Tài liệu Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC ……………………….&………………………. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: MOÂ HÌNH GIAÛNG DAÏY HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG XE GAÉN MAÙY GVHD: PGS.TS ÑOÃ VAÊN DUÕNG SVTH: DÖÔNG THAØNH LONG ÑOAØN QUANG LÔÙP: 05305A TP. HOÀ CHÍ MINH – 07/2007 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC ……………………….&………………………. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi: MOÂ HÌNH GIAÛNG DAÏY HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG XE GAÉN MAÙY GVHD: PGS.TS ÑOÃ VAÊN DUÕNG SVTH: DÖÔNG THAØNH LONG ÑOAØN QUANG LÔÙP: 05305A TP. HOÀ CHÍ MINH – 07/2007 Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 1 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH Ñoà aùn toát nghieäp COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp- Töï Do-Haïnh Phuùc KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ NHIEÄM VUÏ LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân: Döông Thaønh Long - 05305011 Ñoaøn Quang - 05305014 Lôùp: 05305A Ngaønh: cô khí ñoäng löïc 1. Ñaàu ñeà luaän aùn: moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe gaén maùy 2. Caùc soá lieäu ban ñaàu: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3. Noäi dung luaän aùn: - Cheá taïo moâ hình heä thoáng phun xaêng xe gaén maùy Wave-i - Vieát thuyeát minh: + Toång quan veà heä thoáng phun xaêng treân xe maùy. + Giôùi thieäu caùc maïch ñieän xe gaén maùy phun xaêng ñieän töû. + Moâ hình heä thoáng phun xaêng xe maùy Wave-i. + Soaïn baøi giaûng heä thoáng phun xaêng treân xe maùy. 4. Caùn boä höôùng daãn: Phaàn Hoï vaø teân caùn boä höôùng daãn 5. Ngaøy giao nhieäm vuï:…………………………………………………………………………………………………….. 6. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï:………………………………………………………………………………………. Caùn boä höôùng daãn Kyù teân Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Thoâng qua boä moân Ngaøy thaùng naêm 2007 Trang 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 3 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 4 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Lôøi caûm ôn Trong thôøi gian thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät, nhôø söï taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ cuûa caùc thaày, coâ thì ñoà aùn ñaõ hoaøn thaønh toát ñeïp.Chuùng em xin toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán: - Thaày PGS.TS Ñoã Vaên Duõng laø ngöôøi tröïc tieáp höôùng daãn vaø taïo moïi ñieàu kieän cho chuùng em trong suoát quaù trình thöïc hieän ñoà aùn. - Thaày Leâ Vaên Ñieän laø giaûng vieân Tröôøng Cao Ñaúng Giao Thoâng Vaän Taûi III ñaõ giuùp ñôõ taän tình trong nhöõng luùc tuïi em gaëp khoù khaên. - Ban laõnh ñaïo Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät vaø caùc thaày coâ trong Khoa Cô Khí Ñoäng Löïc ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. - Cuoái cuøng laø gia ñình vaø baïn beø cuûa chuùng em ñaõ cuøng nhau trao ñoåi thoâng tin, kinh nghieäm trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp. Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 5 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Muïc luïc Trang bìa Nhieäm vuï ñoà aùn toát nghieäp. Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn. Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân duyeät. Lôøi caûm ôn. Muïc luïc. Kyù hieäu vaø vieát taét. Lôøi noùi ñaàu. Noäi dung cuûa ñeà taøi. Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû treân xe maùy 1.1 Giôùi thieäu chung veà heä thoáng phun xaêng treân xe maùy 1.2 Giôùi thieäu moät vaøi loaïi xe maùy phun xaêng ñieän töû 1.3 Öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa heä thoáng phun xaêng ñieän töû. Chöông 2: Giôùi thieäu caùc maïch ñieän xe maùy phun xaêng ñieän töû. 2.1 Maïch ñieän xe SH i Honda 2.2 Maïch ñieän xe SCR Honda 2.3 Maïch ñieän xe PS Honda 2.4 Maïch ñieän xe Future Neo FI Honda Chöông 3: Moâ hình heä thoáng ñieän phun xaêng xe maùy Wave- i 3.1 Caáu taïo moâ hình 3.2 Sô ñoà maïch ñieän 3.3 Muïc ñích vaø yeâu caàu khi söû duïng moâ hình Chöông 4: Baøi giaûng heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy Wave-i Baøi 1: Kieåm tra maïch caáp nguoàn Baøi 2: Kieåm tra rôle. Baøi 3: Kieåm tra caûm bieán. Baøi 4: Kieåm tra hoäp ECM. Baøi 5: Kieåm tra heä thoáng nhieân lieäu. Baøi 6: Kieåm tra heä thoáng ñaùnh löûa. Baøi 7: Ñoïc maõ loãi heä thoáng phun xaêng xe Wave-i. Keát luaän vaø ñeà nghò. Taøi lieäu tham khaûo Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 17 20 22 24 26 29 33 36 38 43 46 50 52 54 56 62 63 Trang 6 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Kyù hieäu vaø vieát taét - CKP sensor (Crankshaft Position sensor): caûm bieán vò trí truïc khuyûu. - ECM (Engine Control Module): Boä ñieàu khieån trung taâm. - ECT sensor (Engine coolant temperature sensor): caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. - E2: Mass cuûa caûm bieán. - IAT sensor (Intake air temperature sensor): caûm bieán nhieät ñoä khí naïp - ISCV (Idle Speed Control Valve) :Van ñieàu khieån caàm chöøng - MAP sensor ( Manifold Absolute Pressure sensor): caûm bieán aùp suaát treân ñöôøng oáng naïp. - PIM : Tín hieäu töø Map sensor gôûi veà ECM. - TP sensor (Throttle Position sensor): caûm bieán böôùm ga. - VC: Ñieän aùp 5V töø ECM caáp cho caûm bieán. - VTA (Voltage Throttle Angle): Tín hieäu töø vò trí böôùm ga gôûi ñeán ECM. - EOT sensor (Engine Oil Temperature): caûm bieán nhieät ñoä daàu ñoäng cô. - DLC (Data Link Connector): ñaàu noái döõ lieäu. - MIL (Malfunction Indicating Lamp): ñeøn baùo söï coá. òCaùc kyù hieäu maøu daây: - Bl (Black): ñen. - Y (Yello): vaøng. - Br (Brown): naâu. - W (White): traéng. - Bu (Blule): xanh bieån. - G (Green): xanh luïc. - P (Pink): hoàng. - Lg (Light Green): xanh caây lôït. - Gr (Gray): xaùm. - O (Organe): cam. Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 7 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Lôøi noùi ñaàu ÔÛ nöôùc ta, xe maùy laø phöông tieän giao thoâng khaù phoå bieán.Vì vaäy, nhu caàu hoïc ngheà söûa chöõa xe gaén maùy ngaøy caøng taêng, theâm vaøo ñoù laø chöông trình daïy ngheà xe maùy cho hoïc sinh phoå thoâng cuõng ñaõ ñöôïc Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo trieån khai. Do vaäy,nhaø tröôøng phaûi luoân ñöa vaøo chöông trình hoïc nhöõng thaønh töïu khoa hoïc môùi nhaát, löôïng thoâng tin truyeàn ñeán hoïc sinh ngaøy caøng phöùc taïp vaø ña daïng. Moät trong nhöõng thaønh töïu môùi naøy ñoù laø heä thoáng phun xaêng ñieän töû ñieàu khieån baèng vi xöû lyù aùp duïng cho xe maùy. Haàu heát xe maùy hieän nay söû duïng boä cheá hoaø khí vaø ñaùnh löûa ñieän töû CDI. Vì theá maø löôïng tieâu hao nhieân lieäu nhieàu hôn, hieäu suaát söû duïng nhieân lieäu khoâng cao vaø moâi tröôøng ngaøy caøng oâ nhieåm.Ñeå khaéc phuïc ñöôïc ñieàu naøy thì xe maùy söû duïng coâng ngheä phun xaêng ñieän töû seõ tính ñöôïc löôïng nhieân lieäu lyù töôûng caàn phaûi phun vaøo buoàng ñoát giuùp söû duïng nhieân lieäu hieäu quaû vaø giaûm thieåu möùc hao phí, ñoàng thôøi coøn giuùp xe khôûi ñoäng nhanh choùng ngay caû khi thôøi tieát laïnh vaø bình accu bò hö. Ñeå giuùp ngöôøi hoïc hieåu roõ hôn veà heä thoáng ñieän töû xe maùy thì “ Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy” laø moät ñeà taøi thieát thöïc cho sinh vieân naêm cuoái laøm ñoà aùn toát nghieäp ra tröôøng. Ñeán nay, moâ hình giaûng daïy töông ñoái hoaøn chænh, tuy coøn nhieàu thieáu soùt nhöng nhìn chung thì ñaït yeâu caàu ñeà ra. Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 8 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Phaàn noäi dung Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 9 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Chöông 1 Toång quan veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 10 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Chöông 1: Toång quan veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû treân xe maùy 1.1 Giôùi thieäu chung veà heä thoáng phun xaêng ñieän töû xe maùy: Heä thoáng ñieàu khieån phun xaêng bao goàm caùc caûm bieán lieân tuïc ño ñaïc caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô. Boä ECM seõ nhaän caùc tín hieäu naøy döôùi daïng xung ñieän hoaëc ñieän aùp thay ñoåi töø caùc caûm bieán ñöa ñeán. Sau ñoù boä ñieàu khieån trung taâm CPU seõ tính toaùn caùc döõ lieäu chöùa trong boä nhôù vaø hình thaønh caùc xung ñieän ñeå ñieàu khieån cô caáu chaáp haønh . 1.1.1 Sô ñoà caáu truùc cuûa heä thoáng ñieàu khieån laäp trình cho ñoäng cô: Input (sensor) Output (actuators) Bank angle oxi Oxy E injector CKPCKP Ignition System ECTECT C IACV IAT IAT TP TP M Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Diagnostic System Trang 11 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp 1.1.2 Sô ñoà caùc khoái chöùc naêng: Ñieàu khieån toác ñoä caàm chöøng Heä thoáng caáp khí MAP Caùc caûm bieán khaùc Caûm bieán böôùm ga ECM Ñoäng cô Kim phun Heä thoáng caáp nhieân lieäu Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 12 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp 1.2 Giôùi thieäu moät vaøi loaïi xe maùy phun xaêng ñieän töû: 1.2.1 Xe maùy