Tài liệu Mô hình cty mẹ - cty con tại tổng cty chè vn

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A. Lêi nãi ®Çu Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XIX c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ®· nèi tiÕp nhau ra ®êi ë c¸c níc t b¶n. Nã lµ mét tæ chøc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, ®¹i diÖn cho tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ nÒn kinh tÕ - x· héi, lµ c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ víi nhau vÒ c«ng nghÖ vµ lîi Ých kinh tÕ. ë níc ta hiÖn nay, quan hÖ s¶n xuÊt ®· cã bíc ®æi míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. §¶ng vµ Nhµ níc ta chñ tr¬ng thùc hiÖn c¶i c¸ch toµn diÖn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ víi viÖc theo m« h×nh "C«ng ty mÑ - C«ng ty con" lµ mét trong híng ®i ®Çu. §©y lµ m« h×nh ®· ®îc kh¸ nhiÒu c¸c doanh nghiÖp trªn thÕ giíi ¸p dông vµ gÆp h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, §¶ng vµ Nhµ níc ®· dÇn chuyÓn ®æi c¸c Tæng c«ng ty lín theo m« h×nh tiªn tiÕn nµy lµ Tæng c«ng ty chÌ còng sÏ kh«ng n»m ngoµi ngo¹i lÖ ®ã. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt vÒ vèn, c«ng nghÖ, nguån lùc bao gåm c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ thÞ trêng ®¶m b¶o viÖc Tæng c«ng ty ViÖt Nam chuyÓn ®æi theo m« h×nh "C«ng ty mÑ- C«ng ty con" lµ mét bíc tiÕn lªn cña viÖc ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ níc ta nãi chung. Bµi viÕt nµy em ®· ®îc chØ b¶o, híng dÉn rÊt tËn t×nh cña thÇy §ç Hoµng Toµn vµ c¸c chó, c¸c b¸c ë Tæng c«ng ty chÌ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! B. Néi dung Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam vµ m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty chÌ ViÖt Nam 1.1.1. Giai ®o¹n tõ khi thµnh lËp 1974 ®Õn n¨m 1995 Cïng víi mét sè mÆt hµng nh cµ phª, ®iÒu, l¹c, chÌ … lµ mét s¶n phÈm chiÕn lîc cã u thÕ m¹nh ë níc ta. Víi sù t¨ng trëng, tËp trung, ®¸p øng nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. Vµ theo quyÕt ®Þnh sè 95/CP ngµy 19/4/1994 cña Héi ®ång ChÝnh phñ thµnh lËp Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp chÌ ViÖt Nam trªn c¬ së hîp nhÊt c¸c nhµ m¸y xuÊt khÈu cña Trung ¬ng vµ mét sè xÝ nghiÖp chÌ h¬ng ë miÒn B¾c. M« h×nh cña Liªn hiÖp lóc ®ã chØ lµ c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp vµ chÕ biÕn, s¶n xuÊt ë phÝa B¾c bao gåm: + 5 nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ ®en xuÊt khÈu vµ néi tiªu + 2 nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ h¬ng xuÊt khÈu vµ néi tiªu + 2 nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ h¬ng xuÊt khÈu vµ néi tiªu + 1 nhµ m¸y c¬ khÝ lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt phô tïng thay thÕ, l¾p ®Æt vµ söa ch÷a thiÕt bÞ chÕ biÕn. + 1 trêng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt vµ chÕ biÕn. - N¨m 1979, díi sù cho phÐp cña Nhµ níc s¸t nhËp c¸c xÝ nghiÖp chÌ víi C«ng ty chÌ TW thuéc Bé C«ng nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh 75/CP ngµy 2/3/1979 cña Héi ®ång ChÝnh phñ, ®ång thêi nhµ níc s¸t nhËp phÇn lín nh÷ng n«ng trêng chuyªn trång chÌ ë ®Þa ph¬ng vµo Liªn hiÖp. Lóc nµy, quy m« ®îc më réng víi 39 thµnh viªn bao gåm: + 17 N«ng trêng quèc doanh chuyªn trång chÌ + 19 Nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ + 1 XÝ nghiÖp vËt t - vËn t¶i + 1 ViÖn nghiªn cøu chÌ + 1 Nhµ m¸y c¬ khÝ - §Õn th¸ng 3 n¨m 