Tài liệu Lý Thuyết Chiến Lược Thi Tốt Nghiệp Tiếng Anh - Phan Ngọc Huy, 39 Trang

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 200 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh Ngƣời biên soạn: Phan Ngọc Huy Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -1– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh TÀI LIỆU NÀY TỔNG HỢP CÁC PHẦN LÝ THUYẾT QUAN TRỌNG TRONG TIẾNG ANH, NHÀM MỤC ĐÍCH GIÚP CHO HỌC SINH KHỐI 12 THI TỐT TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC VÀ LÀ NỀN TẢNG CHO HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP 10, 11. TÔI CHỈ TÓM LƢỢC CÁC PHẦN SAU: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. TENSES PASSIVE VOICE INFINITVES AND GERUNDS COMPARISON CONDITIONALS ADJECTIVES OF ATTITUDE RELATIVE CLAUSES REPORTED SPEECH SUBJECT AND VERBS AGREEMENT ADVERBIAL CLAUSES CONECTORS INVERSION COMMON PATTERNS PHỤ LỤC PHÁT ÂM VÀ NHẤN ÂM Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -2– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh TENSES Thì được coi là phần cơ bản nhất cho người học tiếng Anh. Nhờ nó, người nói, nghe có thể biế t đươ ̣c hành đô ̣ng đang diễn ra ở thời gian nào . Đối với các em khối 12 (2008), thì cần phải nhớ và sử dụng được các thì sau: Simple present, present progressive, present perfect, present perfect continuous (progressive), simple past, past progressive, past perfect, will, be going to. Trong đó, các thì được bôi đậm và in nghiêng là những thì sẽ đươ ̣c dùng để kiể m tra trực tiế p trong đề thi, còn những thì còn lại sẽ được lồng vào các cấu trúc mệnh đề khác. Dưới đây là lý thuyế t của các thì được nêu trên: Present 1) Simple Present  Khi chia ®éng tõ thêi nµy ë ng«i thø 3 sè Ýt, ph¶i cã "s" ë tËn cïng vµ ©m đã ph¶i ®-îc ®äc lªn. Ex: He walks. Ex: She watches TV  Nã dïng ®Ó diÔn ®¹t mét hµnh ®éng th-êng xuyªn x¶y ra ë hiÖn t¹i, kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ thêi gian, hµnh ®éng lÆp ®i lÆp l¹i cã tÝnh qui luËt.  Th-êng dïng víi mét sè c¸c phã tõ chØ thêi gian nh- today, present day, nowadays.  §Æc biÖt nã dïng víi mét sè phã tõ chØ tÇn suÊt nh-: always, often, usually, sometimes, rarely, seldom, as a rule, occasionally, frequently, every + thêi gian...  Cấ u trúc:  S(I, we, you, they) + V  S (she, he, it) + Vs/es  Cách đọc âm s, es cũng giố ng như cách đo ̣c s/e strong danh từ số nhiề u. Đó là: * nế u tâ ̣n cùng danh từ là các đuôi: p, f, c, g, t, th, ph, chúng ta đo ̣c là /s/ * nế u tâ ̣n cùng là: s, x, dg /ʤ/, ch /ʧ/, gh, c(e), sh, ʃ, thì chúng ta đọc là /iz/ * còn lại đọc là /z/  Trong thì này, chúng ta sử dụng trợ động từ: do, does  Cấ u trúc:  S(I, we, you, they) + do not + V  S (she, he, it) + does not + V Ví dụ: she doesn’t watch TV  Câu hỏi thì chúng ta đảo trơ ̣ đô ̣ng từ do, does lên đầ u S, rồ i them dấ u hỏi phiá cuố i câu: Cấ u trúc:  Do + S(I, we, you, they) + V?  Does + S (she, he, it) + V ? Trả lời ngắn gọn: Yes, S do/ does No, S don’t/doesn’t Ví dụ: does he know her? – yes, he does hoă ̣c no, he doesn’t 2) Present Progressive (be + V-ing)  Dïng ®Ó diÔn ®¹t mét hµnh ®éng x¶y ra ë vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh cña hiÖn t¹i. Thêi ®iÓm nµy ®-îc x¸c ®Þnh cô thÓ b»ng mét sè phã tõ nh- : now, rightnow, at this moment, at this time.  Dïng thay thÕ cho thêi t-¬ng lai gÇn, ®Æc biÖt lµ trong v¨n nãi.  §Æc biÖt l-u ý nh÷ng ®éng tõ ë b¶ng sau kh«ng ®-îc chia ë thÓ tiÕp diÔn dï bÊt cø thêi nµo khi chóng lµ nh÷ng ®éng tõ tÜnh diÔn ®¹t tr¹ng th¸i c¶m gi¸c cña ho¹t ®éng tinh thÇn hoÆc tÝnh chÊt cña sù vËt, sù viÖc. Nh-ng khi chóng quay sang h-íng déng tõ hµnh ®éng th× chóng l¹i ®-îc phÐp dïng ë thÓ tiÕp diÔn. know believe hear see smell wish understand hate love like want sound Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -3– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy have need Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh appear seem taste own Ex: He has a lot of books. He is having dinner now. (§éng tõ hµnh ®éng: ¨n tèi) I think they will come in time I'm thinking of my test tomorrow. (§éng tõ hµnh ®éng: §ang nghÜ vÒ) 3) Present Perfect : Have + Vpp  Dïng ®Ó diÔn ®¹t mét hµnh ®éng x¶y ra tõ trong qu¸ khø kÐo dµi ®Õn hiÖn t¹i vµ chÊm døt ë hiÖn t¹i, thêi diÓm hµnh ®éng hoµn toµn kh«ng ®-îc x¸c ®Þnh trong c©u.  ChØ mét hµnh ®éng x¶y ra nhiÒu lÇn trong qu¸ khø kÐo dµi ®Õn hiÖn t¹i Ex: George has seen this movie three time.  Dïng víi 2 giíi tõ SINCE/FOR+time  Dïng víi already trong c©u kh¼ng ®Þnh, l-u ý r»ng already cã thÓ ®øng ngay sau have vµ còng cã thÓ ®øng ë cuèi c©u.  Dïng víi yet trong c©u phñ ®Þnh, yet th-êng xuyªn ®øng ë cuèi c©u.  Dïng víi yet trong c©u nghi vÊn Ex: Have you written your reports yet?  Trong mét sè tr-êng hîp ë phñ ®Þnh, yet cã thÓ ®øng ngay sau have nh-ng ph¶i thay ®æi vÒ mÆt ng÷ ph¸p: not mÊt ®i vµ PII trë vÒ d¹ng nguyªn thÓ cã to. Ex: John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet.  Dïng víi now that... (giê ®©y khi mµ...) Ex: Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply...  Dïng víi mét sè phã tõ nh- till now, until now, so far, up to now (cho ®Õn giê). Nh÷ng thµnh ng÷ nµy cã thÓ ®øng ®Çu c©u hoÆc cuèi c©u. Ex: So far the problem has not been resolved.  Dïng víi recently, lately (gÇn ®©y) nh÷ng thµnh ng÷ nµy cã thÓ ®øng ®Çu hoÆc cuèi c©u. Ex: I have not seen him recently.  