Tài liệu Mô hình Quark-Parton-Flucton và một số phản ứng hạt nhân năng lượng cao

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38352 tài liệu

Mô tả:

JVX ue Lu e Chtfc«:G 0' t ChtJtfnG I I Xu huoT-G ts^i trona vft ly hyfe r-han MS dau v5 quark parton va co hinh cuarhparton- flucton 1. t Parton 2 . Lepton va quark ?• Tt?c?nG tac cynh 4» M6 hinh quark - parton - flucton Ohiro^'^G I I • ^'^' ^;i P-'i ^^^*^ ^^^ s^^ *2"^ leptcn t i c h di^n iSn hat nhan 1 . D§nG hgc ^ 2 . Hai: c l u truc hfcit nhan tronc cau QFF 5« VunG cutiulativé tronc hàc c ' u tr'uc hyt nhan ^•1 VÙ::G cumulative 5.2 So sanh v5i thtfc !:G^'Ì^E 4. 4.1 4.2 Vi ph«c so:ilinG tronc t^^u QP!P Vi phyK Gcalinc Qiyi thfch cùa co hinh QPP 1 4 * 6 8 11 14 14 15 16 16 17 18 18 19 5 . Ty Go haE3 cau truc cua hyt nhan v.^r.Q "vi * deuteron sj? phu thu$c A cua hàt; cau t*uo 19 6 . 1:3 hinh QPP vcl qui t*c dcù quark va ly thuyèt ctfc HeGGQ , 23 Chirc^nG I I I « ^'^^' ^ P'^-i ^^^- ^^— sau cua neutrino trSn hat nhS» 25 1 . Donc tfch di€n 25 1 » 1 . DiJ&l nGt?c;i:G cinh quark duyGn 25* 1.2. tr6n nci^c-nc: cinh quark duycn 2^ 2f Dono trunc hòa 28 5. D^c trt^'x; cao hàiu cau truc vW^CxOtVW-Cir) JO 4 . So sanh v<$i th\?c n c h i ^ 30 Chu?c?nG IV t Bat doi xiJnG ch"n 1§ t r o r ^ qua t r i n h tan xg lepton - h»ifc nhSn 31 1 . MS dàu 31 2 . K5t qud t è no hinh QIT 3I 5 . So sanh v5i thtfc nchi^p 36 Cht?c?nG V t Qtaa t r i n h Drell - ^an hyt nhan 38 1 . MC» dau s.3a 2 . Ct ly ly thuyet 1983 - 1988. - 5 CHUOITG I t MO BAU I v l "TJABK PABTON VA EO HIITI! QUAHK PARTOK m FLUCTON. 1/ Parton t • ^ • ' Rhii'nc nac 60-70 dà chu'nc ì"ien sg ya dò'i cua cQt ncài:h v|fc ly c 5 i , ' v § t ly càc thành phan hyt ce? ban Cffi là parton / 3 / . Cac parton eoe hai loyi i quark co spin 1/2 và ciane càc o6 Iganc tir khàc nht? di^n t f c h , spin donc vj., nò ly v v . . . và cli-^-on co spin 1 . Quark và e uon tuc?nG tàc vai nhau vi chunc cane ^g^ ^^ IganQ t^ cól t **tfch c à u " . càc hgt oc? ban cua vgt ly hyt nhan cà t a quen thu^c nht? proton, noutreon, p i cesen Iiay hyperon bay clb ùgao b i e t là càc hat phu'c h6?p tyo thành t& quark và c l u o n . Khc? eia b i ^ t trcnc nh\:nG nac1940, Yuka^ìsa dà :ray du'nc x^g^ ly thuyet col hyt nhà:: nQ^^^^- tu' nhu? b$t he eoe co proton và neutrcn l i £ n kct v5l nhau bc?l lu'c hyt nhSn qua t r a c doi- cenon. Và lilii d ò , na^ai t a col p , n cune v&ie^Y nhu* nhi^nc hyt ce» b a n . Khirnc din nhtrnc r.