Tài liệu Mar64 mar – mix cho xk hàng may mặc của cty may 10 sang tt eu

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi Më §Çu C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu mµ mçi d©n téc, mçi quèc gia trªn thÕ giíi ph¶i tr¶i qua trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. Trong ®ã xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß quan träng vµo sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸®Êt níc, vµ trong h¬n mêi n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rót ra ®îc nh÷ng bµi häc thùc tiÔn quý b¸u cho qóa tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái sù g¾n bã mËt thiÕt g÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô, chÝnh v× vËy thÞ trêng lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n mµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn®îc th× mét mÆt ph¶i cñng cè thÞ trêng ®· cã, mÆt kh¸c ph¶i t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ trêng míi. Ngµy nay khi xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra nhanh chãng, doanh nghiÖp ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, më cöa, héi nhËp víi khu vùc vµ toµn cÇu th× vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊtthÞ trêng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cã ý nghÜa hÕt søc quan träng®èi víi mçi doanh nghiÖp. Cã mét thùc tÕ lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cha m¹nh d¹n t×m kiÕm thÞ trêng c¸c níc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng níc cã møc sèng cao, c¸c níc ®ßi hái chÊt lîng cao, mÉu m· c¸c s¶n phÈm ®Ñp. §iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n nhng nguyªn nh©n quan träng lµ c¸c doanh nghiÖp cha thÝch øng ®îc víi thÞ trêng ngay mµ ®ßi hái ph¶i cã thêi gian dµi ho¹t ®éng mµ vèn ®Çu t cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ øng dông l¹i h¹n chÕ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty may 10 vèn ®· tõng tr¶i qua thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Bëi vËy, khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty kh«ng khái bì ngì tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng ty May 10 ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n, m¹nh d¹n, linh ho¹t trong viÖc t×m kiÒm thÞ trêng míi vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i -1- LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Cµng cä s¸t víi thÞ trêng, c«ng ty May 10 cµng thÊy râ sù quan träng cña viÖc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. Mét trong nh÷ng thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty May 10 trong nh÷ng n¨m ngÇn ®©ylµ thÞ trêng EU ®¹t 26 triÖu USD ( chiÕm kho¶ng 95% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty). Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, hiÖu qu¶ cha cao. V× vËy ph¶i ®¸nh gi¸ ph©n tÝch thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty sang thÞ trêng EU nh÷ng n¨m qua, ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, t«i chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c¸c gi¶i ph¸p MAR- MIX xuÊt khÈu hµng may mÆc cña c«ng ty May 10 sang thÞ trêng EU". Môc ®Ých nghiªn cøu: Víi môc ®Ých ®em lý thuyÕt øng dông víi thùc tÕ, qua ®ã lµm s¸ng tá luËn cø khoa häc vÒ sö dông Mar- mix. Trªn c¬ së nµy ®¸nh gi¸ c¸c u, nhîc ®iÓm, nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ ®Ó tõ ®ã tæng hîp, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p Mar- mix nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Mar- mix xuÊt khÈu ë C«ng ty may 10. Giíi h¹n néi dung nghiªn cøu: Do thêi gian h¹n hÑp víi kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn kÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn v¨n cha thÓ hoµn thiÖn,rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty May 10 ®Ó bµi luËn v¨n ®îc hoµn chØnh h¬n. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Nghiªn cøu ®Ò tµI nµy víi t duy kinh tÕ míi, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸ch quan mäi hiÖn tîng. Do vËy, t«i sö dông c¸c phu¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng biÖn chøng, ph¬ng ph¸p l« gic vµ lÞch sö. NgoµI ra cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nh: ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hùc tiÔn, c¸c vÊn ®Ò lý luËn, ph¬ng ph¸p t duy kinh tÕ míi, ph¬ng ph¸p hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng tèi ®a, vµ mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c,trong viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh ngiÖp vµ ®Ò xuÊt hoµn thiÖn. Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty May10 vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o híng dÉn NguyÔn Hång Th¸i ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. KÕt cÊu luËn v¨n ®îc chia lµm 3 ch¬ng Ch¬ng I: C¬ së luËn cña Maketing xuÊt khÈu trong c¸c doanh nghiÖp Ch¬ng II: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña c«ng ty May 10 sang thÞ trêng EU. Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn Mar-mix xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty may 10 sang thÞ trêng EU.- Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu Ch¬ng I C¬ së luËn cña Marketing XuÊt khÈu Trong c¸c doanh nghiÖp I. C¬ së vµ vai trß cña xuÊt khÈu 1. Kh¸i niÖm vµ nguyªn lý c¸c häc thuyÕt xuÊt khÈu a, §Ó hiÓu ®îc nguyªn lý häc thuyÕt xu©t khÈu tríc hÕt ta ph¶i hiÓu ®îc c¸c kh¸i niÖm chung cña c¸c häc thuyÕt. Mét quèc gia sÏ xu©t khÈu hµng ho¸ mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ßi hái sö dông nhiÒu nh©n tè d thõa, rÎ, nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ßi hái sö dông nhiÒu nh©n tè khan hiÕm, ®¾t tiÒn t¹i quèc gia ®ã. Nãi mét c¸ch kh¸c lµ quèc gia dåi dµo lao ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ t¬ng quan chøa nhiÒu lao ®éng vµ nhËp khÈu hµng ho¸ t¬ng quan chøa nhiÒu vèn b, Nguyªn lý c¸c häc thuyÕt xuÊt khÈu : §Ó hiÓu ®îc nguyªn lý xuÊt khÈu hµng ho¸, c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn nh÷ng häc thuyÕt c¬ b¶n cña th¬ng m¹i quèc tÕ. -Häc thuyÕt lîi thÕ so s¸nh: Th¬ng m¹i quèc tÕ xuÊt hiÖn tõ sù ®a d¹ng ho¸ tù nhiªn cña nÒn s¶n suÊt gi÷a c¸c níc khi tham gia th¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c níc ®Òu cã xu híng chuyªn m«n ho¸ mét sè ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ m×nh cã ®iÒu kiÖn thuËn l¬Þ nhÊt hoÆc cã thÓ thuËn lîi h¬n, nhê ®ã cã thÓ gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm, t¹o thÕ vÒ chi phÝ so víi c¸c níc kh¸c. H¬n n÷a níc ®ã cã thÓ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm mµ trong níc kh«ng cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hoÆc nÕu cã nhng hiÖu qu¶ thÊp. §iÒu quan träng lµ chi phÝ nhËp khÈu ph¶i rÎ h¬n chi phÝ tù s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã trong níc, Tõ ®ã cã thÓ tËp trung tÊt c¶ c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt níc vµo nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng qua th¬ng m¹i quèc tÕ, mçi níc ®Òu x¸c ®Þnh cho m×nh mét c¬ cÊu ngµnh hîp lý nh»m ®¹t ®îc nh÷ng lîi thÕ so s¸nh víi níc kh¸c. Lîi thÕ nµy lµ tuyÖt ®èi nÕu ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña m×nh ®îc ®¸nh gi¸ lµ thuËn lîi nhÊt so víi c¸c níc cïng s¶n xuÊt vµ cung øng cïng lo¹i s¶n phÈm ra thÞ tr- Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu êng quèc tÕ. Th«ng thêng, ®ã lµ lîi thÕ t¬ng ®èi cña viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy so víi s¶n phÈm kh¸c trong quan hÖ trao ®æi víi níc ngoµi. Tuy nhiªn ta còng cÇn quan t©m ®Õn nhu cÇu thÞ trêng quèc tÕ vÒ c¶ chÊt lîng vµ thÞ hiÕu ®èi víi s¶n phÈm xuÊt kho ®ã. Trªn thùc tÕ, mét níc cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu, kÕm ph¸t triÓn vÉn cã thÓ cã s¶n phÈm b¸n ra thÞ trêng níc ngoµi, trong khi ®ã mét níc cã ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ ®Ó s¶n xuÊt ra mét mÆt hµng nµo ®ã l¹i vÉn nhËp khÈu hµng ho¸ ®ã tõ níc ngoµi. N¨m 1887, nhµ kinh tÕ häc ngêi Anh David Ricacdo ®· gi¶i thÝch hiÖn tîng m©u thuÉn trªn b»ng häc thuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña m×nh lµ: “ NÕu mét quèc gia nµo cã hiÖu qu¶ thÊp so víi quèc gia kh¸c trong viÖc s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm th× quèc gia ®ã vÉn cã thÓ tham gia th¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó t¹o ra lîi Ých”. -Häc thuyÕt vÒ u ®·i vµ yÕu tè: Mét níc sÏ xuÊt khÈu hµng ho¸ mµ viÖc s¶n xuÊt nã cÇn nhiÒu yÕu tè rÎ, t¬ng ®èi cã s½n cña níc ®ã vµ nhËp khÈu lo¹i hµng ho¸ mµ viÖc s¶n xuÊt cÇn nhiÒu yÕu tè ®¾t, t¬ng ®èi khan hiÕm ë níc ®ã. Tãm lai lµ mét níc giÇu lao ®éng sÏ xuÊt khÈu hµng ho¸ sö dông nhiÒu lao ®éng vµ nhËp khÈu hµng ho¸ sö dông nhiÒu vèn. Víi häc thuyÕt nµy cho thÊy sù kh¸c biÖt vÒ tÝnh t¬ng ®èi phong phó cña c¸c yÕu