Tài liệu Mô hình hệ thống nhiên liệu

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 298 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Mô hình hệ thống nhiên liệu
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE LÔØI NOÙI ÑAÀU Trong nhöõng naêm gaàn ñaây ngaønh coâng ngieäp cheá taïo oâtoâ ñang treân ñaø phaùt trieån maïnh meõ, ñaëc bieät cuøng vôùi öùng duïng khoa hoïc kyû thuaät vaø coâng ngheä vaøo trong ngaønh ñaõ ñöa ngaønh coâng nghieäp cheá taïo oâtoâ hoaø nhaäp cuøng vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Vieäc tìm hieåu vaø naém vöõng nguyeân taéc hoaït ñoäng caû heä thoáng nhaát laø caùc heä thoáng hieän ñaïi laø raát caàn thieát ñoái vôùi moät sinh vieân ngaønh ñoäng löïc. Nhöng trong ñieàu kieän khaù thieáu thoán thieát bò cuûa tröôøng ta hieän nay khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu cuûa sinh vieân maëc daàu nhaø tröôøng ñaõ coù nhieàu coá gaéng ñeå trang bò. Vì vaäy em ñöôïc giao ñeà taøi thieát keá moâ hình söû duïng cho coâng taùc hoïc taäp cuûa caùc sinh vieân laø ñieàu raát caàn thieát vaø hôïp lyù. Do kieán thöùc coøn nhieàu haïn cheá, kinh nghieäm chöa nhieàu, taøi lieäu tham khaûo coøn ít vaø ñieàu kieän thôøi gian khoâng cho pheùp neân ñoà aùn toát nghieäp cuûa em khoâng traùnh nhöõng sai soùt, kính mong caùc thaày coâ giaùo trong boä moân chæ baûo ñeå ñoà aùn cuûa em ñöôïc hoaøn thieän hôn. Cuoái cuøng em xin göûi lôøi caûm ôn ñeán thaáy giaùo höôùng daãn T.S Traàn Thanh Haûi Tuøng, caùc thaày coâ giaùo trong boä moân ñoäng löïc cuøng taát caû caùc baïn sinh vieân ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. Ñaø Naüng, ngaøy 02 thaùng 05 naêm 2003 Sinh vieân thöïc hieän: Leâ Ngoïc Lónh Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 1 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE MUÏC LUÏC Trang Lôøi noùi ñaàu 1 1. MUÏC ÑÍCH, YÙ NGHÓA CUÛA ÑEÀ TAØI: 1.1. MUÏC ÑÍCH: 1.2. YÙ NGHÓA: 2. GIÔÙI THIEÄU CAÙC LOAÏI HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG TIEÂU BIEÅU: 2.1. HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG K-JETRONIC: 2.2. HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ L-JETRONIC: 2.3. HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ D –JETRONIC: 2.3.1. Chöùc naêng cuûa heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô: 2.3.2. Keát caáu cuûa heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô: 3.THIEÁT KEÁ MOÂ HÌNH: 3.1. YEÂU CAÀU MOÂ HÌNH: 3.2. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ: 3.2.1. Hãû thäúng âiãöu khiãøn âiãûn tæí: 3.2.2. Hãû thäúng nhiãn liãûu: 3.2.3. Âaïnh læía âiãûn tæí (ESA): 3.2.4. Âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi (ISC): 3.2.5. Cháøn âoaïn: 3.3. ÑAËC ÑIEÅM CAÙC CUÏM CHI TIEÁT TREÂN MOÂ HÌNH: 3.3.1. Heä thoáng nhieân lieäu: 3.3.1.1. Bôm nhieân lieäu: 3.3.1.2 3.3.1.3. . Âieàu khieån bôm nhieân lieäu: Boä loïc nhieân lieäu: Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 2 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE 3.3.1.4. Boä oån ñònh aùp suaát: 3.3.1.5. Voøi phun: 3.3.2. Heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng: 3.3.2.1. Caûm bieán vò trí böôùm ga: 3.3.2.2. Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc: 3.3.2.3. Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp: 3.3.2.4. Caûm bieán oâxy: 3.3.2.5. Boä taïo tín hieäu G vaø NE: 3.3.2.6. Caûm bieán kích noå: 3.3.2.7. Caûm bieán aùp suaát ñöôøng oáng naïp: 3.3.2.8. Tín hieäu STAR ( maùy khôûi ñoäng): 3.3.3.Chæïc nàng cuûa ECU: 3.3.3.1. Chöùc naêng hoaït ñoäng cô baûn: 3.3.3.2.Caùc boä phaän cuûa ECU: 3.3.3.3. Phöông phaùp phun nhieân lieäu vaì thôøi ñieåm phun: 3.3.3.4. Ñieàu khieån khoaûng thôøi gian phun nhieân lieäu: 3.3.3.5. Âieàu khieån thôøi ñieåm ñaùnh löûa: 3.3.3.6. Âieàu chænh thôøi ñieåm ñaùnh löûa: 3.3.3.7.