àc 50 - 60 , càc thf nehitc tàn z:g ntlniG Itfc^nc cao cua o à c h y t dy?c*c r e e là ce? ban này, dà tyc r a c^t so r a t ló'n nhunc hyt khàc tiicr-G ti;, cune thac e i a vào ttJCnc tàc cynh, c' co proton và neutrcn chi là nhSnc thành vien nhg nhat cùa c^t hg rQnc l^n càc hist G9Ì là baryon. B&n nay co ch&ne h&'n 90 baryon da dg'c?c chi nh#n, nhtfnc hau hot kliònc hì-nvà r a sau cyt thc'i Gian ncan (10*^^ s e c ) . Ti^c?ne tu» ke tu- k±i Yukawa Già t h i e t ve cepon dèn Gg phàt (lijicn Hi -cesen nac 1947, tlen nay co hc?n 70 ceron da d^'co chi nhim. Càc baryon và càc cescn, dèu tiiac e i a ti^o^n^ tàc canh và d^cc G^Ì cha^c là hadron. Vào n e 1964 g e l l c a n và^Zwelc età e i a dinh r^nc hadron dtfc'c cau tao t è càc hat ce' ban hc?n G©i là quark cane càc so l^ycne tu' I dign t f c h , s p i n , spin donc v j so ly w . . . Lue dàu càc nhà.v^t ly coi day chi là C9t E6 hinh toàn hcc thu§n ti^^n dà c6 t:^ hadron. Tuy nhien nhi^nc thf nchi^^c tàn xy e l e c t r o n proton a tanford nàc 1969 dà phàt h i t n thay r*nc t proton th^c Bg chùix càc hyt di Se ben tronc nó« Nhirnc ! ^ t di Ce này duo^c leyncan c o i là parton và nc^-Ji t a xec"nó l à quark oua cau quark. Tronc nhSncr-fìac 197C, càc thf nchi^c ve chùc t l a cia^ r.hau kìeu e^é"* - ^ hadron dy cho thay stftSn twi cùa càc l o M quark khào nhau cane càc so Itfo'nc t& nai nhu' sé duyen, so d'-p . . . (Xec bar-G 1 ) . . 6 th. Dana i • Co LZ^nq, 'tu ^ cL p • G" • Vg ) . 119^lepton tbJ hai là / ^ / " .«^ > ,> , . càc / - t j e r c n tó ra Gids^c; hft eleotron v5 ii^d so Itf^G fcj^, ohi tr& kh5i Ik-c-rr-. Ho n^nG hcr. e" chfinG "?> ' C iSn và khonGj-cn, rà thec hlòu /^~ -^ ^~ r \ ^ > v5i th^l Gian ndnc « 10*" oec. H9 leptcn thij ba / 5 8 / dà ds,-&-G phàt hi^n tror^ thf nfftirc e* e" - ^ &^r Cl^\ohàt hlin ra hf leptcn th^ fti? ffc nhàt che ah J:.hoÌ Iv'CKG 20 QeV/o'-, T;!t cà cao leptcn này te ra là hyt CIÌGL: I^.Ó.^G C5U truc'. Càc fchf^nirhi^E tàn xy kiéu o^c" ^j^y~ và è* e* - ^ Barche thf-y kfch thiTro cua chun,:;, nuu ce, nhài nhc tati 10" ^^ f c . ìu^ nhlGn Gl^l hffn kfch thi5o*c chfnh ::àc3 hdh cùa càc lepton (10" ^ft) co' - 7 thè suy ra tfi s^^ ki^n là couont tu? d^ thi^o'nG oua lepton G « 2 l à ' p h ù ht^P VÓI càc t i c n dcài: cua QliD. Ncu ce phan bo dl^n tfoh tronc i^tft th5 t i c h hUu hgn t h i ftocent tiJ dj th^o^nc phài !±àc 2 . Do vay a uu'c n"nG lV^c;?G hiwn ni^y ta col càc leptcn^là hyt ed» bàn. (Tuy nhion co !±a niinc ly thiiySt ve c l u tgo o m lepton tronc oàc jisó hinh preon (y:eD J . P a t i 89 / 5 9 / ) • càc hadron nht? proton !