Tài liệu Mar tại cty xnk hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ hn

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong xu thÕ ph¸t triÓn nh vò b·o cña th¬ng m¹i quèc tÕ hiÖn nay, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng gi÷ mét ý nghÜa to lín vµ v« cïng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña bÊt k× mét quèc gia nµo. Nã kh«ng nh÷ng ®em l¹i nguån thu cho quèc gia mµ cßn gãp phÇn n©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña mçi níc trªn trêng quèc tÕ. Cïng víi chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ v« cïng ®óng ®¾n cña chÝnh phñ, trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®· gÆt h¸i ®îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng lín.§ãng gãp vµo thµnh c«ng ®ã lµ sù ho¹t ®éng tÝch cùc hiÖu qu¶ cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi. Sù hiÖn diÖn trªn thÞ trêng níc ngoµi võa lµ c¬ héi song ®ång thêi còng lµ nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi c«ng ty. Song nh÷ng th¸ch thøc nµy kh«ng thÓ lµm n¶n lßng vµ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ra thÞ trêng níc ngoµi , ngîc l¹i ®iÒu ®ã buéc c«ng ty ph¶i nhËn thøc sù cÇn thiÕt cã ®îc nh÷ng c¸ch thøc cã hiÖu qu¶ ®Ó th©m nhËp vµo c¸c thÞ trêng níc ngoµi.Tríc hÕt ®ã lµ nhu cÇu cÇn t×m hiÓu kÜ lìng c¸c ®iÒu kiÖn cña thÞ trêng níc ngoµi. Sù hiÓu biÕt sÏ t¹o ra kh¶ n¨ng thÝch nghi, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Marketing quèc tÕ chÝnh lµ sù hç trî kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ trªn sau nh÷ng n¨m häc ë trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n - Hµ Néi, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng vµ thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì ®éng viªn cña ban l·nh ®¹o, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c c« chó anh chÞ phßng nghiÖp vô 4 còng nh thÇy gi¸o CÊn Anh TuÊn t«i xin m¹nh d¹n chän vÊn ®Ò : “Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu hµng tiªu dïng vµ thñ c«ng mü nghÖ Hµ Néi vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng t¸c marketing” ®Ó lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Chuyªn ®Ò thùc tËp Môc ®Ých nghiªn cøu cña vÊn ®Ò tµi nµy lµ: trªn c¬ së hiÓu râ nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c marketing mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ ë c«ng ty ARTEX-Hµ Néi trong thêi gian tíi. Ngoµi lêi më ®Çu kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o. Chuyªn ®Ò thùc tËp ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng: Tuy nhiªn, do thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu thùc tÕ còng nh kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. V× vËy, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n . Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng chÝnh: Ch¬ng I: Néi dung c¬ b¶n cña marketing øng dông trong doanh nghiÖp Ch¬ngII: Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ marketing cña c«ng ty. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty. Ch¬ng I Néi dung c¬ b¶n cña marketing øng dông trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp I. C¸c t tëng c¬ b¶n cña mar 1.1.Sù cÇn thiÕt cña mar ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ngµy nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay vµo kinh doanh l¹i kh«ng muèn g¾n kinh doanh cu¶ m×nh víi thÞ trêng .V× chØ trong c¬ chÕ thÞ trêng doanh nghiÖp míi hi väng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp lµ chñ thÓ kinh doanh,mét c¬ thÓ sèng cña ®êi sèng kinh tÕ. C¬ thÓ ®ã cÇn sù trao ®æi chÊt víi m«i trêng bªn ngoµi thÞ trêng .Qu¸ tr×nh ®ã diÔn ra cµng thêng xuyªn liªn tôc ,víi qui m« ngµy cµng lín th× c¬ thÓ khoÎ Chuyªn ®Ò thùc tËp m¹nh. Ngîc l¹i, sù trao ®æi diÔn ra yÕu ít th× c¬ thÓ ®ã quÆt quÑo, chÕt yÓu. Mét doanh nghiÖp tån t¹i th× døt kho¸t cã c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nh:s¶n xuÊt ,tµi chÝnh ,qu¶n trÞ nh©n lùc …….ch a ®ñ cho doanh nghiÖp tån t¹i ,l¹i cµng kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho sù thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp ,nÕu t¸ch rêi nã khái mét chøc n¨ng kh¸c ,chøc n¨ng kÕt nèi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi thÞ trêng .Chøc n¨ng nµy thuéc lÜnh vùc qu¶n lÝ kh¸c - qu¶n lÝ marketing. Kh¸i niÖm marketing dùa trªn sù tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn cña ngêi tiªu dïng .Chøc n¨ng c¬ b¶n cña marketing lµ kÕt nèi doanh nghiÖp víi thÞ trêng th«ng qua viÖc “t¹o” kh¸ch hµng cho doanh nghiÖp .Chøc n¨ng nµy cµng ®îc thÓ hiÖn râ nÐt trong ho¹t ®éng quèc tÕ cña doanh nghiÖp .ChÝnh trong bèi c¶nh quèc tÕ,kh¸i niÖm marketing mang tÝnh chiÕn lîc râ nÐt h¬n trong ph¹m vi marketing trong ph¹m vi quèc gia.§iÒu nµy tríc hÕt vµ b¾t nguån tõ nh÷ng kh¸c biÖt ®¸ng kÓ cña c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi .V× vËy, viÖc hiÓu biÕt vµ tËn dông marketing trong ho¹t ®éng quèc tÕ cña mét doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng thay ®æi vµ lµm thÝch øng c¸c chiÕn lîc bé phËn cña marketing hçn hîp ®èi víi thÞ trêng vµ m«i trêng cña nã. Trªn thÞ trêng quèc tÕ marketing ®îc thÓ hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: marketing xuÊt khÈu, marketing ®a quèc gia vµ marketing toµn cÇu… Marketing ®· kÕt nèi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp víi thÞ trêng ,cã nghÜa lµ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp híng theo thÞ trêng ,biÕt lÊy thÞ trêng - nhu cÇu vµ íc muèn cña kh¸ch hµng lµm chç dùa v÷ng ch¾c nhÊt cho mäi quyÕt ®Þnh kinh doanh . 