Ñieàu khieån toác ñoä khoâng taûi loaïi cuoän daây quay: 3.3.3.8.Ñieàu khieån bôm nhieân lieäu: 3.3.3.9.Tín hieäu chaån ñoaùn: Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 3 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE 1. MUÏC ÑÍCH, YÙ NGHÓA CUÛA ÑEÀ TAØI: 1.1. MUÏC ÑÍCH: Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, soá löôïng oâ toâ hieän ñaïi söû duïng ñoäng cô xaêng nhaäp vaøo nöôùc ta ngaøy caøng nhieàu. Caùc kieåu oâ toâ naøy ñeàu ñaõ ñöôïc caûi tieán theo xu höôùng taêng coâng suaát, toác ñoä, giaûm suaát tieâu hao nhieân lieäu, ñieän töû hoùa quaù trình ñieàu khieån vaø ñaëc bieät ñaõ aùp duïng moïi bieän phaùp, thaønh töïu khoa hoïc ñeå giaûm ñeán möùc toái thieåu caùc chaát ñoäc haïi nhö cacbuahidro (CH), moâno oâxit cacbon (CO), oâxit nitô (NOx) caùc haït cacbon töï do… trong thaønh phaàn khí xaû ñoäng cô. Vieäc nghieân cöùu caûi thieän quaù trình chaùy nhaèm ñaït hieäu quaû cao vaø choáng oâ nhieåm moâi tröôøng ñaõ laøm keát caáu ñoäng cô ñoát trong, ñaëc bieät laø ñoäng cô xaêng ngaøy caøng phöùc taïp. Heä thoáng nhieân lieäu vaø heä thoáng ñieän cuûa caùc ñoäng cô xaêng hieän taïi ñaõ thay ñoåi raát nhieàu. Haøng loaït caùc caûm bieán ñieän, caûm bieán nhieät, caûm bieán ño löu löôïng treân ñöôøng naïp, caûm bieán oâxy treân ñöôøng thaûi, xoâleânoi choáng töï chaùy, xoâleânoi töï ñoäng taêng toác khi môû ñieàu hoøa nhieät ñoä cuûa oâtoâ, cô caáu töï ñoäng môû böôùm ga, cô caáu giaûm chaán ga, heä thoáng ñieän töû kieåm soaùt thaønh phaàn tyû leä xaêng - khoâng khí (ECAFR), heä thoáng vi tính kieåm soaùt khí hoãn hôïp(CCCS), boä ñieàu khieån trung taâm(ECU)… vaø nhieàu heä thoáng ñieàu khieån khaùc. Töø naêm 1950 trôû laïi ñaây, ñoäng cô phun xaêng baét ñaàu phaùt trieån raát maïnh, nhaát laø trong 20 naêm gaàn ñaây, töø khi vaán ñeà choáng oâ nhieåm moâi tröôøng trôû thaønh vaán ñeà böùc thieát trong moïi nghaønh, trong ñoù coù nghaønh saûn xuaát oâtoâ. Ñoäng cô phun xaêng coù raát nhieàu öu ñieåm noåi baät nhö heä soá caûn treân ñöôøng naïp thaáp, heä soá dö löôïng khoâng khí cuûa töøng xilanh raát ñoàng ñeàu, quaù trình chaùy raát lyù töôûng… maø nhaát laø khí xaû cuûa ñoäng cô phun xaêng ít thaønh phaàn ñoäc haïi. Vì vaäy vieäc laøm moâ hình phun xaêng ñieän töû laø nhaèm muïc ñích : - Hieåu moät caùch toång quaùt vaø saâu hôn veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû. Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 4 MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP - Giuùp cho sinh vieân coù theå hieåu ñöôïc moái quan heä giöõa caùc caûm bieán vaø ECU. - Naém vöõng kyù hieäu caùc cöïc cuûa ECU vaø caûm bieán. 1.2. YÙ NGHÓA: Vieäc tìm hieåu veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû ñoái vôùi ña soá sinh vieân chuû yeáu laø treân cô sôû lyù thuyeát. Vì vaäy thoâng qua moâ hình naøy sinh vieân nhöõng khoùa sau seõ coù ñieàu kieän quan saùt ñeå nhaän thöùc moät caùch thöïc teá hôn. Döïa vaøo nguyeân lyù laøm vieäc cuûa heä thoáng phun xaêng ñieän töû treân moâ hình sinh vieân seõ khaûo saùt ñöôïc ñaëc tính cuûa chuùng. 2. GIÔÙI THIEÄU CAÙC LOAÏI HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG TIEÂU BIEÅU: 2.1. HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG K-JETRONIC: HÃÛ THÄÚ NG PHUN XÀNG ÂIÃÖ U KHIÃØN BÀÒ NG CÅ KHÊ- ÂIÃÛ N TÆ Í 2 5 16 3 4 15 20 11 16 6 9 10 21 7 8 8 6 17 18 19 7 E CU 9 Hình 2.1.Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäâng cuûa heä thoáng K-JETRONIC 1-Bình xaêng; 2-Bôm xaêng ñieän;3-Loïc xaêng; 4-Voøi phun; 5-Xupap; 6-Caûm bieán vò trí böôùm ga; 7-Caûm bieán löu löôïng khoâng khí; 8-Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc; 9-Caûm bieán toác ñoä truïc khuyûu; 10-Caûm bieán oâxy; 11-Ñöôøng oáng thaûi; 15-Voøi phun khôûi ñoäng laïnh; 16-Ñöôøng khoâng taûi; 17-Boä phaân phoái ñònh löôïng xaêng; 18-Thieát bò Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 5 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE chaáp haønh thuyû ñieän; 20-Boä tieát cheá söôûi noùng ñoäng cô; 21-Coâng taéc nhieät thôøi gian. Heä thoáng phun xaêng K-JETRONIC laø heä thoáng phun xaêng cô baûn ñoái vôùi caùc kieåu phun xaêng ñieän töû hieän ñaïi ngaøy nay. Heä thoáng K-JETRONIC laø heä thoáng phun nhieân lieäu kieåu thuûy cô. Löôïng nhieân lieäu cung caáp ñöôïc ñieàu khieån töø löôïng khoâng khí naïp vaø noù phun lieân tuïc moät löôïng nhieân lieäu vaøo caïnh xupap naïp cuûa ñoäng cô. Caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñoøi hoûi coù söï ñieàu chænh hoãn hôïp cung caáp, söï ñieàu chænh ñöôïc thöïc hieän bôûi heä thoáng K-JETRONIC, noù ñaûm baûo ñöôïc suaát tieâu hao nhieân lieäu vaø vaán ñeà ñoäc haïi cuûa khí thaûi. Söï kieåm tra tröïc tieáp löu löôïng khoâng khí, cho pheùp heä thoáng K-JETRONIC ñaït ñöôïc söï tính toaùn phuø hôïp vôí söï thay ñoåi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà choáng oâ nhieãm noù ñöôïc keát hôïp vôùi caùc thieát bò choáng oâ nhieãm. Löôïng khí thaûi ñöôïc kieåm tra chính xaùc baèng löôïng khoâng khí naïp vaøo ñoäng cô. Kieåu K-JETRONIC ñöôïc quan nieäm coù goác gioáng nhö moät heä thoáng hoaøn toaøn baèng cô khí , trong thöïc teá noù ñöôïc keát hôïp vôùi caùc thieát bò ñieän töû ñeå ñieàu khieån hoãn hôïp khí naïp. Heä thoáng K-JETRONIC bao goàm caùc chöùc naêng sau: - Cung caáp nhieân lieäu . - Ño löôøng löu löôïng doøng khoâng khí naïp. - Ñònh löôïng vaø phaân phoái nhieân lieäu. • Cung caáp nhieân lieäu : duøng moät bôm ñieän ñeå cung caáp nhieân lieäu, nhieân lieäu sau khi qua boä loïc vaø boä tích naêng noù seõ ñöôïc ñònh löôïng vaø phaân phoái ñeán caùc kim phun cuûa ñoäng cô. Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 6 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP • MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE Ño löôøng löu löôïng doøng khoâng khí naïp: löôïng khoâng khí naïp cuûa ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùnh böôùm ga vaø ñöôïc kieåm tra bôûi boä ño löu löôïng khoâng khí naïp. • Ñònh löôïng vaø phaân phoái nheân lieäu: löôïng khoâng khí naïp ñöôïc xaùc ñònh bôûi vò trí cuûa caùnh böôùm ga vaø ñöôïc kieåm tra bôûi boä ño löu löôïng khoâng khí, töø ñoù noù ñieàu khieån söï ñònh löôïng vaø phaán phoái nhieân lieäu. Boä ño löu löôïng khoâng khí vaø boä ñònh löôïng phaân phoái nhieân lieäu thaønh boä tieát cheá hoãn hôïp. Kim phun nhieân lieäu phun lieân tuïc ñoäc laäp ôû xupap naïp, ôû quaù trình naïp hoãn hôïp döï tröû naøy seõ ñöôïc cung caáp vaøo caùc xi lanh cuûa ñoäng cô. Söï laøm giaøu hoãn hôïp trong heä thoáng coù vai troø quan troäng trong khi thay ñoåi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô nhö taêng toác, caàm chöøng, ñaày taûi vaø khôûi ñoäng. Nhö sô ñoà khoái moâ taû ñöôøng ñi cuûa khoâng khí vaø nhieân lieäu. Khoâng khí ñi töø loïc gioù ñeán caûm bieán löu löôïng khoâng khí, roài sau ñoù qua caùnh böôùm ga vaøo ñoäng cô taïi thôøi ñieåm xupap naïp môû coøn nhieân lieäu ñi töø thuøng chöùa nhieân lieäu ñöôïc bôm xaêng huùt leân ñi qua loïc xaêng, boä tích naêng, ñeå tôùi boä ñònh löôïng vaø phaân phoái nhieân lieäu. Taïi ñaây nhieân lieäu ñöôïc chia ra cho caùc xi lanh vôùi moät löôïng Nhieân lieäu Khoâng khí thích hôïp. Sau ñaây laø sô ñoà khoái theå hieän phöông phaùp taïo hoãn hôïp treân ñoäng cô phun xaêng raát cô baûn. Loïc khí naïp Loïc xaêng, bôm xaêng, boä tích naêng Caûm bieán löu löôïng gioù Boä ñònh phaân nhieân lieäu Caùnh böôùm ga Kim phun nhieân lieäu Ñöôøng oáng naïp Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 7 Buoàng ñoát Hình 2.2. Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng phun xaêng K-JETRONIC. MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 2.3. HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ L-JETRONIC: 1 2 5 E CU 3 6 7 4 12 13 14 11 10 8 - + BOSCH 9 Hình 2.3. Sô ñoà nguyeân lyù HTPX ñieän töû L –JETRONIC. 1-Bình xaêng; 2-Bôm xaêng ñieän; 3-Loïc xaêng; 4-Voøi phun; 5-Boä oån ñònh aùp suaát; 6-Caûm bieán vò trí böôùm ga; 7-Caûm bieán löu löôïng khoâng khí; 8-Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc; 9-Caûm bieán vò trí truïc khuyûu; 10-Caûm bieán oâxy; 11-Ñöôøng oáng thaûi; 12-Loïc khoâng khí; 13-Caûm bieán nhieät ñoä khoâng khí; 14-Boä tích tuï xaêng. L-JETRONIC laø heä thoáng phun xaêng nhieàu ñieåm ñieàu khieån baèng ñieän töû. Xaêng ñöôïc phun vaøo cöûa naïp cuûa xilanh ñoäng cô theo töøng luùc chöù khoâng phaûi lieân tuïc quaù trình phun xaêng vaø ñònh löôïng nhieân lieäu ñöôïc thöïc hieän nhôø keát hôïp Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 8 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE hai kyû thuaät: ño tröïc tieáp khoái löôïng khoâng khí naïp vaø caùc khaû naêng chæ huy ñaëc bieät cuûa ñieän töû. Chöùc naêng cuûa heä thoáng phun xaêng laø cung caáp cho töøng xi lanh ñoäng cô moät löôïng xaêng chính xaùc ñaùp öùng nhu caàu taûi troïng cuûa ñoäng cô. Moät loaït caùc caûm bieán ghi nhaän döõ kieän veà cheá ñoä laøm vieäc cuûa oâtoâ chuyeån ñoåi caùc döõ kieän naøy thaønh tín hieäu ñieän. Sau ñoù caùc tín hieäu naøy ñöôïc nhaäp vaøo boä xöû lyù vaø boä ñieàu khieån trung taâm ECU. ECU seõ xöû lyù , phaân tích caùc thoâng tin nhaän ñöôïc vaø tính toaùn chính xaùc löôïng xaêng caàn phun ra, löu löôïng xaêng phun ra ñöôïc aán ñònh do thôøi löôïng môû van cuûa voøi phun xaêng. Moät bôm xaêng cung caáp nhieân lieäu cho ñoäng cô vaø taïo aùp suaát ñuû maïnh ñeå phun vaøo xilanh. Caùc voøi phun xaêng phun nhieân lieäu vaøo cöûa naïp cuûa töøng xilanh döôùi söï chæ huy cuûa boä xöû lyù vaø ñieàu khieån trung öông ECU. Heä thoáng phun xaêng ñieän töû L-JETRONIC bao goàm caùc heä thoáng chöùc naêng cô baûn sau ñaây: - Heä thoáng cung caáp nhieân lieäu - Heä thoáng ghi nhaän thoâng tin veà cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô - Heä thoáng ñònh löôïng nhieân lieäu • Heä thoáng cung caáp nhieân lieäu ñaûm traùch 3 chöùc naêng: + Huùt xaêng töø buoàng chöùa ñeå bôm ñeán caùc voøi phun. + Taïo aùp suaát caàn thieát ñeå phun xaêng. + Duy trì oån ñònh aùp suaát nhieân lieäu trong heä thoáng. • Heä thoáng ghi nhaän thoâng tin: Moät loaït caùc caûm bieán ghi nhaän caùc thoâng tin veà cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau cuûa ñoäng cô. Thoâng tin quan troïng nhaát laø khoái löôïng khoâng khí naïp vaøo ñoäng cô, thoâng tin naøy ñöôïc ghi nhaän nhôø boä caûm bieán khoái löôïng khoâng khí naïp. Caùc boä caûm bieán khaùc ghi nhaän thoâng tin veà vò trí böôùm ga môû lôùn hay môû nhoû, veà vaän toác truïc khuyûu ñoäng cô, veà nhieät ñoä khoâng khí naïp vaø nhieät ñoä ñoäng cô. Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 9 MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP • Heä thoáng ñònh löôïng nhieân lieäu: Boä xöû lyù vaø ñieàu khieån trung taâm ECU tieáp nhaän thoâng tin cuûa caùc boä caûm bieán noùi treân, ñaùnh giaù xöû lyï thäng tin naøy, loïc vaøo khueách ñaïi thaønh nhöõng tín hieäu ra, sau ñoù ñöa ñeán caùc voøi phun ñieàu khieån môû van phun xaêng. • - Öu ñieåm cuûa heä thoáng phun xaêng ñieän töû L-JETRONIC: Tieát kieäm nhieân lieäu: Trong heä thoáng cung caáp nhieân lieäu baèng boä cheá hoøa khí do nôi keát caáu chia caét cuûa oáng goùp huùt, caùc xilanh nhaän ñöôïc khí hoãn hôïp khoâng ñoàng nhaát. Coâng taïo ra trong thì noå cuûa caïc xilanh khoâng ñeàu nhau, gaây ra söï hao toån nhieân lieäu. Trong heä thoáng L-JETRONIC moåi xilanh coù khi cho noù moät voøi phun xaêng. Caùc voøi phun xaêng cuûa ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån do cuøng moät boä xöû lyù ñieàu khieån trung taâm, nhôø vaäy caùc xilanh ñoäng cô ñöôïc cung caáp löôïng xaêng ñoàng ñeàu ñoàng nhaát ôû baát cöù cheá ñoä hoaït ñoäng naøo cuûa oâtoâ. - Thích nghi vôùi caùc cheá ñoä taûi troïng khaùc nhau: Heä thoáng phun xaêng ñieän töû L-JETRONIC coù khaû naêng ñaùp öùng vieäc cung caáp nhieân lieäu cho ñoäng cô ôû taát caû cheá ñoä vaø taûi troïng thay ñoåi khaùc nhau cuûa oâtoâ. Ñaëc bieät laø ñaùp öùng vaø can thieäp cöïc nhanh , boä ñieàu chænh vaø ñieàu khieån trung taâm ECU chæ huy voøi phun xaêng vaøo xilanh trong thôøi gian cöïc nhanh tính baèng phaàn ngaøn cuûa mäüt giaây. - Giaûm löôïng ñoäc toá trong khí thaûi Heä thoáng L-JETRONIC coù khaû naêng cung caáp khí- hoãn hôïp vôùi tyû leä xaêng – khoâng khí toái öu, ñaùp öùng ñuùng veà yeâu caàu vaán ñeà moâi tröôøng ngaøy nay cuûa quoác teá. - Coâng suaát cao. Treân ñoäng cô duøng boä cheá hoøa khí, cho duø oáng goùp huùt ñöôïc thieát keá ñuùng quy luaät khí ñoäng hoïc, heä soá naïp vaøo xilanh vaãn thaáp. Nguyeân nhaân laø khí hoãn Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 10 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE hôïp coù laån xaêng naëng neân löu thoâng khoù. Ñoái vôùi heä thoáng phun xaêng chæ coù khoâng khí löu thoâng trong oáng goùp huùt khoâng khí nheï neân löu thoâng nhanh vaø nhieàu hôn, xaêng ñöôïc phun thaúng vaøo cöûa naïp cuûa xilanh, nhôø vaäy heä soá naïp lôùn keát quaû laø coâng suaát ñoäng cô taêng. 2.4. HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ D –JETRONIC: 26 25 2 1 3 4 23 5 6 7 8 22 9 24 10 21 11 12 20 19 13 14 18 17 16 15 Hình 2.4. Sô ñoà heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô D-JETRONIC 1-Caûm bieán toác ñoä ; 2-Baûng ñoàng hoà ; 3-Rôle ñeøn haäu ; 4-Rôle boä saáy kính ; 5Khoaù ñieän ; 6-Rôle môû maïch ; 7-Ñeøn CHECK ENGINEE ; 8-Khueách ñaïi ñieàu hoaø ; 9-AÉcquy ; 10-ECU ñoäng cô ; 11-Boä chia ñieän vaø IC ñaùnh löûa ; 12-Bieán trôû ; 13-Caûm bieán Oxy ; 14-TWC ; 15-Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc ; 16-Caûm bieán kích noå ; Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 11 MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 17-Voøi phun ; 18-Boä ñieàu aùp ; 19-Caûm bieán vò trí böôùm ga ; 20-Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp ; 21-Van ISC ; 22-Caûm bieán aùp suaát ñöôøng oáng naïp ; 23-Bình xaêng ; 24Bômnhieân lieäu ; 25-Giaéc kieåm tra ; 26-Coâng taéc khôûi ñoäng trung gian Moâ taû heä thoáng. Caùc chöùc naêng cuûa heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô bao goàm EFI, ESA vaø ISC chuùng ñieàu khieån caùc tính naêng cô baûn cuûa ñoäng cô, chöùc naêng chaån ñoaùn, chöùc naêng döï phoøng vaø an toaøn chæ hoaït ñoäng khi coù truïc tràûc trong caùc heä thoáng ñieàu khieån naøy. Ngoaøi ra thieát bò ñieàu khieån phuï treân ñoäng cô nhö heä thoáng ñieàu khieån khí naïp… chöùc naêng naøy ñeàu ñöôïc ñieàu khieån baèng ECU ñoäng cô. BIÃÚ N AÏP ÂAÏNH LÆÍA 10A GA USE CÄNG TÀ Õ C ÂAÏNH LÆÍA ACC + RÅ LE EFI CHÊNH STA FC RSC VF RSO TE1 TE2 OX HT E1 W A CT A C1 V -ISC E2 E21 SPD VTA SÄÚ4 SÄÚ2 #10 IDL #20 VC IGF PIM THA I GT THW