±6nG phaii là hyt ce? b à n . Ty so tò hSl chuyCn cua proton l à 5»56 ch5 klionc phàl 2) cho thay dlpn tfch cua no dg-tfc phan bé trcnc c§t th6 tfch hSu hyn ( I f c * ) . Do l à v j proton d^ac cau tue nen tè càc quark. Quark^là fen::ion co dlSn tfch ph5n ^^5 (xec banc) "^à co cau truc ^iénc '^^iSc v5i d$ ohfnh xàc oua càc sé l l é u tàn xg e l e c t r o n hiyn nay. Kccài tuanc tàc di^n y^u quark con thac L-ia tuc*nG tàc»3anh, tu-o'!:G tàc này Ciac ci\^ chui":G tronc hadron. , E5t CJU quark oua uCt so nieson va ballon nhe di;c?c chi r a è banc 2 . Mau c^uark này d'i r a t thành c6nG tronc P-o hgc h-adron Jf 60 / ^ : - - . - • • - . (a) Meson multìplets :;t >;;.;-.- 0' ud, dU-' (uu-dd)/^/2 US, su K* di sd [uu+d3)/^2 ss . cidi cUi uè cls£ ce K°.K° D* D^D^ F* TJc Mass 1" 140 135 494 498 5491 958/ 1868 1863 1970 2980 >} K" . Mass 2* AH 770 892 898 782 1020 2009 2006 2140? 3097 j^,o^ K ' " a> 9 D*' 0"°, D"" F** é K"* ^•0 K*^ f rD-* D ' ^ D*" F"* Mass 1317 . )l434 1273 1516 7 ? 9 3551 X ih) Baryon multìplets 1* 2 : ! : • - : • : • / : - • • '^É .'k" ."' .' •" " '.- • •" .v'-i ,- f^-ft:"^.- • P^^nj l uuu, ddù • uud, udù uus, uds, dds uds uss, dss sss m • •• P. n 5...0.- A • ^ 3* Mass — - Mass 2 939-f^-r-^ 1195 •....:.:••. 1116 : - r , ; . 1318 . .,. ' . : .. A**, A" i\A° 5;.*.o.-•0 }l232 1385 :r*- 1533 1672 n" L Ar K ^ uxQ. me^oO v ^ 0(5: r j O / l n^e- - 8 - càc qULirk tronc: bànc 2 là càc quark hóa tt^ Dv^mi càc d^c trirnc ll?c;nc^ tu» oua hadron nht? so l y , di^n tfch, oc duyGn v . v . . . càc B6 lìiana t& này ngi là "htJo'nc" flavour. Vgt net can chu y tro::G banc 2 . Vf du barycn à QOI: J quark ^ -, t ' t ca oc Bpln sene ^^^cnc cune chi cu di tyo tryi:G thài spin 3/2. 3?hec ncuySn ly c&c P a i a i , khonc the co'hai quark cionc nhau c' CUÌ:C n§t trync t h à i . Vay quark ncoài so Itfor.c tu: hixaixi^ phai ce thoD B6 libane tur iiól : lt?c?nG t& nhn / 6 1 / . 0 ^^ càc hadron dtfc^c eia thiet là khonc càu, nchia là chunc chiJa niyt sé l^anc. bine nhan càc quark do, 3canh, le», llgt càch tonc quàt ta vi-Jt cau truc qujirl: oua ijoson và baryon nhu- sau t M = ^ ( t V .fi.* ^ f i * ) ''' "" cx-n càc quark ct|;c;c xec- là tac tu^dn ce? ban cua nhóc doi xnr.G chuàn cjàu àu mO)^ I^VO)^ / 6 2 / 5/ Tu'(;nf: tao cynh : càc hyt thi^c hitn tu'c?n.:; tàc di§n t& quu trac crei phcton ào khonc Wiol H?c;nG / 6 3 / . Già;: do bSc thup nhat oùa QED là trao doi lutft pJiG ton Gi5a e* và e"'nht: hinh 1, He dan aùr. bhé talora tàc oculcKb, la h;r.G so cau truc tinh tu, Càc donc Gcp b«c cac nhu? hinh