Tài liệu Mẫu câu giao tiếp- common spoken english

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 293 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

MẪU CÂU GIAO TIẾP COMMON SPOKEN ENGLISH I. Thank you . Nói lời cảm ơn Khi ai đó cảm ơn mình về 1 việc gì ta có các cách phúc đáp như sau:    1. 2. buổi 3.  4. Lời cảm ơn “ Thank for the nice gift ” . Cảm ơn vì món quà đẹp. “Thank you very much for a lovely party.” Cảm ơn vì một tiệc thật vui. “Thank you for your advice”.Cãm ơn lời khuyên của bạn. Phúc đáp --> I’m glad you like it. --> You are well come. Chào mừng bạn “Thank you very much”. Cảm ơn nhiều (chung chung) --> It’s my pleasure. Đó là niềm vinh hạ --> Not at all/ Never mind . không có II. Wish – Congratulation. Lời chúc mừng, chúc phúc. Khi ai đó chúc mừng mình về một việc gì ta có các cách chúc và phúc đáp như sau: Lời chúc Lời phúc đáp - Thanks. I need it. Cảm ơn tôi cần điều đó. - Thanks. Same to you/ You, too/ The same to you! : . Cảm ơn , chúc bạn cũng vậy. --> Thank you. 6. -->Congratulations! Chúc mừng. 1. “Good luck on your exam tomorrow”. Chúc bạn làm bài thi thật tốt . 2. Have a nice weekend. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ. 3.We wish you good luck Chúc may mắn . 4.Congratulations! Chúc mừng bạn. 5."Happy Christmas!"Chúc mừng giáng sinh… 6.“I have just passed the examination” Tôi vừa vượt qua kì kiểm tra . III. Invitation. Lời mời. Khi muốn mời ai làm một việc gì ta có các cách mời và phúc đáp như sau:    1. 2. 3. Lời mời Would you like…..? : Bạn có muốn…. Do you feel like……? : bạn có thích…. I’d like to invite you …… Tôi muốn mời bạn … Phúc đáp --> Yes, please. Có , cảm ơn. -->That would be great. Thật tuyệt. -->Yes, I’d love to. Có tôi rất thích -->That would be wonderful. Điều đó thật tuyệt. -->Oh, that’s very kind of you. Oh, bạn thật tử tế. vNo, thanks. Không cảm ơn. IV. Suggestion.Lời đề nghị làm 1 việc gì. Khi ai đó đưa ra lời đề nghị mình cùng làm 1 việc gì , ta có các cách đề nghị và phúc đáp như sau: Lời đề nghị 1. "What shall we do this evening?" Ta sẽ làm gì tối nay? Phúc đáp --> Let’s go out for dinner. Hãy đi ra ngoài ăn tối 2. “ How about eating out?” Có đi ăn tối bên ngoài ko? --> Yes, I love to. Có tôi rất thích. 3. -“I suggest going to Ha Noi this summer” tôi đề nghi đi Hà nội mùa hè này. --> Good idea/ That’s a good idea. Đó là ý kiến --> Yes, please…. Vâng , xin vui lòng…. 4. Can I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn? --> Yes, let’s do that. Vâng hãy làm điều đó. 5. Let’s go camping . Hãy đi cắm trại . V. Request: Lời yêu cầu/ nhờ vã Khi ai đó yêu cầu hoặc nhờ mình làm giúp 1 việc gì ta có các cách trả lời sau: Lời yêu cầu 1. “Would you mind lending me your bike?” Phúc đáp --> Here it is . nè đây. Bạn làm ơn cho mình mượn chiếc xe hé? 2. “ Do you mind if I borrow your bike?” --> Not at all. Không có gì . Bạn không phiền nếu mình mượn chiếc xe chứ? --> Certainly. Tất nhiên rồi . 3. “Could you bring me some water?” -->Yes, I’ll do it now. Tôi sẽ làm ngay Bạn có thể cho mình 1 ít nước được không?” - Sure = Ok 4. Could you help me to V……… bạn có thể giúp tôi…. * Sorry. I can’t Xin lỗi, tôi không thể. à Khi ta kh thực hiện theo lời yêu cầu. VI. Compliment: Lời khen Khi ai đó khen mình có vật gì/ điều gì thật hay/ thật đẹp đẹp! à Ta có các cách khen và trả lời sau : Lời khen Ex:“You’ve got a beautiful dress ! ” Phúc đáp Bạn có chiếc váy thật đẹp. 1 . I’m glad you like it. thích nó. 2. Thank you : tôi rất vui khi bạn : cản ơn. 3. Thank you for your compliment: cảm ơn vì lời nhận xét của bạn . 