Tài liệu Mật mã tâm linh

  • Số trang: 444 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 763 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Tham gia: 22/06/2014

Mô tả:

MËt m· t©m linh TÊt Thôc MÉn MËt m· t©m linh Hîp ®ång xuÊt b¶n ®−îc ký gi÷a C«ng ty Cæ phÇn truyÒn th«ng Qu¶ng V¨n vμ t¸c gi¶. B¶n quyÒn tiÕng ViÖt MËt m· t©m linh © C«ng ty Cæ phÇn truyÒn th«ng Qu¶ng V¨n. TÊt Thôc MÉn MËt m· t©m linh (Ng−êi dÞch: NguyÔn Trang) nhμ xuÊt b¶n thêi ®¹i c«ng ty cæ phÇn truyÒn th«ng qu¶ng v¨n Lêi n ãi ® Çu Mçi mét tõ trong cuèn s¸ch nμy ®Òu rÊt −ít ¸t vμ cßn h¬i mÆn. T«i nãi nh− thÕ, d−êng nh− nãi chóng gièng mét mãn d−a muèi vËy. Kh«ng ph¶i nh− thÕ mμ chØ lμ chóng bÞ giã biÓn thæi qua, Th¸i B×nh D−¬ng, §¹i T©y D−¬ng, B¾c B¨ng D−¬ng... giã biÓn nãng, giã biÓn m¸t, giã biÓn tμn nhÉn... Khi t«i ®i tμu “Hßa B×nh” ë c¶ng Hoμnh T©n, NhËt B¶n, b¾t ®Çu chuyÕn du lÞch 360 ®é vßng quanh thÕ giíi trong h¬n 100 ngμy, ngoμi viÖc mang theo mét sè quÇn ¸o ®¬n gi¶n, vËt phÈm quan träng nhÊt chÝnh lμ b¶n th¶o cuèn s¸ch nμy ®Ó trong m¸y tÝnh x¸ch tay. Lóc ®ã, chóng vÉn chØ lμ nh÷ng c©u v¨n tïy høng, gièng nh− nh÷ng chiÕc l«ng vò lén xén. Trong nh÷ng ngμy kh«ng cã sãng giã, mçi s¸ng sím, leo lªn boong tμu, t«i b¾t ®Çu c«ng viÖc viÕt l¸ch trong tiÕng kªu sím cña nh÷ng chó h¶i ©u, mÆt biÓn gièng nh− tÊm lôa ®−îc nhuém mμu xanh ngäc víi nh÷ng ®−êng v©n ngang mμu n©u, tr¬n bãng, mÒm m−ît. ë mét gãc ®Æc biÖt nμo ®ã ®ét nhiªn l¹i lãe lªn ¸nh s¸ng cña nh÷ng v× sao, lμm lãa ®«i m¾t b¹n mét lóc. Trªn mÆt biÓn ph¼ng lÆng nh− g−¬ng nμy thØnh tho¶ng l¹i déi lªn tõng ®ît sãng, nh×n mét lóc lμ cay xÌ m¾t, khi võa th«i kh«ng nh×n n÷a l¹i thÊy mét cét n−íc vät lªn, hãa ra d−íi n−íc cã c¸ voi. H«m nay, khi t«i söa cuèn s¸ch nμy mét lÇn n÷a t«i l¹i nhí l¹i mçi kho¶nh kh¾c viÕt tõng c©u tõng ch÷, nh×n thÊy chiÕc sèng l−ng cña c¸ heo nh« lªn mÆt n−íc vμ mïi tanh nhÑ bèc lªn kh¾p n¬i. Söa hay kh«ng söa? Sau khi suy nghÜ mét håi t«i quyÕt ®Þnh gi÷ l¹i nguyªn tr¹ng, c¸ heo ®· ®äc vμ ®ång ý råi. §¹i d−¬ng s©u th¼m nh−ng c¶nh vËt l¹i rÊt ®¬n ®iÖu. Trêi xanh biÓn tr¾ng, c¶nh ®ªm ®Çy sao, s«ng Ng©n Hμ chËt chéi ®Õn møc kh«ng cã giã. TÊt c¶ c¶m quan ®Òu tª liÖt. Søc t−ëng t−îng ®· tho¸t ly tÊt c¶, gièng nh− nh÷ng ®¸m m©y bay khi Bμn Cæ (mét vÞ thÇn trong truyÒn thuyÕt Trung Quèc) t¹o nªn trêi ®Êt. S¸ng tèi thay nhau, ®«ng qua hÌ tíi, th−êng ch¼ng cßn nhí g× c¶, kh«ng biÕt t¹i sao n÷a. T«i nh×n mçi b«ng hoa sãng, t«i muèn nhí l¹i h×nh d¸ng cña chóng, t«i tin diÖn m¹o cña chóng sÏ kh«ng gièng nhau. Gièng nh− mçi mét sinh mÖnh b×nh th−êng cña chóng ta. TÊt c¶ mäi sù kh¸c biÖt ®Òu tËp trung ë t©m linh. Chóng thuéc vÒ mÆt biÓn s©u kh«ng thÓ ®o l−êng ®−îc, thuéc vÒ tiÒm thøc khã mμ ®o¸n ®−îc, thuéc vÒ di truyÒn tõ thêi cæ x−a rÊt m«ng lung, thuéc vÒ tr¹ng th¸i th«i miªn b¸n tËp trung. Mçi lÇn