Tài liệu Mạng cảm biến không dây sử dụng cho việc giám sát sức khỏe con người

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- HOÀNG THỊ MINH HUỆ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- HOÀNG THỊ MINH HUỆ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐINH VĂN TOÀN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Kết quả phân tích trong Luận văn là trung thực.Luận văn của tôi không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới TS.Đinh Văn Toàn – Người Thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy cô đã giảng dạy trong quá trình học, Quý Thầy cô trong hội đồng bảo vệ , các Thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh đã truyền đạt các kiến thức bổ ích, đồng thời có những tư vấn và góp ý quý báu để tôi nhận ra những vấn đề còn hạn chế, hoàn thiện Luận văn hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp trong Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu, tài liệu để tôi hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: “ Chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội” Tác giả: Hoàng Thị Minh Huệ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bảo vệ: 2015 Bằng cấp: Thạc sĩ Giáo viên hướng dẫn: TS. Đinh Văn Toàn Trong các nguồn lực của tổ chức thì nguồn nhân lực là nguồn lực chiếm vị trí rất quan trọng trong tổ chức.Người lao động làm việc không tốt, không hiệu quả thì tổ chức cũng không đạt được mục tiêu đề ra. Chính vì vậy mà bất kỳ nhà quản trị nào cũng cần phải tạo được động lực làm việc cho người lao động. Trong các công cụ tạo động lực thì chính sách lương thưởng, phúc lợi là một giải pháp tạo động lực cho người lao động rất hữu hiệu. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của chính sách lương thưởng, phúc lợi trong tổ chức nói chung và trong công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội nói riêng, tác giả đã chọn đề tài: “ Chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội” để làm luận văn thạc sĩ. Đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên về chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2014. Những kết quả của đề tài đạt được: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp để nghiên cứu thực trạng. - Đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng chính sách lương thưởng, phúc lợi Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội đang áp dụng. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty. Các giải pháp và kiến nghị được đưa ra nhằm tạo được động lực làm việc cho người lao động, thu hút và giữ chân người lao động giỏi. Từ đó nâng cao hiệu suất làm việc, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tác giả hi vọng luận văn sẽ góp một phần nhỏ để xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................i DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. ii DANH MỤC HÌNH .............................................................................................. iii LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI TRONG DOANH NGHIỆP ............. 4 1.1Tổng quan tình hình nghiên cứu về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. ...................................................................................................... 4 1.1.1 Các công trình nghiên cứu ....................................................................... 4 1.1.2 Các khoảng trống và hướng nghiên cứu ................................................. 7 1.2 Chính sách lương thưởng, phúc lợi................................................................. 8 1.2.1 Khái niệm ................................................................................................ 8 1.2.2 Nội dung của chính sách lương thưởng, phúc lợi ................................... 10 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp ................................................................................................. 17 1.3 Chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp kinh doanh và dịch vụ ô tô .................................................................................................................... 20 1.3.1 Yêu cầu của chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp ô tô: .. 20 1.3.2 Một số nhân tố đánh giá hệ thống chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp kinh doanh và dịch vụ ô tô .............................................. 21 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ........................... 23 2.1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu ........................................................ 23 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu................................................................ 23 2.1.2 Phương pháp xử lý dữ liệu ..................................................................... 24 2.2 Quy trình nghiên cứu ................................................................................... 