Tài liệu Lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh f

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt nam chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®· vµ ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n vµ tÊt yÕu phï hîp víi xu thÕ thêi ®¹i. Chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín: nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh, gi¸ c¶ æn ®Þnh, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thu, gi¶m chi ngo¹i tÖ, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn, an ninh quèc phßng v÷ng ch¾c, chÝnh trÞ æn ®Þnh... Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu, chóng ta cßn nhiÒu tån t¹i trong qu¶n lý kinh tÕ, nh chÝnh s¸ch thiÕu ®ång bé, cha theo kÞp sù biÕn ®æi phøc t¹p cña c¬ nÒn kinh tÕ thÞ trêng, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. NhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi tõ c¬ chÕ cò bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Tríc thùc tr¹ng trªn, qua thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu ë trêng §¹i häc t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “M«t sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n trÞ ë C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o lêng c¬ khÝ” nh»m lµm s¸ng tá lý luËn vµ trau dåi kiÕn thøc, gãp phÇn ®ãng gãp cho thùc tiÔn. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, ®Ò tµi nµy ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ ë C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o lêng c¬ khÝ. PhÇn III: Nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ ë C«ng ty. §Ò tµi nµy hoµn thiÖn víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thµy Vò Minh Trai vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ §o lêng c¬ khÝ. Nhng do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thµy c« vµ c¸c b¹n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn thø nhÊt Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp I-/ Kh¸i niÖm chung vÒ qu¶n lý vµ qu¶n trÞ: Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét khoa häc cã vai trß quan träng víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. HiÖn nay cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau nhng ®a sè c¸c nhµ khoa häc vµ qu¶n lý ®Òu thèng nhÊt “qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã chñ ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi tîng bÞ qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc mét mét môc tiªu chung cña tæ chøc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ho¹t ®éng qu¶n lý ngêi ta sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô nh: ph©n tÝch th«ng tin kinh tÕ, kÕ ho¹ch, ®Þnh møc, thèng kª, ph©n tÝch kinh doanh, c¸c ph¬ng ph¸p vµ nguyªn t¾c sao cho phï hîp víi m«i trêng bªn trong vµ bªn ngoµi tæ chøc. Qu¶n lý lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng nh»m t¸c ®éng ®Õn hµnh vi cã ý thøc cña con ngêi sao cho phï hîp víi yªu cÇu kh¸ch quan cña sù ph¸t triÓn x· héi. Qu¶n lý lµ sù l·nh ®¹o cña con ngêi híng vµo sù hîp t¸c cã kÕ ho¹ch cña c¸c thµnh viªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña x· héi. Tríc hÕt trong lÜnh vùc chuÈn bÞ, tiÕn hµnh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. Nh vËy, qu¶n lý tríc hÕt lµ sù t¸c ®éng ®Õn con ngêi, th«ng qua con ngêi ®Ó t¸c ®éng ®Õn yÕu tè vËt chÊt nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung ®Ò ra cña tæ chøc. NhiÖm vô phøc t¹p cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ sù bè trÝ, s¾p xÕp ph©n chia c«ng viÖc cho tõng c¸ nh©n sao cho phï hîp víi tr×nh ®é së thÝch, kh¶ n¨ng cña hä mµ vÉn ®¶m b¶o thèng nhÊt c¸c thµnh viªn trong ho¹t ®éng theo môc ®Ých chung, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc diÔn ra liªn tôc, ®Òu ®Æn trªn c¬ së øng dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè vËt chÊt - §©y chÝnh lµ chøc n¨ng tæ chøc cña ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp. Ngµy nay ngêi ta xem qu¶n lý cã chøc n¨ng lµ dù ®o¸n, tæ chøc, phèi hîp, chØ huy vµ kiÓm tra, trong ®ã chøc n¨ng tæ chøc lµ quan träng nhÊt v× nã lµ qu¸ tr×nh triÓn khai lý tëng thµnh hiÖn thùc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngêi ta thêng ®Ò cËp tíi côm tõ “qu¶n trÞ” vµ “qu¶n trÞ doanh nghiÖp” nh»m nãi ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thay cho côm tõ “qu¶n lý” mang tÇm cì vÜ m«. Thùc chÊt “qu¶n trÞ còng lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng cã tæ chøc cña chñ thÓ qu¶n trÞ lªn ®èi tîng bÞ qu¶n trÞ nh»m ®¹t môc tiªu chung cña tæ chøc. Qu¶n trÞ còng cã chøc n¨ng, ph¬ng ph¸p, nguyªn t¾c c¬ b¶n nh ho¹t ®éng qu¶n lý nhng ®îc ¸p dung ë tÇm vÜ m«. Ho¹t ®éng qu¶n trÞ bao gåm c¸c yÕu tè: ph¶i cã chñ thÓ qu¶n trÞ lµ t¸c nh©n t¹o ra t¸c ®éng qu¶n trÞ vµ mét ®èi tîng bÞ qu¶n trÞ; ph¶i cã môc tiªu ®Ò ra cho c¶ chñ thÓ vµ ®èi tîng qu¶n trÞ. Qu¶n trÞ kinh doanh lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng liªn tôc, cã tæ chøc, cã chñ híng cña chñ doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, Sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra theo ®óng ph¸p luËt vµ th«ng lÖ cña thÞ trêng. II-/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp: 1-/ Kh¸i niÖm tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc. a. Kh¸i niÖm tæ chøc: Nh phÇn trªn ®· nªu, tæ chøc lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n lý nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng. Qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn lµ sù nèi liÒn gi÷a chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh víi c¸c chøc n¨ng kh¸c cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ, nã lµm nhiÖm vô biÕn kÕ ho¹ch thµnh hiÖn thùc th«ng qua sù s¾p xÕp, bè trÝ, ph©n c«ng g«ng viÖc cho tõng c¸ nh©n trong ®¬n vÞ. Mçi c¸ nh©n cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh vµ cã c¸c th«ng tin, c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®îc giao, qua ®ã mçi c¸ nh©n ®Òu x¸c ®Þnh ®îc vai trß cña m×nh trong tæ chøc. Trong mét doanh nghiÖp nã bao gåm tËp thÓ ngêi lao ®éng vµ c¸c yÕu tè vËt chÊt kü thuËt v× vËy còng cã nhiÒu vai trß kh¸c nhau, ®Ó c¸c vai trß hç trî nhau mét c¸ch cã hiÖu qu¶, chóng ®îc s¾p xÕp, bè trÝ theo mét trËt tù híng ®Ých. Tæ chøc lµ sù liªn kÕt gi÷a c¸c c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh, nh÷ng ho¹t ®éng trong hÖ thèng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ho¹t ®éng ®· ®Ò ra cña hÖ thèng dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh nhÊt ®Þnh. Tõ kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ rót ra mét sè ®Æc trng cña tæ chøc: Mét nhãm ngêi cïng ho¹t ®éng víi nhau. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã môc tiªu chung. Môc tiªu trong t¬ng lai cÇn ®¹t ®îc vµ víi mçi mét tæ chøc thêng cã nhiÒu môc tiªu kh¸c nhau §îc qu¶n trÞ theo c¸c thÓ chÕ, nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. C¸c thÓ chÕ, nguyªn t¾c ®îc xem nh c¸c chuÈn mùc, tiªu chuÈn cÇn thiÕt ®Ó qu¶n trÞ ®iÒu hµnh tæ chøc mét c¸ch cã trËt tù trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu. b. Kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc lµ qu¸ tr×nh tån t¹i cña tæ chøc, biÓu thÞ sù s¾p xÕp theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh nµo ®ã c¸c bé phËn cña tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. 