nh− thÕ trong lßng l¹i cã c¶m gi¸c nhãi ®au. Lμm thÕ nμo ®Ó b−íc qua cuéc ®êi nμy vμ qu¸ khø? Lμm thÕ nμo ®Ó sèng vμ tiÕp tôc h−ëng thô niÒm vui, ý nghÜa? ViÕt v¨n gi÷a ®¹i d−¬ng, mçi mét b−íc theo bªn c¹nh ®Òu kh«ng biÕt ®¹i d−¬ng sÏ næi sãng nh− thÕ nμo. Cã lóc nh×n sãng gièng nh− nh÷ng viªn b¹c vì vôn trong lßng, l¹i muèn nh¶y ra ngoμi lan can gièng nh− mét mòi tªn, tÊt c¶ suy nghÜ ®Òu kh«ng cßn quan träng n÷a. Suy nghÜ vÒ c¸i chÕt ch¼ng cã g× lμ hoang ®−êng c¶, mμ ng−îc l¹i nã khiÕn cho nh÷ng kho¶nh kh¾c chóng ta sèng cμng thªm t−¬i míi vμ cã ý nghÜa h¬n. Sau khi du lÞch mét vßng thÕ giíi vμ trë vÒ thμnh phè, c¶nh t−îng l¹i trë nªn thËt xa l¹ ®èi víi t«i. Nh÷ng ng−êi xung quanh gièng nhau nh− ®óc. Chóng ta cïng xem mét bé phim gièng nhau, cïng dïng chung mét m¹ng giao l−u gièng nhau, ®¸nh r¨ng dïng kem ®¸nh r¨ng tr¾ng bãng. Trong m¸y giÆt ®Òu ®Ó ®Çy bét giÆt, nhÐt vμo bông ®Òu lμ b¸nh bao cøng ng¾c, uèng ®Òu lμ s÷a cã hμm l−îng c¸c chÊt kh«ng râ nguån gèc, ¨n ®Òu lμ rau bÞ « nhiÔm. Cuèn s¸ch nμy lμ tiÕng nãi cña mét m×nh t«i, nã kÓ l¹i vμ gi¶i thÝch tr¹ng th¸i sinh tån cña cuéc sèng hiÖn nay, t×m hiÓu vμ ®o l−êng thÕ giíi néi t©m cña con ng−êi. Nh÷ng g× sai, ®Òu lμ cña t«i. Nh÷ng g× ®óng, ®Òu lμ cña b¹n. Bëi v× ngoμi b¹n ra ch¼ng cßn ai kh¸c cã thÓ b−íc vμo thung lòng t− duy cña b¹n ®−îc, tÊt c¶ nh÷ng tiÕng gäi ®Òu c¸ch biÖt víi thÕ giíi bªn ngoμi. Mçi ch÷ trong cuèn s¸ch gièng nh− tõng chiÕc ®inh mò, ghim vμo trªn giÊy, giÊy liÒn biÕn thμnh hμng chim nh¹n len lái trong t©m hån b¹n. Bao nhiªu ®ªm, ®èi mÆt víi n−íc biÓn xanh cuén sãng, t«i suy nghÜ vμ quyÕt ®Þnh, t«i sÏ nãi tÊt c¶ nh÷ng suy nghÜ cña t«i cho nh÷ng ng−êi mμ t«i tin t−ëng, ®Ó chèng l¹i mäi sù c« ®¬n. T«i hy väng con ng−êi cã thÓ sèng yªn lμnh, h−ëng thô niÒm h¹nh phóc nhá nhoi nh−ng vÜnh h»ng. V« sè niÒm h¹nh phóc nhá nhoi ®−îc tÝch lòy dÇn, gièng nh− tõng giät n−íc ngËm tõng giät muèi t¹o thμnh biÓn xanh bao la. T«i nhí cã ng−êi nãi, nh÷ng t¸c phÈm cã thÓ c¶m ®éng b¶n th©n míi lμ t¸c phÈm hay. T«i c¶m thÊy ng−êi nãi c©u nμy ch¾c lμ tù khen m×nh ®©y. C¶m ®éng b¶n th©n m×nh th× kh«ng khã, c¶m ®éng ng−êi kh¸c míi khã. Tuy nhiªn, khã nhÊt lμ biÕn sù c¶m ®éng thμnh nh÷ng h¹t bôi trong kh«ng gian nhÑ nhμng bay vÒ phÝa tr−íc. Mçi ng−êi chóng ta tån t¹i ®Òu ®Æc biÖt, l¹i ®Òu cã nh÷ng vÕt th−¬ng trong lßng, chóng ta cÇn ph¶i t×m cho b¶n th©n ®iÓm an toμn ®Ó ®øng l¹i, tõ ®ã sèng mét cuéc sèng an nhμn kh«ng lo l¾ng, kh«ng véi v·, bËn rén. Cuèn s¸ch nμy tªn gäi lμ MËt m· t©m linh, thùc ra t©m linh vèn kh«ng cã mËt m·, còng cã thÓ nãi mËt m· n¬i ®©u còng cã. NÕu b¹n kh«ng hiÓu b¶n th©n m×nh th× b¹n ch¼ng cã c¸ch nμo hiÓu ®−îc hμnh ®éng cña chÝnh m×nh, b¹n sÏ trë thμnh mét ng−êi ngay c¶ b¶n th©n m×nh còng m¬ hå, hçn lo¹n. NÕu b¹n hiÓu b¶n th©n b¹n, th× tÊt c¶ c¸c mËt m· ®Òu biÕn thμnh nh÷ng bμi