Tài liệu Lý thuyết hóa hữu cơ ôn thi 12 thpt

  • Số trang: 205 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 451 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ & ĐÁP ÁN 1. CH CH2 Stiren ( a) CnH2n-6 ) có công thức tổng quát là: b) CnH2n-8 c) CnH2n-10 d) CnH2n-6-2k 2. Naptalen ( a) C10H6 ) có công thức phân tử là: b) C10H10 c) C10H12 d) Tất cả đều không đúng ) có trong 1,958 gam Antracen là: 3. Số phân tử Antracen ( 21 a) 0,011 b) 6,853.10 c) 6,624.1021 d) Tất cả đều sai (C = 12; H = 1) 4. Phản ứng giữa Toluen với Kali pemanganat trong môi trường axit Sunfuric xảy ra như sau: CH3 + KMnO 4 + H2SO 4 COOH + MnSO4 + K2SO 4 + H2O Hệ số cân bằng đứng trước các tác chất: chất oxi hóa, chất khử và axit lần lượt là: a) 5; 6; 9 b) 6; 5; 8 c) 3; 5; 9 d) 6; 5; 9 5. Với công thức phân tử C9H12, số đồng phân thơm có thể có là: a) 8 b) 9 c) 10 d) 7 6. Một học sinh phát biểu: “Tất cả các hợp chất Hiđrocacbon no (là các Hiđrocacbon mà phân tử của nó không có chứa liên kết đôi C=C, liên kết ba C≡C hay vòng thơm) thì không thể cho được phản ứng cộng”. Phát biểu này: a) Không đúng hẳn b) Đúng hoàn toàn c) Đương nhiên, vì hợp chất no thì không thể cho được phản ứng cộng d) (b) và (c) 7. Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là: a) 240,8 gam b) 260,2 gam c) 193,6 gam d) Không đủ dữ kiện để tính (C = 12; H = 1; O = 16) 8. A là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của A so với Nitơ bằng 1,5. A không làm mất màu tím của dung dịch KMnO4. A là: a) Propan b) Xiclopropan c) Xiclobutan d) Propilen (C = 12; H = 1; N = 14) 9. A có công thức dạng CnH2n -8. A có thể là: a) Aren đồng đẳng Benzen b) Aren đồng đẳng Phenyl axetilen c) Hiđrocacbon có hai liên kết đôi và một liên kết ba mạch hở d) Hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết ba và một liên kết đôi 10. A là một chất hữu cơ mà khi đốt cháy chỉ tạo khí Cacbonic và hơi nước, trong đó thể tích CO2 gấp đôi thể tích hơi nước (đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A có thể là: a) Axit Oxalic (HOOC-COOH) b) Đimetyl Oxalat (CH3OOC-COOCH3) c) C5H5O3 d) CnHnOz với n: số nguyên dương chẵn 11. Dãy đồng đẳng nào sau đây mà khi đốt cháy thì tỉ lệ số mol CO2 so với số mol H2O tăng dần khi số nguyên tử Cacbon trong phân tử tăng dần? a) Parafin b) Olefin c) Ankin d) Aren đồng đẳng Benzen 12. Một sơ đồ để điều chế cao su Buna như sau: A A là: a) n-Butan B Nhò hôï p C b) Metan + H2 D c) Đất đèn Cao su Buna d) (b) hoặc (c) 13. Hiđrocacbon X tác dụng với Brom, thu được chất Y có công thức đơn giản là C3H6Br. CTPT của X là: a) C3H6; C3H8 b) C6H12 c) C6H12; C6H14 d) C12H24 14. Hỗn hợp A gồm Etan, Etilen, Axetilen và Butađien-1,3. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp A. Cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là: a) 58,75g b) 13,8g c) 60,2g d) 37,4g (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 15. A là một hợp chất hữu cơ chứa 4 nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N lần lượt là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT của A cũng là công thức đơn giản của nó. CTPT của A là: a) C9H19N3O6 b) C3H7NO3 c) C6H5NO2 d) C8H5N2O4 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 16. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hiđrocacbon, thu được 17,92 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hỗn hợp trên là: a) 26,88 lít b) 24,52 lít c) 30,56 lít d) Tất cả đều sai (C = 12; H = 1; O = 16) 17. Chất 1-Brom-2,4-đimetylheptađien-2,5 có số đồng phân cis, trans là: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 18. A là một hiđrocacbon, thể tích metylaxetilen bằng 1,75 thể tích hơi A có cùng khối lượng trong cùng điều kiện. Số đồng phân mạch hở của A là: a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 (C = 12; H = 1) 19. Loại liên kết hóa học trong phân tử Natri axetat là: a) Cộng hóa trị b) Ion c) Cộng hóa trị và ion d) Phối trí (Cho nhận) 20. Hỗn hợp A gồm 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol H2. Đun nóng hỗn hợp A có Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B. Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ 2 lít dung dịch Br2 0,075M. Hiệu suất phản ứng giữa etilen và hiđro là: a) 75% b) 50% c) 100% d) Tất cả đều không đúng 21. Phát biểu nào sau đây không đúng về Stiren? a) Stiren là một hợp chất thơm b) Stiren có khối lượng phân tử là 104 đvC c) Stiren là một hợp chất không no d) Stiren là một chất thuộc dãy đồng đẳng benzen (C = 12; H = 1) 22. Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện ly 1,3% ở 25˚C. Tổng số ion CH3COO-, H+ do CH3COOH phân ly ra trong 10 ml dung dịch CH3COOH 0,1M ở 25˚C là: a) 2,6.10-5 b) 1,56.1019 c) 1,3.10-5 d) 1,566.1021 23. pH của dung dịch CH3COOH 0,1M ở 25˚C bằng bao nhiêu? Biết dung dịch này có độ điện ly 1,3%. a) 3,9 b) 1,0 c) 2,9 d) Một trị số khác 24. Một ankan khi đốt cháy 1 mol A thu được số mol CO2 nhỏ hơn 6. Khi cho A tác dụng Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, có chiếu sáng, chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. A là: a) Metan b) Etan c) Neopentan d) Tất cả đều đúng 25. A là một hỗn hợp các chất hữu cơ gồm một parafin, một rượu đơn chức và một axit hữu cơ đơn chức. Đốt cháy hoàn m gam hỗn hợp A bằng một lượng không khí vừa đủ (không khí gồm 20% Oxi và 80% Nitơ theo thể tích). Cho các chất sau phản ứng cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 lượng dư. Có 125,44 lít một khí trơ thoát ra (đktc) và khối lượng bình đựng dung dịch Ba(OH)2 tăng thêm 73,6 gam. Trị số của m là: a) 28,8 gam b) 25,2 gam c) 37,76 gam d) Không đủ dữ kiện để tính 26. Hỗn hợp A gồm Buten-2 và Propen. Sau khi hiđrat hóa hoàn toàn hỗn hợp A, thu được hỗn hợp B gồm ba chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B, chỉ thu được x mol CO2 và y mol H2O. Chọn kết luận đúng: a) x = y b) x > y c) x có thể bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn y là còn phụ thuộc vào số mol mỗi chất trong hỗn hợp B d) Tất cả đều sai 27. X là hỗn hợp gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng Xicloankan không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X. Cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong lượng dư, trong bình có tạo 76 gam chất không tan. Cho biết m gam hỗn hợp hơi X ở 81,9˚C, 1,3 atm, chiếm thể tích là 3,136 lít. a) Cả hai chất trong hỗn hợp X đều cộng được H2 (có Ni làm xúc tác, đun nóng) vì đây là các vòng nhỏ. b) Một trong hai chất trong hỗn hợp X tham gia được phản ứng cộng Brom, vì có vòng nhỏ trong hỗn hợp X. c) Cả hai chất trong hỗn hợp X không tham gia được phản ứng cộng. d) Cả (a) và (b) 28. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ở câu 27 là: a) 52,63%; 47,37% b) 61,54%; 38,46% c) 50,00%; 50,00% d) 37,25%; 62,75% 29. A là một hiđrocacbon, hơi A nặng hơn khí metan 5,75 lần (đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A phù hợp sơ đồ sau: A Cl2 as B dd NaOH to C CuO to O2 D Mn 2 E KMnO4/H2SO4 a) A là một hiđrocacbon thơm, B là một dẫn xuất Clo, C là một phenol, D là một anđehit, E là một axit hữu cơ. b) A là Toluen, E là axit Benzoic. c) A không thể là một hiđrocacbon thơm, vì nếu A là hiđrocacbon thơm thì nó không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4. d) Tất cả đều sai 30. X là một hiđrocacbon. Hiđro hóa hoàn toàn X thì thu đuợc 3-etyl hexan. Tỉ khối hơi của X so với Hiđro bằng 52. Nếu cho 10,4 gam X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì tạo được 31,8 gam một chất rắn có màu vàng nhạt. Công thức cấu tạo của X là: a) CH C c) CH C CH CH2 C CH b) CH C C C CH2 CH CH3 CH3 CH CH2 C CH C CH3 d) Taá t caû ñeà u sai CH CH2 31. Công thức tổng quát của các chất đồng đẳng Naptalen ( ) là: a) CnH2n – 16 b) CnH2n – 14 c) CnH2n – 12 d) CnH2n - 10 32. Hỗn hợp khí A có khối lượng 24,6 gam gồm một ankan, 0,3 mol Etilen, 0,2 mol Axetilen và 0,7 mol Hiđro. Cho lượng hỗn hợp A trên qua xúc tác Ni, nung nóng, thu được hỗn hợp khí B có thể tích 36,736 lít (đktc). a) Trong hỗn hợp B có thể có cả hiđrocacbon no lẫn không no. b) Trong hỗn hợp B phải còn hiđrocacbon không no. c) Trong hỗn hợp B có thể còn khí Hiđro. d) (a), (c) đúng 33. Đốt cháy hết 3,36 lít hơi chất A (136,5˚C; 1,2 atm), thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 6,48 gam H2O. Công thức của A là: a) C3H6 b) Rượu alylic c) Axit Propionic (CH3CH2COOH) d) C3H6On (n ≥ 0) 34. A là một hiđrocacbon dạng khí. Hiđrat hóa A thu được rượu đơn chức no mạch hở. 50 ml hỗn hợp X gồm A và H2 cho qua xúc tác Ni, đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 30 ml hỗn hợp khí Y. Các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Y làm nhạt màu nước brom. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y là: a) 33,33%; 66,67% b) 50%; 50% c) 25%; 25%; 50% d) Tất cả đều sai 35. Hỗn hợp A gồm ba ankin đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn V (lít) hỗn hợp hơi A (đktc), thu được 35,84 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam H2O. Trị số của V là: a) 15,68 lít b) 8,96 lít c) 11,2 lít d) 6,72 lít (H = 1; O = 16) 36. Nếu hỗn hợp A ở câu (35) là ba ankin đồng đẳng liên tiếp thì công thức phân tử của ba ankin trong hỗn hợp A là: a) C2H2; C3H4; C4H6 b) C3H4; C4H6; C5H8 c) C4H6; C5H8; C6H10 d) C5H8; C6H10; C7H12 37. Hỗn hợp khí X gồm Hiđro và một Hiđrocacbon. Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni làm xúc tác, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, biết rằng có Hiđrocacbon dư. Sau phản ứng thu được 20,4 gam hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hỗn hợp Y so với Hiđro bằng 17. Khối lượng H2 có trong hỗn hợp X là: a) 3 gam b) 2 gam c) 1 gam d) 0,5 gam (H = 1) 38. Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol Axetilen; 0,3 mol Etilen; 0,3 mol Metan và 0,7 mol Hiđro. Nung nóng hỗn hợp A, có Ni làm xúc tác, thu được 28 lít hỗn hợp khí B (đktc). Hiệu suất H2 đã cộng vào các Hiđrocacbon không no là: a) 35,71% b) 40,25% c) 80,56% d) 100% 39. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Hiđrocacbon A, thu được 0,6 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Cũng 0,1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 29,2 gam kết tủa có màu vàng nhạt. A là: a) 3-Metyl pentađiin-1,4 b) Hexađiin-1,5 b) Hexađien-1,3-in-5 d) (a), (b) (C = 12; H = 1; Ag = 108) 40. Đốt cháy một Hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước có số mol bằng nhau. A có thể là: a) Ankin; Ankan b) Xicloankan; Anken c) Aren; Olefin d) Ankađien; Xicloparafin 41. Một Hiđrocacbon mạch hở tác dụng với HCl sinh ra sản phẩm chính là 2-Clo-3metyl butan. Hiđrocacbon này có tên gọi là: a) 3-Metyl buten-1 b) 2-Metyl buten-1 c) 2-Metyl buten-2 d) Một anken khác 42. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? a) Butanol-1 b) Metyl n-propyl ete tert-butylic c) 1-Aminobutan d) Rượu 43. Axit salixilic tác dụng với anhiđrit axetic để tạo aspirin và axit axetic theo phản ứng: COOH O C OCH3 O + CH3COOH COOH OH Axit Salixilic + CH3 C O C CH3 O O H2SO4 Aspirin Anhiñrit Axetic Axit Axetic Khi cho 1 gam axit salixilic tác dụng với lượng dư anhiđrit axetic thì thu được 0,85 gam aspirin. Hiệu suất của phản ứng này là: a) 65% b) 77% c) 85% d) 91% (C = 12; H = 1; O = 16) 44. Khối lượng riêng của propan ở 25˚C; 740 mmHg là: a) 0,509 g/l b) 0,570 g/l c) 1,75 g/l g/l (C = 12; H = 1) d) 1,96 45. Có bao nhiêu liên kết σ và liên kết π trong hợp chất HN CH CH2 C C CH O a) 8σ, 7π b) 6σ, 4π c) 11σ, 3π 46. Có bao nhiêu dẫn xuất monoclo C7H7Cl của toluen? a) 1 b) 2 c) 3 d) 11σ, 4π d) 4 47. Hợp chất nào không đúng nhóm chức của nó: a) CH3COOH, axit b) C6H5CHO, anđehit c) C2H5COCH3, ete d) CH3CHOHCH3, rượu bậc hai 48. Có bao nhiêu phân tử Oxi trong 2,5 gam Oxi được một người hít vào phổi trung bình trong một phút? a) 1,9.1022 b) 3,8.1022 c) 4,7.1022 d) 9,4.1022 (O = 16) 49. Khối lượng mol của một khí có khối lượng riêng 5,8g.l-1 ở 25˚C; 740 mmHg gần nhất với trị số nào? a) 100g.mol-1 190g.mol-1 b) 130g.mol-1 50. Chất nào có đồng phân lập thể? a) 1,2-Điflo eten c) 1,1,2-Triflo eten c) 150g.mol-1 d) b) 1,1-Điflo-2,2-điclo eten d) 2-Metyl buten-2 51. Có bao nhiêu trị số độ dài liên kết giữa Cacbon với Cacbon trong phân tử rượu alylic? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 52. 21˚C; 65˚C; 78˚C; 100,5˚C; 118˚C là nhiệt độ sôi của axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, rượu etylic, rượu metylic. Nhiệt độ sôi tăng dần theo thứ tự trên là: a) CH3COOH < HCOOH < CH3CHO < CH3CH2OH < CH3OH b) CH3OH < CH3CH2OH < CH3CHO < HCOOH < CH3COOH c) CH3OH < CH3CHO < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH d) CH3CHO < CH3OH < CH3CH2OH < HCOOH < CH3COOH 53. Một dung dịch có pH = 5, nồng độ ion OH- trong dung dịch này là: a) 10-5 mol ion /l b) 9 mol ion /l c) 5.10-9 mol ion /l d) Tất cả đều sai 54 Các nhóm thế gắn vào nhân benzen định hướng phản ứng thế vào vị trí orto, para là: a) –NO2, -NH2, -Br, -C2H5 b) –CH3, -OH, -COOH, -I c) –NH2, -Cl, -CH3, -SO3H d) –Br, -CH3, -NH2, -OH 55. Chọn rượu là nhóm chức chính, tên theo danh pháp quốc tế của chất dưới đây CH3 Br CH2 CH3 C CH CH CH Cl Cl CH2 OH CH3 là: a) 1-Brom-2,5-điclo-2-metyl-3-etyl hexanol-4 b)1,4-Điclo-5-brom-1,4-đimetyl-3-etylpentanol-2 c) 2,5-Điclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexanol-3 d) 1-(1-Cloetyl)-3-clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butanol-1 56. Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu benzylic là: a) CnH2n-1OH b) CnH2n – 5OH c) CnH2n – 3OH 7OH d) CnH2n – 57. Một chai ruợu vang chứa rượu 12˚. Khối lượng riêng của etanol là 0,79 g/ml. Khối lượng riêng của rượu 12˚ là 0,89 g/ml. Nồng độ phần trăm khối lượng etanol có trong rượu 12˚ là: a) 12% b) 10,65% c) 13,52% d) 9,48% 58. Một chai rượu mạnh có dung tích 0,9 lít chứa đầy rượu 40˚. Etanol có tỉ khối 0,79. Khối lượng Glucozơ cần dùng để lên men điều chế được lượng rượu có trong chai rượu trên là (cho biết hiệu suất phản ứng lên men rượu này là 80%): a) 695,5 gam b) 1 391 gam c) 445, 15 gam d) 1 408,69 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 59. pH của một axit yếu AH 0,01M có mức độ phân ly ion 4% là: a) 2,0 b) 1,8 c) 2,8 d) 3,4 60. Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được hỗn hợp gồm ba ete và 1,98 gam nước. Công thức hai ruợu đó là: a) CH3OH, C2H5OH b) C2H5OH, C3H7OH c) C3H7OH, C4H9OH d) C4H9OH, C5H11OH (C = 12; H = 1; O = 16) 61. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất hữu cơ A, thu được 4 mol CO2 và 5 mol H2O. Tỉ khối hơi của A so với Hiđro bằng 37. Công thức phân tử tìm được của A có thể ứng với: a) 4 chất b) 5 chất c) 6 chất d) 7 chất (C = 12; H = 1; O = 16) 62. Thực hiện phản ứng đehiđrat hóa hoàn toàn 4,84 gam hỗn hợp A gồm hai rượu, thu được hỗn hợp hai olefin hơn kém nhau 14 đvC trong phân tử. Lượng hỗn hợp olefin này làm mất màu vừa đủ 0,9 lít dung dịch Br2 0,1M Khối lượng mỗi chất trong lượng hỗn hợp A trên là: a) 1,95 gam; 2,89 gam b) 2,00gam; 2,84 gam c) 1,84g; 3,00 gam d) Một trị số khác (C = 12; H = 1; O = 16) 63. A là một chất hữu cơ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 11,96 gam A, thu được 8,736 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam H2O. Hơi A nặng hơn khí Heli 23 lần. a) A là một hợp chất no b) A là một hợp chất hữu cơ đa chức c) A là một chất mạch hở d) A phù hợp với cả ba ý trên (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4) 64. Tên theo danh pháp quốc tế của chất (CH3)2CHCH=CHCH3 là: a) 1-Metyl-2-isopropyleten b) 1,1-Đimetylbuten-2 c) 1-Isopropylpropen d) 4-Metylpenten-2 65. Phản ứng đặc trưng của nhân thơm là: a) Phản ứng cộng do c) Phản ứng thế ái điện tử (thân điện tử) b) Phản ứng thế theo cơ chế gốc tự d) Phản ứng thế ái nhân (thân hạch) 66. Dung dịch KI 5% có khối lượng riêng 1,038 g/cm3. Nồng độ mol/lít của dung dịch này là: a) 0.0301M b) 0,313M c) 0,500M (K = 39; I = 127) d) 0,625M 67. A có công thức phân tử C5H11Cl. Tên của A phù hợp với sơ đồ → B (rượu bậc 1)  → C  → D (rượu bậc 2)  → E  → F (rượu bậc 3) A là: a) 2-Clo-3-metylbutan b) 1-Clo-2-metylbutan c) 1-Clopentan d) 1-Clo-3-metylbutan 68. Thể tích khí hiđro và khí metan cần để đem trộn nhau nhằm thu được 28 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với khí heli bằng 2,5 là: a) 16 lít hiđro, 12 lít metan b) 20 lít hiđro, 8 lít metan c) 8 lít hiđro, 20 lít metan d) 12 lít hiđro, 16 lít metan (C = 12; H = 1; He = 4) 69. Hỗn hợp khí và hơi A gồm: hơi ruợu etylic, hơi rượu metylic và khí metan. Đem đốt cháy hoàn toàn 20 cm3 hỗn hợp A thì thu được 32 cm3 khí CO2. Thể tích các khí, hơi đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Chọn kết luận đúng về khối lượng giữa A và không khí: a) Hỗn hợp A nặng hơn không khí b) Hỗn hợp A nhẹ hơn không khí c) Hỗn hợp A và không khí nặng bằng nhau c) Không so sánh được (C = 12; H = 1; O = 16) 70. Cho m gam hơi một hỗn hợp rượu đơn chức vào một bình kín có thể tích không đổi. Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn hỗn hợp rượu trên. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hơi các ete và hơi nuớc. Nếu giữ nhiệt độ bình trước và sau phản ứng bằng nhau thì: a) Áp suất trong bình sẽ không đổi b) Áp suất trong bình sẽ giảm so với trước phản ứng c) Áp suất sẽ tăng so với trước phản ứng d) Không xác định được sự thay đổi áp suất 71. A là một rượu. Khi cho A hóa hơi thì thể tích hơi thu được bằng với thể tích khí hiđro thoát ra (đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đo hơi A) khi cho cùng lượng A đó tác dụng hết với Na tạo ra. A là: a) Rượu đơn chức b) Rượu đa chức có hai nhóm chức ruợu c) Rượu đa chức có ba nhóm chức rượu d) Rượu đồng đẳng với etylenglicol 72. Hỗn hợp K gồm các khí và hơi sau đây: metan, fomanđehit (HCHO) và axetanđehit (CH3CHO). Lấy 10 lít hỗn hợp khí K đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 15 lít khí cacbonic. Các thể tích khí, hơi đo trong cùng về nhiệt độ và áp suất. a) Hỗn hợp K nặng hơn metylaxetilen b) Hỗn hợp K nhẹ hơn metylaxetilen c) Axetanđehit chiếm 50% thể tích hỗn hợp K d) (b) và (c) 73. Xem hai chất CH4O và CH2O. Xét độ dài liên kết giữa C và O trong hai chất này: a) Độ dài của CH4O ngắn hơn CH2O b) Độ dài của CH4O dài hơn CH2O c) Độ dài của CH4O bằng với CH2O d) Không so sánh được vì còn phụ thuộc vào cấu tạo của mỗi chất 74. A là một chất hữu cơ chứa một loại nhóm chức. Một thể tích hơi A với 3,875 thể tích metan tương đương khối lượng (các thể tích đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A tác dụng được Na nhưng không tác dụng với NaOH. Công thức của A là: a) CH2=CHCH2OH b) C2H6O2 c) HOCH2OCH3 d) C2H4(OH)2 (C = 12; H = 1; O = 16) 75. A là một rượu. Một mol A tác dụng hết với natri kim loại thu được 0,5 mol H2. Sản phẩm cháy của 0,01 mol A cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa. A cháy tạo số mol nước lớn hơn số mol CO2. A là: a) Rượu alylic b) Rượu tert-butylic c) C4H7OH d) Etylenglicol (C = 12; H = 1; O = 16; Ba = 137) 76. X là một chất hữu cơ được tạo bởi ba nguyên tố C, H và Cl. Qua sự phân tích định lượng cho thấy cứ 1 phần khối lượng H thì có 24 phần khối lượng C và 35,5 phần khối lượng Cl. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 90,75. Số đồng phân thơm của A là: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 77. Hỗn hợp A gồm hai rượu đơn chức no mạch hở đồng đẳng liên tiếp. Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn 10,32 gam hỗn hợp A, thu đuợc 8,52 gam hỗn hợp ba ete. Công thức hai rượu trong hỗn hợp A là: a) C3H7OH; C4H9OH b) C4H9OH; C5H11OH c) C5H11OH; C6H13OH d) Hai rượu khác (C = 12; H = 1; O = 16) 78. Chất hữu cơ A mạch hở, có chứa một nhóm chức rượu và một nhóm chức axit, A không no, có một liên kết đôi C=C trong phân tử. Khi đốt cháy A thì sẽ thu được: a) Số mol H2O bằng số mol CO2 b) Số mol H2O nhỏ hơn số mol CO2 c) Số mol H2O lớn hơn số mol CO2 d) Số mol H2O bằng một nửa số mol CO2 79. Nitrobenzen tác dụng với H nguyên tử mới sinh (đang sinh) (do Fe trong dung dịch HCl), thu được anilin. Chọn cách diễn đạt đúng: a) Nitrobenzen là chất khử bị oxi hóa tạo anilin, N trong nitrobenzen có số oxi hóa +4 giảm thành N trong anilin có số oxi hóa -2 b) Nitrobenzen là chất oxi hóa bị khử tạo anilin, N trong nitrobezen có số oxi hóa +4 giảm thành N trong anilin có số oxi hóa bằng -2 c) H nguyên tử đã oxi hóa nitrobenzen thành anilin, trong đó số oxi hóa của N trong nitrobezen từ +3 đã giảm xuống thành -3 trong anilin d) Nitrobenzen bị khử tạo anilin, số oxi hóa từ +3 trong N ở nitrobenzen thành -3 ở N trong anilin. 