lb ths?c hi^n nhi$u tirc-nc tao hcn và nho he* fcheo càc luy thiJa cac hc?n oua °< , do dò thù'c?nG bc qua, Hill) 1 a^ h (5^eay ^vt v i - dQ vht quan trync^là hànc so ttfcnc tao tane: theo Q »-g^> o (q- 4 xunc iwc-nc cùa photon à o ) . Ditu này là do hiéu irne: phin ctfc chan khCnc: chan dian tfch tran. Tfnh thCn càc Gian do nàj? h hinh 2 ta co - 9 - ì . oLi^'-) -^ ° ^ ( / ^ ' ) / [^ Tir CI^/M^ •^ CI • r) (r-e ì ì V|y ta co h?.nc so tijc?nc tàc Gh;iy. De tyo hifiu fe oc' 10^. t h l Q' phàl thay del r a t iianh, ca exp ( O . J R / ^ ) ^ 10-^^ l à n . tàc uynh là do t r a c doi càc Gluon i:;àu Idionc l^5l iWo'nc Gi^t''*- càc quark càu / 6 4 / . l a co 8 cluon vécto' tronc bi5u dicn l i e n hg*p cui» !:hóc ^U(?)^ . Tt?d»2:G tàc quark - cluc^n co th« bicu hi^n nhu?' TI?G^Ì:C' oc ^ d 'J ^ , ^^ « h;^-G éo tirc'nc tàc t ì ^ h /V'^y t luà tr^ì): biSu dien SU (3) cellxian. Irene Gian do bèc thap nhat c6a hinh Jc :. <^ ? . v.,w = - i ^ A::.A:, KA) 'J '<^ (l-o CX = ( ^ i 74^ s - Tó'i trvnc' thài dou và cuoi l±6nG càu (vf dji t;io cecon) 1 K <. - ''^' vi (1.8) 9^r9\ (1.9) G1O;:G nhu? ( 1 . 4 ) trù- thù-a so t;àu Tuj nh:!c=n higu i5nc; Gian do bac cao nht? hinh 4 cho ta ^s[i c>c: (a')^ - ~ ^sU ^^' iTl L.ay.'-^ ^ e ^^^ '^^^>;^- ^^..] p<. (j » io ) o yA^ là e i a t r j cua Q"^ ^ day ^ j - d^?oK- do l " '^<^/3 - ZNr /5 CT-^0 - 10 sé hvnc rr^ ^ vene, cluon (hinh 4 b ) , do cluon nane nàu và turche tàc vH nhau. KhCnc co clan ^o tt?c;nG t ^ c^ QED v l p l o t o n Id^or^ tsanc ^i^'^- t ? c h . * né liana N^ do vònc quark và ttrc^nc tf nhu^ hinh 2 . Vèy vai i r « 5 và N^ » 6 e ^I ta 00 b » ?• o V£y ( n ' u ì^^x^lS)^/b S o và_j5u oùa (1.11) -^~ nGtfG-a vc-i ( 1 . 6 ) . DiSu r.à:; dSn dcn'h^ qua %(Q^) - ^ o^ khi Q^ -4'3«' . Tfnh ti; lo t i è c c|n này / 6 4 / là co' ce' oùa co hinh p a r t o n . Lay bi8n dói Faui-ier cua (1.11) ta co ^ , f r ) . i / [ ^ L.(i/Ar)] (l- A ^ o-1 c?eV V^y, ta ce th§ che the tu'oT-c^ tàc hi^u dync Gii^^ q và g tronc cecon djmc sau day : 4. o^;. Do là té hc'p cuu t|; do t i t t : cai: khoànc càch nc^n vc'i the cac t u ò kiioànc <-'ch d a l . Dt?a dync th<1 này vào nhircnc t r i n h Gchrodincer che ta phS cua cfìBon t^^o tb quark nc^nc nh\ì yCc^ ) và Y (b b") / 6 5 / llìtPo'nc phàp này là hgp ly che càc tr^nc t^ àj tgo thành tS quark n^nr nhir e , b . Ó do n'LnG l^^c^nc liSn ket nho hc;^ nhieu kiiol Itfo-nG ^uarh và chuyen dgnc n^^i t a l là phi ti^o'nc ^ol (v/c <^^1). Vai càc h^it tyo thành tir càc juark nhg nhir u , d, s , khoi l^^anc chunc , ^ /^Qpp » -^-G so ti;c?i:c tàc ^ j > i , dc^ v;y :ràc suat tyo càc biin cup q q Irà cluon àc l à r a t ló-n. H\i do ta chn xèt hadron cau tao tu ba loyi thà::h phan t / 3 , 6 6 / . i ) càc quark hóa t r j q^ luanc càc so IgoTjj tur nhi? d l j n t f c h , cu ly . . . I l ) càc cluon a o , IgcT^ tu cua tru'or-c uàu t^,^ i l i ) Bien cap q 15 , do phan cw^c chan khonc; cua trù^c^nc luàu. |rcnG hhi so quark hca t r i là co dji^h t h ì eo li;or-G c^p q ^ và Gliicn ào l à v6 hyn, th^nf- Giànc n h i c u . ror-G càc quark blGn, quark u , và d nhlèu v i chu:':G nhg - 11 qua3?k 8 f t hc?n v i ngnn» I^él chfnh r à c càc tranc t h à i ào ìzhéi ltfr;nG M chi ton t a l trono ^g^ tho'l ci^n ^ t sao cho At o f\J ^ No A l à thOnc i^o d£c trirnc cho donc: Gcp cua cgp p a r t o n à c . ^ i e u k i t n chuan hóa cho t Do phCn cìj'G chan khònc, r.£n ^ phai là hàc cua :nj':G ' li?cnG truò?5n Q*^ \^ \(Q^) fchca c:àn di^u k i t n . - 12 Mgt khàc A. cunG phai là hai;; cùa.khoi l|jfc?n6 quark /< de dc7n nlyn ta ed P- l à nhtr nhau cho ca ba lotti quark u, d, s A - A (>^S Q»; HS rane l à x{^^^^x^)^o • A i(s\y ) -^ "•• . . vòf T& phun i-,:fch thu nGuyfìn ta eó cx^ «/<^ a^ (l-H^ì »r^ Af«\y*'-) = j(y/Q^J Tè càc d i c a kifin c i ^ i h^n tron ta co the lày hàc hi^n t^'cmc l u t n etxn cho X ^ , i / , . TT-I^Ì f nrhia vat ly oua bieu thu'c này l à nhti sau t Cene, cop cua quark bien cao là tane theo nane ll^o'nc va >:unc lj?o-nG truyen cua qua t r i n h ta r é t . Già t h i e t ve ^-àc .^uat tSn t a l c m osa hinh I^- parton dy;0*c r u t r a tu' viÉc I d : ^ v5i thu'o nchi^D / 2 2 , 2 3 / . T nchia v j t ly cua no là nhii- sau t xàc xuat P^ l à tf Ig vai thc"i Gian sène ^ cua c l u hinh. Theo ncuyfin ly b a t d3.nh % -^ ^"^AE . Ma AC ti le vó'i co tt?c*nG quan cgji t r c n c cau hinh N p a r t o n , v0y P« '^ 1/H (il- 1) l i l ) '^roiic", cau hinh N-partcn, coi parton deu co vai t r e nhtr nhau treno vice Qanc :rui:G l^cnc cua cau h i n h . Già si; x l à phàn ::nnQ Itfo'nc cua cau hi2:h aà cot parton Lxv.nc. Yèy nhan bo * XUÌ:G li tv Ifevnr: f*. (x) oua oarton tronc cau hinh thoa i;an di^u kiOn Ta chu y rane vói iw (^< ^N ) l à ràc suat dic^c tfrj thay càc n a r t c n vai phàn rune H;cr-G --,^ •• ^r.