Tài liệu Macadamais trials data analysis( prelimary)

 • Số trang: 57 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 44 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Research report Macadamais trials data analysis( prelimary) Macadamais workshop 18 October 2007 Mai trung Kien RCTSI(FSI) Ba Vì - 2007 Research duties Identified available varieties Identified propagation potential of varieties. Identified variety for regional. Trial plots materials - Grafted seedlings from Australia : Daddow, 246, 294, 344, 816,849, 856, 741, NG8 and China OC, A800 - Grafted seedlings from Ba Vì year 1994 fruits MC1 - MC11, C1(C©y ht Australia), C2 (C©y ht Ba Vì), C3 (from Ba Vì) - Facing 192 trees/ha (7 m x 7 m), fertilize 50kg organic + 500gam NPK/tree. Each variety 16 trees 4 replicated. Trials Ba Vì (H T©y) 2,0 ha n m 2002 U«ng B (Qu¶ng Ninh) 1,0 ha n m 2003 ång Híi (Qu¶ng Bình) 1,0 ha n m 2003 Kr«ng N ng ( c L c) 1,0 ha n m 2004 Mai S¬n (S¬n La) 1,0 ha n m 2004 i L¶i (VÜnh Phóc) 1,0 ha n m 2005 cPlao ( c N«ng) 1,0 ha n m 2005 Hoành B (Qu¶ng Ninh) 2,0 ha n m 2006 Ba Vì (H T©y) 2,0 ha n m 2007 Cu Hai (Phú Th) 2,0 ha n m 2007 Nghiªn cøu gh p v Vt hu ca các ging Macadamia T l sng ca các ging Macadamia sau ghép Sinh trng ca các ging Macadamia sau ghép. Thi gian ra hoa ca các ging Macadamia. Thi gian u qu ca các ging Macadamia. Research result K t qu kh o nghi m ging K t qu nhân ging các ging Macadamia K t qu ra hoa các ging Macadamia K t qu u qu ca các ging Macadamia Bng 1. Macadamia at Ba Vì Hà Tây (10/2002 - 7/2007) Variety Live rate (%) Do (cm) H (m) Dt (m) grow (Iv) Flowered (%) Fruited (%) 816 100 8,5 4,6 2,9 328,6 100,0 50,0 344 93,7 7,9 4,8 2,6 299,9 100,0 100,0 Dadow 93,7 7,3 3,8 3,4 203,2 100,0 100,0 246 93,7 7,3 4,2 3,3 220,3 100,0 100,0 849 93,7 6,7 4,3 2,9 192,5 100,0 68,8 NG8 100 6,7 4,3 2,9 189,4 100,0 25,0 856 87,5 6,4 4,6 2,7 186,4 100,0 50,0 842 100 6,8 3,9 3,3 180,5 100,0 100,0 741 87,5 6,4 4,0 2,7 162,3 100,0 81,3 C1 93,7 4,2 3,7 2,4 64,2 12,5 12,5 C2 93,7 4,3 3,2 2,1 58,5 0,0 0,0 Note: C1: C©y ht óc, C2: C©y ht Ba Vì. Varieties 816, 344, Daddow v 246 suitable for Ba Vì (H T©y) Table 2. Macadamia at U«ng B Qu¶ng Ninh (9/2003 - 7/2007) Variet Live Do y rate (%) (cm) H (m) Dt (m) Grow (Iv) Floweri ng (%) Fruited (%) OC 100 2,40 1,46 0,65 8,4 25,0 0,0 TQT 100 1,65 0,93 0,47 2,5 0,0 0,0 C1 100 2,0 1,75 0,44 7,0 0,0 0,0 MC1 93,7 1,28 0,94 0,29 1,5 0,0 0,0 MC10 87,5 1,23 0,89 0,71 1,3 0,0 0,0 