Tài liệu Marketing xã hội_ Tap project

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 378 |
  • Lượt tải: 0
linhdangtran

Tham gia: 06/10/2016

Mô tả:

Phân tích dự án Tap project trong môn marketing xã hội, khoa Marketing, Đại học kinh tế quốc dân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING BÀI TẬP LỚN Chủ đề: Dự án Marketing xã hội Tap Project Nhóm sinh viên: Nguyễn Diệu Linh Bùi Thị Thao Đặng Trần Thuỳ Linh Đặng Thu Thuỷ Dương Mạnh Tuấn Lớp: Marketing xã hội (215)_1 HÀ NỘI, 2016 I. Thực trạng Mọi người đềều cho rằềng nước là sằẵn có. Tuy nhiền 900 tri ệu ng ười trền thềế gi ới đang rơi vào tình trạng thiềếu nước trầềm trọng và một nửa trong sốế đó là trẻ em. Hơn 1/3 dần sốế thềế giới đang sốếng ở các khu v ực mà t ại đó nhu cầều vềề n ước ng ọt ngày càng cầếp thiềết và đềến nằm 2025, con sốế này gầền nh ư seẵ tằng lền gầếp đối. Đốềng thời, nguốền nước ngầềm dầền cạn kiệt, các c ơn m ưa do biềến đ ổi khí h ậu cũng ít đi. Những hình ảnh sau đầy phầền nào cho chúng ta hi ểu h ơn vềề tình hình c ạn kiệt nguốền nước nghiềm trọng ở các quốếc gia trền toàn cầều: H1. Một cố bé đang lầếy nước từ 1 chiềếc lốẵ mới đào gầền giềếng c ạn ở Jamam, Nam Sudan H2. Cậu bé đang uốếng nước từ vũng nước đục ngàu ở làng Bule Duba, ngo ại ố Moyale, thành phốế biền giới của Ethiopia và Kenya Vào nằm 2050, dần sốế thềế giới dự kiềến seẵ đ ạt ng ưỡng 9 t ỷ, đ ẩy nhu cầều s ử d ụng nước lền cao. Theo báo cáo, nhu cầều sử dụng nước của thềế gi ới seẵ tằng 55% vào nằm 20150, trong khi đó, nguốền nước dự trữ lại ngày càng eo h ẹp.Theo thốếng kề của tổ chức Liền Hợp Quốếc, nềếu các quốếc gia trền thềế gi ới khống thay đ ổi cách s ử dụng nguốền nước, thềế giới seẵ phải đốếi m ặt v ới tình tr ạng c ạn ki ệt n ước trong vòng 15 nằm tới. II. Chiếến dịch Tap project Ý tưởng vềề dự án Tap project được David Droga hình thành khi ống đềến một nhà hàng, lúc được người phục vụ cho một ly nước, ống bằết đầều chú ý đềến nó. Ông nhận ra rằềng khi đi vào bầết cứ nhà hàng hay các h ộp đềm ở Myẵ ng ười ph ụ v ụ luốn đặt trước mặt thực khách một ly nước máy tuy nhiền nhiềều người l ại khống chú ý đềến cốếc nước đó. Droga nhận thầếy đó là m ột s ự lãng phí trong khi rầết nhiềều trẻ em trền thềế giới lại khống có nước s ạch để sử dụng. Ông nảy ra ý tưởng yều cầều thực khách mua lại cốếc nước mà trước nay họ vầẵn được dùng miềẵn phí với giá 1$. Nhờ sốế tiềền này thì trẻ em thiềếu n ước có th ể dùng n ước s ạch trong vòng 40 ngày. Mặc dù Droga muốến cống ty của mình trở thành m ột th ương hi ệu l ớn nổi tiềếng toàn cầều nhưng ống khống thực hi ện dự án c ủa mình cho m ục đích kinh doanh, ống nghĩ chỉ Unicef mới có đủ tầềm ảnh hưởng để thực hiện dự án này nền đã gửi ý tưởng đó cho giám đốếc điềều hành của Unicef, ý t ưởng đã đ ược chầếp nhận và tổ chức thực hiện. Chiềến dịch lầền đầều thực hiện ngày 22/3/2007, diềẵn ra ở 300 nhà hàng lớn tại New York và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà hàng, khách hàng , sinh viền và tình nguyện viền cùng với doanh nghi ệp, ng ười nổi tiềếng,... Các nhà hàng trong Tuầền lềẵ Nước Thềế giới trền khằếp Hoa Kỳ khuyềến khích khách hàng quyền tặng 1$ hoặc nhiềều hơn thềế cho các cốếc nước máy h ọ đ ược dùng miềẵn phí. Song song với đó, các tình nguyện viền của Tap Project UNICEF hốẵ trợ bằềng cách tiềến hành các sự kiện gầy quyẵ tại địa phương. Dự án còn bao gốềm một sốế chương trình như khoan giềếng, lằếp đặt máy bơm nước, xầy dựng nhà v ệ sinh cho ng ười nghèo khó, và mở các lớp dạy tiềết kiệm nước, vệ sinh cho h ọc sinh cùng gia đình của họ. Tap project cũng tổ chức nhiềều chương trình khác như hốẵ trợ thu nước mưa và mua bộ lọc nước giá cả phải chằng. 