Tài liệu Mô hình tháo rời bơm cao áp tập trung pe

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

MỞ ĐẦU 1. Mục đích và ý nghĩa đề tài 1.1. Mục đích áo rờ bơ áo rờ o a bơ ơ p ơ a a ể rõ ơ p a a p ể ý p p á rể p bằ ao áp ể em ắ ể ứ giúp em ao áp PE a o ơ ửd ý a ơ p áp p dầ nghiên ơ ửd ợ ử ớ í ă ợ r ũ ơ ơ Diesel. 1.2. Ý nghĩa ứ ơ r ơ ứ T bị bỡ p o ơ p ơ ắ ứ ỡ ớ ơ ý do r PE ’’ ể SVTH: Lê Bá Hải ắ ơ bả ớ ra r ờ ớ “M p ơ ể a áo rờ bơ ao áp p r NỘI DUNG 1. GI I I U UNG NG N I N I U ĐỘNG DIESEL. Hình 1-1 Sơ đồ nhiên liệu bơm cao áp PE 1- Thùng chứa ; 5- Bơm cáo áp ; 6- Đường ống cao áp ; 9- van an toàn ; 2- Lọc sơ cấp; 10- Bơm tay 3- Bơm tiếp vận ; 7- ng cao áp 11- Lưới lọc ; 4- Lọc thứ cấp ; 8 - ng dầu về 12- Bộ điều tốc ; 13- ống xa gió 1.1 Công d p ứa o áp ờ ể SVTH: Lê Bá Hải ơ ao p ợ d ob p a ợ ớ p dầ ơd ớ d ả a ơ ơ a o ợ p ả ớ ơ ầ p ả - ầ p -T ờ oá ể ể rá ợ a p - a ả a ớ ịp í á ờ ờ ờ bảo ể ab ợ - dầ p ả p ả p ả p ầ a ể p ả dứ ể ị ơ p bảo bảo á p p a á ả ao ơp ả ầ p ợ - ả bắ o ứ p p ra d ớ d ơ á p ả a p ợp ớ á a ơ b o - b ao d - ro o - bảo d ỡ o p a d a p o ứ p ể bằ - SVTH: Lê Bá Hải ửa a á ể p áp p ửd ửd o a bơ ửd bơ bơ ao p ao áp ra bị b ơ ă p ửd bơ ao áp bằ bị ử. M 2. N a . -T p ứa p - ầ - p ể o áp p ợp ớ - P a ao ứ a P - a p bơ a ơ p ờ ơ ợ o á a o ầ o ơ b ầ - ả bảo o ro - á p ả -T o P a ửa o a a p a ơ ao ao áp ửa d o ơ a a ob á o ợ ớ ơ í áp p a ơ í b p áp bằ Đ 2.2. C 2.2 o a bảo d ỡ o bơ a - á a o a - í ờ T aB a Hình 2-1 Bơm cao áp PE 1. Bộ điều tốc SVTH: Lê Bá Hải 2. Bơm tiếp vận 3.Bộ phun sớm Hình 2-2 Cấu tạo tổng quát về bơm cao áp PE 1-Bơm tiếp vận 2- Cốt bơm 3- Đệm đẩy 4- Bộ phun sớm 5- Quả tạ 6- Lò xo pis tông 7- Thanh răng 8- Khâu răng 9- Vít giữ thanh răng 10- Xy lanh 11- Van cao áp 12- ng lục giác 13- ng xả gió 14- Cần bơm tay 15- Bộ điều tốc. ơ ao áp PE o bơ a ră ể ể o -T á ỗ a bơ r p ò o Tr ứ ò ép ể ợp r ỗ a a oa ứ ră í ro a a M a a d r a ră á a á ra b PE bằ ả ỗ -P ao áp o ể PF bơ ợ bơ a ơ bơ dầ ră … T -P ò ro bơ dầ a ằ bơ a o ể bắ í a : ớ a ể á í áp a a ớ ră SVTH: Lê Bá Hải í ửa ặ bơ a a ơ ể ể b á ro ò ị rí ứa á ră ặp p o a a ră ap o ể a Hình 2-3 Cấu tạo và chi tiết bơm cao áp PE 1- ng lục giác; 2,3- Bệ và lò xo cao áp; 4- Van