Future Neo FI: Hình1.1: Future Neo FI maøu ñoû loaïi vaønh ñuùc Hình 1.2: Future Neo FI maøu traéng loaïi nan hoa Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 13 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp a. Giôùi thieäu vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: - Ngaøy 20/4/2007, coâng ty Honda Vieät Nam chính thöùc giôùi thieäu Saûn phaåm xe maùy môùi mang teân Future Neo FI ra thò tröôøng Vieät nam. - Future Neo FI laø phieân baûn caûi tieán töø maãu xe Future Neo öùng duïng coâng ngheä phun xaêng ñieän töû PGM – FI (Programed Fuel Injection). Coâng ngheä naøy tröôùc nay chæ öùng duïng cho oâ toâ, xe maùy phaân khoái lôùn vaø raát haïn cheá ñoái vôùi xe maùy côû nhoû do ñaëc thuø coâng ngheä vaø giaù thaønh. - Heä thoáng phun xaêng ñöôïc moät maùy tính sieâu nhoû goïi laø ECM (Boä ñieàu khieån trung taâm) ñieàu khieån töï ñoäng ñeå ñaûm baûo cung caáp nhieân lieäu/ khí toái öu vaøo buoàng ñoát. Coù caùc caûm bieán giaùm saùt caùc hoaït ñoäng thoâng soá cuûa xe nhö: + Tình traïng hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô (caûm bieán vò trí truïc cam). + Nhieät ñoä ñoäng cô (caûm bieán nhieät ñoä ñoäng cô). + Aùp suaát khoâng khí (caûm bieán MAP). + YÙ ñònh cuûa ngöôøi laùi (caûm bieán goùc nghieâng xe). Caùc caûm bieán naøy gôûi tín hieäu ñeán ECM, ECM seõ tieáp nhaän, xöû lyù vaø ñöa tín hieäu ñeán boä chaáp haønh ñeå töø ño ECMù: C Ra quyeát ñònh löôïng nhieân lieäu vaø khí caàn cung caáp cho ñoäng cô. C Tính toaùn chính xaùc thôøi ñieåm phun nhieân lieäu vaø ñaùnh löûa. Keát quaû : nhieân lieäu seõ ñöôïc ñoát chaùy hieäu quaû nhaát daãn ñeán tieát kieäm nhieân lieäu vaø giaûm löôïng khí thaûi ñoäc haïi. òNgoaøi caûi tieán ñoäng cô, Future Neo FI coøn caùch taân ngoaïi thaát ñeå noù sinh ñoäng vaø tinh teá hôn: EAán töôïng veà kieåu daùng: sang troïng vaø cao caáp. ETem xe ba chieàu sang troïng, toân theâm veû lòch laõm. E Coâng-tô-meùt laáy caûm höùng thieát keá töø xe hôi. E Maët naï tinh xaûo. E Ñeøn halogen ña chieàu. E Khoaù töø nhieàu chöùc naêng. E Hoäp ñoà döôùi yeân ñaët vöøa muõ baûo hieåm. b.Thoâng soá kyõ thuaät: - Troïng löôïng: 105kg - Daøi × roäng× cao: 1089mm× 705mm× 1075mm - Ñoä cao yeân: 767mm. - Dung tích bình xaêng: 3.7lít. - Loaïi ñoäng cô: Xaêng, 4 kyø, Laøm maùt baèng khoâng khí. - Dung tích xilanh: 124cm3. - Ñöôøng kính× haønh trình piston: 52.4mm× 57.9mm. - Tyû soá neùn: 9.3:1 Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 14 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp 1.2.2 Xe maùy SH-i: Hình1.3: Xe maùy SH-i Rơle bơm Rơle Stop Bôm nhieân lieäu ECM Kim phun Coâng taét maùy Caûm bieán Goùc nghieâng Caûm bieán Oxy Caûm bieán ECT DLC Hình 1.4: Caáu taïo beân trong xe maùy SH-i Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 15 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp a.Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Töông töï nhö heä thoáng phun xaêng ñieän töû cuûa xe Future Neo FI, xe SH-i cuõng coù caùc caûm bieán giaùm saùt caùc hoaït ñoäng thoâng soá cuûa xe nhö: E Caûm bieán goùc nghieâng xe. E Caûm bieán oxy. E Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. E Caùc caûm bieán naèm trong thaân böôùm ga vaø ECM: + Caûm bieán aùp suaát tuyeät ñoái treân ñöôøng oáng naïp. + Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp. + Caûm bieán böôùm ga. Caùc caûm bieán naøy gôûi tín hieäu ñeán ECM, ECM seõ tieáp nhaän, xöû lyù vaø ñöa tín hieäu ñeán boä chaáp haønh ñeå töø ño ECMù: C Ra quyeát ñònh löôïng nhieân lieäu vaø khí caàn cung caáp cho ñoäng cô. C Tính toaùn chính xaùc thôøi ñieåm phun nhieân lieäu vaø ñaùnh löûa. òNgoaøi caûi tieán ñoäng cô, SHi coøn coù caùc ñieåm noåi baät: - Ngoaïi hình cuûa SHi khoeû khoaén, thanh thoaùt vôùi caùc ñöôøng neùt goïn gaøng. - Khe taûn nhieät lôùn hình quaû traùm ngöôïc traán giöõ ngay chính giöõa maët naï xe vôùi logo SHi noåi baät. - Cuïm ñeøn tín hieäu vuoát leân phía treân oâm saùt vieàn croâm cuûa khe taûn nhieät. - Ñeøn pha lôùn ñaët ngay treân tay laùi ñeå taïo vuøng saùng roäng vaø xa, ñoàng thôøi cuõng deã daøng hôn cho ngöôøi laùi khi quan saùt ñöôøng ôû nhöõng goùc cua. - Baùnh xe ñöôïc thieát keá vôùi kích thöôùc lôùn, keát hôïp vôùi maûng thaân sau maûnh neân maëc duø kích thöôùc lôùn nhöng troâng xe vaãn nheï nhaøng vaø thaân thieän. b.Thoâng soá kyõ thuaät: SHi-125 - Troïng löôïng: 134kg 2020mm× 700mm× 1140mm - Daøi × roäng× cao: - Ñoä cao yeân: 790mm. - Dung tích bình xaêng: 7.5lít. - Loaïi ñoäng cô: Xaêng, 4 kyø, moät xilanh, laøm maùt baèng nöôùc. - Dung tích xilanh: 124.6cm3. - Ñöôøng kính× haønh trình piston: 52.4mm× 57.8mm. - Tyû soá neùn: 11:1 Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 16 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp 1.2.3 Xe maùy PS-i: Hình1.5: Xe maùy PSi - Thò tröôøng xe tay ga cao caáp vöøa coù theâm loaïi xe môùi mang nhaõn hieäu Honda PS ñöôïc nhaäp khaåu nguyeân chieác. Giaù baùn leû töø 6400 – 6600 USD/ chieác. - Nguyeân lyù hoaït ñoäng töông töï nhö Shi vaø Future Neo FI. Tuy nhieân, kieåu daùng xe ñöôïc thieát keá khaù ñoäc ñaùo taïo neân söï haøi hoaø giöõa maïnh meõ vaø trang nhaõ. Phía tröôùc ñöôïc thieát keá hao hao nhö xe SH, nhöng phaàn ñeøn phía tröôùc laïi khaù gioáng kieåu xe Piaggio, coøn phaàn hoâng vaø ñuoâi laïi na naù chieác Dylan. - Neáu ví SHi laø coâ gaùi goïn gaøng, mang chaát theå thao thì thaân hình PSi ñaày ñaën hôn. Nhöõng maûng hình troøn bao boïc quanh thaân xe, theâm vaøi ñöôøng gaân uoán löôïn taêng veû cöùng caùp cho daùng ngoaøi. Ñoâi xi-nhan ñöôïc ñaët caùch haún ra taïo caûm giaùc maët naï cuûa xe lôùn hôn. Ngoaøi ra PSi söû duïng loáp xe coù kích thöôùc nhoû hôn vôùi loáp xe daøy hôn taïo caûm giaùc ñaàm vaø chaéc hôn SHi. Ñieåm khaùc bieät laø PSi coù ñeøn baùo heä thoáng phun xaêng ñieän töû F I ñöôïc taùch rieâng. Caùc ñeøn baùo khaùc vaø caùc ñoàng hoà ñöôïc boá trí trong maët ñoàng hoà lôùn hình haït ñieàu. - Laø nhöõng phieân baûn söû duïng ñoäng cô môùi nhaát cuûa Honda daønh cho doøng scooter, PSi seõ giuùp giaûm thieåu noàng ñoä khí thaûi vaø chæ soá tieâu thuï nhieân lieäu, ñaëc bieät ngöôøi laùi seõ coù caûm giaùc ñaàm hôn khi phaûi di chuyeån treân nhöõng quaõng ñöôøng xa. 1.3 Öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa heä thoáng phun xaêng ñieän töû 1.3.1 Öu ñieåm: - Toái öu hoaù löôïng xaêng bôm vaøo ñeå taïo hoaø khí coù tyû leä chaùy toát nhaát trong xi lanh. - Giuùp ñoäng cô laøm vieäc oån ñònh. - Taêng coâng suaát ñoäng cô. - Giaûm möùc tieâu hao nhieân lieäu. Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 17 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Ngaøy 20/4/2207 HondaVieät Nam giôùi thieäu maãu xe môùi Future Neo FI aùp duïng coâng ngheä phun xaêng ñieän töû ñaàu tieân ñöôïc saûn xuaát taïi Vieät Nam vaø möùc tieâu hao nhieân lieãu thaáp hôn 6% so vôùi Future Neo. - Khí thaûi saïch vaø giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng. Future Neo FI coù löôïng khí thaûi chæ baèng ½ khí thaûi theo tieâu chuaån Euro 2 vôùi khí CO (carbon oxide) vaø HC (hydro carbon). - Khaû naêng khôûi ñoäng vaø vaän haønh toát trong caùc ñieàu kieân laùi xe khaùc nhau. - Nhöõng söï coá lieân quan ñeán töøng caûm bieán ñöôïc maõ hoaù trong boä ECM vaø caùc kyõ thuaät vieân phaûi söû duïng boä giaûi maõ ñeå ñoïc loãi. Nhôø maùy ñoïc loãi maø thôï söûa xe coù theå bieát chính xaùc thieát bò naøo hoûng ñeå leân phöông aùn khaéc phuïc chöù khoâng moø maãm nhö vôùi xe trang bò cheá hoaø khí. 1.3.2 Haïn cheá: - Coâng ngheä phun xaêng ñieän töû khoù aùp duïng cho xe maùy phaân khoái nhoû nhaát laø giaûm thieåu kích thöôùc cuûa caùc chi tieát maùy. - Giaù thaønh xe cao. - Do caàn quaù nhieàu thoâng soá ñeå toái öu hoaù quaù trình phun nhieân lieäu neân heä thoáng naøy deã gaëp caùc söï coá: + Neáu moät caûm bieán naøo ñoù hoaït ñoäng khoâng bình thöôøng hoaëc hoûng thì thoâng tin gôûi ñeán ECM seõ sai vaø aûnh höôûng ñeán toaøn boä heä thoáng. + Bôm nhieân lieäu hoûng, bôm khoâng ñuû aùp suaát hoaëc löu löôïng thaáp thì ñoäng cô seõ cheát maùy ñoät ngoät, khoâng khôûi ñoäng ñöôïc, hao xaêng baát thöôøng. + Chaát löôïng nhieân lieäu khoâng toát hoaëc boä loäc laøm vieäc khoâng hieäu quaû seõ daãn tôùi vieäc kim phun bò taét, ñoùng caën. + Doøng ñieän khoâng ñaùp öùng yeâu caàu thì kim phun bò taét. Vì vaäy, löôïng xaêng cung caáp khoâng ñuû theo nhu caàu thöïc teá neân xe yeáu vaø thöôøng xuyeân cheát maùy. + Vaán ñeà cuoái cuøng laø thieát bò ñieàu khieån trung taâm bò hoûng. Hieän nay, caùc ECM ñeàu ñöôïc saûn xuaát rieâng cho töøng maãu xe vaø caùc thoâng soá, keát caáu vi maïchkeå caû döõ lieäu ñöôïc löu trong boä nhôù cheát PROM, ngöôøi söû duïng khoâng bieát. Vì vaäy khi xaûy ra hoûng hoùc chæ coù theå kieåm tra caùc thoâng soá vaøo vaù ra cuûa ECM. Daáu hieäu nhaän bieát ECM bò hoûng laø caùc caûm bieán hoaït ñoäng toát nhöng kim phun khoâng kích hoaït. Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 18 Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TPHCM Ñoà aùn toát nghieäp Chöông 2 Giôùi thieäu caùc maïch ñieän xe maùy phun xaêng ñieän töû Moâ hình giaûng daïy heä thoáng phun xaêng xe maùy Trang 19
- Xem thêm -