G- E01 E02 TE2 E1 OX1 IG- CAÍM BIÃÚ N OXY CAÍM BI ÃÚ N VËTRÊ BÆÅ ÏM GA CAÍM BIÃÚ N CHÁN KHÄNG CAÍM BIÃÚ N KÊCH NÄØ Fp CAÍM BIÃÚ N NHIÃÛ T ÂÄ ÜNÆÅÏC TE1 GIÀ Õ C KIÃØ M TRA +B CAÍM BIÃÚ N NHIÃÛ T ÂÄ ÜKHÊNAÛ P V F1 BÄÜÂI ÃÖ U CHÈNH TÀNG TÄÚ C ÂÄÜKHÄNG TAÍI RÅLE BÅM XÀNG CÁÖ U CHÇ CHÊNH NE+ NE- G1 K NK BAÍO VÃÛ BÅM XÀNG 40A AM1 BA TT +B BÄÜCHIA ÂIÃÛ N BAÍO VÃÛ 30A AM2 100A ALT +B HÄÜ P ÂAÏNH LÆÍA Â EÌN CAÍN H BAÏO KIÃØ M TRA Â ÄÜ NG CÅ BÄÜÂIÃÖ U CHÈNH TÄÚ C ÂÄÜKHÄNG TAÍI HÄÜ P CÁÖ U CHÇ VOÌI PHUN ÂÃÚ N A/C AMPLIFIER SÄÚ3 IG2 SÄÚ1 IG1 ST1 AM2 IIA - 15A EFI Â ÃÚ N CAÍM BIÃÚ N TÄÚ C ÂÄÜXE AM1 7,5A IGN BÇNH ÂIÃÛ N Hình 2.5. Sô ñoà maïch ñieän toång quaùt ñoäng cô 4A – FE. 2.4.1. Chöùc naêng cuûa heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô: • EFI ( Heä thoáng phun xaêng ñieän töû): Moät bôm nhieân lieäu cung caáp ñuû nhieân lieäu döôùi moät aùp suaát khoâng ñoåi ñeán caùc voøi phun. Caùc voøi phun seõ phun moät löôïng nhieân lieäu ñònh tröôùc vaøo ñöôøng oáng naïp theo tín hieäu töø ECU ñoäng cô. ECU ñoäng cô nhaän caùc tín hieäu töø raát nhieàu caûm Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 12 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE bieán khaùc nhau thoâng baùo veà söï thay ñoåi cuûa caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô nhö: - AÙp suaát ñöôøng oáng naïp( PIM) - Goùc quay truïc khuyûu(G) - Toác ñoä ñoäng cô (NE) - Taêng toác, giaûm toác (VTA) - Nhieät ñoä nöôùc laøm maùt (THW) - Nhieät ñoä khí naïp(THA) ECU söû duïng caùc tín hieäu naøy ñeå xaùc ñònh khoaûng thôøi gian phun caàn thieát nhaèm ñaït ñöôïc tyû leä khí- nhieân lieäu toái öu phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoaït ñoäng hieän thôøi cuûa ñoäng cô. 2 3 1 Hình 2.6. Sô ñoà heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô. 1-Voøi phun ; 2-ECU ñoäng cô ; 3-Caùc caûm bieán ; • Ñaùnh löûa sôùm ñieän töû(ESA): Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 13 MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ECU ñoäng cô laäp trình vôùi soá lieäu ñeå ñaûm baûo thôøi ñieåm ñaùnh löûa toái öu döôùi baát kyø cheá ñoä hoaït ñoäng naøo cuûa ñoäng cô. Döïa treân caùc soá lieäu naøy, vaø caùc soá lieäu do caùc caûm bieán theo gioõi caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô cung caáp nhö moâ taû döôùi ñaây. ECU ñoäng cô seõ gôûi tín hieäu IGT(thôøi ñieåm ñaùnh löûa) ñeán IC ñaùnh löûa ñeå phoùng tia löûa ñieän taïi thôøi ñieåm chính xaùc. 3 1 2 4 5 Hình 2.7. Sô ñoà ñieàu khieån ñoäng cô (ñaùnh löûa sôùm ñieän töû). 1-Bugi ; 2-Boä chia ñieän ; 3-Cuoän ñaùnh löûa vaø IC ñaùnh löûa ;4-ECU ñoäng cô ; 5Caùc caûm bieán • ISC (Ñieàu khieån toác ñoä khoâng taûi): ECU ñoäng cô laäp trình vôùi caùc giaù trò toác ñoä ñoäng cô tieâu chuáøn töông öùng vôùi caùc ñieàu kieän nhö sau: - Nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. - Ñieàu hoøa khoâng khí(A/C) Caùc caûm bieán truyeàn tín hieäu ñeán ECU noù seõ ñieàu khieån doøng khí baèng van IGC, chaïy qua ñöôøng khí phuï vaø ñieàu chænh toác ñoä khoâng taûi ñeán giaù trò tieâu chuaån. • Chöùc naêng chaån ñoaùn: Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 14 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE ECU ñoäng cô thöôøng xuyeân theo gioõi caùc tín hieäu gôûi ñeán töø caùc caûm bieán khaùc nhau. Neáu noù phaùt tín hieäu ra baát kyø hö hoûng naøo trong caùc tín hieäu ñaàu vaøo, ECU ñoäng cô seõ löu döõ lieäu hö hoûng trong boä nhôù cuûa noù vaø baät saùng ñeøn “CHECK ENGINE”. Khi caàn thieát noù seõ hieån thò hö hoûng baèng caùch nhaùy ñeøn “CHECK ENGINE”, qua duïng cuï queùt hay phaùt ra tín hieäu ñieän aùp. • Chöùc naêng an toaøn: Neáu caùc tín hieäu vaøo ECU ñoäng cô khoâng