1. Cống chúng mục tiều Dự án hướng tới các đốếi tượng có thu nhập khá tr ở lền trền toàn thềế gi ới. D ự án mang tính chầết giáo dục, nhằềm tạo hành vi mới cho cống chúng m ục tiều là tiềết ki ệm và giữ gìn nguốền nước, đốềng thời quyền góp, gầy d ựng quyẵ ủng h ộ tr ẻ em thiềếu n ước trền toàn thềế giới. 2. Tổ chức thực hiện 2.1. Unicef UNICEF là tổ chức quốếc tềế thuộc hệ thốếng Liền hợp quốếc có tốn chỉ mục đích là bảo vệ và phục vụ các nhu cầều vềề sự sốếng còn, tốền tại và phát triển của trẻ em trền toàn thềế giới. Unicef đứng ra tổ chức dự án Tap project với một loạt các chương trình nhằềm mang nước sạch cho trẻ em trền toàn thềế giới 2.2. Tình nguyện viền Dự án Tap project thu hút hàng nghìn tình nguy ện viền trền toàn thềế gi ới. H ọ cùng Unicef truyềền thống cho dự án đốềng th ời hốẵ tr ợ các ch ương trình khoan giềếng, lằếp đặt máy bơm nước, xầy dựng nhà vệ sinh cho ng ười nghèo khó, và mở các lớp dạy tiềết kiệm nước, vệ sinh. H3. Tình nguyện viền của Tap Prọect 3. Đốếi tác tham gia 3.1. Droga 5 Droga 5 là một cống ty quảng cáo được thành lập nằm 2006 và h ợp tác v ới UNICEF nằm 2007 để hốẵ trợ các chiềến dịch Tap Project. Droga5 t ạo tài li ệu quảng cáo hốẵ trợ các sáng kiềến, bằềng cách thúc đ ẩy các d ự án trong ph ương tiện truyềền thống khác nhau trước và trong thời gian Tuầền lềẵ N ước Thềế gi ới, mang lại nhận thức vềề nốẵ lực của UNICEF để giúp đ ỡ cuộc kh ủng ho ảng vềề nước trền thềế giới. 3.2. Giorgio Armani Giorgio Armani Fragrances là một hãng nước hoa nổi tiềếng trền thềế giới đã hợp tác với UNICEF đềến nay được 7 nằm để giúp cung cầếp nước sạch và vệ sinh cho trẻ em ở hơn 100 quốếc gia. Cống ty đã quyền góp 2,3 triệu $ cho d ự án, và họ hứa seẵ tặng ít nhầết $ 500,000 trong nằm thứ sáu . 3.3. Turner Broadcasting System Turner Broadcasting System đã tham gia dự án bốến nằm liềền. T ổ ch ức này tài trợ cho Chương trình Tình nguyện viền bằềng cách cung cầếp kinh phí đ ể hốẵ tr ợ trong việc tuyển dụng và đào tạo tình nguyện viền, các nguốền l ực và qu ảng 3.4. Ebay cáo miềẵn phí để nầng cao nhận thức cho các chiềến dịch Tap project. EBay cùng tham gia với việc cung cầếp nước sạch và an toàn cho tr ẻ em trền toàn thềế giới thống qua dự án Tap Project trong nằm 2009. Cống ty đã t ạo ra một chiềến dịch mang tền GivingWorks, trong đó eBay mang đềến cho khách hàng và người bán hàng của mình cơ hội để đóng góp m ột phầền l ợi nhu ận của họ đã làm ra thống qua eBay. Ngoài ra dự án Tap Project của Unicef cũng nh ận đ ược s ự giúp đ ỡ, khuyềến mại của các nhà cung cầếp khác nhau như MediaVest Myẵ, American Express, Khảo sát Zagat, OpenTable, SeamlessWeb . Các cống ty này cung cầếp qu ảng cáo và phương tiện truyềền thống miềẵn phí cho chiềến dịch. 4. Một sốế chiềến dịch truyềền thống 4.1. Nằm 2010 – Máy bán nước bẩn Chiềếc máy bán nước "bẩn" tự động được đặt tại đường phốế chính c ủa thành phốế Manhattan (Myẵ), nơi có rầết đống người qua lại. Thay vì nh ững chai n ước giải khát mát lạnh, người ta lại có rầết nhiềều s ự l ựa ch ọn gi ữa các chai n ước mang tền "dịch tả", "sốết rét", "thương hàn", "sốết xuầết huyềết"... Chúng đềều là những cằn bệnh nguy hiểm xảy đềến cho người khống đ ược sử dụng nước sạch. Có nhiềều người nghĩ đầy chỉ là một độc chiều quảng cáo của các hãng nước còn nước bền trong vầẵn là nước sạch, nhưng thực ra, chúng cực kì bẩn, bẩn thực sự. Vậy mà mốẵi chai nay lại được bán với giá 1 $. Mục đích của chiềếc máy bán nước "bẩn" này là để nầng cao ý