tè. §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi ViÖt Nam hiÖn nay bëi v× níc ta phong phó vÒ lùc lîng lao ®éng, gi¸ nh©n c«ng rÎ nhng l¹i bÞ h¹n chÕ vÒ vèn.Víi nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay cã thÓ ¸p dông häc thuyÕt nµy ®Ó t×m ra ®îc mÆt hµng sö dông Ýt vèn nhng l¹i sö dông nhiÒu lao ®éng phï hîp víi ®iÒu kiÖn trong níc, nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ lµm t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. -Häc thuyÕt vÒ chu kú sèng cña s¶n phÈm: Häc thuyÕt nµy ®îc Raymond Vernon ®a ra ®Çu tiªn vµo n¨m 1966, nh»m gi¶i thÝch c¸c m« h×nh th¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®Çu t níc ngoµi trùc tiÕp. Theo kh¸i niÖm chu kú sèng cña s¶n phÈm da sè c¸c s¶n phÈm ®Òu tr¶i qua chu kú bu«n b¸n bao gåm c¸c giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau vµ cã ¶nh hëng tíi khèi lîng bu«n b¸n quèc tÕ cña mét níc. Theo häc thuyÕt nµy ngêi ta cho r»ng ë ®Çu chu kú sèng cña s¶n phÈm th× s¶n phÈm ph¶i cã c«ng nghÖ cao, Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu tiÕp theo giai ®o¹n 2 khi mµ c«ng nghÖ ®· kh«ng cßn lµ yÕu tè hµng ®Çu n÷a th× ngêi ta sÏ chó ý ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÇn dÇn khi s¶n phÈm ®· ®uîc tiªu chuÈn ho¸ vÒ chÊt lîng th× nh÷ng s¶n phÈm nµy sÏ ®uùc chuyÓn sang cho c¸c níc thø 3 cã u thÕ vÒ lao ®éng. Khi chuyÓn dÞch theo chu kú sèng cña s¶n phÈm, c¸c yªu cÇu vÒ nh©n tè ®Çu vµo sÏ thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c trung t©m s¶n xuÊt cã lîi thÕ cïng thay ®æi. S¶n phÈm míi ChÝn muåi Tiªu chuÈn ho¸ C¸c n íc tiªn tiÕn s¶n xuÊt xuÊt khÈu nhËp khÈu C¸c n íc ®ang ph¸t triÓn C¸c n íc chËm ph¸t triÓn H×nh 1: Chu kú sèng cña s¶n phÈm quèc tÕ H×nh 1: Chu kú sèng cña s¶n phÈm quèc tÕ Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu +Giai ®o¹n s¶n phÈm míi: HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm míi ®îc ph¸t triÓn vµ s¶n xuÊt ®Çu tiªn ë c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n( c¸c níc tiªn tiÕn). nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh h×nh nµy lµ mét sè lîng lín ngêi tiªu dïng cã thu nhËp cao, cã mong muèn vÒ c¸c s¶n phÈm míi vµ nguån cung øng phong phó nh÷ng c«ng nh©n kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao t¹o ra mét lîi thÕ t¬ng ®èi vÒ n¨ng lùc R & D. Trong giai ®o¹n nµy hµng ho¸ ®îc tiªu dïng trong níc vµ nhu cÇu trªn thÞ trêng Ýt ®µn håi so víi gi¸, thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ v·n ë giai ®o¹n thö nghiÖm nªn n¬i nghiªn cøu vµ n¬i s¶n xuÊt cÇn ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ, thêng xuyªn. +Giai ®o¹n chÝn muåi: nhu cÇu vµ khèi lîng s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra t¨ng nhanh chãng, s¶n phÈm ®ång d¹ng h¬n, ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc chu tr×nh ho¸ vµ c¹nh tranh vÒ gi¸ trë nªn quan träng. +Giai ®o¹n s¶n phÈm tiªu chuÈn ho¸: S¶n phÈm vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã ®îc tiªu chuÈn ho¸, c¹nh tranh vÒ gi¸ trë nªn khèc liÖt. S¶n xuÊt ®îc chuyÓn sang c¸c níc chËm phÊt triÓn n¬i cã nh©n c«ng ®Çu vµo thÊp vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm tõ c¸c quèc gia chËm ph¸t triÓn sang c¸c quèc gia tiªn tiÕn ngµy cµng t¨ng nhanh. Tõ nh÷ng häc thuyÕt c¬ b¶n vÒ th¬ng m¹i quèc tÕ trªn ta cã thÓ tæng hîp vµ hÖ thèng ®îc mét nguyªn lý xuÊt khÈu kh«ng chØ cho c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh nãi chung mµ cßn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng, ®ã lµ lîi thÕ hay thÕ m¹nh cña ViÖt Nam vÒ lao ®éng còng nh c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng mang ®Ëm nÐt phong c¸ch ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ khai th¸c thÕ m¹nh nµy ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm võa cã lîi thÕ so s¸nh, võa cã lîi thÕ t¬ng ®èi l¹i tËn dông ®îc sù u ®·i cña c¸c yÕu tè s½n cã trong níc, tõ ®ã sÏ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cao. 2. VÞ trÝ, vai trß cña xuÊt khÈu a, §èi víi nÒn kinh tÕ: KÓ tõ sau khi xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang cã bíc t¨ng trëng Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu vît bËc. Së dÜ ®¹t ®îc thµnh tùu to lín nh vËy lµ do níc ta ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, thiÕt lËp quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c níc trªn thÕ giíi vµ ngµy