v¨n th¬ cña b¹n. L«ng vò sÏ dÖt thμnh chiÕc ¸o dμi chèng l¹nh, hy väng cã thÓ mang l¹i chót h¬i Êm cho b¹n. t¸c gi¶ Ch−¬ng 1 T«i ba ngh×n tuæi C¶m ¬ n c ¸i l −ng c ña b ¹n ViÖc t«i ®i häc t©m lý häc diÔn ra rÊt ngÉu nhiªn. T«i cßn nhí mét ngμy vμo n¨m 1998, mét ng−êi b¹n t«i míi gÆp vμi lÇn gäi ®iÖn tho¹i ®Õn cho t«i ®Ó nãi chuyÖn. C«ng viÖc cña c« Êy rÊt bËn, mçi lÇn gäi ®iÖn tho¹i nãi chuyÖn chØ mét hai c©u råi ®i vμo chñ ®Ò chÝnh ngay, sau ®ã ®ét ngét cóp m¸y, ®Ó l¹i m×nh t«i ®èi diÖn víi nh÷ng tiÕng tót dμi cña èng nghe, d−êng nh− thiÕu h¼n h¬i Êm cña con ng−êi. T«i lu«n c¶m thÊy nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i ngoμi nãi nh÷ng viÖc chÝnh ra th× còng nªn nãi chuyÖn gia ®×nh thÕ nμy thÕ kia hay nãi nh÷ng chuyÖn linh tinh kh¸c, ®ã míi lμ h−¬ng vÞ cña cuéc sèng. LÇn nμy, c« Êy ®ét nhiªn kh¸c h¼n, c« Êy l¹i cã t©m tr¹ng kÓ cho t«i nghe vÒ chuyÖn gia ®×nh chø! T«i ng¹c nhiªn hái c« Êy: “Sao h«m nay cËu l¹i cã thêi gian ®Ó nãi chuyÖn phiÕm thÕ?” C« Êy thë dμi nãi do sèng l−ng cña c« Êy bÞ gÉy, ph¶i mÆc quÇn th¹ch cao, b©y giê ®ang n»m ë nhμ d−ìng th−¬ng. T«i xuÊt th©n tõ ngμnh y cho nªn nghe thÊy ai bÞ bÖnh lμ ngay lËp tøc b−íc vμo c−¬ng vÞ b¸c sÜ, t«i véi hái c« Êy cã ®au kh«ng? C« Êy nãi ®· qua mét thêi gian råi nªn b©y giê kh«ng ®au l¾m, chØ lμ mçi ngμy ®Òu ph¶i n»m yªn trªn gi−êng nªn c¶m thÊy rÊt c« ®¬n. §äc s¸ch còng cïng mét t− thÕ nμy, n»m m·i còng thÊy mái mÖt. ThÕ nªn thØnh tho¶ng gäi ®iÖn tho¹i ®Ó xem thÕ giíi bªn ngoμi thÕ nμo. QuÇn th¹ch cao rÊt cøng vμ bã ng−êi, kh«ng chØ l−ng kh«ng cö ®éng ®−îc mμ ngay c¶ ch©n còng kh«ng thÓ. Bëi v× l−ng vμ ch©n ®Òu lμ ng−êi mét nhμ cho nªn cïng cö ®éng cïng n»m yªn. ChØ cã gi÷ ch©n tuyÖt ®èi cè ®Þnh th× l−ng míi cã thÓ ®−îc nghØ ng¬i vμ d−ìng th−¬ng. MÆc quÇn th¹ch cao gièng nh− lμ bÞ liÖt ch©n, c¸i c¶m gi¸c kh«ng lμm ®−îc g× cã thÓ nhÊn ch×m con ng−êi ta. T«i nãi, cËu ph¶i mÆc quÇn nμy trong bao l©u? C« Êy tr¶ lêi lμ ba th¸ng. T«i nãi, tí sÏ th−êng xuyªn gäi ®iÖn cho cËu. Sau ®ã, l¹i dÆn dß c« Êy ph¶i cÈn thËn vμ gi÷ g×n søc kháe. Nãi xong t«i véi vμng lÊy bót råi g¹ch vμo tÊm lÞch treo trªn t−êng, viÕt d−íi ®ã dßng ch÷: Mçi tuÇn gäi ®iÖn cho XX mét lÇn, mçi lÇn nhÊt ®Þnh ph¶i nãi chuyÖn h¬n m−êi l¨m phót. Lóc ®ã c«ng viÖc cña t«i bËn tói bôi thÕ nh−ng t«i vÉn dïng bót ®á ®Ó ®¸nh dÊu b»ng mÊy dÊu biÓu thÞ nh¾c nhë, cho dï t«i bËn thÕ nμo ®i n÷a th× mçi tuÇn còng ph¶i nãi chuyÖn, t¸n gÉu víi ng−êi b¹n ®ang ph¶i n»m trªn gi−êng kh«ng cö ®éng ®−îc Êy. Trong mét lÇn nãi chuyÖn, c« Êy nãi gi¸o s− L©m M¹nh B×nh cña §¹i häc Trung v¨n Hång K«ng s¾p ®Õn §¹i häc s− ph¹m B¾c Kinh ®Ó gi¶ng d¹y m«n t©m lý häc, häc vÞ th¹c sÜ. Sau khi cóp m¸y t«i bμn b¹c víi chång, t«i dïng c©u danh ng«n mμ Cao B¶o Ngäc viÕt trong Nöa ®ªm gμ g¸y - “T«i muèn ®i häc”. Sau nμy t«i nãi víi ng−êi b¹n ®ã, t«i häc, t©m