Dïng víi before ®øng ë cuèi c©u. Ex: I have not seen him before.  Dùng với it’s the first/ second… time …(đây là lầ n đầ u tiên, thứ hai….) this is the first time I have met him.  Dùng với all one’s life (cả đời ai đó) he has worked hard all his life.  Có thể đi với as soon as (ngay khi) the coach will run as soon as he has come. He will go out as soon as he has finished his exercises. 4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing  Dïng gièng hÖt nh- Present Perfect nh-ng hµnh ®éng kh«ng chÊn døt ë hiÖn t¹i mµ vÉn tiÕp tôc tiÕp diÔn, th-êng xuyªn dïng víi since, for + time  Ph©n biÖt c¸ch dïng gi÷a hai thêi: Present Perfect Present Perfect Progressive  Hµnh ®éng ®· chÊm døt ë hiÖn t¹i do ®ã ®·  Hµnh ®éng vÉn tiÕp diÔn ë hiÖn t¹i, cã kh¶ cã kÕt qu¶ râ rÖt. n¨ng lan tíi t-¬ng lai do ®ã kh«ng cã kÕt qu¶ râ rÖt. Ex: I've waited you for half an hour (and now I Ex: I've been waiting for you for half an hour stop working because you didn't come). (and now I'm still waiting, hoping that you'll come) Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -4– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh 5) Simple Past: V-ed  Mét sè ®éng tõ trong tiÕng Anh cã c¶ d¹ng Simple Past vµ Past Perfect b×nh th-êng còng nh®Æc biÖt. Ng-êi Anh -a dïng Simple past chia b×nh th-êng vµ Vpp ®Æc biÖt lµm adj hoÆc trong d¹ng bÞ ®éng Ex: To light Lighted/lighted: He lighted the candles in his birthday cake. lit/ lit: From a distance we can see the lit restaurant.  Nã diÔn ®¹t mét hµnh ®éng ®· x¶y ra ®øt ®iÓm trong qu¸ khø, kh«ng liªn quan g× tíi hiÖn t¹i, thêi diÓm trong c©u ®-îc x¸c ®Þnh râ rÖt b»ng mét sè c¸c phã tõ chØ thêi gian nh- yesterday, at that moment, last + time  Lƣu ý: cách đọc đuôi –ed: * nế u tâ ̣n cùng đô ̣ng từ là nhữ ng âm như: p, f, k, s, sh, đuôi –ed đo ̣c là /t/ * nế u tâ ̣n cùng là: t, d, đuôi –ed đo ̣c là /id/ * còn lại đọc là /d/ ví dụ: wanted, attended worked, stopped, finished, … Used to, to be/get used to  Used to + Verb: Th-êng hay ®· tõng. ChØ mét thãi quen, mét hµnh ®éng th-êng xuyªn x¶y ra trong qu¸ khø. Ex: When David was young, he used to swim once a day. (past time habit) Nghi vÊn: Did + S + used to + Verb = Used + S + to + V. Phñ ®Þnh: S + didn't + used to + Verb = S + used not to + V.  To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Trë nªn quen víi. Ex: He is used to swimming every day. Ex: He got used to American food  *L-u ý: Used to + V cã thÓ thay b»ng would nh-ng Ýt khi v× dÔ nhÇm lÉn. 6) Past Progresseive: Was/Were + V-ing  Nã dïng ®Ó diÔn ®¹t mét hµnh ®éng ®ang x¶y ra ë vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh cña qu¸ khø. Thêi diÓm ®ã ®-îc diÔn ®¹t cô thÓ = ngµy, giê.  Nã dông kÕt hîp víi mét simple past th«ng qua 2 phã tõ chØ thêi gian lµ when vµ while, ®Ó chØ mét hµnh ®éng ®ang tiÕp diÔn trong qu¸ khø th× mét hµnh ®éng kh¸c chen ngang vµo (khi ®ang... th× bçng...). Subject + Simple Past – while - Subject + Past Progressive Ex: Someone hit him on the head while he was walking to his car Subject + Past Progressive - when - Subject + Simple Past Ex: He was walking to his car when someone hit him on the head  MÖnh ®Ò cã when & while cã thÓ ®øng bÊt k× n¬i nµo trong c©u nh-ng sau when ph¶i lµ simple past vµ sau while ph¶i lµ Past Progressive.  Nã diÔn ®¹t 2 hµnh ®éng ®ang cïng lóc x¶y ra trong qu¸ khø. Subject + Past Progressive - while - Subject + Past Progressive Ex: Her husband was reading newspaper while she was preparing dinner.  MÖnh ®Ò hµnh ®éng kh«ng cã while cã thÓ ë simple past nh-ng Ýt khi v× dÔ bÞ nhÇm lÉn. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -5– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh 7) Past Perfect: Had + Vpp  Dïng ®Ó diÔn ®¹t mét hµnh ®éng x¶y ra tr-íc mét hµnh ®éng kh¸c trong qu¸ khø, trong c©u bao giê còng cã 2 hµnh ®éng  Dïng kÕt hîp víi mét simple past th«ng qua 2 phã tõ chØ thêi gian after vµ before. Subject + Simple Past after Subject + Past Perfect Subject + Past Perfect before Subject + Simple Past L-u ý  MÖnh ®Ò cã after & before cã thÓ ®øng ë ®Çu hoÆc cuèi c©u nh-ng sau after ph¶i lµ past perfect cßn sau before ph¶i lµ simple past.  Before & After cã thÓ ®-îc thay b»ng when mµ kh«ng sî bÞ nhÇm lÉn v× trong c©u bao giê còng cã 2 hµnh ®éng, 1 tr-íc, 1 sau. Ex: The police came when the robber had gone away. 8) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form Ngµy nay ng÷ ph¸p hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ ng÷ ph¸p MÜ chÊp nhËn viÖc dïng will cho tÊt c¶ c¸c ng«i, cßn shall chØ dïng víi c¸c ng«i I, we trong mét sè tr-êng hîp nh- sau:  §-a ra ®Ò nghÞ mét c¸ch lÞch sù Ex: Shall I take you coat?  Dïng ®Ó mêi ng-êi kh¸c mét c¸ch lÞch sù: Ex: Shall we go out for lunch?  Dïng ®Ó ng· gi¸ trong khi mÆc c¶, mua b¸n: Ex: Shall we say : $ 50  Th-êng ®-îc dïng víi 1 v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p qui buéc c¸c bªn ph¶i thi hµnh ®iÒu kho¶n trong v¨n b¶n: Ex: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule  Trong tiÕng Anh b×nh d©n , ng-êi ta thay shall = must ë d¹ng c©u nµy.  