Tài liệu Mastercam x4 (phần tiện)

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 251 |
  • Lượt tải: 2
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

MASTERCAM X4 (Phần tiện)
Tµi liÖu m«n häc MasterCam ®Ò c-¬ng m«n häc c«ng nghÖ mastercam (tiÖn cnc) Thêi gian: 30 tiÕt (Dµnh cho ®èi t-îng chuyªn ngµnh CNC) Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ Mastercam X4 Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 03 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 03 tiết + Thực hành (Thảo luận): 0 i. MôC TI£U: - Xác định được các đặc điểm của phần mềm MasterCAM, truy nhập vào môi trường làm việc của MasterCAM - Xác định được các chức năng trên màn hình đồ họa trªn MasterCAM - Xác định được các đặc điểm của phần mềm MasterCAM II. NéI DUNG BµI GI¶NG: - Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ Mastercam X4 I. Giíi thiÖu chung: 1. Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng t¹o h×nh a. ThiÕt kÕ gia c«ng theo c«ng nghÖ CAD/CAM: ë phÇn tr-íc, ta ®· lµm quen víi c¸c kh¸i niÖm, vai trß, chøc n¨ng cña CAD, ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ kh¸i niÖm CAD/CAM h·y lµm râ h¬n thuËt ng÷ CAM (Com puter Aided Manufacturing) lµ chÕ t¹o víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh, néi dung cña nã lµ ng-êi kü thuËt viªn, c«ng nh©n sö dông m¸y tÝnh vµo c«ng viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm, vµ réng h¬n lµ suèt qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm m¸y tÝnh ®ãng vai trß ®¾c lùc. ViÖc gia c«ng t¹o h×nh trªn c¸c m¸y c«ng cô CNC lµ mét trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ vÝ dô ®iÓn h×nh cña c«ng viÖc chÕ t¹o víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. Qu¸ tr×nh CAM b¾t ®Çu tõ m« h×nh häc ®-îc x©y dùng tõ CAD víi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c yªu cÇu cña s¶n phÈm tiÕp ®Õn lµ thuËt to¸n giao diÖn, lËp qui tr×nh c«ng nghÖ ch-¬ng tr×nh NC/CNC vµ m¸y NC, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, l¾p r¸p, bao gãi, d¸n nh·n, thÞ tr-êng. PhÇn mÒm Cam lµ phÇn mÒm hoµn chØnh tõ kh©u thiÕt kÕ ®Õn t¹o c¸c lÖnh lËp tr×nh G-code vµ m« pháng trªn m¸y tÝnh vµ cuèi cïng lµ ®iÒu khiÓn c¸c m¸y gia c«ng. - PhÇn mÒm cung cÊp mét ch-¬ng tr×nh th«ng qua mµn h×nh m¸y tÝnh ®Ó m« pháng qu¸ tr×nh c¾t vµ ®-êng ®i cña dông cô c¾t. - Víi chøc n¨ng chÝnh: ThiÕt kÕ chi tiÕt, tù ®éng lËp tr×nh gia c«ng, cã thÓ so¹n th¶o vµ trùc tiÕp ®¸nh vµo m¸y. - Cã kh¶ n¨ng vÏ chi tiÕt gia c«ng trªn hÖ täa ®é kh«ng gian 3 chiÒu, nã cã ®Çy ®ñ chøc n¨ng nhphÇn AutoCAD. - PhÇn MasterCam cã mét yªu cÇu rÊt chÆt chÏ lµ khi thùc hiÖn lÖnh nµo ta ph¶i chän ®èi t-îng theo quy ®Þnh ®-îc thÓ hiÖn trªn mµn h×nh b»ng c¸c mòi tªn. Master CAM cã 4 m« ®un chÝnh: + M« ®un Phay ( Mill) + M« ®un tiÖn (Lathe) + M« ®un c¾t d©y ( Wire) + M« ®un thiÕt kÕ ( Design) + M« ®un ®iªu kh¾c (Router) b. C«ng nghÖ s¸n xuÊt tÝch hîp víi m¸y tÝnh(CIM) 1 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - XÐt réng ra th× trong mét hÖ thèng chÕ t¹o viÖc tÝch hîp hÖ thèng CAD/CAM vµo hÖ thèng ®iªï khiÓn vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trªn c¬ sö cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh, ta sÏ cã mét hÖ thèng chÕ t¹o tÝch hîp m¸y tÝnh CIM. - §Çu ra quan träng nhÊt cña CAC/CAM lµ c¸c m¸y gia c«ng CNC 2. ¦u ®iÓm cña MasterCAM X4 - M¹nh tõ kh©u thiÕt kÕ tíi kh©u t¹o h×nh - TÝch hîp víi nhiÒu phÇn mÒm ( CAD) - DÔ quan s¸t, hiÖu chØnh ch-¬ng tr×nh, m« pháng 2D,3D.. 3. M«i tr-êng lµm viÖc cña MasterCam X4 a. Khëi ®éng MasterCam X4 H×nh 1 Cã 2 c¸ch khëi ®éng c¬ b¶n sau: + C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu t− îng - shortcut trªn mμ n h×nh, Double Click vμ o ®ã, hay Ên ph¶i chuét chän Open. + C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vμ o nót Start\ All Programs\ MasterCAM X4 \ MasterCAM X4 ( kÝch ®óp chuét hay ph¶i chuét chän Open). H×nh 2: Mµn h×nh giao diÖn MasterCam X4 Sau khi vμ o MasterCAM X4, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mμ n h×nh lμ m viÖc cña MasterCAM X4 víi c¸c vïng chÝnh sau: vïng mμ n h×nh ®å ho¹, vïng thanh c«ng cô, vïng menu mμ n h×nh vμ vïng hái ®¸p cña ch− ¬ng tr×nh (System response area) Vïng Menu Bar Mçi mét chøc n¨ng trªn thanh c«ng cô menubar nh- 1 th- viÖn bao gåm rÊt nhiÒu c¸c chøc n¨ng, c¸c thao t¸c.Sö dông chøc n¨ng nµo ta vµo chøc n¨ng ®ã vµ lµm theo h-íng dÉn. Vïng thanh c«ng cô Toolbar - Vïng c¸c thanh c«ng cô (Toolbar): 2 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Thanh c«ng cô lμ mét hμ ng c¸c nót n»m ngang phÝa trªn cïng cña mμ n h×nh. Mçi nót nμ y cã mét icon hoÆc con sè ®Ó nhËn biÕt. Ngoμ i ra nÕu cÇn mét m« t¶ râ h¬n vÒ mét nót nμ o ®ã, chØ cÇn di trá chuét ®Õn nót ®ã, b¹n sÏ ®− îc cung cÊp mét menu ®æ xèng m« t¶ râ h¬n vÒ nót ®ã. Muèn thùc hiÖn lÖnh t− ¬ng øng víi nót nμ o ®ã (Icon Command), chØ cÇn click vμ o nót ®ã lμ yªu cÇu ®− îc thùc hiÖn. b. C¸c thiÕt lËp cho cÊu h×nh phÇn mÒm Cμ i ®Æt c¸c th«ng sè cÊu h×nh trong MasterCAM, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña th«ng dông cña ch− ¬ng tr×nh nh− lμ : Allocations (X¸c ®Þnh phÇn bé nhí dμ nh cho ch− ¬ng tr×nh), Tolerances (dung sai), NC settings (®Þnh d¹ng NC), CAD settings (®Þnh d¹ng CAD) …®− îc chøa trong c¸c file th«ng sè cÊu h×nh (*.CFG). File th«ng sè cÊu h×nh nμ y nh− lμ MillX.CFG cho ®¬n vÞ Anh vμ MilliXM.CFG cho ®¬n vÞ mÐt. NÕu b¹n muèn tuú chØnh nh÷ng th«ng sè mÆc ®Þnh khi khëi ®éng nμ y, sö dông lÖnh theo tr×nh tù sau: Alt-F8 : Hép tho¹i System Configuration hiÖn ra nh− h×nh vÏ: T¹i b¶ng tho¹i: Ng-êi sö dông cã thÓ cµi ®Æt c¸c th«ng sè cho cÊu h×nh m¸y nh-: C¸c thuéc tÝnh cña ®èi t-îng, mµu s¾c ®èi t-îng, th«ng sè kÝch th-íc, th«ng sè hiÓn thÞ cho mµn h×nh, nhãm m¸y sö dông trong khi gia c«ng III.c©u hái – bµi tËp: 3 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - HÖ thèng c©u hái: 1. Em h·y nªu c¸c c¸ch khëi ®éng MasterCAM vµ mét sè c¸c thµnh phÇn trªn mµn h×nh ®å ho¹ cña MasterCAM X4? 