lý häc ph¶i c¶m ¬n c¸i l−ng cña b¹n. NghØ t r−a d −íi c ¸i n h×n c ña c «n t rïng Th¸ng 2 n¨m 1998, t«i ®· ngåi trong phßng häc khoa T©m lý cña tr−êng §¹i häc S− ph¹m B¾c Kinh, trë thμnh mét nghiªn cøu sinh th¹c sÜ chuyªn ngμnh t− vÊn t©m lý. Häc ®−îc nöa ngμy, t«i c¶m thÊy hèi hËn l¾m! ViÕt v¨n ®· nhiÒu n¨m nh− thÕ nªn tÝnh tù do ®· thμnh thãi quen, b©y giê ph¶i ngåi trong mét chiÕc bμn nhá hÑp nh− häc sinh tiÓu häc, mÆt ng−íc lªn nghe gi¸o s− nãi nh÷ng kiÕn thøc mμ m×nh kh«ng biÕt, qu¶ thùc c¶m thÊy thËt vÊt v¶. Thêi gian nghØ ng¬i mäi ng−êi b¾t ®Çu nãi c¶m xóc cña m×nh ®èi víi t©m lý häc. T«i c¶m thÊy h×nh nh− m×nh l¹c vμo khu rõng rËm nhiÖt ®íi, xung quanh ®Òu lμ nh÷ng ®éng thùc vËt l¹ lÉm, mon men xung quanh lμ r¾n vμ th»n l»n, lμm cho t«i c¶m thÊy ph¸t khiÕp. §èi víi t©m lý häc t«i chØ míi ®äc mÊy cuèn s¸ch cña Freud vμ Carl Gustar Jung, cßn l¹i nh÷ng ng−êi kh¸c ®Òu kh«ng biÕt g×. Nãi ®Õn, t«i cho r»ng ®ã lμ trî thñ Watson cña th¸m tö Holmes. Thùc ra th× «ng Êy lμ bËc thÇy cña chñ nghÜa hμnh vi t©m lý häc. §iÒu nμy ®¬n gi¶n nh− mét ng−êi häc vâ c«ng mμ kh«ng hÒ biÕt ®Õn ThiÕu L©m Tù vËy. Lóc ®ã, mäi ng−êi xung quanh kh«ng ai d¸m lªn tiÕng nãi g× c¶. Thêi gian ¨n c¬m tr−a ®Õn råi, t«i cÇm hép c¬m tiÕn vÒ phÝa nhμ ¨n. Nhμ ¨n ån μo n¸o nhiÖt, cã rÊt nhiÒu ng−êi ®ang ®øng xÕp hμng, mçi mét hμng ®Òu gièng nh− mét bÝm tãc võa th« võa dμi. Häc sinh trong líp ®Òu quen biÕt nhau cho nªn cø mét ng−êi ®øng ë hμng nμy lμ c¶ líp còng theo ®ã mμ ®øng vμo, xÕp hμng l©u nh− thÕ mμ hμng ngò kh«ng nh÷ng kh«ng tiÕn lªn ®−îc b−íc nμo n÷a mμ ng−îc l¹i cßn lïi vÒ sau mÊy b−íc. Trong c¸c hμng ngò lén xén Êy cuèi cïng còng ®Õn l−ît t«i. C¸c lo¹i rau ngon ®Òu ®· c¹n ®Üa, cßn l¹i chØ lμ mét chót rau c¶i lãt ®Üa mμ th«i. T«i tù lÈm bÈm nãi víi chÝnh m×nh lμ ®i häc l¹i lμ mét viÖc gian khæ, tù nãi nh− thÕ ®Ó an ñi chÝnh m×nh. T«i muèn ¨n mét miÕng thÞt gμ r¸n, trong hép c¬m th× ®Ó c¬m dμy 2cm, t«i b¾t ®Çu b÷a ¨n ®Çu tiªn cña cuéc sèng sinh viªn mét lÇn n÷a. T«i chÇm chËm ¨n miÕng thÞt gμ, hi väng h−¬ng vÞ th¬m ngon cña nã cã thÓ lμm tinh thÇn t«i phÊn chÊn h¬n. ThÕ nh−ng mét sù ®¶ kÝch míi l¹i b¾t ®Çu. MiÕng thÞt gμ, ch¼ng qua chØ lμ mét miÕng cæ gμ ®−îc c¾t lμm mÊy khóc råi nhóng bét r¸n lªn mμ th«i. T«i nh×n ch»m ch»m vμo miÕng thÞt gμ hÊp dÉn Êy råi cÆm côi, khã kh¨n nuèt c¬m tr¾ng. Lóc nμy cã mét cËu con trai ®i ®Õn, ch¾c thÊy bμn t«i s¹ch sÏ nªn ®Õn ®©y ngåi. CËu Êy hái t«i, c« gi¸o mÆc th−êng phôc ®i pháng vÊn ¹? Sao l¹i trμ trén cïng víi häc sinh thÕ nμy? T«i c−êi vμ ®¸p l¹i, c« kh«ng ph¶i c« gi¸o, c« lμ häc sinh. CËu sinh viªn nμy còng ®ang cè g¾ng nuèt nh÷ng sîi m× n¸t bÐt vμ nãi tiÕp, c« gi¸o l¹i nãi ®ïa råi. C« lín tuæi thÕ nμy lμm sao l¹i lμ häc sinh ®−îc c¬ chø? H¬n n÷a c« ¨n ngon nh− thÕ nμy Ýt nhÊt còng ph¶i lμ tiÕn sÜ chø. ¡n xong c¬m t«i gièng nh− mét linh