^ • ^^^' {NC--, •• ^^^) l à hJk doi x5nG cua càc b i d n . Do vay Ta chpn hàc ph5n bo fjj (r^ . . . xj^) T& dSy ruy r a ' ' ' , , , r,„ nhO' sau x/, C^-z-i-) /v-l Bay Qxh ta hày t r i n h bay nhirnc Ci^i t h i e t chfnh cho f l u c t o n trcnc txò h i n h . . , Theo Blok.hlnsev / 2 4 / và nhóc Li.U!:;5?anov / I O / , t a co thè xec flucton nhu t r a n s Wiài l i e n kct cua K nucleon (K-flucton) - 15 No x u l t hién tronc ^0^' ^'-^'^ --^^ chat hyt nhTi»:. "^'^"^ ^^ *"^"^ ^^"""^ ""^^ ^^ Ap dvu:c oàc Gli t h l ' t 1 - i l i parton cho K- f l u c t o n , ta co • oùa co hinh day chuyen a ) X- flucton là tè hj'p c'xa càc cau hinh M parton q G q G ••• (* fej là thù'i' so chuan hóa V. K- i N-C b^ v« }_ A Vr C\ : W" io' "L'-llu/c =- 1 (I-li) 1^'"^"^°" Vo t fchC tfch nucleon Ve j Th5 t£ch r.éxì ch5t hyt nhan. ,^>'-;\;: . li:- i *;'•*•• 3) Khài nieu flucton dai: dln.sy^ kièn l à i càc hyt ce bai ?c^G tàc IdiCnc ket hgp vai t a t , c a K- flucton tronc hyt nhan. tu»c^G Do? vay forti f a c t c r CUÌ:G nht? t i e t di^n phàn 5nG se dj^cc tfnh •nht? sau F-If^F • g , C. ^ - 2 / 3 ^e. (i:o) là forc f a c t c r và t i ^ t dl5n cua tà:: xu hyt - flucton i*,, . i4b - ClIUOir; I I t TAN XA FUI J H TIMH SMJ CUA I.il'gOH IICH DI.JIT LiiK HAI MAB 1 , pgnG hyc j ^5-G hpc cua qua trinh tà:: xy lay twd^c binh thcc spin dù dv'C0,bi't r ó . £§ day dù chui'^ toi vi<5t liii nh&^G oien thirc a^nc hpc quan trpnc. TiH di§n tàn 3cy len K- flucton (l±ol l|;c?nG Mj. = KM) v5i xunc Itfo-nc P/*,oùa electron nane lyo-nc cao (kiìói lurcnc e) oó xvi-^Q itfcnG dhu l<,u và cuoi K^u tronc locane w /" V ^^K U i) tTT-'^ Tronc phiJo'nG trinh này chui:G toi lay trui^c binh theo spin cua hat nhan và electron ban Gau, cua càc hadron và electron b trync thài cuoi. Photon ào co 4 XUÌ:G Ij^cnc q. Gian d§ c ù a qua trinh là nhi? sau t "^-•--^ .^--^^ ^^J " ' * A - - (S^ nlnc lyfcnc hao hi;t cua e l e c t r o n . Trcnc <^^!^ '^hi5c (11.4) khoi li;tfnG cùa electron uto'c bo qua. Ta co th$ v i ' t t i 5 t di^n thOnG qua t i d t di^n hàp thu toàn phan cùa phcton àc f:(ìut:c và v6 h'"G';x5 P • ' t thunc lifc?nG phcton a o , K s rune Iw'cnG hi^u dvu^G cua photon ào r^ i^ J\r ^ VV ^ ^P^^) Byi Ijpcnc 6 là t i so phan ctfc d^c - n^^'^xnc cua ncuSn photon ào ^à e l e c t r o n phàt r a 2» Hài^ càu t r u c hat nhan fcronr: cau QFF ^r,-. Già st? quark 1 oua K flucton (khoi ìgrjr.^ MOltTch e^ ^ct l^iihv. :XUÌ:G l»c?nc s i . Khi ùó t i d t diyn tàn xy cùa no -'ó'i e l e c t r o : e GÓc ^i^^ là / 2 5 / • yy ^Z»^.