4. Many thanks/ Thank you . That is a nice compliment. Cảm ơn nhiều, đó là 1 lời khen hay. VII. Idea: Thề hiện ý kiến đồng thuận. Khi muốn bày tỏ sự đồng tình của mình về 1 việc gì với ai ta có các cách trả lời sau: - I think… Ý kiến Phúc đáp 1. You can say that again. = You are right = that’s right! : đú - In my opinion,…. 2. I couldn’t agree more. Tôi hoàn toàn đồng ý . Ex: “She’s the best singer in the school.” 3. I quite agree with you. Cô ta là ca sĩ hát hay nhất trong trường. 4. That’s agood idea. / Great. Ex2: “Women are more intelligent than men” 5. I don’t think that’s a good idea. Tôi ko nghĩ ý đó hay. 6. That’s not true/ I’m afraid, I disagree. Tôi không đồng ý. VIII. Sorry . Lời xin lỗi Khi ai đó muốn thể hiện một lời xin lỗi về 1 việc gì ta có các cách trả lời sau: Ý kiến Phúc đáp 1. No problem. Không có vần đề gì. 2. It’s Ok Không sao Ex: “Sorry. I’m late.” IX. Other Questions. Các câu hỏi khác . Câu hỏi Trả lời ở đằng kia. 1. Hỏi địa chỉ: --> It’t over there. - Could you tell me where is Vong The high school….? 2.Hỏi giờ: àTurn left / turn right...Qẹo trái/ phải…. What time is it? What is the time? Do you have the time? 3. Hỏi khoảng cách: --> It’s three fifteen/ It’s 3 o’clock. How far is it from Vong The to Long Xuyen ? 4. Hỏi phương tiện đi lại: -->It’s about 50 km. - I got/ came there by + phương tiện. How did you get there/ here ? 5. Hỏi cảm nghĩ: - I got/ came there on foot (đi bộ) .  a. What do you think about the film?  b. Do you find/ think _____? --> It’s very boring/ interesting. --> Oh, It’s great. Nó thật tuyệt . -->No, not at all. Không hề . 6. Hỏi dự định/ kế hoạch: - What are you going to do this weekend? - I’m going to_______. Tôi dự định…. - What shall we do this weekend ? chúng ta sẽ làm gì …? 7. Hỏi : Bạn muốn đồ ăn/ thức uống nào? - Let’s go camping. Hãy đi cắm trại What would you like to drink/ eat? - Coffee, please. Would you like something to drink/ eat? Bạn ăn/ uống gì ? - No, Thanks. 8. Hỏi tuổi: How old are you ? --> 17 years old. 9. Hỏi sức khỏe: How are you ? à-->I’m fine thanks. / Not bad. 10. Chào hỏi lần đầu gặp nhau : How do you do? 11. Hỏi về ngoại hình: --> I’m fine, thanks. What does she/ he look like? Cô ấy trông thế nào? --> He/ She is tall/ thin…..(cao/ thấp/ mập… 12. Hỏi về quốc tịch: Where do you come from? --> I come from Viet Nam . 13. Hỏi nơi ở: Where do you live ? --> I live in Thoai Son. 1) CÁC MẪU ĐỀ NGHỊ NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH: I'm sorry. (I'm busy )Đề nghị Trả lời đồng ý Trả lời không đồng ý I'm afraid I can't/ couldn't - No I don't mind. - Would / Do you mind V-ing........Certainly - Of course - Sure - No, of course not. - Not at all. - No problem - What can I do for you? - How can I help you? - I'm sorry, I can't. - V0 ............, please. - Can you / Could you + V0.......... - Would you please + V0........... - Will you + V0. - I wonder if you'd/ could + V0. 2 ) CÁC MẪU MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC: 3 ) CÁC MẪU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC: Trả lời đồng ý Trả lời không đồng ý - May I ....? - Can I .....? Could I -May I go out ? -Do you think I could ... - Certainly - Of course - Please do - Please go ahead - Yes, by all means -I wonder if I could ... - I'd rather you didn't -Is it all right if I ... - Would you mind if I + QKĐ - I'd prefer You didn't - Would you mind if I smoked ? -No, I'm afraid you can't - Do you mind if I + HTĐ. -I'm sorry, but you can't. Do you mind if I smoke ? - No, of course not. - Not at all. - Please do - Please go ahead 5 ) CÁC MẪU CÂU RỦ, GỢI Ý LÀM GÌ : 1. Shall I / we... (do)? Trả lời đồng ý Trả lời không đồng ý 1. Yes, I think that's No, let's not. a good idea. 2. Let's... (do). 