Tài liệu Mô h́nh tổ chức ktnn ở việt nam trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña nhµ níc. §Ó qu¸ nh÷ng mong muèn chóng ta tr×nh nµy ®em l¹i nh÷ng mong muèn chóng ta ®Æt ra ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, ®i ®«i víi viÖc thùc hiÖn tèt nã trong tõng thêi kú nh»m ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn. Vèn lµ nguån lùc ®Çu tiªn vµ c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ViÖt Nam ®ang chuyÓn qua giai ®o¹n míi ®a ®Êt níc ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao h¬n ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng tôt hËu so víi nhiÒu níc xung quanh. V× lÏ ®ã ®Ó tr¸nh khái t×nh tr¹ng l¹c hËu, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kh«ng chØ cÇn mét lîng vèn lín mµ cßn cÇn ®îc ®Çu t sö dông vèn mét c¸ch®óng ®¾n, cã hiÖu qu¶. Ph¬ng ch©m chØ ®¹o cña ng©n hµng Nhµ níc ®èi víi c«ng t¸c tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i lµ më réng cho vay tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®¸p øng tèt nhu cÇu vay vèn chÝnh ®¸ng, phôc vô ®êng lèi ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý cña Nhµ níc. T¨ng cêng cho vay trung dµi h¹n vµ x©y dùng c¬ b¶n gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi xuèng møc ®é hîp lý. NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An tr¶i qua 15 n¨m x©y dùng vµ ®æi míi ®· ®ãng gãp hÕt søc tÝch cùc vµo nç lùc cña toµn ngµnh ng©n hµng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Thùc hiÖn môc tiªu mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra. Tuy nhiªn cho ®Õn nay ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i ®ßi hái cã sù nghiªn cøu gi¶i quyÕt. ViÖc t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó më réng quy m« vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n lµ hÕt søc quan träng gióp ng©n hµng ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong t¬ng lai, ®ãng gãp vµo c«ng cuéc x©y dùng kinh tÕ ®Êt níc. Tõ viÖc nhËn thøc tÇm quan träng cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi NHNN & PTNN §« L¬ng – NghÖ An, hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung vµ còng ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi riªng, qua thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p më réng quy m« vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi t¹i NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An” ®Ó lµm ®Ò tµi cho m×nh. KÕt cÊu bµi viÕt ®îc tr×nh bµy nh sau: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tÝn dông trung dµi h¹n. Trang 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝn dông t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th©n huyÖn §« L¬ng tinhr NghÖ An. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p më réng quy m« vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An . Víi bµi viÕt nµy, em rÊt mong ®©y sÏ lµ mét ý kiÕn nhá bÐ gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c cho vay trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn §« L¬ng tØnh NghÖ An . Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Léc, c¸c c«, chó trong phßng kinh doanh cïng toµn thÓ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn §« L¬ng tØnh NghÖ An trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Trang 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tÝn dông trung dµi h¹n. 1.1. TÝn dông – c¸c lo¹i h×nh tÝn dông. 1.1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n. TÝn dông ®· xuÊt hiÖn trong thêi kú phong kiÕn, tù cÊp tù tóc. Khi ®ã, trong nÒn kinh tÕ ®· cã sù ph©n chia cña c¶i. PhÇn lín t liÖu s¶n xuÊt n»m trong tay mét sè Ýt ®Þa chñ. N«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè nhng kh«ng cã t liÖu s¶n xuÊt hä ph¶i lµm thuª mµ vÉn kh«ng ®ñ ¨n. §Ó duy tr× cuéc sèng, hä ph¶i ®i vay. Giai cÊp thèng trÞ n¾m trong tay t liÖu s¶n xuÊt ®· thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn theo híng cã lîi cho hä, ®ã lµ n«ng d©n vay nÆng l·i. L·i suÊt cho vay lªn tíi 200 – 300% n¨m vµ l·i suÊt nµy ®· chiÕm toµn bé phÇn thÆng d. TÝn dông ra ®êi thêi kú nµy l·i suÊt cao do s¶n xuÊt hµng ho¸ cha ph¸t triÓn. Nhµ níc cha cã sù ®iÒu tiÕt ®èi víi quan hÖ tÝn dông nªn ngêi cho vay tù Ên ®Þnh møc l·i suÊt. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u, cã sù ph©n c«ng lao ®éng, tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngêi thiÕu vèn cÇn vay ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu, ngêi thõa vèn l¹i muèn cho vay ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn. §©y chÝnh lµ tiÒn ®Ò t¹o ra quan hÖ tÝn dông. VËy tÝn dông lµ g×? Cã quan niÖm cho r»ng “tÝn dông lµ mét quan hÖ giao dÞch gi÷a hai chñ thÓ, trong ®ã mét bªn chuyÓn giao tiÒn hoÆc tµi s¶n cho bªn kia ®îc sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®ång thêi bªn nhËn tiÒn hoÆc tµi s¶n cam kÕt hoµn tr¶ theo thêi h¹n ®· tho¶ thuËn”. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn vµ biÕn ®æi lµ hÕt søc ®a d¹ng vµ phonh phó. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i ngµy nay, cã rÊt nhiÒu c¸ch thøc lo¹i h×nh cña nghiÖp vô tÝn dông. ViÖc ®a ra mét kh¸i niÖm nh thÕ sÏ lµ gß bã vµ kh«ng linh ho¹t. V× vËy kh¸i niÖm tÝn dông chØ nªn ®a ra mét c¸ch ®¬n gi¶n nh sau: “TÝn dông lµ quan hÖ vay mîn, sö dông vèn cña nhau mét c¸ch t¹m thêi dùa trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ vµ sù tin tëng”. Tõ kh¸i niÖm trªn. ta cã thÓ hiÓu tÝn dông theo mét sè khÝa c¹nh nh sau: Thø nhÊt, quan hÖ tÝn dông lµ quan hÖ vay mîn vµ sö dông vèn cña nhau gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Vèn ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng trong ®ã bao hµm Trang 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¶ tiÒn vµ tµi s¶n. C¸c chñ thÓ cã thÓ lµ hai hoÆc nhiÒu bªn cïng tham gia vµo ho¹t ®éng tÝn dông - ®iÒu nµy gi¶i thÝch kh¸i niÖm ®ång tµi trî. Thø hai, vèn nµy chØ ®îc sö dông mét c¸ch t¹m thêi nghÜa lµ cã thêi h¹n. Thêi h¹n ng¾n hay dµi tuú thuéc vµo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn vµ khi hÕt thêi h¹n nµy vèn ph¶i ®îc hoµn tr¶ chñ së h÷u hoÆc ngêi cho vay. Thø ba, quan hÖ tÝn dông ph¶i ®îc dùa trªn sù tin tëng. Trªn c¬ së cã sù tin