cao áp; 5- Lông đền đồng; 6-Xy lanh; 7- Dầu về; 8- Piston; 9- Vít giữ thanh rang; 10- Thanh rang; 11- ng xoay; 12- Chén chặn dưới; 13- Lò xo hoàn lực; 14- Đế giữ piston; 15,16,17- Đệm đẩy và vít chỉnh; 18,19,20- Con lăn của đệm đẩy; 21- Bứu cốt cam; 22-Nút đậy đáy bơm; 23- Phòng chứa dầu; 24- Vít chặn xy lanh; 25- Vít chỉnh vòng rang; 26,27- Dầu bơi trơn từ động cơ đến và về. -P ầ d ớ b bơ ể ro bơ ể bơ SVTH: Lê Bá Hải ứa b ớ p bắ a bơ a bằ bơ ầ a a Tr á b ớ b ắp ơ a á ẩ ắp a bá ră ắp b ẩ í ro ứa dầ oặ b p ò ờ ểb ớ ắp ớ áp ớ rơ bơ ớp ả b bơ ầ ớ r ơ ă á bơ á ợ ắp ớp r ầ oặ ể r b p - Tr a b dẫ a ao áp a ao áp ò o r á p o ể b ra ò a bơ a a ră o bơ p o ắ bơ ơ ă a áp ợ p ớ a ơ. bơ - bơ ợ ể p ớ - Tr a ơ ơ ợ ỡb a á ba a - ứa á ơ bơ bơ p ơ … a Tr ợ bằ ră ơ a a ể dẫ ũa b b ợ dẫ ể p p o ớ a ò od ớ Hình 2SVTH: Lê Bá Hải ò o o b ợ ể dẫ r a bơ ỷ bằ p ò o ỡ ò op o ể a o p ép p o ể ò od ớ á d ớ ợ a Kể ẩ p o ro 1 a p ía d ớ ò od ớ ờ ể á ơ ể o p ép oả ờ r a p ap o ẽd ớ ợ ba ầ ợ d d ao a b o o a ò o ặ d ớ ò o a p o bơ o á a o á - o o p o ă b á d o í  ă ặ ị p ể b ý ị ro á d ả ro a a p o ro o á b p a bơ a ợ ỗ ắp ể ặ p ẳ a o bơ ờ a a bị é Mặ dẫ a ợ á ỡ a p ể ap o ă ể p á r ể Rã p ớp ro rã ợ ỗ p o p ả áo ra Hình 2-5 Piston và xilanh bơm cao áp SVTH: Lê Bá Hải ứ ả ắ ap o ab ợ a a a bơ ợ ớp ớ ỗ o o á b p ể a ro b Xy lan rã ể ợ ắp  T a T a ră ớp ớ bá ể bằ ră ể ể ră ể í a ro M ể p a ể ợ ră b ặ dẫ b a ob b ể ể dị a r ớ bá ab ră ợ p ả a p o oặ a ắ ă ap o ằ o K a ớ bá ũ rá ră a p o ră a ợ Hình 2-6 Thanh răng điều khiển piston bơm cao áp 2.2.2. B ơ tiếp vận nhiên liệ . p ứa p o ể b bơ ờ ợ ắp ặ ơ bơ bơ ao áp ao áp ơ ợ ao áp Bơm piston : - ơ p o ợ dẫ p o bơ ũ SVTH: Lê Bá Hải b a o p a o ớ ơ oặ ầ ầ ợ a bơ ơ ao áp b a ợ ỳ ợ ứa ơ p ò p o op o ợ - a a a rẽ ớ p ò p o ép K ép ẩ -K a o ò a rẽ ra a oá a rẽ ợ op ò ép ẩ ra : a oá ò o o ờ o p o a ép bơ ao áp. ép ò o o oá a bơ a ờ á r bơ 3 2 6 4 5 2.7 Bơm tiếp vận nhiên liệu 1- Cây đẩy ; 2-Van một chiều ; 3-Bơm tay 4- Van một chiều ; 5-Piston SVTH: Lê Bá Hải ;6- Lọc sơ cấp p ầ o ờ 1 ò ẩ p o dầ oá ẩ p o ờ r ờ op ò o a a bơ a a b ap ò ợ p ò r ớ p ò áp ra b oá oá do d oả -K ơ ớ oá ă bị ứ ẩ p o ứ p ò ép a bơ bằ ớ ẩ ị rí p o p o ớ ẩ ớ ả ò o o o p o ra a bơ K bị bơ ớ p ò ép r á r ỳ r bơ o p ò r a o a ẽ ă a ao áp ẽ ao áp ơ p o bơ ờ a é dầ ro a o áp ẽ p dầ ro ờ ao áp ẽ dứ ờ ro á ớ ỗ dầ ẽ dầ ợ SVTH: Lê Bá Hải oá ra ể bơ á a dứ p p ắ ợ a r ra ợ dầ ả p o a ẽ ả ao áp g, kim ob ơ a a ắ r o ể p dầ ợ p ờ a éo ầ r a ờ ể ò ể ỗ dầ o áp ẽ ớ ẽ ơ ép a ỗ dầ dầ ra a ứ a ể p o áp a éo p ía d ớ o rã ả a ỗ ơ p o a ob ắ M bằ p o ro K bơ bơ p ểp ơ p ứa p a ò o a b ứa p p áp r a ể bơ p o bơ ờ p o bơ ca áp E a a a ợ o K bơ ớ bơ a a p ầ ao ả ẩ a ơ ơ o a dầ a ò o o ao áp ũ p ã 2.2.3 H t động c a b rí ao n ờ dầ p ép ă áp ẩ p o ể p p ò oả ao - ơ p p ằ p b ứ ép í áp p o ợ ơ d p á p o bơ a áp a ao áp ể a ớ ẽ p dầ ob op ro ợ oá o ép a ro ị ể ă ao áp ợp ớ ả á ứ ơ a bơ áp o á a a ă ả ợ a bă bơ ể b a ră + ơ ao ỗ o ể - K p o b bơ - K r p a r ể a a bơ p p o ao áp r ể d ớ a ỗ p ị ả K o ro p o é Hình 2-8 Mô phỏng quá trình bơm SVTH: Lê Bá Hải ợ bơ ra d ớ áp ap o a a a ỗ p r a - K p p o p ể a á - K r p ía r ờ r ể ro a ẩ a ỗ p a ợ a n vòi phun a ră ể ớ d ớ á bơ b - K p o bơ a ỗ p ẫ p o bơ Hành tr ả d á r bắ r ợ r ba + ợ p ờ ap o ể ể ể ầ ỗ a p a r bơ d ớ ỗ p ầ . ị rí a a ò p ợ a ră o ả bơ ơ ao áp ợ a T a ợ Ở a ớ r d ớ a ỗ p ý ợ a ỗ ị rí b p r . rá r ớ ờ á a ỗp o ể p o ợ bơ r SVTH: Lê Bá Hải ợ a ỗ p ị rí a bằ ră ị K Tắt máy Trung bình Hình 2-9 p o ro a rã ầ ẽ ơ ò a ã r ả ớ p o ể d ớ éo ắ ơ ẽd b a ră oa - M T a ửa ợ ră ể oa p o o ờ ể r o ớ ũ ợ ½ r a ợ ị rí p p ể r p o bắ ớ d ớ d A ap o ợ ầ bơ a ỗ r a rã p - Phun hoàn toàn. K p a ră ể a d ợ p ả p ơ ầ ũ ả r a rị ể ra ớ Ở ị rí a Ở ị rí a ỗ p o bơ ợ p a ră ể ẩ ơ á a ị rí ơ ră ob á -T ờ a ơ ẩ p ả ứ o oả a bá ră ơ ơ a ẩ ể o ớ b p Hình 2-10 Chỉnh thời điểm phun sớm nhiên liệu SVTH: Lê Bá Hải á ể ể ợ p a bằ bơ ể r T íd ể bơ ỗ p ao áp p T ờ ể a ba ap o ợ bảo ặ T ờ ờ á rị ể a ỷ p oặ ể ă a 1 T ả á o a 1 a ơ í á a ể bắ ầ p a p bị ẩ b 1 1 p í ẩ ro T ể ẩ ob ả a p p á ợ ặ p o r ớ 14o 1 a bơ u o r a r a á ớ ba ửa ể ò p ơ a r ba a a ầ ap o 1 a ờ ể í á á p p ò p a á ro r ờ ứ ớ ẽ ợp ửa Hình 2-11 Hành trình piston SVTH: Lê Bá Hải a r p ể ợ p áp ap o r ỗ p ả é ap o o ị ầ ứ ể ả ợ p ợ p Bơ ầ r ờ T - ao áp p ả a õ ơ ă r á ờ r ã r d a í ba ầ b ứ r o ă ba a o d ò o ể o p ép r ầ a bơ + r P ả ra a p ầ d