3. Why don't I / we... (do)? 2. That's probably the best option. 4. How about... (doing)? 3. Sure, why not? 5. What about... (doing)? 4. Yes, definitely. 6. I think we should... (do). 5. By all means. 7. I suggest that we... (do). 6. Good idea 8. It might be a good idea if we / you... (do). 9. I think the best way of dealing with this situation would be to... (do). 10. If you ask me, I think we / you should/ could...V (do). 6 ) CÁC MẪU CÂU CÁM ƠN: - Thank you. - Thank you very much. Trả lời - You're welcome. - That's all right. - Thanks a lot. - Thanks a lot for .... - Not at all. - It's my pleasure 7 ) CÁC MẪU CÂU hỏi lại khi nghe không rõ: - Pardon? ( chữ này thông dụng các em cần nhớ) - Please say that again. - Could you repeat that? 8 ) CÁC MẪU CÂU MỜI: a) Mời ăn uống: - Would you like + món ăn/uống Ví dụ: Would you like a cup of tea? ( mời bạn uống trà) Đáp lại: - Yes, please. / - No, thanks. b) Mời đi đâu: Ví dụ: - Would you like + to inf. Would you like to go to the cinema with me? ( mời bạn đi xem phim với tôi) Would you like to go to the party? ( mời bạn đi dự tiệc) 9 ) CÁC MẪU CÂU CẢNH BÁO : Don't move! Look out! Be careful! Mind you head! Watch out! Take care! 10) CÁC MẪU CÂU CHUNG : Showing interest (Thể hiện sự quan tâm) 1. Uhhuh! Right! 3. Really? 4. That's interesting! 3. 5. And? 6. What then? 7. Oh? 8. What happened next? Showing that you're listening 1. Now, you mentioned... 2. So, that's how...? 3. Yes, I was going to ask you about that... (Thể hiện bạn of...? đang lắng nghe) 5. Could you explain in more detail...? Thanking and responding 1. Many thanks. 4. That's very kind of you. ( Cảm ơn và đáp all. lại lời cảm ơn ) 7. It's a pleasure. / My pleasure. it. 10. Any time. 4. Could you give me / us an example 2. Thanks a lot. 5. Thank you very much 8. You're welcome. 11. That's OK / all right. 12. I'm glad to have been of some help 3. Cheers! 6. Not at 9. Don't mention Apologizing ( Xin lỗi ) 1. Sorry 2. I'm very/awfully/so/ext remely sorry. 3. Excuse me. 4. Sorry, (it was) my fault. 5. I do apologize. 6. Please accept my apologies Accepting an apology 1. That's all right/OK. 3. That's quite/perfectly all right. 2. Not to worry. 4. No reason/need to apologize. ( Chấp nhận 5. Don't worry about it lời xin lỗi) Giving instructions ( Đưa ra lời hướng dẫn ) 1. Make sure... 3. Be careful... (not to do). 4. Don't forget... (to do) 5. Giving directions 6. Go straight on. 7. Take the first/second on the left / right. 9. Go along... as far as... 11. Get off (the bus / tram) at... (place). Checking someone has understood 2. Remember... (to do). 13. Look out for.. 1. Are you with me? 2. Did you follow that? ( K.tra xem ai đã 3. Have you got that? hiểu hay chưa) 8. Turn left / right. 10. Take the number 7 bus / tram. 12. Carry on until you see... 4. Is everything clear so far? 5. Does that seem to make sense MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP THƯỜNG GẶP 1.A: “More coffee ? Anybody ?”. B: “………………….” A. I don’t agree.I’m afraid” B.I’d love to 2.A: “ Do you like the weather here ?” . A.doesn’t rain C.yes,please B: “ I wish it…………………” B.didn’t rain 3.A: “ Oh,I’m really sorry”. D.It’s right.I think C.won’t rain D.hadn’t rained B: “…………………” A.It was a pleasure B.That’s all right 4.A: “ What’s your hobby,Hoa?. C.Thanks D.Yes, why? B: “…………………….” A.Well, I like collecting stamps B.Oh, with computers C.Well,I want stamps 5. A: “You look nice today .I like your new hairstyle”. à D .Oh,on the phone B: “………………………” A.It’s nice of you to say so Thanks B.Shall I? C.Oh, Well done D.I feel interesting to hear that 6. A: “ A motorbike knocked Ted down.” à A.What is it now? B: “ …………………… B.Poor Ted! C.How terrific! 