2. Em h·y nªu c¸c thiÕt lËp cho cÊu h×nh phÇn mÒm ? - §Þnh h-íng môc tiªu: + Gióp ng-êi häc lµm quen víi m«i tr-êng lµm viÖc cña MasterCAM X4? Iv. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. MasterCAM – PhÇn mÒm thiÕt kÕ c«ng nghÖ CAD/CAM ®iÒu khiÓn c¸c m¸y CNC – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt – T¸c gi¶: PGS.TS TrÇn VÜnh H-ng vµ Th.s TrÇn Ngäc HiÒn 2. Software MasterCAM X 3. TLMH MasterCAM – Tæ §T CNC – Tr-êng C§ CN ViÖt §øc Ch-¬ng II: c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 09 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 03 tiết + Thực hành (Thảo luận): 06 BT i. MôC TI£U: - Trang bÞ cho häc sinh c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n trªn MasterCAM - Qua bµi häc sinh cã thÓ thiÕt kÕ ®-îc c¸c chi tiÕt gia c«ng trªn MasterCAM II. NéI DUNG BµI GI¶NG : - Ch-¬ng II: c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n I. C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n: 1. VÏ ®iÓm ( LÖnh Point): 4 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam 2. VÏ ®-êng th¼ng (LÖnh Line): 3. VÏ cung trßn, ®-êng trßn (LÖnh ARC): 4. VÏ ®a gi¸c ®Òu (Polygon): 5. VÏ h×nh ch÷ nhËt (LÖnh Rectangle): 6. VÏ ElÝp (LÖnh Ellipse): 7. VÏ ®-êng phøc hîp (LÖnh Spline): II. Bµi tËp øng dông: III.c©u hái – bµi tËp: - HÖ thèng c©u hái: 1. Em h·y nªu c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña MasterCAM X4? 2. Em h·y sö dông c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n trong MasterCAM X4 ®Ó vÏ bµi tËp:……………..? - §Þnh h-íng môc tiªu: + Gióp ng-êi häc lµm quen c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña MasterCAM X4? Iv. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. MasterCAM – PhÇn mÒm thiÕt kÕ c«ng nghÖ CAD/CAM ®iÒu khiÓn c¸c m¸y CNC – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt – T¸c gi¶: PGS.TS TrÇn VÜnh H-ng vµ Th.s TrÇn Ngäc HiÒn 2. Software MasterCAM X 3. TLMH MasterCAM – Tæ §T CNC – Tr-êng C§ CN ViÖt §øc Ch-¬ng III: c¸c lÖnh hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 04 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 03 tiết + Thực hành (Thảo luận): 01 i. MôC TI£U: - Trang bÞ cho häc sinh c¸c kü n¨ng hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi trªn MasterCAM - Qua bµi häc sinh cã thÓ chØnh söa c¸c b¶n thiÕt kÕ trªn MasterCAM II. NéI DUNG BµI GI¶NG: - Ch-¬ng III: c¸c lÖnh hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi I. C¸c lÖnh hiÖu chØnh: 1.1. V¸t gãc 1.2. L-în gãc 1.3. Chó