cµng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, Marketing xuÊt nhËp khÈu nãi riªng vµ th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung sÏ lµm t¨ng møc tiªu thô hµng ho¸, lµm cho c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt ngµy cµng trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n v× chóng ®îc hîp lý ho¸ ®Ó d¹t møc chi phÝ thÝch hîp. Ngoµi ra chóng ta cßn cã thÓ thu ®îc lîi thÕ phô do s¶n xuÊt víi quy m« lín vµ do chuyÓn giao kü thuËt khi nÒn kinh tÕ cho phÐp Marketing xuÊt khÈu ho¹t ®éng, thÞ trêng chÝnh cña nã còng t¨ng lªn vÒ quy m«, lµm cho nã cã nhiÒu thêi c¬ ®Èy m¹nh chuyªn m«n ho¸ vµ t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt h¬n tríc. V× thÕ, Marketing xuÊt khÈu vµ t¨ng trëng kinh tÕ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ nã lµ mét ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých, môc ®Ých ®ã lµ: sù ph¸t triÓn x· héi vµ nÒn kinh tÕ cña mét ®Êt níc. Th«ng qua marketing xuÊt khÈu hay th¬ng m¹i quèc tÕ chóng ta cã thÓ t¹o nguån vèn, nguån ngo¹i tÖ lín tõ viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ gãp phÇn quan träng vµo viÖc c¶i thiÖn c¸n c©n ngo¹i th¬ng, c¸n c©n thanh to¸n t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, chóng ta cã thÓ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng cã thÕ m¹nh cña ®Êt níc ®Ó phÊt huy lîi thÕ so s¸nh cu¶ quèc gia, ®ång thêi häc hái, trao ®æi ®îc c¸c thµnh tùu khoa häc tiªn tiÕn më ®êng cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, cã thÓ ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn mµ tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng thÕ giíi gióp cho ®Êt níc cã ®îc nguån lùc c«ng nghiÖp míi, t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm tiÕt kiÖm chi phÝ cho lao ®éng x· héi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, chóng ta ngµy cµng më réng ®îc quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi gãp phÇn thay ®æi ®êng lèi ®èi ngo¹i cña ®Êt níc, g¾n chÆt nÒn kinh tÕ níc ta víi ph©n c«ng lao ®éng thÕ giíi. Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu b, Trong kinh doanh quèc tÕ: Th«ng qua marketing xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó häc tËp c¸c kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. Th«ng qua marketing xuÊt khÈu sÏ ph¸t huy cao bé tÝnh n¨ng ®«ng, s¸ng t¹o cña mäi ngêi, cña c¸c ®¬n vÞ còng nh c¸c tæ chøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ mét lÜnh vùc khã kh¨n, m¹o hiÓm nhng l¹i høa hÑn nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn vµ mang l¹i lîi nhuËn cao v× thÕ nã ®ßi hái mçi c¸ nh©n, mçi tæ chøc kinh doanh ph¶i nhanh nh¹y n¾m b¾t thÞ trêng, n¾m b¾t tèt c¸c th«ng tin vµ xö lý nhanh chãng, chÝnh x¸c, bªn c¹nh ®ã cßn tao nªn mèi quan hÖ tèt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ nghiªn cøu, t¨ng cêng kh¶ n¨ng sö dông chÊt x¸m c¶ trong vµ ngoµi níc. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu tµnh phÇn vµ më cöa kinh tÕ héi nhËp víi níc ngoµi, xuÊt nhËp khÈu gãp phÇn h×nh thµnh c¸c liªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ trong níc còng nh trong níc víi níc ngoµi h×nh thµnh lªn c«ng ty kinh doanh lín t¹o nªn sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp. Th«ng qua marketing xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh cña ®¬n vÞ m×nh hay ®Þa bµn m×nh ho¹t ®éng tõ ®ã sÏ chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng hîp lý. ¸p dông ®îc khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó sö dông tèt c¸c yÕu tè ®Çu vµo tiÕn tíi s¶n xuÊt lín ®¹i trµ, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÇn dÇn cã thÓ h¹ ®îc gi¸ thµnh b¸n s¶n phÈm. c, §èi víi x· héi: Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, marketing xuÊt khÈu nãi riªng vµ th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c quèc gia,th«ng qua th¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c quèc gia cã thÓ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ mµ quèc gia m×nh cã lîi thÕ, thÕ m¹nh ®ång thêi nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ mµ trong níc kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.Sù trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu gia nµy kh«ng nh÷ng lµm cho c¸c níc cã thÓ xÝch l¹i gÇn nhau h¬n,hiÓu biÕt vÒ phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia th«ng qua nh÷ng nÐt ®Æc trng trªn hµng ho¸ mµ cßn gióp