối quan hệ tín dụng đó còn góp phần làm lợi chung cho toàn nền kinh tế. Do đó, chất lượng tín dụng dưới giác độ vi mô chính là mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng là người gửi tiền cũng như người vay tiền và đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, còn khi xét trên giác độ vĩ mô, đó là khả năng phù hợp với sự phát triển kinh tế của toàn xã hội nói chung. Chất lượng tín dụng ngân hàng được hiểu cụ thể như sau:  Đối với khách hàng: về mục đích, khoản tín dụng được cấp phải phù hợp với lý do, nhu cầu tín dụng của khách hàng. Ngoài ra, một số yếu tố cơ bản, thiết yếu khác không thể không nhắc đến như lãi suất và kỳ hạn cần có sự hợp lý, cũng như đảm bảo thủ tục đơn giản thuận tiện, vừa thu hút được khách hàng nhưng vẫn đảm bảo được nguyên tắc tín dụng.  Đối với sự phát triển kinh tế xã hội: tín dụng được sinh ra nhằm giải quyết, đáp ứng những yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất cũng nhưng thúc đẩy quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa, qua đó một mặt mang lại công ăn việc làm cho người dân, một mặt tạo ra những hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội. Nói rộng hơn, tín dụng giúp thúc đẩy quá trình sản xuất, tạo sự phát triển cho nền kinh tế. Lê Thanh Phương 9 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp  Đối với bản thân các ngân hàng thương mại: cần đảm bảo các nhân tố như phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng đã thực hiện phải phù hợp với năng lực của ngân hàng và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi, hạn chế mức thấp nhất rủi ro trong hoạt động, đồng thời đảm bảo lợi nhuận và khả năng thanh khoản. Như vậy, chất lượng tín dụng ngân hàng là một khái niệm vừa cụ thể (có thể thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng như: kết quả kinh doanh, tỷ lệ nợ quá hạn, hiệu suất sử dụng vốn vay...) lại vừa mang tính trừu tượng (thể hiện ở khả năng thu hút khách hàng, tác động đến vấn đề xây dựng hình ảnh thương hiệu cho ngân hàng, tác động của nó đến nền kinh tế...). Chất lượng tín dụng chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố cả về mặt chủ quan như: khả năng quản lý, trình độ cán bộ, chất lượng nguồn vốn huy động...đến các nhân tố khách quan như sự thay đổi của môi trường kinh tế hay pháp luật... Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp, mà dựa trên chỉ tiêu đó, người ta có thể nhìn ra được sức đề kháng, khả năng thích ứng, biến đổi để bắt kịp với những đòi hỏi không ngừng tăng của thị trường cũng như thể hiện sức mạnh của ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành và uy tín, tầm ảnh hưởng của nó với toàn nền kinh tế. Chất lượng tín dụng là kết quả của một quá trình kết hợp hoạt động giữa những con người trong một tổ chức, giữa các tổ chức với nhau vì mục đích chung, do đó để có chất lượng tín dụng cần có sự quản lý đồng bộ trong ngân hàng từ việc theo dõi, tìm hiểu và loại trừ những nguyên nhân gây ra những cản trở trong việc cấp tín dụng. Qua đó có thể rút ra kết luận là để có được chất lượng tín dụng thì hoạt động tín dụng phải có hiệu quả và quan hệ tín dụng phải được thiết lập trên cơ sở tin cậy và uy tín trong hoạt động. 1.2.2/ Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng ở các ngân hàng thương mại Hệ thống ngân hàng luôn được xem như hệ thần kinh của toàn bộ hệ thống kinh tế thị trường. Chính vì vậy, muốn toàn bộ nền kinh tế ấy luôn hoạt động tốt, vận hành nhịp nhàng, thống nhất và luôn nhận được những tín hiệu điều chỉnh chính xác thì hệ thống ngân hàng- hệ thần kinh của nền kinh tế ấy phải có được sự thông suốt, mạch lạc và hiệu quả. Đây cũng được coi như tiền đề cho sự phát triển lâu dài, bền vững