Tài liệu Mcsa 70-290

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 242 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN • HỌC NHANH WINDOWS SERVER • MCSA 70-290 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 1 Các thiết lập Hardware Resource • 4 kiểu resource • • • • Direct Memory Access (DMA) channels Input/Output (I/O) ranges Memory address ranges Interrupt request (IRQ) lines • Các thiết lập Resource được cấu hình dùng Resources tab trong Device Manager 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Các thiết lập Hardware Resource (tt) • Các thiết lập bằng tay có thể gây ra mâu thuẫn thiết bị • Mâu thuẫn thiết bị có thể là nguyên nhân hoạt động sai chức năng • Phát hiện mâu thuẫn thiết bị dùng Device Manager • Resources tab của thiết bị đó 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Resources Tab của Network Adapter Card • Danh sách • mâu thuẫn  70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Direct Memory Access Channels • Cho phép các thiết bị phần cứng truy cập trực tiếp vào RAM • Thông tin được truyền không qua CPU • Các thiết bị phổ biến • Trình điều khiển đĩa cứng, đĩa mềm • Sound cards • CD-ROM drives • DMA channel dùng bởi thiết bị nào đó có thể được phát hiện thông qua Device Manager 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Input/Output Ranges • Vùng bộ nhớ độc quyền có kích thước nhỏ • Được cấp phát đặc biệt dành cho truyền dữ liệu giữa máy tính và thiết bị phần cứng • I/O ports có thể được xác định thông qua Device Manager 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Interrupt Request Lines • Được bộ xử lý dùng để can thiệp vào một sự kiện nào đó • Trước đây mỗi thiết bị có một dòng độc quyền • Theo khuynh hướng mới, Windows Server 2003 hỗ trợ chia sẻ giữa một số thiết bị Plug and Play • IRQ lines có thể được xem và quản trị thông qua Device Manager 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Memory Addresses • Dùng để truyền thông giữa một thiết bị phần cứng và hệ điều hành • Các thiết bị được cấu hình với vùng địa chỉ bộ nhớ duy nhất và độc quyền • Windows Server 2003 sẽ tự động cấp phát vùng địa chỉ bộ nhớ cho các thiết bị Plug and Play • Với các thiết bị legacy vùng địa chỉ bộ nhớ được chỉ rõ trong tài liệu kỹ thuật đính kèm 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Thực tập 2-3: Xem Resource Settings dùng Device Manager • Mục tiêu là dùng Device Manager để khám phá các thiết lập resource của thiết bị • Mở Device Manager • Quan sát các resource trên display adapter, keyboard và port truyền thông • Cấu hình các thiết lập và quan sát các đặc tính trên port truyền thông theo giải thích trong tài liệu 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Sự cố mâu thuẫn trong thiết lập Resource Setting • Cấu hình thủ công có thể dẫn đến mâu thuẫn (chồng lấp hoặc trùng) • 2 cách kiểm tra: • Resources tab trong trang đặc tính của thiết bị dùng Device Manager • Công cụ System Information • Gõ lệnh msinfo32.exe 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Sự cố mâu thuẫn trong thiết lập Resource Setting (tt) • Công cụ System Information • • • • Chỉ thông báo chứ không cấu hình Phần Hardware Resources hiển thị thông tin tổng thể Các mâu thuẫn Forced Hardware cho phép xác định các thiết bị đã cấu hình thủ công • Components hiển thị các thiết lập cùng với thông tin trình điều khiển • Problem Devices hiển thị các thiết bị với vấn đề trục trặc (nếu có) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Dùng System Information 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Cấu hình Device Driver Signing • Mọi driver có sẵn trong Windows Server 2003 đều được chữ ký số bởi Microsoft • chữ ký số bảo đảm tính tương thích, chất lượng, chứng thực, thích hợp để làm việc với phần cứng • 3 kiểu kiểm tra chữ ký số • Ignore: cài đặt driver không quan tâm có chữ ký số • Warn: cảnh báo nếu thử cài đặt driver chưa ký • Block: không cho phép cài đặt driver 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Cấu hình cài đặt chữ ký số 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Thực tập 2-4: Cấu hình cài đặt chữ ký số • Mục tiêu là khám phá và cấu hình thiết lập driver cho thiết bị dùng Device Manager • Start  My Computer  Properties  Hardware tab  Driver Signing • Khảo sát các đề mục giúp đỡ • Hoàn tất việc khám phá và cấu hình thiết lập driver cho thiết bị dùng Device Manager 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Thực tập 2-5: Dùng chức năng File Signature Verification • Dùng công cụ File Signature Verification để bảo đảm rằng tất cả các file hệ thống và trình điều khiển thiết bị đã được ký số • Start  Run  sigverif.exe  Advanced  Logging • Quét các file và lập hồ sơ theo dõi kết quả theo chỉ dẫn • Xem lại hồ sơ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Các thiết lập File Signature Verification nâng cao 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 Đặc điểm Roll Back Driver • Phổ biến, đối với các nhà cung cấp nhằm giải phóng các phiên bản driver mới hoặc cập nhật cho các thiết bị phần cứng • Sửa chữa những vấn đề đã biết, nâng cấp các đặc tính • Cập nhật Driver đôi khi làm cho hệ thống mất ổn định • Khi cập nhật có vấn đề, tính năng roll back giúp quay lại phiên bản trước 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 Cấu hình các thiết lập bộ xử lý và bộ nhớ • 3 vùng cơ bản dùng để tối ưu hiệu suất • Lập lịch dùng bộ xử lý và bộ nhớ • Bộ nhớ ảo • Bộ nhớ dành cho hiệu năng mạng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Lập lịch bộ xử lý • Cho phép cấu hình tài nguyên bộ xử lý được cấp phát cho các chương trình như thế nào • Mặc định đó là các dịch vụ Background (tất cả các ứng dụng được nhận thời gian phục vụ của bộ xử lý như nhau) • Có thể thiết kế sang Programs (ứng dụng Foreground nhận thời gian phục vụ ưu tiên của bộ xử lý) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20
- Xem thêm -