Tài liệu Mau C2-01-NS

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 278 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Cơ quan Tài chính ............................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: C2-01/NS Niên độ:............................ Số: LỆNH CHI TIỀN Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  PHẦN KBNN GHI (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày............................................. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước................................................................................................................... Chi Ngân sách........................................Tài khoản:.............................................................................. Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................ ..........................................................................................................Mã CTMT, DA:............................. Mã nguồn NS Nội dung chi Mã chương Mã ngành KT Nợ TK: ................................ Có TK: ................................ Mã quỹ: .............................. Mã ĐBHC:........................... Mã KBNN:........................... Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:........................................................................................................................................................... Số CMND:....................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: ..................................................................... Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................ Tại KBNN(NH):......................................................................................................................................................................................... CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã) NGƯỜI NHẬN TIỀN KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày.......tháng......năm ............ (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày.......tháng......năm ............ Kế toán trưởng Thủ trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Cơ quan Tài chính Giám đốc Mẫu số: C2-01/NS ............................... GIẤY BÁO NỢ Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:............................ Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày............................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước..................................................................................................................................................................... Chi Ngân sách........................................Tài khoản:................................................................................................................................ Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................................................................... ..........................................................................................................Mã CTMT, DA: .............................................................................. Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:........................................................................................................................................................... Số CMND: ...................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: ..................................................................... Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................ Tại KBNN(NH):......................................................................................................................................................................................... Ngày.......tháng......năm ........ Kế toán trưởng KBNN Giám đốc KBNN Cơ quan Tài chính Mẫu số: C2-01/NS ............................... UỶ NHIỆM CHI Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:............................ Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày............................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước..................................................................................................................................................................... Chi Ngân sách........................................Tài khoản:................................................................................................................................ Mã cấp NS: ........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................................................................... ..........................................................................................................Mã CTMT, DA: .............................................................................. Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:........................................................................................................................................................... Số CMND: ...................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: ..................................................................... Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................ Tại KBNN(NH): ........................................................................................................................................................................................ KHO BẠC NHÀ NƯỚC A KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B Ngày.......tháng......năm ............. Ngày.......tháng......năm ............. Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Mẫu số: C2-01/NS GIẤY BÁO CÓ Cơ quan Tài chính ............................... Thực chi  Tạm ứng  Niên độ:............................ Số: Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số...........................................................ngày......................................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước........................................................................................................................................................................................ Chi Ngân sách..............................................Tài khoản:............................................................................................................................................. Mã cấp NS: .............................Tên CTMT, DA: ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................... Mã Mã nguồn NS Nội dung chi CTMT, DA: ........................................................... Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:.............................................................................................................................................................................. Số CMND: .........................................................Cấp ngày: ...........................................Nơi cấp: ............................................................................ Mã ĐVQHNS: ..............................................................................Tài khoản: .......................................................................................................... Tại KBNN(NH): ........................................................................................................................................................................................................ Ngày.......tháng......năm ............ Giám đốc KBNN (NH) Kế toán trưởng KBNN (NH) Cơ quan Tài chính ............................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: C2-01/NS LỆNH CHI TIỀN Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:............................ Số: PHẦN KBNN GHI (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày............................................. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước................................................................................................................... Chi Ngân sách........................................Tài khoản:.............................................................................. Mã cấp NS..........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................ ..........................................................................................................Mã CTMT, DA:............................. Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Nợ TK: ................................ Có TK: ................................ Mã quỹ: .............................. Mã ĐBHC:........................... Mã KBNN:........................... Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:........................................................................................................................................................... Số CMND:....................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: ..................................................................... Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................ Tại KBNN(NH):......................................................................................................................................................................................... CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã) NGƯỜI NHẬN TIỀN KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày.......tháng......năm ............ (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày.......tháng......năm ............ Kế toán trưởng Thủ trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Mẫu số: C2-01/NS Niên độ:............................ Số: Cơ quan Tài chính ............................... GIẤY BÁO NỢ Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số...........................................................ngày......................................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước........................................................................................................................................................................................ Chi Ngân sách..............................................Tài khoản:............................................................................................................................................. Mã cấp NS...............................Tên CTMT, DA: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................Mã CTMT, DA: ........................................................... Nội dung chi Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:.............................................................................................................................................................................. Số CMND: .........................................................Cấp ngày: ...........................................Nơi cấp: ............................................................................ Mã ĐVQHNS: ..............................................................................Tài khoản: .......................................................................................................... Tại KBNN(NH):......................................................................................................................................................................................................... Ngày.......tháng......năm ........ Kế toán trưởng KBNN Giám đốc KBNN Cơ quan Tài chính Mẫu số: C2-01/NS ............................... UỶ NHIỆM CHI Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:............................ Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số................................................ngày............................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước..................................................................................................................................................................... Chi Ngân sách........................................Tài khoản:................................................................................................................................ Mã cấp NS: ........................Tên CTMT, DA: ........................................................................................................................................... ..........................................................................................................Mã CTMT, DA: .............................................................................. Mã nguồn NS Nội dung chi Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:........................................................................................................................................................... Số CMND: ...................................................Cấp ngày: ......................................Nơi cấp: ..................................................................... Mã ĐVQHNS: .......................................................................Tài khoản: ................................................................................................ Tại KBNN(NH): ........................................................................................................................................................................................ KHO BẠC NHÀ NƯỚC A KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B Ngày.......tháng......năm ............. Ngày.......tháng......năm ............. Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Mẫu số: C2-01/NS GIẤY BÁO CÓ Cơ quan Tài chính ............................... Thực chi  Tạm ứng  Giám đốc Chuyển khoản  Tiền mặt  Niên độ:............................ Số: (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số...........................................................ngày......................................................................................................... Yêu cầu Kho bạc Nhà nước........................................................................................................................................................................................ Chi Ngân sách..............................................Tài khoản:............................................................................................................................................. Mã cấp NS: .............................Tên CTMT, DA: ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................... Mã Nội dung chi Mã nguồn NS CTMT, DA: ........................................................... Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................................... Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:.............................................................................................................................................................................. Số CMND: .........................................................Cấp ngày: ...........................................Nơi cấp: ............................................................................ Mã ĐVQHNS: ..............................................................................Tài khoản: .......................................................................................................... Tại KBNN(NH): ........................................................................................................................................................................................................ Kế toán trưởng KBNN (NH) Ngày.......tháng......năm ............ Giám đốc KBNN (NH)
- Xem thêm -