Tài liệu Mar xk tại cty giày thuỵ khuê

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ kû nµy, níc ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn quan träng trong vÊn ®Ò héi nhËp ASEAN (n¨m 1995) APEC (n¨m 1998 cïng víi viÖc ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n ra nhËp AFTA, WTO vµ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa kú. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Æc biÖt rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Do nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, chóng ta kh«ng thÓ th©m nhËp thÞ trêng ®Æc biÖt lµ thÞ trêng thÕ giíi b»ng nh÷ng mÆt hµng manh món, c«ng nghÖ thÊp chÊt lîng kÐm vµ cµng kh«ng thÓ chñ quan ¸p ®Æt nh÷ng mÆt hµng s½n cã trªn thÞ trêng. ChÝnh v× lý do ®ã, ®Ó thµnh c«ng trªn con ®êng kinh doanh quèc tÕ nã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng t×m tßi, häc hái, n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi cña thÞ trêng. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã hiÖu qu¶, c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng ®Ó tõ ®ã mµ vËn dông c¸c chiÕn lîcMarketing – xuÊt nhËp khÈu ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau. Vµ trong sè ®ã cã C«ng ty GiÇy Thôy Khuª. C«ng ty giÇy Thôy Khuª lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt - kinh doanh mÆt hµng GiÇy dÐp. Hµng n¨m C«ng ty ®ãng gãp mét phÇ kh«ng nhá vµo tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng GiÇy dÐp cña nhµ níc. Song vµi n¨m gÇn ®©y do chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸ch quan, chñ quan ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty xuÊt hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®æi míi, nh tÇm quan träng cña ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª” cho bµi tiÓu luËn cña m×nh. Do ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lÜnh vùc v« cïng réng lín, ho¹t ®éng Marketing – xuÊt khÈu cßn kh¸ míi mÎ, ®Çy phøc t¹p vµ th¸ch thøc... cho nªn víi n¨ng lùc cña mét sinh viªn t«i kh«ng thÓ nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c néi dung cña ®Ò tµi mµ chØ tËp trung nghiªn cøu nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ Marketing – xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª. 1 PhÇn I Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i c«ng ty GiÇy Thôy Khuª I. Kh¸i niÖm vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty GiÇy Thôy Khuª. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty GiÇy Thôy Khuª. C«ng ty GiÇy Thôy Khuª lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi, tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp Qu©n nhu x30, ra ®êi th¸ng 01/1957 chuyªn s¶n xuÊt giÇy v¶i vµ mò cøng cho bé ®éi tr¶i qua nh÷ng cuéc th¨ng trÇm, lóc nhËp vµo n¨m 1978 råi l¹i t¸ch ra n¨m 1989 doanh nghiÖp ®· gãp phÇn xøng ®¸ng cña m×nh vµo sù nghiÖp chèng Mü cøu níc vµ x©y dùng CNXH. N¨m 1992, xÝ nghiÖp chuyÓn lªn thµnh c«ng ty GiÇy Thôy Khuª. Khi míi t¸ch ra, c«ng ty cã 650 c¸n bé c«ng nh©n viªn, gi¸ trÞ tµi s¶n kho¶ng 0,5 tû ®ång. Trong nh÷ng n¨m ®Çu tiªn viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch. S¶n xuÊt ë trong níc tr× trÖ, thÞ trêng trong níc l¹i qu¸ nhá bÐ dÉn ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn v¬n lªn trong c¬ chÕ míi ph¶i nh¹i bÐn, n¨ng ®éng, ®Çu t thiÕt bÞ vÒ c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt. ChÊt lîng s¶n phÈm ph¶i n©ng cao ngang tÇm Quèc tÕ vµ cã thÞ trêng tiªu thô. §ã lµ nh÷ng suy nghÜ cña Ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. Mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh hÕt søc t¸o b¹o, s¸ng suèt lµ c«ng ty ®· di chuyÓn toµn bé c¬ së s¶n xuÊt tõ néi thµnh ra ngo¹i thµnh. C¬ së míi nµy gåm 3 xëng s¶n xuÊt chÝnh, khèi phßng ban phô trî, kho tµng, nhµ ¨n víi gÇn 20.000m2 nhµ xëng vµ ®êng néi bé trªn mét khu ®Êt h¬n 30.000m2 t¹i khu A2 Phó DiÔn - Tõ Liªm - Hµ Néi. Song víi nhiÖm vô x©y dùng va di chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm míi c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi hµng n¨m ®îc thùc hiÖn tèt, hiÖn t¹i s¶n xuÊt n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. C«ng ty ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ó s¶n xuÊt liªn tiÕp hîp t¸c vµ ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc - kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt. N¨m 1992 - 1993 C«ng ty hîp t¸c víi C«ng ty P.D G cña Th¸i Lan më thªm d©y truyÒn s¶n xuÊt giÇy dÐp n÷ thêi trang xuÊt khÈu vµ tuyÓn thªm 250 lao ®éng ngoµi x· héi vµo lµm viÖc. N¨m 1994, c«ng ty ký víi c«ng ty Chiakmings, §µi Loan ®Ó më thªm d©y truyÒn thø 3 s¶n xuÊt giÇy cao cÊp xuÊt khÈu. C«ng ty tuyÓn thªm 350 lao ®éng míi ngoµi x· héi vµo lµm viÖc. Doanh thu m¨, 1994 ®¹t 20 tû, b»ng 135% n¨m 1993. 2 N¨m 1995, c«ng ty l¹i ký víi c«ng ty Ase cña Hµn Quèc víi gi¸ trÞ ®Çu t 7 tû ®ång. C«ng ty thêng xuyªn c¶i tiÕn s¶n phÈm h¹ gi¸ s¶n phÈm. §Õn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt t¹i nhiÒu quèc gia kh¸c nhau víi h¬n 80% lµ xuÊt khÈu. Th¸ng 10/1994, C«ng ty ®îc Nhµ níc tÆng thëng Hu©n Ch¬ng lao ®éng h¹ng 3, n¨m 1995 lµ ®¬n vÞ qu¶n lý giái xuÊt s¾c cña Së c«ng nghiÖp Hµ Néi. N¨m 1996, C«ng ty hîp t¸c víi C«ng ty Yen Kee §µi Loan víi vèn ®Çu t 6,5 tû ®ång, thu hót thªm 350 lao ®éng x· héi vµo lµm viÖc. N¨m 1998, do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc §«ng Nam ¸, C«ng ty s¾p xÕp l¹i bé m¸y s¶n xuÊt. Cïng lóc ®ã, c«ng ty ®Çu t d©y truyÒn giÇy n÷ thêi trang víi lîng ®Çu t 8,5 tû ®ång, thu hót thªm 320 lao ®éng vµo lµm viÖc. Ngµy 12/5/1999 C«ng ty ®· ®îc tæ chøc PSP cña Singapo vµ tæ chøc Quacert cña Tæng côc ®o lêng chÊt lîng ViÖt Nam cÊp chøng chØ ISo - 9002. Nh×n l¹i sau h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty tù hµo víi kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nhanh chãng thÝch øng chuyÓn híng kÞp thêi trong s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tinh thÇn ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÝnh do nh÷ng thµnh tÝch ®ã mµ C«ng ty ®· ®îc nhËn rÊt nhiÒu c¸c gi¶i thëng nh: Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 2 (1997), nhiÒu b»ng khen, cê thëng thi ®ua xuÊt s¾c cña CP, Bé c«ng nghiÖp Bé KHCNMT, UBNDTP, Së c«ng nghiÖp Hµ Néi s¶n phÈm cña c«ng ty liªn tôc ®îc c«ng nhËn Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao, ®¹t Topten cña 1/10 s¶n phÈm ®îc ngêi tiªu dïng u thÝch. Cóp b¹c 1997, Cóp vµng 1998 vµ nhiÒu c¸c huy ch¬ng vµng, b¹c kh¸c t¹i c¸c Héi trî Quèc tÕ hµng C«ng nghiÖp. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty GiÇy Thôy Khuª. - Chøc n¨ng: C«ng ty cã chøc n¨ng lµ san¶ xuÊt vµ kinh doanh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng vÒ giÇy dÐp ®ång thêi nhËp khÈu c¸c nguyªn phô liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. NhiÖm vô: C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n cã tµi s¶n riªng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh c«ng ty cã nhiÖm vô: + B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®îc giao vµ nép ng©n s¸ch Nhµ níc. + Thùc hiÖn chÕ ®é thu chi ho¸ ®¬n chøng tõ theo chÕ ®é h¹ch to¸n cña Nhµ níc. 3 + ChÊp hµnh nghiªm chØnh luËt ph¸p cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh vµ ®êng lèi cña §¶ng, s¶n xuÊt - kinh doanh trong ngµnh nghÒ cho phÐp. Nghiªm chØnh thùc hiÖn chÕ ®é b¶o vÖ lao ®éng vµ « nhiÔm m«i trêng... 3. M¹ng líi kinh doanh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty GiÇy Thôy Khuª. §Þa chØ cña c«ng ty ®Æt ë 2 n¬i - V¨n phßng giao dÞch ë sè152 phè Thôy Khuª - QuËn T©y Hå - Thµnh phè Hµ Néi. - C¬ së s¶n xuÊt t¹i t¹i x· Phó DiÔn - HuyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi. HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña c«ng ty ®· lªn tíi 2100 c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· c¶i t¹o vµ x©y dùng trªn 20.000m 2 ®Êt víi 7 d©y truyÒn s¶n xuÊt hoµn chØnh, khÐp kÝn b»ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, s¶n lîng 3,5 - 4 triÖu ®«i/n¨m. S¶n phÈm xuÊt khÈu trªn 20 níc trªn thÕ giíi, víi tû träng xuÊt khÈu 80 - 90 % doanh thu s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng trëng cao, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn chó träng ®Õn nguån nh©n lùc cña m×nh v× c«ng ty ®· x¸c ®Þnh: lao ®éng lµ yÕu tè hµng ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu ®¶m b¶o ®îc sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc cña c«ng ty. Do ®ã mÊy n¨m qua lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 2100 ngêi t¨ng so víi nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp lµ 1550 ngêi, trong ®ã cã 85% lùc lîng lao ®éng trÎ khoÎ cã kiÕn thøc v¨n ho¸, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. §èi víi c¸c phßng nghiÖp vô, nh©n viªn ph¶i lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh¸ tèt, cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ v¨n phßng hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c hiÖn ®¹i. §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®îc lµm viÖc trong m«i trêng an toµn, th«ng tho¸ng, ®ñ ¸nh s¸ng, m¸y mãc chuyªn dïng hiÖn ®¹i gióp gi¶m bít c¸c thao t¸c nÆng nhäc S¶n phÈm cña c«ng ty tõ chç chØ lµ c¸c mÆt hµng giÇy dÐp, ph©n cÊp thÊp ®Õn nay ®· ®a d¹ng phong phó vÒ mµu s¾c, mÉu m·, chñng lo¹i, vµ chÊt lîng ®îc n©ng cao, cã tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. §Õn nay s¶n phÈm ®· cã mÆt t¹i B¾c Mü, Eu, óc … vµ mét sè c¸c níc Ch©u ¸ kh¸c. §Õn n¨m 1999, c«ng ty ®· triÓn khai qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn ISO 9002 kÕt hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng ®ång bé nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ h¹n chÕ tèi ®a chÊt lîng háng. 4. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty 4 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña m×nh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. §Õn nay bé m¸y tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty ®îc chia ra lµm 3 cÊp: C«ng ty, xÝ nghiªp, thµnh viªn c¸c ph©n xëng HÖ thèng l·nh ®¹o cña c«ng ty bao gåm : Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ chØ ®¹o qu¶n lý. Ban gi¸m ®èc gåm: + Tæng gi¸m ®èc + Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ + Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh doanh HÖ thèng phßng ban + Phßng hµnh chÝnh + Phßng hµnh tæ chøc + Phßng hµnh tµi vô + Phßng KHXNK + Phßng kinh doanh + Phßng c¬ n¨ng + Phßng kü thuËt vµ §BCL vµ Trung t©m th¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i c«ng ty giÇy Thôy Khuª thêi gian qua 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty giÇy Thôy Khuª B¶ng 1 díi ®©y cho thÊy t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Thôy Khuª hiÖn nay Tû lÖ % Thùc hiÖn Thùc hiÖn Thùc hiÖn 1998 1999 2000 89/98 2000/99 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1.Sè s¶n phÈm s¶n xuÊt 1000 ®«i 3100 3267 3372 105,82 103,21 2. Tæng doanh thu tr.® 74090 88201 99330 11362 Trong ®ã: doanh thu tõ xuÊt khÈu tr.® 71339 85833 94401 3. Tæng chi phÝ tr.® 73219 86745 96545 trong ®ã chi phÝ cho s¶n phÈm xuÊt khÈu tr.® 70575 83966 91985 4.Tæng nép ng©n s¸ch tr.® 952 1022 1235 120,84 5. Tæng lîi nhuËn tr.® 871 1456 1550 106,45 5 111,29 trong ®ã lîi nhuËn tõ XK Tû lÖ lîi nhuËn xuÊt khÈu/ tæng lîi nhuËn tr.® 764 1367 1416 % 87,7 93,88 91,35 6. Lao ®éng ngêi 1451 1976 2092 7.Thu nhËp b×nh qu©n/ ngêi 1000 ®ång 600 620 643 103,71 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch XNK Qua b¶ng trªn ta thÊy mÆc dï 3 n¨m qua lµ nh÷ng n¨m mµ t×nh h×nh kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cã rÊt nhiÒu sù biÕn ®æi m¹nh, khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc §«ng nam ch©u ¸, chÝnh trÞ bÊt æn ®Æt t¹i khu vùc Trung ®«ng, Ên §é, Pakistan vµ nhiÒu khu vùc kh¸c nh sù kh«ng æn ®Þnh cu¶ ®ång yªn do nÒn kinh tÕ NhËt kh«ng cã sù khëi s¾c, råi kinh tÕ nhËt còng cã nguy c¬ suy gi¶m, trong lóc ®ã th× nÒn kinh tÕ EU ®ang cã triÓn väng m¹nh mÏ, … Thªm vµo ®ã n¨m 1999 chóng ta l¹i gÆp nhiÒu thiªn tai lò lôt lín, liªn tiÕp thùc hiÖn 2 luËt thuÕ míi: ThuÕ VAT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. N¨m 2000 chÝnh phñ khuyÕn khÝch ®Çu t, gi¶m thuÕ ®èi víi mét sè hµng ho¸ d¸n tem, mét sè mÆt hµng c«ng nghiÖp, ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu, thuÕ VAT. Song bÊt