80. Hỗn hợp A gồm hai rượu đơn chức thuộc dãy đồng đẳng propenol, hơn kém nhau một nhóm metylen trong phân tử. Lấy 20,2 gam hỗn hợp A cho tác dụng hoàn toàn với Na dư, thu được 3,08 lít H2 (ở 27,3˚C; 1,2 atm). Hai rượu trong hỗn hợp A là: a) C3H5OH, C4H7OH b) C4H7OH, C5H9OH c) C5H9OH, C6H11OH d) C2H3OH, C3H5OH 81. X, Y là hai rượu đơn chức, mạch hở. Đốt cháy a mol X (hoặc Y) đều thu được 3a mol H2O. X, Y có thể là: a) Hai rượu đơn chức no b) Hai rượu đơn chức không no, chứa một liên kết đôi c) Một rượu no, một rượu chưa no d) Hai rượu cùng dãy đồng đẳng 82. X là một chất hữu cơ. Hàm lượng (phần trăm khối lượng) của C, H trong X lần lượt là 54,55%; 9,09%. X có thể là: a) CH3CH2OH b) C3H7COOH c) C3H7CHO d) CH3COOH 83. Chất có tên: a) Isopropylbenzen b) 2-Phenylpropan c) Cumen d) Tất cả đều đúng 84. Đốt cháy hỗn hợp A gồm ba chất thuộc dãy đồng đẳng benzen cần dùng V lít không khí (đktc). Cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi, thu được 3 gam kết tủa, khối lượng dung dịch tăng 12,012 gam. Đun nóng dung dịch, thu được thêm 12 gam kết tủa nữa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Không khí gồm 20% O2 và 80% N2. Trị số của V là: a) 7,9968 lít b) 39,9840 lít c) 31,9872 lít d) Một trị số khác O C H N C C 85. Chất Indigo có công thức cấu tạo a) C16H14N2O2 b) C16H2N2O2 C N H O . Công thức phân tử của Indigo là: c) C16H10N2O2 d) C16H22N2O2 86. Quá trình nào là sự oxi hóa (chỉ một nguyên tử Cacbon)? → CH3CHO → CH3CH2OH a) CH2=CH2  b) CH3CH2OH  → CH3COOCH2CH3 c) CH3COOH + CH3COOH  → CH3CH2OCH2CH3 d) 2CH3CH2OH  87. Hỗn hợp A gồm hai khí là axetilen và propilen có tỉ khối so với metan bằng 2. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A là: a) 32% propilen; 68% axetilen b) 42,25% propilen; 57,75% axetilen c) 62,5% propilen; 37,5% axetilen d) 37,5% propilen; 62,5% axetilen 88. Cần trộn 5 mol benzen với 2 mol đồng đẳng nào của nó để thu được hỗn hợp mà 1 mol hỗn hợp này có khối lượng là 90 gam? a) C7H8 b) C8H10 .c) C9H12 d) C10H14 89. Chất nào có khối lượng phân tử lớn nhất? a) C5H8FO2 b) C4H7FO3 c) C4H8F2O2 (F = 19; C = 12; H = 1; O = 16) 90. Số đồng phân thơm của C7H8O là: a) 3 b) 4 c) 5 d) C3H5F3O2 d) 6 91. Khi đốt cháy hoàn toàn 2a mol một rượu no mạch hở cần dùng 35a mol không khí (gồm 20% O2 và 80% N2 theo thể tích). Công thức của rượu này là: a) C2H4(OH)2 b) C3H5(OH)3 c) C3H7OH d) C4H9OH 92. A là một chất hữu cơ phù hợp với sơ đồ: A Br2 A là: a) C3H6 hợp C3H6Br2 dd NaOH t o b) CH3CH=CH2 CuO to C3H6(OH)2 c) Xiclopropan Anñehit nhò chöù c d) Tất cả đều phù 93. Hằng số phân ly ion Ka của một axit nồng độ 0,1M có pH = 3,1 là: a) 6,36.10-6 b) 5,87.10-6 c) 6,20.10-5 d) 7,66.10-5 NH2 NH O O OH O O CH 94. Aspartam có công thức cấu tạo là . Đây là một loại đường hóa học. Trong công thức trên, mỗi góc là vị trí của một nguyên tử Cacbon. Khối lượng phân tử của loại đường hóa học này là: a) 320 b) 290 c) 303 d) 294 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 3 95. Một axit hữu cơ no mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Công thức phân tử của axit này là: a) C3H5O2 b) C6H10O4 c) C18H30O12 d) C12H20O8 96. Nicotine là một chất hữu cơ có trong thuốc lá. Hợp chất này được tạo bởi ba nguyên tố là Cacbon, Hiđro và Nitơ. Đem đốt cháy hết 2,349 gam nicotine, thu được Nitơ đơn chất, 1,827 gam H2O và 6,380 gam CO2. Công thức đơn giản của nicotine là: a) C5H7N b) C3H7N2 c) C4H9N d) C3H5N (C = 12; H = 1; N = 14) 97. Khối lượng của một phân tử vitamin B12 là 2,24.10-21 gam. Khối lượng phân tử của vitamin B12 là: a) 1.103 b) 1,35.104 c) 1,35.103 d) 2,24.103 98. Một học sinh nhúng một miếng giấy quì xanh vào một dung dịch, thấy giấy quì không đổi màu (vẫn có màu xanh). Điều này cho thấy dung dịch (hay chất lỏng): a) Phải là nước nguyên chất b) Không phải axit cũng không phải bazơ c) Không là chất axit d) Phải là một bazơ 99. Một chất dẻo được dùng phổ biến là polyvinyl clorua, PVC. Khi đốt các túi đựng PVC phế thải, nó tạo một chất có mùi rất khó chịu làm ô nhiễm môi trường. Đó là: a) Khí Cacbon oxit (CO) b) Bồ hóng (Mồ hóng, C) c) Nitơ đioxit (NO2) d) Hiđro clorua (HCl) 100. Sự biến đổi nào dưới đây là một biến đổi hóa học? a) Sự nấu ăn b) Sự đông đặc tạo nước đá trong tủ lạnh c) Sản xuất muối ăn từ nước biển d) Cho giấm ăn (dung dịch CH3COOH) vào nước mắm COOH O C CH3 O 101. Một viên thuốc aspirin gồm có aspirin (axit o-axetyl salixilic, ) và các chất độn (chất phụ gia). Viên thuốc được hòa tan trong nước, dung dịch này trung hòa vừa đủ 12 ml dung dịch NaOH 0,15M. Số gam aspirin có trong viên thuốc là: a) 0,324 gam b) 0,972 gam c) 1,296 gam d) 0,500 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 102. Chất 2-amino-3-clo-butanol-1 