1.2.C¸c t tëng c¬ b¶n cña marketing: §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong øng dông marketing vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i qu¸n triÖt ba t tëng c¬ b¶n sau: 1.2.1.§Þnh híng kh¸ch hµng dÉn d¾t toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Chuyªn ®Ò thùc tËp Khi chÊp nhËn øng dông marketing trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp ®Æt kh¸ch hµng vµo vÞ trÝ träng t©m trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh ®îc s¶n phÈm ,gi¸ c¶ ,thiÕt kÕ hÖ thèng kªnh ph©n phèi cho phï hîp .§Ó thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng ,t×m nhãm kh¸ch hµng träng ®iÓm ,môc tiªu mµ m×nh muèn trinh phôc . Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng cã c¹nh tranh ,rÊt nhiÒu ngêi b¸n nh÷ng s¶n phÈm t¬ng tù ®Ó tho¶ m·n cïng mét nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng th× ngêi tiªu dïng l¹i cã sù lùa chän tèi ®a .Trªn thùc tÕ ,mgêi tiªu thô cã quyÒn quyÕt ®Þnh tèi hËu. Ngêi tiªu thô chän s¶n phÈm cña ai, ngêi ®ã b¸n ®îc hµng vµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn .Ngêi tiªu thô kh«ng chän s¶n phÈm cña ai, nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã kh«ng b¸n ®îc hµng vµ ph¸ s¶n. Môc tiªu cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh lu«n ®îc x¸c ®Þnh lµ lîi nhuËn .§Ó ®¹t ®îc nhµ s¶n xuÊt (kinh doanh) b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn môc tiªu trung gian :tiªu thô s¶n phÈm - môc tiªu nµy còng nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cña tæ chøc .§Ó gi¶i quyÕt môc tiªu trung gian, nhµ s¶n xuÊt (kinh doanh ) ph¶i x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cô thÓ cã t¸c dông cho vÊn ®Ò tiªu thô, xóc tiÕn b¸n hµng dÞch vô. Khi x¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu nh vËy, lîi Ých cña kh¸ch hµng trong th¬ng m¹i cã thÓ ®îc ®¸p øng, nhng cã thÓ cha ®îc ®¸p øng: m©u thuÉn trong qu¸ tr×nh tiªu thô xuÊt hiÖn ,qu¸ tr×nh tiªu thô bÞ ¸ch t¾c. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy, cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c môc tiªu trung gian. Môc tiªu trung gian cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nªn x¸c ®Þnh ®óng h¬n lµ: tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng. Bëi vËy, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm sÏ tèt lªn nhiÒu lÇn khi doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n tèt nhu cÇu kh¸ch hµng. Khi ®· x¸c ®Þnh môc tiªu tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng, c¸c môc tiªu cô thÓ nh : chÊt lîng gi¸ c¶… sÏ cã mét ®Þnh híng cô thÓ ®Ó tho¶ m·n. C¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, qu¶ng c¸o… sÏ cã ®èi t îng cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn, sÏ ®óng h¬n vµ cã tiÒm n¨ng hÊp dÉn h¬n . Chuyªn ®Ò thùc tËp Môc tiªu tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng ®Æt ra yªu cÇu cho néi dung “dù ®o¸n”trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra c¸c th«ng tin kh¸c cña thÞ cã ¶nh hëng chung ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Ó hiÓu ®îc kh¸ch hµng vµ trinh phôc ®îc kh¸ch hµng vµ trinh phôc ®îc hä cÇn n¾m v÷ng c¸c th«ng tin c¬ b¶n: Nhu cÇu cu¶ kh¸ch hµng vµ xu híng vËn ®éng. C¸ch thøc øng xö vµ hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch hµng. C¸c t¸c nh©n kÝch thÝch vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù h×nh thµnh vµ xu híng vËn ®éng cña nhu cÇu còng nh qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng . C¬ héi ®Ó thµnh c«ng trong th¬ng m¹i xuÊt ph¸t tõ kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña hä. Trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng, liªn tôc thay ®æi vµ ph¸t triÓn. M«i trêng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng, liªn tôc thay ®æi vµ ph¸t triÓn. M«i trêng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ ngµy cµng c¹nh tranh gay g¾t, do vËy x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ quan träng cña kh¸ch hµng: dÉn d¾t toµn bé s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp buéc c¸c doanh nghiÖp buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, ®Æt kh¸ch hµng vµo vÞ trÝ träng t©m trong chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 1.2.2.Mäi nç lùc cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®îc liªn kÕt l¹i thµnh mét thÓ thèng nhÊt. §Ó thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái tÊt c¶ c¸c bé phËn ph¶i cã sù nç lùc vµ cã sù liªn kÕt. Tiªu thô ®îc s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ nhiÖm vô cña riªng bé phËn b¸n hµng mµ lµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn t¸c nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm víi t c¸ch lµ mét kh©u cã néi dung réng h¬n b¸n hµng. Trong trêng hîp nµy, b¸n hµng chØ lµ mét t¸c nghiÖp cô thÓ cña tiªu thô s¶n phÈm. C¸c néi dung cña tiªu thô s¶n phÈm tr¶i réng tõ:nghiªn cøu thÞ trêng, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, mua hµng chuÈn bÞ hµng ho¸ vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¸n hµng…råi kÕt thóc ë b¸n hµng. Chuyªn ®Ò thùc tËp S¶n xuÊt, kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p bao gåm nhiÒu kh©u,nhiÒu bé phËn, nhiÒu yÕu tè cã mèi liªn hÖ biÖn chøng víi nhau vµ ¶nh hëng ®Õn nhau còng nh cïng ¶nh hëng chung ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng cña toµn bé qu¸ tr×nh lµ tiªu thô vµ lîi nhuËn. Tõng kh©u, tõng bé phËn, tõng yÕu tè cã vai trß kh¸c nhau vµ ®Òu cã t¸c ®éng tÝch cùc, tiªu cùc ®Õn kÕt qu¶ côc bé còng nh kÕt qu¶ chung. Khi gi¶i quyÕt tèt tõng kh©u,tõng bé phËn, tõng yÕu tè kh«ng cã nghÜa lµ sÏ cã mét kÕt qu¶ chung còng tèt. §iÒu nµy còng cã thÓ x¶y ra, nhng nÕu kh«ng cã ®Þnh híng chung ®óng sÏ hoµn toµn mang tÝnh tù ph¸t, tÝnh côc bé nh vËy cÇn: - S¾p xÕp,®Æt ®óng vÞ trÝ vµ liªn kÕt toµn bé c¸c kh©u, c¸c bé phËn, c¸c yÕu tè trong mét hÖ thèng kinh doanh thèng nhÊt. - Gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu côc bé (tõng kh©u, bé phËn, yÕu tè) ph¶i ®Æt trong yÕu tè,môc tiªu chung. Nªn u tiªn môc tiªu chung cña c¶ hÖ thèng tríc c¸c môc tiªu riªng lÎ, côc bé.Tiªu thô s¶n phÈm do vËykh«ng ®îc t¸ch rêi khái qu¸ tr×nh kinh doanh nãi chung vµ c¸c bé phËn kh¸c nãi riªng.Tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®îc liªn kÕt chÆt chÏ h÷u c¬ víi c¸c kh©u,c¸c bé phËn,c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh kinh doanh ®· ®îc thùc hiÖn tríc ®ã.Tiªu thô s¶n phÈm cã thÓ nãi kh«ng chØ xuÊt hiÖn ë cuèi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ ®îc b¾t ®Çu ngay tõ khi cã ý tëng kinh doanh,®Æt môc tiªu chiÕn lîc, x©y dùng kÕ ho¹ch… cho ®Õn khi b¸n ®îc s¶n phÈm - tiªu thô s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh. MÆt kh¸c, tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ nhiÖm vô riªng cña bé phËn tiªu thô trong doanh nghiÖp vµ cµng kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña nh©n viªn b¸n hµng.Tiªu thô s¶n phÈm lµ nhiÖm vô ®Æt ra ®îc gi¶i quyÕt vµ lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn bé ban l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt, nhµ qu¶n trÞ trung gian ®Õn nh©n viªn b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy r»ng cÇn ph¶i liªn kÕt tÊt c¶ c¸c phßng ban ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. §Ó thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i xo¸ bá rµo c¶n,híng tíi môc tiªu Chuyªn ®Ò thùc tËp chung,lîi Ých c¸ nh©n kh«ng t¹o thµnh søc m¹nh chung, t¹o sù ®oµn kÕt ®ång lßng nhÊt trÝ chØ thµnh c«ng khi xo¸ bá c¸c rµo c¶n v« h×nh. 1.2.3.Lîi nhuËn kh«ng chØ lµ b¸n hµng mµ xuÊt hiÖn víi t c¸ch lµ ®èi tîng t×m kiÕm. §Ó thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp cÇn theo ®uæi lîi nhuËn mang tÝnh chiÕn lîc l©u dµi. M«i trêng ho¹t ®éng kinh doanh lu«n biÕn ®éng ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Mét chiÕn lîc dµi h¹n ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch khoa häc dùa trªn viÖc nghiªn cøu khoa häc nhu cÇu vµ dù ®o¸n chÝnh x¸c xu híng vËn ®éng cña nhu cÇu vµ dù ®o¸n chÝnh x¸c xu híng vËn ®éng cña nhu cÇu ®Ó ®ãn b¾t vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong kinh doanh lµ c¬ së mang tÝnh khoa häc cho viÖc liªn kÕt cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè ®éng (cña m«i trêng) vµ yÕu tè tÜnh (cña doanh nghiÖp ). Do vËy, ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu chinh phôc ( ®Þnh híng) kh¸ch hµng, cÇn sö dông tèt c«ng cô chiÕn lîc trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ tiªu thô. M«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng ®· ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh(¶nh hëng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc), lµm cho c¬ héi kinh doanh trªn thÞ trêng thay ®æi do ®ã sÏ thay ®æi môc tiªu kinh doanh vµ sÏ lµm thay ®æi chiÕn lîc kinh doanh do vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i thay ®æi theo dÉn ®Õn cÊu tróc tæ chøc qu¶n lÝ doanh nghiÖp thay ®æi. Do vËy buéc kÕ ho¹ch kinh doanh mang tÝnh chiÕn lîc ®Ó ®a ra ®îc c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh chiÕn lîc. §Ó thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp cÇn theo ®uæi lîi nhuËn mang tÝnh kÕ ho¹ch chiÕn lîc l©u dµi, lîi nhuËn kh«ng chØ lµ b¸n hµng mµ xuÊt hiÖn víi t c¸ch lµ ®èi tîng t×m kiÕm. II. Nghiªn cøu m«i trêng kinh doanh 2.1 Nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ. 2.1.1Kh¸i niÖm chung nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ Kh¸i niÖm thÞ trêng nãi chung vµ thÞ trêng quèc tÕ nãi riªng cã thÓ xÐt theo nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau, tõ ®ã cã nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Chuyªn ®Ò thùc tËp §øng trªn gi¸c ®é doanh nghiÖp, cã thÓ ®a ra kh¸i niÖm thÞ trêng quèc tÕ cña doanh nghiÖp nh sau: “ThÞ trêng quèc tÕ cña doanh nghiÖp lµ tËphîp nh÷ng kh¸ch hµng níc ngoµi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã”.Theo kh¸i niÖm nµy th× sè lîng vµ c¬ cÊu nhu cÇu cña kh¸ch hµng níc ngoµi ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng nh sù biÕn ®éng cña cña c¸c yÕu tè ®ã theo kh«ng gian vµ thêi gian lµ ®Æc trng c¬ b¶n cña thÞ trêng quèc tÕ cña doanh nghiÖp. Sè lîng vµc¬ cÊu nhu cÇu chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan, vÜ m« vµ vi m« ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch tû mû. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ:thÞ trêng quèc tÕ chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, thêng lµ ®a d¹ng vµ phong phó h¬n nhiÒu so víi thÞ trêng néi ®Þa. C¸c nh©n tè nµy cã thÓ mang tÝnh vÜ m« vµ vi m«,cã trêng hîp ®îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ rµng song cã trêng hîp mét c¸ch rÊt tiÒm Èn, khã n¾m b¾t ®èi víi nhµ kinh doanh níc ngoµi.ViÖc ®Þnh d¹ng c¸c nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh râ nh÷ng néi dung cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu trªn thÞ trêng quèc tÕ. Nã còng lµ c¨n cø ®Ó lùa chän thÞ trêng, c¸ch thøc th©m nhËp thÞ trêng vµ c¸c chÝnh s¸ch marketing kh¸c. Mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt, viÖc nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ ®îc tiÕn hµnh nghiªn cøu trªn c¸c nhãm ¶nh hëng sau: a/ Nghiªn cøu c¸c nh©n tè mang tÝnh toµn cÇu: §ã lµ nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ hÖ thèng th¬ng m¹i quèc tÕ. C¸c nhµ kinh doanh níc ngoµi lu«n ph¶i ®èi diÖn víi c¸c h¹n chÕ th¬ng m¹i kh¸c nhau nh: thuÕ quan, h¹n ng¹ch, kiÓm so¸t ngo¹i hèi vµ mét lo¹t c¸c hµng rµo phi thuÕ quan nh :giÊy phÐp nhËp khÈu, nh÷ng sù qu¶n lÝ, ®iÒu tiÕt ®Þnh h×nh nh ph©n biÖt ®èi xö víi c¸c nhµ ®Êu thÇu níc ngoµi, c¸c tiªu chuÈn s¶n phÈm mang tÝnh ph©n biÖt ®èi xö víi hµng níc ngoµi. MÆt kh¸c cã nh÷ng nç lùc ®Ó khuyÕn khÝch th¬ng m¹i tù do gi÷a c¸c níc hay Ýt ra gi÷a mét sè níc kh¸c nhau. HiÖp ®Þnh chung vÒ th¬ng m¹i vµ thuÕ quan ®· cã nh÷ng lùc quan träng ®Ó ®i ®Õn nh÷ng hiÖp ®Þnh gi¶i to¶ møc ®é thuÕ quan vµ c¸c hµng rµo phi thuÕ quan trªn kh¾p thÕ giíi . Chuyªn ®Ò thùc tËp b/ Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i trêng kinh tÕ: Khi xem xÐt c¸c thÞ trêng níc ngoµi ,nhµ kinh doanh ph¶i nghiªn cøu nÒn kinh tÕ cña tõng níc, cã ba ®Æc tÝnh kinh tÕ ph¶n ¸nh sù hÊp dÉn cña mét níc xÐt nh mét thÞ trêng cho doanh nghiÖp níc ngoµi. Thø nhÊt lµ cÊu tróc c«ng nghiÖp cña níc ®ã. CÊu tróc c«ng nghiÖp cña mét níc ®Þnh h×nh c¸c yªu cÇu vÒ s¶n phÈm dÞch vô, møc lîi tøc vµ møc ®é sö dông nh©n lùc. §Æc tÝnh thø hai vÒ kinh tÕ lµ ph©n phèi thu nhËp.Sù ph©n phèi thu nhËp cña mét níc bÞ chi phèi bëi cÊu tróc c«ng nghiÖp, song cßn chÞu sù chi phèi cña nh©n tè chÝnh trÞ n÷a . §Æc tÝnh thø ba lµ ®éng th¸i cña c¸c nÒn kinh tÕ.C¸c níc trªn thÕ giíi ®ang tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau ®îc ®Æc trng b»ng tèc ®é t¨ng trëng kh¸c nhau.Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn tæng møc thu cÇu thÞ trêng vµ tæng møc nhËp khÈu s¶n phÈm. c/ Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i trêng chÝnh trÞ – luËt ph¸p: C¸c quèc gia kh¸c nhau vÒ m«i trêng chÝnh trÞ –luËt ph¸p. §ã khi xem xÐt kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng níc ngoµi cÇn chó ý ®Õn mét sè nh©n tè c¬ b¶n sau:th¸i ®é ®èi víi nhµ kinh doanh níc ngoµi,sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, sù ®iÒu tiÕt vÒ tiÒn tÖ, tÝnh hiÖu lùc cña bé m¸y chÝnh quyÒn….. d/ Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i trêng v¨n ho¸: mçi níc ®Òu cã nh÷ng tËp tôc, qui t¾c, kiªng kþ riªng.Chóng ®îc ®îc h×nh thµnh theo truyÒn thèng v¨n ho¸ cña mçi níc vµ cã ¶nh hëng to lín ®Õn tËp tÝnh tiªu dïng cña kh¸ch hµng níc ®ã, tuy sù giao lu v¨n ho¸ gi÷a c¸c níc lµm xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu tËp tÝnh tiªu dïng chung cho mäi d©n téc, song c¸c yÕu tè v¨n ho¸ vÉn cßn rÊt bÒn v÷ng, cã ¶nh hëng rÊt m¹nh ®Õn thãi quen vµ tËp qu¸n tiªu dïng. §Æc biÖt chóng thÓ hiÖn rÊt râ trong sù kh¸c biÖt gi÷a truyÒn thèng ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y, gi÷a c¸c t«n gi¸o gi÷a c¸c chñng téc. Sù kh¸c biÖt v¨n ho¸ sÏ ¶nh hëng ®Õn c¸ch thøc giao dÞch ®îc tiÕn hµnh, lo¹i s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng sÏ mua vµ c¸c h×nh thøc khuyÕch tr¬ng cã thÓ ®îc chÊp nhËn. §Æc ®iÓm v¨n ho¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: thêi gian, kh«ng gian, ng«n ng÷, sù quen thuéc, kÜ thuËt ®µm ph¸n, hÖ thèng ph¸p lÝ, c¸ch tiªu thô. e/ Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i trêng c¹nh tranh:Sù hÊp dÉn cña thÞ trêng níc ngoµi cßn chÞu ¶nh hëng quan träng cña c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®ã.ViÖc ®¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña sù c¹nh tranh nµy lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng khi xem xÐt thÞ trêng níc ngoµi song l¹i cßn phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi c¸c vÊn ®Ò kh¸cv× nã ph¶i tiÕn hµnh trong nhËn thøc cña kh¸ch hµng víi tÊt sù mÐo mã cã thÓ cã trong ý thøc.Mét khã kh¨n kh¸c trong viÖc x¸c ®Þnh t×nh h×nh c¹nh tranh ë mét sè níc lµ do thiÕu nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy. f/Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng:Mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng nhÊt ®Æc trng cho nhu cÇu thÞ trêng lµ tæng lîng s¶n phÈm cã thÓ tiªu thô, doanh sè vµ lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp cã thÓ hi väng thu ®îc trªn thÞ trêng ®ã. g/ Nghiªn cøu c¬ cÊu cña thÞ trêng:Mçi thÞ trêng níc ngoµi kh«ng bao giê lµ m«i trêng thuÇn nhÊt. Nã bao gåm nh÷ng nhãm kh¸ch hµng rÊt kh¸c nhau vÒ mäi ®Æc trng kinh tÕ,d©n sè,x· héi vµ v¨n ho¸.ViÖc x¸c ®Þnh c¸c lo¹i c¬ cÊu thÞ trêng trªn cho phÐp doanh nghiÖp ®Þnh vÞ tõng ®o¹n thÞ trêng môc tiªu víi nh÷ng tËp tÝnh tiªu dïng cô thÓ nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng ®o¹n thÞ trêng cã triÓn väng nhÊt vµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh nh÷ng ®o¹n thÞ trêng ®ã. h/ Nghiªn cøu hµnh vi hiÖn thùc vµ tËp tÝnh tiªu dïng cña kh¸ch hµng:Hµnh vi hiÖn thùc cña kh¸ch hµng ®îc biÓu hiÖn qua sù biÕn ®éng cña nhu cÇu theo c¸c nh©n tè ¶nh hëng,nh÷ng thãi quen mua hµng vµ thu thËp th«ng tin vÒ s¶n phÈm. i/ Nghiªn cøu c¸ch thøc tæ chøc thÞ trêng níc ngoµi. k/ Nh÷ng nghiªn cøu ®Æc biÖt vÒ kh¶ n¨ng lËp xÝ nghiÖp ë níc ngoµi. 