tëng mµ mét bªn sÏ ®ång ý cho bªn kia sö dông vèn cña m×nh trong mét thêi gian tho¶ thuËn. Trêng hîp cho vay kh«ng cÇn b¶o ®¶m chÝnh lµ ®· ®îc dùa trªn sù tin tëng lÉn nhau. NÕu nh bªn cho vay kh«ng tin tëng bªn ®i vay th× hä sÏ yªu cÇu ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng - ®©y lµ trêng hîp cÇm cè thÕ chÊp b¶o l·nh. Trong quan hÖ tÝn dông cã nhiÒu lo¹i h×nh, chñ thÓ tham gia nh: Nhµ níc, ng©n hµng, doanh nghiÖp, c¸ nh©n ngêi tiªu dïng vµ víi mçi lo¹i chñ thÓ cã thÓ ph¸t sinh nhiÒu lo¹i quan hÖ tÝn dông kh¸c nhau nh tÝn dông Nhµ níc, tÝn dông th¬ng m¹i, tÝn dông hîp t¸c x·, tÝn dông tiªu dïng, tÝn dông thuª bao. TÝn dông Ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông mµ chñ thÓ tham gia gåm mét bªn lµ Ng©n hµng vµ mét bªn lµ phÇn cßn l¹i cña nÒn kinh tÕ – gåm tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi, Nhµ níc, c¸ nh©n d©n c. C¸c tæ chøc Ng©n hµng tham gia vµo quan hÖ tÝn dông víi hai t c¸ch: Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi ®i vay khi nã nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó vay vèn trong x· héi, vay vèn ng©n hµng Nhµ níc vµ Ng©n hµng kh¸c; ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi cho vay khi nã øng vèn ra nÒn kinh tÕ. VÒ tÝnh chÊt phøc t¹p cña ho¹t ®éng cho vay nªn khi nãi ®Õn tÝn dông ngêi ta thêng ®Ò cËp ®Õn cho vay mµ Ýt khi ®Ò cËp ®Õn mÆt thø hai ®ã lµ ®i vay. trong khu«n khæ cña chuyªn ®Ò, sinh viªn thùc hiÖn chØ ®Ò cËp ®Õn mét khÝa c¹nh trong tÝn dông cho vay lµ cho vay trung dµi h¹n. TÝn dông trung dµi h¹n lµ kho¶n cho vay cã thêi h¹n ph¸t sinh khi ngêi vay cã nhu cÇu sö dông vèn trong mét thêi gian dµi. TÝn dông trung – dµi h¹n nh»m tho¶ m·n nhu cÇu mua s¾m m¸y mäc thiÕt bÞ, x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña mét doang nghiÖp. §«i khi nã còng ®îc sö dông nh mét bé phËn cña vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp. Trªn c¬ së kh¸i niÖm tÝn dông trªn ®©y, vËy th× mét kho¶n nh thÕ nµo ®îc coi lµ cã hay kh«ng ®¹t ®îc chÊt lîng tÝn dông?. Trang 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng tÝn dông ®îc hiÓu theo ®óng nghÜa lµ vè cho vay cña Ng©n hµng ®îc kh¸ch hµng sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô... ®Ó t¹o ra mét sè tiÒn lín h¬n võa ®Ó hµon tr¶ ng©n hµng gèc vµ l·i trang tr¶i chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. Nh vËy, qua mét qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn T-H-T’ nh trªn, ng©n hµng sÏ thu håi vèn gèc vµ cã l·i cßn kh¸ch hµng sö dông vèn cã hiÖu qu¶. XÐt vÒ tæng thÓ Ng©n hµng võa t¹o ra ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, vïa t¹o ra ®îc hiÖu qu¶ x· héi. Trªn c¬ së ®ã, khi cho vay, ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n c©n nh¾c ®Ó võa ®¶m b¶o kh«ng vi ph¹m luËt võa gi¶i quyÕt ®îc ®Çu ra. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy c¸c Ng©n hµng ph¶i nghiªn cøu kü vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, môc ®Ých sö dông vèn cña kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ c¸c c¬ së chñ yÕu cho viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông. Nh vËy chÊt lîng ®îc h×nh thµnh vµ ®¶m b¶o tõ hai phÝa: Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Vµ nh thÕ, ho¹t ®éng tÝn dông sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ khi mµ nã cµng ngµy cµng thùc hiÖn ®îc nhiÒu mãn vay cã chÊt lîng cao, gãp phÇn tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn kh«ng chØ riªng cho b¶n th©n ng©n hµng mµ lµ c¶ sù ph¸t triÓn cña nªnf kinh tÕ x· héi. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông ngµy cµng cao thÓ hiÖn møc ®é ®ãng gãp cña ho¹t ®éng ng©n hµng ®èi víi x· héi ngµy cµng lín. §iÒu ®ã còng cã nghÜa ho¹t ®éng tÝn dông hiÖu qu¶ khi nã ®¹t ®îc sù t¨ng trëng quy m« vµ n»m trong tÇm qu¶n lý cña Ng©n hµng ®Ó gi÷ æn ®Þnh chÊt lîng tÝn dông. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng mµ tríc hÕt lµ c¸c tæ chøc tÝn dông lµ n¬i trùc tiÕp kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ. 1.1.2. C¸c lo¹i h×nh tÝn dông. TÝn dông cho vay tån t¹i díi rÊt nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu tªn gäi. Tuy nhiªn, c¨n cø vµo mét sè c¸c tiªu thøc mµ ngêi ta cã thÓ ph©n lo¹i c¸c lo¹i h×nh nh sau: 1.1.2.1. Ph©n lo¹i theo môch ®Ých: - Cho vay bÊt ®éng s¶n lµ cho vay liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ x©y dùng bÊt ®éng s¶n, nhµ ë, ®Êt ®ai, bÊt ®éng s¶n trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp th¬ng m¹i vµ dÞch vô. - Cho vay c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i lµ cho vay ng¾n h¹n ®Ó bæ sung vèn lu ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc nµy. - Cho vay n«ng nghiÖp lµ cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c kinh phÝ s¶n xuÊt nh bãn ph©n, thuèc trõ s©u, gièng c©y trång, lao ®éng... Trang 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cho vay c¸ nh©n lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh mua s¾m c¸c vËn dông ®¾t tiÒn. Ngµy nay ng©n hµng cßn cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ th«ng thêng cña ®¬i sèng th«ng dông díi tªn gäi lµ tÝn dông tiªu dïng vµ ph¸t hµnh thÎ tÝn dông lµ mét vÝ dô. - Thuª mua vµ c¸c lo¹i tÝn dông kh¸c. 1.1.2.2. Ph©n lo¹i theo thêi h¹n. Theo c¸ch nµy tÝn dông cho vay ph©n lµm ba lo¹i: - Cho vay ng¾n h¹n: Lo¹i cho vay nµy cã thêi h¹n díi 12 th¸ng vµ ®îc dïng ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n. §èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i, tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tû träng cao nhÊt. - Cho vay trung h¹n: Thêi h¹n cho vay trung h¹n thêng lµ cè ®Þnh. Tríc ®©y theo thêi h¹n cña ng©n hµng nhµ níc th× thêi h¹n cho vay trung h¹n lµ 1-3 n¨m. Tuy nhiªn cho ®Õn nay, ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu vay cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· ®a thêi h¹n cuèi cïng cña vay trung h¹n lªn 5 n¨m gi¶i quyÕt ®îc hai vÊn ®Ò. Thø nhÊt lµ ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña doanh nghiÖp bëi lÏ ®èi víi mét sè tµi s¶n nhÊt ®Þnh thêi h¹n sö dông cña chóng t¬ng ®èi dµi nªn cÇn ph¶i cã thêi gian ®ñ lín doanh nghiÖp míi cã thÓ hoµn tr¶ gèc vµ l·i cho Ng©n hµng. Thø