Tài liệu Mô hình phát triển xanh hướng tới phát triển bền vững của singapore và bài học kinh nghiệm cho việt nam

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C¬ chÕ thÞ trêng vµ quy luËt kh¾t khe cña nã buéc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong ®ã viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo hîp lý sao cho kÕt qu¶ ®Çu ra cao nhÊt víi gi¸ c¶ vµ chÊt lîng s¶n phÈm cã søc hót ®èi víi ngêi tiªu dïng lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp víi chøc n¨ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm x©y dùng, c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 2 ®· kh«ng ngõng trëng thµnh vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, víi lùc lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn hïng hËu , lµnh nghÒ, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp..... cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã c«ng ty còng ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n tõ khi míi thµnh lËp nh : thiªó trang thiÕt bÞ thi c«ng, ph¬ng tiÖn m¸y mãc hiÖn ®¹i,®éi ngò nh©n c«ng lµnh nghÒ. §Ó kh¾c phôc khã kh¨n cña nh÷ng ngµy míi thµnh lËp, tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®îc trong c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty ®· nhanh chãng kiªn toµn bé m¸y tæ chøc mua s¾m trang thiÕt bÞ thi c«ng vµ ®Æc biÖt cã nhiÒu biÖn ph¸p ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Víi mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng ®ã lµ vËt liÖu c«ng cu, dông cô. C¬ së ®Ó t¹o nªn h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm trong doanh nghiÖp, chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, nã cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy mµ sau khi ®· cã mét d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, mét lùc lîng lao ®éng tèt th× vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp c«ng ty kinh doanh vµ x©y dùng ph¶i quan t©m ®Õn lµ viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u sö dông mµ kÕ to¸n l¹i lµ c«ng cô gi÷ vai trß quan träng nhÊt. XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, em ®· chän dÒ tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty x©y dùng S«ng §µ sè 2”. §Ò tµi gåm 3 ch¬ng Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 2. Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 2. Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Æc ®iÓm cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n suÊt vËt chÊt cã vÞ chÝ hÕt søc quan träng trong nghµnh kinh tÕ quèc d©n. X©y dùng c¬ b¶n lµ qu¸ tr×nh x©y dùng míi, x©y dùng l¹i , c¶i t¹o , hiÖn ®¹i ho¸ kh«i phôc c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y , xÝ nghiÖp , ®êng x¸ , cÇu cèng , nhµ cöa……… nh»m phôc vô cho s¶n suÊt vµ ®êi sèng x· héi. §©y cßn lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt ë chç nã cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c nghµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. So víi c¸c nghµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Æc trng , thÓ hiÖn râ nÐt ë vËt liÖu x©y dùng, s¶n phÈm x¨y l¾p vµ qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm cña nghµnh. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n còng ®îc tiÕn hµnh s¶n xuÊt mét c¸ch liªn tôc tõ kh©u th¨m dß, ®iÒu tra kh¶o s¸t ®Õn thiÕt kÕ thi c«ng vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh khi hoµn thµnh. S¶n phÈm XDCB lµ nh÷ng c«ng tr×nh phôc vô cho s¶n xuÊt hoÆc d©n dông , chóng ®îc g¾n liÒn trªn mét ®Þa ®IÓm nhÊt ®Þnh nh: ®¸t 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ai, mÆt níc , mÆt biÓn vµ thÒm lôc ®Þa nã ®îc t¹o thµnh tõ vËt liÖu x©y dùng, nh©n c«ng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ . §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng lµ cã qui m«, kÕt cÊu phøc t¹p , thêi gian thi c«ng t¬ng ®èi dµi , vµ cã gi¸ trÞ lín, khèi lîng c«ng tr×nh lín. H¬n n÷a s¶n phÈm XDCB mang tÝnh cè ®Þnh n¬i s¶n xuÊt. S¶n phÈm sau khi hoµn thµnh còng lµ n¬i tiªu thô hoÆc ®a vµo hoÆt ®éng. S¶n phÈm x©y dùng ®a d¹ng nhng mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, mét c«ng tr×nh x©y dùng ®îc thiÕt kÕ kü thuËt riªng t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh khëi c«ng x©y dùng cho ®Õn khi c«ng tr×nh bµn giao ®îc ®a vµo sö dông thêng lµ thêi gian dµi bëi v× nã phô thuéc vµo quy m« , tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt cña c«ng tr×nh. S¶n xuÊt c¬ b¶n thêng diÓn ra ngoµi trêi, chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp bëi ®iÒu kiÖn m«i trêng, thiªn nhiªn, thêi tiÕt vµ do ®ã viÖc thi c«ng x©y l¾p ë mét møc ®é nµo ®ã mang tÝnh chÊt thêi vô. Do ®Æc ®iÓm nµy, trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn tæ chøc qu¶n lý lao ®éng, vËt t chÆt chÏ, ®¶m b¶o thi c«ng nhanh, ®óng tiÕn ®é khi ®iÒu kiÖn m«i trêng thêi tiÕt thuËn l¬i. Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi sÏ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thi c«ng cã thÓ sÏ ph¸t sinh c¸c khèi lîng c«ng tr×nh ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i vµ c¸c thiÕt bÞ thiÖt h¹i ph¸t sinh do ngõng s¶n suÊt. Doanh nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng cho phï hîp nh»m tiÕt kiÖm ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Do nh÷ng ®Æc ®IÓm trªn chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt nh÷ng yÕu tè tham gia cÊu thµnh nªn s¶n phÈm x©y dùng. Trong thêi gian s¶n xuÊt thi c«ng x©y dùng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cÇn sö dông rÊt nhiÒu yÕu tè vÒ vËt t vµ nh©n lùc . ViÖc lËp kÕ ho¹ch XDCB cÇn c©n nh¾c thËn träng , nªu râ c¸c yªu cÇu vÒ vËt t tiÒn vèn, nh©n c«ng th«ng thêng trong cÊu t¹o cña s¶n phÈm x©y dùng th× chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû träng kh¸ lín nªn yªu cÇu ®Æt ra ph¶i sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶. Mét c«ng cô ®Ó gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch ®îc thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c ®Ó ®¶m b¶o sö dông vèn tiÕt kiÖm ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n mµ cô thÓ lµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu phôc vô cho x©y dùng c¬ b¶n. II.Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp XDCB . 1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña vËt liÖu. - Kh¸i niÖm vËt liÖu. VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia thêng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng nªn cã c¸c ®Æc ®iÓm: tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt thay ®æi h×nh d¸ng ban ®Çu. sau qu¸ tr×nh sö dông vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n th× vËt liÖu còng chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng. Nã lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n suÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Do ®ã vËt liÖu sö dông trong c¸c nghµnh ,c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p rÊt ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i phøc t¹p vÒ kü thuËt. Trong mçi qu¸ tr×nh s¶n suÊt:vÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vËt liÖu ®îc tiªu dïng toµn bé kh«ng gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu. VÒ mÆt kü thuËt: vËt liÖu lµ nh÷ng tµi s¶n vËt chÊt tån t¹i díi nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau: phøc t¹p vÒ ®Æc tÝnh lý ho¸ dÔ bÞ t¸c ®éng cña thêi tiÕt khÝ hËu m«i trêng xung quanh. VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng nhng kh«ng ph¶i bÊt cø ®èi tîng lao ®éng nµo còng lµ vËt liÖu, ®èi tîng lao ®éng lµ vËt liÖu chØ khi ®èi tîng lao ®éng ®îc thay ®æi do lao ®éng cã Ých cña con ngêi. 2. VÞ trÝ, vai trß cña vËt liÖu. Tõ ®Æc ®iÓm cña vËt liÖu ta cã thÓ thÊy râ vÞ trÝ quan träng cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ bÞ ¶nh hëng lín nÕu viÖc cung cÊp vËt liÖu kh«ng ®Çy ®ñ kÞp thêi. MÆt kh¸c chÊt lîng s¶n phÈm ®¶m b¶o hay kh«ng lµ phô thuéc chÊt lîng vËt liÖu. Nh ®· ®Ò cËp ë trªn , chi phÝ vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh nªn do vËy cÇn ph¶i tËp chung qu¶n lý vËt liÖu tèt ë c¸c kh©u thu mua , dù tr÷ , b¶o qu¶n ®Ó cã thÓ sö dông vËt liÖu hîp lý tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. 3. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liªu. Nguyªn vËt liÖu ®îc nhËp vÒ doanh nghiÖp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh nhËp khÈu , liªn doanh liªn kÕt, ®èi lu vËt t………Nªn viÖc qu¶n lý vËt liÖu cµng trë nªn cÇn thiÕt vµ quan träng h¬n. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc qu¶n lý vËt liÖu lµ: _ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngay tõ kh©u thu mua b¶o qu¶n , nhËp kho, hay xuÊt kho ®ªï ph¶i sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt. _Trong kh©u thu mua cÇn qu¶n lý vÒ mÆt sè lîng, khèi lîng, ®¬n gi¸ chñng lo¹i ®Ó lµm sao ®¹t ®îc chi phÝ vËt liÖu ë møc thÊp nhÊt víi s¶n lîng, chÊt lîng s¶n phÈm cao nhÊt. _§èi víi kh©u b¶o qu¶n cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é quy ®Þnh phï hîp víi tõng tÝnh chÊt lý ho¸ cña mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu. Tr¸nh t×nh tr¹ng sö dông nguyªn vËt liªu kÐm chÊt lîng do kh©u b¶o qu¶n kh«ng tèt. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 _§èi víi kh©u dù tr÷ : ®¶m b¶o dù tr÷ mét lîng nhÊt ®Þnh võa ®ñ ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, nghÜa lµ phaØ dù tr÷ sao cho kh«ng vît qu¸ møc dù tr÷ tèi ®a, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thêng xuyªn liªn tôc tr¸nh t×nh tr¹ng ngng trÖ s¶n xuÊt v× thiÕu nguyªn vËt liÖu. _Cuèi cïng lµ kh©u sö dông : cÇn thùc hiÖn theo ®óng c¸c dÞnh møc tiªu hao theo b¶ng ®Þnh møc sao cho viÖc sö dông ®ã lµ hîp lý tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qña nhÊt. 4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý vËt liÖu. Víi c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ mua vËt liÖu lµ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc, lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. KÕ to¸n vËt liÖu cÇn thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu sau: _Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp vÒ t×nh h×nh mua , vËn chuyÓn , b¶o qu¶n, t×nh h×nh nhËp xuÊt vµ tån kho vËt liÖu. TÝnh to¸n ®óng ®¾n trÞ gÝa vèn thùc tÕ vËt liÖu ®· thu mua vµ nhËp kho, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vËt t vÒ c¸c mÆt sè lîng, chñng lo¹i, gi¸ c¶ thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ , kÞp thêi ®óng chñng lo¹i cho qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. _¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu, híng dÉn c¸c bé phËn ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®µu vÒ vËt t më sæ kho, thÎ kho, kÕ to¸n chi tiÕt ®óng chÕ ®é, ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n , t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi nghµnh kinh tÕ vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. _KiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông vËt t, ph¸t hiÖn ng¨n ngõa vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý vËt t thõa thiÕu ø ®äng, kÐm hoÆc mÊt phÈm chÊt. TÝnh to¸n chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu thùc tÕ ®a vµo sö dông. 5. Nh÷ng néi dung chñ yÕu vÒ h¹ch to¸n vËt liÖu. §Ó h¹ch to¸n vËt liÖu ®îc thuËn tiÖn th× kÕ to¸n ph¶i thùc nhiÖn nh sau: - Ph©n lo¹i vµ lËp b¶ng danh ®iÓm vËt liÖu. - X©y dùng c¸c néi quy , quy chÕ trong b¶o qu¶n sö dông vËt liÖu tèi ®a, tèi thiÓu c¸c ®Þnh møc sö dông vËt t còng nh c¸c dÞnh møc hao hôt hîp lý trong vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n. - Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n vµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh vËt t vµ tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª vµ kiÓm tra vµ lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nhËp –xuÊt –tån vËt t. III.Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu. 1.Ph©n lo¹i vËt liÖu. §èi víi mçi doanh nhiÖp , do tÝnh chÊt ®Æc thï trong s¶n xuÊt kinh doanh nªn sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp mµ nguyªn vËt liÖu cña nã cã nh÷ng nÐt riªng . Ch¼ng h¹n nh ®èi víi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nguyªn vËt liÖu gåm : vËt liÖu chÝnh vËt liÖu phô .....§èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p nguyªn vËt liÖu gåm :xi m¨ng , g¹ch , ®¸ , v«i, c¸t , sái....§èi víi doanh nghiÖp n«ng nghiÖp th× nguyªn vËt liÖu gåm: h¹t gièng , ph©n bãn , thuèc trõ s©u....Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ viÖc s¾p xÕp vËt liÖu cã cïng tiªu thøc nµo ®ã vµo mét lo¹i, ta dùa vµo tõng néi dung, tÝnh chÊt th¬ng phÈm cña chóng nh»m phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý sö dông cña doanh nghiÖp.Cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i sau ®©y. 1.1.C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n qu¶n trÞ nguyªn vËt liÖu ®îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh (bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua vµo ). Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu trong doanh nghiÖp ®Ó h×nh thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm míi. Trong doanh nghiÖp kh¸c nhau th× nguyªn vËt liÖu chÝnh còng kh¸c nhau. VÝ dô sîi v¶i trong ngµnh dÖt may, t«m cua c¸ trong nghµnh chÕ biÕn thuû h¶i s¶n.... - VËt liÖu phô : lµ c¸c lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm hoµn chØnh s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt bao gãi s¶n phÈm nh thèc nhuém , s¬n, dÇu...... - Nhiªn liÖu ®îc sö dông phôc phô cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh: x¨ng ,dÇu , khÝ ga...... - Phô tïng thay thÕ: bao gåm c¸c lo¹i phô tïng chi tiÕt ®îc sö dông ®Ó thay thÕ söa ch÷a nh÷ng m¸y mãc , thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¬ng tiÖn vËn t¶i.. - ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n bao gåm: nh÷ng thiÕt bÞ cÇn l¾p vµ thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p, c«ng cô , khÝ cô, vËt kÕt cÊu....dïng cho c«ng t¸c x©y l¾p x©y dùng c¬ b¶n - VËt liÖu kh¸c: lµ vËt liÖu kh«ng ®îc vµo c¸c lo¹i vËt liÖu kÓ trªn, c¸c lo¹i vËt liÖu nµy do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lo¹i ra, phÕ liÖu thu håi tõ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Còng cÇn lu ý r»ng trong c¸ch ph©n lo¹i nµy cã nh÷ng trêng hîp lo¹i vËt liÖu cã thÓ lµ vËt liÖu phô ë doanh nghiÖp nµy nhng l¹i lµ vËt liÖu chÝnh ë doanh nghiÖp kh¸c. 1.2 Ph©n lo¹i vËt liÖu c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông - VËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. - VËt liÖu dïng cho nhu cÇu kh¸c nh: dïng trong qu¶n lý , phôc vô cho nhu cÇu xö lý th«ng tin. 1.3. Ph©n lo¹i vËt liÖu c¨n cø vµo nguån h×nh thµnh. - VËt liÖu tù s¶n xuÊt gia c«ng chÕ biÕn cña doanh nghiÖp - VËt liÖu mua ngoµi - VËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh Dùa trªn c¸c c¸ch ph©n lo¹i trªn vµ ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu , ngêi ta thêng lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu trong ®ã vËt liÖu ®îc chia thµnh tõng nhãm, tõng thø vËt liÖu. Tuú theo sè lîng sè nhãm vËt liÖu ®Ó lËp sè hiÖu tµi kho¶n cÊp 2,3 hoÆc 4.... 