bình thöôøng, ECU ñoäng cô seõ chuyeån sang duøng caùc giaù trò tieâu chuaån löu ôû boä nhôù trong ñeå ñieàu khieån ñoäng cô, ñieàu naøy cho pheùp noù ñieàu khieån ñöôïc ñoäng cô neân tieáp tuïc ñöôïc hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa xe. • Chöùc naêng döï phoøng: Neáu thaäm chí trong tröôøng hôïp moät phaàn cuûa ECU khoâng hoaït ñoäng, chöùc naêng döï phoøng vaån coù theå tieáp tuïc ñieàu khieån vieäc phun nhieân lieäu vaø thôøi ñieåm ñaùnh löûa. Ñieàu naøy cho pheùp noù ñieàu khieån ñoäng cô neân tieáp tuïc ñöôïc hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa xe. ECU ñoäng cô coøn ñieàu khieån caû heä thoáng ñieàu khieån khí vaø caùc heä thoáng phuï khaùc. 2.4.2. KEÁT CAÁU CUÛA HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ: Sô ñoà khoái nhö hình sau: Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 15 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 16 CAÙC CAÛM BIEÁN CAÙC BOÄ CHAÁP HAØNH CAÛM BIEÁN AÙP SUAÁT ÑÖÔØNG PIM #1 EFI OÁNÑOÀ G NAÏ P (LOAÏ I D.EFI) AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE VOØI PHUN NO.1 VAØ 3 #2 VOØI PHUN NO.2 VAØ 4 G,NE BOÄ CHIA ÑIEÄN -Tín hieäu goác truïc khuyûu IGT ESA -Tín hieäu toác ñoä ñoäng cô CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ NÖÔÙC CAÛM BIEÁN NHIEÄT ÑOÄ KHÍ NAÏP IGF IDL KHOÙA ÑIEÄN CÖÏC(CÖÏC ST) Tín hieäu khôûi ñoäng STA CAÛM BIEÁN OÂXY BIEÁN TRÔÛ COÂNG TAÉC KHÔÛI ÑOÄNG TRUNG GIAN CUOÄN DAÂY ÑAÙNH LEÛA THA CAÛM BIEÁN VÒ TTRÍ BÖÔÙM GA Tín hieäu khoâng taûi Tín hieäu vò trí böôùm ga CAÛM BIEÁN TOÁC ÑOÄ XE IC ÑAÙNH LÖÛA THW VTA BOÄ CHIA ÑIEÄN ECU ÑOÄNG CÔ CAÙC BUGI ISC ISC SPD RSC RSO OX VAF HT VAN ÑIEÀU KHIEÅN TOÁC ÑOÄ KHOÂNG TAÛI ÑIEÀU KHIEÅN SAÁY CAÛM BIEÁN OÂXY NSW BOÄ SAÁY CAÛM BIEÁN OÂXY Hình 2.7. sô ñoà khoái keáELS t caáu cuûa heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô RÔLE ÑEØN HAÄU VAØ SAÁY KÍNH 3.THIEÁT KEÁ MOÂ HÌNH: ÑIEÀYEÂ U HOØ A KHOÂ NGHÌNH: KHÍ 3.1. U CAÀ U MOÂ FC A/C ÑIEÀU KHIEÅN BÔM NHIEÄT LIEÄU RÔLE MÔÛ MAÏCH W Do moâ hình laø moät thieát bò söûKNK duïng trong coâng taùc hoïc taäp vaø daïy hoïc , neân coù CAÛM BIEÁN KÍCH NOÅ nhöõng yeâu caàu chính nhö sau: ÑEØN BAÙO KIEÅM TRA ÑOÄNG CÔ TE1 BATT AÊCQUY •GIAÉ Phaû i theåMhieä n roû raøng , deå hieåu nguyeân lyù cuûa heä thoáng maø noù trình baøy C KIEÅ TRA TE2 • Deã daøng söû duïng vaø ñieàu khieån +B RÔLE EFI CHÍNH • Kích thöôùc va økhoái löôïng khoâng lôùn laém • Coù ñoä beàn vöõng cao hoaït ñoäng oån ñònh tin caäy 3.2. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ: Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 17 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE Tæì yãu cáöu cuía mä hçnh ta choün cuûm chi tiãút cuía loaûi hãû thäúng phun xàng D-JETRONIC làõp trãn âäüng cå 4A-FE, båíi vç ngaìy nay hãû thäúng phun xàng naìy âæåüc æïng duûng räüng raîi vaì nhiãöu hãû thäúng âaî chæïng thæûc khaí nàng váûn haình täút nhæ sau: 3.2.1. Hãû thäúng âiãöu khiãøn âiãûn tæí: • Caím biãún aïp suáút âæåìng äúng naûp: Caím biãún aïp suáút âæåìng äúng naûp duìng âäü chán khäng âæåüc taûo ra trong buäöng chán khäng. Âäü chán khäng trong buäöng naìy gáön nhæ tuyãût âäúi vaì noï khäng bë aính hæåíng båíi sæû dao âäüng cuía aïp suáút khê quyãøn xáøy ra do sæû thay âäøi âäü cao. Caím biãún aïp suáút âæåìng äúng naûp so saïnh aïp suáút âæåìng äúng naûp våïi âäü chaân khäng naìy vaì phaït ra tên hiãûu PIM nãn tên hiãûu naìy cuîng khäng bë dao âäüng theo sæû thay âäøi cuía aïp suáút khê quyãøn . Âiãöu âoï cho pheïp ECU giæí âæåüc tyí lãû khê-nhiãn liãûu åí mæïc täúi æu åí báút kyì âäü cao naìo • Caím biãún vë trê bæåïm ga: Coï 2 loaûi :loaûi tiãúp âiãøm vaì loaûi tuyãún tênh. Ta choün kiãøu tuyãún tênh vç loaûi caím biãún naìy xaïc âënh tæìng vë trê måí cuía caïnh bæåïm ga, giuïp cho viãûc nháûn biãút âäü måí cuía caïnh bæåïm ga chênh xaïc hån. • Bäü taûo tên hiãûu G vaì NE Coï 3 loaûi : loaûi âàût trong bäü chia âiãûn, loaûi caím biãún vë trê cam vaì loaûi riãng reí. Tuy caïc loaûi naìy khaïc nhau vãö caïch làõp âàût nhæng caïc chæïc nàng cå baín laì giäúng nhau . Nãn våïi viãûc laìm mä hçnh thç ta choün loaûi âàût trong bäü chia âiãûn . • Caím biãún nhiãût âäü næåïc . • Caím biãún nhiãût âäü khê naûp • Caím biãún äxy. Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 18 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE Coï hai loaûi : Loaûi phán tæí Zicänia vaì loaûi pháön tæí Titan chuïng khaïc nhau chuí yãúu vãö váût liãûu cuía pháön tæí caím nháûn. Ta choün loaûi Zicänia . • Caím biãún kêch näø. • Tín hieäu star. 3.2.2 . Hãû thäúng nhiãn liãûu: • Båm nhiãn liãûu. Ta choün loaûi âàût trong bçnh vç loaûi naìy taûo ra êt rung âäüng vaì tiãúng äön hån so våïi caïc loaûi trãn âæåìng äúng . • Âiãöu khiãøn båm nhiãn liãûu . Âiãöu khiãøn báût tàõt bàòng ECU âäüng cå . • Loüc nhiãn liãûu . • Bäü äøn âënh aïp suáút . • Voìi phun. Coï 2 loaûi voìi phun âæåüc sæí duûng hiãûn nay, âoï laì voìi phun coï âiãûn tråí cao vaì voìi phun coï âiãûn tråí tháúp nhæng maûch âiãûn duìng cho 2 kiãøu naìy cå baín laì giäúng nhau. Ta choün loaûi voìi phun âiãûn tråí cao vç duìng voìi phun âiãûn tråí tháúp âãø traïnh quaï nhiãût do doìng låïn qua kim thç ta phaíi duìng thãm mäüt âiãûn tråí näúi tiãúp giæîa cäng tàõc maïy vaì kim. 3.2.3. Âaïnh læía âiãûn tæí (ESA): - Tên hiãûu IGF (xaïc nháûn âaïnh læía). - Tên hiãûu IGT( thåìi âiãøm âaïnh læía) 3.2.4. Âiãöu khiãøn täúc âäü khäng taíi (ISC): Coï 4 loaûi : Loaûi mätå bæåïc, loaûi cuäün dáy quay, loaûi ACV âiãöu khiãøn hãû säú taïc duûng vaì loaûi VSV âiãöu khiãøn báût tàõt : Ta choün loaûi van âiãûn tæì quay vç loaïi van ISC loaûi naìy nhoí, goün vaì nheû do van coï thãø cho háúp læåüng khê låïn chaûy qua noï cuîng Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Trang 19 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG NHIEÂN LIEÄU ÑOÄNG CÔ 4A - FE âæåüc duìng âãø âiãöu khiãøn toác âäü khäng taíi nhanh, vaì khäng taíi duìng thãm mäüt van khê phuû. 3.2.5. Cháøn âoaïn: Giaï trë cuía tênh hiãûu thäng baïo âiãún ECU ràòng noï bçnh thæåìng âáöu vaìo cuîng nhæ âáöu ra âæåüc cäú âënh âäúi våïi tên hiãûu âoï . Khi tên hiãûu cuía mäüt maûch naìo âoï khäng bçnh thæåìng so våïi giaï trë cäú âënh naìy, maûch âoï coi nhæ coï hæ hoíng. 3.3. ÑAËC ÑIEÅM CAÙC CUÏM CHI TIEÁT TREÂN MOÂ HÌNH: 3.3.1. Heä thoáng nhieân lieäu: Nhieân lieäu ñöôïc bôm ra khoûi bình baèng bôm nhieân lieäu ñi qua loïc nhieân lieäu , sau ñoù ñöôïc ñöa ñeán caùc voøi phun. AÙp suaát nhieân lieäu taïi caùc voøi phun ñöôïc duy trì lôùn hôn so vôùi aùp suaát ñöôøng oáng naïp mäüt giaù trò khoâng ñoåi tuøy theo loaïi ñoäng cô. Khi nhieân lieäu phun ra, aùp suaát nhieân lieäu thay ñoåi moät chuùt trong ñöôøng oáng nhieân lieäu . Moät voøi phun ñöôïc laép ôû phía tröôùc cuûa moåi xilanh vaø löôïng nhieân lieäu phun ñöôïc ñieàu khieån baèng âoä daøi khoaûng thôøi gian doøng ñieän chaïy qua voøi phun. Löôïng nhieân lieäu thöøa seõ ñöôïc traû veà thuøng chöùa theo ñöôøng oáng xaû nhieân lieäu veà taïi boä ñieàu aùp. Nhö vaäy khi laøm vieäc nhieân lieäu seõ ñöôïc vaän chuyeån lieân tuïc trong maïch nhieân lieäu . Bình xaêng Bôm nhieân lieäu OÁng nhieân lieäu Loïc nhieân lieäu Boä giaûm rung ñoäng OÁng hoài OÁng phaân phoái Boä oån ñònh aùp suaát : aùp suaát thaáp. : aùp suaát cao. Caùc voøi phun Svth : Leâ Ngoïc Lónh – Lôùp 98C4B Hình 3.1. Sô ñoà heä thoáng nhieân lieäu. Trang 20
- Xem thêm -