hai lµ tr¸nh t×nh tr¹ng tiÒn cho vay cña ng©n hµng bÞ chuyÓn vµo nî qu¸ h¹n chØ v× thÓ chÕ vµ quy ®Þnh g©y ra, trong khi doanh nghiÖp vÉn lµm ¨n cã l·i vµ cã ®Çt ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî. Cßn ®èi víi c¸c níc trªn thÕ giíi, lo¹i cho vay nµy cã thêi h¹n lªn tíi 7 n¨m. TÝn dông trung h¹n chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng kinh doanh x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« võa vµ nhá phôc vô ®êi sèng, s¶n xuÊt... Trong n«ng nghiÖp, cho vay trung h¹n chñ yÕu ®Ó ®Çu t vµo c¸c ®èi tîng nh m¸y cµy, m¸y b¬m níc, x©y dùng c¸c vên c©y c«ng nghiÖp nh cµ phª, ®iÒu... - Cho vay dµi h¹n lµ lo¹i cho vay mµ thêi h¹n cña nã lµ dµi h¬n ®èi víi cho vay trung h¹n. Lo¹i tÝn dông nµy ®îc cung cÊp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu dµi h¹n nh x©y dùng nhµ ë, c¸c thiÕt bÞ, c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i cã quy m« lín x©y dùng xÝ nghiÖp nhµ m¸y míi, c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn nh c¬ së h¹ tÇng. 1.1.2.3. Ph©n lo¹i theo c¨n cø ®¶m b¶o. - Cho vay kh«ng b¶o ®¶m lµ lo¹i cho vay kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba. ViÖc cho vay chØ dùa trªn uy tÝn. §èi víi kh¸ch hµng tèt, trung thùc trong kinh doanh, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh, qu¶n Trang 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trÞ cã hiÖu qu¶ th× ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông mµ kh«ng ®ßi hái nguån thu nî bæ sung. - Cho vay cã b¶o ®¶m lµ lo¹i cho vay ®îc ng©n hµng cung cÊp víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇn cã b¶o l·nh cña bªn thø ba. §èi víi kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn cao ®èi víi ng©n hµng, th× khi vay vèn ®ßi hái ph¶i cã b¶o ®¶m. Sù b¶o ®¶m nµy c¨n cø ph¸p lý ®Ó ng©n hµng cã thªm mét nguån thø hai, bæ sung cho nguån thu nî thø nhÊt thiÕu ch¾c ch¾n nh»m bï l¹i kho¶n tiÒn vay trong trêng hîp ngu¬× vay vèn kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. 1.1.2.4. Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc hoµn tr¶ tiÒn vay: Theo c¸ch nµy th× kho¶n cho vay cã thÓ ®îc hoµn tr¶ theo hai c¸ch. C¸ch thø nhÊt lµ tr¶ mét lÇn c¶ vèn gèc vµ l·i khi ®Õn h¹n. Hai lµ kho¶n tiÒn vay sÏ ®îc tr¶ lµm nhiÒu lÇn theo nhiÒu kú nî. 1.1.2.5. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc gi¸ tù cã. Mét lµ cho vay b»ng tiÒn, ®©y lµ lo¹i cho vay chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c kü thuËt kh¸c nhau. Hai lµ cho vay b»ng tµi s¶n – lo¹i nµy ®îc ¸p dông phæ biÕn díi h×nh thøc tµi trê thuª mua. 1.1.3. C¸c ®Æc trng cña tÝn dông trung dµi h¹n. TÝn dông trung dµi h¹n lµ mét lo¹i trong sè c¸c lo¹i h×nh tÝn dông vµ nã ®îc ph©n biÖt víi c¸c lo¹i h×nh tÝn dông kh¸c qua mét sè ®Æc trng c¬ b¶n sau ®©y: Thêi h¹n cho vay: §iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n ®Çu tiªn gi÷a tÝn dông trung dµi h¹n vµ tÝn dông ng¾n h¹n lµ thêi h¹n cho vay. Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn vay theo hai lo¹i sau: - Cho vay ng¾n h¹n: Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng nh kh«ng qu¸ 12 th¸ng. - Cho vay dµi h¹n: Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn cña ng©n hµng cho vay. Trong ®ã: * Thêi h¹n cho vay trung h¹n lµ trªn 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng hoÆc 60 th¸ng tuú theo quy ®Þnh cña tõng ng©n hµng. * Thêi h¹n cho vay dµi h¹n lµ trªn 36 th¸ng hoÆc 60 th¸ng. §èi tîng cho vay: Trang 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi tîng cho vay trung dµi h¹n lµ toµn bé c¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc vèn ®Çu t cña c¸c dù ¸n x©y dùng míi, më réng c¶i t¹o, kh«i phôc, thay thÕ, ®æi míi kü thuËt vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng, ®èi tîng cho vay trung dµi h¹n lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t x©y dùng mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh,... cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¬ b¶n luËn chøng kinh tÕ kü thuËt tèt, x¸c thùc vµ b¶n tæng dù to¸n ®· phª duyÖt. Nh vËy ng©n hµng cho vay nh»m trang tr¶i c¸c chi phÝ vÒ m¸y mäc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ chuyÓn giao, s¸ng chÕ ph¸t minh, chi phÝ nh©n c«ng, gi¸ thuª, chuyÓn nhîng ®Êt ®ai, gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång thuª, mua tµi s¶n cè ®Þnh trong khu«n khæ ph¸p luËt, chi phÝ mua b¶o hiÓm tµi s¶n cè ®Þnh thuéc dù ¸n ®Çu t vµ c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c. Nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn cho vay vèn. Kh¸ch hµng muèn vay vèn ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o ®îc ba nguyªn t¾c tÝn dông c¬ b¶n sau: - Sö dông vèn vay môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. Khi vay trung dµi h¹n ngêi vay ph¶i so¹n th¶o dù ¸n, ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh nµy ph¶i thÓ hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, râ rµng viÖc sö dông vèn theo c¸c môc ®Ých cô thÓ. §Ó ®¶m b¶o cho dù ¸n ®îc thùc hiÖn cÇn cã sù th«ng qua cho phÐp cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. §èi víi c¸c ph¬ng ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, c«ng nghÖ , më réng s¶n xuÊt cÇn cã sù kÕt hîp, tho¶ thuËn chÆt chÏ gi÷a ng©n hµng vµ c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó tr¸nh viÖc sö dông vèn sai môc ®Ých. - Ph¶i hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay dóng h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. - Ph¶i ®¶m b¶o tiÒn vay theo ®óng quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ ng©n hµng nhµ níc. Trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c tÝn dông c¬ b¶n lµ mçi ng©n hµng sÏ ®Ò ra c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc c¸c quy ®Þnh mang tÝnh b¾t buéc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn vay vèn ng©n hµng. C¸c ®èi tîng cho vay thêng cã thêi h¹n sö dông l©u dµi, thêi h¹n thu håi vèn l©u theo møc ®é hao mßn thùc tÕ cña tµi s¶n ®Çu t. Møc vèn ®Çu t thêng rÊt lín theo gi¸ trÞ cña ®èi tîng vay vèn vµ nh thÕ møc ®é rñi ro sÏ cao. Theo quyÕt ®Þnh 367/Q§NH1 cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam vÒ “Ban hµng thÓ lÖ tÝn dông trung