của một quốc gia: khi nhu cầu tài chính được đáp ứng tốt, tiền tệ được lưu thông linh hoạt sẽ là điều kiện lý tưởng kích thích nền kinh tế phát triển. Trong Lê Thanh Phương 10 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp chiều dài lịch sử hàng trăm năm hình thành và phát triển, tín dụng ngân hàng vẫn luôn giữ vững vị thế độc tôn, đóng vai trò là trung tâm trên mọi phương diện của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường thì rủi ro trong kinh doanh là không thể tránh khỏi, đặc biệt, trong lĩnh vực tín dụng, khi mối quan hệ được xây dựng trên yếu tố tâm lý, lòng tin,những rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng còn trở nên đặc biệt nghiêm trọng do có tính dây truyền, tính lây lan mạnh mẽ và với thực tế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, những hệ lụy từ rủi ro tín dụng ngày càng có ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế và có thể lan rộng sang quy mô quốc tế. Chính vì vậy, không giống với các thành phần khác trong nền kinh tế, Chính phủ của tất cả các quốc gia trên thế giới luôn dành sự quan tâm, giám sát và đưa ra những quy định mang tính đăc thù, hết sức chặt chẽ cho khối ngân hàng và các hoạt động liên quan. Về cơ bản, những chính sách trên nhằm:  Đảm bảo sự an toàn cho khoản tiết kiệm của công chúng.  Bảo đảm sự bình đẳng và công khai trong việc tiếp cận với các khoản tín dụng và các khoản tài chính của công chúng.  Là nguồn cung cấp các khoản tín dụng, thuế và các dịch vụ tài chính khác cho chính phủ.  Trợ giúp các khu vực của nền kinh tế có nhu cầu tín dụng đặc biệt (như các hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ, nông nghiệp).  Tăng cường lòng tin của công chúng vào hệ thống tài chính, đảm bảo các khoản tiết kiệm được đầu tư cho sản xuất và đảm bảo quá trình thanh toán được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.  Kiểm soát mức cung ứng tiền tệ và tín dụng, phục vụ cho mục tiêu chung của quốc gia như: tạo việc làm cao, tỷ lệ lạm phát thấp...  Ngăn chặn sự tập trung tiềm lực tài chính vào tay một số ít cá nhân hay tổ chức.  Những nhiệm vụ, mục tiêu trên giúp ta thấy được tầm quan trọng của hoạt động ngân hàng, cũng như hoạt động tín dụng ngân hàng do đó việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng là đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế và cũng là nhu cầu thiết thực của chính các ngân hàng thương mại. Đối với các ngân hàng thương mại, chất lượng tín dụng luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng: Lê Thanh Phương 11 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp  Chất lượng tín dụng tốt làm tăng khả năng cung cấp dịch vụ của các ngân hàng thương mại do tạo thêm nguồn vốn từ việc tăng vòng quay vốn tín dụng và thu hút được nhiều khách hàng, bởi lẽ sự phong phú và chất lượng của các sản phẩm dịch vụ tạo ra một hình ảnh, uy tín cho ngân hàng tạo ra những khách hàng trung thành với ngân hàng.  Chất lượng tín dụng tạo thuận lợi cho sự tồn tại của ngân hàng bởi vì chất lượng tín dụng cho phép ngân hàng có những khách hàng trung thành và những khoản lợi nhuận để bổ sung vào vốn đầu tư.  Một ngân hàng muốn giảm thiểu sự chậm trễ, yếu kém còn tồn đọng trong những hoạt động nghiệp vũ cũng như công tác quản lý, tránh nguy cơ thất thoát tài sản từ những khoản vay rủi ro cao, đồng thời vẫn đảm bảo đem về lợi nhuận cao cho ngân hàng thì yêu cầu tất yếu là phải không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.  Chất lượng tín dụng củng cố mối quan hệ xã hội của ngân hàng bằng những điều kiện lao động tốt nhất.  Chất lượng tín dụng cải thiện tình hình tài chính của ngân hàng, nâng cao uy tín, tạo thế mạnh cho các ngân hàng trong cạnh tranh.  