2.§¸nh gi¸ vËt liÖu §¸nh gi¸ vËt liÖu cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ch to¸n ®óng ®¾n t×nh h×nh tµi s¶n còng nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ dïng thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña vËt liÖu thùc tÕ, tøc lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®îc sè vËt t hµng ho¸ ®ã. TÝnh gi¸ vËt liÖu phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu ®ã lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p ®îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. §Æc ®iÓm cña ph¬png ph¸p nµy lµ méi nghiÖp vô nhËp xuÊt vËt liÖu ®Òu ®îc kÕ to¸n theo dâi, tÝnh to¸n vµ ghi chÐp mét c¸ch thêng xuyªn theo qu¸ tr×nh ph¸t sinh. - Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kúcã ®Æc ®iÓm lµ trong kú, kÕ to¸n chØ theo dâi tÝnh to¸n vµ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu cßn gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chØ ®îc x¸c ®Þnh mét lÇn vµo cuèi kú khi cã kÕt qu¶ kiÓm kª vËt liÖu hiÖn cßn cuèi kú. TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt trong kú = TrÞ gi¸ vËt liÖu tån ®Çu kú +TrÞ gi¸ vËt liÖu nhËp trong kú -TrÞ gi¸ vËt liÖu hiÖn cßn cuèi kú 2.1 §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ mua thùc tÕ *Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho. - §«Ý víi vËt liÖu mua ngoµi cã hai trêng hîp: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× trÞ gi¸ mua thùc tÕ lµ sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n kh«ng kÓ thuÕ GTGT trõ ®i c¸c kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ vµ kho¶n tr¶ l¹i nÕu cã. Nh vËy yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p nµy lµ: khi lËp ho¸ ®¬n ph¶i gi÷ ®Çy ®ñ , ®óng c¸c yÕu tè quy ®Þnh vµ ghi râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ kÓ c¶ phô thu vµ phÝ ngoµi gi¸ b¸n nÕu cã , thuÕ GTGT, tæng gi¸ thanh to¸n. Sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Sè thuÕ GTGTph¶i nép = ThuÕ GTGT®Çu ra – ThuÕ GTGT®Çu vµo. Gi¸ cña hµng ho¸ ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ThuÕ GTGT ®Çu ra = dÞch vô chÞu thuÕ  cña hµng ho¸ t¬ng øng. +Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n lµ tæng gi¸ thanh to¸n ( bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo).  Gi¸ mua thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi gia c«ng chÕ biÕn bao gåm gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu chÕ biÕn , chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu ®Õn n¬i chÕ biÕn vµ tõ n¬i chÕ biÕn vÒ ®¬n vÞ. TiÒn thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn theo hîp ®ång.  §èi víi vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh th× trÞ gi¸ vèn gãp thùc tÕ nhËp kho sÏ do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸.  §èi víi phÕ liÖu thu håi cã thÓ ®¸nh gi¸ theo gi¸ íc tÝnh hay cßn gäi lµ gi¸ t¹m tÝnh. *Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho. Do vËt liÖu nhËp kho tõ nhiÒu nguån cã gi¸ c¶ kh¸c nhau v× vËy khi xuÊt kho còng cã nh÷ng ph¬ng ph¸p tÝnh kh¸c nhau. §èi víi vËt liÖu xuÊt dïng trong kú tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n tronh h¹ch to¸n, ph¶i gi¶i thÝch râ rµng khi cã thay ®æi. - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n tån kho ®Çu kú. §¬n gi¸ vËt liÖu tån kho ®Çu kú = TrÞ gÝa vËt liÖu tån kho ®Çu kú chia cho s¶n lîng vËt liÖu tån kho ®Çu kú. TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho = §¬n gÝa b×nh qu©n cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú  Sè lîng vËt liÖu xuÊt kho trong kú. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®ãi víi doanh nghiÖp cã vËt liÖu tån kho ®Çu kú chiÕm tû träng lín. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gÝa thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n mét ®¬n vÞ vËt liÖu = TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú S¶n lîng vËt liÖu tån kho ®Çu kú + + trÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho trong kú S¶n lîng vËt liÖu nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu= Gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n x Sè lîng vËt liÖu tån kho trong kú 1 ®¬n vÞ vËt liÖu nhËp kho trong kú. §¬n gi¸ b×nh qu©n vËt liÖu cã thÓ tÝnh vµo cuèi kú hay tÝnh vµo sau mçi lÇn nhËp ®îc gäi lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Theo ph¬ng ph¸p nµy vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn lóc nhËp cho ®Õn khi xuÊt dïng . Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc sö dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt, ch¼ng h¹n nh c¸c lo¹i vµng b¹c, ®¸ quý , c¸c chi tiÕt cña «t« xe m¸y... mµ cã thÓ nhËn diÖn ®îc tõng thø , nhãm hoÆc tõng lo¹i theo tõng lÇn nhËp kho.Khi xuÊt kho th× gi¸ xuÊt kho ®îc c¨n cø vµo ®¬n gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho theo tõng l« hay tõng lÇn nhËp. - Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ( FIFO –Firts in firts out ) Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt . Nãi c¸ch kh¸c , c¬ së cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt tríc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong tõng trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu híng gi¶m. - Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc ( LIFO – Last in first out ) Ph¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp. Nhng khi xuÊt sÏ c¨n cø vµo sè lîng xuÊt vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho lÇn cuèi hiÖn cã trong kho ,sau ®ã míi lÇn lît theo c¸c lÇn nhËp tríc ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Ta còng gi¶ ®Þnh r»ng nh÷ng vËt liÖu mua sau còng sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn. Vµ nh vËy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho cuèi kú l¹i lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tÝnh theo ®¬n gi¸ cña tõng lÇn nhËp ®Çu kú. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong thêi kú l¹m ph¸t. 2.2 §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi gi¸ thùc tÕ ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu nh nªu trªn doanh nghiÖp cßn cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña vËt liÖu trong kú. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ ®îc x¸c ®Þnh tríc ngay tõ ®Çu kú kÕ to¸n vµ sö dông liªn tôc trong kú kÕ to¸n cã thÓn lÊy gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ tríc ®Ó lµm gi¸ h¹ch to¸n cho kú nµy. Khi sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ph¶n ¸nh vËt liÖu th× cuèi kú kÕ to¸n ph¶i tÝnh hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gÝa thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån vµ nhËp trong kú . Gi¸ thùc tÕ cña Gi¸ thùc tÕ cña VËt liÖu tån ®Çu kú + VËt liÖu nhËp trong kú HÖ sè chªnh lÖch = Gi¸ h¹ch to¸n cña Gi¸ h¹ch to¸n cña VËt liÖu tån ®Çu kú + VËt liÖu nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu = Gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu  HÖ sè chªnh lÖch XuÊt trong kú xuÊt trong kú Gi¸ h¹ch to¸n ®îc sö dông trong h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu . Gi¸ h¹ch to¸n cã u ®iÓm lµ ph¶n ¸nh kÞp thêi sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. IV. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu 1. Chøng tõ kÕ to¸n KÕ to¸n t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i chøng tõ kÕ to¸n kh¸c nhau. Bao gåm nh÷ng chøng tõ cã tÝnh chÊt b¾t buéc vµ nh÷ng chøng tõ cã tÝnh chÊt híng dÉn hoÆc tù lËp. Tuy nhiªn, dï lo¹i chøng tõ g× còng ph¶i ®¶m b¶o cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè c¬ b¶n , tu©n thñ chÆt chÏ tr×nh tù lËp , phª duyÖt vµ lu©n chuyÓn chøng tõ ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶ lý ë c¸c bé phËn cã liªn quan vµ yªu cÇu ghi sæ, kiÓm tra cña kÕ to¸n. Theo chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh Q§ 1141-TC/Q§C§KT ngµy 01/01/1995 cña bé trëng bé tµi chÝnh ban hµnh c¸c chøng tõ vÒ vËt liÖu bao gåm: - PhiÕu nhËp kho ( MÉu01- VT ) - PhiÕu xuÊt kho ( MÉu02 – VT ) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé ( MÉu03 – VT ) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t , s¶n phÈm hµng hãa ( MÉu08 – VT ) - Hãa ®¬n GTGT (MÉu01 GTGT –3LL ) - Hãa ®¬n b¸n hµng ( MÉu02 GTGT – 3 LL ) - Hãa ®¬n cíc vËn chuyÓn ( MÉu03 – BH ) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra DN cßn cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã tÝnh chÊt híng dÉn nh: _PhiÕu h¹n møc vËt t ( MÉu 04 – VT ) _Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t ( MÉu 05 – VT ) _PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú ( MÉu 07 – VT ) 2. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n vËt liÖu Tæ chøc tèt kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt liÖu vµ c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh cung cÊp , sö dông vËt liÖu. KÕ to¸n vËt liÖu võa ®îc thùc hiÖn ë kho võa ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®îc thùc hiÖn theo mét trong ba ph¬ng ph¸p: Ph¬ng ph¸p thÎ song song , ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, ph¬ng ph¸p sè d. 2.1Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Nguyªn t¾c: ë kho ghi chÐp vÒ mÆt sè lîng ë phßng kÕ to¸n ghi chÐp c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng thø vËt liÖu cô thÓ: ë kho : hµng ngµy ghi nhËn chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu , thñ kjho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp , thùc xuÊt vµo chøng tõ thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho gi÷ c¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®· ®îc