7. A: “ I have bought you a toy.Happy birthday to you!” . à A.The same to you 8.A “………………” à B.Have a nice day! D.What a motorbike! B: “…………………” C.What a pity! D.What a lovely toy ! thanks B: “Oh, It’s great” A.How is the English competition ? B.Would you like the English competition? C.What do you like about the English competition? D.What do you think of the English competition ? 9. “ Peter : “ Do you feel like going to the cinema this everning ?” Mary: “……………………………” A.I don’t agree.I’m afraid B.You’re welcome C.That would be great D.I feel very bored 10. Laura: “ What a lovely house you have “. à Mary: “……………….” A.Of course not, It’s not costly B.Thank you .Hope you will drop in C. I think so D. No problem 11. A : “ Has an announcement been made about the eight o’clock flight to Paris ?”à B: “……………….” A. Yes,it’s was B.Sorry,I don’t C.I don’t think that 12.A: “Would you mind lending me your bike?” à A. Yes.Here it is A.How about B: “…………………….” B.Not at all 13.A: “…………….detective stories?” à C.Yes,let’s 14.Hellen : “ Congratulations !” à C.What do you think about B.Thank you 15.Linda : “ Excuse me ! Where ‘s the post office ?” à A.It’s over there B.I’m afraid not D.You are Maria: “…………………..” D.Yes, I think so John: “ ………………” B.I came here by train 17.Alice : “ What shall we do this everning?” à A.Let’s go out for dinner C.I’m sorry C.Don’t worry 16.Tom: “ How did you get there ?” à C.I came here last night D.The train is so Carol: “………………….” B.No problem C.Thank you D.Not at all Tom :”…………….” A.No, It’s over there B.It’s Jane 20.Peter : “ How do you go to school?” à C.It’s just outside D.It’s Jane’s Mary: “…………………” A. I go there early B.Everyday,Except Sunday 21.A: “ Bye”. à D.What do people feel about? Jane : “…………….” A.What a pity welcome 19.Mary: “Whose bike is that?” à D.Great B: “In my opinion,they are very good for teenagers” B.Are you fond of A.Is it far from here ? crowded D.Not yet C.I don’t think so D.I go there by bus B: “…………..” A.See you lately later B.Thank you 23.A: “ I’ve passed my driving test”. à A.Congratulations! C.Meet you again D.See you B: “…………………..” B.That’s agood idea C.It’s nice of you to say so D.Do you? 24.A: “ would you like to have dinner with me ?”. à A.Yes, I love to B: “……………….” B.Yes, so do I C.I’m very happy 25.Ann: “………..where the nearest post office is ?à A.Could you tell me B.Should you show me 26.A : “ How do you do ?”. à A.How do you do ? Linda: “ Turn left and then turn right” C. Do you tell me 27.Peter: “ I enjoy listening to pop music” à C.I’m well.Thank D.Yeah,OK Maria: “………………..” B.I don’t 28. A: It’s hot in here? à D.Will you say me B: “…………….” B.Not too bad A.I’m too D.Yes,it is C.Neither do I D.So am I B: “ …….I open the window?” A.Did B.Shall C.Would D.Do 29 .David : “ Jame is a very brave man “ à Bob: “ Yes, I wish I…………..his encourage” A.had B.will have 30.David: “ You’ ve got a beautiful dress!” à A.I do D.have Hellen: “ ………………..” B.Thank you 31.Sue: “ I love music”. à A.So do I do I C.have had C.You,too D. Okay Alice : “……………” B.No, I won’t C.Yes, I like it D.Neither 32.Maria: “ I’m taking my end term examination tomorrow. à Sarah : “………………..” A.Good luck chance B.Good day 33. Hang: “ Thank for your help,Lan:” à A.with all my heart C.It’s my pleasure D.Wish you Peter : “…………………” B.I hope not 35.Ann: “ Do you think you you will get the job?” à A.Yes, that’s right hope so D.Good Lan: “ …………………..” B.Never remind me 34.Ann: “ Do you think it will rain?” à A.I don’t hope hopeless C.good time B.I think not C.I don’t hope so D.It’s Mary: “………………….” C. I know so D.Well,I 