gi¶i chøc n¨ng ch÷ 1.4. Xo¸ vµ kh«i phôc ®èi t-îng II. C¸c lÖnh biÕn ®æi: 2.1. LÖnh ®èi xøng 2.2. LÖnh quay ®èi t-îng: 5 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam 2.3. LÖnh di chuyÓn ®èi t-îng: 2.4. LÖnh cuèn ®èi t-îng: 2.5. LÖnh kÐo d·n ®èi t-îng: 2.6. LÖnh phãng to ®èi t-îng: 2.7. T¹o c¸c ®èi t-îng song song: III. Bµi tËp øng dông: III.c©u hái – bµi tËp: - HÖ thèng c©u hái: 1. Em h·y nªu c¸c lÖnh hiÖu chØnh vµ biÕn ®æi cña MasterCAM X4? 2. Em h·y dïng c¸c lÖnh hiÖu chØnh ®Ó vÏ c¸c bµi tËp: …………….. ? - §Þnh h-íng môc tiªu: + Gióp ng-êi häc lµm quen víi c¸c lÖnh hiÖu chØnh cña MasterCAM X4? Iv. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. MasterCAM – PhÇn mÒm thiÕt kÕ c«ng nghÖ CAD/CAM ®iÒu khiÓn c¸c m¸y CNC – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt – T¸c gi¶: PGS.TS TrÇn VÜnh H-ng vµ Th.s TrÇn Ngäc HiÒn 2. Software MasterCAM X 3. TLMH MasterCAM – Tæ §T CNC – Tr-êng C§ CN ViÖt §øc Ch-¬ng IV: thiÕt kÕ vµ gia c«ng trªn MasterCam X4 Tổng số tiết thực hiện trên lớp: 14 tiết Trong đó: + Lý thuyết (Thuyết trình): 04 tiết + Thực hành (Thảo luận): 10BT i. MôC TI£U: - Trang bÞ cho häc sinh c¸c kü n¨ng thiÕt kÕ vµ gia c«ng trªn MasterCAM - Qua bµi häc sinh cã thÓ thiÕt kÕ vµ gia c«ng nh÷ng nguyªn c«ng TiÖn c¬ b¶n trªn MasterCAM X4 II. NéI DUNG BµI GI¶NG: - Ch-¬ng IV: thiÕt kÕ vµ gia c«ng trªn MasterCam X4 I. ThiÕt kÕ chi tiÕt gia c«ng. - Theo yªu cÇu cña chi tiÕt gia c«ng. Ng-êi lËp tr×nh cã thÓ thiÕt kÕ biªn d¹ng chi tiÕt d-íi d¹ng 2D, 3D trªn phÇn mÒm Master CAM hoÆc bÊt cø phÇn mÒm thiÕt kÕ nµo kh¸c t-¬ng thÝch nh-: AutoCAD, SolidWorks, Catia… - Theo yªu cÇu lËp tr×nh, tr-íc khi chuyÓn sang gia c«ng th× ®iÓm gèc thiÕt kÕ ph¶i trïng víi ®iÓm gèc cña hÖ to¹ ®é trªn MasterCAM. VÝ dô: NÕu ng-êi lËp tr×nh thiÕt kÕ trªn AutoCAD ta cã tr×nh tù nh- sau: + VÏ ®óng biªn d¹ng chi tiÕt ( kh«ng cÇn ghi kÝch th-íc, h×nh chiÕu….) + Di chuyÓn ®iÓm gèc chi tiÕt vÒ gèc UCS b»ng lÖnh di chuyÓn Move W ( 0,0). + L-u b¶n vÏ thiÕt kÕ ( ®u«i *.DXF hoÆc *. DWG) II. ChuyÓn ®æi d÷ liÖu tõ CAD sang CAM. - Tõ mµn h×nh ®å ho¹ M.Cam ta thao t¸c nh- sau: 6 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam File> Open > Chän ®-êng dÉn > b¶n vÏ > Open ( Lóc nµy b¶n vÏ sÏ hiÖn trªn M.Cam vµ chó ý ®iÓm gèc cña chi tiÕt ph¶i trïng víi gèc cña hÖ to¹ ®é gia c«ng). III. Gia c«ng TiÖn. 1. Chän m¸y gia c«ng. Tr-íc khi gia c«ng ng-êi lËp tr×nh cÇn mÆc ®Þnh cho chi tiÕt mét lo¹i m¸y gia c«ng nhÊt ®Þnh phï hîp víi chi tiÕt ®ã. Thao t¸c: T¹i thanh Menu ngang -> Machine Type -> Lathe ->Default (hay Manage list) ®Ó mÆc ®Þnh. Lóc nµy côm ®iÒu khiÓn m¸y vµ chÕ ®é gia c«ng hiÖn ra nh- h×nh vÏ: 2. T¹o ph«i cho chi tiÕt. Tr-íc khi gia c«ng ta t¹o ph«i cho chi tiÕt theo tr×nh tù sau: T¹i b¶ng vËn hµnh chÕ ®é ch¹y dao:. Ta vµo Stock Setup -> xuÊt hiÖn b¶ng : 