Nã dïng ®Ó diÔn ®¹t mét hµnh ®éng sÏ x¶y ra ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong t-¬ng lai nh-ng kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ. Th-êng dïng víi mét sè phã tõ chØ thêi gian nh- tomorrow, next + time, in the future, in future = from now on. 9) Near Future  DiÔn ®¹t mét hµnh ®éng sÏ x¶y ra trong t-¬ng lai gÇn, th-êng dïng víi c¸c phã tõ d-íi d¹ng: In a moment (l¸t n÷a), At 2 o'clock this afternoon.... Ex: We are going to have a reception in a moment  Nã chØ 1 viÖc ch¾c ch¾n sÏ ph¶i x¶y ra theo nh- dù tÝnh cho dï thêi gian lµ t-¬ng lai xa. Ex: We are going to take a TOEFL test next year.  Ngµy nay ng-êi ta th-êng dïng present progressive.  BE GOING TO cò n đươ ̣c dùng để đưa ra lời dự đoán dựa vào hiê ̣n tươ ̣ng: ví dụ: according to the weather forecast, it is going to rain tomrrow morning. Look at the black clouds; I think it is going to rain.  Những đô ̣ng từ sau không di với BE GOING TO nhưng có nghiã tương tự : go, come, arrive, leave, fly… ví dụ: I am going to go to school (sai) phải viết: I am going to school (đúng) Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -6– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh BẢNG TỔNG HỢP CÁC THÌ Tenses Forms Examples S + V(s/es) + O Do you want to go? Present S + do/ does not + V+ O I usually geet up early simple Do/ Does + S + V? S + is/am/are + Ving + O Where are you going, Tom? Present S + is/am/are + not + Ving + O I am going to the market. progressive Is/Am/Are + S + Ving + O? S + have/has + Vpp + O Have you ever gone to Vinh city Present S + had/has + not + Vpp + O I have not gone to there yet perfect Have/Has + S + Vpp + O? S + have/has + been + Ving + O How long have you been livng here? Present S + have/has + not + Ving + O Sorry, I’m late, have you been waiting so perfect Have/Has + S + been + Ving + O? long? progressive I will call the police Future simple S + shall/will + V + O S + shall/will + not + V + O I will fly through Ving city Shall/Will + S + V + O? S + shall/will + be + Ving + O This time tomorrow I will be going to Future S + shall/will + not + be + Ving + O Hanoi progressive Shall/Will + S + be + Ving + O? The engineer says he will have finished Future perfect S + shall/will + have + Vpp + O S + shall/will + not + have + Vpp + O my car by Sunday Shall/Will + S + have + Vpp + O? He will have been teaching English for Future perfect S + shall/will + have + been + Ving + O S + shall/will + not + have + been + Ving + O 20 years progressive Shall/Will + S + have + been + Ving + O? S + is/am/are going to V + O I am going to visit my aut this summer. Near future S + is/am/are + not + going to + V + O Is/Am/Are + S + going to + V + O? S + Ved/II + O Did you feel happy last night? Past simple S + did + not + V + O She didn’t understand what I had just Did + S + V + O? said. S + was/were + Ving + O She was not cooking at that time Past S + was/were + not + Ving + O progressive Was/Were + S + Ving + O? S + had + Vpp + O What had you done before you went to Past perfect S + had + not + Vpp + O bed? Had + S + Vpp + O? S + had + been + Ving + O At that time, we had been living in the Past perfect S + had not + been + Ving + O caravan for 6 months progressive Had + S + been + Ving + O? I. PASSIVE VOICE C©u bÞ ®éng  Ng-êi ta dïng c©u bÞ ®éng ®Ó nhÊn m¹nh vµo t©n ng÷ cña c©u chñ ®éng.  Thêi cña ®éng tõ ë c©u bÞ ®éng ph¶i tu©n theo thêi cña ®éng tõ ë c©u chñ ®éng.  NÕu lµ lo¹i ®éng tõ cã 2 t©n ng÷, muèn nhÊn m¹nh vµo t©n ng÷ nµo ng-êi ta ®-a t©n ng÷ ®ã lªn lµm chñ ng÷ nh-ng th«ng th-êng chñ ng÷ hîp lý cña c©u bÞ ®éng lµ t©n ng÷ gi¸n tiÕp. Ex: I gave you a book = I gave a book to him = He was given a book by me. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -7– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh  Công thức chung:  §Æt " by + t©n ng÷ míi" ®»ng sau tÊt c¶ c¸c t©n ng÷ kh¸c.  NÕu sau by lµ mét ®¹i tõ v« nh©n x-ng mang nghÜa ng-êi ta: by people, by sb th× bá h¼n nã ®i.  Nế u có modal verb, thì giữ nguyên, không đổ i ex: he can give you one dollar.  you can be given one dollar (by him) SIMPLE PRESENT OR SIMPLE PAST Am is are +[verb in past participle] was were Ex: Active: Hurricanes destroy a great deal of property each year. Ex: Passive: A great deal of property is destroyed by hurricanes each year. PRESENT PROGRESSIVE OR PAST PROGRESSIVE Am is are + being + [verb in past participle] was were Ex: Active: The committee is considering several new proposals. Ex: Passive: Several new proposals are being considered by the committee. PRESENT PERFECT OR PAST PERFECT Has have + been +[verb in past participle] had Ex: Active: The company has ordered some new equipment. Ex: Passive: Some new equipment has been ordered by the company. MODALS modal + been +[verb in past participle] Ex: Active: The manager should sign these contracts today. Ex: Passive: These contracts should be signed by the manager today.  C¸c néi ®éng tõ (§éng tõ kh«ng yªu cÇu 1 t©n ng÷ nµo) kh«ng ®-îc dïng ë bÞ ®éng. Ex: My leg hurts. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -8– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh  §Æc biÖt khi chñ ng÷ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh cña hµnh ®éng còng kh«ng ®-îc chuyÓn thµnh c©u bÞ ®éng. Ex: The America takes charge: N-íc Mü nhËn l·nh tr¸ch nhiÖm  NÕu lµ ng-êi hoÆc vËt trùc tiÕp g©y ra hµnh ®éng th× dïng by nh-ng nÕu lµ vËt gi¸n tiÕp g©y ra hµnh ®éng th× dïng with. Ex: The bird was shot with the gun - The bird was shot by the hunter.  