chÊp nh÷ng khã kh¨n ®ã, víi sù nç lùc cè g¾ng rÊt nhiÒu cña b¶n th©n, c«ng ty giÇy Thôy Khuª vÉn ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cã hiÖu qu¶ cao. Nh×n vµo b¶ng biÓu kÕt qu¶ trªn ta thÊy doanh thu hµng n¨m kh«ng ngõng t¨ng lªn lu«n trªn 10% (n¨m sau cao h¬n n¨m tríc), nÕu n¨m 1998 lµ 74,090 tû ®ång th× ®Õn n¨m 1999 ®· lµ 88,201 tû vµ ®Õn n¨m 2000 lµ 99,330 tû víi tû lÖ t¨ng t¬ng øng lµ 1999/1998:19,04%; 2000/1999: 12,62%. Trong ®ã doanh thu cña c«ng ty tõ xuÊt khÈu t¬ng øng theo c¸c n¨m lµ 1998:71,339 tû; n¨m 1999 lµ 85,333 tû vµ n¨m 2000 lµ 94,401 tû. Doanh thu tõ xuÊt khÈu lu«n chiÕm trªn 80% s¶n lîng tæng doanh thu. Víi tû lÖ t¨ng nµy, chøng tá r»ng c«ng ty ®· cã sù n¨ng ®éng trong viÖc nghiªn cøu vµ më réng thÞ trêng vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi phôc vô nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng níc ngoµi. Cïng víi tæng doanh thu t¨ng nhanh th× qua b¶ng ta còng thÊy tæng chi phÝ còng t¨ng theo, cô thÓ lµ: n¨m 1998:73,219 tû ; n¨m 1999:86,745 tû ; n¨m 2000: 96,545 tû theo tû lÖ t¨ng n¨m sau so víi n¨m tríc lµ: 1999/1998: 118,47% ; 2000/1999 111,29%. Trong ®ã chi phÝ chi s¶n lîng xuÊt khÈu tû lÖ thuËn theo sù t¨ng cña tæng chi phÝ vµ s¶n lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt còng vËy: n¨m 1998: 3,1 triÖu ®«i, n¨m 1999: 3,267 triÖu ®«i, n¨m 2000: 3,372 triÖu ®«i víi møc t¨ng n¨m 1999/1998 lµ 105,82% ; 2000/1999: 103,21%. Cã kÕt qu¶ nh vËy ®iÒu ®ã chøng minh lµ ho¹t ®éng ®Çu t n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m·, d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ sù ®Çu t cho vÊn ®Ò Marketing ®· ®îc chó träng h¬n nhiÒu Còng theo ®µ t¨ng cña doanh thu vµ chi phÝ tæng lîi nhuËn còng ®îc n©ng cao râ rÖt qua c¸c n¨m: 1998: 871 triÖu, n¨m1999: 1.456 triÖu, n¨m 6 2000: 1.550 triÖu víi tû lÖ 99/98 lµ 167,16% ; 2000/1999:106,45% trong lóc ®ã lîi nhuËn tõ viÖc xuÊt khÈu lµ n¨m 1998: 764 triÖu, n¨m 1999:1.367 triÖu, n¨m 2000: 1.416 triÖu víi tû lÖ LNXK/ LN lµ 1998: 87,7%; 1999: 93,88% vµ 2000: 91,35%. Còng chÝnh ®iÒu ®ã ®· kÐo theo viÖc nép NSNN cña c«ng ty theo tõng n¨m lµ: 952 triÖu ; 1.022 triÖu ; 1235 triÖu. §©y lµ mét ®iÒu nã kh¼ng ®Þnh sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ c«ng ty rÊt cã hiÖu qu¶, ®êi sèng lao ®éng ngêi n«ng d©n ngµy mét t¨ng lªn. Bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò trªn th× chóng ta còng thÊy qui m« vÒ lao ®éng mçi n¨m mét t¨ng tõ 1451 ngßi n¨m 1998 lªn ®Õn 2092 ngêi n¨m 2000 song sù t¨ng lao ®éng nµy còng kh«ng lµm gi¶m thu nhËp cña hä mµ ngîc l¹i, l¹i vÉn t¨ng, n¨m 98: 600.000/ngêi, n¨m 1999: 620.000/ngêi. N¨m 2000 lµ 643.000/ngêi. Trªn ®©y lµ h×nh thøc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung nhÊt cña c«ng ty. Cßn biÓu b¶ng sau ®©y sÏ cho chóng ta biÕt c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty. B¶ng 2. C¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty GiÇy Thôy Khuª N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 Tªn mÆt hµng Sè lîng Tû träng Sè lîng Tû träng Sè lîng Tû träng 1000 ®«i % 1000 ®«i % 1000 ®«i % 56,78 1942 59,3 1751 53,51 1.GiÇy v¶i xuÊt 1760 khÈu c¸c lo¹i 35,48 1120 34,43 1100 32,62 2.GiÇy dÐp n÷ 1100 gi¶ da c¸c lo¹i 240 7,74 205 6,27 468 13,87 3.GiÇy v¶i tiªu thô néi ®Þa 100 3267 100 3372 100 Tæng dÇy dÐp 3100 c¸c lo¹i Nguån: Phßng kÕ ho¹ch XNK Nh vËy qua b¶ng s¬ cÊu xuÊt khÈu s¶n phÈm t¹i c«ng ty GiÇy Thuþ Khuª chóng ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty tËp trung xÊp xØ trªn díi 90% dµnh cho xuÊt khÈu vµ chØ cã kho¶ng 10% dµnh cho néi ®Þa. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh tËp trung chñ yÕu vµo giÊy xuÊt khÈu chiÕm kho¶ng 50% tû träng trong c¸c mÆt hµng, trong khi giÇy dÐp da xuÊt khÈu chiÕm trªn 30% tû träng vµ chØ cã 10% cho giÇy v¶i tiªu thô néi ®Þa. §©y lµ nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng mµ c«ng ty s¶n xuÊt trong nhiÒu n¨m qua. T¹i c«ng ty giÇy Thôy Khuª tuy kh«ng cã c¸c lo¹i giÇy thÓ thao, giÇy nam kh¸c song ®Ó bï ®¾p cho sù thiÕu hôt ®ã c«ng ty giÇy Thôy Khuª ®· t¹o ra nhiÒu mÉu m· trong cïng mét lo¹i hµng. VÝ dô nh trong s¶n xuÊt giÇy v¶i, c«ng ty ®· thiÕt kÕ nhiÒu lo¹i mÉu m· kh¸c nhau víi nhiÒu mÇu, chÊt v¶i vµ c¸c phô liÖu kh¸c nhau. 7 TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ë trªn chóng ta võa thÊy nã gióp cho chóng ta mét c¸i nh×n hÕt søc kh¸ch quan bao trïm vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty còng nh lµ c¬ cÊu cña s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty. Vµ bªn c¹nh ®ã, nã còng cho chóng ta thÊy ®îc sù t¨ng trëng liªn tôc vÒ c¶ s¶n lîng doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty vµ qua ®ã cho ta thÊy sù nç lùc rÊt cao cña ®éi ngò ban l·nh ®¹o c«ng ty giÇy Thôy Khuª trong thêi gian qua. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i c«ng ty giÇy Thôy Khuª 2.1 Nghiªn cøu m«i trêng kinh tÕ quèc tÕ 2.1.1 Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng xuÊt khÈu a) Nghiªn cøu m«i trêng kinh tÕ quèc tÕ ViÖc nghiªn cøu nµy gióp phÇn kh«ng nhá vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc trong thêi gian qua. Trong vÊn ®Ò nµy c«ng ty tËp trung nghiªn cøu: + CÊu tróc c«ng nghiÖp níc së t¹i: C«ng ty nhËn thÊy r»ng ®a sè c¸c níc ph¸t triÓn ®Òu cã nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ho¸, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm giÇy dÐp ë c¸c níc nµy lµ rÊt lín vµ yªu cÇu vÒ s¶n phÈm (chÊt lîng, mÉu m·, ..) kh¸ kh¾t khe. + Sù ph©n bæ thu nhËp : KÕt qu¶ nghiªn cøu cña c«ng ty cho thÊy hÇu hÕt c¸c níc ph¸t triÓn, c¸c níc thuéc khèi EU ®Òu lµ nh÷ng níc cã møc GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi/1n¨m vµo kho¶ng 20000USD. Sù æn ®Þnh vÒ thu nhËp ë ®©y sÏ kÐo theo nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ ®îc b¶o ®¶m trªn thÞ trêng nµy. C¸c quèc gia thuéc khu vùc Ch©u ¸: Th¸i Lan, Hµn Quèc, §µi Loan .. tõ cuèi n¨m 1997 ®· bÞ ¶nh hëng nÆng nÒ cña cuéc khñng ho¶ng Ch©u ¸, song tr¶i qua hai n¨m ë ®©y ®ang cã sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ, thu nhËp ë ®©y còng ®ang cã xu híng t¨ng lªn + Sù æn ®Þnh cña ®ång tiÒn vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n: C«ng ty nhËn thÊy USD hiÖn vÉn lµ ®ång tiÒn gi÷ vÞ trÝ thèng trÞ, nã lµ ®ång tiÒn m¹nh vµ cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi nhanh nhÊt + Xu híng ph¸t triÓn vÇ héi nhËp kinh tÕ vïng vµ trªn thÕ giíi. §Ó ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh kinh tÕ thêi gian hiÖn nay nh»m ®Þnh híng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C«ng ty ®· xem xÐt ®Õn møc ®é tham gia liªn kÕt cña ViÖt Nam vµ c¸c níc trªn thÕ giíi. Qu¸ tr×nh th¬ng m¹i ho¸ toµn cÇu ®ang diÔn ra, c¸c nhãm níc, khu vùc ®· thµnh lËp lªn c¸c khu vùc mËu dÞch tù do vµ quy ®Þnh thêi gian biÓu cho viÖc thùc hiÖn c¸c quy íc ®¹t ®îc. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña khu vùc ASEAN, liªn hiÖp Ch©u ©u: EU vµ ®Æc biÖt lµ tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO. ViÖc thµnh lËp WTO cã ý nghÜa 8 quan träng trong viÖc ®Èy nhanh sù trao ®æi bu«n b¸n mµ ViÖt Nam ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n ®Ó tham gia b. Nghiªn cøu m«i trêng luËt ph¸p chÝnh trÞ quèc tÕ Khi tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi c«ng ty ®· cã sù nghiªn cøu vÒ m«i trêng nµy cô thÓ lµ c¸c vÊn ®Ò sau: + Nh÷ng kiÓm so¸t cña chÝnh phñ ®ã lµ nh÷ng ®ßi hái b¾t buéc vÒ giÊy phÐp thuÕ quan, xuÊt nhËp khÈu, h¹n ng¹ch xuÊt nhËp khÈu… + ThÓ chÕ chÝnh trÞ vµ møc ®é æn ®Þnh chÝnh trÞ: §©y lµ lÜnh vùc mµ kh«ng chØ c«ng ty giÇy Thôy Khuª quan t©m mµ mäi c«ng ty ®Òu quan t©m khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. V× sù æn ®Þnh hay bÊt æn ®Þnh sÏ t¸c ®éng m¹nh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. MÆt kh¸c c«ng ty ®ang cã quan hÖ lµm ¨n víi nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ TBCN, do ®ã c«ng ty còng ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy v× nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau nhiÒu khi ®èi lËp nhau. c. Nghiªn cøu m«i trêng VHXH quèc tÕ C«ng ty ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c khÝa c¹nh sau: + Giao tiÕp ng«n ng÷: Qua nghiªn cøu c«ng ty thÊy r»ng ®èi víi mçi quèc gia kh¸c nhau, thuéc c¸c khu vùc kh¸c nhau thêng cã c¸c ng«n ng÷ kh¸c nhau. Ng«n ng÷ ë ®©y võa lµ chØ lêi nãi, võa lµ cö chØ ®iÖu bé. ViÖc nghiªn cøu nµy thùc sù cã Ých khi c«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng c¸ nh©n + Thêi gian vµ ý thøc thêi gian Qua nghiªn cøu cho thÊy sù kh¸c biÖt vÒ vÊn ®Ò nµy thêng cã ¶nh hëng ®Õn tÝnh mïa vô cña s¶n phÈm chµo b¸n trªn. HÇu hÕt c¸c níc thuéc khèi EU, c¸c níc ph¸t triÓn coi thêi gian lµ tuyÕn tÝnh, c¸c sù kiÖn c¬ héi diÔn ra chØ cã mét lÇn hay “thêi gian lµ vµng”. 2.1.2 Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng xuÊt khÈu Sau khi quyÕt ®Þnh lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu råi, c«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng. - Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu lµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin nh»m x¸c lËp c¸c chiÕn lîc xuÊt khÈu, ph¬ng ¸n kinh doanh cho tõng thÞ trêng, ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó x¸c lËp triÓn khai c¸c quyÕt ®Þnh Marketing - Néi dung nghiªn cøu cña c«ng ty bao gåm: + Nghiªn cøu kh¸ch hµng: Nh»m ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn hîp ®ång vµ h¹n chÕ rñi ro, tríc khi tiÕn hµnh quan hÖ kinh doanh c«ng ty ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¸ch hµng th«ng qua mét sè néi dung sau: Kh¶ n¨ng thanh to¸n, chøc n¨ng quyÒn h¹n cña b¸n hµng, uy tÝn cña b¹n hµng trªn thÞ trêng vµ quan 9 ®iÓm lîi nhuËn … Tõ ®ã c«ng ty ®· t×m ra ® îc mét sè b¹n hµng cña m×nh cô thÓ lµ : C«ng ty Nivi Footwear Ltd (§µi Loan), Darmart Siviposte (Ph¸p), Deicmann Schahhe (§øc), Vroon En Dreesmann (Hµ Lan), New Im & ex (Italia), Alcampo Avenisa Santiago (T©y ban nha), Denis crowe Footwear Ltd (óc), Dae Hantong Woon (Hµn Quèc) … + Nghiªn cøu t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng xuÊt khÈu: VÒ mÆt nµy, c«ng ty cha cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn mµ ph¶i hîp t¸c ®èi t¸c víi níc ngoµi vµ mét phÇn th«ng qua phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Nh÷ng th«ng tin thu ®îc tõ phßng sÏ ®îc c«ng ty xö lý nh»m x¸c ®Þnh xem cÇn s¶n xuÊt lo¹i hµng nµo, sè lîng chÊt lîng nh thÕ nµo, thêi gian nµo lµ hîp lý + Nghiªn cøu gi¸ c¶ trªn thÞ trêng níc ngoµi. VÊn ®Ò nµy ®îc c«ng ty hÕt søc chó träng, nhÊt lµ trong h×nh thøc gia c«ng t¸i xuÊt, viÖc nghiªn cøu ®· gióp cho c«ng ty ®Þnh ra møc gi¸ hîp lý còng nh sù b¸o ra híng biÕn ®éng cña gi¸ trong thêi gian tíi. + Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn giao hµng: VÊn ®Ò nµy còng ®îc c«ng ty hÕt søc quan t©m, qua nghiªn cøu c«ng ty quyÕt ®Þnh giao hµng theo 2 ®iÒu kiÖn: FCA, C&F. C¸c ®iÒu kiÖn nµy hoµn toµn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty. 2.2 T×nh h×nh lùa chän ph¬ng ph¸p th©m nhËp thÞ trêng xuÊt khÈu ë c«ng ty. §èi víi c«ng ty giÇy Thôy Khuª hiÖn nay viÖc xuÊt khÈu chñ yÕu lµ theo ph¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp. Ph¬ng thøc nµy ®îc c«ng ty thùc hiÖn nh sau. Sau khi hoµn tÊt c¸c nghiÖp vô cÇn thiÕt cho viÖc xuÊt khÈu, c«ng ty xuÊt hµng cho c«ng ty hay hµng nhËp khÈu níc ngoµi. TiÕp theo hµng nhËp khÈu níc ngoµi ®ã sÏ ®îc tiªu thô theo ph¬ng thøc hoÆc b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ. NÕu theo ph¬ng thøc b¸n bu«n sÏ b¸n cho c¸c tæ chøc th¬ng m¹i ë trong níc ®ã råi c¸c tæ chøc nµy sÏ b¸o cho ngêi tiªu dïng. NÕu theo ph¬ng thøc b¸n lÎ, c«ng ty b¸n trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng cña níc nhËp khÈu. VÒ kªnh ph©n phèi Do c«ng ty quyÕt ®Þnh h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn kªnh ph©n phèi còng vËy. B»ng c¸c nghiÖp vô cña m×nh , c«ng ty trùc tiÕp xuÊt khÈu hµng ho¸ cho nhµ nhËp khÈu. Sau ®ã nhµ nhËp khÈu tuú ý ph©n phèi s¶n phÈm ®· mua cã thÓ qua b¸o c¸o tæ chøc th¬ng m¹i hoÆc b¸n trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng. C«ng ty giÇy Thôy Khuª Nhµ nhËp khÈu níc ngoµi C¸c tæ chøc th¬ng m¹i níc ngoµi Ngêi tiªu dïng cuèi cïng S¬ ®å 1. Kªnh ph©n phèi cña c«ng ty giÇy Thôy Khuª Víi nç lùc trong c¸c ho¹t ®éng Marketing c«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ th¬ng m¹i víi h¬n 20 níc trªn thÕ giíi nh: §øc, Ph¸p, Anh, Ailen, BØ, 10 Hy l¹p, ¸o, Thôy sÜ , Bå ®µo nha …. sö dông h×nh thøc ph©n phèi b¸n bu«n vµ ph¬ng ph¸p ph©n phèi réng r·i cho c¸c c«ng ty hoÆc c¸c h·ng nhËp khÈu níc ngoµi. C«ng ty ®· gi¸n tiÕp thiÕt lËp ®îc m¹ng líi ph©n phèi réng kh¾p c¸c khu vùc : Khèi EU, §«ng ¸, ¢u… Víi h×nh thøc ph©n phèi réng kh¾p, ph ¬ng ph¸p b¸n bu«n c«ng ty ®· liªn tôc t¨ng doanh sè lín trªn tõng n¨m, m¹ng líi ph©n phèi trªn thÕ giíi ngµy cµng ®îc më réng. Cïng víi viÖc sö dông ph©n phèi nh trªn ®· gióp cho c«ng ty tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nh©n lùc trong c«ng t¸c tæ chøc kªnh vµ b¸n hµng ë níc ngoµi. Tuy nhiªn khi sö dông kªnh nµy, c«ng ty cha cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng, do ®ã rÊt khã thu nhËp th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa ngêi tiªu dïng … 2.3 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm cña c«ng ty a. KÕ ho¹ch ho¸ vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm. Tr¶i qua h¬n 10 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu gåm: + GiÇy v¶i thÓ thao xuÊt khÈu + GiÇy n÷ gi¶ da thêi trang xuÊt khÈu + GiÇy dÐp ®i trong nhµ Trong n¨m 2000 c«ng ty ®· ®a vµo xuÊt khÈu s¶n phÈm míi: GiÇy nam vµ dÐp n÷ lµm phong phó thªm cho c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu cña m×nh. Ngoµi ra c«ng ty cßn liªn tôc c¶i tiÕn thay ®æi mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i sao cho phï hîp víi thÞ hiÕu lu«n thay ®æi cña kh¸ch hµng vµ ngêi tiªu dïng. b. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng vµ ®ßi hái cña kh¸ch hµng, c«ng ty ®· ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt, c¶i tiÕn bè trÝ x¾p xÕp d©y truyÒn c«ng nghÖ ®Õn tõng bé phËn. §Ó s¶n xuÊt ®îc ®«i giÇy hoµn chØnh, lÇn lît ph¶i qua c¸c bíc sau: + C«ng ®o¹n båi: Båi d¸n b¹t, phin víi nhau sau ®ã c¾t thµnh mò giÇy + C«ng ®o¹n may: May hoµn chØnh thµnh mò giÇy + C«ng ®o¹n Ðp ®Õ: §óc, ®Ëp ra ®Ó ®Õ cao su hoÆc nhùa tæng hîp. + C«ng ®o¹n gß hÊp: Lång mò giÇy vµo form giÇy, quÐt keo vµo ®Õ vµ ch©n mò giÇy r¸p ®Ó vµo mò giÇy råi ®a vµo gß, d¸n cao su, d¸n ®Õ giÇy vµ d¸n ®êng trang trÝ lªn giÇy sau ®ã gß ®Þnh h×nh, hÊp. + C«ng ®o¹n hoµn thiÖn: Luån d©y giÇy vµ kiÓm tra chÊt lîng vµ ®ãng gãi. Thµnh phÈm ®îc l¾p r¸p xong cßn ph¶i qua c¸c kh©u kiÓm tra KCS. NÕu 11 kh«ng bÞ t¸i chÕ qua kiÓm tra chÊt lîng th× ®Õn ®©y s¶n phÈm míi ®îc coi lµ hoµn chØnh c. QuyÕt ®Þnh lùa chän ®Æc tÝnh næi tréi C«ng ty ®· lùa chän gi¸ c¶ lµm c«ng cô c¹nh tranh. Do c«ng ty ®· tËp trung ®îc 80-90% nguyªn liÖu trong níc cïng chi phÝ nh©n c«ng t¬ng ®èi thÊp ®· lµm cho gi¸ c¶ cña c«ng ty rÎ h¬n gi¸ c¶ cu¶ ®èi thñ c¹nh tranh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Cô thÓ khi gi¸ cña c«ng ty chØ vµo kho¶ng 0,4 -0,5% USD/1 ®«i, th× gi¸ gia c«ng cña §µi Loan lµ 4 USD. T©y Ban Nha lµ 9 USD, Italia lµ 14 USD d. QuyÕt ®Þnh vÒ bao b× nh·n m¸c + Bao b×: §èi víi tõng ®¬n vÞ hµng cô thÓ, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh cô thÓ ®ãng gãi theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng cung cÊp hoÆc do c«ng ty. Th«ng thêng bao b× gåm2 líp: Líp bªn trong thêng lµ tói PE cßn bªn ngoµi lµ thïng c¸c ton + Nh·n m¸c: Ngêi quyÕt ®Þnh nh·n m¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ kh¸ch hµng. §©y còng lµ mét ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. VÝ dô: Khi c«ng ty xuÊt hµng cho c«ng ty Novi Footwear Ltd (§µi Loan) th× s¶n phÈm mang nh·n Novi hay ®èi víi mét sè kh¸ch hµng lµ Mokosa, Bassket, Footech, Chanon, Worldwide … Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy: C«ng ty ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc nghiªn cøu c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm. Do ®ã c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt phong phó vÒ mÉu m·, chñng lo¹i. Tuy vËy s¶n phÈm h¬i ®¬n ®iÖu song vÉn ®ang dÇn ®îc bæ sung. C«ng ty ®· ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt theo kiÓu liªn tôc vµ víi c¸ch s¶n xuÊt nh thÕ nµy mét s¶n phÈm lµm ra sÏ ph¶i qua nhiÒu kh©u X¸c ®Þnh môc tiªu ®Þnh gi¸ kiÓm tra, nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu sÏ bÞ lo¹i trë vÒ do ®ã chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao vµ hoµn thiÖn. Cïng víi c«ng nghÖ c¹nh tranh h÷u hiÖu lµ gi¸ c¶ thÊp, s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang ngµy cµng thu hót ®îc kh¸ch hµng mêi vµ gi÷ ®îc tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng cò. Ph©n tÝch ®Þnh lîng Bao b× cñac¸c c«ng sö dông ®· ®¶m b¶o tèt yªu cÇu vÒ an toµn cho qua chityphÝ tr×nh vËn chuyÓn, bèc dì vµ b¶o qu¶n hµng ho¸, trong ®ã qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ®¶m b¶o vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Tuy nhiªn viÖc g¾n nh·n m¸c cña kh¸ch hµng vµ viÖc sö dông bao b× cña hä còng ®em ®Õn bÊt lîi cho c«ng ty. §ã lµ h×nh ¶nh cña c«ng ty cha g©y ®îc Ên tîng gi¸ níc vµ møc gi¸ trÞ dù kiÕn víi ngêi tiªu dïng vµX¸c c¸c®Þnh tæ chøc ngoµi. 2.4 QuyÕt ®Þnh vÒ gi¸ xuÊt khÈu ë c«ng ty ViÖc ®Þnh gi¸ ë C«ng ty giÇy ®îcc¶thùc hiÖn quy tr×nh sau: QuyÕt ®ÞnhThuþ chiÕnKhuª lîc gi¸ C¬ cÊu gi¸ 12 Ph©n tÝch gi¸ Bao gi¸ vµ ®iÒu kiÖn giao hµng thÞ trêng S¬ ®å 2. Quy tr×nh ®Þnh gi¸ ë C«ng ty giÇy Thôy Khuª 2.4.1 X¸c ®Þnh môc tiªu ®Þnh gi¸ §Ó viÖc ®Þnh gi¸ cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty lu«n x¸c ®Þnh môc tieu ®Þnh gi¸ gåm cã: + §¹t ®îc doanh sè mong muèn + Duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn + X©m nhËp thÞ trêng 2.4.2 Ph©n tÝch lîng ®Þnh c¸c chi phÝ §Ó lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ sµn cña s¶n phÈm xuÊt khÈu, c«ng ty ®· ®Þnh lîng vµ ph©n tÝch c¸c chi phÝ + Chi phÝ s¶n xuÊt + Chi phÝ qu¶n lý + C¸c kho¶n ph¶i nép + C¸c chi phÝ kh¸c 2.4.3 Ph©n tÝch gi¸ thÞ trêng ë ®©y c«ng ty chñ yÕu nghiªn cøu gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi níc, ®é co d·n cña cÇu … nh»m ®a ra møc gi¸ hîp lý. 2.4.4 X¸c ®Þnh vïng gi¸ vµ møc gi¸ dù kiÕn Tõ c¸c bíc ph©n tÝch trªn, c«ng ty x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ xuÊt khÈu cho s¶n phÈm cña m×nh trªn mçi lo¹i thÞ trêng ®Ó møc gi¸ ®ã cã thÓ linh ho¹t