Tài liệu Lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp cách mạng việt nam hiện nay

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long MôC LôC PhÇn I: Tæng quan vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi vµ Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ...........................................................7 1.1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi...................................................7 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi - Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ..............................................................................................................9 1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ.............................................10 1.3.1.S¬ ®å c¬ cÊu.........................................................................................10 1.3.2. M¹ng líi ho¹t ®éng.............................................................................10 1.3.3.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban..............................................11 PhÇn Ii: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña CHI NH¸nh ng©n hµng tmcp qu©n ®éi ®iÖn biªn phñ.....................................13 2.1. C¸c nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu cña Chi nh¸nh ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi §iÖn Biªn Phñ...................................................................................................13 2.1.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn.....................................................................13 2.1.2. Ho¹t ®éng cho vay..............................................................................13 2.1.3. §Çu t...................................................................................................13 2.1.4. B¶o l·nh..............................................................................................14 2.1.5. Cung øng dÞch vô thanh to¸n...............................................................14 2.1.6. DÞch vô thÎ..........................................................................................14 2.1.7. DÞch vô kh¸c.......................................................................................14 2.2. Quy tr×nh tÝn dông ®èi víi Doanh nghiÖp, c¸ nh©n cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ.................................................................................................................... 14 2.3. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ trong n¨m 2006 – 2008.................................................16 2.3.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn.....................................................................16 2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn.......................................................................18 2.3. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n.................................................................21 2.4. T×nh h×nh lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch lao ®éng..........................................22 2.4.1. T×nh h×nh ngêi lao ®éng......................................................................22 2.4.2. ChÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng............................................22 2.5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ.........................................................................................23 2.5.1. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng...............................................................23 2.5.2. §Æc ®iÓm cña cho vay tiªu dïng.........................................................24 2.5.3.Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi §iÖn Biªn Phñ...............................................................................................25 2.5.4. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i MB..................................30 2.5.5. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n............................................................33 2.6. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ........................................................................................................................ 35 2.6.1. X©y dùng chiÕn lîc marketing ng©n hµng..........................................35 2.6.1.1. Phßng qu¶n lý kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh cÇn x©y dùng mét chiÕn lîc kh¸ch hµng l©u dµi........................................................................................36 2.6.1.2. §Èy m¹nh chÝnh s¸ch giao tiÕp – khuyÕch tr¬ng............................37 2.6.2. Më réng m¹ng líi cña Ng©n hµng.......................................................39 2.6.3. Kh«ng ngõng ph¸t triÓn c«ng nghÖ Ng©n hµng...................................39 2.6.4. N©ng cao sè lîng còng nh chÊt lîng nguån nh©n lùc..........................40 2.6.5. Mét sè kiÕn nghÞ.................................................................................42 2.6.5.1. KiÕn nghÞ ®èi víi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc..............................42 2.6.5.