ph©n lo¹i cho tõng thø vËt liÖu cho phßng kÕ to¸n. ë phßng kÕ to¸n: më sæ hoÆc thÎ chi tiÕt vËt liÖu cho tõng danh ®iÓm vËt t t¬ng øng víi thÎ kho ë tõng kho ®Ó ph¶n ¸nh c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu. Khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt kho tõ thñ kho kÕ to¸n vËt t ph¶i kiÓm tra chøng tõ ghi ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn trªn chøng tõ, sau ®ã ghi vµo thÎ chi tiÕt vËt liÖu , cuèi th¸ng céng sæ chi tiÕt vµ tiÕn hµnh kiÕm tra ®èi chiÕu víi thÎ kho . Ngoµi ra , ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp cÇn ph¶i tæng hîp nhËp xuÊt tån kho theo tõng nhãm lo¹i vËt liÖu. Ph¬ng ph¸p vµy ¸p dông thÝch hîp ®ãi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt PhiÕu nhËp kho chøng tõ lo¹i vËt liÖu , khèi lîng lo¹i nghiÖp vô Ýt . Song ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n , dÔ thùc hiÖn vµ rÊt tiÖn lîi khi xö lý b»ng m¸y tÝnh. *S¬ ®å kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p Sæ chi tiÕtghi vl thÎ song song B¶ng xuÊt ThÎ kho tæng hîp nhËp tån vl PhiÕu xuÊt kho 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ghi chó: :Ghi hµng ngµy :§èi chiÕu sè liÖu :Ghi cuèi th¸ng B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt liÖu Th¸ng ......... Danh ®iÓm vËt liÖu Tªn vËt liÖu n¨m........... Tån ®Çu NhËp th¸ng trong th¸ng XuÊt hµng Tån cuèi th¸ng th¸ng NVL chÝnh VL A VL B Céng NVL phô VL A VL B .............. 2.2 Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Nguyªn t¾c: ë kho theo dâi mÆt lîng ë phßng kÕ to¸n theo dâi c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ theo tõng thø tõng lo¹i vËt t nhng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng.Cô thÓ: ë kho: thñ kho vÉn sö dông c¸c thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng...( Thùc hiÖn nh ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song ) ë phßng kÕ to¸n : KÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng thø vËt liÖu theo tõng kho dïng trong c¶ n¨m.Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn chØ ghi chÐo mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng. §Ó cã sè liÖu ghi vµo sæ cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c b¶ng kª nhËp , b¶ng kª xuÊt 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 theo tõng thø vËt liÖu trªn c¬ së chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho ®Þnh kú göi lªn. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn còng ®îc theo dâi vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh kiÓm ra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp . Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi doanh nghiÖp cã khèi lîng nhËp xuÊt kh«ng nhiÒu kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi tr¶ vËt t nªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp theo dâi kÕ to¸n t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ngµy. *S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn :Ghi hµng ngµy : §èi chiÕu sè liÖu : Ghi cuèi th¸ng Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ghi chó: D. ®iÓ m VL Tªn VL §v tÝnh §¬n SD ®Çu L/c trong th¸ng 1 gi¸ th¸ng 1 SL ST SL ST SL ST SD ®Çu th¸ng 2 SL ST 2.3 Ph¬ng ph¸p sæ sè d §©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông cho nh÷ng doanh nghiÖp dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp, xuÊt , tån kho . §Æc ®iÓm cña ph¬ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸p nµy lµ ë kho chØ theo dâi vËt liÖu vÒ sè lîng cßn ë phßng kÕ to¸n theo dâi vÒ gi¸ trÞ ( theo gi¸ h¹ch to¸n ). +ëkho: thñ kho vÉn sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp sè lîng vËt liÖu nhËpxuÊt – tån trªn c¬ së chøng tõ nhËp xuÊt . Ngoµi ra vµo cuèi th¸ng thñ kho cßn ph¶i c¨n cø vµo sè tån cña vËt liÖu trªn thÎ kho ®Ó ghi vµo sæ sè d. Sæ sè d do phßng kÕ to¸n lËp vµ göi xuèng cho thñ kho vµo ngµy cuèi th¸ng ®Ó ghi sæ. C¸c chøng tõ nhËp xuÊt sau khi d· vµo thÎ kho ph¶i ®îc thñ kho ph©n lo¹i theo chøng tõ nhËp – xuÊt cña tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ. ëphßng kÕ to¸n: nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu cã tr¸ch nhiÖm ®Þnh kú tõ 3 ®Õn 5 ngµy xuèng kho ®Ó kiÓm tra híng dÉn viÖc ghi chÐp cña thñ kho vµ xem xÐt c¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®· ®îc thñ kho ghi l¹i. Sau ®ã ký nhËn vµo phiÕu giao nhËn chøng tõ , thu nhËn phiÕu nµy kÌm c¸c chøng tõ nhËp xuÊt cã liªn quan. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt nhËn ®îc , kÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn qu¸n sau ®ã, c¨n cø vµo gi¸ h¹ch to¸n sö dông ®Ó ghi vµo c¸c chøng tõ vµ vµo cét sè tiÒn cña phiÕu giao nhËn chøng tõ .Tõ phiÕu giao nhËn chøng tõ kÕ toan tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng lòy kÕ nhËp – xuÊt – tån vËt liÖu. B¶ng lòy kÕ nhËp – xuÊt – tån vËt liÖu ®îc më riªng cho tõng kho vµ mçi danh ®iÓm vËt liÖu ®îc ghi trªn mét dßng. Vµo cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i tæng hîp sè tiÒn nhËp xuÊt trong th¸ng vµ tÝnh ra sè d cuèi th¸ng cho tõng lo¹i vËt liÖu trªn b¶ng lòy kÕ. Sè d trªn b¶ng lòy kÕ ph¶i khíp sè tiÒn ®îc kÕ to¸n ThÎchuyÓn kho vÒ. x¸c ®Þnh trªn sæ sè d do thñ kho Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho doanh nghiÖp cã khèi lîng c¸c nghiÖp vô kÕChøng to¸n ph¸t sinh vÒ nhËp xuÊt diÔn ra thêng xuyªn, Chøng nhiÒu tõ chñng tõ nhËp xuÊt lo¹i VL vµ Sæ sè d ®· x©y dùng ®îc hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n. Trong ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu , yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý , B¶ng B¶ng kª xuÊt tr×nh ®ékª kÕnhËp to¸n t¬ng ®èi cao *S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ sè d B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng luü kÕ xuÊt B¶ng kª tæng hîp N-X-T 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 : Ghi hµng ngµy : §èi chiÕu sè liÖu : Ghi cuèi th¸ng Sæ sè d N¨m............ Kho........... D. ® Tªn VL VL §gi¸ §m HT d.tr÷ §v tÝnh Sè d ®. N¨m Sè d cuèi .............. th¸ng 1 SL ST SL ST SL ST V. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu trong doanh nghiÖp thêng cã 2 c¸ch : KÕ to¸n vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Th«ng thêng c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1.KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn *Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi viÖc nhËp , xuÊt vµ tån kho vËt liÖu mét c¸ch thêng xuyªn trªn sæ kÕ to¸n. §©y lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã , biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng tån kho vËt liÖu mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay ë níc ta v× nh÷ng tiÖn Ých cña nã bëi nã cã ®é chÝnh x¸c cao, cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho mét c¸ch kÞp thêi . Theo ph¬ng ph¸p nµy t¹i bÊt kú mét thêi ®iÓm nµo kÕ to¸n 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc lîng nhËp xuÊt tån kho tõng lo¹i hµng tån kho nãi chung vµ nguyªn vËt lØÖu nãi riªng. *KÕ to¸n sö dông TK sau: +TK 152 “nguyªn liÖu, vËt liÖu” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó nghi chÐp sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. Ta cã thÓ më thªm tµi kho¶n cÊp II, III cña TK nµy ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu (tïy theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp ) .KÕt cÊu TK 152 Bªn nî : ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm t¨ng gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu trong kú ( mua ngoµi, tù s¶n xuÊt , nhËn gãp vèn, ph¸t hiÖn thõa , ®¸nh gi¸ t¨ng......) Bªn cã : ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m nguyªn vËt liÓu trong kú theo gi¸ thùc tÕ ( xuÊt dïng , XuÊt b¸n, thiÕu hôt, gi¶m gi¸ ......) D nî : Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho. +TK 331 “Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n “ Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi b¸n , ngêi nhËn thÇu vÒ kho¸n vËt t hµng hãa , lao vô , dÞch vô, theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt vµ còng cã thÓ më chi tiÕt b»ng c¸c tµi kho¶n cÊp 2,3 . .KÕt cÊu TK331 Bªn nî : ph¶n ¸nh sè ®· tr¶ vµ coi nh ®· tr¶ (do doanh ngiÖp øng tríc tiÒn , triÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua tr¶ l¹i trõ vµo nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n, thanh to¸n bï trõ, tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. Bªn cã : Ph¶n ¸nh sè ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n . Sè d nî : ph¶n ¸nh sè tiÒn doanh nghiÖp ®· øng tríc cho ngëi b¸n nhng cha nhËn ®îc hµng. +Tµi kho¶n 151 “hµng mua ®ang ®i ®êng” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña sè hµng ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cuèi th¸ng vÉn cha vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn giao cho c¸c ®èi tîng sö dông bëi kh¸ch hµng . KÕt cÊu tµi kho¶n 151. Bªn nî : ph¶n ¸nh hµng mua ®ang ®i ®êng Bªn cã : ph¶n ¸nh hµng mua ®ang ®i ®êng ®· vÒ kho hoÆc chuyÓn giao cho c¸c ®èi tîng sö dông , kh¸ch hµng. Sè d nî : ph¶n ¸nh hµng mua ®ang ®i ®êng hiÖn cã cuèi kú. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh : 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TK 111 “ TiÒn mÆt “ TK 112 “ TiÒn göi ng©n hµng ” TK 133 “ ThuÕ GTGT ” TK 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ’’ ..................................................... 