Tài liệu M2-ke hoach bd truong[1]

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 151 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu M2 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:………./2013/BDTX TP Thanh Hoá, ngày…… tháng…… năm…… KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 (Nêu các căn cứ để lập kế hoạch) Trường X lập kết hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 với những nội dung sau đây: A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên. Nêu tóm tắt những thuận lợi và khó khăn chính khi triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên trong đơn vị. II. Đặc điểm về đội ngũ Số lượng CB, GV, NV Tổng số CB, GV, NV Trình độ đội ngũ CBQL (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX) Trình độ đội ngũ giáo viên CBQL (BGH hoặc BGĐ) Giáo viên Nhân viên Thạc sỹ Đại học Cao đẳng Trung cấp Thạc sỹ Đại học Cao đẳng Trung cấp Ghi chú: Điền số lượng CBQL, GV, NV và số người đạt trình độ tương ứng (tại thời điểm lập kế hoạch) vào cột tương ứng. B. KẾ HOẠCH CHUNG I. Mục tiêu của việc BDTX: Căn cứ văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên; căn cứ mục đích BDTX của đơn vị; căn cứ kế hoạch BDTX cá nhân của CB, GV (sau đây gọi là giáo viên) trong đơn vị để nêu rõ các mục tiêu BDTX trong năm học. II. Nội dung BDTX: Căn cứ văn bản hướng dẫn về BDTX của các cơ quan quản lý cấp trên; căn cứ Chương trình BDTX của bậc học, cấp học ban hành kèm theo các Thông tư số 30, 31, 32, 33 ngày 08/8/2011 và Thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ GD&ĐT; căn cứ kế hoạch BDTX cá nhân của giáo viên và căn cứ vào tình hình cụ thể về chất lượng đội ngũ trong đơn vị để nêu những nội dung BDTX mà đơn vị sẽ tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong năm học 2013-2014. sau: Riêng nội dung bồi dưỡng 3, yêu cầu tổng hợp lựa chọn của giáo viên theo bảng Mã mô đun MN 1 MN2 ... Số lượng giáo viên lựa chọn ... III. Hình thức BDTX: Căn cứ Điều 5, Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, đồng thời căn cứ kế hoạch BDTX của giáo viên trong đơn vị để lựa chọn các hình thức BDTX phù hợp với từng nội dung bồi dưỡng và phù hợp với tình hình chung của đơn vị. IV. Tổ chức thực hiện: Trong phần này cần nêu rõ cách thức tổ chức để triển khai công tác BDTX trong đơn vị với các nội dung: - Triển khai hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT (đối với các trường MN, TH, THCS), báo cáo Sở GD&ĐT (đối với các trường THPT và các TT GDTX) theo đúng thời hạn quy định tại các văn bản hướng dẫn về công tác BDTX của các cơ quan quản lý cấp trên. - Kế hoạch triển khai công tác BDTX trong suốt năm học và thời gian nghỉ hè; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX đã được phê duyệt trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao. - Tổ chức đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên. C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG Thời gian Nội dung BDTX Tổ chức thực hiện Kết quả cần đạt được (1) (2) (3) (4) Tháng 9/2013 Tháng 10/201 3 … Tháng 8/2014 2 Tổng Ghi chú: - (1): Ghi thời gian theo năm học và thời gian nghỉ hè, bắt đầu từ Tháng 9/2013 (đầu năm học mới); - (2): Căn cứ nội dung BDTX tổng thể ở mục II (ở trên), căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của nhà trường trong năm học mới và căn cứ khung thời gian thực hiện chương trình BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục để lên kế hoạch tổ chức BDTX giáo viên trong từng tháng của năm học và thời gian nghỉ hè; - (3): Nêu cách thức tổ chức thực hiện, trong đó nêu rõ hình thức tổ chức thực hiện ứng với từng nội dung BDTX: Căn cứ kế hoạch BDTX của CB, GV và kế hoạch chung của đơn vị để xác định nội dung nào đơn vị tổ chức cho CB, GV tự bồi dưỡng, nội dung nào đơn vị tự tổ chức bồi dưỡng tập trung và nội dung nào đề ngị các cơ quan quản lý cấp trên tổ chức bồi dưỡng tập trung ; - (4): Nêu rõ kết quả cần đạt được theo 2 tiêu chí: + Việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX của cán bộ, giáo viên; + Việc vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục trong đơn vị. D. ĐỀ XUẤT CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG SAU: T T Nội dung BDTX (Ghi theo mã mô đun (thuộc nội dung BD3) hoặc các nội dung thành phần (theo nội dung BD1, 2) Số lượng CB, GV đăng ký Ghi chú 1. 2. … 3 Hiệu trưởng (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 4
- Xem thêm -