2.2.2.§Æc trng cña thÞ trêng xuÊt khÈu ThÞ trêng lµ ®Æc thï cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®îc nhµ kinh tÕ ®a ra c¸c kh¸i niÖm kh¸c nhau.Trong mçi kh¸i niÖm thÞ trêng c¸c nhµ kinh tÕ cã thÓ nhÊn m¹nh mét yÕu tè nµo ®ã nh cung cÇu, vai trß cña ngêi mua vµ ngêi b¸n….. Chuyªn ®Ò thùc tËp Cïng víi qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi,kh¸i niÖm thÞ trêng níc ngoµi còng cã nhiÒu thay ®æi. §èi víi c¸c c«ng ty ®a quèc gia kh«ng cã thÞ trêng níc ngoµi mµ chØ cã thÞ trêng ë c¸c níc kh¸c nhau.Nhng dï thÕ nµo thÞ trêng nãi chung vµ thÞ trêng xuÊt khÈu nãi riªng vÉn cã mét sè ®Æc trng sau: ThÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n víi ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh miÔn lµ cã kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng ph¶i cã nhu cÇu cha ®îc tho¶ m·n vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu ®ã th«ng qua tiªu dïng hµng ho¸.§©y lµ c¬ së thóc ®Èy kh¸ch hµng mua hµng ho¸, dÞch vô, kh¸ch hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, tøc lµ cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu b»ng tiªu dïng hµng ho¸ dÞch vô. Trong kinh doanh, nhÊt lµ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh n¾m v÷ng nh÷ng ®Æc trng nµy ®Ó cã ®îc híng ®i ®óng ®¾n.ThÞ trêng lµ vÊn ®Ò trõu tîng phøc t¹p kh«ng cã bé n·o trung tÊm song nã l¹i cã thÓ gi¶i ®îc c¸c bµi to¸n hãc bóa bëi v× nã lµ tËp hîp cña v« sè bé n·o cña ngêi tiªu dïng, nhµ s¶n xuÊt… C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra trªn thÞ trêng kh«ng cã sù b¾t buéc song l¹i tu©n theo c¸c qui cña c¬ chÕ thÞ trêng,nÕu kh«ng, lËp tøc sÏ bÞ ®µo th¶i ngay. Díi t¸c ®éng cña c¸c qui luËt ®ã, c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ trë nªn nhÞp nhµng hiÖu qu¶. §Ò cËp ®Õn thÞ trêng lµ ®Ò cËp ®Õn c¸c yÕu tè cung cÇu, trêng cung cÇu lµ cèt c¸ch vËt chÊt, gi¸ c¶ lµ diÖn m¹o vµ c¹nh tranh lµ linh hån sèng. ThÞ trêng lu«n gåm hai m¶ng thÞ trêng ngêi mua vµ thÞ trêng ngêi b¸n. NÕu thiÕu mét trong hai m¶ng nµy th× sÏ kh«ng h×nh thµnh nªn thÞ trêng. 2.2.3.Néi dung c¬ b¶n cña nghiªn cøu thÞ trêng xuÊt khÈu VÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi c«ng ty nµo muèn tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi. Nghiªn cøu thÞ trêng theo nghÜa réng lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m triÓn väng b¸n hµng cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm,kÓ c¶ ph¬ng ph¸p thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh thu thËp Chuyªn ®Ò thùc tËp th«ng tin, sè liÖu vÒ thÞ trêng, so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËn.Nh÷ng kÕt luËn nµy sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp kÕ ho¹ch Marketing. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i gãp phÇn chñ ®éng trong c«ng viÖc thùc hiÖn ph¬ng ch©m hµnh ®éng “ChØ b¸n c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n c¸i cã s½n”. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i tr¶ lêi mét sè c©u hái sau ®©y: Níc nµo lµ thÞ trêng cã triÓn väng nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. Kh¶ n¨ng sè lîng b¸n ra ®îc bao nhiªu? S¶n phÈm cÇn cã nh÷ng kÝch øng g× tríc ®ßi hái cña thÞ trêng? Nªn chän ph¬ng ph¸p b¸n hµng nµo cho phï hîp? Nghiªn cøu thÞ trêng cßn phôc vô c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña c¸c c¬ quan nhµ níc trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng,x¸c ®Þnh c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu.Do vËy nã ph¶i ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ trêng. C«ng viÖc ®Çu tiªn cña ngêi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng lµ thu thËp nhõng th«ng tin cã liªn quan ®Õn thÞ trêng vµ mÆt hµng m×nh cÇn quan t©m.VÒ mÆt ph¬ng ph¸p luËn ngêi ta ph©n biÖt hai ph¬ng ph¸p: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu v¨n phßng hay nghiªn cøu t¹i bµn Nghiªn cøu hiÖn trêng Ph©n tÝch cung cÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn thÞ trêng Nghiªn cøu vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi Nghiªn cøu vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ®èi víi bÊt cø mét ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nµo,®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ míi b¾t ®Çu tham gia kinh doanh,cha ®ñ m¹ng líi nghiªn cøu cung cÊp th«ng tin còng nh thiÕu c¸n bé am hiÓu c«ng t¸c nµy.Gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ trêng ph¶n ¸nh quan hÖ cung cÇu hµng ho¸ trªn thÞ trêng thÕ giíi vµ cã ¶nh hëng ®èi víi hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Lùa chän thÞ trêng vµ mÆt hµng trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. M«i trêng marketing quèc tÕ Chuyªn ®Ò thùc tËp TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng marketing ®Òu diÔn ra trong m«i trêng ph¸p luËt, kinh tÕ,v¨n ho¸ , chÝnh trÞ vµ c¸c m«i trêng kh¸c