Tài liệu Lý luận về công ty cổ phần và thực trạng của nó.

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I. Kh¶o s¸t hÖ thèng qu¶n lý Th viÖn I. Kh¸i qu¸t 1.Môc ®Ých HiÖn nay nhu cÇu nghiªn cøu trong c¸c trung t©m trêng häc lµ rÊt lín. V× vËy c«ng t¸c qu¶n lý th viÖn lµ vÊn ®Ò träng ®iÓm trong viÖc cung cÊp tµi liÖu cho häc sinh, sinh viªn. Nhng ®a phÇn hiÖn nay c¸c th viÖn ®Òu ¸p dông m« h×nh tæ chøc kh«ng hîp lý vµo viÖc qu¶n lý th viÖn cña m×nh. ViÖc ®éc gi¶ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c¸c kh©u tõ viÖc lµm thÎ th viÖn, lùa chän c¸c cuèn s¸ch phï hîp víi nhu cÇu vµ ®Õn viÖc mîn s¸ch ®· lµm cho nhiÒu ngêi kh«ng thÊy ®îc lîi Ých tõ ho¹t ®éng th viÖn. ViÖc th viÖn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c häc viªn tiÕp xóc dÔ dµng c¸c dÞch vô cña m×nh cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ häc tËp cña häc viªn. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Õ ®ã chóng ta cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét m« h×nh tæ chøc th viÖn hîp lý (phô thuéc vµo quy m« cña trong trêng, trong trung t©m). Nhng tríc hÕt chóng ta ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng hiÖn tr¹ng cña trêng. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng HiÖn nay, hÖ thèng th viÖn cña nhiÒu n¬i cßn s¬ sµi trong vÊn ®Ò qu¶n lý( xÐt vÒ mÆt th«ng tin cËp nhËt cho ngêi dïng còng nh thuËn tiÖn cho thñ th trong vÊn ®Ò qu¶n lý) nh÷ng mÆt yÕu thÓ hiÖn râ trong c«ng t¸c cho mîn s¸ch, còng nh c«ng viÖc cña thñ th hiÖn nay mÊt thêi gian vµ ®é chÝnh x¸c kh«ng ®îc ®¶m b¶o: §éc gi¶ (User)  C«ng t¸c mîn s¸ch diÔn ra mét c¸ch thñ c«ng. Ngêi mîn s¸ch ph¶i t×m tµi liÖu b»ng c¸ch tù t×m trong nhiÒu cuèn s¸ch cã t¹i th viÖn. DÉn ®Õn viÖc ®éc gi¶ kh«ng chñ ®éng trong viÖc mîn s¸ch.  §éc gi¶ cha nhËn ®îc c¸c th«ng tin cËp nhËt nhanh nhÊt tõ th viÖn.  MÆc dï nhu cÇu lín nhng viÖc viÕt ý kiÕn ph¶n håi cßn h¹n chÕ. Thñ th:  Thñ th hiÖn t¹i vÉn ph¶i qu¶n lý c«ng viÖc chñ yÕu b»ng giÊy tê vµ nh vËy ®é chÝnh x¸c kh«ng ®îc ®¶m b¶o.  Thèng kª th«ng tin rÊt mÊt thêi gian  Göi th«ng tin ®Õn ngêi sö dông míi chØ cã h×nh thøc b¶ng th«ng b¸o trªn th viÖn. §iÒu nµy cha thùc sù ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi sö dông. 1 Tãm l¹i, nh vËy vai trß vµ vÞ trÝ cña th viÖn cha ®øng ®óng chç cña nã, vÉn cha khuyÕn khÝch ®éc gi¶ trong viÖc t×m tµi liÖu tù nghiªn cøu. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i rÊt nhiÒu trung t©m, nhµ trêng ®ang ®îc trang bÞ c¬ së vËt chÊt vÒ th«ng tin rÊt hiÖn ®¹i m¹ng v¨n phßng ®îc ph¸t triÓn réng r·i vµ chóng nªn kÕt hîp qu¶n lý th viÖn víi hÖ thèng hiÖn cã. Trong ®Ò tµi nµy t«i chØ ®a ra mét gi¶i ph¸p h¹n chÕ phÇn nµo nh÷ng vÊn ®Ò trªn. 3. Nh÷ng h¹n chÕ Do thêi gian cã h¹n vµ do kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ cïng víi kinh nghiÖm lµm dù ¸n cha cã nhiÒu nªn em ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ ch¾c ch¾n sÏ cã rÊt nhiÒu nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc c¸c thÇy c« cïng c¸c b¹n gãp ý cho em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n ®Ò tµi cña m×nh. II. Thu thËp yªu cÇu 1. Môc ®Ých §iÒu quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh tÝnh thµnh c«ng cña mét dù ¸n lµ kÕt qu¶ cña viÖc thu thËp yªu cÇu. V× vËy viÖc thu thËp yªu cÇu nh»m ®Ó ngêi lËp tr×nh n¾m b¾t ®îc kh¸ch hµng yªu cÇu nh÷ng g× cho dù ¸n, ®Ó dùa vµo ®ã ta míi lµm ®îc ch¬ng tr×nh. 2. Thu thËp yªu cÇu Yªu cÇu chung: Stt 1 2 3 4 Yªu cÇu TiÕn ®é: 1 th¸ng §¸p øng Ghi chó Yªu cÇu kü thuËt: Stt 1 2 3 4 Yªu cÇu Ng«n ng÷ lËp tr×nh:VB.Net C¬ së d÷ liÖu:SQL server 2000 Yªu cÇu chÊt lîng: 2 §¸p øng Ghi chó Stt 1 Yªu cÇu §¸p øng Ch¬ng tr×nh ph¶i dÔ sö dông, c¸c form thiÕt kÕ ®Ñp phï hîp víi th viÖn Ghi chó Yªu cÇu Ch¬ng tr×nh gåm c¸c Form: Form chÝnh, Form ®éc gi¶, Form s¸ch, Form kho,… Ghi chó 2 Yªu cÇu néi dung chi tiÕt: Stt 1 2 3 4 3 §¸p øng 3. Ch¬ng II. Ph©n tÝch hÖ thèng 2.1 Môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch chøc n¨ng cña hÖ thèng Ph©n tÝch lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ qu¶n trÞ trong m¸y tÝnh. Kh«ng thÓ ®a tin häc ho¸ trong qu¸ tr×nh qu¶n lý mµ kh«ng qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch. HiÖu qu¶ mang l¹i cña hÖ thèng lµ ®é s©u cña qu¸ tr×nh ban ®Çu. Môc ®Ých cña nã lµ x¸c ®Þnh xem bé phËn nµo cña hÖ thèng nªn xö lý b»ng m¸y tÝnh bé phËn nµo do con ngêi thùc hiÖn. Tæng quan vÒ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý ë trªn ta thÊy r»ng qu¶n lý th viÖn khi cha sö dông b»ng m¸y tÝnh, c¸c c«ng viÖc nh thªm bít s¸ch, lu tr÷ th«ng tin vÒ s¸ch b¸o ®Òu do con ngêi lµm, nªn mäi c«ng viÖc nh t×m kiÕm, cËp nhËt rÊt khã kh¨n vµ chËm ch¹p v× sè lîng s¸ch b¸o qu¸ nhiÒu. V× vËy ®Ó t¨ng hiÖu qu¶, gi¶m nhÑ c«ng søc vµ tiÕt kiÖm thêi gian th× tin häc ho¸ vµo hÖ thèng th viÖn lµ rÊt cÇn thiÕt. H¬n n÷a viÖc t×m kiÕm, söa, huû,thªm,bít theo mét yªu cÇu nµo ®ã sÏ ®îc thùc hiÖn hoµn toµn trªn m¸y tÝnh, gióp cho viÖc qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cao cã tÝnh mÒm dÎo vµ tiÖn lîi. Muèn nh vËy th× tríc hÕt ta ph¶i cã phÇn ph©n tÝch thËt tèt. 4 2.2 BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Qu¶n lý th viÖn CËp nhËt Mîn tr¶ T×m kiÕm B¸o c¸o thèng kª CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu Mîn s¸ch T×m kiÕm tµi liÖu Thèng kª lît tµi liÖu lu hµnh CËp nhËt th«ng tin vÒ ®éc gi¶ Tr¶ s¸ch T×m kiÕm ®éc gi¶ Thèng kª tµi liÖu trong Th viÖn CËp nhËt th«ng tin kho s¸ch Xö lý ph¹t T×m kiÕm TT mîn tr¶ Thèng kª lît ®éc gi¶ CËp nhËt th«ng tin thñ th B¸o qu¸ h¹n CËp nhËt th«ng tin nhµ XB BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 5 2.3 PhÇn ®Æc t¶ chøc n¨ng + Chøc n¨ng cËp nhËt th«ng tin CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu Chøc n¨ng cËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu cã nhiÖm vô cËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu bao gåm: lo¹i s¸ch, tªn t¸c gi¶, m· nhµ s¶n xuÊt, n¨m xuÊt b¶n, sè trang, kÝch cì, tªn kho s¸ch, m· s¸ch, sè ®¨ng ký, ng«n ng÷, thÓ lo¹i s¸ch b¸o hay t¹p chÝ. CËp nhËt tµi liÖu cã hai lo¹i: CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu ®· cã trong th viÖn th× ta chØ cÇn cËp nhËt th«ng tin vÒ sè ®¨ng ký. CËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu cha cã trong th viÖn th× ta ph¶i cËp nhËt toµn bé th«ng tin vÒ tµi liÖu Trong cËp nhËt th«ng tin vÒ tµi liÖu cã c¸c chøc n¨ng: Show, Insert, Delete, Edit. Show: Input: Chän tµi liÖu cÇn xem Process: LÊy th«ng tin vÒ tµi liÖu tõ CSDL Output: HiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn xem Insert: Input: NhËp vµo c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn thªm Process: Bé sö lý sÏ nhËp c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu vµo c¬ së d÷ liÖu Output: HiÖn ra th«ng b¸o lµ tµi liÖu ®· ®îc thªm thµnh c«ng Delete: Input: Chän tªn tµi liÖu cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn xo¸ tõ CSDL Output: HiÖn ra b¶ng th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng Edit: Input: Chän th«ng tin vÒ tµi liÖu cÇn söa Process: Bé xö lý sÏ söa c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu tõ CSDL Output: HiÖn ra b¶ng th«ng b¸o tµi liÖu ®· ®îc söa thµnh c«ng - CËp nhËt th«ng tin vÒ ®éc gi¶ Chøc n¨ng cËp nhËt ®éc gi¶ cã nhiÖm vô cËp nhËt vÒ ®éc gi¶ mîn s¸ch bao gåm: Sè thÎ, tªn ®éc gi¶, chøc vô, ®Þa chØ, tr×nh ®é, giíi tÝnh, n¨m sinh, chç ë hiÖn t¹i, sè CMTND, ngµy lµm thÎ, h¹n thÎ. 6 Trong cËp nhËt th«ng tin vÒ ®éc gi¶ còng cã c¸c chøc n¨ng: Show, Insert, Delete, Edit Show: Khi thñ th vµ ban qu¶n lý muèn xem c¸c th«ng tin vª ®éc gi¶ nh: líp, khoa, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i, sè thÎ, h¹n thÎ,… Input: Tªn ®éc gi¶ cÇn xem Process: LÊy th«ng tin tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ra mµn h×nh Insert: Khi ban qu¶n lý muèn thªm vµo trong CSDL c¸c ®éc gi¶ míi Input: NhËp vµo c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ cÇn thªm Process: Bé xö lý sÏ kiÓm tra xem ®éc gi¶ ®ã ®· cã trong CSDL cha nÕu cha cã th× thªm vµo CSDL HiÓn thÞ th«ng b¸o ®éc gi¶ ®· ®îc thªm Output: Delete: Input: Chän tªn ®éc gi¶ cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ra khái CSDL Output: Th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng Edit: Input: Chon tªn ®éc gi¶ cÇn söa Process: Bé xö lý sÏ söa th«ng tin ®éc gi¶ tõ CSDL Output: Th«ng b¸o söa thµnh c«ng CËp nhËt kho s¸ch: Cho phÐp ban qu¶n lý th viÖn vµ thñ th cËp nhËt ®Ó sè lîng s¸ch hay vÞ trÝ s¸ch trong kho. Víi c¸c chøc n¨ng: Insert, Delete,Edit Insert: Input: NhËp vµo c¸c th«ng tin cÇn thªm Process: Bé sö lý sÏ thªm c¸c th«ng tin cÇn thªm vµo CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o thªm thµnh c«ng Delete: Input: Chän th«ng tin cÇn xo¸ Process: Xo¸ th«ng tin ®· chän tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng 7 Edit: Input: Chän th«ng tin cÇn söa Process: Bé xö lý sÏ söa th«ng tin tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o söa thµnh c«ng CËp nhËt th«ng tin vÒ thñ th: Cho phÐp cËp nhËt toµn bé th«ng tin vÒ thñ th trong th viÖn. Víi c¸c chøc n¨ng: Insert, Delete, Edit Insert: Input: Chän thñ th cÇn thªm Process: Bé xö lý thªm vµo c¸c th«ng tin cña thñ th vµo trong CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o thªm thµnh c«ng Delete: Input: Process: Output: Chän tªn thñ th cÇn xo¸ C¸c th«ng tin vÒ tªn thñ th ®· chän ®îc xo¸ tõ CSDL HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng Edit: Input: Chän thñ th cÇn söa Process: C¸c th«ng tin vÒ thñ th ®· chän sÏ ®îc söa tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o söa thµnh c«ng CËp nhËt th«ng tin vÒ nhµ XuÊt B¶n : Cho phÐp cËp nhËt toµn bé th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n nh tªn nhµ xuÊt b¶n, m· nhµ xuÊt b¶n, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i. Víi c¸c chøc n¨ng Insert, Delete, Edit Insert: Input: Chän tªn nhµ xuÊt b¶n cÇn thªm Process: Bé xö lý sÏ thªm c¸c th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n vµo CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o thªm thµnh c«ng Delete: Input: Chän tªn nhµ xuÊt b¶n cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n cÇn xo¸ tõ trong CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng 8 Edit: Input: Chän tªn nhµ xuÊt b¶n cÇn söa Process: Th«ng tin vÒ nhµ xuÊt b¶n sÏ ®îc söa tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o söa thµnh c«ng + Mîn - tr¶ s¸ch Mîn s¸ch: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô cho ®éc gi¶ mîn s¸ch do ®ã cÇn ph¶i cËp nhËt vµ thèng kª toµn bé nh÷ng yªu c©u vÒ s¸ch mµ ®éc gi¶ cÇn mîn. Víi c¸c chøc n¨ng Insert, Delete Insert: Input: Tªn ®éc gi¶ vµ yªu cÇu cña ®éc gi¶ Process: Bé xö lý sÏ kiÓm tra tªn ®éc gi¶ vµ nhËp c¸c th«ng tin vÒ yªu cÇu cña ®éc gi¶ vµo CSDL Output: . NÕu ®éc gi¶ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®îc mîn( cã thÎ, thÎ cßn han sö dông…) th× kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ b¶ng th«ng b¸o thªm thµnh c«ng . NÕu kh«ng tho¶ m·n th× sÏ tr¶ vÒ b¶ng th«ng b¸o: kh«ng hîp lÖ Delete: Input: Chän th«ngtin cÇn xo¸ Process: Bé xö lý sÏ xo¸ c¸c th«ng tin tõ CSDL Output: HiÓn thÞ th«ng b¸o xo¸ thµnh c«ng Tr¶ s¸ch: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thu thËp l¹i s¸ch ®· cho ®éc gi¶ mîn, do ®ã cÇn ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ®· tr¶ s¸ch nh: ngµy tr¶, t×nh tr¹ng tr¶… Xö lý ph¹t: Mçi thÎ sÏ cã thîi h¹n sö dông theo quy ®Þnh cña