7 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - Trong « Stock ta vµo properties xuÊt hiÖn hép tho¹i sau: 8 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Ta nhËp kÝch th-íc ph«i vµo b¶ng vµ Ên 2 lÇn. 3. C¸c lÖnh gia c«ng: 3.1. LÖnh Face (kho¶ mÆt ®Çu) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó kho¶ mÆt ®Çu. - Tõ Main menu  Toolpaths  Face Theo h×nh vÏ: 9 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam XuÊt hiÖn b¶ng sau: Ta kÝch chuét vµo , xuÊt hiÖn hép tho¹i: 10 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Gi¶i thÝch: * Toolpath Parameters: C¸c th«ng sè vÒ dao cô (kiÓu dao, hiÖu chØnh dao,…) vµ chÕ ®é c¾t t-¬ng øng víi tõng dao. Ta cã thÓ thay ®æi chÕ ®é c¾t cho phï hîp víi m¸y gia c«ng. §Ó hiÖu chØnh dao, ta kÝch chuét ph¶i vµo dao ®-îc chän vµ chän c¸c chÕ ®é hiÖu chØnh sau: + Create new tool: T¹o vµ thiÕt lËp dông cô míi. + Edit tool: HiÖu chØnh c¸c th«ng sè dao…. * Face Parameters: C¸c th«ng sè vÒ bÒ mÆt gia c«ng. Gi¶i thÝch: Select point: X¸c ®Þnh kÝch th-íc bÒ mÆt cÇn gia c«ng, chän theo vÞ trÝ 2 ®iÓm trªn mµn h×nh. + Entry mount: Kho¶ng c¸ch gi÷a dao vµ bÒ mÆt ph«i tr-íc khi gia c«ng theo ph-¬ng b¸n kÝnh. + Stock to leave: l-îng d- cña ph«i sau khi gia c«ng. + Tool Compesations: Bï dao. 11 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam 3.2. TiÖn th« (Rough) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó tiÖn th« c¸c bÒ mÆt trô. - Dßng lÖnh: Main menu  Toolpaths  Rough. - XuÊt hiÖn hép tho¹i chaining: Ta dïng chuét kÝch chän vµo ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña biªn d¹ng cÇn tiÖn th«, xong ta chän ok. - XuÊt hiÖn b¶ng chän dao: + Tool Parameters: C¸c th«ng sè dao, chän dao tiÖn th« ngoµi hoÆc trong vµ ®Æt theo c¸c th«ng sè b¶ng dao: 12 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam + Rough Parameters: Th«ng sè c«ng nghÖ khi tiÖn th« - Depth of cut: ChiÒu s©u cho mét l¸t c¾t. Minimum cut depth: ChiÒu s©u c¾t nhá nhÊt. Stock to leave in X: L-îng d- ®Ó l¹i theo ph-¬ng X. Stock to leave in Z: L-îng d- ®Ó l¹i theo ph-¬ng Z. Cutting Method: Ph-¬ng ph¸p c¾t. Tool Compensation: Bï dao c¾t. Lead In/Out: Vµo/ra dao. 3.3. TiÖn tinh (Finish) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó tiÖn tinh c¸c bÒ mÆt trô. - Dßng lÖnh: Main menu  Toolpaths  Finish. - XuÊt hiÖn hép tho¹i chaining: Ta dïng chuét kÝch chän vµo ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña biªn d¹ng cÇn tiÖn tinh, xong ta chän ok. - XuÊt hiÖn b¶ng tho¹i: + Chän dao vµ c¸c th«ng sè c«ng nghÖ theo b¶ng tho¹i sau: + Finish Parameters: c¸c th«ng sè vÒ tiÖn tinh chØ dÉn theo h×nh vÏ. 13 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam - Finish stepover: ChiÒu s©u tiÖn tinh. Number of finish passes: Sè l¸t c¾t tinh. Stock to leave in X: L-îng d- ®Ó l¹i theo X. Stock to