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc.............................................43 PhÇn iii: MéT Sè NHËN XÐT Vµ KÕT LUËN..........................................45 Lª Hång Quang – A10086 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long 3.1. NhËn xÐt vÒ m«i trêng kinh doanh............................................................45 3.2. Nh÷ng u ®iÓm, nhîc ®iÓm vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc..............................46 3.2.1. ¦u ®iÓm:.............................................................................................46 3.2.2. Nhîc ®iÓm:..........................................................................................46 3.2.3 BiÖn ph¸p kh¾c phôc:...........................................................................47 3.3. §Þnh híng ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ trong thêi gian tíi......47 LêI KÕT..............................................................................................................48 Lª Hång Quang – A10086 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long Lêi Më §Çu Toµn cÇu hãa vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ang lµ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn chñ yÕu cña quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i. Toµn cÇu ho¸ nãi chung vµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ - th¬ng m¹i quèc tÕ nãi riªng ®îc cho r»ng lµ mét xu thÕ tÊt yÕu, dï quèc gia ®ã ®ang ë bËc thang ph¸t triÓn nµo. NhËn ®îc xu thÕ kh¸ch quan nµy, ViÖt Nam ®· coi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña qu¸ tr×nh ®æi míi. Th«ng qua viÖc chñ ®éng héi nhËp vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ thÕ giíi, trong nh÷ng n¨m qua ViÖt Nam ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ: tèc ®é GDP t¨ng trëng, thu hót ®Çu t níc ngoµi ngµy cµng lín, t×nh tr¹ng thÊt ngiÖp gi¶m râ rÖt, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn… ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng cña ngµnh Ng©n hµng ph¸t triÓn kh¸ m¹nh. Tuy nhiªn, song song víi thêi kú t¨ng trëng m¹nh mÏ ®ã chóng ta kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn giai ®o¹n khã kh¨n do ¶nh hëng tõ nÒn kinh tÕ tµi chÝnh quèc tÕ mµ ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u ¸ n¨m 1997 vµ míi ®©y nhÊt lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi n¨m 2008 ®· lµm cho ngµnh Ng©n hµng thÕ giíi nãi chung vµ ngµnh Ng©n hµng ViÖt Nam nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ trë ng¹i. Nhng trong bèi c¶nh ®ã, Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Qu©n §éi (viÕt t¾t lµ Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi) ®· cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n, cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp víi thÞ trêng. V× vËy 15 n¨m qua, Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi lu«n v÷ng vµng ë top 5 ng©n hµng cã møc lîi nhuËn tríc thuÕ cao nhÊt trong toµn hÖ thèng ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇnViÖt Nam. Chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi 28A §iÖn Biªn Phñ lµ mét chi nh¸nh míi ®îc thµnh lËp n¨m 2005. MÆc dï cßn kh¸ non trÎ trong hÖ thèng ng©n hµng ë ViÖt Nam nhng Chi nh¸nh ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ vµ tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trong toµn ngµnh Ng©n hµng. Sau mét thêi gian tham gia thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi 28A §iÖn Biªn Phñ, em ®· cã c¬ héi ®îc tiÕp cËn, t×m hiÓu kh¸ kü vÒ nghiÖp vô còng nh quy tr×nh tÝn dông cña Ng©n hµng. Vµ trong b¶n b¸o c¸o nµy em xin phÐp ®îc tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu m×nh ®îc biÕt sau thêi gian thùc tËp t¹i ®©y. B»ng kiÕn thøc ®îc trang bÞ trong trêng §¹i häc kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t×m hiÓu thùc tÕ t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi – §iÖn Biªn Phñ, em ®· quyÕt ®Þnh lÊy viÖc ph©n tÝch vÒ “thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng” t¹i chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ lµm ®Þnh híng chÝnh cho B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Qua ®©y, em còng xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù chØ b¶o, gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ trong Chi nh¸nh ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¶n B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Lª Hång Quang – A10086 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long Vµ em còng rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gãp ý cña thÇy c«, c¸c anh chÞ ®Ó b¶n b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Néi dung b¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn 1: Tæng quan vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi vµ Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi – Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ PhÇn 3: Mét sè nhËn xÐt vµ kÕt luËn PhÇn I Tæng quan vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi vµ Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ 1.1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi Vµi nÐt vÒ Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi vµ Chi Nh¸nh §iÖn Biªn Phñ - Tªn Ng©n hµng: Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Qu©n §éi - Tªn giao dÞch quèc tÕ: Military Bank (viÕt t¾t MB) Lª Hång Quang – A10086 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long - Trô së chÝnh: Sè 3 ®êng LiÔu Giai, Ba §×nh, Hµ Néi - H×nh thøc së h÷u: Lo¹i h×nh Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn - Ngµy thµnh lËp Ng©n hµng: ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 1994 - §Þa chØ Chi nh¸nh: Sè 28A §iÖn Biªn Phñ, Ba §×nh, Hµ Néi - Ngµy thµnh lËp Chi nh¸nh: th¸ng 6 n¨m 2005 Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 00374/GP-UB ngµy 30/12/1993 cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ ho¹t ®éng theo GiÊy phÐp sè 0054/NH-GP ngµy 14/9/1994 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam víi thêi gian ho¹t ®éng lµ 50 n¨m. Ngµy 4/11/1994 Ng©n hµng chÝnh thøc ®îc thµnh lËp víi tªn ®Çy ®ñ lµ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Military Bank (MB). HiÖn nay Ng©n hµng cã trô së chÝnh t¹i sè 3 LiÔu Giai, Ba §×nh, Hµ Néi. VÒ vèn ®iÒu lÖ: Ngµy 24/10/2008, Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh thµnh phè Hµ Néi ®· cã v¨n b¶n sè 575/NHNN – HAN7 chÊp thuËn viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ n¨m 2008 cña MB tõ 2363,76 tû ®ång lªn 3400 tû ®ång trong ®ã bao gåm viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ chuyÓn ®æi 220 tû ®ång mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh n¨m 2006 thµnh cæ phiÕu. VÒ nh©n sù: TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2007 toµn hÖ thèng MB cã 1885 nh©n viªn, ®Õn 2008 lµ gÇn 3000 nh©n viªn. VÒ c¬ cÊu theo tr×nh ®é, trªn 90% nh©n viªn cña MB cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc ®îc tuyÓn dông vµo ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. Gi÷ v÷ng ph¬ng ch©m ho¹t ®éng “V÷NG VµNG – TIN CËY”, qua 14 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c vµ trë thµnh mét ®Þa chØ tin cËy vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Víi môc tiªu kinh doanh an toµn, tu©n thñ, tiÖm cËn víi th«ng lÖ quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh – ng©n hµng ®· t¹o cho Military Bank mét sù æn ®Þnh, ho¹t ®éng minh b¹ch, hiÖu qu¶ vµ liªn tôc t¨ng trëng, ®iÒu nµy lu«n ®îc c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c ®èi t¸c còng nh kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao. Víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng, Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi liªn tôc ®îc Ng©n hµng Nhµ níc xÕp h¹ng A vµ trao tÆng nhiÒu b»ng khen cho nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c; nhiÒu n¨m liÒn nhËn ®îc c¸c gi¶i thëng thanh to¸n quèc tÕ do c¸c ng©n hµng uy tÝn quèc tÕ trao tÆng nh HSBC, Standard Chartered Bank, UBOC; ®îc ngêi tiªu dïng b×nh chän lµ Th¬ng hiÖu m¹nh liªn tôc trong hai n¨m liÒn 2005 vµ 2006; ®¹t cóp vµng Top ten th¬ng hiÖu ViÖt ngµnh Ng©n hµng – Tµi chÝnh n¨m 2006 vµ nhiÒu gi¶i thëng cã uy tÝn, gi¸ trÞ kh¸c. Military Bank ®ang ph¸t triÓn trë thµnh ng©n hµng ®a n¨ng víi viÖc thµnh lËp c¸c c«ng ty nh C«ng ty Chøng kho¸n Th¨ng Long, C«ng ty Qu¶n lý quü ®Çu t Hµ Néi, tham gia gãp vèn ®Çu t c¸c c«ng ty trùc thuéc ®· ho¹t ®éng hiÖu qu¶, cã lîi nhuËn vµ Lª Hång Quang – A10086 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long t¹o lËp ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng. C«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ gi¶m thiÓu rñi ro kh«ng chØ cho Ng©n hµng mµ cho c¶ kh¸ch hµng. Military Bank lu«n ®¶m b¶o tû lÖ an toµn theo tiªu chuÈn quèc tÕ vµ tû lÖ nî xÊu ë møc hîp lý. KÕ thõa b¶n lÜnh vµ ®¹o ®øc cña ngêi lÝnh, mçi nh©n viªn thuéc ®¹i gia ®×nh Ng©n hµng Qu©n ®éi ®ang quyÕt t©m vµ ®ång lßng híng tíi môc tiªu ph¸t triÓn ng©n hµng trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng TMCP hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, trë thµnh mét ®èi t¸c tin cËy, an toµn vµ trung thùc, ®em l¹i lîi Ých tèi ®a cho kh¸ch hµng th«ng qua viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng tiÖn Ých vµ u viÖt, cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng, lu«n c¶i tiÕn phï hîp theo xu thÕ thÞ trêng vµ yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi - Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ. §øng tríc nhu cÇu ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ vµ c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ, c¸c ng©n hµng kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng kinh doanh c¶ vÒ quy m« vµ n¨ng lùc tµi chÝnh. Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã b»ng viÖc thµnh lËp c¸c chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch réng kh¾p c¶ níc nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ. Th¸ng 6 n¨m 2005, Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ®îc t¸ch ra thµnh lËp chi nh¸nh cÊp I t¹i 28A §iÖn Biªn Phñ, tríc ®©y lµ Héi së chÝnh cña Ng©n hµng. Sau thêi ®iÓm t¸ch lËp chi nh¸nh, MB chuyÓn Héi së chÝnh vÒ toµ nhµ sè 3 LiÔu Giai, Hµ Néi. Do vËy, Chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi §iÖn Biªn Phñ ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ngay t¹i n¬i nµy. Th¸ng 6 n¨m 2005, Chi nh¸nh chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi. Tõ ®ã ®Õn nay, Chi nh¸nh ho¹t ®éng víi t c¸ch lµ mét c¬ së h¹ch to¸n ®éc lËp vµ lu«n nç lùc ph¸t triÓn nh»m qu¶ng b¸ vµ n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng. Tæng sè c¸n bé cña Chi nh¸nh ban ®Çu chØ cã 16 ngêi ®îc vµo biªn chÕ bao gåm Ban gi¸m ®èc (3 ngêi), Phßng tÝn dông (4 ngêi), Phßng nguån vèn (4 ngêi), Phßng KÕ to¸n (5 ngêi). Nguån vèn ban ®Çu chØ cã h¬n 15 tû ®ång. Tuy nhiªn, víi sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn, sù chØ ®¹o kÞp thêi cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi, Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ ngay trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp. Víi ®éi ngò nh©n viªn ®îc ®iÒu hµnh bëi bé m¸y qu¶n trÞ cã chÊt lîng cao, hiÓu biÕt s©u réng vÒ c¸c lÜnh vùc vµ cã tÇm nh×n bao qu¸t, chiÕn lîc kÕt qu¶ lµ trong giai ®o¹n 2005 - 2008, Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ xuÊt s¾c nhÊt trong hÖ thèng Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi nãi riªng vµ toµn hÖ thèng ng©n hµng TMCP nãi chung. H¬n thÕ n÷a, Chi nh¸nh ®· dµnh ®îc sù tin cËy cña kh¸ch hµng vµ thùc sù kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng. Lª Hång Quang – A10086 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long 1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ 1.3.1.S¬ ®å c¬ cÊu Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc 1 Phßng hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n Phßng kiÓm so¸t néi bé Phã Gi¸m ®èc 2 Phßng kho quü Phßng tæ chøc c¸n bé Phßng tÝn dông Phßng CNTT Phã Gi¸m ®èc 3 Phßng thÈm ®Þnh Phßng KD ngo¹i tÖ vµ TTQT Phßng nguån vèn Tæ nghiÖp vô thÎ 1.3.2. M¹ng líi ho¹t ®éng TÝnh ®Õn n¨m 2008, Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ gåm cã 16 chi nh¸nh cÊp 2 vµ phßng giao dÞch trùc thuéc. 1.3.3.