th viÖn, ®èi víi mçi trêng hîp mîn s¸ch qu¸ h¹n hay lµm h hang s¸ch th× sÏ bÞ ph¹t theo quy ®Þnh cña th viÖn. B¸o qu¸ h¹n: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô b¸o cho ®éc gi¶ biÕt khi thÎ cña b¹n ®äc hÕt h¹n hay b¹n ®äc mîn s¸ch qu¸ h¹n. + Chøc n¨ng t×m kiÕm Chøc n¨ng t×m kiÕm tµi liÖu: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô t×m kiÕm th«ng tin phôc vô b¹n ®äc, khi b¹n ®äc cã phiÕu ®¨ng ký mîn s¸ch, nh©n viªn qu¶n lý sÏ thu thËp yªu cÇu vµo m¸y tÝnh, m¸y tÝnh sÏ tiÕn hµnh t×m kiÕm. M¸y tÝnh sÏ th«ng b¸o xem cßn bao nhiªu cuèn, ký hiÖu t¸c gi¶, tªn s¸ch sè ®¨ng ký. 9 Search: Input: Tµi liÖu cÇn t×m kiÕm Process: Bé xö lý sÏ t×m tµi liÖu tõ trong CSDL Output: KÕt qu¶ cña viÖc t×m kiÕm B¹n ®äc còng cã thÓ t×m th«ng tin vÒ s¸ch b»ng m¸y tÝnh dµnh cho ®éc gi¶. - Chøc n¨ng t×m kiÕm ®éc gi¶: Khi thñ th hay ban qu¶n lý th viÖn muèn t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ nh: líp, khoa, ®Þa chØ, h¹n thÎ,…®Ó qu¶n lý. Search : Input: Tªn ®éc gi¶ cÇn t×m kiÕm Process: LÊy c¸c th«ng tin vÒ ®éc gi¶ ®ã tõ trong CSDL Output: §a ra c¸c th«ng tin cÇn t×m kiÕm T×m kiÕm th«ng tin mîn tr¶: cho biÕt c¸c th«ng tin vÒ s¸ch trong qu¸ tr×nh mîn tr¶ cña b¹n ®äc nh: t×nh tr¹ng mîn, t×nh tr¹ng tr¶, ngµy mîn, ngµy tr¶. §ång thêi cho biÕt c¸c th«ng tin cña thñ th trùc tiÕp cho ®éc gi¶ mîn – tr¶ s¸ch. Search: Input: Process: Output: + Chøc n¨ng b¸o c¸o thèng kª Thèng kª tæng sè s¸ch cã trong th viÖn: chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thèng kª xem th viÖn cã tæng sè s¸ch cã trong kho, sè s¸ch ®éc gi¶ gi÷, s¸ch ®ang söa ch÷a vµ ®ãng b×a… Thèng kª s¸ch vµ b¸o trÝ lu hµnh: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thèng kª xem cã bao nhiªu s¸ch vµ b¸o trÝ ®îc lu hµnh trong mét n¨m, hoÆc mét kú. Thèng kª lît ®éc gi¶: Chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô thèng kª xem mét kú cã bao nhiªu lît ®éc gi¶ ®Õn th viÖn trong mét n¨m hoÆc mét kú. 10 2. 4 BiÓu ®å luång d÷ liÖu a) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh Møc khung c¶nh t¬ng øng víi møc 0 cña biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng, ta coi c¶ hÖ thèng lµ mét chøcn¨ng duy nhÊt. BiÓu ®å nµy sÏ x©y dung tÊt c¶ c¸c t¸c nh©n cña hÖ thèng. Mäi th«ng tin cña hÖ thèng ®a ra bªn ngoµi lµ th«ng tin ®Çu ra. NhiÖm vô cña hÖ thèng lµ ph¶i lu tr÷, xö lý vµ biÕn ®æi c¸c th«ng tin tõ ®Çu vµo thµnh kÕt qu¶ ®Çu ra. C¸c t¸c nh©n giao tiÕp víi qu¶n lý th viÖn gåm: ®éc gi¶, s¸ch vµ b¸o chÝ, phßng nghiÖp vô, sæ mîn s¸ch, phiÕu ®¨ng ký, sè ®¨ng ký ®éc gi¶, nhËt ký th viÖn… §éc gi¶ HÖ thèng qu¶n lý th viÖn Thñ th Ban qu¶n lý th viÖn BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh. 11 Yªu cÇu lµm thÎ Thñ th KÕt qu¶ Ban qu¶n lý th viÖn KÕt qu¶ Yªu cÇu KÕt qu¶ DL hÖ thèng b) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh §éc gi¶ Th«ng tin vµo-ra