36. David: “ Happy Christmas !” à A.The same to you! you! Peter : “…………..” B.Happy christmas to you! 37.A: “…………going on a picnic this weekend ?” à A.Why don’t we C.You are the same ! B: “ That’s great !” B.Would you like C.How about 38.What an attractive hair style you have got, Mary! à D.Let’s B:- _______ A. Thank you very much. I am afraid C. You are telling a lie B. Thank you for your compliment D. I don't like your sayings 39.You look great in this new dress. it A. With pleasure à B:- ________. B. Not at all 40.How well you are playing! à D.Same for C. I am glad you like it D. Do not say anything about B:- ________. A. Say it again. I like to hear your words C. I think so. I am proud of myself B. Thank you too much D. Many thanks. That is a nice compliment 41 .I’m sorry. It’s late. I must go now. - ________________. A. You are welcome B. Good bye. See you soon 42.What a lovely hat you have! à A. that’s OK D. Hello B:– Thanks. ……………. . B. I don’t care 43. A: How’s life? à A. Sure C. Not at all C. I’m glad you like it D. certainly B:: ______ B. Not too bad, but very busy C. Very well, thank you D. Pleased to meet you 44. A: “Thank you for the lovely present.” à B: “______” A. Go ahead B. Not at all C. Come on D. I’m pleased you like it 45.A: “Thank you very much”.à B: “______” A.Not at all correct B.You are well come C.That’s all right D.All are C.Oh,yes. I ‘d love one D.How do you 46. A: “Do you fancy a coffee?”à B: “______” A.Oh,dear do B.Everything is ok 47 .. A:“You look nice in that red shirt.”à B: “______” A.It’s nice of you to say so B.Am I? Thanks C.Oh,poor me D.I’m interesting to hear that 48. A: Peter had an accident.he’s been in hospital for 5 days”à B: “______” A.Poor it B.Poor him C.how terrific D.Oh,Is he? 49.. A: “Happy birthday! This is a small present for you”à B: “______” A.What a pity B.How beautiful it is ! Thanks C.Have a good time D.How terrble! 50..A: “How are you getting on ?”à B: “______” A.All right correct B.Not bad C.It’s Ok D. All are 51.. A: “ I’m sorry.It ‘s late .I must go now.Bye bye”à B: “______” A.You are welcome B.Goodbye.See you soon C.Not at all D.Hello 52.A: “ Thank you for a lovely evening.”à B: “______” A.You are welcome D.Che B.Have a good day C.Thanks 53.. A: “ Do you mind if I use your bike”à B: “______” A.Yes do you can use it B.Yes , It’s my pleasure C.No, you don’t D.No, You 54.. A: “ Congratulations!”à B: “______” A.What a pity! B.Thank you C.I’m sory D.You are welcome 55..A : “ …………………..”à B: I’m in teaching. A.What do you do for a living ? B.What do you earn for a living? C.How do you live? D. What are you working ? 56. "Where's Loan?" - "She………………. " A. is in her room studying B. in her room is studying C. studies in her room D. has in her room studied 57. "Is this the address to …………. you want the package sent?" A. where B. that C. which D. Whom 58: Helen: “Congratulations!” - Jane: “______” A. What a pity! B. Thank you. C. I’m sorry. D. You are welcome. 59. "Would you like to have ______ coffee?” A. little B. many C. some D. few 60. Linda: "Excuse me! Where’s the post office?" - Maria: "______." A. It’s over there B. I'm afraid not C. Don’t worry D. Yes, I think so 61. . Alice: "What shall we do this evening?" - Carol: "______" A. Let’s go out for dinner. B. Oh, that’s good! C. No problem. D. I went out for dinner. 62. . Tom: “How did you get here?” - John: “______” A. Is it far from here? crowded. B. I came here by train. C. I came here last night. D. The train is so 63. . Helen: "Where do you come from?" - Ann: "______." A. In London B. Yes, I have just come here C. I’m living in London D. I c
- Xem thêm -