biÕn ®éng trong ph¹m vi khung gi¸ ®ã 13 2.4.5 QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc ®Þnh gi¸ XuÊt ph¸t tõ c¸c ho¹t ®éng trªn mµ c«ng ty quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ®Þnh gi¸ cña m×nh lµ “®Þnh gi¸ x©m nhËp”. Thùc hiÖn chiÕn lîc nµy c«ng ty ®Þnh ra møc gi¸ ®ñ thÊp ®Ó chiÕm lÜnh nhanh chãng thÞ trêng réng lín. Së dÜ c«ng ty cã thÓ ¸p dông chiÕn lîc nµy lµ v× c«ng ty chñ yÕu sö dông ph¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n, víi møc gi¸ thÊp ban ®Çu th× møc lîi nhuËn sÏ thÊp song khi nh÷ng u thÕ gi¸ lµm t¨ng khèi lîng b¸n th× nh÷ng chÝ phÝ gi¶m xuèng vµ cho lîi nhuËn cao. 2.4.6 X¸c ®Þnh c¬ cÊu gi¸ ViÖc tÝnh to¸n gi¸ gióp cho c«ng ty ph¸t hiÖn ra nh÷ng phÝ kh«ng hîp lý cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc cho phÐp so s¸nh tû mØ víi gi¸ cña ®èi thñ c¹nh … Tõ ®ã c«ng ty ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp 2.4.7 B¸o gi¸ vµ ®iÒu chØnh vµ ®iÒu kiÖn giao th«ng c«ng thøc tÝnh gi¸ C«ng ty thêng sö dông ®ã lµ: Gi¸ mét s¶n phÈm = Chi phÝ s¶n xuÊt + Chi phÝ XK + C¸c kho¶n ph¶i nép C¸c chi phÝ kh¸c Khèi lîng xuÊt khÈu dù kiÕn Trong ®ã: + Chi phÝ s¶n xuÊt gåm cã: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, khÊu hao m¸y mãc nhµ xëng, chi phÝ qu¶n lý, l¬ng cho c«ng nh©n... + Chi phÝ xuÊt khÈu gåm: C¸c chi phÝ ®Ó xuÊt khÈu hµng … + C¸c kho¶n ph¶i nép: thuÕ, nép NSNN, b¶o hiÓm,… + C¸c chi phÝ kh¸c: Chi phÝ Marketing … - ChiÕn lîc ®iÒu chØnh gi¸, chiÕn lîc mµ c«ng ty thêng sö dông ®ã lµ “chiÕt khÊu cho sè lîng “. §èi víi kh¸ch hµng quen thuéc hoÆc kh¸ch hµng mua víi khèi lîng lín (tõ 10000 ®«i trë lªn) th«ng thêng c«ng ty sÏ gi¶m 20 cent/®«i Qua viÖc ph©n tÝch quyÕt ®Þnh gi¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty ta thÊy víi chiÕn lîc ®iÒu chØnh gi¸ chiÕt khÊu theo sè lîng nh v©y c«ng ty ®· khuyÕn khÝch ®îc kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín, do ®ã doanh sè b¸n cña c«ng ty ngµy cµng lín, sè kh¸ch hµng quen thuéc cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. 2.5 ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng cña c«ng ty. 2.5.1 QuyÕt ®Þnh vÒ chµo b¸n hµng c¸ nh©n 14 §Ó thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nµy c«ng ty ®· cö ®¹i diÖn cña m×nh sang gÆp gì tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Qua ®ã ®¹i ®iÖn cña c«ng ty cã thÓ giíi thiÖu trùc tiÕp vÒ gi¸ c¶, mÉu m·, chÊt lîng cña s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng. §«ng thêi qua c¸c cuéc tiÕp xóc nµy c«ng ty còng thu ®îc nguån th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng vÒ c¸c yªu cÇu cña s¶n phÈm, ®iÒu kiÖn giao hµng, thanh to¸n. Nh×n chung n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña ®¹i diÖn qu¸ tèt nªn c«ng t¸c nµy cña c«ng ty còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn do ng©n s¸ch cßn h¹n hÑp nªn ho¹t ®éng nµy cha ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn. 2.5.2 C¸c quyÕt ®Þnh vÒ xóc tiÕn b¸n Nh»m hç trî cho b¸n hµng c¸ nh©n vµ kÝch thÝch kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña m×nh, trong ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n c«ng ty ®· sö dông c¸c h×nh thøc sau: + Tham gia héi chî triÓn l·m : H×nh thøc nµy rÊt thÝch hîp cho viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm thiÕt lËp mèi quan hÖ víi b¹n hµng, kÝ kÕt hîp ®ång vµ t×m hiÓu thÞ trêng. HiÖn nay c«ng ty ®· tham gia rÊt nhiÒu cuéc triÓn l·m trong níc nh: Héi chî hµng tiªu dïng , triÓn l·m hµng chÊt lîng cao, vµ mét sè héi chî ë c¸c níc Hång K«ng, NhËt, Trung Quèc, … + Hµng mÉu: H×nh thøc nµy ®îc sö dông ®èi víi kh¸ch truyÒn thèng vµ khi mét sè kh¸ch hµng cã yªu cÇu. §Ó cã thÓ ®a hµng mÉu ®Õn víi kh¸ch hµng, c«ng ty tiÕn hµnh th«ng qua hÖ thèng chuûªn ph¸t nhanh hoÆc cö ®¹i diÖn mang hµng sang giíi thiÖu trùc tiÕp. Catalogue lµ c«ng cô mµ c«ng ty sö dông nhiÒu nhÊt nh»m cung cÊp mét c¸ch chi tiÕt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kÝch cì, mµu s¾c, sè lîng, gi¸ c¶ … cho kh¸ch hµng. Tõ ®ã c«ng ty t¹o sù quan t©m thu hót kh¸ch hµng ®Ó ®Èy nhanh viÖc mua. Khi tham gia héi chî triÓm l·m c«ng ty còng sö dông h×nh thøc nµy ®Ó giíi thiÖu réng r·i ®Õn kh¸ch tham quan. Nh×n chung c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng ty kh¸ tèt. Qua viÖc tham gia héi chî triÓn l·m sö dông hµng mÉu vµ ph¸t Catalogue c«ng ty ®· thiÕt lËp nhiÒu mèi quan hÖ vµ ký kÕt ®îc nhiÒu hîp ®ång lín. §ång thêi còng thu nhËp ®îc nhiÒu th«ng tin vÒ thÞ trêng, kh¸ch hµng. §Æc biÖt nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®îc qua c¸c kú héi chî triÓn l·m, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng vµ gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cho c«ng ty. Nh vËy cã thÓ nãi c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc t¨ng doanh thu, lîi nhuËn vµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.5.3 C¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶ng c¸o Trong thêi gian qua c«ng ty ®· thùc hiÖn qu¶ng c¸o s¶n phÈm trªn mét sè c¸c b¸o chÝ trong níc. §ång thêi c«ng ty còng ®· xuÊt b¶n nh÷ng Ên phÈm 15 giíi thiÖu vÒ c«ng ty nh»m giíi thiÖu réng r·i vÒ c«ng ty kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, s¶n phÈm … cña c«ng ty. §ång thêi c«ng ty còng tiÕn hµnh in lÞch tÆng cho CBCNV, ®èi t¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng trong dÞp tÕt nguyªn ®¸n, ®Çu n¨m míi … C«ng ty ®· rÊt cã g¾ng thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vÒ s¶n phÈm, vÒ c«ng ty song mét phÇn do ng©n s¸ch cßn h¹n chÕ nªn c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cha m¹nh 2.6 §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i c«ng ty giÇy Thôy Khuª Qua viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng Marketing t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª ë trªn rót ra mÊy nhËn xÐt sau: a. ¦u ®iÓm. - VÒ nghiªn cøu lùa chän thÞ trêng XK C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SXKD XuÊt nhËp khÈu vµ më réng quy m« XK trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng quèc tÕ hiÖn nay. §ång thêi nã còng gióp C«ng ty x¸c lËp chiÕn lîc XK ph¬ng ¸n XK phï hîp. - VÒ lùa chän ph¬ng thøc