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Lª Hång Quang – A10086 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long Gi¸m ®èc: lµ ngêi cã chøc n¨ng l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ng©n hµng vµ c¬ quan ph¸p luËt; lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý Phßng kiÓm so¸t néi bé, Phßng tæ chøc c¸n bé vµ thùc hiÖn c«ng t¸c ®èi ngo¹i. Phã gi¸m ®èc 1: trùc tiÕp qu¶n lý Phßng hµnh chÝnh, Phßng kÕ to¸n, Phßng kho quü. Phã gi¸m ®èc 2: trùc tiÕp qu¶n lý Phßng tÝn dông, Phßng thÈm ®Þnh, Phßng nguån vèn. Phã gi¸m ®èc 3: trùc tiÕp qu¶n lý Phßng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ, Phßng CNTT (c«ng nghÖ th«ng tin), Tæ nghiÖp vô thÎ. - Phßng hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô theo dâi nh©n sù, tiÕp nhËn vµ tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn theo yªu cầu và nhiệm vụ cña Chi nh¸nh; lµm c«ng t¸c v¨n phßng, hµnh chÝnh v¨n th lu tr÷ vµ phôc vô hËu cÇn; thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c do Gi¸m ®èc ph©n c«ng. - Phßng kÕ to¸n: gåm bé phËn kÕ to¸n néi bé vµ kÕ to¸n giao dÞch víi kh¸ch hµng. + KÕ to¸n néi bé: qu¶n ký c¸c kho¶n thu chi néi bé trong Chi nh¸nh, c©n ®èi lç l·i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh. + KÕ to¸n giao dÞch víi kh¸ch hµng: thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh lµ chuyÓn tiÒn trong níc, chuyÓn tiÒn liªn ng©n hµng, thanh to¸n bï trõ. Trong giao dÞch víi kh¸ch hµng h×nh thµnh hai kho¶n tiÒn vay vµ tiÒn göi. §èi víi tiÒn vay th× kÕ to¸n cã thÓ ph¶i thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh chuyÓn tiÒn, thu hoÆc chi tiÒn. §èi víi tiÒn göi, th× kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nép tiÒn vµo tµi kho¶n, lÜnh tiÒn thõ tµi kho¶n, lÖnh chi chuyÓn tiÒn. Phßng kho quü: gåm 1 trëng phßng, 1 phã phßng vµ 12 nh©n viªn; cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ kiÓm ng©n, b¶o qu¶n tiÒn vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. Phßng tÝn dông: thùc hiÖn viÖc kinh doanh tiÒn tÖ th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông vµ dÞch vô Chi nh¸nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Phßng thÈm ®Þnh: cã tr¸ch nhiÖm ®i x¸c minh c¸c dù ¸n tríc khi cho vay vµ sau khi gi¶i ng©n nh»m môc ®Ých h¹n chÕ rñi ro cho Chi nh¸nh; cung cÊp vµ híng dÉn c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn tÝn dông. Phßng nguån vèn: cã chøc n¨ng huy ®éng vèn, theo dâi nguån vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc vµ cã tr¸ch nhiÖm t vÊn cho Gi¸m ®èc. Lª Hång Quang – A10086 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp - §¹i häc Th¨ng Long Phßng c«ng nghÖ th«ng tin: + §¶m b¶o cµi ®Æt vµ vËn hµnh toµn bé c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông, thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng theo chØ ®Þnh cña Gi¸m ®èc. + Xö lý c¸c sù cè phèi hîp víi c¸c c¬ quan viÔn th«ng ®Ó duy tr× sù th«ng suèt c¸c ®êng truyÒn d÷ liÖu cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ nèi víi Héi së chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c trong hÖ thèng ng©n hµng; ®ång thêi xö lý sù cè liªn quan ®Õn m¸y mãc vµ phôc håi c¸c d÷ liÖu ®Ó c¸c ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh ®îc diÔn ra mét c¸ch th«ng suèt. + X©y dùng c¸c tiÖn Ých yªu cÇu ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc. Phßng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ: lµm nhiÖm vô kinh doanh ngo¹i tÖ b»ng c¸c h×nh thøc më L/C, lËp c¸c bé chøng tõ víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu; mua b¸n, kinh doanh vµ thu ®æi ngo¹i tÖ. Phßng kiÓm so¸t néi bé: kiÓm tra c¸c chøng tõ, sæ s¸ch liªn quan ®Õn c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña toµn Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ; gi¸m so¸t, kiÓm tra ®Þnh kú, ®ét xuÊt ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c phßng ban, b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc ®Ó c¸c ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cña Nhµ níc vµ cña Ng©n hµng Qu©n §éi. - Phßng tæ chøc c¸n bé: thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông vµ s¾p xÕp c¸n bé phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ yªu cÇu nhiÖm vô kinh doanh. Tæ nghiÖp vô thÎ: ph¸t hµnh vµ híng dÉn cho kh¸ch hµng c¸ch sö dông c¸c lo¹i thÎ cña Ng©n hµng. PhÇn Ii Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña CHI NH¸nh ng©n hµng tmcp qu©n ®éi ®iÖn biªn phñ 2.1. C¸c nghiÖp vô kinh doanh chñ yÕu cña Chi nh¸nh ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi §iÖn Biªn Phñ Sau h¬n 4 n¨m hoạt động, Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi chi nh¸nh Điện Biªn Phủ ®· tù kh¼ng định được vai trß và vị trÝ của m×nh trong mối tương quan với c¸c chi nh¸nh kh¸c, lu«n đạt danh hiệu là một trong những chi nh¸nh hoạt động cã hiệu quả và an toàn. Chi nh¸nh đ· tạo được chỗ đứng vững chắc, niềm tin và sự hài lßng của đ«ng đảo kh¸ch hµng, gãp phần làm tăng gi¸ trị “Vững vàng tin cậy” của Ng©n hµng Qu©n §éi bëi sù ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô vµ s¶n phÈm. Lª Hång Quang – A10086 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long 2.1.