Trong mét sè tr-êng hîp to be/to get + P2 hoµn toµn kh«ng mang nghÜa bÞ ®éng mµ mang 2 nghÜa:  ChØ tr¹ng th¸i mµ chñ ng÷ ®ang ë trong ®ã Ex: Could you please check my mailbox while I am gone. Ex: He got lost in the maze of the town yesterday.  ChØ viÖc chñ ng÷ tù lµm lÊy Ex: The little boy gets dressed very quickly. Ex: Could I give you a hand with these tires. Ex: No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts. Mäi sù biÕn ®æi vÒ thêi vµ thÓ ®Òu nh»m vµo ®éng tõ to be, cßn ph©n tõ 2 gi÷ nguyªn.  to be made of: §-îc lµm b»ng (§Ò cËp ®Õn chÊt liÖu lµm nªn vËt) Ex: This table is made of wood  to be made from: §-îc lµm ra tõ (®Ò cËp ®Õn viÖc nguyªn vËt liÖu bÞ biÕn ®æi hoµn toµn vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu ®Ó lµm nªn vËt) Ex: Paper is made from wood  to be made out of: §-îc lµm b»ng (®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh lµm ra vËt) Ex: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk  to be made with: §-îc lµm víi (®Ò cËp ®Õn chØ mét trong sè nhiÒu chÊt liÖu lµm nªn vËt) Ex: This soup tastes good because it was made a lot of spices. Ph©n biÖt thªm vÒ c¸ch dïng marry vµ divorce trong 2 thÓ: Chñ ®éng vµ bÞ ®éng  Khi kh«ng cã t©n ng÷ th× ng-êi Anh -a dïng get maried vµ get divorced trong d¹ng informal English. Ex: Lulu and Joe got maried last week. (informal) Ex: Lulu and Joe married last week. (formal) Ex: After 3 very unhappy years they got divorced. (informal) Ex: After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)  Sau marry vµ divorce lµ mét t©n ng÷ trùc tiÕp kh«ng cã giíi tõ: To mary / divorce smb Ex: She married a builder. Ex: Andrew is going to divorce Carola  To be/ get married/ to smb (giíi tõ “to“ lµ b¾t buéc) Ex: She got married to her childhood sweetheart. Ex: He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her. Xem bảng tổ ng kế t sau: Index 1 Tài liệu ôn thi tốt nghiệp -9– Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh Present Tense Simple am is am Vpp Was Progressive Am Is are Past Vpp being +Vpp been Vpp Has Had been Vpp being Vpp were Will be Vpp Future Perfect continuous Have Was were Perfect Will have been Vpp Be going to be Vpp Note: : not exist the form of the passive voice §éng tõ g©y nguyªn nh©n §ã lµ nh÷ng ®éng tõ diÔn ®¹t ®èi t-îng thø nhÊt g©y cho ®èi t-îng thø hai mét ®iÒu g× víi mét sè mÉu c©u nh- sau: 1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiÕn ai, b¶o ai lµm g× 2. To have/to get sth done = §-a c¸i g× ®i lµm  Theo khuynh h-íng nµy ®éng tõ to want vµ would like còng cã thÓ dïng víi mÉu c©u nh- vËy: To want/ would like sth done. C©u hái dïng cho lo¹i mÉu c©u nµy lµ: What do you want done to ? Ex: What do you want done to your car ? I want/ would like it washed 3. To make sb do sth = to force sb to do sth  §»ng sau t©n ng÷ cña make cßn cã thÓ dïng 1 tÝnh tõ: To make sb/sth + adj Ex: Wearing flowers made her more beautiful. 4. To make sb + P2 = lµm cho ai bÞ lµm sao Ex: Working all night on Friday made me tired on Saturday. 5. To cause sth + P2 = lµm cho c¸i g× bÞ lµm sao Ex: The big thunder storm caused many waterfront houses damaged.  NÕu t©n ng÷ cña make lµ mét ®éng tõ nguyªn thÓ th× ph¶i ®Æt it gi÷a make vµ tÝnh tõ, ®Æt ®éng tõ ra phÝa ®»ng sau: make it + adj + V as object. Ex: The wire service made it possible to collect and distribute news faster and cheaper.  Tuy nhiªn nÕu t©n ng÷ cña make lµ 1 danh tõ hay 1 ng÷ danh tõ th× kh«ng ®-îc ®Æt it gi÷a make vµ tÝnh tõ: Make + adj + noun/ noun phrase. Ex: The wire service made possible much speedier collection and distribution of news. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 10 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh 6. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = ®Ó ai, cho phÐp ai lµm g× 7. To help sb to do sth/do sth = Gióp ai lµm g×  NÕu t©n ng÷ cña help lµ mét ®¹i tõ v« nh©n x-ng mang nghÜa ng-êi ta th× kh«ng cÇn ph¶i nh¾c ®Õn t©n ng÷ ®ã vµ bá lu«n c¶ to cña ®éng tõ ®»ng saul Ex: This wonder drug will help (people to) recover more quickly.  NÕu t©n ng÷ cña help vµ t©n ng÷ cña ®éng tõ sau nã trïng hîp víi nhau, ng-êi ta sÏ bá t©n ng÷ sau help vµ bá lu«n c¶ to cña ®éng tõ ®»ng sau. Ex:The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation. Đéng tõ ®Æc biÖt §ã lµ nh÷ng ®éng tõ mµ ng÷ nghÜa cña chóng sÏ thay ®æi ®«i chót khi ®éng tõ sau t©n ng÷ cña chóng ë c¸c d¹ng kh¸c nhau.  To see/to watch/ to hear sb/sth do sth (hµnh ®éng chøng kiÕn tõ ®Çu ®Õn cuèi) Ex: I hear the telephone ring. To see/to watch/ to hear sb/sth doing sth (hµnh ®éng kh«ng chøng kiÕn trän vÑn mµ chØ nhÊt thêi) II. INFINITIVES AND GERUNDS Đây là mô ̣t phầ n quan tro ̣ng trong tiế ng anh cũng như trong đề thi . Trong câu không phải khi nào chúng ta cũng sử du ̣ng mô ̣t da ̣ng S + V + O, mà nhiều khi phải sử du ̣ng câu phức với nhiề u đô ̣ng từ. Thì khi đó, chúng ta nghĩ đến sử dụng Infinitve and Gerund Đối với kiền thức cấp III (THPT), thì các em cần nhớ: A. INFINITIVE: To – Verb (nguyên mẫu có to) - Mô ̣t số đô ̣ng từ đi trực tiế p với TO VERB Ex: he decided to get married. - Mô ̣t số cầ n có tân ngữ đi cùng (OBJECT) Ex: I invited Mary to celebrate with us - Mô ̣t số thì có thể vừa theo sau mô ̣t to Verb hoă ̣c là mô ̣t tân ngữ Ex: I went there to buy some food. - Sau đây là danh sách những đô ̣ng từ có thể đi đươ ̣c với TO VERB (yêu cầ u ho ̣c thuô ̣c) Agree begin plan fail refuse seem Advise tell order urge encourage warn Ask help expect want need would