2-/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. a. Kh¸i niÖm: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp (c¬ cÊu tæ chøc qu¶ trÞ) lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mét mèi liªn hÖ vµ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸, ®îc giao tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña qu¶n lý doanh nghiÖp. b. ý nghÜa cña c¬ cÊu qu¶n trÞ: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ lµ h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n trÞ, nã t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n trÞ. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ mét mÆt ph¶n ¸nh c¬ cÊu s¶n xuÊt, mét mÆt nã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c¬ cÊu tæ chøc cho phÐp chóng ta tæ chøc vµ thùc hiÖn sö dông hîp lý c¸c nguån nh©n lùc, nã còng cho phÐp ta x¸c ®Þnh mèi t¬ng quan gi÷a c«ng viÖc cô thÓ víi nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n g¾n liÒn víi nh÷ng c¸ nh©n, ph©n hÖ cña c¬ cÊu. Nã trî gióp viÖc ®Þnh ra quyÕt ®Þnh bëi th«ng tin râ rµng. Mét c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña doanh nghiÖp vµ phï hîp víi m«i trêng kinh doanh linh ho¹t, dÔ thÝch øng víi sù thay ®æi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× nã sÏ tån t¹i, cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp. Ngîc l¹i, mét c¬ cÊu cång kÒnh, kÐm linh ho¹t, ho¹t ®éng tr× trÖ sÏ cã t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp vµ nã ph¶i ®îc thay thÕ b»ng bé m¸y linh ho¹t h¬n, gän nhÑ h¬n. 3-/ C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y tæ chøc qu¶n trÞ doanh nghiÖp: Ta thÊy r»ng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ ®îc h×nh thµnh tõ c¸c bé phËn vµ c¸c cÊp qu¶n lý. HiÖn cã rÊt nhiÒu h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý kh¸c nhau. Mçi kiÓu c¬ cÊu tæ chøc ®Òu chøa ®ùng nh÷ng u nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ nã lu«n mang tÝnh ®éng, dÔ dµng thay ®æi cho phï hîp víi sù thay ®æi cña ®èi tîng qu¶n lý. * C¬ cÊu tæ chøc kh«ng æn ®Þnh: §©y lµ mét lo¹i c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý kh«ng cã m« h×nh cô thÓ. Nã phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá míi thanh lËp, Ýt nh©n viªn. * C¬ cÊu trùc tuyÕn : Dùa trªn nguyªn t¾c thèng nhÊt chØ huy, ngêi thõa hµnh chØ nhËn vµ thi hµnh mÖnh lÖnh cña ngêi phô tr¸ch cÊp trªn trùc tiÕp vµ ngêi phô tr¸ch chØ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ cÊp díi cña m×nh. Nh vËy mèi quan hÖ gia c¸c nh©n viªn trong tæ chøc ®îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: C¬ cÊu trùc tuyÕn L·nh ®¹o L·nh ®¹o tuyÕn A §¬n vÞ 1 §¬n vÞ 2 ........ . ........... 