ớ r ba ầ á ớ a a a í ầ ò ợp ab ể d ứ bằ a o ể r ợ ắp a o ơ b o o á do p o bị ẩ á ớ T b a a ặ dẫ K r a ap o bơ r ap o a o ẽ p o ba ầ p ả Hình 2-12 SVTH: Lê Bá Hải o d d ợ r p ợ ợ ẩ p o K ặ dẫ ba ao áp a p o á ba ầ a o bơ ắ ể ắ rằ a o r ba ầ á b ả bơ a . + r ba ầ r ba ầ r ờ ẽ ơ a á ớ ẽ á ớ ể ả ẽ r ờ ể p o ỗ p p á r p d ap o ợ bơ ẽ - K oả á p ợ ể r ỷ ờ Ở ầ  o r oả á T ờ ể o ap o á p ỗ 1 bơ p ờ ầ a ứ p ỗ 180 ro a ể ờ ơ ể bắ ầ p a a a bơ ợ p p o a r ơ ao áp ứ p ả ra a a a ao áp p ả a p a á ò ả á ể ơ quay hai K oả ò o 1 To ap é bờ p o bơ ò r 9 ơ9 ỷ ơ a a a ơ lanh). ơ ẽ ợ á p í á ị r ờ ể oả á p a p r ơ ờ  K oả á ba p ý á oả á K ă ầ ể p a ể p ba á ầ 1 a ợ b ợ o ờ ap o ợ a a b o 1 o í r á á ơ o í ẽ á ả ra ị o ã r b r á a a o r SVTH: Lê Bá Hải a bơ ả ba ầ r ă ặ o p o ba ứ 1 ợ ầ p ả ẽ ẽ ao áp ợ ị a ò a p o bơ p ba a bơ ợ ả á p o bơ r  K ap o 1 a á r oả p o a ặ dẫ T ầ a oả á p ả á o o a  a ầ ợ p p ặ í ợ ă K ầ bơ ỗ ao áp ỗ a ả p a bơ a a ao áp bơ o o bơ ả oả á á rị r a p a p o bơ á á p bơ p T a ợ p ả Ở bị ao ợ a d bơ í a a ầ r ả ợ a ra b ă ả ba ra và o bơ bắ ể p ẽ a r b p r bắ d ầ r ớ ă ỗ p ợ ẽd ớ o ơ ả ợ p ả ả ầ í d ợ ả bơ ớ a o p o á ặc ă p ứ ơ o ơ Ở ợ ợp ro b ả ao Hình 2-13 Hành trình con đội SVTH: Lê Bá Hải p p ả p ể ă ể ợ p á D 2.3 Đ t 2.3.1. G bắ a o ầ M ể a á ao ra bị b p ặ oá ả ầ dầ ớ ớ dầ o ớ ob .T ặ r bảo í ab ớ b rơ . ể ờ r ơ Tr ờ ầ á ả á a òa r ơ ợ a ả ơ ể r oa a a ơ ă dầ p ả ao áp a r p á p á ra o r ửa ớ b bơ ớp a - ũ b PE í bằ á ò ờ b í bằ ao à bên trong toàn Hình 2-14 Bộ phun dầu sớm tự động trên bơm cao áp PE. 1- Mân thụ động; 2- Trục lắp quả tạ; 3- Vỏ ngoài; 4- Vỏ trong; 5- Mân chủ động; 6- Quả tạ; 7- Vít xả gió; 8- Vít châm dầu; 9- Vít đậy; 10- Lồng đền chêm; 11- Lò xo; 12- Tán; 13- Khớp nối; 14- Quả tạ. - Tr ờ ơ a o r SVTH: Lê Bá Hải ao b á p á ra p dầ ớ ớ o ể r ầ á ơ dầ ớ a ớ bơ ằ éo pí ị phun ớ ằ p ả ra - a bơ phun sớ ao áp PE á bơ ra ợ o ỳ ể p o ị rí a ẫ d ớ ầ p dầ ể ao áp PE ể ra bị b p p ằ ị ể éo p ía d ớ ớ ờ aứ d dứ ớ b p bằ Hình 2-15 Bộ phun sớm tự động gắn trên đầu cốt bơm PE. SVTH: Lê Bá Hải bị b p a éo p ía d ớ ờ dầ ớ éo ã ằ T bị b p ị éo ả r ằ ớ pí a a éo p ía r bả dứ p ao áp PE ằ ớ pí - ò ớ ỗ dầ ra a ớ piston dầ p ể
- Xem thêm -