Tài liệu Mar51 quản trị danh mục sp của tct chăn nuôi vn

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

§Ò C¦¥NG CHUY£N §Ò THùC TËP Gi¸o viªn híng dÉn Sinh viªn Líp : G.V: NguyÔn ThÞ T©m : Vò V¨n TuyÕn : Marketing 44b §Ò tµi: Qu¶n trÞ danh môc s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam . Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i ®èi diÖn trùc tiÕp víi thÞ trêng, ph¶i thay ®æi c¸ch thøc lµm ¨n míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng nhÊt lµ trong thêi ®¹i tù do ho¸ th¬ng m¹i nh hiÖn nay... Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vÒ mäi mÆt ®Ó t¹o ra ®îc hµng ho¸ cã søc c¹nh tranh cao. Lµ doanh nghiÖp nhµ níc, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®· dÇn tõng bíc thÝch nghi ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm cña Tæng C«ng Ty (TCT) ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trong níc vµ dÇn chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng níc ngoµi. Víi sù ph¸t triÓn ®ã TCT ®· kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕ cña m×nh trong lÜnh vùc chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i trong ®ã thÞt lîn lµ s¶n phÈm cã thÕ m¹nh, chÊt lîng tèt, gi¸ trÞ sö dông cao, ®¶m b¶o ®ñ c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn thùc phÈm vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c do c¸c níc nhËp khÈu yªu cÇu. HiÖn nay thÞt lîn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong cuéc sèng h»ng ngµy cña con ngêi vµ ®îc sö dông réng r·i trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh XNK kh¸c, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch trong c«ng t¸c kinh doanh. Mèi quan t©m chung cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæng c«ng ty lµ: Lµm thÕ nµo ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc vµ h¹n chÕ khã kh¨n, thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ më réng thÞ trêng néi ®Þa ®a Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam lín m¹nh xøng ®¸ng lµ "con chim ®Çu ®µn" cña ngµnh ch¨n nu«i ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i TCT em ®· chän ®Ò tµi “ Qu¶n trÞ danh môc s¶n phÈm cña TCT ch¨n nu«i VN’’ lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Träng t©m chÝnh cña chuyªn ®Ò lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT, ®©y còng lµ thùc tr¹ng mµ TCT ®ang ph¶i ®èi mÆt. Néi dung cña chuyªn ®Ò: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu thÞt lîn cña TCT. Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. I. c¬ së lý luËn chung 1.1. Kh¸i niÖm: Danh môc s¶n phÈm lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ vµ c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ do mét ngêi b¸n cô thÓ ®em chµo b¸n cho ngêi mua. Danh môc hµng ho¸ ®îc ph¶n ¸nh qua bÒ réng, møc ®é phong phó, bÒ s©u vµ møc ®é hµi hoµ cña nã. BÒ réng cña danh môc s¶n phÈm lµ tæng thÓ sè c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ do c«ng ty s¶n xuÊt. Møc ®é phong phó cña danh môc s¶n phÈm lµ tæng sè nh÷ng mÆt hµng thµnh phÇn cña nã. BÒ s©u cña danh môc s¶n phÈm lµ tæng sè c¸c ®¬n vÞ s¶n phÈm cô thÓ ®îc chµo b¸n trong tõng mÆt hµng riªng cña mét chñng lo¹i. Møc ®é hµi hoµ cña danh môc hµng ho¸ ph¶n ¸nh møc ®é gÇn gòi cña hµng ho¸ thuéc c¸c nhãm chñng lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau xÐt theo gãc ®é môc ®Ých sö dông cuèi cïng, hoÆc nh÷ng yªu cÇu vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, c¸c kªnh ph©n phèi hay mét tiªu chuÈn nµo ®ã. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng b¸n hµng hoÆc dÞch vô cña mét quèc gia nµy sang mét quèc gia kh¸c nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng. Song ho¹t ®éng nµy cã nh÷ng nÐt riªng phøc t¹p h¬n trong níc nh giao dÞch víi nh÷ng ngêi cã quèc tÞch kh¸c nhau, thÞ trêng réng lín khã kiÓm so¸t, mua b¸n qua trung gian nhiÒu, ®ång tiÒn thanh to¸n thêng lµ ngo¹i tÖ m¹nh vµ hµng ho¸ ph¶i vËn chuyÓn qua biªn giíi, cöa khÈu c¸c quèc gia kh¸c nhau nªn ph¶i tu©n thñ theo c¸c tËp qu¸n quèc tÕ còng nh luËt lÖ tõng ®Þa ph¬ng kh¸c nhau. 1.2. §Æc ®iÓm cña xuÊt khÈu ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Cïng víi nhËp khÈu, xuÊt khÈu lµ mét trong hai h×nh thøc c¬ b¶n, quan träng nhÊt cña th¬ng m¹i quèc tÕ. Nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi b¸n hµng riªng lÎ mµ lµ c¶ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n phøc t¹p cã tæ chøc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi nh»m môc tiªu lîi nhuËn, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Tõ h×nh thøc ®¬n gi¶n ®Çu tiªn lµ hµng ®æi hµng, ngµy nay ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ang diÔn ra rÊt s«i ®éng víi nhiÒu h×nh thøc phong phó ®a d¹ng h¬n nh hîp t¸c s¶n xuÊt vµ gia c«ng quèc tÕ, chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, lµm c¸c dÞch vô xuÊt khÈu, ®¹i lý, uû th¸c xuÊt khÈu... Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng ho¸ tiªu dïng ®Õn t liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ kü thuËt cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã ®Òu cã chung mét môc ®Ých lµ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c níc tham gia. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®îc tæ chøc, thùc hiÖn víi nhiÒu nghiÖp vô, nhiÒu kh©u tõ ®iÒu tra thÞ trêng níc ngoµi, lùa chän hµng ho¸ xuÊt khÈu, th¬ng nh©n giao dÞch, c¸c bíc tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång cho ®Õn khi hµng ho¸ chuyÓn ®Õn c¶ng chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ngêi mua, hoµn thµnh thanh to¸n. Mçi kh©u, mçi nghiÖp vô nµy ph¶i ®îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ, kü lìng, ®Æt chóng trong mèi quan hÖ lÉn nhau, tranh thñ n¾m b¾t nh÷ng lîi thÕ nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao nhÊt, phôc vô ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc. §èi víi ngêi tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu, tríc khi bíc vµo nghiªn cøu, thùc hiÖn c¸c kh©u nghiÖp vô ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu hµng ho¸, thÞ hiÕu, tËp qu¸n tiªu dïng gi¸ c¶, xu híng biÕn ®éng cña nã ë thÞ trêng níc ngoµi. Ngoµi ra vÊn ®Ò mµ nh÷ng ngêi tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu cÇn quan t©m lµ nh÷ng tËp tôc, thãi quen, nh÷ng rµo c¶n v¨n ho¸ v.v … cña mçi quèc gia nhËp khÈu. Nh÷ng ®iÒu ®ã ph¶i trë thµnh nÕp thêng xuyªn trong t duy mçi nhµ kinh doanh Th¬ng m¹i Quèc tÕ. 2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu cña doanh nghiÖp. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nh, c¸c h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu ngµy cµng trë nªn phong phó vµ ®a d¹ng. HÇu hÕt c¸c h×nh thøc ®Òu cè g¾ng khai th¸c tèi ®a nh÷ng lîi thÕ do xuÊt khÈu mang l¹i. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nh níc ta hiÖn nay viÖc huy ®éng tÊt c¶ nh÷ng nguån lùc, nh÷ng h×nh thøc xuÊt khÈu cha thùc sù ®îc khai th¸c tèi ®a, c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn nghÌo nµn vµ cha sö dông ®îc c¸c nguån lùc trong níc ®Ó xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ cao nh c¸c níc kh¸c trong khu vùc. §©y còng thùc tÕ mµ TCT ®ang ph¶i ®èi mÆt, tuy nhiªn víi viÖc hç trî cña nhµ níc TCT ®ang ngµy dÇn hoµn thiÖn m×nh vµ trë thµnh mòi nhän hµng ®Çu trong lÜnh vùc ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thøc ¨n.m Theo NghÞ ®Þnh 33/CP (19/ 4/ 1994) th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë níc ta bao gåm c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau ®©y: 2.1- XuÊt khÈu trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc mµ nhµ xuÊt khÈu gÆp trùc tiÕp hoÆc quan hÖ trùc tiÕp qua ®iÖn tÝn ®Ó tho¶ thuËn trùc tiÕp vÒ hµng ho¸, gÝa c¶ còng nh c¸c biÖn ph¸p giao dÞch víi ngêi nhËp khÈu. Nh÷ng néi dung nµy ®îc tho¶ thuËn mét c¸ch tù nguyÖn, kh«ng rµng buéc víi lÇn giao dÞch tríc, viÖc mua kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi viÖc b¸n. C¸c c«ng viÖc chñ yÕu cña lo¹i h×nh nµy lµ nhµ xuÊt khÈu ph¶i t×m hiÓu thÞ trêng tiÕp cËn kh¸ch hµng, ngêi nhËp khÈu sÏ hái gi¸ vµ ®Æt hµng, nhµ xuÊt khÈu chµo gi¸, hai bªn kÕt thóc qu¸ tr×nh hoµn gi¸ vµ ký hîp ®ång. XuÊt khÈu trùc tiÕp ®ßi hái ®Çu t lín vµ cã møc ®é rñi ro cao. Tuy nhiªn xuÊt khÈu trùc tiÕp cho phÐp hy väng ®¹t ®îc møc lîi nhuËn cao. Cã nhiÒu gi¶i ph¸p cã thÓ lùa chän : - Tæ chøc mét bé phËn xuÊt khÈu riªng cña c«ng ty. H×nh thøc nµy cho phÐp c«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t dÔ dµng ho¹t ®éng xuÊt khÈu, t¹o ra mét sù thèng nhÊt trong qu¶n lý. - Thµnh lËp mét chi nh¸nh xuÊt khÈu ë níc ngoµi. Gi¶i ph¸p nµy gióp viÖc xuÊt khÈu trë lªn thuËn tiÖn h¬n, dÔ dµng tiÕp cËn víi nh÷ng kh¸ch hµng môc tiªu. Ngoµi ra viÖc lùa chän gi¶i ph¸p nµy sÏ gi¶i quyÕt phÇn nµo vÊn ®Ò rµo c¶n vÒ v¨n ho¸. - Sö dông ®¹i diÖn th¬ng m¹i quèc tÕ. - Ký hîp ®ång víi c¸c h·ng ph©n phèi cña níc ngoµi. 2.2. XuÊt khÈu gi¸n tiÕp (th«ng qua trung gian): Ph¬ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ xuÊt khÈu mét phÇn s¶n phÈm ra thÞ trêng bªn ngoµi. XuÊt khÈu thô ®éng lµ chØ xuÊt khÈu x¶n phÈm d thõa ra thÞ trêng níc ngoµi. XuÊt khÈu chñ ®éng lµ doanh nghiÖp mong muèn tÊn c«ng vµo thÞ trêng nhÊt ®Þnh. Trong c¶ hai trêng hîp, doanh nghiÖp tiÕp tôc s¶n xuÊt t¹i níc m×nh miÔn lµ s¶n phÈm phï hîp víi thÞ trêng xuÊt khÈu. Ban ®Çu, c¸c doanh nghiÖp thêng ¸p dông ph¬ng thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp lµ xuÊt khÈu th«ng qua trung gian chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. Ph¬ng thøc nµy kh«ng ®ßi hái vèn ®Çu t lín vµ do ®ã rñi ro thÊp. Tuy nhiªn ngêi trung gian thßng chØ lùa chän mÆt hµng xuÊt khÈu cã lîi nhÊt cho hä vµ thêng n¶y sinh m©u thuÉn vÒ ph©n chia lîi nhuËn gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi trung gian. Kh¸c víi h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp, trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu uû th¸c tÊt c¶ mäi viÖc kiÕn lËp quan hÖ gi÷a ngêi xuÊt khÈu vµ ngêi nhËp khÈu còng nh viÖc qui ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n ph¶i th«ng qua mét ngêi thø 3 ®îc gäi lµ ngêi nhËn uû th¸c. Ngêi nhËn uû th¸c tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu víi danh nghÜa cña m×nh nhng mäi chi phÝ ®Òu do bªn cã hµng xuÊt khÈu, bªn uû th¸c thanh to¸n. VÒ b¶n chÊt chi phÝ tr¶ cho bªn nhËn uû th¸c chÝnh lµ tiÒn thï lao tr¶ cho ®¹i lý. Doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ kiÓm so¸t viÖc tiªu thô s¶n phÈm ra níc ngoµi. *XuÊt khÈu gi¸n tiÕp cã 4 kh¶ n¨ng lùa chän sau: -XuÊt khÈu th«ng qua h·ng xuÊt khÈu trong níc. -XuÊt khÈu th«ng qua ®¹i lý xuÊt khÈu. -XuÊt khÈu th«ng qua hiÖp héi xuÊt khÈu. -XuÊt khÈu th«ng qua viÖc sö dông kªnh ph©n phèi cña ngêi thø ba ®· tån t¹i ®Ó tiªu thô sÈn phÈm cña hä. 2.3. Bu«n b¸n ®èi lu: §©y lµ ph¬ng thøc giao dÞch trong ®ã xuÊt khÈu ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi nhËp khÈu. Nhµ xuÊt khÈu ®ång thêi lµ nhµ nhËp khÈu, môc ®Ých ®Ó thu vÒ hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi hµng xuÊt khÈu bëi vËy nã cßn gäi lµ ph¬ng thøc ®æi hµng. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu nµy yªu cÇu c©n b»ng vÒ mÆt hµng, gi¸ c¶, tæng gi¸ trÞ vµ ®iÒu kiÖn giao hµng ®îc ®Æc biÖt chó ý. 2.4. Gia c«ng quèc tÕ: Lµ ph¬ng thøc kinh doanh ngêi ®Æt mua gia c«ng ë níc ngoµi cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn phô liÖu theo mÉu hµng vµ ®Þnh møc tríc. Ngêi nhËn gia c«ng lµm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, toµn bé s¶n phÈm lµm ra ngêi nhËn gia c«ng sÏ giao l¹i toµn bé cho ngêi ®Æt gia c«ng vµ ®Ó nhËn tiÒn gia c«ng gäi lµ phÝ gia c«ng. Gia c«ng quèc tÕ lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thÞ trêng níc ngoµi lµ n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu còng chÝnh lµ n¬i tiªu thô mÆt hµng ®ã, ®ång thêi nã cã t¸c dông lµ xuÊt khÈu lao ®éng t¹i chç, trêng häc vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý vµ lµ qu¸ tr×nh tÝch luü vèn cho nh÷ng níc Ýt vèn. 2.5. T¹m nhËp t¸i xuÊt: T¸i xuÊt lµ xuÊt khÈu trë l¹i níc ngoµi nh÷ng hµng ho¸ ®· ®îc nhËp khÈu nhng cha qua dì bÕn ë níc t¸i xuÊt. Níc xuÊt khÈu Níc nhËp khÈu Níc t¸i xuÊt NhiÖm vô nµy lµ nghiÖp vô giao dÞch 3 bªn. H×nh thøc chuyÓn khÈu lµ hµng ho¸ ®i th¼ng tõ níc xuÊt khÈu sang níc nhËp khÈu kh«ng ®i qua níc t¸i xuÊt. TiÒn tÖ Níc xuÊt khÈu Níc nhËp khÈu Hµng ho¸ 2.6. XuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th (xuÊt khÈu tr¶ nî) §©y lµ h×nh thøc mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu theo chØ tiªu cña Nhµ níc giao cho ®Ó tiÕn hµnh mét hoÆc mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh cho chÝnh phñ níc ngoµi trªn c¬ së nghÞ ®Þnh th ®· ký gi÷a hai chÝnh phñ. H×nh thøc nµy cho phÐp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc c¸c kho¶n chi phÝ trong viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, t×m kiÕm b¹n hµng. MÆt kh¸c, thùc hiÖn h×nh thøc nµy thêng kh«ng cã sù rñi ro trong thanh to¸n. 3. Vai trß cña xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n nhËn díi gãc ®é cña mét doanh nghiÖp th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc chÊt lµ ho¹t ®éng b¸n hµng hay ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn ph¹m vi quèc tÕ. Nh vËy viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm ra thÞ trêng níc ngoµi l»m trong chiÕn lîc tiªu thô cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn nã kh¸c víi tiªu thô trong níc lµ: B¸n hµng ho¸ ë nh÷ng thÞ trêng kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸, ng«n ng÷, luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, tËp qu¸n tÝn ngìng ... Nhng còng chÝnh vÒ sù kh¸c biÖt ®ã mµ më ra cho doanh nghiÖp mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh doanh lín h¬n vµ l©u dµi h¬n. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng quèc tÕ ®ßi hái bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng ph¶i chiÕn lîc nghiªn cøu cô thÓ vµ mét sù ®Çu t nhÊt ®Þnh. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét bé phËn quan träng cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i doanh nghiÖp bëi hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra, mua vÒ ph¶i ®îc tiªu thô, ®ã lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, víi viÖc gia t¨ng hµng ho¸ ngµy cµng nhiÒu trªn thÞ trêng, nhiÒu doanh nghiÖp ®· chuyÓn híng tõ s¶n xuÊt sang tiªu thô. Nh÷ng cè g¾ng nµy cµng ngµy cµng cã ý nghÜa to lín h¬n trong viÖc thùc hiÖn môc ®Ých kinh doanh. Tõ ®ã, kh¸i niÖm marketing xuÊt hiÖn víi nghÜa: mäi cè g¾ng cña doanh nghiÖp ®Òu híng ®Õn môc ®Ých cÇn thiÕt lµ tiªu thô s¶n phÈm, híng vÒ nh÷ng thÞ trêng ®ang cßn bá ngá. HiÖn nay trªn thÞ trêng xuÊt hiÖn nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®©y còng lµ mét c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh, tuy nhiªn nguy c¬ bÞ mÊt thÞ trêng lµ rÊt lín. Mét thÞ trêng kh«ng thÓ tån t¹i qu¸ nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh v× vËy xu thÕ xuÊt khÈu hµng ho¸ ra thÞ trêng quèc tÕ ngµy cµng ph¸t huy ®îc t¸c dông lµm gi¶m bít sù t¾c nghÑn trong kh©u tiªu thô cña doanh nghiÖp. Nh vËy xuÊt khÈu ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu sÏ gióp c¸c níc kÐm ph¸t triÓn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß quan träng v× nã t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng cña mét níc. Ngo¹i th¬ng cho phÐp mét níc cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c mÆt hµng víi sè lîng nhiÒu h¬n giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. XuÊt khÈu cßn cã vai trß thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸, t¨ng cêng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng quèc gia. Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng s©u s¾c. Ngµy nay ®· cã nh÷ng s¶n phÈm mµ viÖc chÕ t¹o tõng bé phËn ®îc thùc hiÖn ë nhiÒu níc kh¸c nhau. §Ó hoµn thiÖn ®îc s¶n phÈm ®ã, ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh xuÊt khÈu linh kiÖn tõ níc nµy sang níc kh¸c ®Ó l¾p r¸p. §èi víi mét ®Êt níc còng kh«ng nhÊt thiÕt s¶n xuÊt t¹o ra ®ñ mÆt hµng mµ m×nh cÇn. Th«ng qua xuÊt khÈu, hä cã thÓ tËp trung vµo s¶n xuÊt mét vµi lo¹i mµ m×nh cã lîi thÕ sau ®ã mang ra trao ®æi nh÷ng thø mµ m×nh cÇn. Râ rµng ta thÊy ë ®©y xuÊt khÈu lµ rÊt quan träng trong viÖc thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, gióp cho c¸c níc khai th¸c ®îc triÖt ®Ó lîi thÕ cña m×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c quèc gia tiÕn hµnh chuyªn m«n ho¸ sau. Víi ®Æc ®iÓm ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ngo¹i tÖ ®èi víi mét hoÆc c¶ hai bªn, xuÊt khÈu nh»m t¨ng lîi nhuËn cho mçi quèc gia, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng níc nghÌo, ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ thÊp th× ®ã lµ nh©n tè tÝch cùc tíi cung cÇu ngo¹i tÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn. §ång thêi nã còng lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh sù t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh tÕ. Thùc tÕ chøng minh nh÷ng níc ph¸t triÓn lµ nh÷ng níc cã nÒn ngo¹i th¬ng n¨ng ®éng vµ ph¸t triÓn cã nh÷ng thÕ m¹nh nhÊt ®Þnh vÒ xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. V× vËy nã ®· chiÕm vÞ trÝ trung t©m trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n sau: * Lu th«ng hµng ho¸ trong níc víi thÞ trêng níc ngoµi. * T¹o nguån vèn kü thuËt tõ bªn ngoµi cã lîi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong níc. XuÊt khÈu hµng ho¸ thu nguån ngo¹i tÖ cho ®Êt níc lµ nguån vèn vËt chÊt cÇn thiÕt cho hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸. Trong khi ®ã, nhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕp nhËn nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn tõ níc ngoµi, lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong níc. * XuÊt khÈu cã thÓ lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt cña tæng s¶n phÈm x· héi vµ tæng thu nhËp quèc d©n nh»m thÝch