cho tÊt c¶ c¸c quèc gia th©m gia vµo ho¹t ®éng trao ®æi nµy ®Òu thu ®îc lîi nhuËn vµ ®iÒu quan träng h¬n lµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ thÕ giíi cïng ph¸t triÓn. Th«ng qua th¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c quèc gia ®Òu tËn dông ®îc lîi thÕ cña m×nh, nh÷ng níc giÇu cã th× chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ vèn sang c¸c níc nghÌo nhng l¹i rÊt dåi dµo vÒ lao ®éng. Tõ nh÷ng níc kÕm ph¸t triÓn h¬n nµy sÏ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ thñ c«ng hoÆc hµng ho¸ cÇn nhiÒu lao ®éng vµ xuÊt khÈu sang c¸c níc ph¸t triÓn. Nh vËy th¬ng mai quèc tÕ ®· gãp phÇn lµm t¨ng lîi thÕ so s¸nh cña tÊt c¶ c¸c quèc gia, lµm cho kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn g÷a c¸c quèc gia ®îc thu ng¾n l¹i ®Ó dÇn dÇn lµm cho nÒn kinh tÕ thÕ giíi trë thµnh mét khèi thèng nhÊt tiÕn tíi tù do ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ trªn toµn thÕ giíi. II. Qu¸ tr×nh marketing xuÊt khÈu ë doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vµ qu¸ tr×nh Marketing xuÊt khÈu Tríc khi ®i vµo kh¸i niÖm marketing xuÊt khÈu ta ph¶i hiÓu ®îc kh¸i niÖm vÒ marketing: -Theo Philip Cotter: Marketing lµ sù ph©n tÝch tæ chøc kÕ ho¹ch ho¸ vµ kh¶ n©ng thu hót kh¸ch cña mét c«ng ty còng nh chÝnh s¸ch vµ ho¹t ®éng víi quan ®iÓm tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn cña nhãm kh¸ch hµng ®· lùa chän. -C¸c nhµ lµm c«ng t¸c marketing ë ViÖt Nam ®· ®óc kÕt vµ ®a ra ®îc ®Þnh nghÜa marketing phï hîp, ®Çy ®ñ vµ s¸t thùc cho m×nh nh sau: + Marketing lµ chøc n¨ng qu¶n lý c«ng ty vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh tõ viÖc ph¸t hiÖn ra nhu cÇu vµ biÕn søc mua cña ngêi tiªu dïng thµnh nhu cÇu thùc sù vÒ mét lo¹i hµng cô thÓ ®Õn viÖc ®a hµng ho¸ ®ã ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cuèi cïng nh»m ®¶m b¶o cho c«ng ty thu ®- Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu îc lîi nhuËn cao nhÊt. XuÊt ph¸t tõ kh¸i niÖm nµy ta cã thÓ ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ marketing xuÊt khÈu nh sau: +Marketing xuÊt khÈu lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Þnh híng dßng vËn ®éng hµng ho¸ vµ dÞch vô cña c¸c c«ng ty tíi ngêi tiªu dïng hoÆc sö dông ë nhiÒu quèc gia nh»m thu lîi nhuËn cho c«ng ty. 2. B¶n chÊt vµ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña marketing. 2.1- B¶n chÊt : Nh ®· tr×nh bÇy ë trªn marketing ®îc ®Þnh nghÜa nh lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng ®Ó x¸c lËp c¸c biÖn ph¸p tho¶ m·n tèi ®a c¸c nhu cÇu ®ã, qua ®ã mang lai lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp. Nh vËy, marketing xuÊt khÈu thùc chÊt chØ sù vËn dông nh÷ng nguyªn lý, nguyªn t¾c, c¸c ph¬ng ph¸p vµ kü thuËt tiÕn hµnh cña marketing nãi chung trong ®iÒu kiÖn cña thÞ trêng níc ngoµi. Sù kh¸c biÖt cña marketing xuÊt khÈu vµ marketing nãi chung chØ ë chç lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô dîc tiªu thô kh«ng ph¶i trªn thÞ trêng néi ®Þa mµ lµ ë thÞ trêng níc ngoµi. Còng nh marketing nãi chung, marketing xuÊt khÈu xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm lµ trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i vai trß cña kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña hä cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã chñ tr¬ng r»ng ch×a kho¸ ®Ó ®¹t ®îc sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ mong muèn cña c¸c thÞ trêng träng ®iÓm, ®ång thêi ph©n phèi nh÷ng tho¶ m·n mµ c¸c thÞ trêng ®ã chê ®îi mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. 2.2- §Æc trng cña marketing xuÊt khÈu: C¸c ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu kh«ng ph¶i tiÕn hµnh ë trong néi bé cña mét quèc gia mµ nã ®¬cj tiÕn hµnh trªn phËm vi réng tõ hai quèc gia trë nªn. - C¸c kh¸i niÖm vÒ marketing, c¸c qu¸ tr×nh, c¸c nguyªn lý marketing vµ nhiÖm vô cña nhµ tiÕp thÞ lµ gièng marketing néi ®Þa, tuy nhiªn khi x©m nhËp vµo thÞ trêng níc ngoµi, marketing xuÊt khÈu thêng gÆp ph¶i nh÷ng rµo Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu c¶n vÒ luËt ph¸p, sù kiÓm so¸t cña chÝnh phñ ë nh÷ng níc c«ng ty x©m nhËp vµo. - Nhu cÇu thÞ trêng ®a d¹ng h¬n. - Quan ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ë tõng thÞ trêng níc ngoµi lµ kh¸c nhau do ®ã tuú tõng thÞ trêng mµ ta vËn dông c¸c quan ®iÓm marketing xuÊt khÈu phï hîp. - C¸c ®iÒu kiÖn thÞ trêng