24 2.2.1 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết ..................................................................... 25 2.2.2 Nghiên cứu các yếu tố của chính sách lương thưởng, phúc lợi............... 25 2.2.3 Xác định số lượng mẫu nghiên cứu ........................................................ 27 2.2.4 Xây dựng thang đo và thiết kế bảng hỏi ................................................. 27 2.2.5 Thu thập dữ liệu .................................................................................... 28 2.2.6 Phân tích số liệu .................................................................................... 28 2.2.7 Kết luận về kết quả nghiên cứu .............................................................. 29 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ NỘI .............. 30 3.1 Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội ...... 30 3.1.1 Khái quát về Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội .. 30 3.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban.............................. 30 3.1.3 Đặc điểm nhân sự trong Công ty. .......................................................... 36 3.2 Thực trạng chính sách lương thưởng, phúc lợi cho người lao động công ty đang áp dụng...................................................................................................... 37 3.2.1 Chính sách lương thưởng ...................................................................... 37 3.2.2 Các chính sách phúc lợi của Công ty đang áp dụng ............................... 50 3.3 Đánh giá chung ............................................................................................ 52 3.3.1 Ưu điểm ................................................................................................. 52 3.3.2 Hạn chế ................................................................................................. 53 3.3.3 Nguyên nhân.......................................................................................... 53 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ NỘI ....................................................................................................................... 55 4.1 Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020. ....................................................... 55 4.2 Mục tiêu, phương hướng hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi ....... 56 4.3 Giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi của Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội.............................................................................. 58 4.3.1 Hoàn thiện mức lương và thang bảng lương cho người lao động ........... 58 4.3.2 Hoàn thiện chính sách thưởng cho CBNV trong các phòng ban ............. 64 4.3.3 Hoàn thiện chính sách phúc lợi.............................................................. 66 4.4 Kiến nghị với ban lãnh đạo Công ty ............................................................. 67 KẾT LUẬN ........................................................................................................... 69 DANH MỤC TÀI LIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................. 70 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ diễn giải 1 BHXH Bảo hiểm xã hội 2 BHYT Bảo hiểm y tế 3 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 4 CBNV Cán bộ nhân viên 5 Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội ( Hà Nội Ford) 6 CT HĐQT Chủ tịch hội đồng quản trị 7 CVDV Cố vấn dịch vụ 8 DT SCC Doanh thu sửa chữa chung 9 DT ĐS Doanh thu đồng sơn 10 DT PTBN Doanh thu phụ tùng bán ngoài 11 GV PTDV Giá vốn phụ tùng dịch vụ 12 PCCC Phòng cháy chữa cháy 13 TVBH Tư vấn bán hàng 14 VS ATLĐ Vệ sinh an toàn lao động i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Mô tả chi tiết các biến nghiên cứu về sự tác động của 1 Bảng 2.1 chính sách lương thưởng, phúc lợi tới CBNV Công ty 25 TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội 2 Bảng 3.1 Cơ cấu nhân sự giữa các phòng ban 36 3 Bảng 3.2 Cơ cấu trình độ chuyên môn của CBNV năm 2014 37 4 Bảng 3.3 Bảng hệ số lương cho CBNV khối văn phòng 39 5 Bảng 3.4 Bảng hệ số lương cho lao động phụ trợ và kỹ thuật viên 40 6 Bảng 3.5 Bảng lương cơ bản của CBNV năm 2012 40 7 Bảng 3.6 Bảng tổng hợp mức lương tối thiểu vùng từ năm 2013 đến 2015 ii 41 DANH MỤC HÌNH STT 1 Hình Hình 3.1 Nội dung Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội iii Trang 31 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Trong bất kỳ một tổ chức nào, nguồn nhân lực đều giữ vai trò quan trọngtrong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu kinh doanh, Công ty cần phải có một nguồn nhân lực ổn định và chất lượng đảm bảo.Một trong những biện pháp để làm được điều đó thì tổ chức cầnphải có những chính sách lương thưởng, phúc lợi phù hợp nhằm thu hút, duy trì và tạo sự gắn kết bền vững giữa người lao động và người sử dụng lao động. Sự khác biệt hóa trong chính sách lương thưởng, phúc lợi sẽ giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh được với các đối thủ trên thị trường lao động. Không chỉ như vậy, chính sách lương thưởng, phúc lợi phù hợp sẽ đem lại sự thỏa mãn cho người lao động. Từ đó tạo được động lực làm việc, tăng năng suất lao động. Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội là đại lý đầu tiên tại miền bắc của Công ty TNHH Ford Việt Nam từ năm 1997 đã và đang khẳng định xứng đáng vị trí của mình trên thị trường ô tô tại Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu mà Công ty đã đạt được, thì hiện nay công tác quản trị nhân lực tại Công ty còn nhiều bất cập, trong đó chính sách lương thưởng, phúc lợi cho người lao động còn nhiều vấn đề hạn chế. Đây cũng chính là một trong số những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả công việc của người lao động. Do vậy, chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty đang là một trong những vấn đề cần được hoàn thiện để vừa tạo được động lực làm việccho người lao động, vừa thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. Tác giả vận dụng lý thuyết và kiến thức đã học vào triển khai đề tài "Chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội " để nghiên cứu, đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao nhất cho công tác quản trị nhân lực tại Công ty. 2. Mục đích, câu hỏi và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu 1 Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được mục đích: Phân tích và đánh giá chính sách lương thưởng, phúc lợi của Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội để đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi của Công ty.  Câu hỏi nghiên cứu - Một là, Chính sách lương thưởng, phúc lợi của Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội đã và đang thực hiện như thế nào? - Hai là, Có các nhóm giải pháp nào để hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi của Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội giúp cho quá trình quản trị nhân lực đạt hiệu quả tốt nhất.  Nhiệm vụ nghiên cứu - Cơ sở lý luận về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp: Các nhân tố và sự tác động của các nhân tố đến chính sách lương thưởng, phúc lợi. - Phân tích thực trạng, làm rõ các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân các hạn chế trong chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội. - Tìm kiếm các giải pháp, phương hướng để hoàn thiện chính sách lương thưởng - phúc lợi tại Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu - Các chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp.  Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội. - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2010 – 2014. - Giai đoạn từ 2015 – 2020 được xem xét để định hướng xây dựng các giải pháp. 4. Phương pháp nghiên cứu Công tác nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phân tích, tổng hợp các số liệu từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty. Phỏng vấn CBNV thông qua bảng hỏi để đánh giá mức độ hài lòng của CBNV về chính sách lương thưởng mà Công ty đang áp dụng. 2 Phiếu điều tra bảng hỏi gồm 16 câu hỏi, được thiết kế với 05 nội dung cơ bản sau: - Yếu tố 1: Tiền lương gồm 03 câu hỏi. - Yếu tố 2: Hệ thống thang bảng lương gồm 03 câu hỏi. - Yếu tố 3: Hình thức trả lương gồm 03 câu hỏi. - Yếu tố 4: Chính sách thưởng gồm 04 câu hỏi. - Yếu tố 5: Chính sách phúc lợi gồm 03 câu hỏi. Phiếu điều tra bảng hỏi được phát đầy đủ cho các phòng ban. Số lượng mẫu dự kiến là 100 mẫu trên 130 nhân viên. Số lượng mẫu được lấy dưới hình thức chọn mẫu phi xác suất. 5. Dự kiến kết quả và những đóng góp của đề tài Tác giả vận dụng cơ sở lý luận và tình hình thực tế chính sách lương thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp để đánh giá, tổng hợp và đưa ra được các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi trong Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội. Các nhóm giải pháp này là cơ sở để Ban lãnh đạo Công ty tham khảo,vận dụng vào tình hình thực tế của doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện công tác quản trị nhân lực nói chung,chính sách lương thưởng, phúc lợi nói riêng để thu hút và duy trì được nguồn lực giỏi, ổn định. 6. Kết cấu của Luận văn Ngoài phần Lời mở đầu, phần Kết luận, danh mục bảng biểu, phục lục và danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được chia thành 4 chương cụ thể như sau: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. - Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. - Chương 3: Thực trạng chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội. - Chương 4: Giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội. 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG, PHÚC LỢI TRONG DOANH NGHIỆP 1.1Tổng quan tình hình nghiên cứu về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. 