Yªu cÇu T×m kiÕm th«ng tin KÕt qu¶ Thèng kª Yªu cÇu TT mîn tr¶ §éc gi¶ T.T s¸ch TT s¸ch ®ang m¬n Kho s¸ch KÕt qu¶ Nhµ XB TT mîn tr¶ S¸ch Thñ th Mîn tr¶ s¸ch S¸ch Ban qu¶n lý th viÖn BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Thñ th 12 Thñ th KÕt qu¶ mîn tr¶ CËp nhËt th«ng tin Yªu cÇu mîn tr¶ TT thñ th ThÎ th viÖn §¬n xin lµm thÎ c) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh + Chøc n¨ng cËp nhËt §éc gi¶ CËp nhËt TT ®éc gi¶ Ban qu¶n lý th viÖn §éc gi¶ CËp nhËt TT thñ th Thñ th CËp nhËt TT NXB Nhµ XB CËp nhËt TT tµi liÖu Tµi liÖu CËp nhËt TT kho s¸ch Kho s¸ch 13 + Chøc n¨ng mîn tr¶ TTmîn tr¶ s¸ch Xö lý TT ®éc gi¶ tr¶ s¸ch Y/c cña ®éc gi¶ Thñ th §éc gi¶ Xö lý TT khi ®éc gi¶ tr¶ s¸ch TT tr¶ s¸ch Tr¶ s¸ch Mîn s¸ch Thñ th §éc gi¶ S¸ch §éc gi¶ TTmîn tr¶ TT tr¶ kh«ng ®óng quy ®Þnh Xö lý ph¹t B¸o qu¸ h¹n PhiÕu ph¹t §éc gi¶ Thñ th §éc gi¶ 14 Yªu cÇu t×m kiÕm TT ®éc gi¶ Yªu cÇu t×m kiÕm TT mîn tr¶ Thñ th T×m kiÕm s¸ch T×m kiÕm TTmîn tr¶ KÕt qu¶ t×m kiÕm KÕt qu¶ t×m kiÕm KÕt qu¶ t×m kiÕm Yªu cÇu t×m kiÕm TT s¸ch Yªu cÇu t×m kiÕm TT s¸ch + Chøc n¨ng t×m kiÕm T×m kiÕm ®éc gi¶ KÕt qu¶ t×m kiÕm §éc gi¶ BiÓu ®åS¸ch luång d÷ liÖu møc ®Ønh TTmdíi în tr¶ PhÇn chøc n¨ng t×m kiÕm 15 §éc gi¶ + Ph©n r· chøc n¨ng t×m kiÕm s¸ch NhËp m· s¸ch KÕt qu¶ TK NhËp tªn s¸ch Thñ th KÕt qu¶ t×m kiÕm T×m kiÕm theo m· s¸ch T×m kiÕm theo tªn s¸ch S¸ch §éc gi¶ T×m kiÕm theo DKCB S¸ch S¸ch T×m kiÕm theo NXB T×m kiÕm theo n¨m XB S¸ch Thñ th S¸ch 16 + Chøc n¨ng b¸o c¸o thèng kª Ban qu¶n lý th viÖn Thèng kª tµi liÖu Tµi liÖu TK ®éc gi¶ vµ lît ®éc gi¶ Sè ®¨ng ký tæng qu¸t §éc gi¶ TK tµi liÖu l u hµnh PhiÕu ®¨ng ký BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh PhÇn b¸o c¸o thèng kª. 17 TµiliÖu 2.5 C¸c thùc thÓ quan hÖ 2.5.1 C¸c b¶ng thùc thÓ B¶ng Kho s¸ch +Thuéc tÝnh: M· kho Tªn kho Ghi chó + Kho¸ chÝnh: Lµ thuéc tÝnh “m· kho” B¶ng s¸ch +Thuéc tÝnh: M· s¸ch Tªn s¸ch Tªn t¸c gi¶ M«n lo¹i M· nhµ XB Tªn nhµ XB Gi¸ tiÒn Sè lîng Ng«n ng÷ KÝch cì Sè trang M· kho +Kho¸ chÝnh: Lµ thuéc tÝnh “M· s¸ch” B¶ng nhµ XB + C¸c thuéc tÝnh: Tªn nhµ XB M· nhµ XB §Þa chØ §iÖn tho¹i + Kho¸ chÝnh lµ thuéc tÝnh”M· nhµ XB” 18 - B¶ng ®éc gi¶ + C¸c thuéc tÝnh: Sè thÎ Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Tr×nh ®é NghÒ nghiÖp N¬i lµm viÖc Chç ë hiÖn t¹i Sè CMTND N¬i cÊp Ngµy cÊp ¶nh Ngµy cÊp thÎ H¹n dïng thÎ + Kho¸ chÝnh: Lµ “sè thΔ B¶ng mîn tr¶ + Thuéc tÝnh: Sè thø tù Sè thÎ Ngµy mîn Ngµy tr¶ Ngµy ph¶i tr¶ T×nh tr¹ng mîn T×nh tr¹ng tr¶ M· s¸ch M· thñ th + Kho¸ chÝnh lµ “ sè thø tù “ B¶ng thñ th + Thuéc tÝnh: 19 M· thñ th Tªn thñ th §Þa chØ QuyÒn MËt khÈu + Kho¸ chÝnh lµ : “M· thñ th” B¶ng ®¨ng ký c¸ bÞªt + Thuéc tÝnh: M· s¸ch Sè ®¨ng ký Ngµy vµo sæ M· kho + Kho¸ chÝnh: Lµ thuéc tÝnh” sè ®¨ng ký” 2.5.2 X¸c ®Þnh kiÓu liªn kÕt Thñ th §éc gi¶ Nhµ xuÊt b¶n Mîn tr¶ S¸ch §¨ng ký c¸ biÖt 20 Kho s¸ch
- Xem thêm -