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn Huy ®éng vèn b»ng néi tÖ, ngo¹i tÖ tõ d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ víi nhiÒu h×nh thøc: tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kú phiÕu, chøng chØ tiÒn göi, tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ chøc kinh tÕ... - - Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh. 2.1.2. Ho¹t ®éng cho vay Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n (trong ®ã bao gåm: cho vay theo h×nh thøc cho vay tõng lÇn, cho vay theo h¹n møc tÝn dông, cho vay theo dù ¸n ®Çu t, cho vay hîp vèn, cho vay tr¶ gãp...) 2.1.3. §Çu t - §Çu t trªn thÞ trêng vèn, thÞ trêng tiÒn tÖ c¶ trong vµ ngoµi níc. - Gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi níc... 2.1.4. B¶o l·nh - B¶o l·nh lµ mét trong c¸c dÞch vô mµ chi nh¸nh Điện Biªn Phủ cung cÊp cho nÒn kinh tÕ. B¶o l·nh ®em l¹i lîi Ých trực tiÕp cho Chi nh¸nh ®ã lµ phÝ b¶o l·nh. PhÝ b¶o l·nh ®ãng gãp mét kho¶n kh«ng nhá vµo lîi nhuận cho chÝnh Chi nh¸nh vµ nã chiÕm tû lÖ kh¸ lín trong tæng phÝ dÞch vô thu ®îc cña Chi nh¸nh. B¶o l·nh lµm ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. ViÖc nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng ra ®êi ®· lµm hoµn thiÖn kh¶ n¨ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®a d¹ng hãa ho¹t ®éng kinh doanh vµ gia t¨ng tæng nguån vèn cña Chi nh¸nh. 2.1.5. Cung øng dÞch vô thanh to¸n - Thu, chi hé tiÒn mÆt VN§ vµ ngo¹i tÖ theo quy ®Þnh. - Chi tr¶ l¬ng cho doanh nghiÖp qua tµi kho¶n t¹i Chi nh¸nh. - Thanh to¸n hãa ®¬n cho kh¸ch hµng… 2.1.6. DÞch vô thÎ - Ph¸t hµnh, thanh to¸n thÎ tÝn dông néi ®Þa vµ quèc tÕ. - Ph¸t hµnh thÎ ATM. 2.1.7. DÞch vô kh¸c - Bao thanh to¸n. Lª Hång Quang – A10086 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp - §¹i häc Th¨ng Long T vÊn ®Çu t tµi chÝnh... 2.2. Quy tr×nh tÝn dông ®èi víi Doanh nghiÖp, c¸ nh©n cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ Quy tr×nh cho vay vèn vµ ®Çu t dù ¸n cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ gåm c¸c bíc sau : ThÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ rñi ro tÝn dông cña kh¸ch hµng th«ng qua viÖc Chi nh¸nh thu thËp th«ng tin hå s¬ tµi liÖu trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng vµ tõ c¸c nguån kh¸c ®Ó ph©n tÝch rñi ro. - ChÊm ®iÓm tÝn dông kh¸ch hµng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng thµnh c¸c nhãm nh kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp t nh©n..., kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp lín vµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, kh¸ch hµng cã tµi s¶n b¶o ®¶m vµ kh¸ch hµng kh«ng cã tµi s¶n b¶o ®¶m... Chi nh¸nh sö dông thªm c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Ó ®o lêng rñi ro tÝn dông nh: tû lÖ nî xÊu so víi tæng d nî, tû lÖ l·i treo so víi tæng thu nhËp tõ cho vay... ®ång thêi sö dông thªm c¸c chØ tiªu phi tµi chÝnh ®Ó ®o lêng rñi ro tÝn dông. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh møc ®é rñi ro cña tõng kh¸ch hµng, tõ ®ã Chi nh¸nh ®a ra quyÕt ®Þnh kh«ng cho vay hoÆc cho vay, c©n nh¾c gi÷a lîi Ých vµ rñi ro víi ®èi s¸ch: qu¶n lý chÆt chÏ h¬n, l·i suÊt cho vay cao h¬n, yªu cÇu kh¸ch hµng cã tµi s¶n b¶o ®¶m... TiÕp nhËn yªu cÇu vay vèn: Chi nh¸nh xem xÐt ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc ®iÒu hµnh, vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh, vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn nghÜa vô cam kÕt vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay... - - Chi nh¸nh tiÕn hµnh thÈm ®Þnh: + Tõ ph©n tÝch dù ¸n, ph¬ng ¸n xin vay, cho ®Õn viÖc x¸c ®Þnh doanh thu, nguån tr¶ nî tõ dù ¸n, ph¬ng ¸n ph¶i chÝnh x¸c, chÝnh v× vËy c«ng t¸c dù b¸o cña Chi nh¸nh ph¶i tèt (dù b¸o vÒ thÞ trêng, gi¸ c¶, tû gi¸...) + Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng: Chi nh¸nh ph¶i chuÈn ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, trong ®iÒu kiÖn cã thÓ ¸p dông kiÓm to¸n b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ tÝn dông. + VÒ tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay: Chi nh¸nh ®¸nh gi¸ tµi s¶n b¶o ®¶m ph¶i qua tæ chøc trung gian cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp, ®¶m b¶o yÕu tè ph¸p lý cña tµi s¶n b¶o ®¶m, giÊy tê tµi s¶n b¶o ®¶m, thñ tôc b¶o ®¶m tiÒn vay. + §¶m b¶o yÕu tè ph¸p lý cña tÊt c¶ hå s¬ vay vèn (hå s¬ ph¸p lý, dù ¸n, ph¬ng ¸n xin vay, tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay...) Lª Hång Quang – A10086 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp - §¹i häc Th¨ng Long Chi nh¸nh quyÕt ®Þnh cho vay, thiÕt lËp hîp ®ång: + ThiÕt lËp c¸c hîp ®ång tÝn dông, b¶o ®¶m tiÒn vay ph¶i chÆt chÏ, chó träng tÝnh ph¸p lý, lu ý quyÒn h¹n cña c¸c bªn ký hîp ®ång, tr¸nh trêng hîp hîp ®ång v« hiÖu. Chi nh¸nh gi¶i ng©n, kiÓm so¸t trong khi cÊp tÝn dông: c¸c hîp ®ång, c¸c chøng tõ gi¶i ng©n, kiÓm tra ®èi chiÕu víi ®¬n xin vay, kh¸ch hµng nhËn tiÒn vay, c¸c ®iÒu kiÖn gi¶i ng©n. - Chi nh¸nh kiÓm so¸t sau khi cho vay: + KiÓm tra viÖc sö dông vèn vay cã phï hîp víi môc ®Ých xin vay kh«ng. + KiÓm tra c¸c dù ¸n, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖn tr¹ng tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay. - Chi nh¸nh xö lý tÝn dông, ph¸t hiÖn mãn vay cã rñi ro, ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p: + ChuyÓn nî qu¸ h¹n, thu nî tríc h¹n + Xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay + Khëi kiÖn vµ mét sè gi¶i ph¸p kh¸c - Chi nh¸nh thùc hiÖn thanh lý hîp ®ång. 2.3. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ trong n¨m 2006 – 2008 2.3.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ lu«n tù hµo lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh huy ®éng vèn giái nhÊt, ph¸t huy tèt thÕ m¹nh néi bé, gÆt h¸i nhiÒu thµnh c«ng. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê Chi nh¸nh cã mét ®éi ngò nh©n viªn n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, kû luËt, chuyªn nghiÖp, kiÕn thøc nghiÖp vô giái, ham häc hái, ch¨m sãc kh¸ch hµng tèt vµ ®Æc biÖt ®ã lµ nh÷ng c¸n bé nh©n viªn cã tinh thÇn ®oµn kÕt cao. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn lµ tiÒn ®Ò cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i. V× vËy mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng trong ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ lµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn. Víi nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh nh uy tÝn, m¹ng líi réng, th¸i ®é phôc vô nhiÖt t×nh, nhanh gän, chÝnh x¸c, thñ tôc thuËn lîi, h×nh thøc huy ®éng phong phó… Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch, kÕt qu¶ lµ nguån vèn cña Chi nh¸nh lu«n t¨ng trëng æn ®Þnh ch¼ng nh÷ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ®Çu t tÝn dông mµ cßn thêng xuyªn nép vèn thõa vÒ Ng©n hµng ®Ó ®iÒu hoµ vèn cho toµn hÖ thèng. T×nh h×nh huy ®éng vèn qua 3 n¨m 2006, 2007, 2008 cô thÓ nh sau: Lª Hång Quang – A10086 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long B¶ng1. T×nh h×nh huy ®éng vèn huy t¹i Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ( §¬n vÞ: tû ®ång) 2006 Sè TiÒn Tû Träng 2007 Sè TiÒn Tû Trän g Tæng Nguån Vèn 5.252,0 100% 7.836,0 100% Huy §éng Huy §éng 2.678,5 51% 3.996,4 55,1% Tõ D©n C Huy §éng 1.549,3 29,5% 2.311,6 29,5% Tõ TCKT Huy §éng Tõ C¸c 1.024,2 19,5% 1.528,0 15,4% Nguån Kh¸c Chªnh LÖch 2007 vµ 2006 2008 Sè TiÒn Tû Trän g TuyÖt §èi T¬ng §èi TuyÖt §èi T¬ng §èi 4.032,0 51,5% 49,2% 2.887,0 72,2% 11.868,0 100% 2.584,0 49,2% 6.883,4 58% 1.317,9 Chªnh LÖch 2008 vµ 2007 3.548,5 29,9% 762,3 49,2% 1.236,9 53,5% 1.436,1 12,1% 503,8 49,2% -91,9 -6% ( Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 06, 07, 08) Nh vËy, tæng nguån vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh cã sù t¨ng trëng qua c¸c n¨m. N¨m 2006, tæng nguån vèn huy ®éng lµ 5.252 tû ®ång; n¨m 2007 ®¹t 8.694 tû ®ång, t¨ng 2.584 tû ®ång t¬ng ®¬ng 49,2%. §Õn n¨m 2008, tæng nguån vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh lµ 11.868 tû ®ång, t¨ng 51,5% so víi n¨m 2007, t¬ng ®¬ng 4.032 tû ®ång. MÆc dï sang n¨m 2008 tèc ®é t¨ng cña tæng nguån vèn huy ®éng cã xu híng chËm h¬n, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n trùc tiÕp lµ do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi ®· t¸c ®éng kh«ng nhá tíi t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt Nam khiÕn cho ngµnh ng©n hµng ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt khã kh¨n nh diÔn biÕn trªn thÞ trêng tiÒn tÖ khã lêng nªn viÖc huy ®éng nguån tiÒn göi thêng lµ kh«ng æn ®Þnh. Tuy nhiªn, do cã c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn hîp lý phï hîp víi tõng thêi kú vµ tõng giai ®o¹n cô thÓ nªn lîng vèn huy ®éng cña Chi nh¸nh vÉn cã xu híng t¨ng lªn vµ t¨ng víi tØ lÖ rÊt cao so víi n¨m tríc. Lª Hång Quang – A10086 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long Trong tæng nguån vèn huy ®éng ®îc chñ yÕu lµ huy ®éng ®îc tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c, trong ®ã huy ®éng tõ d©n c chiÕm tû träng lín h¬n. 2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn. Nhê nguån vèn huy ®éng dåi dµo, Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi ®· tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt nghiÖp vô kinh doanh dÞch vô ng©n hµng trong ®ã chñ yÕu lµ ho¹t ®éng tÝn dông, chiÕm kho¶ng 90% tæng sè vèn ®îc sö dông. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng nghiÖp vô quan träng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng, v× thÕ Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi lu«n ®Æt ra môc tiªu më réng tÝn dông, ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt. Trong nh÷ng n¨m qua, víi quyÕt t©m cao, Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt c¶ vÒ tèc ®é t¨ng trëng lÉn chÊt lîng c¸c kho¶n ®Çu t. Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn cho vay víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy ®îc biÓu hiÖn cô thÓ trong b¶ng sau B¶ng2. T×nh h×nh sö dông vèn cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ( §¬n vÞ: Tû ®ång) 2006 ChØ Tiªu 2007 2008 So S¸nh 2007 vµ 2006 So S¸nh 2008 vµ 2007 TuyÖt §èi Sè TiÒn Tû Träng Sè TiÒn Tû Träng Sè TiÒn Tû Träng TuyÖt §èi Tæng D Nî 3.617,0 100% 3.496,0 100% 6.361,0 100% -121,0 -3,3% 2.865,0 D Nî Ng¾n H¹n 2.821,3 78% 2.747,9 78,6% 4.847,1 76,2% Lª Hång Quang – A10086 -73,4 T¬ng §èi -2,6% 2.099,2 14 T¬ng §èi 81,9% 76,4% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp D Nî Trung Vµ Dµi H¹n 795,7 22% §¹i häc Th¨ng Long 748,1 21,4% 1.468,9 23,8% -47,6 -6% 720,9 ( Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 06, 07, 08) Qua b¶ng trªn nhËn thÊy râ tæng d nî tÝn dông cña Chi nh¸nh cã nh÷ng biÕn ®éng rÊt râ rÖt trong 3 n¨m. Cô thÓ lµ n¨m 2007 lµ 3.496 tû ®ång trong khi n¨m 2006 lµ 3.617 tû ®ång, gi¶m 121 tû ®ång (gi¶m 3,3%) víi n¨m 2006; Nhng sang ®Õn n¨m 2008 lµ 6.316 tû ®ång t¨ng 2.865 tû hay 76,4% so víi n¨m 2007. Møc t¨ng trëng nµy lµ rÊt cao trong bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang cã dÊu hiÖu suy gi¶m. Nh×n chung, d nî ng¾n h¹n lu«n chiÕm tû träng lín h¬n d nî trung vµ dµi h¹n. Tuy nhiªn, kh«ng v× thÕ mµ d nî trung vµ dµi h¹n kh«ng t¨ng, tr¸i l¹i d nî trung vµ dµi h¹n ngµy cµng t¨ng. Bëi lÏ tÝn dông trung - dµi h¹n lµ nh÷ng kho¶n tÝn dông cã quy m« lín, l·i suÊt cao, thêi gian dµi nªn l·i thu vÒ sÏ lín vµ æn ®Þnh. Vµ nÕu Chi nh¸nh kh«ng ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cho vay, ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng, thêi h¹n vay tiÒn th× Chi nh¸nh kh«ng thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. ChÝnh v× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung - dµi h¹n ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ vµ Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi ®Òu quan t©m nh»m ®em l¹i lîi nhuËn cho Chi nh¸nh vµ cho c¶ Ng©n hµng. B¶ng 3. T×nh h×nh nî xÊu qua c¸c n¨m (§¬n vÞ : Tû ®ång) N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1. Nî XÊu 62,65 45,55 17,62 2. Tæng D Nî 36,20 35,00 62,90 1,73% 1,3% 0,28% 3. Nî XÊu / Tæng D Nî ( Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 06, 07, 08) B»ng nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ, tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ cña c¸n bé tÝn dông nªn viÖc thu nî qu¸ h¹n cña Chi nh¸nh trong thêi gian qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng Lª Hång Quang – A10086 15 96,4% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long