th©m nhËp víi ph¬ng thøc ph©n phèi nµy C«ng ty ®· XK s¶n phÈm ®îc sang h¬n 20 quèc gia trªn thÕ giíi, tû träng XK lu«n chiÕm trªn 80% tæng s¶n lîng tiªu thô, doanh sè t¨ng m¹nh qua tõng n¨m ®©y lµ mét thµnh qu¶ lín mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc. - VÒ chÝnh s¸ch s¶n phÈm. Víi nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng tõ khi b¾t ®Çu cho tíi khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt lµ díi sù gi¸m s¸t hÕt søc chÆt chÏ cña phßng KSC ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm sau khi ®îc s¶n xuÊt ra th× s¶n phÈm cña C«ng ty ®· lu«n ®¸p øng ®îc nh÷ng quy ®Þnh, yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®a ra. - Víi chÝnh s¸ch gi¸ nh hiÖn nay mµ C«ng ty ®ang sö dông ta thÊy lµ nã rÊt linh ho¹t hiÖu qu¶ vµ rÊt hîp lý. ChÝnh s¸ch gi¸ nµy lu«n lµm kh¸ch hµng rÊt hµi lßng vµ ®· cã lîi kÐo ®îc nhiÒu b¹n hµng míi vµ ®Æc biÖt C«ng ty ®· gi÷ ®îc nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc rÊt tèt. C«ng ty cÇn ph¶i lu«n duy tr× chÝnh s¸ch gi¸ nµy. - Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ giao tiÕp khuyÕch tr¬ng ®· ®îc C«ng ty hÕt søc quan t©m, hÕt søc chó träng vµ thùc hiÖn mét c¸ch kh¸ s©u réng. Nhê chÝnh s¸ch giao tiÕp – khuyÕch tr¬ng nµy mµ C«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ vµ kÝ kÕt ®îc nhiÒu hîp ®ång lín gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD. Tuy nhiªn ngoµi nh÷ng u ®iÓm trªn C«ng ty vÉn cßn mét sè h¹n chÕ tån t¹i cÇn ®îc kh¾c phôc gi¶i quyÕt. 16 b. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. * Trong vÊn ®Ò nghiªn cøu lùa chän thÞ trêng XK. - C«ng ty cha cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng XK mµ ph¶i hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c t¹i níc ngoµi vµ mét phÇn th«ng qua phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. - ViÖc nghiªn cøu tËp tÝnh hiÖn thùc vµ thãi quen mua hµng cña ngêi tiªu dïng khã ®îc thùc hiÖn do nguån lùa chän cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. * Trong vÊn ®Ò lùa chän ph¬ng thøc th©m nhËp. - Khi sö dông ph¬ng thøc ph©n phèi nµy mÆc dï gi¶m ®îc chi phÝ , nh©n lùc trong c«ng t¸c tæ chøc kªnh vµ b¸n hµng ë níc ngoµi nhng nã cã h¹n chÕ ®ã lµ C«ng ty kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng nªn dÉn ®Õn lµ khã thu nhËp c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa ngêi tiªu dïng. * Trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña C«ng ty. - Chñng lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty cßn h¬i ®¬n ®iÖu (chñ yÕu lµ GiÇy v¶i thÓ thao) mÆc dï mÉu m· kh¸ phong phó. - Bao b× ®îc ®ãng gãi lµ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Nh·n m¸c, ngêi quyÕt ®Þnh nh·n m¸c s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ do C«ng ty mµ lµ so kh¸ch hµng. - H×nh ¶nh cña C«ng ty cha g©y ®îc Ên tîng ®èi víi ngêi tiªu dïng vµ c¸c tæ chøc níc ngoµi. * Trong chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng. - Tuy quyÕt ®Þnh vÒ chµo b¸n hµng c¸ nh©n ®· ®îc thùc hiÖn rÊt tèn song ho¹t ®éng nµy cßn cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch thêng xuyªn. - VÒ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶ng c¸o s¶n phÈm cßn cha ®îc thùc hiÖn m¹nh. c. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan. - Do cuéc khñng ho¶ng chÝnh trÞ ë Liªn X« vµ §«ng ¢u, v× ®©y lµ thÞ trêng chÝnh cña C«ng ty tríc ®ã. Nªn khi x¶y ra khñng ho¶ng chÝnh trÞ thÞ trêng kh«ng cßn. - Do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c níc Ch©u ¸ lµm t¨ng møc ®é c¹nh tranh, tøc lµ lµm cho C«ng ty cµng khã trong c¹nh tranh, s¶n phÈm cña C«ng ty do ®ã còng bÞ Ðp gi¸ m¹nh. - Do hµng nhËp ngo¹i trµn lan trªn thÞ trêng trong níc nªn gi¸ c¶, vËt t nguyªn liÖu kh«ng æn ®Þnh, ®iÒu nµy còng lµm cho s¶n phÈm bÞ kÐm khi c¹nh tranh. * Nguyªn nh©n chñ quan. 17 - Nguyªn nh©n cña viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng XK cßn cha cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn v×: s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu ®îc XK trùc tiÕp cho c¸c C«ng ty, c¸c h·ng nhËp khÈu níc ngoµi... t¹i c¶ng ë ViÖt Nam. Khi mµ hµng ®· giao xong t¹i c¶ng lµ C«ng ty hÕt tr¸ch nhiÖm. - ViÖc nghiªn cøu tËp tÝnh hiÖn thùc vµ thãi quen mua hµng cña ngêi tiªu dïng ®ang khã thùc hiÖn, do nguån lùc cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. C«ng ty cha cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng lý do lµ: hiÖn nay phÇn lín c¸c ®¬n ®Æt hµng XK cña C«ng ty ®Òu ®îc xuÊt ph¸t tõ ngêi ®Æt mua hµng. - Trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm XK cña C«ng ty ta thÊy nh÷ng h¹n chÕ: chñng lo¹i h¬i ®¬n ®iÖu, bao b× nh·n m¸c do kh¸ch hµng qui ®Þnh, h×nh ¶nh cña C«ng ty cha g©y ®îc Ên tîng ®èi víi ngêi tiªu dïng vµ c¸c tæ chøc níc ngoµi. TÊt c¶ nh÷ng h¹n chÕ ®ã ®Òu xuÊt ph¸t tõ mét nguyªn nh©n chung lµ: s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc s¶n xuÊt lµ theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c kh¸ch hµng. - HiÖn t¹i, c¸c ho¹t ®éng vÒ chµo b¸n hµng c¸ nh©n cña C«ng ty cha ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn vµ c¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶ng c¸o s¶n phÈm cßn cha m¹nh ®Òu lµ do: ng©n s¸ch cña C«ng ty cßn h¹n hÑp do ®ã mµ ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng nµy cßn Ýt. Qua phÇn t×m hiÓu nguyªn nh©n chñ quan cña nh÷ng tån t¹i, nh÷ng h¹n chÕ ë trªn cña C«ng ty GiÇy Thôy Khuª hiÖn nay, nÕu xem xÐt mét c¸ch cÆn kÏ thÊu ®¸o nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã, chóng ta cã thÓ nhËn thÊy lµ tÊt c¶ nh÷ng nguyªn nh©n ®ã thùc chÊt ®Òu chØ lµ quy vÒ hai nguyªn nh©n chÝnh yÕu ®ã lµ: - Thø nhÊt, nguån lùc (ng©n s¸ch) hiÖn nay cña C«ng ty cßn h¹n chÕ. - Thø hai, hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ®¬n hµng cña C«ng ty ®Òu ®îc xuÊt ph¸t tõ phÝa kh¸ch hµng. PhÇn II Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i c«ng ty GiÇy Thôy Khuª I. TriÓn väng xuÊt khÈu mÆt hµng giÇy cña ViÖt Nam vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty GiÇy Thôy Khuª trong thêi gian tíi 1. TriÓn väng xuÊt khÈu mÆt hµng GiÇy cña ViÖt Nam Theo hiÖp héi da giÇy ViÖt