øng víi nhu cÇu tÝch luü. XuÊt khÈu thóc ®Èy khoa häc ph¸t triÓn lµm t¨ng C – gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ gi¶m V – gi¸ trÞ lao ®éng cÊu thµnh trong gi¸ trÞ hµng ho¸, chuyÓn dÞch c¬ cÊu h÷u c¬ cña t b¶n. * XuÊt khÈu lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ b»ng viÖc t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng khai th¸c lîi thÕ cña mçi quèc gia. * XuÊt khÈu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n t¸c ®éng cña xuÊt khÈu ¶nh hëng rÊt nhiÒu tíi c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng nh: gióp lµm phong phó mÆt hµng trong níc, n©ng cao sù chän lùa cho ngêi tiªu dïng. s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu sÏ thu hót ®îc hµng triÖu lao ®éng vµo lµm viÖc t¹o ra thu nhËp æn ®Þnh, ®ång thêi t¹o ra ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng tiªu dïng, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng phong phó cña nh©n d©n. * XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ trªn c¬ së v× lîi Ých mçi bªn, ®ång thêi g¾n liÒn s¶n xuÊt trong níc víi ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. XuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng néi dung chÝnh trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña níc ta ®èi víi c¸c níc trªn thÕ giíi v× môc tiªu d©n giµu níc m¹nh. Nh vËy cã thÓ nãi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sÏ t¹o ®éng lùc cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy nãi lªn tÝnh kh¸ch quan cña viÖc t¨ng cêng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. * Th«ng qua xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp trong níc cã thªm rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh víi khèi lîng lín vµ víi c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó ®a d¹ng kh¸c nhau. + Nhê cã xuÊt khÈu mµ doanh nghiÖp lu«n lu«n s½n sµng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi thÞ trêng vµ theo kÞp sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi. + Doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tiÒn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã nhiÒu c¬ héi më réng quan hÖ lµm ¨n bu«n b¸n víi nhiÒu ®èi t¸c níc ngoµi. Qua ®ã sÏ tiÕp thu ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc kinh doanh , qu¶n lý doanh nghiÖp cña m×nh. +>Nguån ngo¹i tÖ do xuÊt khÈu mang l¹i gióp doanh nghiÖp cã thªm nguån tµi chÝnh m¹nh ®Ó t¸i ®Çu t vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng còng nh chiÒu s©u. +>Doanh nghiÖp cã thÓ mang l¹i lîi Ých cho x· héi nhiÒu h¬n th«ng qua s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thu hót nhiÒu lao ®éng t¹o thu nhËp æn ®Þnh, ®ång thêi t¹o ra thu nhËp ®Ó nhËp khÈu vËt t, t liÖu s¶n xuÊt, vËt phÈm tiªu dïng phôc vô cho s¶n xuÊt còng nh ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi d©n. II. néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi doanh nghiÖp. XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng hÕt søc phøc t¹p vµ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u rµng buéc lÉn nhau vµ ®ßi hái nhµ xuÊt khÈu ph¶i hÕt søc thËn träng, linh ho¹t ®Ó n¾m b¾t ®îc thêi c¬, gi¶m rñi ro vµ thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. Tuú theo c¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu kh¸c nhau mµ sè bíc thùc hiÖn còng nh c¸c h×nh thøc tiÕn hµnh cã nh÷ng nÐt kh¸c nhau. Song vÒ c¬ b¶n, néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu thêng bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y: 1- Nghiªn cøu thÞ trêng: Nghiªn cøu thÞ trêng lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi bÊt cø mét nhµ kinh doanh nµo muèn tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng tèt sÏ t¹o kh¶ n¨ng cho c¸c nhµ kinh doanh nhËn ra ®îc quy luËt vËn ®éng cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ th«ng qua sù biÕn ®æi nhu cÇu, hµng cung øng, gi¸ c¶ trªn thÞ trêng, qua ®ã gióp nhµ kinh doanh gi¶i quyÕt ®îc c¸c vÊn ®Ò cña thùc tiÔn kinh doanh còng nh yªu cÇu cña thÞ trêng. Nghiªn cøu thÞ trêng theo nghÜa réng lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m thÞ trêng cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm, kÓ c¶ ph¬ng ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. HoÆc còng cã thÓ hiÓu ®ã lµ qu¸ tr×nh thu nhËp th«ng tin, sè liÖu vÒ thÞ trêng, so s¸nh, ph©n tÝch sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËn. Nh÷ng kÕt luËn nµy sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n lý ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp kÕ ho¹ch MARKETING... ChÝnh v× thÕ, nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét ho¹t ®éng ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng gióp c¸c nhµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh. Cã thÓ nãi nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét c«ng viÖc kh¸ phøc t¹p v× nã tr¶i ra trong mét kho¶ng kh«ng gian rÊt réng víi sù kh¸c biÖt vÒ lÞch sö, ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn vµ c¶ m«i trêng v¨n ho¸. Nã ®ßi hái ngêi nghiªn cøu ph¶i cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, gi¶i thÝch ®îc nh÷ng hµnh vi, th¸i ®é c¬ b¶n trong kinh doanh vµ tiªu dïng cña thÞ trêng... ChÝnh v× thÕ, viÖc nghiªn cøu thÞ trêng Quèc tÕ g¾n liÒn víi chi phÝ cao vµ ph¶i ®Çu t mét lîng thêi gian lín. §èi víi viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn ra thÞ trêng níc ngoµi ®ßi hái c¸c nhµ nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i l¾m râ tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh, møc tiªu thô, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm v..v. S¶n phÈm thÞt lîn khi xuÊt khÈu ra thÞ trêng thÕ giíi sÏ cã nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thèng nhÊt ®é an toµn, sù kiÓm ®Þnh vÒ chÊt lîng chung cña hai bªn. V× thÕ ®Ó lùa chän ®îc thÞ trêng phï hîp cho s¶n phÈm cña m×nh b¾t buéc mçi doanh nghiÖp ph¶i cã sù ®Çu t vµ nghiªn cøu cô thÓ thÞ trêng muèn tung s¶n phÈm