C3 100 0,98 0,87 0,33 0,8 0,0 0,0 MC8 87,5 0,99 0,78 0,33 0,7 0,0 0,0 MC11 93,7 0,95 0,62 0,27 0,6 0,0 0,0 MC2 93,7 0,95 0,63 0,15 0,6 0,0 0,0 Ghi chó. C1: C©y ht óc, C2: C©y ht Ba Vì, C3: C©y hom ti Ba Vì Variety OC available in U«ng B (Qu¶ng Ninh) Table 3. Macadamia at ång Híi – Qu¶ng Bình (11/2003 - 7/2007) Grow (IV) Flower ed (%) Fruited (%) 1,98 101,6 50,0 12,5 2,81 1,80 99,8 25,0 12,5 5,61 3,10 1,76 97,6 0,0 0,0 100 4,91 2,54 1,64 61,2 50,0 25,0 741 93,7 4,04 2,16 1,36 35,3 25,0 12,5 MC7 87,5 3,38 1,98 0,93 22,6 0,0 0,0 TQ ®t MC4 93,7 2,88 1,52 0,70 12,6 0,0 0,0 87,5 2,47 1,69 0,92 10,3 0,0 0,0 MC1 93,7 2,21 1,71 0,68 8,35 12,5 0,0 C2 93,7 2,33 1,41 0,63 7,65 0,0 0,0 variet y Live rate (%) Do (cm) H (m) Dt (m) 816 93,7 5,67 3,16 246 100 5,96 C1 87,5 OC Ghi Note. C1: C©y ht óc, C2: C©y ht Ba Vì, C3: C©y hom ti Ba Vì Varieties 816, 246, OC v 741 suitable for ång Híi (Qu¶ng BÌnh) Table 4. Macadamia at Kr«ng Nng - c Lc (8/2004 7/2007) Variet y Tû lÖ sèng (%) Do (cm) H (m) Dt (m) 1,9 ChØ sè sinh tr-ëng(Iv) 212,2 Tû lÖ ra hoa (%) 100 Tû lÖ cây ®Ëu qu (%) 100,0 741 100 7,9 3,4 849 100 7,6 3,6 2,3 207,9 100 100,0 246 100 7,4 3,5 2,1 191,7 100 100,0 816 100 6,7 3,6 2,0 161,6 100 100,0 OC 93,7 6,9 3,0 2,1 142,8 100 100,0 842 100 7,0 2,5 2,2 122,5 100 100,0 C3 87,5 5,4 2,9 1,8 84,6 100 12,5 A800 100 5,5 2,7 1,9 81,6 100 50,0 C1 93,7 4,9 3,2 1,4 76,8 100 12,5 MC1 93,7 4,7 3,1 1,1 68,5 100 50,0 MC3 93,7 4,9 2,7 1,6 64,8 100 50,0 MC2 87,5 4,9 2,6 1,6 62,4 100 50,0 MC4 93,7 4,6 2,5 1,4 52,9 100 50,0 Note. C1: C©y ht óc, C3: C©y hom ti Ba Vì Varieties 741, 849, 246, 816, OC, 842 suitable for Kr«ng Nng (c Lc) Table 5. Macadamia at Mai S¬n - S¬n La (8/2004 - 7/2005) Tªn gièng Tû lÖ sèng (%) Do (cm) H (m) Dt (m) ChØ sè sinh tr-ëng (Iv) 816 OC 246 C3 MC1 C1 MC3 MC4 MC2 100 100 100 93,7 93,7 93,7 87,5 93,7 93,7 2,43 2,23 2,04 2,10 1,65 1,55 1,40 1,31 1,33 1,69 1,47 1,33 1,43 1,19 1,22 0,97 1,12 0,88 0,52 0,55 0,47 0,47 0,38 0,41 0,38 0,35 0,38 9,98 7,31 5,53 6,30 3,23 2,95 1,90 1,92 1,77 Tû lÖ Tû lÖ cây qa ra hoa ®Ëu (%) (%) 12,5 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ghi chó: C1: C©y ht óc, C3: C©y hom Ba Vì. Nh- Varieties 816, OC v 246 suitable for Mai S¬n (S¬n La) Table 6. Sinh tr-ëng c¸c gièng Macadamia trång ti i L¶i -VÜnh Phóc (7/2005 - 3/2007) Tªn Gièng Do (cm) H (m) Dt (m) 816 Tû lÖ Sèng (%) 100 ChØ sè Tû lÖ c©y sinh tr-ëng ra hoa (Iv) nm 3,1 0,0 1,65 1,13 0,48 246 100 1,70 0,98 0,37 2,8 0,0 