like - Đối với câu phủ định với to V, thì cần để NOT trước to V Ex: she told me not to go to class. - Mô ̣t vài danh từ, hoă ̣c tính từ cũng có thể đi với to V Ex: I have the right to eat anything I like. It’s a high price to pay = it’s a high price which we need to pay. It’s great to see you Nice to meet you I was wrong to leave. - TO V cũng đươ ̣c dùng trong mô ̣t số cấ u trúc thông dụng chỉ khả năng chung: (xem những mẫu câu thông du ̣ng trong tiế ng Anh, quyể n 1) It’s + adjective + to V Ex: it’s convenient to eat fast-food. It’s difficult to live in a big city. Too + adj/adv + to V Adj/ adv + enough + to V Ex: I am too young to drive. He isn’t old enough to go to the army. B. INFINITIVE WITHOUT TO: Nguyên mẫu không to Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 11 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh Thông thường trong tiế ng anh, những đô ̣ng từ chỉ giác quan và hànhd đô ̣ng đã xong thì đi với đô ̣ng từ không to. Ví dụ như: see, watch, notice, hear, taste, smell... I saw Tom come in the room (Tom đã đi vào phòng) # I saw Tom coming in the room (thấ yTom đang đi vào ) Các động từ sau: Make Let Help Xem phầ n bi ̣đô ̣ng C. GERUNDS (Ving) - Danh đô ̣ng từ là từ mà đóng chức năng như mô ̣t danh từ. Nó có thể làm chủ ngữ của câu: Ex: smoking is unhealthy. Eating fast-food makes me sick. - Nó cũng có thể làm tân ngữ của một động từ nào đó. Ex: he loves eating. He finishes doing his exercises. - Nó theo sau các đô ̣ng từ: Admit avoid deny enjoy finish miss practice quit resent suggest understand Và các thành ngữ sau: It’s not good/ no use/ not bad + Ving Be/get used to Ving Be accustomed to Ving Look forward to Ving Can’t help +Ving Can’t stand + Ving Need Ving: = need to be Vpp: cầ n đươ ̣c làm gì. ... Go swimming, go shopping, go fishing, ... - Luôn theo sau giới từ. Ex: be fond of, be keen on, be tired of, be bored with, be interested in , be afraid of ... He is bored with working in a store. Note: stop to v/ ving Try to v/ ving Remember to v/ ving Forget to v/ ving Regret to v/ ving Go on to v/ ving Need + Ving = need to be done Các động từ: allow, recommend, advise, permit + O + to V Trong câu bi đô ̣ ̣ng cũng + to V. chỉ trong câu khẳng định không có tân ngữ thì + Ving Ví dụ: they don’t allow smoking here. Nhưng: they don’t allow her to smoke here. She doesn’t allowed to amoke here Chú ý: 1. Present participle: a. Using after to-BE as the progressives I am going to Hanoi this summer. He has been looking for a good job for a long time. She sat in the room, reading a book. (= she was reading) b. Using in restrictive relative clause for omission Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 12 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh The man who was sitting next to you on the train was a famous star.  The man sitting next to you on the train was a famous star. The woman who took the umbrella to you was a good one.  The woman taking the umbrella to you was a good one. c. Using in the special structures: (senses) see/ watch/ taste/ smell/ notice/ catch/ spend/ waste/ find/… I saw Peter walking in the park. = I saw Peter who was walking in the park. 2. Perfect gerund: as a perfect tense used after gerunds or a preposition. She accused me that I had not taken care of her children. = she accused me of having not taken care of her children. He had objection that I had made a call without his permission.  He had objection to me having made a call without his permission. 3. Perfect participle: = perfect gerund, used to express an action happening before another action. After he had tried many times, he became bored and gave up.  Having tried many times, he became bored and gave up. Cũng xem: http://locninh.20.forumer.com/viewtopic.php?p=721#721 III. COMPARISON: so sánh Phầ n này các em nắ m cơ bản là ba da ̣ng so sánh, tính từ bất quy tắc, các trường hợp đặc biệt. Có thể chiếm đến 2 hoă ̣c 3 câu trong đề . Thường thì dễ có mô ̣t câu da ̣ng: she cook better than her mother does. Lúc này thì các em phải tìm một câu có nghĩa như: her mother doesn’t cook as well as she does/ her Hoă ̣c: noone is more intelligent than her in the class.  she is the most intelligent in the class. C¸c d¹ng so s¸nh cña tÝnh tõ vµ phã tõ 1. So s¸nh b»ng  CÊu tróc sö dông lµ as .... as S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun  NÕu lµ phñ ®Þnh, as thø nhÊt cã thÓ thay b»ng so (chØ ®Ó dÔ ®äc – informal English)  Sau as ph¶i lµ mét ®¹i tõ nh©n x-ng chñ ng÷, kh«ng ®-îc lµ mét t©n ng÷ (Lçi c¬ b¶n) Ex: He is not as tall as his father. Ex: He is not so tall as his father.  Danh tõ còng cã thÓ ®-îc dïng ®Ó so s¸nh trong tr-êng hîp nµy, nh-ng nªn nhí tr-íc khi so sanh ph¶i ®¶m b¶o r»ng danh tõ ®ã ph¶i cã c¸c tÝnh tõ t-¬ng ®-¬ng. adjectives heavy, light wide, narrow deep, shallow long, short big, small nouns weight width depth length size S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun Ex: My house is as high as his. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 13 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh My house is the same height as his. The same...as >< different from...  Chó ý, trong tiÕng Anh (A-E), different than... còng cã thÓ ®-îc dïng nÕu sau chóng lµ mét mÖnh ®Ò hoµn chØnh. Tuy nhiªn tr-êng hîp nµy kh«ng phæ biÕn vµ kh«ng ®-a vµo c¸c bµi thi ng÷ ph¸p: Ex: His appearance is different from what I have expected. ...than I have expected.