khÝch lÖ vµ nã gãp phÇn lµm cho nî xÊu gi¶m kÓ ®¸ng qua c¸c n¨m. NÕu n¨m 2006 nî xÊu cña Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ lµ 62,65 tû ®ång vµ tû lÖ nî xÊu lµ 1,73% th× ®Õn n¨m 2007 nî xÊu chØ cßn 45,55 tû ®ång gi¶m 17,1 tû ®ång so víi cïng kú n¨m 2006. Tû lÖ nî xÊu n¨m 2007 ®· dõng l¹i ë 1,3%. Chi nh¸nh cã ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ nhê vµo sù nç lùc cña c¸n bé tÝn dông trong c«ng t¸c thu nî vµ híng ®i ®óng ®¾n cña Chi nh¸nh. §Æc biÖt ®Õn n¨m 2008 nî xÊu cña Chi nh¸nh ®· gi¶m xuèng cßn 17,62 tû ®ång (gi¶m 27,93 tû ®ång) vµ chØ chiÕm 0,28% tæng d nî. MÆc dï ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2008 ®Æc biÖt chøa ®ùng nhiÒu rñi ro tõ rñi ro tÝn dông, rñi ro ph¸p lý, rñi ro ngo¹i hèi... nhng víi chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý, tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn trong ho¹t ®éng ng©n hµng, tËp trung rµ so¸t danh môc cho vay bao gåm gi¸m s¸t tõ xa vµ gi¸m s¸t t¹i chç, ph¸t triÓn tÝn dông thËn träng trªn c¬ së t¨ng cêng t¸i c¬ cÊu d nî, danh môc cho vay phï hîp, Chi nh¸nh ®· h¹n chÕ tèi ®a rñi ro khi t×nh h×nh kinh tÕ khã kh¨n h¬n. §ång thêi, Chi nh¸nh thêng xuyªn cã chØ ®¹o trùc tiÕp, kiÓm tra , kiÓm so¸t c¸c Chi nh¸nh cÊp díi vµ phßng giao dÞch, ®¶m b¶o tÝnh tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh, chÝnh s¸ch cña NHNN trªn toµn hÖ thèng. Nhê vËy, MB lu«n kiÓm so¸t chÆt chÏ ®îc nî qu¸ h¹n. Nî xÊu ®Õn 31/12/08 lµ 0,28% trong tæng d nî, thÊp h¬n nhiÒu møc trung b×nh ngµnh lµ 3,5%. HÖ thèng XÕp h¹ng tÝn dông néi bé ®îc Ng©n hµng Nhµ níc cho phÐp chÝnh thøc triÓn khai còng ®· gióp chi nh¸nh ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp dù phßng theo tiªu chuÈn quèc tÕ, ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng quan vµ ®óng b¶n chÊt vÒ t×nh h×nh chÊt lîng tÝn dông cña kh¸ch hµng. 2.3. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n B¶ng 4 (§¬n vÞ: tû ®ång) ChØ tiªu 1. Lîi nhuËn thuÇn 2. Vèn chñ së h÷u 3. Tæng tµi s¶n 4. ROE 5. ROA N¨m 2007 81,42 367,18 8.684,12 22,17% 0,94% N¨m 2008 122,30 402,83 13.167,43 30,36% 0,93% (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 07, 08) N¨m 2008 do ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ biÕn ®éng nªn c¸c chØ tiªu vÒ tû suÊt sinh lêi cña MB gi¶m nhÑ so víi n¨m tríc. Tuy nhiªn, nh×n chung c¸c chØ tiªu nµy vÉn duy tr× ë møc kh¸ æn ®Þnh vµ cao h¬n trung b×nh chung cña ngµnh. Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n t¨ng chËm h¬n so víi møc t¨ng cña lîi nhuËn rßng Lª Hång Quang – A10086 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long lµm cho ROE t¨ng 8,19%, ®¹t 30,36% duy tr× ë møc cao vµ ®¶m b¶o ®îc lîi Ých cho cæ ®«ng. ROA ®¹t 0,93%, gi¶m nhÑ kh«ng ®¸ng kÓ so víi møc 0,94% cña n¨m 2007. 2.4. T×nh h×nh lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch lao ®éng 2.4.1. T×nh h×nh ngêi lao ®éng. Thµnh c«ng cña Ng©n hµng Qu©n §éi nãi chung vµ cña Chi nh¸nh nãi riªng tiÕp tôc ®îc kh¼ng ®Þnh bằng sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn chuyªn nghiÖp, s¸ng t¹o, nhiÖt huyÕt…, ®îc nu«i dìng trong mét m«i trêng v¨n hãa doanh nghiÖp ®Ëm ®µ b¶n s¾c ®oµn kÕt, g¾n bã, träng t×nh nghÜa vµ sÎ chia. HiÖn nay, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh lµ 295 ngêi, t¨ng 32,5% so víi n¨m tríc, song cïng víi sù më réng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña Chi nh¸nh, dù kiÕn ®¹t møc h¬n 390 ngêi vµo n¨m 2010. Nguån nh©n lùc cña Chi nh¸nh lµ nh©n lùc trÎ, n¨ng ®éng víi tû lÖ tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc chiÕm trªn 90%. X¸c ®Þnh râ nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng sè mét vµ víi sù quyÕt t©m gi÷ v÷ng môc tiªu lµ Chi nh¸nh tèt nhÊt trong toµn hÖ thèng cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi. ChÝnh v× vËy, Chi nh¸nh lu«n thu hót nhiÒu nh©n lùc cã tr×nh ®é qu¶n lý giái, chuyªn viªn tµi chÝnh cao cÊp ®Æc biÖt lµ nh÷ng nh©n sù biÕt kÕt hîp tr×nh ®é qu¶n lý chuyªn m«n s©u vµ cã n¨ng lùc tæ chøc. 2.4.2. ChÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng. Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ lu«n chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng vµ x©y dùng chÝnh s¸ch ®·i ngé hîp lý ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi tèt nhÊt cho ngêi lao ®éng. Ng©n hµng Qu©n §éi nãi chung vµ Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ nãi riªng cã c¸c chÕ ®é vµ chÝnh s¸ch sau: a. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn: Víi môc tiªu x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn thµnh th¹o vÒ nghiÖp vô, chuÈn mùc trong ®¹o ®øc kinh doanh, chuyªn nghiÖp trong phong c¸ch lµm viÖc vµ nhiÖt t×nh phôc vô kh¸ch hµng. T¨ng cêng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c¸n bé cã kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc lµm viÖc trong c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t. T¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn tham gia c¸c kho¸ huÊn luyÖn ®µo t¹o nghiÖp vô vµ c¸c kü n¨ng theo nhu cÇu c«ng viÖc bªn trong vµ bªn ngoµi Chi nh¸nh vµ ®îc tµi trî Lª Hång Quang – A10086 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long chi phÝ. Ngoµi ra, víi sù hç trî tõ c¸c ®èi t¸c níc ngoµi Chi nh¸nh cã chÕ ®é cö c¸n bé tham gia c¸c kho¸ häc ®µo t¹o vµ thùc tËp t¹i níc ngoµi. b. ChÕ ®é l¬ng vµ khen thëng: Chi nh¸nh cã c¸c chÕ ®é thëng ph¹t nghiªm minh, thÝch ®¸ng ®èi víi nh©n viªn. §Æc biÖt, Chi nh¸nh thëng cho c¸ nh©n tiªu biÓu, cã thµnh tÝch tèt trong c«ng viÖc. ChÕ ®é tiÒn l¬ng cña nh©n viªn g¾n liÒn víi n¨ng suÊt lao ®éng vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña hä. c. ChÕ ®é phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi: - Nh©n viªn chÝnh thøc ®îc hëng trî cÊp x· héi theo víi luËt lao ®éng. - Nh©n viªn nhËn ®îc c¸c phô cÊp theo chÕ ®é nh: ®éc h¹i, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp rñi ro tiÒn mÆt… d. C¸c chÝnh s¸ch kh¸c: - C«ng §oµn thêng xuyªn th¨m hái ®Õn gia ®×nh c¸c c¸n bé nh©n viªn. - Hµng n¨m Chi nh¸nh trang bÞ ®ång phôc vµ cã chÕ ®é nghØ m¸t cho nh©n viªn §Æc biÖt chó träng ®Õn ho¹t ®éng x· héi - tõ thiÖn s«i næi giµu ý nghÜa vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nh: tham gia sù kiÖn Terry Fox Run ñng hé quü nghiªn cøu ung th, x©y 10 ng«i nhµ t×nh nghÜa do Bé Quèc Phßng ph¸t ®éng… 2.5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ. 