OC 100 1,60 0,94 0,44 2,4 0,0 A800 93,7 1,57 0,91 0,37 2,2 0,0 Daddow 93,7 1,48 0,98 0,35 2,1 0,0 741 93,7 1,46 0,91 0,28 1,9 0,0 842 87,5 1,49 0,74 0,37 1,6 0,0 344 87,5 1,47 0,73 0,33 1,5 0,0 849 93,7 1,39 0,73 0,34 1,4 0,0 NG8 100 1,44 0,67 0,35 1,3 0,0 B¶ng 7. Sinh tr-ëng c¸c gièng Macadamia ti c Plao - c N«ng (8/2005- 7/2007) Tªn Gièng Do (cm) H (m) Dt (m) 816 Tû lÖ Sèng (%) 100 Tû lÖ c©y ra hoa (%) 1,04 ChØ sè sinh tr-ëng 3,9 (Iv) 1,88 1,13 OC 100 1,91 1,06 0,44 3,6 0,0 MC2 93,7 1,78 1,09 0,50 3,4 0,0 Daddow 93,7 1,90 0,95 0,40 3,4 0,0 856 93,7 1,76 0,92 0,42 2,8 0,0 246 93,7 1,63 0,97 0,39 2,6 0,0 NG8 100 1,73 0,80 0,39 2,4 0,0 741 100 1,66 0,86 0,38 1,9 0,0 842 87,5 1,56 0,79 0,37 1,9 0,0 344 93,7 1,62 0,71 0,37 1,8 0,0 A 800 87,5 1,39 0,78 0,35 1,5 0,0 0,0 Nh- vËy c¸c gi ng 816, OC, Daddow, MC2 l thch hîp cho vïng c Plao ( c N«ng) B¶ng 8. Tû lÖ sèng v sinh tr-ëng cña chåi ghp c¸c gèng Macadamia (12/2006 – 6/2007) Tªn dßng Tû lÖ sèng % Sinh tr-ëng cña chåi ghp (H:cm) 30 ngy OC 66,7 4,86 246 76,7 842 60 ngy 120 ngy 8,07 90 ngy 180 ngy 19,30 150 ngy 12,43 28,48 39,97 3,26 8,69 12,51 17,81 25,66 35,64 81,1 3,65 7,66 11,49 16,92 24,72 35,54 NG8 75,6 2,64 7,64 11,18 16,29 24,00 33,15 Daddow 87,8 1,93 6,34 8,66 13,94 20,41 32,18 849 71,1 3,14 8,21 10,97 15,19 22,92 31,59 816 62,2 3,02 7,77 10,14 14,30 20,63 31,33 856 77,8 2,00 4,35 6,94 11,98 17,18 27,03 344 75,6 2,45 5,13 6,55 10,89 16,22 25,58 741 81,1 1,29 2,84 6,55 10,71 17,37 25,72 TÊt c¶ c¸c gièng Macadamia sau 180 ngy ghp ®Òu cã chiÒu cao trung bình cña chåi ghp (25,58 – 39,97 cm), ging OC, 246 v 842 cã sinh tr-ëng cña chåi ghp sau 180 ngy ghp (6 th¸ng) l tèt nhÊt ®t chiÒu cao chåi ghp ( 35,54 cm – 39,97 cm). B¶ng 9. Qu¸ trình ra hoa, hình thành qu¶ c¸c ging Macadamia ti Ba Vì - H T©y (1/2007 - 9/2007) Variety Flow length (L: cm) Number of flow (N: c¸i) Number of fruits/ flow Fruits rate (%) 842 11,5 228,2 3,6 1,6 246 11,1 293,5 3,5 1,2 OC 13,1 329,3 3,3 1,0 Daddow 10,6 226,2 2,3 1,0 344 12,8 333,4 3,0 0,9 816 14,7 331,3 2,5 0,8 849 9,9 314,6 2,1 0,8 A800 14,5 336,8 2,4 0,7 856 12,5 258,4 1,1 0,4 741 11,8 260,0 1,0 0,4 NG8 15,9 384,1 0,06 0,02 Ht óc 12,5 289,4 0,4 0,1 Ht Ba Vi 0 0 0 0 Ti Ba Vì Macadamia flowering and fruiting và from month 2- 4, flowering 5 - 15 March fruiting in early of April. All varieties of Macadamia 4-5 yeras old has been flowering, and fruitering, varieties 246, 842, OC v Daddow has high rate of fruiting.
- Xem thêm -