(A-E) 2. So s¸nh h¬n kÐm  Trong lo¹i so s¸nh nµy ng-êi ta chia lµm hai d¹ng: tÝnh tõ vµ phã tõ ng¾n (®äc lªn chØ cã mét vÇn). TÝnh tõ vµ phã tõ dµi (2 vÇn trë lªn).  §èi víi tÝnh tõ vµ phã tõ ng¾n chØ cÇn céng ®u«i er.  §èi víi tÝnh tõ ng¾n chØ cã mét nguyªn ©m kÑp gi÷a hai phô ©m tËn cïng, ph¶i gÊp ®«i phô ©m cuèi ®Ó tr¸nh thay ®æi c¸ch ®äc.  §èi víi tÝnh tõ tËn cïng lµ y, -ow, -le, -er, -ure dï cã 2 vÇn vÉn bÞ coi lµ tÝnh tõ ng¾n vµ ph¶i ®æi thµnh Y-IER (happyhappier; drydrier; prettyprettier), yellow  yellower, simple  simpler  Tr-êng hîp ®Æc biÖt: strongstronger; friendlyfriendlier than/ more friendly than.  §èi víi tÝnh tõ vµ phã tõ dµi ph¶i dïng more/less.  Sau THAN ph¶i lµ ®¹i tõ nh©n x-ng chñ ng÷, kh«ng ®-îc lµ t©n ng÷. C«ng thøc: S+V+ adjective_er adverb_er more + adj/adv less + adj/adv + THAN + noun/ pronoun  Khi so s¸nh mét ng-êi/ mét vËt víi tÊt c¶ nh÷ng ng-êi hoÆc vËt kh¸c ph¶i thªm else sau anything/anybody... Ex: He is smarter than anybody else in the class.  §Ó nhÊn m¹nh so s¸nh, cã thÓ thªm much/far tr-íc so s¸nh, c«ng thøc: S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun Ex: Ex:  Harry’s watch is far more expensive than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh tõ còng cã thÓ dïng ®Ó so s¸nh b»ng hoÆc h¬n kÐm, nh-ng tr-íc khi so s¸nh ph¶i x¸c ®Þnh xem ®ã lµ danh tõ ®Õm ®-îc hay kh«ng ®Õm ®-îc, v× ®»ng tr-íc chóng cã mét sè ®Þnh ng÷ dïng víi 2 lo¹i danh tõ ®ã. C«ng thøc: S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun Ex: He earns as much money as his father. Ex: February has fewer day than March. Ex: Their jobs allow them less freedom than ours does.  *L-u ý (quan träng): §»ng sau as vµ than cña c¸c mÖnh ®Ò so s¸nh cã thÓ lo¹i bá chñ ng÷ nÕu nã trïng hîp víi chñ ng÷ thø nhÊt, ®Æc biÖt lµ khi ®éng tõ sau than vµ as ë d¹ng bÞ ®éng. Lóc nµy than vµ as cßn cã thªm chøc n¨ng cña mét ®¹i tõ quan hÖ thay thÕ. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 14 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh Ex: Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). Ex: Anne is going to join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agree last week).  He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him). *HoÆc c¸c t©n ng÷ còng cã thÓ bÞ lo¹i bá sau c¸c ®éng tõ ë mÖnh ®Ò sau THAN vµ AS: Ex: Don’t lose your passport, as I did last year (Incorrect: as I didit last year). Ex: They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it). Ex: She gets her meet from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go to him). 3. So s¸nh hîp lý  Khi so s¸nh nªn nhí: c¸c môc dïng ®Ó so s¸nh ph¶i t-¬ng ®-¬ng nhau: ng-êi-ng-êi, vËt-vËt.  Bëi vËy môc so s¸nh hîp lý sÏ lµ:  Së h÷u c¸ch Ex: Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (C©u nµy so s¸nh c¸c bøc tranh víi ng-êi chØ dÉn)  Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor's = instructor's drawings)  Dïng thªm that of cho danh tõ sè Ýt: Ex: Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (C©u nµy so s¸nh salary víi secretary)  Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)  Dïng thªm those of cho c¸c danh tõ sè nhiÒu: Ex: Incorrect: Theduties of a policeman are more dangerous than a teacher . (C©u nµy so s¸nh duties víi teacher)  Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of) 4. So s¸nh ®Æc biÖt Adjective or adverb far little much many good well bad badly Comparative farther further less more Superlative farthest furthest least most better best worse worst L-u ý: farther : dïng cho kho¶ng c¸ch further : dïng cho th«ng tin hoÆc mét sè tr-êng hîp trõu t-îng kh¸c Ex: The distance from your house to school is farther than that of mine. Ex: If you want more/further information, please call to the agent. Ex: Next year he will come to the U.S for his further (= more) education 5. So s¸nh ®a béi  T-¬ng ®-¬ng cÊu tróc tiÕng ViÖt: gÊp r-ìi, gÊp hai...  Kh«ng ®-îc sö dông so s¸nh h¬n kÐm mµ sö dông so s¸nh b»ng, khi so s¸nh ph¶i x¸c ®Þnh danh tõ lµ ®Õm ®-îc hay kh«ng ®Õm ®-îc, v× ®»ng tr-íc chóng cã many/much Ex: This encyclopedy costs twice as much as the other one. Ex:Jerome has half as many records now as I had last year. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 15 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh  Ng÷ ph¸p hiÖn ®¹i ngµy nay, ®Æc biÖt lµ ng÷ ph¸p Mü cho phÐp dïng so s¸nh h¬n kÐm ®Õn gÊp 3 lÇn trë lªn, nh-ng ®èi víi gÊp 2 hoÆc 1/2 th× tuyÖt ®èi kh«ng. C¸c lèi nãi: twice that many/twice that much = gÊp ®«i ngÇn Êy... chØ ®-îc dïng trong khÈu ng÷, kh«ng ®-îc dïng ®Ó viÕt. Ex: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number). 6. So s¸nh kÐp  Lµ lo¹i so s¸nh víi cÊu tróc: Cµng... cµng...  C¸c Adj/Adv so s¸nh ph¶i ®øng ë ®Çu c©u, tr-íc chóng ph¶i cã The The + comparative + S + V + the + comparative + S + V Ex: The hotter it is, the more miserable I feel.  NÕu chØ mét vÕ cã Adj/Adv so s¸nh th× vÕ cßn l¹i cã thÓ dïng The more The more + S + V + the + coparative + S + V Ex: The more you study, the smarter you will become.  Sau The more ë vÕ thø nhÊt cã thÓ cã that nh-ng kh«ng nhÊt thiÕt. Ex: The more (that) you study, the smarter you will become.  Trong tr-êng hîp nÕu c¶ hai vÕ ®Òu cã thµnh ng÷ it is th× bá chóng ®i Ex: The shorter (it is), the better (it is).  