leave in Z: L-îng d- ®Ó l¹i theo Z. Finish Direction: BÒ mÆt tiÖn. Tool Compensation: Bï dao cô. Lead In/Out: Vµo/ra dao. 3.4. TiÖn R·nh ( Groove) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó tiÖn c¸c r·nh. - Dßng lÖnh: Main menu  Toolpaths  Groove. -> XuÊt hiÖn b¶ng tho¹i: + 1 point: C¾t r·nh x¸c ®Þnh theo to¹ ®é 1 ®iÓm. + 2 points: C¾t r·nh x¸c ®Þnh theo to¹ ®é 2 ®iÓm. + 3 points: C¾t r·nh x¸c ®Þnh b»ng 3 ®o¹n th¼ng. + Chain: C¾t r·nh theo chuçi c¸c ®èi t-îng liªn tiÕp. -> XuÊt hiÖn b¼ng th«ng sè dao: * Tool parameters: Cho phÐp chän dao c¾t r·nh theo th- viÖn dao vµ c¸c th«ng sè. 14 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam  Groove shape parameters: Th«ng sè h×nh häc cña r·nh + Groove rough parameters: Th«ng sè khi tiÖn th« r·nh (h×nh vÏ). 15 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam + Groove finish parameters: Th«ng sè khi tiÖn tinh r·nh 3.5. LÖnh Khoan ( Drill) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó khoan måi, khoan hÖ lç cho chi tiÕt. - Dßng lÖnh: Main menu  Toolpaths  Drill  XuÊt hiÖn b¶ng tho¹i: C¸c th«ng sè dao cô.  Simple - no peck: C¸c th«ng sè khoan. 16 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam Th«ng sè khoan ®-îc chØ dÉn theo h×nh vÏ sau: 3.6. LÖnh tiÖn ren ( Thread) - ý nghÜa: Sö dông ®Ó tiÖn ren trong vµ ren ngoµi cho chi tiÕt cã d¹ng trßn xoay. - Dßng lÖnh: Main menu  Toolpaths  Thread XuÊt hiÖn b¶ng tho¹i: - Tool parameters: C¸c th«ng sè dao cô.  Thead shape parameters: c¸c th«ng sè ren theo b¶ng tho¹i sau: * Gi¶i thÝch: + Lead: B-íc ren + Major diameter: §-êng kÝnh ®Ønh ren. + Minor diameter: §-êng kÝnh ch©n ren. 17 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam + Thread depth: chiÒu cao ren. + Start point: VÞ trÝ b¾t ®Çu cña ren. + End point: VÞ trÝ kÕt thóc cña ren. - Thread cut parameters: C¸c th«ng sè c¾t ren. Theo chØ dÉn cña b¶ng tho¹i. Sau khi chän xong c¸c th«ng sè cho ren ta kÝch chuét vµo IV. Qu¶n lý ch-¬ng tr×nh. 1. Ch¹y gia c«ng vµ l-u ch-¬ng tr×nh gia c«ng. ®Ó m« pháng qu¸ tr×nh tiÖn ren. 18 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam a. Ch¹y gia c«ng: T¹i vïng ®iÒu khiÓn ch¹y dao. - Vµo select all aperations -> verify selected operations Sau ®ã kÝch vµo Play ë b¶ng Verify. b. L-u ch-¬ng tr×nh gia c«ng: Ta vµo File -> Chän Save -> Chän ®-êng dÉn -> NhËp tªn -> Ên Save. 2. XuÊt ch-¬ng tr×nh NC, l-u ch-¬ng tr×nh NC T¹i vÞ trÝ ®iÒu khiÓn vïng ch¹y dao - Vµo select all aperations -> b¶ng lÖnh: -> xuÊt hiÖn b¶ng lùa chän Edit -> vµ kÝch OK-> XuÊt hiÖn Chän OK-> Chän ®-êng dÉn cÇn l-u-> NhËp tªn file *.NC -> OK Ch-¬ng V mét sè bµi tËp gia c«ng trªn Mastercam X4 19 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc Tµi liÖu m«n häc MasterCam H×nh 01 H×nh 02 H×nh 03 20 Biªn so¹n: Tæ §µo t¹o CNC – Tr-êng C§CN ViÖt §øc
- Xem thêm -