^.; x,c - (3?V^M<^^ ^^M./^ "l-tTo^^ ^ ©^ 5' - 16 SU? dync hàij ph3r- bo p a r t o n , -rene K- f l u c t o n , hàrj xàc suat cua c l u hinh ^ì-partcn và K- f l u c t o n , t a co thS v i e t tii!jj di^n cho tàn sy ciu lepton l2n hyt nhSn. |M^)1^ i^ J^ 2. XK IfK J PN I-ì Z^NC-K}^. ^ Pro f/f^K) 2 ^ (x'2 ; Ta b i o t r^nc t3:x:nG càc qua t r i n h v à t l y , dii^n tfch quan s à t d\sac là (ìi^n t ' c h lay trui^G '^inh tren thnc nucleon tronc hyt nhan. Do v;*y ta lay trui:c binh dyi Ih'o'nc i^-^ trGn 'Joàn hyt nha;: (jT-i) Thay (r 6 ) - Ci - ^ ) ^^^ (xL 3 ) vcC^ (ix ^ ) ^^ i^cVc I r. '^ B. (A) ifcW. GK-t-z + — <-<) CK--2., .^A) Aie Z • 3 7 S. ^-lA-X^)"^ (iC- \o ) 1+ CA- XC ) ^ I J , e ^^1 in ( . - ( . - . , , - ; r,c ' (5*A«MV ~ X U - Xtc àio K ^ ' ) 4vr) M- Khoi lyrcnc nucleon. s é hiinG diìu trcnc ( I I . 1 0 ) là donc Gop cua quark hóa t r J , so hync thi5 h r i cua quark b i e n . So hync thi5 ba l à ^ c i a o thoa dor^ Ccp CU". ;uai»k biStì và quark hdo^ t r } . iic r * t nho oc vai c^o hynn dSu (e? X'^cà ) và sé hfinc thi5 2 S' tronc toàn'vune bien x . 3« yù::G cu:::ulatlve tronc hàc c^u t r u c hyt nhan. 3»1 Vunc cutmlative - 17 • , Ki"D 1977 nhcLi cùa 8chuts / V tlcn hinhUl^jf^-nshl'^E;t&rxy cua electron len hyt nhan deuterluc de do hai; cau truc cua deutens. Rat r-c:4ic nhion h9 phàt hl^n th^^y hàu cau truc này van xào dJnh ncay ca à vnnc x > 1 là VUÌ:G cac doi vai tàn xy cua electron tr2:; nucleon rlenc le tronc hyt nhOn. H9 c0. dC^ là VU5C dQnc Itfc bat thS&'nc* I^G^y nay vó'i kJiài niiu flucton, ta co the Gial thfch dS dànc sy? ki^n này. Electi'cn ttro'nG tàc vo'i 2-flucton tronc deuteron. Tìi dgnc hgc ta co 0 ^ X 2 = ^ Ci nchla là s co th8 nh^i: Già t r J l5n hcn 1. Yvr4^ i-ày Cffi 1^ "vùnc cumulativo, ^^ó là b!nc chu'nc ro rane "vc 0^ ton tyl cua flucton. Chunc toi viot ra dGy txgt vài d^c trirr^ cua hàc céu truc hyt nhan trcnc '^ònc cuiuulative. 9 9 * 9 • 1) Khi X - » 1 don:: GOP cya flucton len hcn cua nucleon rione le« à c i ^ i hyn x « 1, chi co flucton ( K ) 2 ) àór^, uóp vào hài3 này. l i ) Ehi X ). 1 và il> 2 vc'l a phu thufic vào A) ir. hc?p nucleon. ^ .^j và A. i>icu này Idiào hrn v5i trfio'i^c r/ 4 1 ^ - Nhi? v^-y voi AVi^?c>f^ hi^u ^v^r^ flucton the hi|n ro rane và di;c?c b i ' u dien banc (11.11 ) , no luGn khàc khonc và sac dinh ncay cà v5l x} 1 . l i l ) M§t càch tene quàt, uò hinh này tion dea»: -^^f ^ x{A- x/\<)^^'^ \cW \c-^ ^x sì'^)cho trixcnc h&T? cht?a co donc Cop cua nuark duyen. a trucnc hc^ ^x dono cop cua quark du^^en 4 f fL B^^AJK L(H^X/^ V% ^ G - x / . )'^ 't ' r ^ - x V i )'f ^ 40 Tran HuuPhat.LeSiHoUndTranDuyKhuong •:3 j - ^ V5 '^ :S rO •^ ^ *3 "s. ^ "Ti -1^ <" K; N 5 >^ ?
- Xem thêm -

Xemtailieu.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu tại Xemtailieu.com hy vọng đáp ứng được nhu cầu của các thành viên.