1.1.1 Các công trình nghiên cứu Hiện nay, đã có rất nhiều các nghiên cứu khoa học về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. Các nghiên cứu đưa ra các quan điểm mới và nói về tầm quan trọng của chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. Điển hình là các nghiên cứu sau đây: Nghiên cứu của Nhóm tin tức Eduviet đã đưa ra quan điểm về chính sách đãi ngộ tại các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều công ty lớn đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao đã buộc phải chú trọng việc cải thiện năng lực cạnh tranh toàn diện, trong đó khả năng cạnh tranh thu hút nhân tài thông qua các chính sách về lương, thưởng và phúc lợi được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các công ty phải thiết kế lại hệ thống lương thưởng và phúc lợi cho phù hợp với tình hình mới để vừa đáp ứng đúng kỳ vọng của người lao động( nhất là những nhân tài), vừa giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển lâu dài. Theo nghiên cứu của Tác giả trên, mức lương cao không còn là yếu tố duy nhất để giúp các Công ty thu hút và giữ được nhân tài. Mặc dù lương vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng một phần ba người lao động thỏa mãn với những phúc lợi ngoài lương. Do vậy, các công ty cần phải chú trọng đến những chính sách đãi ngộ toàn diện, từ lương, các khoản phúc lợi đến các cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ làm việc theo thời gian linh hoạt…Bên cạnh đó, cần phải xây dựng các chính sách động viên khác như khen thưởng, nhân viên đạt thành tích xuất sắc, các chương trình bảo hiểm y tế, môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh…nhằm giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Đối với cấp quản lý, chính sách đãi ngộ mà các công ty đang có xu hướng áp dụng đó là lương, các khoản khuyến khích ngắn hạn và các khoản khuyến khích dài 4 hạn.Hiện nay, các công ty đang xây dựng lại bộ máy theo hướng tinh giảm các cấp bậc nhưng nới rộng dải tiền lương ở mỗi cấp bậc. Cách làm như vậy giúp doanh nghiệp chú trọng hơn đến sự đóng góp của người lao động.Nghiên cứu này đã chỉ ra được xu hướng tìm kiếm việc làm của người lao động. Họ đang mong muốn, đòi hỏi và hướng đến một chính sách đãi ngộ toàn diện hơn. Bên cạnh nghiên cứu trên, tác giả Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Phương Mai đưa ra nghiên cứu về Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO.Việc gia nhập WTO đã có những tác động liên quan trực tiếp đến chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp trong nước. Đứng trước những thách thức khi gia nhập WTO, để đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng phải bắt đầu từ những triết lý căn bản, là triết lý đi xuyên suốt mọi chính sách đãi ngộ nhân sự. Về cơ bản, các doanh nghiệp Việt Nam triết lý đãi ngộ nhân sự hiện nay vẫn chịu ảnh hưởng của cơ chế xin – cho, trong đó người lao động ở thế yếu nên khó phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của nguồn nhân lực. Do vậy, cần thay đổi từ duy về đãi ngộ nhân sự để có một triết lý rõ ràng. Triết lý đãi ngộ nhân sự phải dựa trên cơ sở tạo lập cuộc sống tối ưu cho người lao động, phải thực hiện theo phương châm ‘‘Tất cả vì con người, do con người’’.Triết lý đãi ngộ nhân sự phải thể hiện được lợi ích cho kết quả đầu ra của người lao động, phải hướng người lao động vươn lên, đảm nhận những công việc khó hơn, phức tạp hơn. Bên cạnh việc thay đổi tư duy về đãi ngộ nhân sự, chính sách lương thưởng là một đòn bẩy quan trọng để nhà quản lý chiêu dụ người tài, giữ người giỏi và khuyến khích nhân viên cống hiến hết mình cho tổ chức. Để người lao động thực sự là chủ nhân của doanh nghiệp, quan tâm đến kết quả công việc và tham gia vào quản trị doanh nghiệp thì các doanh nghiệp Việt Nam cần phải bổ sung các công cụ đãi ngộ tài chính đối với người lao động( Sử dụng cổ phiếu trong chính sách đãi ngộ tài chính). Ngoài ra, doanh nghiệp nên chú trọng hoàn thiện các chính sách phi tài chính để tăng thêm động lực làm việc cho người lao động. 5 Các Tác giả trên đã nghiên cứu và đưa ra các nhận định, vai trò của chính sách lương thưởng, phúc lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpvà các hướng đổi mới trong tư duy quản trị nhân lực trong chính sách đãi ngộ( lương thưởng, phúc lợi cho người lao động). Theo Tác giả Trần Kim Dung – Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các ‘‘Giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng cho doanh nghiệp Việt’’ Tác giả đã nhận định: Tạo ra các chính sách, chế độ tốt chính là khâu then chốt đột phá để các doanh nghiệp chuyển từ mô hình nghèo khó của vòng luẩn quẩn: năng suất thấp, tiền lương thấp, không nhiệt tình, kỷ luật thấp sang mô hình hiệu quả: năng suất cao, tiền lương cao, nhiệt tình, kỷ luật cao. Với các chính sách, chế độ tốt, doanh nghiệp sẽ khuyến khích người lao động có động lực làm việc tốt, tạo ra các sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng, làm khách hàng hài lòng, từ đó doanh nghiệp sẽ có năng suất, có lợi nhuận và có khả năng đáp ứng cao nhất các