thức người dần vềề tình tr ạng khan hiềếm nước sạch đang diềẵn ra trền thềế giới, đặc biệt là ở những nước chầu Phi. Đã có rầết nhiềều người tình nguyện mua nh ững chai n ước b ẩn này vềề, đ ương nhiền khống phải để uốếng, mà là để ủng hộ cho nh ững trẻ em thiềếu may mằến khống được uốếng nước sạch. 4.2. Nằm 2011 Nằm 2011, đốếi với mốẵi người ủng hộ $ 5 cho quyẵ thống qua các trang web c ủa Tap project có cơ hội để giành được một chai nước đặc biệt. Những chai nước được lầếy từ nhà của những người nổi tiềếng và nó được thiềết kềế m ột cách lạ mằết. Một sốế nhần vật nổi tiềếng tham gia vào dự án này nh ư Selena Gomez, Taylor Swift, Robin Williams, Rihanna và Adrian Grenier. Ngoài việc cung cầếp nước từ nhà riềng của họ, những người n ổi tiềếng tham gia vào d ự án này còn tình nguyện dành thời gian của họ cho việc quảng cáo dự án. 4.3. Nằm 2014 -2016 UNICEF đã phát động một chiềến dịch m ới , đi mà khống có điện thoại của bạn để giúp cung cầếp nước sạch cho trẻ em nghèo . Bằềng ứng dụng trền điện thoại thống minh, cứ mốẵi 10 phút, người tham gia đi mà khống ch ạm vào đi ện thoại, UNICEF tài trợ quyền góp đủ tiềền để cung cầếp m ột ngày đầềy n ước s ạch cho một đứa trẻ có nhu cầều . Dự án thu hút được hơn 2,6 triệu người dành trung bình hơn một giờ trền trang web, tằng 1,6 tri ệu $ từ tổng c ộng hơn 250 triệu phút đi mà khống có điện thoại. Cùng với chiềến dịch trền, khi khách hàng mua Acqua di GioBlue Edition - n ước hoa mới của Armani, họ seẵ cung cầếp 100% l ợi nhu ận cho các ch ương trình của Tap Project, còn đốếi với mốẵi nước hoa Acqua di Gio, Acqua di Gioia thì Armani seẵ tặng $ 5. 5. Thành cống của dự án Kể từ khi thực hiện vào nằm 2007, Tap Project UNICEF đã được đón nh ận và h ưởng ứng bởi các tổ chức cống cộng khác nhau và nhận được nhiềều gi ải th ưởng . Tháng 6 nằm 2007, các dự án đã giành được giải Titanium Lion tại Liền hoan Qu ảng cáo Quốếc tềế Cannes Lions tại Pháp, cho sự đổi mới sáng tạo. Nằm 2008, Tap Project đã nh ận được giải thưởng ANDY quốếc tềế cho các d ịch vụ cống c ộng. Ngoài ra, trong cùng m ột nằm Jay Aldous - cựu Giám đốếc marketing đốềng th ời là cán b ộ truyềền thống cho Quyẵ UNICEF Hoa Kỳ đã đốềng nhận danh hiệu Marketer phi lợi nhuận c ủa Hi ệp h ội marketing Hoa Kỳ và Hoa Kỳ Hiệp hội marketing Foundation. Mặc dù hoàn toàn khống phải là một chiềến d ịch mang tính th ương m ại tuy nhiền UNICEF Tap project lại được tạp chí Advertising Edge đánh giá là m ột trong 15 chiềến dịch maketing xuầết sằếc nhầết đầều thềế kỷ 21. Tiềền thu được thống qua các chương trình khởi tạo quyẵ của Tap Project đã giúp tr ẻ em ở các nước như Belize, Guatemala, Cộng hòa Trung Phi, B ờ Biển Ngà, Haiti, Iraq, Togo và Việt Nam được sử dụng nước sạch. CÁC NƯỚC NHẬN ĐƯỢC HỖỖ TRỢ NĂM III. Angola 2007 Belize 2008,2009 Central African Republic 2010, 2011 Ivory Coast 2008, 2009 Guatemala 2010 Haiti 2010 Iraq 2007, 2008, 2009 Laos 2007 Nicaragua 2008, 2009 Togo 2010, 2011 Vietnam 2010, 2011 Bài học maketing 1. Mục tiều được xác định rõ ràng, luốn xuyền suốết trong cả quá trình th ực hi ện. 2. Có tính lan truyềền cao, được mọi người biềết đềến và chia s ẻ r ộng rãi trền m ạng xã hội. 3. Ứng dụng cống nghệ hiện đại vào chiềến dịch: Khi th ời đ ại cống ngh ệ bùng n ổ, thì sử dụng những app mới seẵ thu hút mọi người. 4. Tạo cho người tham gia có cảm giác mình đã làm một việc tốết. 5. Lựa chọn những đốếi tác tiềềm nằng và có tầềm ảnh h ưởng, điềều này quan tr ọng với một dự án xã hội, nó giúp tằng tính lan truyềền và gầy d ựng đ ược hình ảnh tin cậy đốếi với cống chúng.
- Xem thêm -