HoÆc nÕu c¶ hai vÕ ®Òu lµ to be th× bá ®i Ex: The closer to one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).  C¸c thµnh ng÷: all the better (cµng tèt h¬n), all the more (cµng... h¬n), not... any the more... (ch¼ng... h¬n... tÝ nµo), none the more... (ch¼ng chót nµo) dïng ®Ó nhÊn rÊt m¹nh cho c¸c tÝnh tõ hoÆc phã tõ ®-îc ®em ra so s¸nh ®»ng sau. Nã chØ ®-îc dïng víi c¸c tÝnh tõ trõu t-îng: Ex: Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast. (c¸c s¸ng chñ nhËt trêi thËt ®Ñp. T«i l¹i cµng thÝch nh÷ng s¸ng chñ nhËt ®ã h¬n n÷u v× Sue th-êng ghÐ qua ¨n s¸ng.) Ex: He didn’t seem to beany the worse for his experience. (Anh ta cµng kh¸ h¬n lªn v× nh÷ng kinh nghiÖm cña m×nh.) Ex: He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta gi¶i thÝch toµn bé ®iÒu ®ã cÈn thËn nh-ng t«i vÉn kh«ng s¸ng ra chót nµo c¶.)  CÊu tróc nµy tuyÖt ®èi kh«ng dïng cho c¸c tÝnh tõ cô thÓ: Ex: Incorrect: Those pills have made him all the slimmer. 7. CÊu tróc No sooner... than = Võa míi ... th× ®·...  ChØ dïng cho thêi Qu¸ khø vµ thêi HiÖn t¹i, kh«ng dïng cho thêi T-¬ng lai.  No sooner ®øng ë ®Çu mét mÖnh ®Ò, theo sau nã lµ mét trî ®éng tõ ®¶o lªn tr-íc chñ ng÷ ®Ó nhÊn m¹nh, than ®øng ë ®Çu mÖnh ®Ò cßn l¹i: No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V Ex: No sooner had we started out for California than it started to rain. (Past) Mét vÝ dô ë thêi hiÖn t¹i (will ®-îc lÊy sang dïng cho hiÖn t¹i) Ex: No sooner will he arrive than he want to leave.(Present) Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 16 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh  Mét cÊu tróc t-¬ng ®-¬ng cÊu tróc nµy: No sooner ... than ... = Hardly/Scarely ... when Ex: Scarely had they felt in love each other when they got maried. L-u ý: No longer ... = not ... anymore = kh«ng ... n÷a, dïng theo cÊu tróc: S + no longer + Positive Verb 8. So s¸nh gi÷a 2 ng-êi hoÆc 2 vËt  Khi so s¸nh gi÷a 2 ng-êi hoÆc 2 vËt, chØ ®-îc dïng so s¸nh h¬n kÐm, kh«ng ®-îc dïng so s¸nh bËc nhÊt, mÆc dï trong mét sè d¹ng v¨n nãi vµ c¶ v¨n viÕt vÉn chÊp nhËn so s¸nh bËc nhÊt. (Lçi c¬ b¶n).  Tr-íc adj vµ adv so s¸nh ph¶i cã the, trong c©u cã thµnh ng÷ of the two + noun thµnh ng÷ cã thÓ ®øng ®Çu hoÆc cuèi c©u. Ex: Harvey is the smarter of the two boys. Ex: Of the two shirts, this one is the prettier. 8. So s¸nh bËc nhÊt  Dïng khi so s¸nh 3 ng-êi hoÆc 3 vËt trë lªn:  §èi víi tÝnh tõ vµ phã tõ ng¾n dïng ®u«i est.  §èi víi tÝnh tõ vµ phã tõ dµi dïng most hoÆc least.  §»ng tr-íc so s¸nh ph¶i cã the.  Dïng giíi tõ in víi danh tõ sè Ýt. Ex: John is the tallest boy in the family  Dïng giíi tõ of víi danh tõ sè nhiÒu Ex: Deana is the shortest of the three sister  Do ®ã sau thµnh ng÷ One of the + so s¸nh bËc nhÊt + noun ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng noun ph¶i lµ sè nhiÒu, vµ ®éng tõ ph¶i chia ë sè Ýt. Ex: One of the greatest tennis players in the world is Johnson.  Mét sè c¸c tÝnh tõ hoÆc phã tõ mang tÝnh tuyÖt ®èi th× cÊm dïng so s¸nh bËc nhÊt, h¹n chÕ dïng so s¸nh h¬n kÐm, nÕu buéc ph¶i dïng th× bá more: unique/ extreme/ perfect/ supreme/ top/ absolute/Prime/ Primary Ex: His drawings are perfect than mine. preferable to Sb/Sth... = ®-îc -a thÝch h¬n... superior to Sb/Sth... = siªu viÖt h¬n... inferior to Sb/Sth... = h¹ ®¼ng h¬n... IV. ADJECTIVES OF ATTITUDE Chủ điểm ngữ pháp này khá quan trọng trong đề, có thể chiếm 1 đến 2 câu. Các tính từ chỉ thái độ, trang thái của người và vâ ̣t thường bắ t nguồ n từ đô ̣ng từ , rồ i chuyể n thành đô ̣ng từ hiê ̣n tại phân từ (present participle) và quá khứ phân từ (past participle) Hiê ̣n ta ̣i phân từ đóng chức năng chủ đô ̣ng, dành cho chủ thể tạo ra chính thái độ, hành động đó. Ví dụ: this film is boring This book is interesting He is amusing because he makes his students funny. Qúa khứ phân từ đóng chức năng bị động, dành cho người hoặc vật chịu tác động của người hoặc vật khác gây ra. Ví dụ: I feel bored this film because it is very bad. (bô ̣ phim dở đã tác đô ̣ng cái chán vào tôi, khiế n tôi thấ y chán) Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 17 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh I’m very interested in watching this film because it is very funny . (bô ̣ phim đã tác đô ̣ng cái hay vào tôi) Kinh nghiê ̣m: thường thì Ved chỉ người và Ving chỉ vâ ̣t. Nế u thấ y mô ̣t câu mà có them sự giải thích cho hành đô ̣ng đó thì cần chú ý, có thể nó sẽ là câu giải thích cho thái độ chủ hay bị động. Ví dụ: He is amusing because he makes his students funny. (ông ấ y đã chủ đô ̣ng tác đô ̣ng cái vui tính của ông vào học sinh ông. Nên chúng ta dùng Ving cho ông) Bảng tóm tắt: Vpp Passive Persons Adj Ving Active Things, animals V. SUBJECT-VERB AGREEMENT (sƣ ̣ hòa hơ ̣p giƣ̃a đô ̣ng tƣ̀ và chủ ngƣ̃) Sù hßa hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ Trong mét c©u tiÕng Anh, th«ng th-êng th× chñ ng÷ ®øng liÒn ngay víi ®éng tõ vµ quyÕt ®Þnh viÖc chia ®éng tõ nh-ng kh«ng ph¶i lu«n lu«n nh- vËy. 1. C¸c tr-êng hîp Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ  Xen vµo gi÷a lµ mét ng÷ giíi tõ (mét giíi tõ më ®Çu céng c¸c danh tõ theo sau). C¸c ng÷ giíi tõ nµy kh«ng hÒ cã quyÕt ®Þnh g× tíi viÖc chia ®éng tõ, ®éng tõ ph¶i chia theo chñ ng÷ chÝnh.  