hån c« ®¬n, l¹c lâng vËy, cø lang thang kh¾p s©n tr−êng §¹i häc S− ph¹m B¾c Kinh. V« t×nh t«i ®i ®Õn mét c¸i s©n nhá ë phÝa nam tßa nhμ cña khoa To¸n häc. ¸nh n¾ng mïa thu B¾c Kinh ®ang tr¶i dμi trªn nh÷ng b¨ng ghÕ, tr«ng thËt Êm ¸p, thØnh tho¶ng cã giã l¹i c¶m thÊy se l¹nh. Tuy l¹nh vμ mÖt thÕ nh−ng t«i vÉn ngåi. T«i thÇm nghÜ vμi h«m n÷a cho dï c¸i ghÕ nμy cã cßn trèng th× m×nh còng kh«ng d¸m ngåi qu¸ l©u. Trêi l¹nh, c¸i l¹nh d−êng nh− ngÊm c¶ vμo bông, h¬n n÷a t«i còng kh«ng cßn trÎ g× n÷a. §ang miªn man suy nghÜ th× ®ét nhiªn cã ng−êi ch¹m vμo tay t«i, giËt m×nh t«i nghÜ ch¾c hä lμ mét ®«i. T«i ngåi lui sang mét bªn vμ c¶m thÊy chç m×nh nh−êng cho hä ®ñ lín råi, bän hä cø ngåi xuèng ®i, t«i kh«ng cã ý ®Þnh më m¾t ra nh×n trém ®iÒu g× ®©u. ThÕ nh−ng t«i c¶m thÊy hä rÊt kiªn tr×, ch¹m vμo t«i tuy Êm ¸p thÕ nh−ng t«i c¶m nhËn ®−îc sù kiªn c−êng cña hä, xem ra hä kh«ng lμm t«i tØnh giÊc th× nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu bá ®i ®©y. T«i chØ cßn c¸ch nhÊc hai mi m¾t nÆng trÜu ra nh×n hä, thÕ nh−ng thø mμ t«i nh×n thÊy ®ã lμ hai con s©u rãm rÊt to, chóng ®ang bß lªn c¸nh tay t«i, c¸i ®Çu ngä nguËy nh×n xung quanh, t«i giËt m×nh ®øng bËt dËy th¼ng nh− tªn löa, t«i vÈy m¹nh tay, hai con s©u rãm r¬i xuèng ®Êt. T«i quay l¹i nh×n c¸i c©y ®»ng sau l−ng m×nh, trªn ®ã dμy ®Æc lμ s©u rãm, gièng nh− cã hμng ngμn con m¾t nhá ®ang theo dâi t«i, tøc giËn t«i v× d¸m x©m nhËp vμo l·nh ®Þa cña bän chóng vËy. Tõ nhá t«i ®· v« cïng sî h·i lò s©u rãm, t«i c¶m thÊy chóng kh«ng hiÒn tõ. Tuy t«i lμ bé ®éi, gÆp chuyÖn ®¸ng sî h¬n t«i còng kh«ng bao giê rêi tay sóng, vÉn tiÕp tôc b×nh tÜnh, thÕ nh−ng trong lßng thùc chÊt lμ ®ang run sî. N¨m c ©u “Bëi v × c ho n ªn” Trong lóc nμy t«i chît n¶y ra mét quyÕt ®Þnh - t«i lËp tøc nghØ häc! T«i muèn vÒ nhμ råi! NÕu nhμ tr−êng cã thÓ tr¶ l¹i häc phÝ th× tèt qu¸, thùc ra nÕu kh«ng tr¶ l¹i còng kh«ng sao, coi nh− lμ kh«ng may m¾n, coi nh− t«i bÞ èm mét trËn, l¹i g·y c¶ l−ng n÷a. T©m tr¹ng ®μo ngò ®· quyÕt nh− thÕ nªn t«i còng thÊy tho¶i m¸i h¬n. Cßn c¶ mét buæi chiÒu n÷a c¬ mμ, cho dï ph¶i lªn nói ®ao, biÓn löa t«i còng cè g¾ng v−ît qua. Cø nh− thÕ t«i còng v−ît qua ®−îc ®Õn hai giê, mét lÇn n÷a t«i l¹i b−íc vμo líp häc. TiÕt häc buæi chiÒu, gi¸o s− L©m viÕt lªn b¶ng ®en dßng ch÷: “Bëi v×… cho nªn…”. Trong chèc l¸t t«i cã c¶m gi¸c nh− ®−îc trë vÒ víi n¨m líp hai. T«i thùc sù kh«ng hiÓu t¹i sao häc nghiªn cøu sinh råi l¹i cã tiÕt häc nh− ngμy bÐ thÕ nμy, thÕ nh−ng th©n lμ häc sinh mét ngμy th× còng ph¶i cè g¾ng häc cho hÕt mét ngμy vËy. Gi¸o s− L©m gi¶i thÝch ®©y kh«ng ph¶i lμ mét c©u ®¬n gi¶n, b¹n ph¶i thÓ hiÖn ®−îc c¶m nhËn cña b¹n. B¹n ph¶i ph©n tÝch ®−îc t¹i sao chuyÖn nμy l¹i thu hót, hÊp dÉn b¹n. §©y qu¶ lμ mét buæi huÊn luyÖn míi, h¬n n÷a cßn ph¶i viÕt liªn tôc n¨m c©u liÒn. 1. Bëi v× t«i nh×n thÊy rÊt nhiÒu