cã thÓ biÕn d¹ng, ®©y lµ ®Æc ®iÓm khã nhËn biÕt kh¸c vÒ c¨n b¶n so víi marketing néi ®Þa víi cïng mét s¶n phÈm, c¸c ®iÒu kiÖn thÞ trêng cã thÓ kh¸c nhau vÒ c¬ b¶n gi÷a níc nµy víi níc kh¸c, thu nhËp, c¬ cÊu tiªu dïng s¶n phÈm cña kh¸ch hµng, m«i trêng c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn v¨n ho¸ x· héi vµ thãi quen tiªu dïng, thãi quen tiªu dïng ë cïng thÞ trêng rÊt kh¸c nhau. V× vËy mµ sÏ kh«ng cã mét s¶n phÈm hay ngêi tiªu dïng duy nhÊt. 3. M« h×nh marketing xuÊt khÈu: Qu¸ tr×nh marketing xuÊt khÈu ®îc kh¸i qu¸t trong m« h×nh sau: Nghiªn cøu Marketing xuÊt khÈu Lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu X¸c ®Þnh h×nh thøc xuÊt khÈu X¸c lËp c¸c yÕu tè Mar- Mix xuÊt khÈu VËn hµnh vµ kiÓm tra c¸c nç lùc Mar-Mix H×nh 2- M« h×nh marketing xuÊt khÈu Chi tiÕt ho¸ tõng bíc trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu. Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu a, Nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu: Muèn kinh doanh thµnh c«ng trªn thi trêng níc ngoµi th× tríc khi xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thi trêng níc ngoµi, víi bÊt kú mét c«ng ty kinh doanh nµo th× viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu, tõ kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, b¶n chÊt marketing xuÊt khÈu ®· tr×nh bÇy ë trªn, ta biÕt r»ng víi c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu, nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn vµ rÊt quan träng bëi lÏ tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty ®Òu g¾n víi thÞ trêng níc ngoµi. Do ®ã nghiªn cøu thãi quen, tËp qu¸n sö dông vµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng níc ngoµi ®èi víi lo¹i s¶n phÈm mµ c«ng ty muèn x©m nhËp vµo. Kh«ng nh÷ng thÕ nghiªn cøu marketing ë ®©y ngoµi viÖc nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c yÕu tè gièng nh nghiªn cøu marketing néi ®Þa mµ cßn ph¶i nghiªn cøu yÕu tè chÝnh trÞ, luËt ph¸p vµ v¨n ho¸ cña mét quèc gia. Lµm tèt c«ng viÖc nµy chÝnh lµ ®· lµ t¹o tiÒn ®Ò hay lµm ®iÓm tùa ®Ó ph¸t triÓn c¸c bíc tiÕp theo. b, Lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu: Sau khi ®· nghiªn cøu marketing xuÊt khÈu mét c¸ch kü cµng, bíc tiÕp theo ph¶i lµm trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu lµ lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu. Dùa vµo c¸c yÕu tè ®· nghiªn cøu ë trªn, lóc nµy c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i, g¹n läc vµ lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu. ViÖc lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu nh thÕ nµo lµ tuú thuéc tõng c«ng ty, tõng mÆt hµng mµ c«ng ty sÏ x©m nhËp vµo thi trêng níc ngoµi, viÖc lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu ë ®©y liªn quan ®Õn mét sè vÊn ®Ò mµ c«ng ty ph¶i quan t©m nh nhu cÇu cña thÞ trêng ®ã, dung lîng thÞ trêng, t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng...vv. Th«ng qua tÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy, c¸c c«ng ty sÏ tiÕn hµnh lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu mµ c«ng ty ®ã c¶m thÊy cã u thÕ nhÊt vµ cã kh¶ n¨ng thµnh c«ng nhÊt. Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu c, X¸c ®Þnh h×nh thøc xuÊt khÈu: §©y lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng vµ lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu, bëi v× nã chØ ra h×nh thøc xuÊt khÈu nµo mµ c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt khÈu cã thÓ sö dông. Trªn thùc tÕ cã hai h×nh thøc xuÊt khÈu c¬ b¶n mµ c¸c c«ng ty cã thÓ lùa chän sñ dông ®ã lµ: XuÊt khÈu gi¸n tiÕp vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp. - Trong xuÊt khÈu gi¸n tiÕp th× cã thÓ th«ng qua: o H·ng bu«n xuÊt khÈu ®Æt c¬ së trong níc. o §¹i lý xuÊt khÈu ®Æt c¬ së trong níc. o C¸c tæ chøc phèi hîp. - Trong xuÊt khÈu trùc tiÕp th× cã thÓ th«ng qua: o C¸c c¬ së b¸n hµng trong níc. o §¹i diÖn b¸n hµng xuÊt khÈu. o Chi nh¸nh b¸n hµng t¹i níc ngoµi. o C¸c ®¹i lý vµ c¸c nhµ ph©n phèi ®Æt ë níc ngoµi. d, X¸c lËp c¸c yÕu tè Mar- Mix xuÊt khÈu: Gièng nh Mar- Mix néi ®Þa, Mar- Mix xuÊt khÈu còng cã 4 yÕu tè cÇn x¸c lËp lµ: s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vµ xóc tiÕn b¸n trong ®ã tÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy ®Òu phôc vô xuÊt khÈu hay nãi c¸ch kh¸c lµ 4 yÕu tè nµy ®· ®îc x¸c lËp ®Òu ®Ó g¾n víi thÞ trêng níc ngoµi. - X¸c