nhu cầu hợp lý của người lao động. Để nâng hiệu quả và mức độ hài lòng của người lao động đối với quy chế chính sách trả công lao động, Tác giả đã đưa ra các giải pháp: Thứ nhất là nhận thức đúng về vai trò của người lao động và tiền lương, thưởng. Thứ hai là thiết lập hệ thống bảng lương của doanh nghiệp. Hệ thống thang bảng lương theo thâm niên bộc lộ quá nhiều nhược điểm, các doanh nghiệp cần xác định giá trị công việc và tham khảo mức lương thị trường làm cơ sở cho việc thiết lập bảng lương riêng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp. Thứ ba là hiểu đúng vai trò của từng thành phần trong hệ thống trả công lao động bao gồm lương thưởng, phụ cấp, phúc lợi để có được chính sách khuyến khích phù hợp, tránh tăng lương thuần túy theo thâm niên. Thứ tư là tạo được động lực cho người lao động bằng cách thưởng đậm. Đó là thiết lập các chính sách gắn thu nhập với kết quả công việc. Xây dựng chế độ lương khoán lũy tiến đối với các bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh nhưng vẫn khống chế được chi phí tiền lương trong phạm vi cho phép. Thứ năm đó là gắn kết cá nhân với kết quả phòng ban và công ty trong trả lương của người lao động tất cả các bộ phận. Thứ 6 sáu là xác định ai là nhân sự nòng cốt trong doanh nghiệp và những năng lực nào khan hiếm khó tuyển trên thị trường để thiết lập chế độ ưu đãi, khuyến khích. Trên là sáu giải pháp về chính sách lương thưởng, phúc lợi của Tác giả Trần Kim Dung đưa ra để giúp tổ chức hoàn thiện bộ máy nhân sự trong quá trình quản trị. Các nghiên cứu và cơ sở lý thuyết sẽ giúp Tác giả vận dụng vào thực trạng Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội phân tích và đưa ra được các giải pháp hợp lý nhất. 1.1.2 Các khoảng trống và hướng nghiên cứu Tất cả các công trình nghiên cứu trên đã tiến hành nghiên cứu về chính sách lương thưởng, phúc lợi cho người lao động trong tổ chức hoặc doanh nghiệp có nhiều khía cạnh liên quan đến đề tài của luận văn mà Tác giả đang thực hiện. Nhìn chung các nghiên cứu đã đề cập đến những vấn đề sau : - Quan điểm về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. - Vai trò của chính sách lương thưởng, phúc lợi. - Các công cụ, giải pháp về chính sách lương thưởng, phúc lợi để kích thích được người lao động làm việc. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu về chính sách lương thưởng, phúc lợi và các giải pháp về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp chưa đề cập việc áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ ô tô. Xuất phát từ khoảng trống trong các đề tài nghiên cứu trên và xuất phát từ doanh nghiệp mà tác giả đang công tác – Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội, Tác giả sẽ nghiên cứu chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV KD & DV ô tô Hà Nội với mong muốn tìm được những hạn chế để đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi tại doanh nghiệp tạo được động lực làm việc cho người lao động. 7 1.2 Chính sách lương thưởng, phúc lợi 1.2.1Khái niệm 1.2.1.1 Tiền lương Đã có rất nhiều khái niệm về tiền lương, được sử dụng trong nghiên cứu và thực tiễn. Trong nền kinh tế thị trường và sự hoạt động của thị trường sức lao động là hàng hoá do vậy tiền lương là giá cả của sức lao động. Khi phân tích về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nơi mà các quan hệ thị trường thống trị mọi quan hệ kinh tế, xã hội khác. C.Mác viết: "Tiền công không phải giá trị hay giá cả của lao động mà chỉ là một hình thức cải trang giá trị hay giá cả sức lao động". Tiền lương phản ánh nhiều quan hệ kinh tế, xã hội khác nhau. Tiền lương trước hết là số tiền mà người sử dụng lao động (mua sức lao động) trả cho người lao động (người bán sức lao động). Đó là quan hệ kinh tế của tiền lương. Mặt khác, do tính chất đặc biệt của loại hàng hoá sức lao động mà tiền lương không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế mà còn là một vấn đề xã hội rất quan trọng liên quan đến đời sống và trật tự xã hội. Đó là quan hệ xã hội. Trong quá trình hoạt động nhất là trong hoạt động kinh doanh, đối với chủ doanh nghiệp, tiền lương là một phần chi phí cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy tiền lương là thu nhập từ quá trình lao động của họ, phần thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của họ. Phấn đấu nâng cao tiền lương là mục đích của tất cả người lao động. Mục đích này tạo động lực để người lao động phát triển trình độ và khả năng lao động của mình. Trong điều kiện của một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần như ở nước ta hiện nay, phạm trù tiền lương được thể hiện cụ thể trong từng thành phần và khu vực kinh tế. Trong thành phần kinh tế nhà nước và khu vực hành chính sự nghiệp, tiền lương là số tiền mà các doanh nghiệp quốc doanh, các cơ quan, tổ chức của nhà nước trả cho người lao động theo cơ chế và chính sách của nhà nước và được thể hiện trong hệ thống lương thang lương, bảng lương do Nhà nước qui định. 8
- Xem thêm -