có công thức là: a) CH3CH(NH2)CHClCH2OH b) CH2OHCH(NH2)CHClCH3 c) CH3CH(NO2)CHClCH2OH d) CH3CHClCH(NO2)CH2OH 103. Đốt cháy 20 ml khí propan bằng 60 ml khí oxi trong một bình kín, phản ứng hoàn toàn, ở nhiệt độ và áp suất không đổi, tạo khí cacbonic và hơi nước. Sau phản ứng cháy, thể tích hỗn hợp khí sẽ là: a) 84 ml b) 92 ml c) 100 ml d) 108 ml 104. Adrenaline là một kích thích tố (hormone) quan trọng, nó có công thức OH HO H N CH3 . Một góc trong công thức là vị trí của một nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của oxi trong adrenaline là: a) 8,7 b) 11,5 c) 26,2 d) 48,0 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) HO 105. Nhiệt độ sôi các chất tăng dần như sau: a) CH3CH2Cl < CH3COOH < CH3CH2OH b) CH3CH2Cl < CH3COOCH3 < CH3COOH c) CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl d) HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F 106. Công thức thực nghiệm của một chất hữu cơ là (C3H7ClO)n thì công thức phân tử của hợp chất này là: a) C3H7ClO b) C6H14Cl2O2 c) C9H21Cl3O3 d) Tất cả đều có thể phù hợp 107. Hiđrat hóa axetilen thu được: a) Một rượu không no b) Một rượu đa chức no c) Một xeton chất khác d) Một hợp 108. Chỉ được dùng phép dùng Cu(OH)2 và H2O, không được dựa vào mùi các chất, có thể nhận biết được từng chất nào trong các bộ ba các chất sau đây, đựng riêng biệt trong các bình chứa không có nhãn? a) Glixerin, n-Hexan, Etanol b) Toluen, n-Hexan, Acid etanoic c) Benzen, Acid propanoic, Metanol d) (a), (c) 109. Xem các chất: (I): Etylenglicol; (II): Propanđiol-1,3; (III): Rượu isopropylic; (IV): Propylenglicol; (V): Glixerin a) (I), (II), (IV), (V) là các chất đồng đẳng b) (II), (IV) là các chất đồng phân c) (I), (IV) là các chất đồng đẳng d) (b), (c) 110. A là một chất hữu cơ chứa một loại nhóm chức. Khi cho bay hơi hoàn toàn 2,3 gam A ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thích hợp thì thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi trong cùng điều kiện. Cho 4,6 gam A trên tác dụng hết với Na thì thu được 1,68 lít H2 (đktc). A là: a) Axit oxalic b) Glixerin c) Butanđiol-1,2 d) Sorbitol 111. Chất hữu cơ A được tạo bởi ba nguyên tố C, H và O. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 37. A có thể phù hợp với: a) Ba công thức phân tử b) Hai công thức phân tử c) Một công thức phân tử, đó là C4H10O d) Bốn công thức phân tử (C = 12; H = 1; O = 16) 112. A là một chất hữu cơ. Đốt cháy hết 8,6 gam A, thu được 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O. a) A là C6H14O6 b) A là một hợp chất không chứa oxi, không no c) Công thức phân tử của A là C3H8 d) A không tham gia được phản ứng cộng (C = 12; H = 1; O = 16) 113. Độ dài liên kết giữa C và O trong ba chất: CH4O, CH2O và CH2O2 được sắp theo thứ tự tăng dần như sau: a) CH4O < CH2O < CH2O2 b) CH2O < CH2O2 < CH4O c) CH2O2 < CH4O < CH2O d) CH2O < CH4O < CH2O2 114. Có bao nhiêu điện tử trao đổi khi 46 gam toluen bị oxi hóa hết để tạo axit benzoic? a) Cho 3 mol điện tử b) Nhận 3 mol điện tử c) Cho 6 điện tử d) Nhận 6 mol điện tử 115. Hiđrazin (H2N-NH2) có hằng số phân ly ion Kb = 1.10-6. Trị số pH của dung dịch hiđrazin 0,15M là: a) 8,41 b) 9,82 c) 10,59 d) 11,00 OH 116. Hợp chất a) Đa chức đều sai CH2OH thuộc loại hợp chất hữu cơ: b) Chứa một loại nhóm chức c) Phenol đa chức d) Tất cả 117. Đốt cháy hết 5,4 gam chất hữu cơ A, chỉ thu được CO2 và H2O. Cho hấp thu hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, khối lượng bình tăng 19 gam. Trong bình có 35 gam kết tủa. Hơi A nhẹ hơn hơi cumen (isopropylbenzen). Nếu A là một hợp chất thơm và tác dụng được dung dịch kiềm thì công thức phân tử tìm được của A có thể ứng với bao nhiêu chất? a) Hai chất b) Ba chất c) Bốn chất d) Năm chất (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 118. Khi sục khí CO2 vào dung dịch muối natri phenolat thì thu được phenol và muối natri bicacbonat. Điều này chứng tỏ: a) Tính axit của axit cacbonic mạnh hơn so với phenol. b) Phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic nên axit cacbonic đẩy được phenol ra khỏi muối phenolat. c) Phenol có tính axit yếu hơn chức axit thứ nhất của axit cacbonic. d) (a) và (b) 119. Có ba chất dạng lỏng, đựng trong các bình riêng biệt: phenol, stiren, benzen. Có thể dùng hóa chất nào dưới đây để phân biệt các chất lỏng này? a) Nước brom b) Giấy quì c) Natri d) Không có hóa chất nào phù hợp 120. Đem xà phòng hóa este phenyl axetat bằng dung dịch xút có dư, sau khi phản ứng kết thúc, thu được các chất gì (không kể dung môi nước)? a) Muối natri của axit axetic, phenol và xút còn dư. b) CH3COONa, C6H5OH, NaOH và H2O c) Natri axetat, phenol, xút và cả este phenyl axetat còn dư, vì là phản ứng thuận nghịch, ngoài sản phẩm, còn dư cả các tác chất. d) Tất cả đều không đúng. 121. Coi các chất: (I): CH3COOH; (II): CH3CH2OH; (III): C6H5OH (phenol); (IV): HO-C2H4-OH; (V): H2O Sự linh động của nguyên tử H trong nhóm –OH trong phân tử các chất tăng dần theo thứ tự sau: a) (II) < (V) < (IV) < (III) < (I) b) (II) < (IV) < (V) < (III) < (I) c) (V) < (II) < (IV) < (III) < (I) d) (III) < (V) < (IV) < (II) < (I) 