s©u rãm nªn t«i c¶m thÊy rÊt thÊt väng. Khi nh×n thÊy c©u nμy t«i thÊy rÊt vui. Mét ng−êi phô n÷ lín tuæi tr¶i qua bao nhiªu sãng giã nh− t«i lÏ nμo thËt sù v× mét lò s©u rãm v« tri v« gi¸c, tù sinh tù diÖt mμ c¶m thÊy ch¸n n¶n sao? Thùc sù qu¸ buån c−êi. Cã ®iÒu ®©y thùc sù lμ nh÷ng suy nghÜ lóc ®ã cña t«i. Míi hoμn thμnh cã mét c©u ®−¬ng nhiªn lμ kh«ng ®ñ råi nªn t«i vÉn ph¶i viÕt tiÕp. 2. Bëi v× t«i kh«ng hiÓu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña t©m lý häc cho nªn t«i c¶m thÊy rÊt xÊu hæ. Khi võa viÕt xong c©u nμy t«i c¶m thÊy giËn m×nh qu¸! ThËt kh«ng ra lμm sao c¶, kh«ng biÕt thÕ nμo, häc tËp chÝnh lμ sù më ®Çu míi, ®©y kh«ng ph¶i lμ c©u nãi t«i lu«n tù cæ vò m×nh hay sao? H«m nay sao t«i l¹i quªn ®−îc nhØ? 3. Bëi v× t«i kh«ng ®−îc ®μo t¹o chÝnh quy ngμnh t©m lý häc cho nªn t«i c¶m thÊy häc hμnh rÊt vÊt v¶. T«i nh×n c©u tr¶ lêi råi tho¶i m¸i gËt ®Çu. Bëi v× ®©y lμ mét sù thËt, cã ®iÒu còng ch¼ng cã g× ghª gím l¾m, cã thÓ bï ®¾p ®−îc th«ng qua cè g¾ng. 4. Bëi v× buæi tr−a kh«ng cã chç nghØ ng¬i nªn t«i c¶m thÊy rÊt mÖt mái. ChuyÖn nμy th× chÝnh x¸c hoμn toμn, t«i thÊt väng thë dμi mét c¸i. Cã ®iÒu, d−êng nh− kh«ng ph¶i hoμn toμn lμ do ®iÒu ®ã mμ khiÕn t«i c¶m thÊy mÖt mái. Cã thÓ, nguyªn nh©n s©u xa h¬n ®ã chÝnh lμ t«i c¶m thÊy c« ®éc vμ tù ti. 5. Bëi v× c¬m tr−a võa ®¾t võa kh«ng hîp khÈu vÞ cho nªn t«i c¶m thÊy tinh thÇn mÖt mái. T«i cø nghÜ r»ng m×nh kh«ng thÓ nghÜ ®ñ n¨m c©u “bëi v× cho nªn” ®−îc thÕ nh−ng kh«ng ngê t«i cã thÓ viÕt ra ®−îc nhanh ®Õn thÕ. Gi¸o s− L©m thu hÕt c¸c bμi l¹i, cßn chóng t«i th× ai còng quan t©m xem ®¸p ¸n cã ®óng hay kh«ng. Gi¸o s− L©m nãi, ®¸p ¸n kh«ng ph©n r¹ch rßi ®óng hay sai, mμ viÖc nμy chØ muèn huÊn luyÖn cho mäi ng−êi c¶m nhËn ®−îc t×nh c¶m t©m lý cña chÝnh m×nh bÊt cø lóc nμo. Kh«ng ®−îc r©u «ng nä c¾m c»m bμ kia, còng kh«ng ®−îc gi¸ häa cho ng−êi kh¸c, ph¶i t×m ra ®iÓm lμm cho c¶m xóc cña m×nh bïng ph¸t. Gi¸o s− L©m cßn gi¶ng n÷a nh−ng t«i kh«ng nhí râ. T«i chØ nhí ®−îc lμ c¸ch huÊn luyÖn nh− thÕ ®· lμm thay ®æi chñ ý trong t«i. T«i quyÕt ®Þnh tiÕp tôc häc tiÕp m«n t©m lý häc. Bëi v× t«i ®· t×m ®−îc “bëi v× cho nªn” trong tËn ®¸y t×nh c¶m cña m×nh. C©u nμy nªn lμ thÕ nμy: Bëi v× t«i rêi xa m«i tr−êng vμ chuyªn ngμnh quen thuéc cña m×nh cho nªn t«i c¶m thÊy c« ®¬n vμ co l¹i. V× thÕ t«i muèn trèn tr¸nh. Sau khi xem l¹i ngän nguån t×nh c¶m cña m×nh t«i ®· biÕt ®−îc nguyªn nh©n ch¸n n¶n cña t«i ®Õn tõ ®©u. Nã cã liªn quan ®Õn miÕng thÞt gμ r¸n kia, cã liªn quan ®Õn lò s©u rãm kia, cã liªn quan ®Õn trî thñ cña Holmes, chø thùc ra nã kh«ng liªn quan ®Õn giÊc ngñ tr−a l¹nh lÏo, nh−ng tÊt c¶ nh÷ng thø nμy ®Òu kh«ng ph¶i lμ vÊn ®Ò mÊu chèt. VÊn ®Ò mÊu chèt lμ t«i kh«ng cã c¶m gi¸c an toμn víi sù thay ®æi. C¶m gi¸c nμy lμ ph¶n øng rÊt b×nh th−êng, nã kh«ng nªn trë thμnh c¸i cí ®Ó quyÕt ®Þnh c«ng