dµi h¹n” ngµy 21/12/1997 ®· quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn cho vay nh sau: Trang 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Doanh nghiÖp vay vèn ph¶i lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, cã vèn tham gia tèi thiÓu b»ng 20% tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®Çu t. - Doanh nghiÖp vay vèn ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ thÓ lÖ tÝn dông trung vµ dµi hn¹ cña ng©n hµng. - Doanh nghiÖp vay vèn ph¶i mua b¶o hiÓm tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay t¹i mét c«ng ty b¶o hiÓm ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn. + Ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng vµ giÊy phÐp sö dông ®Êt do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. + Ph¶i cã lÖnh hoÆc hîp ®ång ph©n phèi vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nÕu lµ nhËp khÈu trùc tiÕp cña níc ngoµi th× ph¶i cã giÊy phÐp nhËp khÈu. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh dù ¸n cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ ®ang ho¹t ®éng kinh doanh æn ®Þnh, ®ang cã l·i thùc sù, cã xu híng ph¸t triÓn tèt phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi. Ph¶i cã vèn tèi thiÓu 30% tæng dù ¸n ®Çu t c«ng tr×nh. HiÖn nay theo quy ®Þnh míi cña chÝnh phñ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nÕu chøng minh ®îc lµ m×nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th× sÏ cã kh¶ n¨ng vay vèn mµ kh«ng ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp. Quy tr×nh cho vay: Quy tr×nh cho vay lµ tËp hîp c¸c thao t¸c, thñ tôc mµ cns bé tÝn dông ph¶i lµm khi thùc hiÖn xem xÐt mét kho¶n vay ®èi víi ngêi xin vay, quy tr×nh tÝn dông lµ c¸c quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan cÊp trªn qu¶n lý ng©n hµng ban hµnh, buéc ng©n hµng vµ c¸n bé tÝn dông ph¶i tu©n thñ. Quy tr×nh tÝn dông cho vay bao gåm c¸c bíc c¬ b¶n sau ®©y: Bíc 1: Híng dÉn kh¸ch hµng vÒ ®iÒu kiÖn tÝn dông vµ hå s¬ vay vèn. Bíc 2: §iÒu tra, thu thËp, tæng hîp c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ ph¬ng ¸n vay vèn. Bíc 3: Ph©n tÝch thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ ph¬ng ¸n vay vèn. Bíc nµy chñ yÕu gåm: - ThÈm ®Þnh t c¸ch ph¸p nh©n, c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn. - ThÈm ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Bíc 4: ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. - ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t. - ThÈm ®Þng ph¬ng diÖn kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý, tµi chÝnh. Bíc 5: QuyÕt ®Þnh cho vay. Trang 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bíc 6: KiÓm so¸t vèn cho vay vµ thu nî. 1.1.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ mçi quan hÖ qua l¹i gi÷a ng©n hµng vµ c¸c chñ thÓ cßn l¹i cña nÒn kinh tÕ. Mèi quan hÖ nµy ®îc ®Æt trong m«i trêng kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. V× vËy ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng nãi chung vµ cho vay trung dµi h¹n nãi riªng chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè. 1.1.4.1. Nh©n tè kh¸ch quan. * §¹o ®øc ngêi vay. §¹o ®øc ngêi vay ®îc d¸nh gi¸ trªn hai khÝa c¹nh lµ n¨ng lùc ph¸p lý vµ uy tÝn cña ngêi ®ã trªn lÜnh vùc vay nî. N¨ng lùc ph¸p lý lµ nh÷ng n¨ng lùc ®îc quy ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt ph¸p lý mµ ngêi vay cÇn ph¶i cã. Mét kh¸ch hµng ®îc xem xÐt cho vay khi cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Uy tÝn trªn lÜnh vùc vay nî ®îc hiÓu nh sù s½n cã vµ lßng quyÕt t©m tr¶ nî vµ thùc hiÖn c¸c ®iªñ kho¶n trong hîp ®ång tÝn dông. Uy tÝn ®îc biÓu hiÖn quan träng nhÊt trong tÝn dông lµ tÝnh thËt thµ, liªm chÝnh cña mét con ngêi vµ khi thùc hiÖn viÖc cho vay ®èi víi c¸c h·ng kinh doanh hoÆc c¸ nh©n. Tuy nhiªn viÖc ®¸ng gi¸ uy tÝn ngêi vay chñ yÕu dùa trªn ph¸n ®o¸n tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé tÝn dông bëi v× ®©y lµ ®iÒu rÊt khã lîng ho¸. * Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ngêi vay. ®©y lµ nh©n tè cã ¶nh hëng rÊt quan träng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. ®èi víi ng©n hµng ®iÒu quan träng cña viÖc thu håi gèc vµ l·i ph¶i tõ lîi nhuËn thu ®îc tõ kÕt qu¶ thu ®îc tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chø kh«ng ph¶i lµ viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n ®¶m b¶o. §iÒu nµy ®îc nhÊn m¹nh h¬n bao giê hÕt ®èi víi c¸c mãn vay trung vµ dµi h¹n, rñi ro cao h¬n. Khi ng©n hµng cho vay trung dµi h¹n, ng©n hµng kh«ng chØ lµ ngêi cho vay mµ cßn lµ ngêi b¹n kÒ s¸t c¸nh ngay c¶ t×nh huèng khã kh¨n nhÊt. ChÝnh v× vËy khi xem xÐt ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng, Ng©n hµng ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn yÕu tè kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña kh¸ch hµng. Thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng qu¶n lý cña nhµ doanh nghiÖp. Do vËy Ng©n hµng ph¶i tin ch¾c r»ng doanh nghiÖp ®îc qu¶n lý tèt tríc khi chÊp nhËn mét kho¶n vay. C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ sù c¹nh tranh vµ c¸c yÕu tè kü thuËt cã thÓ thay ®æi sau khi thùc hiÖn cho vay trung dµi h¹n døt kho¸t dÉn tíi nh÷ng thay ®ái trong ho¹t ®éng cña ngêi Trang 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vay. ViÖc quyÕt ®Þnh xem xÐt nh÷ng thay ®æi ®ã lµ g× vµ c¸ch nµo ®Ó thùc hiÖn chóng cã hiÖu qu¶ lµ chøc n¨ng cña ngêi qu¶n lý. Nh÷ng nhµ qu¶n lý. Nh÷ng nhµ qu¶n lý cã thÓ thÝch øng víi mét m«i trêng thay ®æi, chÊp nhËn c¸c t tëng vµ tiÕp tôc ho¹t ®éng míi. Khi ®¸nh gi¸ mét ®¬n vÞ vay trung dµi h¹n c¸c Ng©n hµng nhÊn m¹nh nhiÒu ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn trong ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, vÞ thÕ c¹nh tranh vµ tÝnh æn ®Þnh cña ngêi vay. C¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu thay ®æi bÊt thêng trong cho kú kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng khi lªn xuèng kh«ng ph¶i lµ kh¸ch hµng cã nhiÒu triÓn väng. Bªn c¹nh viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ban l·nh ®¹o, vÒ m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh th× viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n