2.5.1. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng. Cho vay tiªu dïng lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô cña ng©n hµng. Cho vay tiªu dïng lµ mét kh¸i niÖm chØ mèi quan hÖ vÒ kinh tÕ trong ®ã ng©n hµng chuyÓn cho kh¸ch hµng quyÒn sö dông mét lîng gi¸ trÞ (tiÒn) víi nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ hai bªn ®· tháa thuËn nh»m gióp ngêi tiªu dïng cã thÓ sö dông hµng hãa, dÞch vô tríc khi hä cã kh¶ n¨ng chi tr¶, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã thÓ hëng mét møc sèng cao h¬n. 2.5.2. §Æc ®iÓm cña cho vay tiªu dïng. - Quy m« cña tõng hîp ®ång cho vay thêng nhá, dÉn ®Õn chi phÝ tæ chøc cho vay cao, v× vËy l·i suÊt cho vay tiªu dïng thêng cao h¬n so víi l·i suÊt cña c¸c lo¹i cho vay trong lÜnh vùc th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. Lª Hång Quang – A10086 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long - Nhu cÇu vay tiªu dïng cña kh¸ch hµng thêng ph¶i phô thuéc vµo chu kú kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ thÞnh vîng, ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc n©ng cao th× nhu cÇu vay tiªu dïng l¹i cµng cao. Vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, nhu cÇu mua s¾m nhiÒu th× c¸c sè lîng c¸c kho¶n vay còng t¨ng lªn. - Nhu cÇu vay tiªu dïng cña kh¸ch hµng phô thuéc chÆt chÏ vµo møc thu nhËp vµ tr×nh ®é häc vÊn. Nh÷ng ngêi cã thu nhËp kh¸ vµ t¬ng ®èi ®Òu sÏ t×m tíi cho vay tiªu dïng bëi hä cã kh¶ n¨ng tr¶ ®îc nî. - Kh¸ch hµng vay tiªu dïng thêng lµ c¸c c¸ nh©n nªn viÖc chøng minh tµi chÝnh thêng khã. NÕu nh c¸c doanh nghiÖp cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®Ó chøng minh nguån thu nhËp vµ chi tiªu cña m×nh th× c¸c c¸ nh©n vay tiªu dïng muèn chøng minh tµi chÝnh cïa m×nh thêng ph¶i dùa vµo tiÒn l¬ng, sù suy ®o¸n chø kh«ng cã b»ng chøng râ rµng. - Cho vay tiªu dïng cã ®é rñi ro cao bëi nguån tr¶ nî cña ngêi vay cã thÓ biÕn ®éng lín, nã phô thuéc vµo qu¸ tr×nh lµm viÖc, kinh nghiÖm, tµi n¨ng vµ søc kháe cña ngêi vay… NÕu ngêi vay bÞ chÕt, èm hoÆc mÊt viÖc lµm ng©n hµng sÏ rÊt kho thu l¹i ®îc nî. Do ®ã, c¸c ng©n hµng thêng yªu cÇu l·i suÊt cao, yªu cÇu ngêi vay ph¶i mua b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, b¶o hiÓm nh©n thä, b¶o hiÓm hµng hãa ®· mua… - T c¸ch, phÈm chÊt cña kh¸ch hµng vay thêng rÊt khã x¸c ®Þnh, chñ yÕu dùa vµo c¸ch ®¸nh gi¸, c¶m nhËn vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé tÝn dông. §©y lµ ®iÓu rÊt quan träng quyÕt ®Þnh sù hoµn tr¶ cña kho¶n vay. 2.5.3.Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi §iÖn Biªn Phñ (MB). a. Cho vay mua « t«. Cho vay mua « t« lµ s¶n phÈm cho vay dµnh cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng c¸ nh©n cã nhu cÇu mua xe «t« phôc vô ®i l¹i c¸ nh©n hoÆc giao dÞch kinh doanh. §©y lµ s¶n phÈm n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña kh¸ch hµng, gióp kh¸ch hµng së h÷u mét chiÕc xe «t« míi, hiÖn ®¹i dï cha ®ñ tµi chÝnh ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. - Møc cho vay: tèi ®a 60% ®èi víi xe míi/tèi ®a 50% ®èi víi xe cò (nÕu tµi s¶n ®¶m b¶o lµ chiÕc xe mua) - Thêi h¹n vay dµi: tèi ®a 36 th¸ng - Ph¬ng thøc tr¶ nî: l·i tr¶ hµng th¸ng vµ gèc tr¶ ®Þnh kú hoÆc cuèi kú.  §èi tîng kh¸ch hµng Lª Hång Quang – A10086 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp §¹i häc Th¨ng Long - C¸c c¸ nh©n lµ níc c«ng d©n ViÖt Nam c tró t¹i ViÖt Nam cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. - Ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam cã thêi gian cßn lu tró phï hîp víi thêi h¹n vay vèn, ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn trong quy chÕ cho vay cña ng©n hµng vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §iÒu kiÖn vay vèn - Kh¸ch hµng ph¶i tù cã vèn tèi thiÓu theo quy ®Þnh - Ph¶i cã nguån thu nhËp æn ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n nî vay cho ng©n hµng. - Cã hé khÈu thêng tró t¹i c¸c tØnh thµnh n¬i MB cã trô së vµ mét sè vïng l©n cËn ®îc MB chÊp nhËn. - Cã tµi s¶n ®¶m b¶o cho kho¶n vay theo ®óng quy ®Þnh cña MB vµ cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. - Cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trong quy chÕ cho vay cña MB vµ tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Xe « t« muèn mua ph¶i lµ chiÕc xe cßn tèt vµ cã nguån gèc râ rµng.  H¹n møc cho vay vµ thêi h¹n vay Tïy tõng ®èi tîng kh¸ch hµng vµ ®é rñi ro cña tõng ph¬ng ¸n vay cô thÓ, ng©n hµng sÏ xem xÐt møc cho vay phï hîp. - Trêng hîp kh¸ch hµng dïng tµi s¶n ®¶m b¶o lµ nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt, møc cho vay tèi ®a lµ 70% tæng nhu cÇu vèn, thêi h¹n vay tèi ®a lµ 48 th¸ng. - Trêng hîp kh¸ch hµng dïng tµi s¶n ®¶m b¶o lµ chÝnh chiÕc xe muèn mua, xe míi 100%, møc cho vay tèi ®a lµ 60% tæng gi¸ trÞ cña chiÕc xe, thêi h¹n vay tèi ®a lµ 36 th¸ng. - Trêng hîp kh¸ch hµng dïng tµi s¶n ®¶m b¶o lµ chÝnh chiÕc xe ®Þnh mua nhng xe ®· qua sö dông, møc cho vay kh«ng qu¸ 50% tæng gi¸ trÞ cña chiÕc xe, thêi h¹n vay tèi ®a 36 th¸ng.  L·i suÊt vay - L·i suÊt vay ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së l·i suÊt huy ®éng tiÕt kiÖm 12 th¸ng tiÕt kiÖm thêng cña MB lo¹i lÜnh l·i cuèi kú céng víi biªn ®é tõ 0,2-0,35%/th¸ng tïy theo thêi h¹n vµ møc ®é rñi ro cña tõng kho¶n vay cô thÓ. Lª Hång Quang – A10086 20
- Xem thêm -