viÖc quan träng. ViÖc b©y giê cÇn lμm ®ã lμ ph¶i tiÕp tôc kiªn tr×. T«i b a n gh×n t uæi Tõ lóc ®ã trë ®i, t«i dïng bèn n¨m ®Ó hoμn thμnh khãa häc th¹c sÜ vμ tiÕn sÜ t©m lý häc. Sau ®ã t«i cïng víi mÊy ng−êi b¹n n÷a më trung t©m t− vÊn t©m lý, trung t©m còng ho¹t ®éng ®−îc mÊy n¨m. Bëi v× tr−íc ®ã ng−êi ®Õn t− vÊn qu¸ ®«ng cho nªn t«i th−êng c¶m thÊy ®au ®Çu khi ph¶i ph©n th©n. Cã ng−êi ®îi tõ mïa xu©n ®Õn mïa thu mμ vÉn ch−a ®Õn l−ît t− vÊn, cã mét c« g¸i nãi víi nh©n viªn phô tr¸ch s¾p xÕp lÞch hÑn lμ: T«i vμ chång t«i ®· quyÕt ®Þnh ly h«n, chóng t«i ®Òu kh«ng cam lßng, sau ®ã chóng t«i quyÕt ®Þnh nhÊt ®Þnh ph¶i ®Õn trung t©m t− vÊn t©m lý cña c« gi¸o TÊt Thôc MÉn xem thÕ nμo, xem xem cuéc h«n nh©n cña chóng t«i cßn c¬ héi cøu v·n hay kh«ng. NÕu c« Êy còng kh«ng cã c¸ch g× kh¸c th× chóng t«i chÊp nhËn chia tay. NÕu c« Êy cßn cã c¸ch cøu vít cuéc h«n nh©n cña chóng t«i th× chóng t«i nhÊt ®Þnh sÏ cè g¾ng ®Õn cïng. HiÖn t¹i, chóng t«i ®· ®îi mÊy th¸ng råi, tõ khi chåi míi nhó cho ®Õn khi l¸ rông xuèng, xin hái chóng t«i cßn ph¶i ®îi bao l©u n÷a? Khi nμo míi ®Õn l−ît chóng t«i? ViÖc ®¨ng ký cña quý vÞ cã ®¶m b¶o c«ng b»ng kh«ng? LiÖu cã ng−êi chen vμo gi÷a kh«ng?... Khi nh©n viªn ®ã nãi l¹i c©u chuyÖn nμy víi t«i, t«i l¹i biÓu hiÖn rÊt b×nh th¶n. Thùc ra hai vai t«i ®ang co l¹i, l−ng nãng ran, tõ c¬ thÓ ®Õn tim ®Òu c¶m thÊy mét thø ¸p lùc khã nãi thμnh lêi. T«i quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ë c−¬ng vÞ b¸c sÜ t©m lý l©m sμng vμ chuyªn t©m chuyªn ý vμo c«ng viÖc viÕt l¸ch. T«i viÕt mét sè cuèn sæ tay t©m lý häc phæ cËp, vμ hy väng cã thÓ chia sÎ ®−îc nhiÒu ®iÒu vÒ t©m lý vμ tr¸i tim con ng−êi. VÝ dô nh− ®èi víi nh÷ng ng−êi trÎ tuæi s¾p ly h«n, th× tr−íc khi muèn chia tay hä cßn muèn dμnh mét kho¶ng thêi gian dμi nh− thÕ ®Ó chê ®îi ng−êi kh¸c lμm c«ng viÖc lμ cøu vít cuéc h«n nh©n cña hä, t«i tin r»ng trong ®¸y lßng cña bän hä, hä vÉn cßn rÊt tr©n träng cuéc h«n nh©n nμy. Bän hä rÊt bËn rén, kh«ng biÕt ph¶i ®i vÒ ®©u sau cuéc h«n nh©n nμy, b¶n th©n bän hä thiÕu thèn kh¶ n¨ng tù ®iÒu trÞ cho chÝnh m×nh. Gi¶ sö cuèn sæ tay cña t«i ®Õn ®−îc tay bän hä tr−íc khi cuéc h«n nh©n cña hä thùc sù ®i vμo ngâ côt, cã thÓ nh¾c nhë bän hä chó ý mét chót viÖc nμy viÖc kia, biÕt ®©u l¹i lμ mét c¸ch hay? PhÇn lín thêi gian t«i th−êng th−êng ngåi trªn chiÕc ghÕ s« pha mμu vμng h¹t g¹o ®Ó l¾ng nghe c©u chuyÖn cña mäi ng−êi, ®ªm khuya yªn tÜnh míi lμ thêi gian ®Ó t«i viÕt l¸ch, t«i m¬n man sê vμo líp bäc gi¶ da cña ghÕ s« pha vμ ch©n m×nh, ®ét nhiªn c¶m thÊy nh− võa ch¹m vμo mét linh hån thÇn th¸nh. D−êng nh− chiÕc ghÕ s« pha cã c¶m gi¸c, sau khi cïng t«i tiÕp xóc víi bao ng−êi tr¶i qua bao cay ®¾ng, ngät bïi, mçi mét gang da thuéc cña nã ®Òu cã linh hån. NÕu ghÕ s« pha lóc nμy cã thÓ më miÖng ®Ó nãi, v× t«i mμ chØ ®iÓm ®iÒu nμy ®iÒu kia th× t«i hoμn