vay vèn lµ hÕt søc quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cho vay trung dµi h¹n, Dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi, cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn cho chñ ®Çu t, sÏ lµ nguån tr¶ nî gèc vµ l·i Ng©n hµng hÕt søc d¶m b¶o. §Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cÇn ph¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ, hÕt søa quan träng vµ chÝnh x¸c. Bëi v× ®iÓm nµy sÏ gãp phÇn quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊt lîng mãn vay tõ ®ã ¶nh hëng ddÕn chÊt lîng tÝn dông. ChÝnh v× vËy c¸c kho¶n cho vay kÐm chÊt lîng, c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi vµ c¸c tæn thÊt mÆc dï lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu nguyªn nh©n nhng vÒ c¬ b¶n lµ kÕt qu¶ cu¶ sù kh«ng s½n lßng chi tr¶ cña ngêi vay hay kh«ng cã n¨ng lùc thùc hiÖn lîi tøc ®Ó gi¶m bít d nî hoÆc tr¶ toµn bé nî theo tho¶ thuËn. * Tµi kho¶n ®¶m b¶o: MÆc dï hoµn tr¶ tÝn dông kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých kinh doanh cña Ng©n hµng nhng nã lµ c¬ së quan träng nhÊt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o ®îc thu håi nî, Ng©n hµng ph¶i xem xÐt mét c¸ch thËn träng ®Õn uy tÝn vµ n¨ng lùc cña kh¸ch hµng, tõ ®ã ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p cho vay thÝch hîp. nÕu kh¸ch hµng ®îc ®¸nh gi¸ tèt c¸c hîp ®ång kinh doanh trong qu¸ khø vµ cã triÓn väng trong t¬ng lai th× ng©n hµng cã thÓ cho vay kh«ng cÇn ®¶m b¶o. Ngîc l¹i nÕu kh¸ch hµng kh«ng ®¹t ®îc c¸c tiªu chuÈn ®ã th× ®Ó h¹n chÕ rñi ro, ng©n hµng buéc ph¶i cho vay cã b¶o ®¶m. B¶o ®¶m tÝn dông lµ thiÕt lËp nh÷ng c¬ së ph¸p lý ®Ó cã thªm mét nguån thu nî thø hai ngoµi nguån thu nî thø nhÊt. trong kinh doanh cho vay, nguån thu nî thø nhÊt lµ doanh thu ®èi víi cho vay trung dµi h¹n ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. trong cho vay tiªu dïng, nguån thu nî thø nhÊt cña Ng©n hµng lµ kho¶n Trang 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thu nhËp c¸ nh©n tõ tiÒn lu¬ng, c¸c kho¶n thu nhËp tµi chÝnh nh l·i cho vay, l·i chøng kho¸n vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. §¶m b¶o tÝn dông ®îc coi lµ tiªu chuÈn khi xÐt duyÖt cho vay, nh thÊy r»ng ®©ty kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn quan träng nhÊt. tuy nhiªn trªn tùc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam c¸c Ng©n hµng xÕp ®¶m b¶o vµo vÞ trÝ sè mét vµ thËm chÝ cã nhiÒu troõng hîp ®îc coi lµ tiªu chuÈn duy nhÊt. ChÝnh t duy nµy ®· dÉn ®Õn xuÊt hiÖn hµng lo¹t rñi ro trong cho vay cña Ng©n hµng. MÆc dï b¶o ®¶m kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn mang tÝnh nguyªn t¾c nhng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ ®Æt thÊp vÞ trÝ cña nã. trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra hÕt søc ®a d¹ng vµ phøc t¹p v× thÕ mäi dù to¸n rñi ro cña Ng©n hµng ®Òu mang tÝnh t¬ng ®èi. trong m«i trêng kinh doanh nh vËy, ®¶m b¶o lµ tiªu chuÈn bæ sung nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña nhµ qu¶n trÞ tÝn dông còng nh phßng ngõa nh÷ng diÕn biÕn kh«ng thuËn lîi cho m«i trêng kinh doanh. Trªn thùc tÕ Ng©n hµng thêng cÊp tÝn dông kh«ng b¶o ®¶m cho nh÷ng kh¸ch hµng tèt ®· ®îc kiÓm chøng qua mét thêi gian dµi, c¸c kh¸ch hµng cßn l¹i cÇn ph¶i cã ®¶m b¶o khi quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông. trong ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n, Ng©n hµng cã thÓ dïng tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng tr×nh, dù ¸n xin vay lµm vËt thÕ chÊp. tuy nhiªn cÇn nhÊn m¹nh r»ng ®èi víi cho vay trung dµi h¹n tµi s¶n ®¶m b¶o cµng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn sè mét trong cho vay mµ lµ kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n. 1.1.4.2. Nh©n tè chñ quan. C¸c yÕu tè thuéc vÒ kh¶ n¨ng thùc lùc cöa Ng©n hµng ®îc coi lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña Ng©n hµng ®ã. Mét Ng©n hµng cã søc m¹nh , cã thùc lùc riªng cña m×nh sÏ t×m ®îc cho m×nh mét con ®êng ®i ®óng ®¾n, biÖn ph¸p thùc hiÖn phï hîp cã hiÖu qu¶ vµ nh thÕ nã vÊn cã thÓ ho¹t ®éng tèt ngay c¶ trong ®iÒu kiÖn m«i trêng kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh vµ lùa chän nh÷ng kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Ta cã thÓ ®¸nh gi¸ søc m¹nh cña mét Ng©n hµng qua c¸c yÕu tè sau: YÕu tè vèn. Mét Ng©n hµng còng nh mét doanh nghiÖp, muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doang ph¶i cã vèn. vèn tù cã cña Ng©n hµng cµng lín th× Ng©n hµng cµng cã nhiÒu kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng dÞch vô,... t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh Trang 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tranh víi c¸c Ng©n hµng kh¸c, x¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c ®ång thêi b¶o ®¶m ®îc an toµn. Ng©n hµng th¬ng m¹i n»m trong hÖ thèng Ng©n hµng, chÞu sù t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÞu sù qu¶n lý cña Ng©n hµng trung ¬ng vµ tu©n thñ theo quy ®Þnh cña luËt Ng©n hµng. Mét Ng©n hµng chØ ®îc phÐp huy ®éng sè vèn gÊp hai m¬i lÇn sè vèn tù cã. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ Ng©n hµng cµng lín, kh¶ n¨ng ®îc phÐp huy ®éng vèn cña Ng©n hµng cµng cao vµ Ng©n hµng cµng dÔ dµng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó cã thÓ cã nhiÒu vèn cho ho¹t ®éng kinh doanmh cña m×nh, Ng©n hµng cÇn cã bé phËn huy ®éng vèn, ®Æc biÖt lµ huy ®éng vèn trung dµi h¹n nÕu huy ®éng vèn trung dµi h¹n tèt. Ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc m¬ réng d nî tÝn dông trung dµi h¹n nÕu huy ®éng vèn reung dµi h¹n chiÕm phÇn nhá. ViÖc dïng tiÒn göi ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung dµi h¹n sÏ ®Èy ng©n hµng ®Õn t×nh tr¹ng rñi ro cao vµ viÖc lµm nµy còng hÇu nh bÞ luËt nghiªm cÊm. Nh thÕ, mét Ng©n hµng cã bé hËn huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trung dµi h¹n cao sÏ cã nhiÒu thuËn lîi trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng. YÕu tè kü thuËt. yÕu tè kü thuËt ®îc xem xÐt ë ®©y lµ kü thuËt vµ thñ tôc thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t, c«ng nghÖ Ng©n hµng. §©y lµ mét yÕu tè kh¸ träng yÕu. vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ ng©n hµng ph¶i cã ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t nhanh vµ hiÖu qu¶, ®¶m b¶o r»ng dù ¸n ®îc dù ¸n ®îc duyÖt lµ tèt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kh«ng lµm mÊt ®i c¬ héi kinh doanh cña kh¸ch hµng. NÕu xem xÐt trªn khÝa c¹nh kü thuËt, mét thùc tÕ râ rµng ë thêi ®iÓm nµy lµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng ë thêi ®iÓm nµy lµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng th¬ng m¹i n¬c ngoµi vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cã u thÕ h¬n h¼n Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh. ChÝnh nh÷ng thñ tôc rêm rµ phøc t¹p, l¹i kh«ng hiÖu qu¶ ®· vµ ®ang lµm cho chÝnh c¸c Ng©n hµng mÊt dÇn ®i kh¸ch hµng. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy thêng lµ nh÷n kh¸ch hµng tèt, cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ cã nhu cÇu vay vèn trung vµ dµi h¹n lín. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao trong mét sè n¨m gÇn ®©y sè lîng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn vµ chi nh¸nh Ng©n hµng níc ngoµi ngµy cµng t¨ng. YÕu tè kü thuËt cña mét Ng©n hµng cßn ®îc xem trªn khÝa c¹nh c«ng nghÖ thiÕt bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh mµ Ng©n hµng ®ã ®ang sö dông. Mét Ng©n hµng ¸p Trang 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông c«ng nghÖ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, cã hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn trong Ng©n hµng còng nh nèi m¹ng víi c¸c trung t©m d÷ kiÖn, Ng©n hµng kh¸c sÏ lµm cho viÖc giao dÞch gi÷a Ng©n hµng víi kh¸ch hµng, th«ng tin gi÷a c¸c phßng ban, c¸c Ng©n hµng víi nhau diÔn ra nhanh h¬n, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ h¬n. YÕu tè con ngêi: YÕu tè con ngêi ®· ®ang vµ sÏ lu«n dãng vai trß chñ chèt, quan träng nhÊt trong viÖc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ tÝn dông. Trong tÊt c¶ c¸c phßng ban bé phËn, møc ®é hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc phô thuéc phÇn lín vµo tinh thÇn lµm viÖc, møc ®é hiÓu biÕt trong lÜnh vùc chuyªn m«n vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña c¸c thµnh viªn trong ®ã. Cã thÓ cö trong bé phËn tÝn dông, sù thiÕu cÈn träng, non kÐm trong nghÒ nghiÖp hay sù sa sót trong ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®iÒu cã thÓ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng cho Ng©n hµng. Cã thÓ näi sù s¸ng t¹o trong lao ®éng tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc lu«n häc hái cña nh÷ng nh©n viªn trong Ng©n hµng sec ®¶m b¶o tèt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Sù ®·i ngé vµ khuyÕn khÝch trong lao ®éng ®íi víi nh©n viªn lµ mét vÊn ®Ò cÇn hÕt søc quan t©m. 1.1.4.3. Nh©n tè ngo¹i lai: Nh÷ng ¶nh hëng ngo¹i lai. Cã thÓ nãi ®èi víi ho¹t ®éng Ng©n hµng, c¸c yÕu tè ngo¹i lai cã nh÷ng t¸c ®éng rÊt lín. Ng©n hµng lµ mét thùc thÓ tham gia trong c¸c mçi quan hÕt søc phøc t¹p víi c¸c thùc thÓ kh¸c trong m«i trêng kinh tÕ. Mäi hµnh vi do c¸c thùc thÓ kh¸c g©y ra ®Òu cã nh÷ng ¶nh hëng trùc tiÕp, gi¸n tiÕp, ë c¸c cÊp ®é kh¸c nhau tíi Ng©n hµng. Trong tËp hîp c¸c chñ thÓ g©y ra c¸c t¸c ®éng lín tíi Ng©n hµng, chóng ta cã thÓ kÓ ra ë ®©y mét sè nhãm chÝnh nh sau: c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc ®¸nh gi¸ Ng©n hµng, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc vµ ngoµi níc, c¸c tÇng líp d©n c. Vµ díi ®©y chóng ta sÏ xem xÐt nh÷ng ¶nh hëng cña nã tíi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. B»ng chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh lµ qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý toµn nÒn kinh tÕ, trong ®ã cã Ng©n hµng, víi chÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia víi nh÷ng ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia,... c¸c c¬ quan nµy cã thÓ g©y ra nh÷ng ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng còng nh sù tån t¹i cña Ng©n hµng.Cã thÓ ®¬n cö viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¾t chÆt chi tiªu cã thÓ g©y ra sù sót gi¶m trong ho¹t ®éng kinh tÕ trªn ph¹m vi toµn quèc gia, nã l«i kÐo viÖc tôt gi¶m sè lîng c¸c dÞch vô vµ quy m« ho¹t ®éng cña Ng©n Trang 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng th¬ng m¹i. HËu qu¶ lµ viÖc gi¶m doanh sè vµ lîi nhuËn cña c¸c quèc gia. Còng nh vÊn ®Ò ®¶m b¶o thµnh c«ng chÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia biÖn ph¸p qu¶n lý ngo¹i hèi hµ kh¾c cã thÓ ®îc viÖn ®Õn khiÕn ®«ng cøng c¸c ho¹t ®éng tµi trî nhËp khÈu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ nã lµ nguån thu chñ yÕu cña nhiÒu Ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn nay. ViÖc thay ®æi l·i suÊt hay tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¹i c¸c Ng©n hµng theo chiÒu híng th¾t chÆt hay níi láng ®Òu cã nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc hay tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng. Ngîc l¹i, víi ®Þnh híng ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc, kÝch cÇu trong nÒn kinh tÕ, nh÷ng chÝnh s¸ch míi ra ®êi cã thÓ ®em l¹i mét luång giã míi cho ho¹t ®éng Ng©n hµng t¹o ra nhiÒu c¬ héi míi cho Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¸t triÓn, më réng ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng. SÏ kh«ng cã Ng©n hµng nÕu kh«ng cã c¸c doanh nghiÖp, bëi lÏ doanh nghiÖp lµ b¹n hµng lín nhÊt, quan träng nhÊt ®èi víi Ng©n hµng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, c¸c nghiÖp ®oµn, hiÖp héi doanh nghiÖp ë ViÖt Nam cha ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cu¶ Ng©n hµng. Chóng ta thêng thÊy c¸c doanh nghiÖp lín thêng ®øng sau lµ mét Ng©n hµng m¹nh nhng chuÝng ta l¹i Ýt ®Ó ý r»ng ®»ng sau mçi Ng©n hµng hïng m¹nh ®Òu lµ c¸c tËp ®oµn lín chóng ta cã thÓ së h÷u mét phÇn tµi s¶n cña Ng©n hµng, chóng ta cã khi chØ ®¬n thuÇn lµ mét kh¸ch hµng cã quan hÖ lµm ¨n truyÒn thèng víi Ng©n hµng. Tuy vËy chÝnh chóng ta lµ nh÷ng kh¸ch hµng vay vµ uû th¸c mét phÇn tµi s¶n chÝnh cña chóng ta cho Ng©n hµng qu¶n lý. Sù ra ®i cña chóng ta cã thÓ g©y ra sù gi¶m sót uy tÝn cña Ng©n hµng trªn thÞ trêng. Ngµy nay kh«ng mét Ng©n hµng nµo cã thÓ phñ nhËn quyÒn lùc to lín cña c¸c tæ chøc ®¸nh