1.1. KÕ to¸n vËt liÖu nhËp kho. *Khi mua vËt lÝÖu vÒ nhËp kho kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c néi dung. - Gi¸ mua vËt liÖu thuÕ GTGT ph¶i nép khi mua vËt liÖu vµ sè tiÒn thanh to¸n cho ngêi b¸n Nî TK 152 (gi¸ mua) Nî TK 133 ( thuÕ GTGT ) Cã TK 111,112,331....sè tiÒn thanh to¸n NÕu doanh nghiÖp ®· mua nhng cuèi th¸ng cha vÒ kÕ to¸n sÏ ghi Nî TK 151 –gi¸ mua Nî TK 133 – thuÕ GTGT Cã TK 111,112,331 –sè tiÒn thanh to¸n Sau ®ã khi VL vÒ nhËp kho kÕ to¸n sÏ ghi Nî TK 152 – nguyªn liÖu vËt liÖu Cã TK 151 – hµng mua ®ang ®i ®êng - C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua vµ nhËp vËt liÖu th× tÝnh vµo gi¸ nhËp kho. Nî TK 152 – gi¸ cha cã thuÕ Nî TK 133 – thuÕ GTGT Cã TK 111, 112.... sè tiÒn thanh to¸n - NÕu ®îc bªn b¸n gi¶m gi¸ cho sè vËt liÖu ®· mua th× kho¶n gi¶m gi¸ ®îc ghi gi¶m gi¸ nhËp kho Nî TK 331 – ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Cã TK 152 – nguyªn liÖu vËt liÖu - NÕu ®îc hëng kho¶n chiÕt khÊu do thanh to¸n sím tiÒn mua vËt liÖu th× kho¶n chiÕt khÊu ®îc hëng tÝnh vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Nî TK 111,112,331 Cã TK 711 “Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh” - Kho¶n thuÕ nhËp khÈu nép cho nhµ níc ®èi víi vËt liÖu nhËp khÈu ®îc tÝnh vµo gi¸ nhËp Nî TK 152 Cã TK 3333 “ thuÕ xuÊt nhËp khÈu” 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chó ý: ®èi víi doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th× thuÕ GTGT khi mua vËt liÖu ®îc tÝnh vµo gi¸ nhËp kho. *Khi nhËp vËt liÖu mµ ph¸t hiÖn cã vËt liÖu thiÕu hoÆc thõa kÕ to¸n ph¶n ¸nh. - §èi víi vËt liÖu thiÕu do hao hôt trong ®Þnh møc cho phÐp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt liÖu nhËp kho ®óng theo trÞ gi¸ mua ®· ghi trªn ho¸ ®¬n. Nî TK 152 “ Gi¸ mua” Nî TK 133 “ThuÕ GTGT” Cã TK 331 “Sè tiÒn thanh tãan” - NÕu vËt liÖu thiÕu kh«ng n»m trong ®Þnh møc cho phÐp vµ cha x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh. Nî TK 152 “TrÞ gi¸ thùc nhËp” Nî TK 1381 “ TS thiÕu chê xö lý- trÞ gi¸ thiÕu” Nî Tk 133 “ThuÕ GTGT” Cã TK 111,331 – Sè tiÒn thnah to¸n. - NÕu vËt liÖu thõa cha x¸c ®inh nguyªn nh©n vµ ®îc doanh nghiÖp nhËp kho kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 152 “trÞ gi¸ thùc nhËp” Nî TK 133 “ThuÕ GTGT” Cã Tk 111,331 “Sè tiÒn thanh to¸n” Cã TK 3381 “Tµi s¶n thõa chê xö lý” Trêng hîp tµi s¶n thõa ®îc doanh nghiÖp gi÷ gi÷ hé cho bªn b¸n kÕ to¸n chØ ghi ®¬n bªn Nî TK 002 “VËt t , hµng ho¸ gi÷ hé nhËn gia c«ng” Sau ®ãa khi bªn b¸n nhËn l¹i ghi ®¬n bªn Cã TK 002.  Khi nhËp vËt liÖu tõ c¸c nguån kh¸c kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh sau: Do tù s¶n xuÊt ra: C¨n cø vµo gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu ®îc s¶n xuÊt ®Ó ghi: Nî TK152 Cã TK 154 “Chi phÝ sx kinh doanh dë dang” - NhËp vËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn hoµn thµnh. + TrÞ gi¸ VL xuÊt giao cho ngêi nhËn chÕ biÕn. Nî Tk 154 Cã TK152 +Kho¶n ph¶i thanh to¸n cho ngêi nhËn chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK154 Cã TK111,112,331... +Khi nhËp vµo kho trë l¹i, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu ®· chÕ biÕn xong ®Ó ghi Nî TK 152 Cã TK 154 - NhËp vËt liÖu ®îc nhµ níc cÊp, ®îc biÕu tÆng, nhËn gãp vè sÏ ghi Nî TK 152 Cã TK 411 “Nguån vèn kinh doanh” Cã TK 111,112 “c¸c kho¶n cp cã liªn quan” 1.2. KÕ to¸n vËt liÖu xuÊt kho. VËt liÖu trong doanh nghiÖp ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, xÉ dùng c¬ b¶n, söa ch÷a TSC§...Do vËy ®Ó cã c¨n cø ghi sæ còng nh ph¶n ¸nh ®óng ®¾n chi phÝ vËt liÖu sö dông cho tõng ®èi tîng th× bªn c¹nh c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan, kÕ to¸n cã thÓ sö dông b¶ng ph©n bæ VËt liÖu sö dông cho c¸c ®èi tîng. B¶ng ph©n bæ VËt liÖu §èi tîng TK152 VËt liÖu chÝnh sö dông Gi¸ HT Gi¸ TT -621 -627 -641 .... VËt liÖu phô Gi¸ HT Gi¸ TT ............................ Gi¸ HT Gi¸ TT C¨n cø vµo chøng tõ sö dông vËt liÖu kÕ to¸n ghi: Nî TK 621-Chi phÝ vËt liÖu ttiÕp- vËt liÖu sö dông ®Ó ttiÕp sx SP Nî TK627 – Chi phÝ sx chung - VL dïng ë ph©n xëng Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng – VL dïng cho b¸n hµng Nî TK 642 – Chi phÝ QLDN- VL dïng cho bé phËn QLDN ............. Cã TK 152 –TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng. _Khi xuÊt VL ®Ó cÊp cho ®¬n vÞ trùc thuéc hoÆc ®Ó cho vay, mîn trong néi bé sÏ ghi: + CÊp cho ®¬n vÞ trùc thuéc. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK1361 Cã TK 152 +Cho vay mîn trong néi bé Nî TK 1368 Cã TK 152 _Khi xuÊt VL kÐm phÈm chÊt ø ®äng ®Ó tiªu thô kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c néi dung +TrÞ gi¸ VL xuÊt b¸n Nî TK 821 Cã TK 152 +TiÒn b¸n VL thu ®îc Nî TK 11,112,131 Cã TK 721 “Gi¸ cha thuÕ” Cã TH 3331 “ThuÕ GTGT” §èi víi doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× ®îc ghi nh sau Nî TK 111,112,131 Cã TK 721 – Tæng gi¸ thanh to¸n _VËt liÖu xuÊt kho gãp vèn liªn doanh + Nõu gi¸ trÞ vèn gãp ®îc héi ®ång liªn doanh chÊp nhËn nhá h¬n gi¸ thùc tÕ xuÊt kho Nî TK222, 128 – Gi¸ trÞ vèn gãp Nî TK 412 – Chªnh lÖch do gi¸ trÞ vèn gãp < GtrÞ ttÕ xuÊt kho Cã Tk 152 – Gi¸ thc tÕ xuÊt kho + NÕu gi¸ trÞ vèn gãp lín h¬n gi¸ thùc tÕ xuÊt kho Nî TK 222,128 – Gi¸ trÞ vèn gãp Cã TK 152 – Gi¸ thôc tÕ xuÊt kho Cã TK 412 – Chªnh lÑch do GtrÞ vèn gãp > GtrÞ ttÕ xuÊt kho *S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (Trang......) 2.KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 20
- Xem thêm -