122. X, Y, Z là ba hiđrocacbon mạch hở. Đem nung ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí, thì các hiđrocacbon này bị nhiệt phân tạo cacbon và khí hiđro. Số mol khí hiđro thu được do sự nhiệt phân mỗi chất đều gấp 3 lần số mol mỗi hiđrocacbon đem nhiệt phân. Y hơn X một nguyên tử cacbon, Z hơn Y một nguyên tử cacbon trong phân tử và X không làm mất màu nước brom. Chọn kết luận đúng: a) X, Y, Z là ba chất đồng đẳng nhau vì công thức giữa chúng hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. b) Y, Z làm mất màu đỏ nâu của nước bom. c) X, Y, Z đều làm mất màu tím của dung dịch kali pemanganat (KMnO4). d) Tất cả đều sai. 123. Các hiện tượng chủ yếu nào cho thấy tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào cấu tạo của nó? a) Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon và các phi kim nên liên kết giữa chúng chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. b) Độ âm điện giữa các phi kim chênh lệch khiến cho liên kết cộng hóa trị bị phân cực. c) Số nguyên tử của các nguyên tố có mặt trong phân tử khác nhau khiến cấu tạo khác nhau. d) Sự đồng đẳng và đồng phân thường gặp trong các hợp chất hữu cơ. 124. X là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H9NO2. Khi cho 1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 144 gam muối. Công thức cấu tạo của X là: OH a) CH3 NO2 b) H2N OH c) d) H2N CH2OH COONH4 OCH3 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Na = 23) 125. Phần trăm khối lượng các nguyên tố có mặt trong một chất hữu cơ là 52,2% C; 3,7% H; 44,1% Cl. Số nguyên tử C trong công thức đơn giản của chất này là: a) 7 b) 6 c) 4 d) 3 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 126. Độ dài liên kết giữa C và O trong các phân tử và ion: CH4O, CH2O, CHO2- tăng dần như sau: a) CH4O, CH2O, CHO2b) CHO2-, CH4O, CH2O c) CH2O, CHO2-, CH4O d) CH4O, CHO2-, CH2O 127. Có bao nhiêu liên kết σ và π trong phân tử axit benzoic? a) 11σ, 4π b) 10σ, 6π c) 10σ, 4π d) 15σ, 4π 128. Công thức dạng CnH2n – 4 có thể tồn tại các dãy đồng đẳng nào? a) Hiđrocacbon mạch hở có 4 nối đôi b) Hiđrocacbon mạch hở có 2 nối đôi và 1 nối ba c) Hiđrocacbon có 2 vòng và có 1 liên kết π d) Tất cả đều phù hợp 129. Khi đốt cháy một hiđrocacbon X thu được tỉ lệ số mol giữa CO2 và H2O bằng 2. X là: a) Propin b) Vinylaxetilen c) Toluen d) Isopren 130. Anilin (C6H5NH2) rất ít hòa tan trong nước. Dung dịch nào sau đây làm cho anilin tan nhiều hơn? a) HCl b) NaOH c) Đietyl ete d) Toluen 131. Axit fomic (HCOOH) có hằng số phân ly ion Ka = 1,9.10-4 ở 25˚C. Phần trăm axit fomic bị phân ly tạo ion của dung dịch HCOOH 0,1M ở 25˚C là: a) 0,19% b) 1,4% c) 4,3% d) 14% 132. Hỗn hợp A gồm một ankan và một anken. Đốt cháy A thu được a mol H2O và b mol CO2. T là tỉ số giữa a và b. T có trị số trong khoảng nào? a) 0,5 < T < 2 b) 1 < T < 1,5 c) 1,5 < T < 2 d) 1 < T < 2 133. Chất hữu cơ A có thành phần khối lượng các nguyên tố là 57,48% cacbon, 4,22% hiđro và 38,30% oxi. Công thức thực nghiệm của A là: a) (C2H2O)n b) (C4H3O2)n c) (C6H5O3)n d) (C8H7O4)n (C = 12; H = 1; O = 16) 134. Metylamin (CH3NH2) có hằng số phân ly ion Kb = 4,4.10-4. Nồng độ ion H+ trong dung dịch CH3NH2 0,25M là: a) 1,1.10-4 b) 1,0.10-2 c) 9,1.10-11 d) 9,7.10-13 135. Một dung dịch axit yếu AH 0,01M có độ điện ly bằng 0,4%. Hằng số phân ly ion của axit này là: a) 1,6.10-10 b) 1,6.10-7 c) 4,0.10-5 d) 4,0.10-3 CH3 CH3 136. Số phân tử o-Xilen ( a) 9,033.1021 0,015.1023 ) có trong 1,59 gam o-Xilen là: b) 0,09033 c) 9,387.1021 d) (C = 12; H = 1) 137. Hợp chất nào có áp suất hơi bão hòa cao nhất ở 25˚C? a) Butanol-1 (Rượu n-Butylic) b) Metyl n-propyl ete c) n-Butylamin (1-Aminobutan) d) Rượu t-Butylic (2-Metylpropanol2) 138. Chất nào phản ứng nhanh với dung dịch nước brom? a) Benzen b) 1-Clopropan c) Axeton (Propanon) (Propen) d) Propilen 139. Thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn 2,56 gam hỗn hợp A gồm hai anđehit: etanal và propenal với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Trị số khối lượng kim loại bạc thu được nào sau đây không thể có? a) 10,8 gam b) 8,5 gam c) 12,2 gam d) 11,5 gam (C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108) 140. A là một anđehit đơn chức, thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol A với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết 4 a trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 3 mol khí NO duy nhất. A là: a) Fomanđehit hợp b) Anđehit axetic c) Benzanđehit d) Tất cả đều không phù 141. Từ fomanđehit có thể điều chế rượu metylic và axit fomic. Chọn cách nói nói chính xác: a) Đem khử fomanđehit để tạo axit fomic và đem oxi hóa fomanđehit để tạo rượu metylic. b) Đem oxi hóa metanal để tạo axit metanoic và đem khử metanal để tạo metanol. c) Fomanđehit bị oxi hóa tạo metanol, bị khử tạo axit fomic. d) Anđehit fomic bị oxi hóa tạo axit fomic và rượu metylic. 