Đứng trước sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ phía các đối thủ, mức độ yêu cầu ngày một cao của thị trường cũng như những đòi hỏi, giám sát gắt gao của chính phủ cùng mục tiêu chung là tăng trưởng kinh tế - xã hội và sự phát triển vững mạnh của hệ thống ngân hàng, việc không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng là cần thiết khách quan. Ngoài ra, với toàn nền kinh tế, việc chất lượng tín dụng ngày càng nhận được những sự quan tâm sâu xát do:  Muốn thực hiện tốt vai trò là trung tâm thanh toán chủ yếu trong nền kinh tế, thực tế bặt buộc phải ngày càng đảm bảo hơn nữa chất lượng tín dụng: chất lượng tín dụng được đảm bảo sẽ làm tăng vòng quay vốn tín dụng, qua đó, chỉ một số lượng tiền như cũ có thể thực hiện số lần giao dịch lớn hơn, tạo điều kiện tiết kiệm tiền trong lưu thông và củng cố sức mua của đồng tiền.  Chất lượng tín dụng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và nâng cao uy tín quốc gia: Thực vậy, do sự gắn bó mật thiết giữa hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại với khối lượng tiền mặt trong lưu thông, cho nên thông qua các nghiệp vụ hiện đại như cho vay Lê Thanh Phương 12 Lớp: Ngân hàng 48A Chuyên đề tốt nghiệp chuyển khoản, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng thương mại được coi như một mắt xích vô cùng quan trọng trong cơ chế tạo tiền, mở rộng số nhân tiền tệ trong nền kinh tế. Nhờ khả năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng, khối lượng tiền được mở rộng và đưa vào lưu thông có quyền thanh toán và chi trả như các phương tiện khác và có thể được chuyển thành tiền mặt - phương tiện lưu thông có tính lỏng cao nhất. Trong nền kinh tế hàng hóa thô sơ, do quan hệ tín dụng chưa đạt tới những trình độ nhất định, tiền ghi sổ chưa xuất hiện, lạm phát không hề tồn tại, chỉ tới khi tín dụng phát triển, lạm phát ra đời, có thể coi tín dụng ngân hàng chính là cha đẻ của lạm phát. Khi chất lượng tín dụng được đảm bảo sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại cung cấp tổng phương tiện thanh toán phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế qua đó giảm bớt lượng tiền thừa, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ và tăng uy tín quốc gia bằng việc phát huy tác dụng của sản phẩm dịch vụ trong tương lai của các công trình đầu tư.  Chất lượng tín dụng tạo điều kiện cho ngân hàng làm tốt chức năng trung gian tín dụng trong nền kinh tế: tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, góp phần điều hoà vốn trong nền kinh tế. Tăng cường chất lượng tín dụng đồng nghĩa với việc giảm thiểu lãng phí vốn do không sử dụng hết lượng tiền trong lưu thông giải quyết mối quan hệ về cung cầu vốn trên thị trường, điều hoà và ổn định lưu thông tiền tệ .  Chất lượng tín dụng góp phần làm lành mạnh hoá quan hệ tín dụng: Hoạt động tín dụng được mở rộng với các thủ tục đơn giản, thuận tiện, đảm bảo nguyên tắc tín dụng góp phần cho vay đúng các đối tượng cần thiết, giảm thiểu và xoá bỏ tình trạng cho vay nặng lãi chủ yếu hiện nay ở khu vực nông thôn và miền núi xa xôi.  Tín dụng là một trong những công cụ đắc lực nhất của chính phủ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội theo phân bố địa lý, các ngành nghề và lĩnh vực đầu tư. Dựa trên những phân tích, đánh giá khả năng phát triển của các đối tượng kinh tế, khu vực kinh tế cụ thể, kết hợp với nguồn tín dụng, đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn sẽ khai thác được khả năng tiềm tàng về tài nguyên, lao động... qua đó nâng cao năng lực sản xuất chung cho toàn nền kinh tế, cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện, nâng cao thu nhập Lê Thanh Phương 13 Lớp: Ngân hàng 48A
- Xem thêm -