gi¸ Ng©n hµng. Do tÝnh kh¸ch quan trong nh÷ng ®¸nh gi¸ cña hä nªn nh÷ng th«ng tin vÒ sù ®¸nh gi¸ cña hä ®îc thõa nhËn réng r·i vµ quay trë l¹i, khiÕn c¸c Ng©n hµng ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó ®¶m b¶o cã ®îc sù ®¸nh gi¸ tèt trong c¸c b¸o c¸o ®ã. Mét sù h¹ bËc trong b¶ng ®¸nh gi¸ ch¾c ch½n sÏ kÐo theo sù tôt gi¶m trong niÒm tin cña c¸c tæ chøc vµo Ng©n hµng ®ã. Doanh sè vµ lîi nhuËn tôt gi¶m lµ mét hËu qu¶ tÊt yÕu. SÏ lµ kh«ng ®Çy ®ñ nÕu chóng ta bá qua c¸c ¶nh hëng ®èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i g©y ra. Do cïng ho¹t ®éng trªn mét lÜnh vùc, nh÷ng hµnh vi do hä g©y ra ®Òu cã ¶nh hëng t¬ng ®èi trùc tiÕp tíi c¸c Ng©n hµng. Møc ®é c¹nh tranh gay g¾t trong nghµnh sÏ ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i x©y dùng ®îc cho m×nh nh÷ng chiÕn Trang 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lîc kinh doanh tèt ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trong m«i trêng kinh doanh míi. 1.1.5. Vai trß cña vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã ë mäi quèc gia, mäi nÒn kinh tÕ bÊt kÓ ®iÒu kiÖn kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi. Mét nÒn kinh tÕ chØ cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng nÕu ë nÒn kinh tÕ ®ã cã nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu t dµi h¹n ®îc chó ý. Kh¸c víi nh÷ng lo¹i h×nh ®Çu t kh¸c, tÝn dông trung dµi h¹n cho phÐp c¸c tæ chøc cã ®îc nguån vèn, h¹n hoµn vèn l©u dµi ®Ó ®Çu t vµo nh÷ng dù ¸n mang ý nghÜa chiÕn lîc, ph¸t huy hiÖu qu¶ trong dµi h¹n. §èi víi c¸c quèc gia, c¸c chÝnh phñ vµ nhiÒu tæ chøc kinh doanh th× ®ã lµ nh÷ng dù ¸n ®Çu t vµo c¬ së h¹ tÇng nh ®êng s¸, cÇu cèng, s©n bay,... thËm chÝ c¶ viÖc x©y dùng míi c¸c khu ®« thÞ, thµnh phè. Nh÷ng dù ¸n nµy kh«ng thÓ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých trong ng¾n h¹n nhng nã ®em l¹i lîi Ých to lín cho toµn x· héi trong dµi h¹n. §èi víi chÝnh phñ viÖc cã ®îc nguån tÝn dông trung vµ dµi h¹n sÏ gióp cho viÖc theo ®uæi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, ®Çu t theo nh÷ng träng ®iÓm theo kÞch b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. Nhê ®ã hä cã thÓ híng ®Çu t níc ngoµi, dÉn d¾t ®Çu t trong níc vµo nh÷ng lÜnh vùc mµ hä coi lµ quan träng vµ nªn ®uîc khuyÕn khÝch ®Çu t. Còng nh võa ®îc nªu ë trªn, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng sÏ lµ ®iÒu kiÖn ban ®Çu cho cuèn hót ®Çu t níc ngoµi ch¶y vµo trong níc. Víi nh÷ng dù ¸n quy ho¹ch lín do c¸c chÝnh phñ ®Ò ra sÏ t¹o ra nhiÒu c«ng viÖc míi vµ dÉn tíi sù h×nh thµnh cña c¸c c«ng ty t nh©n døng ra cung øng c¸c chñng lo¹i c«ng viÖc vµ nhu cÇu ®ang cßn bá ngá. Nh÷ng c«ng tr×nh phóc lîi thêng kh«ng ®em l¹i lîi Ých trong ®Çu t ®èi víi c¸c c¸ nh©n thùc hiÖn, nhng tæng lîi Ých nã ®em l¹i cho c¸c c¸ nh©n trong x· héi lµ kh«ng thÓ tÝnh hÕt. H¬n thÕ n÷a, nh÷ng c«ng viÖc ®ã ®ßi hái nh÷ng khèi lîng ®Çu t tµi chÝnh lín nªn kh«ng cã ai kh¸c ngoµi chÝnh phñ ph¶i ®øng ra ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy vµ chÝnh quyÒn tÝn dông trung dµi h¹n hç trî hä. TÝn dông trung h¹n cã thÓ cã ®îc tõ c¸c nguån nh tÜch luü trong níc th«ng qua viÖc ký göi æn ®Þnh t¹i c¸c Ng©n hµng, th«ng qua vèn vay tõ c¸c tæ chøc níc ngoµi, còng cã thÓ th«ng qua nh÷ng kho¶n tÝn dông hç trî ph¸t triÓn ODA hay mét sè nguån bÊt thêng kh¸c. Cã thÓ nãi tÝn dông trung h¹n gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu chÝnh trÞ x· héi cu¶ mçi quèc gia. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi nhu cÇu tÝn dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ngµy hä cßn cÇn tíi nh÷ng nguån tµi chÝnh hç trî cho viÖc Trang 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¸i s¶n xuÊt më réng nh nh më réng nhµ xëng, më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, t¨ng cêng ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn, c«ng t¸c Marketing,... TÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã lµ nh÷ng ®ßi hái mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi c¸c doang nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay khi c¹nh tranh gay g¾t lµ mét thùc tÕ phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi. chØ víi nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu t mang tÝnh tËp trung vµo nh÷ng lÜnh vùc trªn, doanh nghiÖp míi cã thÓ tin vµo mét sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh trong t¬ng lai. TÝn dông trung vµ dµi h¹n gióp cho doanh nghiÖp cã thªm ®îc nh÷ng c«ng nghÖ míi, gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶m phÈm gióp cñng cè vÞ trÝ c¹nh tranh th¬ng trêng. Víi sù tµi trî cña c¸c nguån tÝn dông trung vµ dµi h¹n, doanh nghiÖp sÏ cã thÓ chÞu ®ùng nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu do søc Ðp cña c¹nh tranh vµ cña m«i trêng míi ®em lai, ®¹t tíi nh÷ng lîi Ých lín trong dµi h¹n. Tuy vËy chØ cã tÝn dông trung vµ dµi h¹n míi cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®ã do qu¸ tr×nh tiÕn hµnh nh÷ng bíc c«ng viÖc dã lµ dµi h¹n vµ ®Òu mang tÝnh chiÕn lîc lîi Ých gÆt h¸i ®îc kh«ng thÓ tÝnh ®¬n thuÇn trong ng¾n h¹n. Còng tõ ®iÒu nµy chóng ta thÊy ®îc mét ü nghÜ to lín cña tÝn dông trung dµi h¹n lµ gãp phÇn cho doanh nghiÖp tho¸t khái sù lo l¾ng khi ph¶i lÊy nh÷ng nguån tÝn dông ng¾n h¹n bï ®¾p nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu t mang tÝnh dµi h¹n. Nã gióp cho c¸c doanh nghiÖp yªn t©m h¬n trong ®Çu t vµ r¶nh tay tÝnh to¸n ®Õn nh÷ng dù ¸n lín, hiÖu qu¶ cao tuy tuæi ®êi cña dù ¸n lín. An toµn vÒ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ vÊn ®Ò ®îc sù quan t©m cña nhiÒu phÝa, nhÊt lµ tõ phÝa doanh nghiÖp. Ng©n hµng lµ tæ chøc kinh doang tiÒn tÖ hä nhËn tiÒn göi vµ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh nh»m môc ®Ých kinh doanh cã lêi. An toµn trong lîi nhuËn hiÖn lµ môc tiªu t×m kiÕm cña Ng©n hµng. v× lÏ ®ã hä lu«n quan t©m tíi nh÷ng dù ¸n ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ æn ®Þnh. H¬n thÕ n÷a xu híng ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng hiÖn ®¹i lµ tõ viÖc cung øng c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng. Kh¸ch hµng chñ yÕu trong lo¹i h×nh nµy chÝnh lµ c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ thu hót kh¸ch hµng ®Ðn víi m×nh ®ã lµ viÖc h×nh thµnh nªn nh÷ng mçi quan hÖ mang tÝnh chÊt truyÒn thèng ®i ®«i víi viÖc g©y dùng nªn nh÷ng mçi quan hÖ lµm ¨n míi gi÷a Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp tæ chøc quèc tÕ. cïng víi nç lùc ®ã Ng©n hµng sö dônh tÝn dông trung dµi h¹n nh mét c«ng cô ®Ó cuèn hót c¸c doang nghiÖp quay vÒ lµm ¨n víi Ng©n hµng th«ng qua nh÷ng kho¶n vèn u ®·i, tõ ®ã sÏ cã ®îc nguån thu hót lín h¬n do nh÷ng dÞch vô Ng©n hµng mµ hä mua l¹i tõ Ng©n hµng. vµ còng chÝnh hä, th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng tÝn dông truyÒn thèng còng Trang 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lµm t¨ng thªm tói tiÒn cña c¸c Ng©n hµng. Mét c¬ cÊu vèn víi tû träng lín lµ c¸c nguån thu trung vµ dµi h¹n, ®Ó t¬ng øng víi c¸c mãn tÝn dông trung vµ dµi h¹n Ng©n hµng s½n sµng cung øng sÏ lµm rÊt tèt ®èi víi viÖc b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n cho Ng©n hµng. N¨ng lùc cung øng nh÷ng mãn tÝn dông trung vµ dµi h¹n lín còng chøng tá Ng©n hµng cã niÒm tin lín tõ kh¸ch hµng, nã ph¶n ¸nh søc m¹nh c¹nh tranh cña c¸c Ng©n hµng trªn thÞ trêng. Ngoµi nh÷ng ®iÓm nªu trªn, tÝn dông trung dµi h¹n cßn mang l¹i ý nghÜa to lín ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n trong x· héi vµ toµn bé nÒn kinh tÕ. S¶n xuÊt ph¸t triÓn, cac dÞch vô cã vèn ®Ó më réng ®Çu t s¶n xuÊt s©u réng h¬n, tÝch luü x· héi t¨ng nÒn kinh tÕ quèc d©n cã nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt. Quy m« ngµy cµng t¨ng cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®¶m b¶o mäi thµnh viªn sèng trong nÒn kinh tÕ ®îc hëng nã. H¬n n÷a viÖc lµm ngµy cµng nhiÒu h¬n lµ kÕt qu¶ khÐo lÐo cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. tû lÖ thÊt nghiÖp ®îc gi¶m xuèng ®i ®«i víi viÖc t¨ng lªn cña chÊt lîng cuéc sèng còng nh møc sèng trung b×nh cña ngêi d©n trong x· héi. Qua tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nªu trªn chóng ta thÊy ®îc phÇn nµo vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n trong x· héi. Sù thiÕu hôt nã còng cã thÓ g©y ra nh÷ng khã kh¨n bÊt lîi v« cïng cho viÖc æn ®Þng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc còng nh cuéc sèng ngêi d©n, thùc tÕ nµy chóng ta ®· tr¶i qua. Sù bÊt æn trong tÝn dông trung vµ dµi h¹n còng nh sù thiÕu kÐm trong sö dông chóng còng cã thÓ ®em l¹i nh÷ng hËu qu¶ kh«n lêng mµ chóng ta cã thÓ thu hót ra tõ bµi häc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ trong nh÷ng n¨m võa qua. N½m v÷ng vai trß träng yÕu cña tÝn dông cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc tõ nhiÒu phÝa, sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o nhÊt co nã ph¸t huy ®îc nh÷ng lîi Ých ®èi víi x· héi còng nh viÖc n©ng cao nh÷ng lîi Ých mµ chóng ta cã thÓ thu l¹i. Trang 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝn dông t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n §« L¬ng - NghÖ An 2.1. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An. NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng c¸ch ®©y 15 n¨m. Lµ mét Ng©n hµng cÊp 2 trùc thuéc NHNN & PTNT NghÖ An.. Cã nhiÖm vô thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ mét vïng trung du réng lín cña tØnh NghÖ An. Tõ mét Ng©n hµng bao cÊp chuyÓn h¼n sang th¬ng m¹i gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ tiÒn tÖ l¹m ph¸t cao, doanh nghiÖp Nhµ níc, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ lµ ®èi tîng kh¸ch hµng chÝnh cña NHNN lÇn lît bÞ gi¶i thÓ vµ tan r·, ph¬ng tiÖn phôc vô kinh doanh vµ c¬ së vËt chÊt thiÕu vµ l¹c hËu, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tr×nh ®é bÊt cËp. Tríc thùc trang ®ã, trong nh÷ng n¨n qua NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An ®· kiªn tr× vµ quyÕt t©m ®i theo ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc. §îc sù chØ ®¹o cña TØnh uû. UBND tØnh vµ Ng©n hµng cÊp trªn, sù ñng hé gióp ®ì cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp víi sù nç lùc cè g¾ng tõ tËp thÓ l·nh ®¹o ®Õn CNV toµn chi nh¸nh ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n. Ph¸t triÓn kinh doanh ®a n¨ng, ®æi míi c«ng cô ®iÒu hµnh, s¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc, tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý thùc hiÖn ph¬ng ch©m “®i vay ®Ó cho vay”. Tæ chøc kho¸n tµi chÝnh ®Õn nhãm vµ ngêi lao ®éng, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ môc tiªu sinh lêi lµm ¨n thíc ®o trong kinh doanh. trong nh÷ng n¨m qua kÕt qu¶ kinh doanh vña NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn vµ ®i lªn râ rÖt. Trang 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng ®Æt ra ®Þnh híng ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng m×nh nh sau: - Më réng cho vay ®èi víi c¸c kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã ®Æc biÖt chó träng tíi c¸c kh¸ch hµng quèc doanh, thùc hiÖn chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña Nhµ níc. - Thùc hiÖn ®Çu t cã träng ®iÓm, chñ yÕu ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh nghÒ mòi nhän cã nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn, t¨ng cêng tµi trî, ®Çu t cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp. - T¨ng cêng thùc hiÖn nç lùc nh»m më réng quy m« tÝn dông ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung dµi h¹n. - LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm tiªu chuÈn ®Ó më réng tÝn dông vµ lµ thíc ®o ®Ó ®¸ng gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông. - Cñng cè t¨ng cêng uy tÝn vÞ thÕ cña Ng©n hµng trªn thÞ trêng nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng. 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An. 2.2.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Huy ®éng vèn lµ mét bé phËn ho¹t ®éng tÝnn dông Ng©n hµng. XÐt vÒ mÆt nµy NHNN & PTNT §« L¬ng – NghÖ An ®· thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. Theo b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c kinh doanh dÞch vô cña Ng©n hµng c¸c sè liÖu cho thÊy sù tiÕn bé cña c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. Cã thÓ thÊy t×nh h×nh huy ®éng vèn cña mét sè n¨m gÇn ®©y qua b¶ng sè liÖu sau ®©y: Trang 20
- Xem thêm -