vµo. Nghiªn cøu thÞ trêng thêng ®îc tiÕn hµnh theo hai ph¬ng ph¸p chÝnh: - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn: Lµ thu nhËp c¸c th«ng tin tõ c¸c nguån tµi liÖu ®· ®îc xuÊt b¶n c«ng khai hay b¸n c«ng khai, xö lý c¸c th«ng tin ®ã. §©y lµ ph¬ng ph¸p phæ th«ng nhÊt v× nã ®ì tèn kÐm vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña nh÷ng ngêi xuÊt khÈu míi tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi. Tuy nhiªn nã còng cã h¹n chÕ nh chËm vµ møc ®é tin cËy kh«ng lín. - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn trêng: Lµ viÖc thu nhËp th«ng tin chñ yÕu th«ng qua tiÕp xóc víi mäi ngêi trªn hiÖn trêng. §©y lµ mét ph¬ng ph¸p ®em l¹i nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, thêng xuyªn ®îc xö lý gióp ngêi xö dông cã ph¶n øng linh ho¹t h¬n. Song ®©y còng lµ mét ho¹t ®éng tèn kÐm vµ kh«ng ph¶i ai còng cã ®ñ tr×nh ®é ®Ó lµm ®îc. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ t×m kiÕm c©u tr¶ lêi tho¶ ®¸ng cho nh÷ng c©u hái mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu buéc ph¶i lµm: * Ph©n bè d©n c trong ®Þa bµn ra sao ? * Møc thu nhËp cña d©n c ? * Tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp phæ biÕn cña d©n c. * Phong tôc, tËp qu¸n cña thÞ trêng. * YÕu tè chÝnh cña thÞ trêng. * S¶n phÈm cïng chñng lo¹i hoÆc t¬ng tù nh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng cha ? * Ph¶n øng cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm ®ã. * Søc tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cïng chñng lo¹i trªn thÞ trêng ? * Nh÷ng kh¸ch hµng nµo sÏ cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ? * Ngêi tiªu dïng muèn g× vµ cÇn g× ? * Lµm thÕ nµo ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ? * Søc mua cña thÞ trêng víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. * Ph¬ng thøc ph©n phèi s¶n phÈm vµ m¹ng líi tiªu thô nµo sÏ phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. * Thêi ®iÓm nµo sÏ ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng ? Sau khi gi¶i ®¸p ®îc nh÷ng c©u hái trªn, nhµ xuÊt khÈu cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng mét c¸ch cô thÓ, chu ®¸o. ViÖc gi¶i ®¸p nh÷ng c©u hái trªn thêng kh«ng ®ång nhÊt gi÷a nh÷ng ngêi ®îc giao nhiÖm vô nghiªn cøu, th¨m dß vµ kh¶o s¸t thÞ trêng. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu bëi tr×nh ®é nhËn thøc vµ kh¶ n¨ng cña mçi ngêi kh¸c nhau. Do ®ã, kh«ng thÓ cö duy nhÊt mét ngêi ®i t×m hiÓu thÞ trêng mµ ph¶i cö nhiÒu ngêi vµ trªn c¬ së ®¸nh gi¸ cña mçi ngêi ®Ó t×m ra nh÷ng ý kiÕn ®ång nhÊt, nh÷ng ý kiÕn x¸c ®¸ng nhÊt (trong nh÷ng ý kiÕn ®ång) sÏ ®¸nh gi¸ ®îc thùc chÊt nhu cÇu, thÞ trêng vµ søc mua cña ngêi tiªu dïng. Mét ®iÒu mµ nhµ xuÊt khÈu ph¶i lu«n ghi nhí r»ng nghiªn cøu thÞ trêng kh«ng cã nghÜa lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu, thÞ hiÕu, søc mua ... HiÖn nay t¹i thÞ trêng mµ ph¶i cao h¬n thÕ, xa h¬n thÕ lµ t×m ®îc khuynh híng cña thÞ trêng ®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lu«n lu«n hÊp dÉn vµ thuyÕt phôc ngêi tiªu dïng. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, kh¶o s¸t thÞ trêng ®iÒu quan träng h¬n c¶ ®èi víi nhµ s¶n xuÊt lµ t×m hiÓu sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ trêng quèc tÕ cña mÆt hµng xuÊt khÈu. V× vËy, nhµ xuÊt khÈu cÇn cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã, do hµng ho¸ xuÊt khÈu thêng ph¶i ®i qua c¸c níc, c¸c khu vùc kh¸c nhau, do ®ã sù thay ®æi gi¸ c¶ cña hµng ho¸ chñ yÕu phô thuéc vµo c¸c kho¶n chi phÝ sau: * Gi¸ trÞ hµng ho¸ ®¬n thuÇn. * Bao b×. * ThuÕ xuÊt khÈu. * Chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n. * Chi phÝ b¶o hiÓm. * Chi phÝ kh¸c. HiÖn nay Tæng c«ng ty ch¨n nu«i VN ®· dÇn kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi, s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc xuÊt khÈu sang mét sè thÞ trêng chÝnh nh: Trung Quèc, HongKong, Nga, NhËt, v.v…Tuy nhiªn do yªu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi d©n còng nh do sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt mµ yªu cÇu chÊt lîng thÞt lîn ngµy cµng cao. Tæng c«ng ty ch¨n nu«i VN ®ang ®øng tríc nhiÒu khã kh¨n nhÊt ®Þnh, nh÷ng khã kh¨n vÒ viÖc ¸p dông d©y chuyÒn c«ng nghÖ trong kh©u chÕ biÕn, còng nh trong qu¸ tr×nh ch¨n nu«i, v× thÕ khi xuÊt khÈu thÞt lîn ra thÞ trêng thÕ giíi c«ng ty ®· mÊt ®i rÊt nhiªu lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh nh gi¸ xuÊt khÈu thêng cao, chÊt lîng cña s¶n phÈm cha ®¸p øng ®îc mét sè thÞ trêng khã tÝnh nh NhËt, Mü, §µi Loan,v.v…§Ó h¹n chÕ nh îc ®iÓm ®ã th× TCT ®· chän cho m×nh nh÷ng thÞ trêng phï hîp víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. Ngoµi ra TCT cßn ®a ra chiÕn lîc kinh doanh phï hîp. 2 - X©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh: * Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ trêng, ®¬n vÞ kinh doanh x©y dùng vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh. ViÖc x©y dùng bao gåm: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ trêng, søc mua, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng , ®a ra bøc tranh tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. * Lùa chän mÆt hµng, thêi c¬, ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng thøc kinh doanh. * §Ò ra môc tiªu cô thÓ nh: B¸n s¶n phÈm ë thÞ trêng nµo, b¸n bao nhiªu vµ víi gi¸ bao nhiªu? ... * §Ò ra biÖn ph¸p vµ c«ng cô thùc hiÖn nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra. * S¬ bé ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc kinh doanh th«ng qua mét sè c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: - ChØ tiªu tû suÊt ngo¹i tÖ. - ChØ tiªu thêi gian hoµ vèn. - ChØ tiªu tû suÊt doanh lîi. - ChØ tiªu ®iÓm hoµ vèn. 3 - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch xuÊt khÈu. 3.1 - T¹o nguån hµng xuÊt khÈu. T¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu lµ toµn bé ho¹t ®éng tõ ®Çu t, s¶n xuÊt cho c¸c nghiÖp vô nghiªn cøu thÞ trêng, ký kÕt hîp ®ång, thùc hiÖn hîp ®ång, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n ... Nh»m t¹o ra hµng ho¸ cã ®Çy ®ñ tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho xuÊt khÈu. Nh vËy c«ng t¸c t¹o nguån cho xuÊt khÈu cã thÓ ®îc chia thµnh hai ho¹t ®éng chÝnh: * Ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu th× ®©y lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt. * Nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô phôc vô cho c«ng t¸c t¹o ra nguån hµng cho xuÊt khÈu, thêng do c¸c tæ chøc ngo¹i th¬ng lµm chøc n¨ng trung gian. Nh ®· biÕt, phÇn lín c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô tæ chøc thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu chØ lµm t¨ng thªm chi phÝ thuéc chi phÝ lu th«ng chø kh«ng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Do vËy c¸c nhµ xuÊt khÈu cÇn nghiªn cøu ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ c¸c nghiÖp vô nh»m t¨ng lîi nhuËn cho m×nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu, hÖ thèng c¸c ®¹i lý thu mua hµng xuÊt khÈu ®îc coi lµ nh©n tè quan träng mang tÝnh quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cña hµng xuÊt khÈu, ®Õn tiÕn ®é giao hµng, thùc hiÖn hîp ®ång, uy tÝn cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc tÕ cho thÊy mét doanh nghiÖp xuÊt khÈu m¹nh kh«ng ph¶i chØ v× dµi vèn mµ lµ do cã hÖ thèng kh¸ch hµng m¹nh, hÖ thèng ®¹i lý thu mua réng kh¾p, ho¹t ®éng thêng xuyªn, b¸m s¸t thÞ trêng. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu lµ hÖ thèng c¸c c«ng viÖc bao gåm: - Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu: §©y lµ viÖc nghiªn cøu kh¶ n¨ng cung cÊp hµng xuÊt khÈu trªn thÞ trêng, ®îc x¸c ®Þnh bëi nguån hµng thùc tÕ vµ nguån hµng tiÒm n¨ng. Trong ®ã nguån hµng thùc tÕ lµ nguån ®· cã vµ ®ang s½n sµng ®a vµo lu th«ng. Nguån hµng tiÒm n¨ng lµ nguån hµng cha xuÊt hiÖn, nã cã thÓ cã hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng. Víi nguån hµng nµy, nhµ xuÊt khÈu ph¶i cã ®Çu t, cã ®¬n ®Æt hµng víi nhµ s¶n xuÊt, vµ ®©y lµ nguån hµng rÊt quan träng trong xuÊt khÈu. Nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu cßn nh»m x¸c ®Þnh chñng lo¹i mÆt hµng, kÝch cì, mÉu m· , c«ng cô, gi¸ c¶, thêi vô nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh n¨ng riªng cña tõng mÆt hµng. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc xem mÆt hµng dù ®Þnh xuÊt khÈu cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng níc ngoµi vÒ nh÷ng chØ tiªu kü thuËt, kinh tÕ hay kh«ng ? MÆt kh¸c nghiªn cøu nguån hµng xuÊt khÈu cßn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ c¶ hµng ho¸ ®ã trong níc, so s¸nh víi gi¸ quèc tÕ ®Ó dù tÝnh ®îc møc l·i sÏ thu ®îc. Bªn c¹nh ®ã, ngêi lµm c«ng t¸c nµy còng cÇn t×m hiÓu chÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ níc vÒ mÆt hµng ®ã nh thÕ nµo ? TÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc trªn sÏ gióp doanh nghiÖp h¹n chÕ ®îc rñi ro cña thÞ trêng, tiÕn hµnh khai th¸c æn ®Þnh nguån hµng trong kho¶ng thêi gian hîp lý, lµm c¬ së ch¾c ch¾n cho viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. - Tæ chøc hÖ thèng thu mua hµng xuÊt khÈu. X©y dùng mét hÖ thèng thu mua th«ng qua ®¹i lý vµ chi nh¸nh m×nh, doanh nghiÖp xuÊt khÈu sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ thu mua, n©ng cao n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ thu mua. HÖ thèng thu mua bao gåm m¹ng líi c¸c ®¹i lý, hÖ thèng kho tµng ë c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c khu vùc cã lo¹i hµng thu mua. Chi phÝ nµy kh¸ lín, do vËy doanh nghiÖp ph¶i cã sù lùa chän c©n nh¾c tríc khi chän ®¹i lý vµ x©y dùng kho, ®Æc biÖt lµ nh÷ng kho ®ßi hái ph¶i trang bÞ nh÷ng ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ®¾t tiÒn. HÖ thèng thu mua ®ång thêi ph¶i g¾n víi c¸c ph¬ng ¸n vËn chuyÓn hµng ho¸, víi ®iÒu kiÖn giao th«ng cña c¸c ®Þa ph¬ng. Ngoµi ra ®Çu t cho ngêi s¶n xuÊt còng lµ mét c¸ch lµm ch¾c ch¾n, l©u dµi ®Ó ®¶m b¶o cã nguån hµng æn ®Þnh tríc sù tranh mua trªn thÞ trêng néi ®Þa. Tuy vËy, do yªu cÇu cña ®Çu t nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã vèn lín vµ còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro do sù biÕn ®éng cña thÞ trêng, nhÊt lµ khi gi¸ c¶ trªn thÞ trêng h¹ xuèng díi møc kinh doanh cã l·i. Trong viÖc nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é kü thuËt cao, hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm, am hiÓu t×nh h×nh thÞ trêng. §iÒu nµy kh«ng ph¶i bao giê c¸c nhµ xuÊt khÈu còng lµm ®îc bëi ngµy nay cã nhiÒu s¶n phÈm thuéc lo¹i kü thuËt cao, phøc t¹p vµ rÊt ®a d¹ng. - Ký kÕt hîp ®ång thu mua. PhÇn lín khèi lîng hµng ho¸ ®îc mua b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt hoÆc c¸c kh¸ch hµng th«ng qua hîp ®ång thu mua, ®æi hµng, gia c«ng ... Do vËy viÖc ký kÕt hîp ®ång cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu. Dùa trªn nh÷ng tho¶ thuËn vµ tù nguyÖn, c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång lµm c¬ së v÷ng ch¾c ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra mét c¸ch b×nh thêng. §©y chÝnh lµ c¬ së ph¸p lý cho mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi cung cÊp hµng. - Xóc tiÕn khai th¸c nguån hµng xuÊt khÈu. Sau khi ®· ký kÕt hîp ®ång víi c¸c kh¸ch hµng vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, nhµ xuÊt khÈu ph¶i lËp ®îc kÕ ho¹ch thu mua, tiÕn hµnh s¾p xÕp c¸c phÇn viÖc ph¶i lµm vµ chØ ®¹o c¸c bé phËn lµm viÖc theo kÕ ho¹ch. Cô thÓ gåm nh÷ng phÇn viÖc sau: - §a hÖ thèng kªnh thu mua ®· ®îc thiÕt lËp vµo ho¹t ®éng. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc giÊy tê giao nhËn hµng theo hîp ®ång ®· ký. - Tæ chøc hÖ thèng kho tµng t¹i ®iÓm nót cña c¸c kªnh. - Tæ chøc vËn chuyÓn hµng theo c¸c ®Þa ®iÓm ®· qui ®Þnh. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ tiÒn thanh to¸n. Trong qu¸ tr×nh thu mua, nhµ xuÊt khÈu ph¶i ghi b¶ng biÓu ®Ó theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn ra nh÷ng ¸ch t¾c ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - TiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ xuÊt kho hµng xuÊt khÈu. PhÇn lín hµng ho¸ tríc khi xuÊt khÈu ®Òu ph¶i qua mét hoÆc mét sè kho ®Ó ®¶m b¶o, ph©n lo¹i, ®ãng gãi, nhê lµm thñ tôc xuÊt khÈu. Nhµ xuÊt khÈu cÇn chuÈn bÞ tèt c¸c kho ®Ó tiÕp nhËn hµng xuÊt khÈu. C«ng t¸c b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho lµ mét nhiÖm vô quan träng cña chñ kho hµng. Chñ kho hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kh«ng ®Ó hµng h háng, ®æ vì, mÊt m¸t... trõ khi nh÷ng sù cè ®ã lµ do bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra. Cuèi cïng lµ c«ng viÖc xuÊt kho hµng xuÊt khÈu. Trong c«ng ®o¹n nµy cÇn chó ý nhÊt lµ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê, ho¸ ®¬n hîp lÖ. 3.2 - §µm ph¸m, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. - §µm ph¸n lµ viÖc bµn b¹c trao ®æi víi nhau c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång. Cã nhiÒu h×nh thøc ®µm ph¸m kh¸c nhau: §µm ph¸m qua th tÝn: §©y lµ h×nh thøc chñ yÕu ®Ó giao dÞch kinh doanh gi÷a c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu. Nh÷ng cuéc tiÕp xóc ban ®Çu thêng lµ qua th tõ, Ngay c¶ khi hai bªn cã ®iÒu kiÖn gÆp gì trùc tiÕp th× duy tr× quan hÖ qua th tÝn th¬ng m¹i vÉn lµ cÇn thiÕt. So víi gÆp gì trùc tiÕp th× giao dÞch qua th tÝn tiÕt kiÖm ®îc rÊt nhiÒu chi phÝ. Trong cïng mét lóc cã thÓ giao dÞch ®îc víi nhiÒu kh¸ch hµng ë nhiÒu níc kh¸c nhau. MÆt kh¸c, ngêi viÕt th tÝn còng cã ®iÒu kiÖn ®Ó c©n nh¾c suy nghÜ, tranh thñ ý kiÕn cña nhiÒu ngêi vµ cã thÕ khÐo lÐo dÊu kÝn ®îc ý ®Þnh cña m×nh. Tuy nhiªn, giao dÞch b»ng th tÝn thêng mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ do ®ã cã thÓ bá lì mÊt thêi c¬ mua b¸n. Ngêi ta cã thÓ sö dông ®iÖn tÝn ®Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy. §µm ph¸n b»ng gÆp gì trùc tiÕp: GÆp gì trùc tiÕp gi÷a hai bªn ®Ó trao ®æi mäi ®iÒu kiÖn bu«n b¸n lµ mét h×nh thøc ®Æc biÖt quan träng. H×nh thøc nµy ®Èy nhanh tèc ®é gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò gi÷a hai bªn vµ nhiÒu khi lµ lèi tho¸t cho nh÷ng ®µm ph¸n b»ng th tÝn ®· kÐo dµi qu¸ l©u mµ kh«ng cã kÕt qu¶. §µm ph¸n b»ng gÆp gì trùc tiÕp tuy hiÖu qu¶ h¬n h×nh thøc b»ng th tÝn, ®iÖn tÝn, song ®©y còng lµ h×nh thøc ®µm ph¸n khã kh¨n nhÊt, ®ßi hái ngêi tiÕn hµnh ®µm ph¸m ph¶i giái nghiÖp vô, tù tin, ph¶n øng nh¹y bÐn ®ñ tØnh t¸o vµ b×nh tÜnh do xÐt ý ®å cña ®èi ph¬ng. - MÆc dï cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c h×nh thøc ®µm ph¸n song nh×n chung c¸c cuéc ®µm ph¸n ®Òu tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng néi dung sau: Chµo gi¸ (ph¸t gi¸): Lµ viÖc nhµ kinh doanh thÓ hiÖn râ ý ®Þnh b¸n hµng cña m×nh lµ thêi c¬ ®Ò nghÞ ký kÕt hîp ®ång. Trong chµo hµng, nhµ xuÊt khÈu ph¶i nªu râ tªn hµng, quy c¸ch, phÈm chÊt, sè lîng, ®iÒu kiÖn, c¬ së giao hµng, gi¸ c¶ ... Hoµn gi¸ (mÆc c¶): Trong trêng hîp ngêi nhËn ®îc chµo hµng kh«ng chÊp nhËn hoµn toµn chµo hµng ®ã mµ muèn ®a ra ®Ò nghÞ míi th× ®Ò nghÞ míi gäi lµ hoµn gi¸. Mçi lÇn giao dÞch thêng ph¶i tr¶i qua nhiÒu lÇn hoµn gi¸ míi ®i ®Õn kÕt thóc. ChÊp nhËn: Lµ sù ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cña chµo hµng hoÆc sau khi ®· hoµn gi¸, do c¶ hai phÝa cïng chÊp nhËn. Khi ®ã hîp ®ång ®îc thµnh lËp. X¸c nhËn: Sau khi hai bªn mua b¸n ®· thèng nhÊt tho¶ thuËn víi nhau vÒ c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch, cã ghi l¹i cÈn thËn c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn råi göi cho bªn kia. §ã lµ v¨n b¶n x¸c nhËn thêng ®îc lËp thµnh 2 b¶n, bªn x¸c nhËn ký tríc råi göi cho bªn kia. Bªn kia ký xong tr¶ l¹i mét b¶n vµ gi÷ l¹i mét b¶n. Sau khi hai bªn tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n cã kÕt qu¶ sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ - Hîp ®ång th¬ng m¹i Quèc tÕ. Néi dung cña hîp ®ång ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña c¶ hai bªn tham gia ký kÕt. Hîp ®ång thÓ hiÖn díi h×nh thøc b»ng v¨n b¶n lµ h×nh thøc b¾t buéc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu ë níc ta . .3.3 - Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. Sau khi hîp ®ång ®îc ký kÕt, cÇn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm néi dung, tr×nh tù c«ng viÖc lµm, bè trÝ thêi gian, b¶ng biÓu theo dâi tiÕn ®é c«ng viÖc kh«ng ®Ó sai xo¸t x¶y ra. - Tr×nh tù thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu bao gåm c¸c bíc: S¬ ®å: Tr×nh tù thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. Ký hîp ®ång xuÊt khÈu KiÓm tra L/C Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu ChuÈn bÞ hµng ho¸ Giao hµng lªn tµu Lµm thñ tôc h¶i quan KiÓm nghiÖm hµng ho¸ Uû th¸c thuª tµu Mua b¶o hiÓm Lµm thñ tôc thanh to¸n Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Sau khi hîp ®ång xuÊt khÈu ®· ®îc hai bªn ký kÕt, ngêi xuÊt khÈu cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i L/C do ngêi nhËp khÈu më t¹i ng©n hµng cã khíp víi néi dung trong hîp ®ång kh«ng. NÕu cã yªu cÇu söa ®æi th× ph¶i th«ng b¸o cho ngêi mua söa l¹i L/C t¹i ng©n hµng më L/C. Mäi néi dung söa ®æi ph¶i cã sù x¸c nhËn cña ng©n hµng më L/C th× L/C ®ã míi cã hiÖu lùc, v¨n b¶n söa ®æi trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh kh«ng thÓ t¸ch rêi L/C cò vµ néi dung cò bÞ huû bá. * Xin giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng ho¸: ViÖc xin giÊy phÐp xuÊt khÈu tríc ®©y lµ mét c«ng viÖc b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi muèn xuÊt khÈu hµng ho¸ ra níc ngoµi. Nhng b¾t ®Çu tõ ngµy 18/03/1998 theo quyÕt ®Þnh sè 55/1998/Q§/TTg ban hµnh ngµy 02/03/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc quyÒn xuÊt khÈu hµng ho¸ phï hîp víi néi dung ®¨ng ký kinh doanh trong níc cña doanh nghiÖp, kh«ng cÇn ph¶i xin giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i Bé Th¬ng m¹i n÷a. Tuy nhiªn quyÕt ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông víi mét sè mÆt hµng ®ang qu¶n lý theo c¬ chÕ riªng, cô thÓ lµ nh÷ng mÆt hµng g¹o, chÊt næ, s¸ch b¸o, ngäc trai, ®¸ quý, kim lo¹i quý, t¸c phÈm nghÖ thuËt, ®å cæ. §¬n xin giÊy phÐp xuÊt khÈu bao gåm: - PhiÕu h¹n ng¹ch (nÕu hµng thuéc nhãm hµng Nhµ níc qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch). - B¶n sao hîp ®ång xuÊt khÈu. - L/C. - Mét sè giÊy tê liªn quan kh¸c. * ChuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu: Sau khi xin ®îc giÊy phÐp xuÊt khÈu, ngêi xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh chuÈn bÞ hµng ho¸. C«ng viÖc gåm 3 c«ng ®o¹n sau: - Thu gom tËp trung thµnh l« hµng xuÊt khÈu: ë ®©y, doanh nghiÖp xuÊt khÈu tæ chøc thu gom hµng b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau. - §ãng gãi bao b× hµng xuÊt khÈu: ViÖc ®ãng gãi bao b× ph¶i c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt. Bao b× ph¶i ®¶m b¶o ®îc phÈm chÊt cña hµng ho¸, dÔ nhËn biÕt hµng ho¸, g©y Ên tîng cho ngêi mua. - KÎ ký m· hiÖu hµng xuÊt khÈu: Ký hiÖu b»ng sè hay ch÷, h×nh vÏ ®îc ghi ë mÆt ngoµi bao b× ®Ó th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn, bçc dì, b¶o qu¶n hµng ho¸. Khi kÎ ký m· hiÖu hµng hãa ph¶i ®¶m b¶o néi dung cÇn th«ng b¸o cho ngêi nhËn hµng, cho viÖc tæ chøc vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n hµng ho¸, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu s¸ng sña, râ rµng, dÔ hiÓu. * Thuª tµu: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸, viÖc thuª tµu chë hµng dùa vµo c¸c c¨n cø sau ®©y: - Hîp ®ång xuÊt khÈu. - §Æc ®iÓm hµng ho¸ xuÊt khÈu. - §iÒu kiÖn vËn t¶i. Ch¼ng h¹n, nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng trong hîp ®ång lµ CIF hoÆc CRF th× ngêi xuÊt khÈu cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thuª tµu. NÕu lµ FOB th× tr¸ch nhiÖm thuª tµu l¹i thuéc vÒ ngêi nhËp khÈu. NÕu hµng ho¸ xuÊt khÈu cÇn ph¶i b¶o qu¶n t¬i sèng th× cÇn ph¶i thuª tµu chuyªn dông cã thiÕt bÞ ®«ng l¹nh. Hay cÇn chë hµng cã khèi lîng nhá lÎ ngêi ta thêng kh«ng thuª tµu chuyÕn mµ thuª tµu chî. Nh vËy, trªn thùc tÕ ngêi xuÊt khÈu cã nhiÖm vô thuª tµu hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®· ký kÕt. * KiÓm nghiÖm hµng ho¸. KiÓm tra l¹i chÊt lîng hµng ho¸ xuÊt khÈu lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng v× nhê c«ng t¸c nµy mµ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng ®îc b¶o ®¶m, ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hËu qu¶ xÊu ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm râ rµng gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt còng nh t¹o nguån hµng, ®¶m b¶o uy tÝn cña nhµ xuÊt khÈu còng nh nhµ s¶n xuÊt trong quan hÖ bu«n b¸n. C«ng t¸c kiÓm tra hµng xuÊt khÈu ®îc tiÕn hµnh ngay sau khi hµng chuÈn bÞ ®ãng gãi t¹i c¬ së s¶n xuÊt, cßn hµng kiÓm tra ë cöa khÈu lµ do kh¸ch hµng trùc tiÕp kiÓm tra hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra, phô thuéc vµo sù tho¶ thuËn cña 2 bªn. * Lµm thñ tôc h¶i quan. §©y lµ qui ®Þnh b¾t buéc ®èi víi bÊt cø lo¹i hµng ho¸ nµo, c«ng t¸c nµy ®îc tiÕn hµnh qua 3 bíc: -Khai b¸o h¶i quan: Chñ hµng cã tr¸ch nhiÖm kª khai ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt vÒ hµng ho¸ mét c¸ch trung thùc vµ chÝnh x¸c lªn tê khai h¶i quan. Néi dung tê khai h¶i quan gåm cã: Lo¹i hµng, tªn hµng, sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸, níc nhËp khÈu. Tê khai h¶i quan ®îc xuÊt tr×nh cïng víi mét sè giÊy tê kh¸c nh hîp ®ång xuÊt khÈu, giÊy phÐp, ho¸ ®¬n... - XuÊt tr×nh hµng ho¸ vµ nép thuÕ: Sau khi khai b¸o chñ hµng cÇn s¾p xÕp hµng hãa mét c¸ch hîp lý ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc h¶i quan kiÓm tra vµ tÝnh thuÕ. -Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan: §©y lµ kh©u cuèi cïng nh»m hoµn tÊt qu¸ tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng ho¸ xuÊt khÈu. §¬n vÞ xuÊt khÈu cã nghÜa vô thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan ®èi víi l« hµng lµ cho phÐp hay kh«ng cho phÐp xuÊt khÈu... * Giao hµng lªn tµu: Trong trêng hîp nhµ xuÊt khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm chuyªn chë th× c«ng viÖc giao hµng lªn tµu tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: -C¨n cø vµo chi tiÕt hµng xuÊt khÈu lËp b¶ng ®¨ng ký hµng chuyªn chë. -XuÊt tr×nh b¶ng d¨ng ký hµng ho¸ chuyªn chë cho ngêi chuyªn chë ®Ó lÊy hå s¬ xÕp hµng. -Bè trÝ chuyªn chë hµng vµo c¶ng vµ bèc xÕp hµng lªn tµu. -LÊy biªn lai thuyÒn phã sau khi xÕp hµng lªn tµu. §©y lµ x¸c nhËn cña tµu vËn chuyÓn vÒ sè hµng ®· bèc xÕp lªn tµu, sau ®ã lÊy biªn lai thuyÒn phã ®æi lÊy vËn ®¬n ®êng biÓn. VËn ®¬n nµy cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ph¸p lý lµm c¬ së gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp cã thÓ x¶y ra vÒ hµng ho¸ ®îc chuyªn chë gi÷a ngêi thuª tµu vµ ngêi vËn t¶i. * Mua b¶o hiÓm: ViÖc chuyªn chë hµng xuÊt khÈu thêng ph¶i tr¶i qua mét lé tr×nh rÊt dµi, chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè bÊt thêng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Æc biÖt lµ chuyªn chë b»ng ®êng biÓn, do ®ã thêng gÆp ph¶i rñi ro vµ g©y ra tæn thÊt. §Ó tr¸nh ®îc nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng thÓ lêng tríc ®ã, hµng ho¸ xuÊt khÈu thêng ®îc mua b¶o hiÓm. Tuú vµo tho¶ thuËn trong hîp ®ång mµ nhµ xuÊt khÈu hay nhµ nhËp khÈu cã tr¸ch nhiÖm mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. Cã hai lo¹i hîp ®ång b¶o hiÓm lµ hîp ®ång b¶o hiÓm bao vµ hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn (Open Policy vµ Voyage Policy). Khi ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm cÇn ph¶i n¾m v÷ng c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm: -§iÒu kiÖn b¶o hiÓm A: B¶o hiÓm mäi rñi ro. -§iÓu kiÖn b¶o hiÓm B: B¶o hiÓm cã båi thêng tæn thÊt riªng. -§iÒu kiÖn b¶o hiÓm C: B¶o hiÓm kh«ng båi thêng tæn thÊt riªng. * Thanh to¸n hîp ®ång: §©y lµ kh©u cuèi cïng nhng còng lµ kh©u quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña khu vùc kinh doanh xuÊt khÈu mét phÇn nhê vµo chÊt lîng cña viÖc thanh to¸n.
- Xem thêm -