cã liªn quan ®Õn chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch cña c«ng ty. 2.2.Nghiªn cøu m«i trêng vÜ m«: 2.2.1.M«i trêng kinh tÕ - chÝnh trÞ - luËt ph¸p C¸c nhµ qu¶n lÝ marketing quèc tÕ cÇn chó ý ®Õn c¸c c¬ cÊu kinh tÕ cñaníc mµhä muèn kinh doanh vµ chó ý ®Õn c¶ nÒn kinh tÕ quèc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh qui m« vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c thÞ trêng kh¸c nhau: x¸c ®Þnh c¸c nghµnh t¨ng trëng nhanh: ®¸nh giµ ®é rñi ro liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ë tõng níc cô thÓ. M«i trêng kinh tÕ cÇn kiÓm tra c¸c yÕu tè quan träng nh tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) vµ (GDP)b×nh qu©n ®Çu ngêi. Còng cÇn x¸c ®Þnh ®ãng gãp cña c¸c khu vùc ®èi víi GDP,c¸c møc ®Çu t vèn, tiªu dïng cña kh¸ch hµng, chi phÝ lao ®éng, tØ lÖ l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp, tû lÖ nî níc ngoµi so víi thu nhËp b×nh qu©n, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ vµ tèc ®é l¹m ph¸t….. ViÖc so s¸nh c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®ang phæ biÕn ë c¸c n íc kh¸ch nhau lµ mét nhiÖm vô to lín.Mçi mét c«ng ty sÏ quan t©m ®Õn mét sè lo¹i biÕn sè kinh tÕ cô thÓ liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.C¸n c©n thanh to¸n lµ ®Æc biÖt quan träng bëi v× chóng ph¶n ¸nh: Søc m¹nh tæng thÓ cña nÒn kinh tÕ quèc gia. Kh¶ n¨ng cã thÓ cña chÝnh phñ t¸c ®éng ®Õn viÖc qu¶n lÝ th¬ng m¹i quèc tÕ. Kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn tîng ph¸ s¶n s¶n phÈm. Nh÷ng biÕn sè vÒ chÝnh trÞ ph¶n ¸nh trªn ph¬ng diÖn luËt ph¸p vµ do vËy t¸c ®éng ®Õn thùc tÕ kinh doanh cña ®Êt níc, nh÷ng h¹n chÕ vÒ x©m nhËp thÞ trêng (møc thuÕ quan vµ kiÓm so¸t së h÷u níc ngoµi cña nhµ níc ), c¸c møc gi¸ mµ c«ng ty cã thÓ tÝnh cho kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng chuyÓn lîi nhuËn vÒ níc. Thîng tÇng kiÕn tróc chÝnh trÞ sÏ quyÕt ®Þnh m«i trêng ph¸p lÝ mµ trong ®ã c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng kinh doanh ch¼ng h¹n nh hîp ®ång vµ qui ®Þnh vÒ qu¶ng c¸o vµ b¶o vÖ quyÒn lîi kh¸ch hµng. Chuyªn ®Ò thùc tËp M«i trêng kinh tÕ vµ chÝnh trÞ liªn quan trùc tiÕp qua l¹i ®Õn nhau, c¸c yÕu tè chÝnh trÞ t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ vµ ngîc l¹i nh÷ng thö th¸ch vÒ kinh tÕ cã thÓ g©y ra cuéc chÝnh biÕn vÒ chÝnh trÞ.Sù bÊt æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ cã thÓ do x¶y ra cuéc c¸ch m¹ng vµ sù næi dËy bªn trong, møc ®é tham gia vµo chiÕn tranh nø¬c ngoµi, nh÷ng thay ®æi thêng xuyªn cña chÝnh phñ (hoµ b×nh hay th«ng qua b¹o lùc), mèi quan hÖ quèc tÕ tèt ®Ñp hay kh«ng tèt ®Ñp, thu nhËp vµ møc sèng t¨ng hay gi¶m, l¹m ph¸t cao vµ sinh nî níc ngoµi. C¸c yÕu tè cô thÓ lµ: - Bao nhiªu vèn ®Ó l¹i vµ ra ®i khái ®Êt níc vµ th¸i ®é cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. - Vai trß cña c¸c ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ ®èi lËp nhau. - Hèi lé vµ tham nhòng trong c¸c quan chøc chÝnh phñ. - C¸c mèi quan hÖ c«ng nghiÖp bao gåm ®×nh c«ng hîp ph¸p vµ c«ng ®oµn. - T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch khñng bè. 2.2.2.Nghiªn cøu m«i trêng v¨n ho¸-x· héi  M«i trêng v¨n ho¸: V¨n ho¸ ph¶n ¸nh lèi sèng cña mét d©n téc ®îc truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c vµ ®îc ph¶n ¸nh qua hµnh vi, c¸ch c sö, quan ®iÓm, th¸i ®é trong cuéc sèng.V¨n ho¸ cña mét quèc gia thÓ hiÖn mét tËp hîp h×nh ¶nh ®Ó tham kh¶o trong qu¶n lÝ marketing quèc tÕ th«ng qua hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò vµ ®ång thêi nã còng ®Æt ra hµng lo¹t c¸c khã kh¨n cÇn ®îc kh¾c phôc. Nã quyÕt ®Þnh nh÷ng biÓu tîng, ©m thanh, h×nh ¶nh vµ c¸ch ®èi xö nhËn thøc nh thÕ nµo cña tõng c¸ nh©n vµ t¸c ®éng ra sao ®Õn x· héi hoµ c¸c m« h×nh hîp t¸c, c¸c tæ chøc x· héi, thÈm mü vµ ng«n ng÷ . V¨n ho¸ t¸c ®éng ®Õn viÖc ngêi ta mua g× (®iÒu cÊm kÞ, thÞ hiÕu ®Þa ph¬ng, c¸c ®iÒu kiÖn lÞch sö…..) ¶nh h ëng ®Õn viÖc mua khi nµo, ai thùc hiÖn viÖc mu vµ c¬ cÊu tæng qu¸t cña hµnh vi mua cña ngêi tiªu dïng. V¨n ho¸ còng cã thÓ t¸c ®éng ®Õn hµnh vi mua cña ngêi tiªu dïngvÒ : Chuyªn ®Ò thùc tËp - Nhu cÇu nµo kh¸ch c¶m thÊy cÇn thiÕt h¬n - C¸c thµnh viªn nµo trong gia ®×nh quyÕt ®Þnh mua hµng. - Th¸i ®é ®èi víi s¶n phÈm do níc ngoµi cung cÊp. - Sè ngêi sÏ mua mét s¶n phÈm nµo ®ã trong giai ®o¹n giíi thiÖu cña chu kú sèng cña nã. Ngêi ta thêng xem xÐt v¨n ho¸ trªn c¸c khÝa c¹nh sau ®©y: - C¸c møc ®é v¨n ho¸ - C¸c kiÓu v¨n ho¸ - C¸c chuÈn mùc nhãm - C¸c gÝa trÞ x· héi - V¨n ho¸ tÇng cao vµ v¨n ho¸ tÇng thÊp - Nh÷ng ¶nh hëng cña ng«n ng÷ vµ phi ng«n ng÷ - Sù héi tô v¨n ho¸ M«i trêng x· héi: Tiªu thøc thêng ®îc nghiªn cøu khi ph©n tÝch m«i trêng nµy vµ ¶nh hëng cña nã ®Õn kinh doanh lµ : -D©n sè :Quy m« cña nhu cÇu vµ tÝnh ®a d¹ng cña nhu cÇu -Xu híng vËn ®éng cña d©n sè :d¹ng cña nhu cÇu vµ s¶n phÈm ®¸p øng. -Hé gia ®×nh vµ xu híng vËn ®éng:chÊt lîng vµ quy c¸ch s¶n phÈm khi tho¶ m·n nhu cÇu cña c¶ gia ®×nh. -Sù dÞch chuyÓn d©n c vµ xu híng vËn ®éng -Thu nhËp vµ ph©n bè thu nhËp cña ngêi tiªu thô ;yªu cÇu vÒ sù tho¶ m·n nhu cÊu tho kh¶ n¨ng tµi chÝnh. -NghÒ nghiÖp tÇng líp x· héi:yªu cÇu vÒ sù tho¶ m·n nhu cÇu theo ®Þa vÞ x· héi. -D©n téc, chñng téc, s¾c téc, t«n gi¸o, nÒn v¨n ho¸:Sù tho¶ m·n cña nhu cÇu vµ c¸ch thøc tho¶ m·n. 2.2.3.M«i trêng c«ng nghÖ: Chuyªn ®Ò thùc tËp Tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kÜ thuËt, c«ng nghÖ cña ngµnh, nÒn kinh tÕ liªn quan ®Õn møc ®é tiªn tiÕn, trung b×nh, l¹c hËu cña c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ ®ang ®îc sö dông trong nÒn kinh tÕ, ngµnh kinh tÕ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn yªu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt s¶n phÈm víi c¸c cÊp chÊt lîng, n¨ng suÊt lao ®éng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, lùa chän vµ cung cÊp c«ng nghÖ, thiÕt bÞ … Kh¶ n¨ng nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc - kÜ thuËt trong nÒn kinh tÕ, ngµnh kinh tÕ ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ,c«ng nghÖ qu¶n lÝ… liªn quan ®Õn ®æi míi s¶n phÈm, chu k× sèng cña s¶n phÈm, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã tÝnh tiªn phong. 2.2.4.M«i trêng c¹nh tranh: C¹nh tranh x¸c ®Þnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nguyªn t¾c ai hoµn thiÖn h¬n,tho¶ m·n nhu cÇu tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n ngêi ®ã sÏ th¾ng, sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.ChiÕn lîc c¹nh tranh cÇn ph¶n ¸nh c¸c yÕu tè ¶nh hëng cña m«i trêng c¹nh tranh bao quanh doanh nghiÖp bao gåm: §iÒu kiÖn chung vÒ c¹nh tranh trªn thÞ trêng :quan ®iÓm khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ c¹nh tranh ,vai trß cña chÝnh phñ trong viÖc ®iÒu khiÓn c¹nh tranh, c¸c qui ®Þnh vÒ c¹nh tranh …..  Sè lîng ®èi thñ: bao gåm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh s¬ cÊp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thø cÊp .cã 4 tr¹ng th¸i c¹nh tranh c¬ b¶n : -Tr¹ng th¸i thÞ trêng c¹nh tranh thuÇn tuý -Tr¹ng th¸i thÞ trêng c¹nh tranh hçn t¹p. -Tr¹ng th¸i thÞ trêng c¹nh tranh ®éc quyÒn. -Tr¹ng th¸i thÞ trêng ®éc quyÒn  ¦u nhîc ®iÓm cña c¸c ®èi thñ.  ChiÕn lîc c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ. 2.2.5. M«i trêng ®Þa lÝ sinh th¸i: YÕu tè ®Þa lÝ sinh th¸i tõ l©u ®· ®îc xem xÐt vµ nghiªn cøu ®Ó cã kÕt luËn vÒ c¸ch thøc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c yÕu tè thuéc vÊn ®Ò sinh th¸i vµ b¶o vÖ m«i trêng tù nhiªn ngµy nay rÊt ®îc xem träng vµ ¶nh h- Chuyªn ®Ò thùc tËp ëng rÊt lín ®Õn c¸c c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp.Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cÇn nghiªn cøu gåm: VÞ trÝ ®Þa lÝ: §i¹ ®iÓm cã ¶nh hëng ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña doanh nghiÖp nh:kho¶ng c¸ch (kh«ng gian) khi liªn hÖ víi nhãm kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng chinh phôc.,liªn quan ®Õn sù thuËn lîi trong vËn chuyÓn vµ chi phÝ vËn chuyÓn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh nhê lîi thÕ vÒ møc chi phÝ vËn chuyÓn thÊp. - KhÝ hËu thêi tiÕt tÝnh chÊt mïa vô: ¶nh hëng ®Õn chu k× s¶n xuÊt, tiªu dïng trong khu vùc ®Õn nhu cÇuvÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm ®îc tiªu dïng cña kh¸ch hµng… c¸c yªu cÇu vÒ sù phï hîp cña s¶n phÈm ®èi víi thêi tiÕt, vÊn ®Ò dù tr÷ b¶o qu¶n hµng ho¸ - C¸c vÊn ®Ò vÒ sinh th¸i ,« nhiÔm m«i trêng:liªn quan ®Õn mèi quan t©m cña con ngêi vÒ m«i trêng vµ nh÷ng hiÖn tîng bÊt thêng cña khÝ hËu ,thêi tiÕt ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ph¸t triÓn bÒn v÷ng. - M«i trêng vÜ m« (m«i trêng bªn ngoµi ) cã ¶nh hëng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh cu¶ mçi doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng bªn ngoµi ®îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt khã kiÓm so¸t ®èi víi doanh nghiÖp. §Æc biÖt quan träng cÇn ph©n tÝch vµ dù b¸o lµ m«i trêng kinh tÕ, m«i trêng luËt ph¸p, m«i trêng chÝnh trÞ, m«i trêng v¨n ho¸. 2.3.M«i trêng kinh tÕ vi m«: M«i trêng vi m« chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè thu«c tiÒm lùc bªn trong doanh nghiÖp . TiÒm lùc ph¶n ¸nh c¸c yÕu tè mang tÝnh chñ quan vµ dêng nh cã thÓ kiÓm so¸t ®îc ë mét møc ®é nµo ®ã mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó khai th¸c c¬ héi kinh doanh vµ ®èi phã víi nh÷ng mèi ®e do¹ Nghiªn cøu tiÒm lùc doanh nghiÖp víi 2 môc tiªu chÝnh: Khai th¸c c¬ héi hÊp dÉn §èi phã víi c¸c mèi ®e do¹ X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn tiÒm lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®ãn b¾t c¬ héi míi vµ thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng, ®¶m b¶o thÕ lùc, an toµn vµ ph¸t triÓn trong kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp 2.3.1.TiÒm lùc tµi chÝnh: Lµ mét yÕu tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi lîng (nguån) vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh, kh¶ n»ng ph©n phèi(®Çu t) cã hiÖu qu¶ cña nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lÝ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn trong kinh doanh thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu: Vèn chñ së h÷u(vèn tù cã). Vèn huy ®éng Tû lÖ t¸i ®Çu t vÒ lîi nhuËn Gi¸ cæ phiÕu cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Kh¶ n¨ng tr¶ nî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n C¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi 2.3.2.TiÒm n¨ng vÒ con ngêi : Trong kinh doanh (®Æc biÖt lµ trong kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ) con ngêi lµ tµi s¶n v« h×nh ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng. ChÝnh con ngêi víi n¨ng lùc cña hä míi lùa chän ®óng ®îc c¬ héi vµ sö dông c¸c søc