Nam ®Õn hÕt n¨m ngµnh da giÇy c¶ níc íc tÝnh ®¹t kho¶ng 1,55 - 1,6 tû USd t¨ng cì 40% so víi cïng kú n¨m 1999, s¶n lîng íc ®¹t 250 triÖu ®«i giÇy dÐp c¸c lo¹i. §©y lµ tèc ®é t¨ng trëng kh¸ cao cã thÓ t¹o ®µ cho n¨m 2001 phÊn ®Êu ®¹t 1,65 - 1,7 tû USD kim ng¹ch xuÊt khÈu. Trong xu thÕ héi nhËp vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i hiÖn nay th× bªn c¹nh viÖc t¹o ra rÊt nhiÒu c¬ héi cho ngµnh da giÇy nãi riªng vµ ngµnh kh¸c nãi chung 18 th× nã còng ®Æt ra rÊt nhiÒu nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n cho ngµnh da giÇy v× sù c¹nh tranh sÏ diÔn ra ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ khãc liÖt h¬n. HiÖn nay, nhu cÇu tiªu thô giÇy trªn thÕ giíi lµ rÊt lín, ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt giµy dÐp ®Æt biÖt thÝch hîp vµ c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn do tËn dông ®îc gi¸ nh©n c«ng thÊp vµ gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu viÖc lµm cho x· héi trong ®ã cã ViÖt Nam chóng ta. Nh chóng ta biÕt, Trung Quèc, ngêi b¹n l¸ng giÒng cña chóng ta lµ mét nhµ khæng lå vÒ s¶n xuÊt giµy dÐp. Mçi n¨m níc nµy cho ra h¬n 4 tû ®«i dµy dÐp c¸c läai (chiÕm h¬n 40% sè lîng giµy dÐp trªn thÕ giíi). Hµng dµy dÐp cña Trung Quèc cã søc c¹nh tranh lín nhÊt trªn thÕ giíi v× ngµnh nµy cã lîi thÕ rÊt lín tõ nguyªn liÖu ho¸ chÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Òu do c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong níc cung cÊp cïng víi gi¸ nh©n c«ng thÊp vµ sù hç trî s¶n xuÊt. N¨m 2001 Trung Quèc cã thÓ lµ thµnh viªn cña hµng GiÇy Trung Quèc sÏ m¹nh h¬n nhiÒu do ®îc hëng u ®·i . Trong khi ®ã ViÖt Nam cha tham gia ®îc vµo WTO. Do vËy sÏ bÊt lîi h¬n Trung Quèc Ngoµi Trung Quèc, m«t sè ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c nh Th¸i Lan, Indonexia, mçi níc n¨m 2000 xuÊt khÈu gÇn 350 triÖu ®«i, víi sè lîng nh thÕ nµy th× 3 -5 n¨m n÷a ta míi cã thÓ ®uæi kÞp ®îc . Cßn Hång k«ng vµo n¨m 2000 xuÊt khÈu700 triÖu ®«i nh vËy kho¶ng 10 n¨m n÷a ta cha ch¾c ®· b»ng hiÖn nay Nh÷ng ®iÒu trªn ®· cho ta cã ®îc mét c¸i nh×n hÕt søc kh¸i qu¸t toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh cung cÊp giÇy cña thÕ giíi nh sù vît tréi vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chóng ta. Tuy nhiªn mÆc dï gÆp nh÷ng khã kh¨n song chóng ta vÉn cßn nhiÒu triÓn väng thÞ trêng kh¶ quan Theo dù b¸o trong n¨m 2001 EU vÉn lµ thÞ trêng xuÊt khÈu giÇy dÐp chñ yÕu v× ë thÞ trêng nµy ta vÉn ®îc hëng thuÕ u ®·i vµ tiªu chuÈn vÒ xuÊt xø ®îc n¬i láng . Song trong nh÷ng n¨m tíi mÆt hµng nµy sÏ cã nguy c¬ bÞ Ên ®Þnh h¹n ng¹ch bëi vÊn ®Ò xuÊt xø (C/O), ®ång thêi nÕu ViÖt Nam xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy qu¸ 25% kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp cña hä th× sÏ bÞ ¸p dông h¹n ng¹ch gièng Trung Quèc Bªn c¹nh EU, thÞ trêng NhËt B¶n còng ®îc më ra ®èi víi ngµnh da giÇy ViÖt Nam. Nhng hiÖn nay kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam xuÊt khÈu sang NhËt cßn gi÷ tû träng khiªm tèn (kho¶ng 10%) trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ chñ yÕu lµ cña c¸c doanh nghiÖp liªn doanh 100% vèn níc ngoµi. Theo dù b¸o trong nh÷ng n¨m tíi kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ trêng nµy cã xu híng t¨ng lªn Ngoµi 2 thÞ trêng trªn chóng ta cßn nhiÒu thÞ trêng kh¸c nh: Hµn Quèc, Thuþ sü, óc, Newzil©n, … vµ ®Æc biÖt lµ Mü vÉn ® îc coi lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng, theo thèng kª, d©n s« Mü sµi giÇy hoang nhÊt thÕ giíi mçi n¨m kho¶ng 1,4 tû ®«i xÊp xØ 13 USD. §©y lµ mét thÞ trêng rÊt lín song m·i ®Õn n¨m 1995 19 ta míi mon men ®Æt ch©n vµo do ph¶i chÞu thuÕ xuÊt 30% vµp ph¶i ®¬ng ®Çu víi Trung Quèc ®ang chiÕm 70% thÞ trêng Mü. Tuy thÕ víi u thÕ gi¸ rÎ h¬n c¸c ®èi thñ trong khu vùc c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®ang r¸o riÕt thiÕt lËp c¸c c¬ së xuÊt khÈu ë MÜ mét c¸ch ch¾c ¨n nhÊt. Lóc nµy khi mµ chóng ta ®· kÝ ®îc hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng víi MÜ th× theo dù tÝnh kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy cña ViÖt Nam sang MÜ sÏ t¨ng gÊp nhiÒu lÇn con sè hiÖn nay 2. §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty giÇy Thuþ Khuª §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thêi gian tíi, c«ng ty giÇy Thuþ Khuª ®· x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cÇn ®¹t ®îc nh»m x©y dùng c¸c chiÕn lîc, ph¬ng híng kinh doanh c¶ trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. ViÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c c«ng ty dùa trªn c¬ së vÞ trÝ hiÖn t¹i trªn thÞ trêng cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng tiÒm lùc cña c«ng ty Cô thÓ, ®Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng c«ng ty trong n¨m 2001 lµ: - VÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: N¨m 2001 theo kÕ ho¹ch cña së c«ng nghiÖp Hµ néi giao lµ 106 tû ®ång, môc tiªu cña c«ng ty lµ 112 tû ®ång cao h¬n so víi kÕ ho¹ch cña së giao lµ 6 tû ®ång , t¨ng 108% so víi n¨m 2000. - Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n cña c«ng ty sÏ t¨ng 103% so víi n¨m 2000 trong ®ã: + TÝnh c¶ mua vµ b¸n gia c«ng lµ 102 tû ®ång + ChØ tÝnh mua b¸n lµ 70 tû ®ång - VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu, theo së c«ng nghiÖp giao cho c«ng ty 7,1 triÖu USD môc ®Ých mµ c«ng ty phÊn ®Êu sÏ lµ 7.200.000 USD, vît chØ tiªu cña së giao lµ: 100.000 USD, t¨ng 110% so víi n¨m 2000 - VÒ thu nhËp doanh nghiÖp së giao 1,6 tû ®ßng vµ ®©y còng lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty so víi n¨m 2000 t¨ng lµ 106% -VÒ thu nhËp b×nh qu©n: Mét lao ®éng cã viÖc lµm/ th¸ng n¨m 2001 sÏ t¨ng tõ 3 -5 % so víi n¨m 2000 tøc lµ kho¶ng 663 ngµn ®ång/ th¸ng - VÒ s¶n lîng : SÏ s¶n xuÊt 3.850.000 ®«i, xuÊt khÈu 3.760.000 ®«i - VÒ s¶n phÈm míi: N¨m 2000 c«ng ty sÏ phÊn ®Êu cho ra ®êi thªm kho¶ng 50 s¶n phÈm míi cao h¬n so víi 30 s¶n phÈm míi mµ së c«ng nghiÖp ®· giao cho c«ng ty. - VÒ ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc 5% thiÕt bÞ m¸y mãc sÏ ®îc ®æi míi lµ theo chØ thÞ cña së cßn c«ng ty phÊn ®Êu môc tiªu lµ 10%. - VÒ ®µo t¹o båi dìng nh©n lùc trong ®ã: 20
- Xem thêm -