lËp yÕu tè s¶n phÈm xuÊt khÈu bao gåm : o CÊu tróc vÒ s¶n phÈm xuÊt khÈu. o KÕ ho¹ch ho¸ vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. o QuyÕt ®Þnh chung vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm xuÊt khÈu. o QuyÕt ®Þnh chung vÒ tiªu chuÈn ho¸ vµ thÝch nghi. o QuyÕt ®Þnh vÒ bao b× o QuyÕt ®Þnh vÒ nh·n m¸c. - X¸c lËp yÕu tè gi¸ xuÊt khÈu bao gåm: Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu o YÕu tè x¸c dÞnh gi¸ xuÊt khÈu. o C¸c phên ph¸p ®Þnh gi¸ xuÊt khÈu. o C¸c chiÕn lîc ®iÒu chØnh gi¸ - X¸c lËp yÕu tè ph©n phèi ph©n phèi xuÊt khÈu. - X¸c lËp yÕu tè xóc tiÕn b¸n xuÊt khÈu bao gåm: o Qu¶ng c¸o o KhuyÕn m¹i o Chµo hµng o Quan hÖ c«ng chóng e,VËn hµnh vµ kiÓm tra c¸c nç lùc marketing xuÊt khÈu. §©y lµ bíc cuèi cïng trong m« h×nh marketing cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch marketing ®ã. §Ó kiÓm tra nç lùc marketing ®îc tèt, cã thÓ ¸p dông theo 3 kiÓu sau: o KiÓm tra kÕ hoach n¨m o KiÓm tra kh¶ n¨ng sinh lêi o KiÓm tra chÊt lîng §ã lµ tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cÇn ®îc tiÕn hµnh trong m« h×nh marketing xuÊt khÈu.BÊt kú mét c«ng ty kinh doanh nµo ho¹t ®éng trong m«i trêng c¹nh tranh cÇn nhËn biÕt mét yÕu tè ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña m×nh, ®ã lµ chiÕn lîc marketing vµ ®Ó thùc hiÖn tèt ®îc chiÕn lîc marketing nµy th× viÖc x©y dùng m« h×nh marketing xuÊt khÈu cµng chi tiÕt bao nhiªu c«ng ty cµng cã kh¶ n¨ng kinh doanh thµnh c«ng vµ c¹nh tranh th¾ng lîi trªn thÞ trêng. III. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña Mar- Mix xuÊt khÈu 1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ m« h×nh Mar- Mix xuÊt khÈu a, kh¸i niÖm: Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu Mar- Mix lµ mét tËp hîp nh÷ng c«ng cô marketing mµ doanh nghiÖp sö dông ®Ó theo ®uæi nh÷ng môc tiªu marketing cña m×nh trªn thÞ trêng môc tiªu. Nãi c¸ch kh¸c, mar- mix lµ mét phèi thøc ®Þnh híng c¸c biÕn sè marketing cã thÓ kiÓm so¸t ®îc mµ c«ng ty kinh doanh sö dông mét c¸ch liªn hoµn vµ ®ång bé nh»m theo ®uæi mét søc b¸n vµ lîi nhuËn dù kiÕn trong mét thÞ trêng träng ®iÓm x¸c ®Þnh. b, B¶n chÊt. Tõ kh¸i niÖm vÒ Mar- Mix ë trªn, ta cã thÓ thÊy râ ®îc b¶n chÊt cña mar- mix nh sau: Thùc chÊt Mar- Mix lµ sù tæng hîp vµ sö dông mét c¸ch hµi hoµ, hîp lý cña 4 c«ng cô cña nã bao gåm: s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vµ xóc tiÕn b¸n sao cho viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ngêi tiªu dïng sÏ biÕt tíi s¶n phÈm cña c«ng ty mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt ë trong thÞ trêng träng ®iÓm mµ c«ng ty ®· lùa chän. Th«ng qua 4 biÕn sè nµy, c¸c c«ng ty thÓ v¹ch ra ®îc chiÕn lîc marketing vµ kÕ ho¹ch marketing cña m×nh, tõ ®ã sÏ phèi hîp liªn hoµn vµ ®ång bé c¶ 4 c«ng cô nµy trong tÇm kiÓm so¸t cña c«ng ty gióp c«ng ty cã thÓ theo ®uæi môc tiªu vÒ møc b¸n vµ doanh sè b¸n dù kiÕn trong ph©n ®o¹n thÞ trêng träng ®iÎem mµ c«ng ty ®· lùa chän. c, M« h×nh. Mar- Mix ®îc cô thÓ ho¸ trong m« h×nh sau: S¶n phÈm Gi¸ Mar- Mix Ph©n phèi Qu¶ng c¸o Xóc tiÕn b¸n KhuyÕn m¹i Chµo hµng Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i Quan hÖ c«ng chóng 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu H×nh 3- M« h×nh Mar- Mix xuÊt khÈu. Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu 2. Nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh Mar- Mix xuÊt khÈu §Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ hay nãi c¸ch kh¸c sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc ®o¹n thÞ trêng träng ®iÓm còng nh c¸ch thøc ®Ó ®¸p øng sao cho hiÖu qu¶ cao nhÊt, c«ng ty kinh doanh thêng sö dông nh÷ng ph¬ng thøc tiÕp thÞ cã thÓ kiÓm so¸t ®îc cña c«ng ty m×nh ®Ó phèi hîp, sö dông gäi lµ phèi thøc tiÕp thÞ. nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh nªn phèi thøc tiÕp thÞ hay nãi c¸ch kh¸c nh÷ng yÕu tè hay c«ng cô cña Mar- Mix ®ã lµ: - S¶n phÈm( product) - Gi¸( price) - Ph©n phèi( place) - Xóc tiÕn b¸n(promotion) 2.1 S¶n phÈm xuÊt khÈu: Lµ tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu hay íc muèn cña kh¸ch hµng, cèng hiÕn nh÷ng lîi Ých cho hä vµ cã kh¶ n¨ng ®a ra chµo b¸n trªn thÞ trêng víi môc tiªu thu hót sù chó ý mua s¾m, sö dông hay tiªu dïng. §¬n vÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ vèn lµ mét chØnh thÓ hoµn chØnh chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè ®Æc tÝnh