1987, Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ra QuyÕt ®Þnh sè 28/NN-TCCB/Q§ thµnh lËp c«ng ty XNK chÌ thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c«ng n«ng nghiÖp chÌ ViÖt Nam. §©y lµ C«ng ty th¬ng m¹i lµm nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm vµ c¸c thiÕt bÞ chÌ, tho¶ m·n tèt c¸c nhu cÇu vÒ tiªu thô s¶n phÈm chÌ cña ViÖt Nam trªn thÞ trêng thÕ giíi, ®ång thêi nhËp khÈu vËt t hµng ho¸, thiÕt bÞ chuyÓn giao c«ng nghÖ, phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn s¶n phÈm. - Ngµy 3/5/1989 thùc hiÖn chñ tr¬ng ph©n phèi c«ng b»ng chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng ty chÌ, c«ng ty XNK chÌ s¸t nhËp víi xÝ nghiÖp vËt t vËn t¶i chÌ thuéc Bé N«ng nghiÖp theo quyÕt ®Þnh sè 236/NN-TCCB/Q§ thµnh C«ng ty XNK vµ ®Çu t ph¸t triÓn chÌ. - C¨n cø v¨n b¶n sè 5826/§MDN ngµy 13/10/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm vµ uû quyÒn quyÕt ®Þnh thµh lËp c¸c Tæng c«ng ty theo quyÕt ®Þnh sã 90/TTg ngµy 7/5/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 1.1.2. Cuèi n¨m 1995 theo QuyÕt ®Þnh sè: 394NN-TCCB/Q§ ngµy 29/12/1995 cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c«ng n«ng chÌ ViÖt Nam thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. Tªn ®¬n vÞ: Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam Tªn giao dÞch quèc tÕ: Vietnam National Tea Corporation Tªn viÕt t¾t: Vinatea Corp. Trô së chÝnh: 46 T¨ng B¹t Hæ, quËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi - Vèn ph¸p ®Þnh: 101.867,5 triÖu ®ång - Vèn kinh doanh: 101.9\867,5 triÖu ®ång Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 68.163,6 triÖu ®ång + Vèn lu ®éng: 27.256,2 triÖu ®ång + Vèn XDCB: 5.601,0 triÖu ®ång + Vèn Ph¸t triÓn s¶n xuÊt: 847,7 triÖu ®ång 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam Víi m« h×nh qu¶n lý míi tõ ngµy thµnh lËp, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty ®· ®îc më réng h¬n tríc ®©y. Ngoµi chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty chuyÓn m¹nh sang thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, dÞch vô. Ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty bao gåm: Tæng C«ng ty chÌ ViÖt Nam lµ Tæng c«ng ty nhµ níc do Héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n lý vµ Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, bao gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã quan hÖ víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, c«ng nghÖ chÕ biÕn, tiªu thô s¶n phÈm, nghiªn cøu khoa häc, th«ng tin ®µo t¹o vµ chÞu sù qu¶n lý cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, UBND thµnh phè trùc thuéc TW. - Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh chÌ. NhËn vµ cung øng vèn cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng ®îc ®Çu t, lµ chñ ®Çu t, nghiªn cøu c¶i t¹o gièng chÌ, trång trät, chÕ biÕn tiªu thô, xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm chÌ, vËt t thiÕt bÞ ngµnh chÌ, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ®óng ph¸p luËt, cïng víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ch¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë c¸c vïng trång chÌ, ®Æc biÖt ®èi víi vïng ®ång bµo d©n téc Ýt ngêi, vïng kinh tÕ míi, vïng s©u vïng xa cã nhiÒu khã kh¨n, x©y dùng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ vµ hîp t¸c ®Çu t, ®Ó ph¸t triÓn trång chÌ gãp phÇn thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌ, phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc vµ c¶i thiÖn m«i sinh. Tæng C«ng ty lµm ®Çu mèi chñ yÕu trong viÖc kh¶o s¸t, khai th¸c vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng, nhÊt lµ thÞ trêng quèc tÕ bao gåm thÞ trêng xuÊt khÈu chÌ, thÞ trêng nhËp khÈu vµ thÞ trêng vèn, ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn nay vµ nh÷ng n¨m tíi, tõng ®¬n vÞ thµnh viªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn hoÆc lµm th× kÐm hiÖu qu¶. Tæng C«ng ty trùc tiÕp giao dÞch ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm vµ liªn doanh liªn kÕt víi níc ngoµi b¶o ®¶m viÖc thèng nhÊt gi¸, gäi vèn níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt cho toµn ngµnh. Tæng c«ng ty lµm ®Çu mèi chñ yÕu nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ vËt t chuyªn dïng vµ c¸c hµng tiªu dïng kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi gi¸ nhËp khÈu cã lîi nhÊt, ®Ó tõng bíc ®a c«ng nghÖ chÕ biÕn chÌ ë ViÖt Nam tiÕn kÞp tr×nh ®é thÕ giíi. Tæ chøc vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt, lµm ®Çu mèi cho viÖc chuyÓn nhîng kü thuËt chÌ thÕ giíi vµo ViÖt Nam, nghiªn cøu gièng chÌ, quy tr×nh canh t¸c, thu h¸i, quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ b¶o ®¶m s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm chÌ. §ång thêi nghiªn cøu t¹o s¶n phÈm míi, ®a d¹ng s¶n phÈm, cã bao b× mÉm m·, tem nh·n ®¸p øng thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Tæng c«ng ty chÌ lµ mét Tæng c«ng ty 90, cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng kh¾p c¶ níc. Cïng víi c¸c tØnh tham gia qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh ®Õn tÊt c¶ c¸c C«ng ty thµnh viªn. C©y chÌ vµ c¸c s¶n phÈm vÒ chÌ cã vÞ trÝ ®Þa lý, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vµ x· héi quan träng. §¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vµ xuÊt khÈu ®em l¹i doanh thu cho Tæng c«ng ty gãp phÇn thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh chÌ. Bªn c¹nh c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã s½n, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, Tæng c«ng ty chÌ ®· thµnh lËp ra c¸c bé phËn nh trung t©m th«ng tin, trung t©m ®Êu gi¸ chÌ ViÖt Nam, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, trung t©m v¨n ho¸ chÌ ViÖt Nam, nghiªn cøu chÌ, c¸c c«ng ty giao vËn trong vµ ngoµi níc, c¸c xÝ nghiÖp dÞch vô cho sù ph¸t triÓn chÌ. - C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu: + Trång trät, s¶n xuÊt chÌ, ch¨n nu«i gia sóc vµ c¸c n«ng l©m s¶n kh¸c. + C«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm: c¸c s¶n phÈm chÌ, s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å uèng, níc gi¶i kh¸t. + S¶n xuÊt g¹ch ngãi, vËt liÖu s¶n xuÊt, s¶n xuÊt phan bãn c¸c lo¹i, phôc vô vïng nguyªn liÖu. + S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× - ChÕ t¹o s¶n xuÊt c¬ khÝ, phô tïng, thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô chuyªn ngµnh chÌ. - DÞch vô kü thuËt ®Çu t ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn chÌ. - X©y dùng c¬ b¶n vµ ®Çu t t vÊn, x©y l¾p ph¸t triÓn ngµnh chÌ d©n dông. - DÞch vô du lÞch, dÞch vô kh¸ch hµng. - B¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c ®¹i lý c¸c s¶n phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm, vËt t nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - Kinh doanh vµ dÞch vô c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. -
- Xem thêm -