142. Giả sử trong điều kiện thích hợp, người ta thực hiện được phản ứng este hóa vừa đủ giữa 12,4 gam etylenglicol với m gam hỗn hợp hai axit hữu cơ đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, thu được 32 gam hỗn hợp ba este đa chức. Công thức hai axit hữu cơ đem dùng là: a) HCOOH, CH3COOH b) CH3COOH, CH3CH2COOH c) CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH d) C3H7COOH, C4H9COOH 143. Hỗn hợp E gồm 3 este đa chức của axit oxalic và hai rượu đơn chức, no, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp E bằng dung dịch xút vừa đủ thì thấy đã dùng hết 19,48 ml dung dịch NaOH 11% (có khối lượng riêng 1,12 g/ml). Công thức của hai rượu tạo nên hỗn hợp E là: a) CH3OH, C2H5OH b) C4H9OH, C5H11OH c) C2H5OH, C3H7OH d) C5H11OH, C6H13OH 144. Chất hữu cơ A có công thức phân tử là C4H10O. A phù hợp với sơ đồ phản ứng dưới đây: A -H2O H2SO4 (ñ); t o A là: a) Rượu n-butylic c) Rượu isobutylic A1 Br2 A2 +H2O OH A3 + CuO o t b) Rượu sec-butylic d) Rượu tert-butylic Xeton ña chöù c hai nhoù m chöù c 145. Một hiđrocacbon khi cháy tạo số mol nước gấp đôi số mol CO2 thì hiđrocacbon này là: a) Ankan b) Anken c) Ankin d) Hiđrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ nhất 146. A là một rượu mà khi cháy tạo số mol nước gấp đôi số mol CO2. A là: a) Một rượu đơn chức no mạch hở có số nguyên tử C trong phân tử khá lớn. b) Một rượu đa chức no mạch hở. c) Một rượu đồng đẳng rượu alylic. d) Tất cả đều không đúng. 147. A là một chất hữu cơ. Đốt cháy 1 mol A chỉ thu được 1 mol CO2 và 1 mol H2O. Hơi A và khí NO2 nặng bằng nhau. a) A là một hiđrocacbon b) A là một hợp chất chứa một loại nhóm chức c) A là hợp chất hữu cơ đơn chức d) A là axit hữu cơ có khối lượng phân tử nhỏ nhất (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 148. Công thức tổng quát của chất hữu cơ có mang nhóm chức của rượu đơn chức là: a) CxHyO b) CnH2n +1OH c) CnH2n +1–2kOH d) CxH2x+2 – 2kO 149. A là một rượu đơn chức không no, có chứa một liên kết đôi trong phân tử, mạch hở. Khi đốt cháy một thể tích hơi A thì thu được 4 thể tích khí CO2 (các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A có thể ứng với bao nhiêu chất (bao nhiêu công thức cấu tạo) để phù hợp với giả thiết trên? (Cho biết nhóm –OH gắn vào C mang nối đôi không bền) a) 3 chất b) 4 chất c) 5 chất d) 6 chất 150. Một hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon A (hiện diện dạng khí ở điều kiện thường) và khí oxi có dư. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Sau phản ứng cháy, thu được hỗn hợp khí và hơi B, trong đó có 40% thể tích CO2, 30% thể tích hơi nước. A là: a) Butađien-1,3 b) Etilen c) Axetilen d) Metylaxetilen 151. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Công thức phân tử hai chất trong hỗn hợp A là: a) CH4, C2H6 b) C2H4, C3H6 c) C3H4, C4H6 d) C3H8, C4H10 (H = 1; O = 16) 152. Đốt cháy hoàn toàn a mol hiđrocacbon A, thu được tổng số mol CO2 và H2O là 4a mol. A là: a) Đồng đẳng axetilen b) Etilen c) Parafin d) Propilen (C = 12; H = 1) 153. Đehiđrat hóa rượu A bằng cách đun nóng A với H2SO4 đậm đặc ở khoảng nhiệt độ 170-180˚C, thu được chất hữu cơ là một anken duy nhất. A có công thức dạng nào? a) CnH2n + 2O b) CnH2n + 1OH c) CnH2n + 1CH2OH d) CxHyCH2OH 154. X là một rượu mà khi đốt cháy rượu này tạo số mol H2O > số mol CO2. X là: a) Rượu đơn chức no mạch hở b) Rượu đa chức no mạch hở c) Rượu no mạch hở d) Tất cả đều sai 155. A là một chất hữu cơ mạch hở, chứa một loại nhóm chức. A tác dụng được kim loại kiềm tạo khí hiđro, nhưng không tác dụng được dung dịch kiềm. Khi làm bay hơi hết 3,68 gam A thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,04 gam khí axetilen đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. A là: a) Etyleglicol b) Glixerin c) Rượu tert-butylic d) Rượu neopentylic (C = 12; H = 1; O = 16) 156. Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylpentanol-3 là chất nào? a) 2-Metylpenten-2 (2-Metylpent-2-en) b) 4-Metylpenten-2 c) 3-Metylpenten-2 d) 2-Metylpenten-1 157. X là một rượu, khi đốt cháy X thu được a mol CO2 và b mol H2O. Đặt T =a/b. X thuộc loại rượu nào? Biết rằng trị số T tăng dần đối với các chất đồng đẳng của X có khối lượng phân tử tăng dần. a) X là rượu đơn chức no mạch hở, CnH2n+1OH b) X là rượu thơm, chứa một nhân thơm c) X là rượu có công thức dạng CnH2n+ 2Ox hay CnH2n+2-x(OH)x d) X là rượu đa chức hay đơn chức có một vòng, no 158. X là một chất hữu cơ được tạo bởi ba nguyên tố là C, H và O. Đốt cháy 1 mol X thu được 8 mol CO2 và 4 mol H2O. Tỉ khối hơi của X so với metan bằng 9,5. X thuộc chức hóa học nào trong các chức dưới đây? Biết rằng X có chứa nhân thơm trong phân tử a) Axit hữu cơ b) Ete c) Rượu thơm d) Phenol (C = 12; H = 1; O = 16) 159. Axit axetic tác dụng được với chất nào dưới đây? a) Canxi cacbonat b) Natri phenolat c) Natri etylat d) Cả (a), (b) và (c) 160. Hai chất A, B đều được tạo bởi ba nguyên tố C, H, O. Đốt cháy A, cũng như B đều tạo CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng như nhau, mCO2 : mH2O = 11 : 6. Từ A có thể điều chế B qua hai giai đoạn: A H2SO4 (ñ) 0 180 C A' dd KMnO4 B
- Xem thêm -