C¸c thµnh ng÷ ë b¶ng sau cïng víi c¸c danh tõ ®i theo sau nã t¹o nªn hiÖn t-êng ®ång chñ ng÷. Nã sÏ ®øng xen vµo gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ, t¸ch ra khái gi÷a 2 thµnh phÇn ®ã = 2 dÊu ph¶y vµ kh«ng cã ¶nh h-ëng g× ®Õn viÖc chia ®éng tõ. Ex: The actrees, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Together with along with accompanied by as well as  NÕu 2 danh tõ lµm chñ ng÷ nèi víi nhau b»ng and th× ®éng tõ ph¶i chia ng«i thø 3 sè nhiÒu (they)  Nh-ng nÕu 2 ®ång Chñ ng÷ nèi víi nhau b»ng or th× ®éng tõ ph¶i chia theo danh tõ ®øng sau or. NÕu danh tõ ®ã lµ sè Ýt th× ®éng tõ ph¶i chia ng«i thø 3 sè Ýt vµ ng-îc l¹i. Ex: The actress or her manager is going to answer the interview. 2. C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái c¸c ®éng tõ vµ ®¹i tõ ®i theo chóng ë ng«i thø 3 sè Ýt  §ã lµ c¸c danh tõ ë b¶ng sau (cßn gäi lµ c¸c ®¹i tõ phiÕm chØ). any + no + some + singular noun singular noun singular noun anybody nobody somebody anyone no one someone anything nothing something every + singular noun each + singular noun everybody everyone either * everything neither* *Either and neither are singular if thay are not used with or and nor either (1 trong 2) chØ dïng cho 2 ng-êi hoÆc 2 vËt. NÕu 3 ng-êi (vËt) trë lªn ph¶i dïng any. neither (kh«ng mét trong hai) chØ dïng cho 2 ng-êi, 2 vËt. NÕu 3 ng-êi trë lªn dïng not any. Ex: Neither of his chutes opens as he plummets to the ground Ex: Not any of his pens is able to be used. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 18 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh 3. C¸ch sö dông None vµ No  NÕu sau None of the lµ mét danh tõ kh«ng ®Õm ®-îc th× ®éng tõ ph¶i ë ng«i thø 3 sè Ýt. Nh-ng nÕu sau nã lµ mét danh tõ sè nhiÒu th× ®éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒu. none + of the + non-count noun + singular verb none + of the + plural count noun + plural verb Ex: None of the counterfeit money has been found. Ex: None of the students have finished the exam yet.  NÕu sau No lµ mét danh tõ ®Õm ®-îc sè Ýt hoÆc kh«ng ®Õm ®-îc th× ®éng tõ ph¶i ë ng«i thø 3 sè Ýt nh-ng nÕu sau nã lµ mét danh tõ sè nhiÒu th× ®éng tõ ph¶i ë ng«i thø 3 sè nhiÒu no + {singular noun/non-count noun} + singular verb no + plural noun + plural verb Ex: No example is relevant to this case. 4. C¸ch sö dông cÊu tróc either...or (hoÆc...hoÆc) vµ neither...nor (kh«ng...mµ còng kh«ng)  §iÒu cÇn l-u ý nhÊt khi sö dông cÊu tróc nµy lµ ®éng tõ ph¶i chia theo danh tõ ®i sau or hoÆc nor. NÕu danh tõ ®ã lµ sè Ýt th× déng tõ ®ã chia ë ng«i thø 3 sè Ýt vµ ng-îc l¹i. Ex: Ex: Ex: Ex: neither + noun + either nor or + plural noun + plural verb neither either + noun + nor or + singular noun + singular verb Neither John nor his friends are going to the beach today. Either John or his friends are going to the beach today. Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. Either John or Bill is going to the beach today. 5. V-ing lµm chñ ng÷  Khi V-ing dïng lµm chñ ng÷ th× ®éng tõ ph¶i chia ë ng«i thø 3 sè Ýt  Ng-êi ta sÏ dïng V-ing khi muèn diÔn ®¹t 1 hµnh ®éng cô thÓ x¶y ra nhÊt thêi nh-ng khi muèn diÔn ®¹t b¶n chÊt cña sù vËt, sù viÖc th× ph¶i dïng danh tõ Ex: Dieting is very popular today. Ex: Diet is for those who suffer from a cerain disease. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 19 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy Trƣờng THPT Lô ̣c Ninh  §éng tõ nguyªn thÓ còng cã thÓ dïng lµm chñ ng÷ vµ ®éng tõ sau nã sÏ chia ë ng«i thø 3 sè Ýt. Nh-ng ng-êi ta th-êng dïng chñ ng÷ gi¶ it ®Ó më ®Çu c©u. Ex: To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book. 6. C¸c danh tõ tËp thÓ  §ã lµ c¸c danh tõ ë b¶ng sau dïng ®Ó chØ 1 nhãm ng-êi hoÆc 1 tæ chøc nh-ng trªn thùc tÕ chóng lµ nh÷ng danh tõ sè Ýt, do vËy c¸c d¹i tõ vµ ®éng tõ theo sau chóng còng ë ng«i thø 3 sè Ýt. Congress Organization family team Government jury group army majority* committee club class crowd minority public Ex: The committee has met, and it has rejected the proposal.  Tuy nhiªn nÕu ®éng tõ sau nh÷ng danh tõ nµy chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒu th× c©u ®ã ¸m chØ c¸c thµnh viªn trong nhãm ®ang ho¹t ®éng riªng rÏ: Ex: Congress votes for the bill. *(Congress are discussing about the bill. (some agree, some disagree)).  Danh tõ the majority ®-îc dïng tuú theo thµnh phÇn sau nã ®Ó chia ®éng tõ the majority + singular verb the majority of the + plural noun + plural verb Ex: The majority believes that we are in no danger. Ex: The majority of the students believe him to be innocent.  the police/sheep/fish + plural verb Ex: The sheep are breaking away Ex: The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank  a couple + singular verb Ex: A couple is walking on the path  The couple + plural verb Ex: The couple are racing their horses through the meadow.  C¸c côm tõ ë b¶ng sau chØ mét nhãm ®éng vËt hoÆc gia sóc. cho dï sau giíi tõ of lµ danh tõ sè nhiÒu th× ®éng tõ vÉn chia theo ng«i chñ ng÷ chÝnh – ng«i thø 3 sè Ýt. flock of birds, sheep herd of cattle pack of dogs school of fish pride of lions Ex: The flock of birds is circling overhead.  TÊt c¶ c¸c danh tõ tËp thÓ chØ thêi gian, tiÒn b¹c, sè ®o ®Òu ®-îc xem lµ 1 danh tõ sè Ýt. Do ®ã c¸c ®éng tõ vµ ®¹i tõ theo sau chóng ph¶i ë ng«i thø 3 sè Ýt. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - 20 – Lưu ý: Tài liệu này dùng kèm với vở học của học sinh Người biên soa ̣n: Phan Ngọc Huy
- Xem thêm -