toμn kh«ng hÒ ng¹c nhiªn. T×nh c¶m d¹t dμo vμ trÝ tuÖ s©u s¾c cña c¸c chμng trai c« g¸i trong nh©n gian ®· khiÕn cho mét vËt dông gia ®×nh b×nh th−êng d−êng nh− còng b−íc vμo mét thÕ giíi kh¸c. Cã mét sè nhμ b¸o tõng hái t«i, sau khi bμ gi¶i ®¸p th¾c m¾c cho bao nhiªu ng−êi nh− thÕ th× c¶m gi¸c lín nhÊt cña bμ lμ g×? T«i tr¶ lêi, t«i ®· trë nªn qu¸ giμ, qu¸ giμ. Nhμ b¸o hái tiÕp, thÕ rèt cuéc bμ giμ nh− thÕ nμo? Giμ ®Õn møc ®é nμo? T«i nhÈm tÝnh mét lóc råi nãi, kho¶ng ba ngh×n tuæi. ThÊy g−¬ng mÆt nhμ b¸o lé râ vÎ ng¹c nhiªn t«i biÕt con sè ®ã ch¾c lμm bän hä giËt m×nh. NghÜ ngîi mét l¸t, mét ng−êi sèng h¬n ba ngh×n tuæi th× ph¶i m×nh ®ång da s¾t nh− ma quû chø! §Ó xoa dÞu nçi sî h·i cña nhμ b¸o, t«i véi nãi nÕu b¹n c¶m thÊy ba ngh×n tuæi qu¸ ®¸ng sî th× b¹n cã thÓ söa thμnh n¨m tr¨m tuæi. T«i c¶m thÊy b¶n th©n m×nh rÊt kh¶ng kh¸i vμ hμo phãng, chØ mét nh¸t lμ xãa ®i 5/6 qu·ng thêi gian vÊt v¶ cña m×nh th× nhμ b¸o ch¾c kh«ng cßn c¶m thÊy ®iÒu g× qu¸ ®¸ng n÷a nhØ? Buæi phãng vÊn h«m ®ã kh«ng chØ lμ cña mét ®μi truyÒn h×nh mμ cña nhiÒu n¬i cïng pháng vÊn, cã ng−êi nãi TÊt Thôc MÉn tù nhËn m×nh lμ ba ngh×n tuæi, còng cã ng−êi nãi TÊt Thôc MÉn n¨m tr¨m tuæi. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai con sè lμ qu¸ lín, nªn nhiÒu ng−êi cho r»ng t«i nãi n¨ng lóc thÕ nä lóc thÕ kia. Tõng c« g¸i mét ®Òu giao niÒm vui nçi buån cña cuéc ®êi cho t«i, cïng víi t«i më réng vμ lμm s©u s¾c cuéc sèng cña t«i, vÒ mÆt ý nghÜa nμy t«i nhÊt ®Þnh ph¶i c¶m ¬n hä. Ba ngh×n tuæi còng ®−îc, n¨m tr¨m tuæi còng ®−îc, còng ®Òu chØ lμ mét c¸ch nãi qu¸, gièng nh− c©u “Tãc tr¾ng ba ngh×n tr−îng”(1), “TuyÕt r¬i nh− b·o”(2), “Tãc tr¾ng” chØ lμ c©u nãi ®ïa th«i. Cuèi cïng, t«i quyÕt ®Þnh lùa chän c¸ch an toμn, nãi ra nh÷ng thø ®· tõng lμ bÝ mËt. Cã l óc, x a c ¸ch l m c ho t ×nh y ªu s ©u s ¾c h ¬n Cã nhiÒu nhμ t©m lý häc nãi môc ®Ých duy nhÊt lμ lμm cho nh÷ng ng−êi kh«ng trong ngμnh t©m lý quay ®Çu chuyÓn h−íng, cã c¸i nh×n kh¸c vÒ cuéc sèng cña chÝnh hä. Nh÷ng nhμ t©m lý häc g·i kh«ng ®óng chç ngøa trªn thÕ giíi nμy cã nhiÒu l¾m. ý nghÜa chÝnh cña t©m lý häc ®ã lμ gióp ®ì ng−êi kh¸c cã cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n, nh−ng nÕu gióp kh«ng ®Õn ®iÓm cña nã th× gièng nh− nh÷ng b¸c sÜ b×nh th−êng nãi chuyÖn binh ®ao trªn giÊy. Lμm b¸c sÜ t©m lý, cã lóc cã mét c¶m gi¸c rÊt kú qu¸i. Gièng nh− mét linh hån trong suèt lu«n Èn hiÖn trªn c¬ thÓ cña ng−êi kh¸c, c¶m nhËn ®−îc niÒm vui nçi buån tõ hä. §−¬ng nhiªn, b×nh th−êng niÒm vui xuÊt hiÖn t−¬ng ®èi Ýt, sau khi qu¸ tr×nh trÞ liÖu xong (1) Mét c©u trong bμi Thu phè ca (bμi 15) cña Lý B¹ch. (Nguyªn v¨n: B¹ch ph¸t tam thiªn tr−îng, duyªn sÇu tù c¸ tr−êng...) - BTV. (2) ý th¬ trong bμi B¾c phong hμnh cña Lý B¹ch. (Nguyªn v¨n: Yªn s¬n tuyÕt hoa ®¹i nh− tÞch, nhiÔm phiÕn xuy l¹c Hiªn Viªn ®μi) - BTV.
- Xem thêm -