m¹nh kh¸c mµ hä ®· vµ sÏ cã : vèn tµi s¶n, kÜ thuËt, c«ng nghÖ … mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó khai th¸c vµ vît qua c¬ héi. §¸nh gi¸ vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng con ngêi trë thµnh nhiÖm vô u tiªn mang tÝnh chiÕn lîc trong kinh doanh. C¸c yÕu tè quan träng nªn quan t©m: lùc lîng lao ®éng cã n¨ng suÊt, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ s¸ng t¹o: liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng tËp hîp vµ ®µo t¹o mét ®éi ngò nh÷ng ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng cao yªu cÇu kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChiÕn lîc con ngêi vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: liªn quan ®Õn søc m¹nh tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp vÒ con ngêi. 2.3.3.TiÒm lùc v« h×nh (tµi s¶n v« h×nh). TiÒm lùc v« h×nh t¹o nªn søc m¹nh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i th«ng qua kh¶ n¨ng “b¸n hµng” gi¸n tiÕp cña doanh nghiÖp. Søc m¹nh thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng ¶nh hëng vµ t¸c ®éng ®Õn sù lùa chän, chÊp nhËn vµ quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng. Cã nhiÒu néi dung kh¸c nhau cã thÓ sö dông khi x¸c ®Þnh vµ ph¸t triÓn tiÒm lùc v« h×nh: Chuyªn ®Ò thùc tËp H×nh ¶nh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng . Møc ®é næi tiÕng cña nh·n hiÖu hµng ho¸ Uy tÝn vµ mèi quan hÖ x· héi cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. 2.3.4.Kh¶ n¨ng kiÓm so¸t - chi phèi - ®é tin cËy cña nguån cung cÊp hµng ho¸ vµ dù tr÷ hîp lÝ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp: YÕu tè nµy ¶nh hëng ®Õn “®Çu vµo”cña doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc kinh doanh còng nh ë kh©u cuèi cïng lµ tiªu thô s¶n phÈm. 2.3.5.Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lÝ: Tr×nh ®é tiªn tiÕn cña trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ bÝ quyÕt c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, môc tiªu, kh¶ n¨ng ®Þnh theo ®uæi môc tiªu cña ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi tham gia kiÓm so¸t, qu¶n lÝ doanh nghiÖp: ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt, chi phÝ, gi¸ thµnh vµ chÊt lîng hµng hãa ®îc ®a ra ®¸p øng kh¸ch hµng liªn quan ®Õn møc ®é (chÊt lîng) tho¶ m·n nhu cÇu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, lùa chän c¬ héi vµ t¸c nghiÖp kh¸c cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. III. Nghiªn cøu c¸c c«ng cô Marketing: Trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i, doanh nghiÖp tiÕp cËn vµ chinh phôc kh¸c hµng th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vµ c«ng cô cô thÓ. Marketing hçn hîp lµ mét hÖ thèng ®ång bé c¸c c«ng cô cã thÓ kiÓm so¸t ®îc vµ chinh phôc kh¸ch hµng. Theo E.J.Mc Carthy, Mar hçn hîp gåm 4 tham sè c¬ b¶n : S¶n phÈm Xóc tiÕn Gi¸ c¶ Ph©n phèi 3.1.ChiÕn lîc s¶n phÈm: HiÓu vµ m« t¶ ®óng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®a ra b¸n trªn thÞ trêng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña hÖ thèng marketing hçn hîp ë doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh ®óng s¶n phÈm cã ¶nh hëng lín ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô b¸n hµng vµ khai th¸c c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp.Nhng viÖc m« t¶ s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ thêng Chuyªn ®Ò thùc tËp bÞ xem nhÑ hoÆc do thãi quen hoÆc do cha hiÓu râ vÒ tÇm quan träng cña nã trong ho¹t ®éng tiªu thô vµ kinh doanh. §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô còng nh h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó m« t¶ s¶n phÈm cña m×nh, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau:tiÕp cËn vµ m« t¶ s¶n phÈm theo truyÒn thèng TiÕp cËn vµ m« t¶ s¶n phÈm theo quan niÖm marketing. ViÖc lùa chän c¸ch tiÕp cËn nµo lµ tuú thuéc vµo tõng doanh nghiÖp. Nhng ®ång thêi, nã sÏ cã ¶nh hëng lín tíi kinh doanh v× vËy cÇn c©n nh¾c. 3.1.1.S¶n phÈm míi vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Kh¸i niÖm s¶n phÈm míi : Yªu cÇu cña kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ®æi míi.Th«ng thêng doanh nghiÖp vÉn quan niÖm mét s¶n phÈm míi ph¶i lµ mét s¶n phÈm hoµn toµn míi theo c«ng n¨ng hoÆc gi¸ trÞ sö dông cña nã. Tõ gãc ®é kh¸c hµng ,c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®a ra c¸c s¶n phÈm míi cña m×nh mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ ®a d¹ng h¬n .Tõ c¸ch nh×n cña kh¸ch hµng, mét s¶n phÈm míi kh«ng cã nghÜa lµ mét s¶n phÈm hoµn toµn míi .Mét s¶n phÈm c¶i tiÕn còng cã thÓ ®îc coi lµ s¶n phÈm míi §Þnh híng ph¸t triÓn s¶n phÈm: Ph¸t triÓn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp theo quan niÖm cña kh¸ch hµng rÊt cã Ých cho doanh nghiÖp. Trong trêng hîp nµy nªn chó ý ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i khi ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n phÈm. - §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt :ph¸t triÓn s¶n phÈm cßn cã nghÜa lµ viÖc ®a vµo vµ hoµn thiÖn cÊu tróc tæng thÓ cña s¶n phÈm b»ng c¸c yÕu tè t¹o ra kh¶ n¨ng tho¶ m·n ®ång bé nhu cÇu cña kh¸ch hµng bªn c¹nh c«ng n¨ng c¬ b¶n cña s¶n phÈm. - §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i: §Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i cÇn hiÓu râ c¸c Chuyªn ®Ò thùc tËp
- Xem thêm -