vµ th«ng tin kh¸c nhau vÒ mét s¶n phÈm hµng ho¸. Nh÷ng yÕu tè, ®Æc tÝnh, th«ng tin ®ã cã thÓ cã nh÷ng chøc n¨ng marketing kh¸c nhau, khi t¹o ra mét mÆt hµng hay mét s¶n phÈm ngêi ta sÏ x¾p xÕp c¸c yÕu tè, ®Æc tÝnh, th«ng tin ®ã theo 3 cÊp ®é cã nh÷ng chøc n¨ng marketing kh¸c nhau. Nh÷ng chøc n¨ng marketing víi cÊu tróc 3 líp thuéc tÝnh cña phèi thøc s¶n phÈm hçn hîp ®îc thÓ hiÖn nh sau: Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu H×nh 4: M« h×nh cÊu tróc 3 líp cña s¶n phÈm hçn hîp - CÊp ®é c¬ b¶n nhÊt lµ s¶n phÈm cèt lâi : cÊp ®é nµy cã chøc n¨ng tr¶ lêi c©u hái vÒ thùc chÊt s¶n phÈm hµng ho¸ nµytho¶ m·n nh÷ng lîi Ých cèt yÕu mµ kh¸ch hµng sÏ theo ®uæi lµ g×, vµ chÝnh ®ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ nhµ kinh doanh sÏ b¸n cho kh¸ch hµng. Nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n tiÒm Èn ®ã cã thÓ thay ®æi tuú theo nh÷ng yÕu tè hoµn c¶nh cña m«i trêng vµ môc tiªu c¸ nh©n cña kh¸ch hµng, nhãm kh¸ch hµng hay bèi c¶nhnhÊt ®Þnh. §iÒu quan träng sèng cßn ®èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh lµ ngêi lµm c«ng t¸c marketing ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu kh¸ch hµng ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®ßi hái vÒ khÝa c¹nh lîi Ých kh¸c nhau tiÒm Èn trong nhu cÇu cña hä. ChØ cã nh vËy c¸c nhµ kinh doanh míi t¹o ra nh÷ng hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n ®óng vµ tèt nh÷ng lîi Ých mµ kh¸ch hµng mong ®îi. - CÊp ®é thø hai cÊu thµnh mét s¶n phÈm hµng ho¸ lµ s¶n phÈm hiÖn h÷u. §ã lµ nh÷ng yÕu tè ph¶n ¸nh sù cã mÆt trªn thch tÕ cña s¶n phÈm hµng ho¸, nh÷ng chØ tiªu ®ã bao gåm: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng c¶m nhËn ®îc vµ c¸c ®Æc tÝnh næi tréi bªn ngoµi, phong c¸ch mÉu m·, tªn nh·n hiÖu cô thÓ, dÞch vô tríc b¸n vµ c¸c ®Æc trng cña bao gãi . Trong thùc tÕ, khi t×m mua Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp HiÒn Sinh viªn Ph¹m ThÞ Thu nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n kh¸ch hµng thêng dùa vµo yÕu tè nµy, vµ còng nh víi hµng lo¹t c¸c yÕu tè nµy, nhµ s¶n xuÊt kh¼ng ®Þnh sù hiÖn diÖn cña m×nh trªn thÞ trêng ®Ó ngêi mua t×m ®Õn c«ng ty. Hä ph©n biÖt ®îc hµng ho¸ cña c«ng ty nµy so víi hµng ho¸ cña c«ng ty kh¸c. - Cuèi cïng lµ s¶n phÈm gia t¨ng, cÊp ®é nµy bao gåm nh÷ng yÕu tè nh l¾p ®Æt sö dông, b¶o hµnh, dÞch vô trong vµ sau b¸n, ®iÒu kiÖn giao hµng, thanh to¸n. ChÝnh nhê nh÷ng yÕu tè nµy ®· t¹o ra sù ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn chØnh kh¸c nhau trong nhËn thóc cña ngêi tiªu dïng hay kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng, nh·n hiÖu cô thÓ.Khi mua nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n cña mét hµng ho¸, bÊt kú kh¸ch hµng nµo còng muèn mua nã ë møc ®é hoµn chØnh nhÊt, ®Õn lît nã chÝnh møc ®é hoµn chØnh vÒ lîi Ých c¬ b¶n mµ kh¸ch hµng mong ®îi l¹i phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè gia t¨ng(bæ dông) mµ nhµ kinh doanh sÏ cung cÊp cho hä, v× vËy tõ gãc ®é nhµ kinh doanh, c¸c yÕu tè gia t¨ng trë thµnh mét trong nh÷ng vò khÝ c¹nh tranh cña nh·n hiÖu hµng ho¸. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm lµ x¬ng sèng, lµ nÒn t¶ng trong chiÕn lîc chung marketing cña c«ng ty. Tr×nh ®é s¶n xuÊt cµng cao, c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t th× c¸i vai trß chÝnh s¸ch s¶n phÈm cµng trë lªn quan träng, kh«ng cã chÝnh s¸ch s¶n phÈm th× c¸c yÕu tè cßn l¹i cña marketing kh«ng cã ý nghÜa hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn tån t¹i. Trong trêng hîp chÝnh s¸ch s¶n phÈm sai lÇm( ®a ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm kh«ng tèt hoÆc ch¸at lîng kÐm ) th× dï gi¸ c¶ cã thÊp ®Õn ®©u, qu¶ng c¸o cã hÊp dÉn ®Õn mÊy còng khã thµnh c«ng trªn thÞ trêng. Bëi vËy, chÝnh s¸ch s¶n phÈm kh«ng chØ ®Èm b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®óng híng mµ cßn g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña c«ng ty nh»m phôc vô cho môc tiªu cña chiÕn läc tæng qu¸t 2.2 Gi¸ c¶ xuÊt khÈu Lµ mét phÇn cÊu thµnh lªn s¶n phÈm, gi¸ c¶ lµ sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc s¶n pfÈm, gi¸ c¶ chÞu ¶nh hëng bëi nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng ty. C¸c môc tiªu ®Þnh gi¸ bao gåm viÖc t¨ng doanh sè, thÞ phÇn, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i cña c«ng ty Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i 20
- Xem thêm -