Tài liệu Lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 4 trung gian tài chính

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 339 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Chương 4: Trung gian tµi chÝnh Néi dung • PhÇn 1 Ng©n hµng th−¬ng m¹i • PhÇn 2 C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng PhÇn 1: Ng©n hµng th−¬ng m¹i 4.1. Tæng quan - Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng • ThÕ giíi • Giai ®o¹n TK 15 – TK 17 • Giai ®o¹n TK 18 – TK 19 • Giai ®o¹n TK 20 ®Õn nay • ViÖt Nam 4.1. Tæng quan - Quan niÖm vÒ NHTM • ViÖt nam - Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x TÝn dông vµ C«ng ty Tµi chÝnh n¨m 1990: NHTM lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ th−êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph−¬ng tiÖn thanh to¸n • ViÖt nam - LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông n¨m 1998: NHTM lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ®−îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan • Mü: NHTM lµ mét c«ng ty kinh doanh chuyªn cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng trong ngµnh dÞch vô tµi chÝnh • Ph¸p: NHTM lµ nh÷ng xÝ nghiÖp th−êng xuyªn nhËn cña c«ng chóng d−íi h×nh thøc tiÒn göi hay h×nh thøc kh¸c vµ hä dïng vµo nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay dÞch vô tµi chÝnh • Ên ®é: NHTM lµ c¬ së nhËn c¸c kho¶n tiÒn göi cho vay, tµi trî vµ ®Çu t− 4.1. Tæng quan - VÞ trÝ cña NHTM trong HÖ thèng tµi chÝnh • HÖ thèng tµi chÝnh • C¸c tæ chøc tµi chÝnh • Ng©n hµng • Ng©n hµng Trung −¬ng • Ng©n hµng th−¬ng m¹i • C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng • ThÞ tr−êng tµi chÝnh • C¸c c«ng cô tµi chÝnh • C¬ së h¹ tÇng tµi chÝnh 4.1. Tæng quan - Tæ chøc hÖ thèng NHTM • Ng©n hµng th−¬ng m¹i Nhµ n−íc • Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn • Ng©n hµng th−¬ng m¹i liªn doanh • Ng©n hµng th−¬ng m¹i n−íc ngoµi 4.1. Tæng quan - Chøc n¨ng cña NHTM Thñ quü cña c¸c doanh nghiÖp K.Marx “C«ng viÖc cña ng−êi thñ quü chÝnh lµ ë chç lµm trung gian thanh to¸n. Khi ng©n hµng xuÊt hiÖn th× chøc n¨ng nµy ®−îc chuyÓn giao sang ng©n hµng” • NhËn tiÒn göi vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n cña c¸c doanh nghiÖp • Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cho c¸c doanh nghiÖp 4.1. Tæng quan - Chøc n¨ng cña NHTM (tiÕp) T¹o tiÒn C«ng thøc: • • • ∆D = 1/rr * ∆R. Trong ®ã: D: Tæng sè tiÒn göi do NHTM t¹o ra rr: Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc R: Tæng sè tiÒn dù tr÷ t¹i c¸c ng©n hµng Trung gian tÝn dông: tho¶ mWn nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c nhµ tiÕt kiÖm vµ ®Çu t− 4.1. Tæng quan - Vai trß cña NHTM • §¶m b¶o nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ • TÝch luü t¹o tiÒm lùc tµi chÝnh cho nh÷ng b−íc nh¶y vät vÒ c«ng nghÖ vµ ®êi sèng xW héi • KiÓm so¸t b»ng ®ång tiÒn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ quèc d©n nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc ®èi víi tÝnh hîp ph¸p vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh • Tham gia thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« 4.2. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM • Ho¹t ®éng huy ®éng vèn • Ho¹t ®éng khai th¸c vµ sö dông vèn • Ho¹t ®éng trung gian cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh 4.2. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng th−¬ng m¹i • TiÒn göi kh«ng kú h¹n • TiÒn göi tiÕt kiÖm • TiÒn ®i vay tõ Ng©n hµng Trung −¬ng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c • Vèn tù cã cña ng©n hµng • Nguån vèn kh¸c 4.2. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM Ho¹t ®éng khai th¸c, sö dông vèn cña ng©n hµng th−¬ng m¹i • C¸c kho¶n môc kho quü • Dù tr÷ b¾t buéc • Dù tr÷ v−ît qu¸ • C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM • C¸c ho¹t ®éng ®Çu t− • • Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tÝn phiÕu kho b¹c • Cæ phiÕu • Liªn doanh, liªn kÕt C¸c sö dông vèn kh¸c: tµi trî, qu¶ng c¸o, v.v… 4.3. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM Ho¹t ®éng trung gian cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh • ChuyÓn tiÒn • Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: thanh to¸n b»ng sÐc, uû nhiÖm, uû nhiÖm thu, thanh to¸n L/C • Cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c • B¶o lWnh thùc hiÖn hîp ®ång • M«i giíi, t− vÊn • Uû th¸c • Cung cÊp dÞch vô tiÖn Ých: cho thuª kÐt s¾t, dÞch vô homebanking, internetbanking, phonebanking • v.v… 4.2. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi (1) c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn më réng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau • c«ng cô ®Ó huy ®éng vèn ®a d¹ng, phong phó vµ ®Æc biÖt lµ hÊp dÉn h¬n bëi tÝnh thanh kho¶n vµ lîi Ých kinh tÕ • ho¹t ®éng sö dông vèn, cho vay vÉn chiÕm tû träng lín nh−ng cã sù thay ®æi trong c¸c ®èi t−îng vµ c¬ cÊu cho vay: h−íng ®Õn kh¸ch hµng c¸ nh©n 4.2. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi (tiÕp) (2) th«ng qua c¸c chiÕn l−îc vµ ph−¬ng thøc ®Çu t− kh¸c nhau, c¸c ng©n hµng th©m nhËp s©u réng h¬n vµo nÒn kinh tÕ  h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh lín, cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, tµi chÝnh trong n−íc còng nh− thÞ tr−êng tµi chÝnh quèc tÕ VÝ dô: City bank, Standard Chartered bank, Anz, v.v.. 6.2. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi (tiÕp) (3) tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng rÊt ph¸t triÓn víi sù øng dông réng rWi c«ng nghÖ tin häc vµ viÔn th«ng trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng • T¨ng hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n còng nh− c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng • Cho phÐp c¸c ng©n hµng cã thÓ liªn kÕt víi nhau trong mçi quèc gia vµ trªn toµn thÕ giíi ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh rÊt phøc t¹p, ®¸p øng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh nhÊt mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi. 4.3. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi (tiÕp) (4) c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô ng©n hµng tiÖn Ých rÊt ph¸t triÓn lµm cho nh÷ng ng©n hµng nµy kh«ng chØ lµ nh÷ng trung gian tÝn dông, thanh to¸n mµ thùc sù ®W trë thµnh c¸c trung gian tµi chÝnh quan träng nhÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng 4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng NHTM C©u hái: T¹i sao ph¶i qu¶n lý NHTM? Ph¶i ch¨ng lµ yÕu tè rñi ro? 4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng NHTM • • • C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i lu«n ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro Rñi ro kú h¹n /rñi ro thanh kho¶n • Ng©n hµng cã thÓ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n khi ng−êi göi tiÒn rót tiÒn å ¹t r Rñi ro tÝn dông • C¸c ®èi t−îng vay vèn cã thÓ kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ lWi vµ vèn gèc. C¸c kho¶n vay nµy trë thµnh nî khã ®ßi (hay nî xÊu). • Tû lÖ nî xÊu cµng t¨ng, th× ng©n hµng sÏ cµng mÊt vèn ®Ó xãa c¸c kho¶n nî nµy r Rñi ro l·i suÊt • LWi suÊt thay ®æi theo cung cÇu, nh−ng thùc tÕ lWi suÊt tiÒn göi th−êng lµ lWi suÊt th¶ næi trong khi lWi suÊt tiÒn vay th−êng lµ lWi suÊt cè ®Þnh • Khi lWi suÊt t¨ng lªn m¹nh, ng©n hµng sÏ bÞ thua thiÖt do ph¶i tr¶ lWi nhiÒu h¬n cho tiÒn göi trong khi lWi nhËn ®−îc tõ c¸c kho¶n cho vay hiÖn h÷u vÉn kh«ng ®æi CÇn ph¶i lý ho¹t ®éng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i nh»m tr¸nh sù ®æ vì hµng lo¹t, g©y sôp ®æ hÖ thèng tµi chÝnh, tiÒn ®Ò cña sù khñng ho¶ng kinh tÕ
- Xem thêm -