3 L·nh ®¹o tuyÕn B §¬n vÞ n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¦u ®iÓm: §¬n gi¶n, râ rµng do thèng nhÊt chØ huy. T¸ch biÖt râ rµng c¸c tr¸ch nhiÖm. Gi¶i quyÕt hËu qu¶ c¸c m©u thuÉn. KiÓu c¬ cÊu nµy thÝch hîp víi chÕ ®é mét thñ trëng, t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, tr¸nh t×nh tr¹ng ngêi thi hµnh nh÷ng chØ thÞ kh¸c nhau. Nhîc ®iÓm: Thñ trëng phaØ cã kiÕn thøc toµn diÖn, ph¶i thuéc nhiÒu lÜnh vùc. Ng¨n c¸ch vµ thiÕu sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn. ThiÕu linh ho¹t s¸ng t¹o, nguy c¬ xuÊt hiÖn quan liªu. * C¬ cÊu chøc n¨ng: C¬ cÊu nµy lÇn ®Çu tiªn do Frederie W. Taylor ®Ò xíng vµ ¸p dông trong chÕ ®é ®èc c«ng chøc n¨ng.Theo c¬ cÊu nµy: “ Mçi vÞ trÝ mét ngêi, mçi ngêi mét vÞ trÝ” KiÓu c¬ cÊu nµy cho phÐp c¸c phßng chøc n¨ng cã quyÒn ra c¸c mÖnh lÖnh vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña hä cho c¸c ph©n xëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt. S¬ ®å 2: C¬ cÊu chøc n¨ng. L·nh ®¹o Chøc n¨ng A Bé phËn s¶n xuÊt 1 Chøc n¨ng Z Bé phËn s¶n xuÊt 2 Bé phËn s¶n xuÊt n ¦u ®iÓm: Thu hót ®îc chuyªn gia vµo c«ng t¸c l·nh ®¹o. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o h¬n. Gi¶m bít g¸nh nÆng cho c¸n bé chØ huy chung cña doanh nghiÖp. Nhîc ®iÓm: Vi ph¹m chÕ ®é mét thñ trëng. N¶y sinh th¸i ®é thiÕu tr¸ch nhiÖm, thiÕu kû luËt. Cïng mét lóc ph¶i nhËn vµ thi hµnh mÖnh lÖnh cña nhiÒu ngêi phô tr¸ch. * C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng: C¬ cÊu ®îc h×nh thµnh: bªn c¹nh hÖ thèng chØ huy trùc tuyÕn cã c¸c bé phËn tham mu gióp søc bao gåm c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia, héi ®ång t vÊn trong viÖc suy nghÜ, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p. Thñ trëng lµ ngêi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 3: C¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. L·nh ®¹o Chøc n¨ng A Chøc n¨ng B Chøc n¨ng C Chøc n¨ng D Bé phËn s¶n Bé phËn s¶n Bé phËn s¶n Bé phËn s¶n xuÊt n xuÊt 3 xuÊt 1 xuÊt 2 ¦u ®iÓm: §¶m b¶o ph¸t huy vai trß cña hÖ thèng chØ huy trùc tuyÕn vµ vai trß tham mu. Qu¶n lý ®ång thêi dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Nhîc ®iÓm: §ßi hái viÖc x©y dùng vµ x¸c ®Þnh râ rµng gi÷a quyÒn chØ huy vµ quyÒn tham mu. §ßi hái tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý cao. * C¬ cÊu trùc tuyÕn tham mu: Thùc chÊt ®©y lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn më réng, vÉn mang ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¬ cÊu trùc tuyÕn nhng l·nh ®¹o ®· cã thªm hÖ thèng tham mu, gióp viÖc. S¬ ®å 4: CÊu tróc trùc tuyÕn tham mu. L·nh ®¹o doanh nghiÖp L·nh ®¹o ¦u ®iÓm: tuyÕn 1 A11 Tham mu A2 Tham mu L·nh ®¹o tuyÕn 2 An B1 Tham mu B2 Bn ¦u ®iÓm VÉn thùc hiÖn dÔ dµng chÕ ®é mét thñ trëng vµ cã u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn ®¬n gi¶n. §· khai th¸c ®îc nh÷ng hiÓu biÕt cña c¸c chuyªn gia vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ kh¸c nhau Nhîc ®iÓm: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L·nh ®¹o doanh nghiÖp, c¸c tuyÕn mÊt thªm thêi gian bµn b¹c víi bé phËn tham mu, gi¶m bít thêi gian lµm viÖc víi ®èi tîng bÞ qu¶n trÞ, tèc ®é ra quyÕt ®Þnh thêng bÞ chËm l¹i, nhiÒu khi kh«ng tËn dông tèt nhÊt c¸c c¬ héi kinh doanh. * C¬ cÊu kiÓu ma trËn: C¬ cÊu dùa trªn nguyªn t¾c song trïng chØ huy tøc lµ mét ngêi ®ång thêi cã hai cÊp trªn nh qu¶n ®èc b¸n hµng miÒn T©y phô thuéc trùc tiÕp gi¸m ®èc miÒn T©y vµ gi¸m ®èc b¸n hµng trô së chÝnh. §ã lµ sù kÕt hîp theo c¬ cÊu tuyÕn vµ ®Þa lý trong doanh nghiÖp S¬ ®å 5: C¬ cÊu ma trËn L·nh ®¹o Qu¶n lý chøc n¨ng A Qu¶n lý chøc n¨ng B Qu¶n lý chøc n¨ng Z Qu¶n lý: S¶n phÈm A hoÆc vïng A hoÆc ®Ò ¸n A.. Qu¶n lý: S¶n phÈm B hoÆc vïng B hoÆc ®Ò ¸n B.. ¦u ®iÓm: Cã nhiÒu ngêi tham gia khi ra quyÕt ®Þnh nªn h¹n chÕ ngêi ph¹m sai lÇm. Qu¶n lý: S¶n Nhîc ®iÓm: phÈm N hoÆc vïngtrïng N hoÆc TÝnh song chØ huy. ®Ò ¸n N.. T×nh tr¹ng Ýt tho¶i m¸i, Ýt an toµn víi ngêi chÊp hµnh ChËm ch¹p trong quyÕt ®Þnh *C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý phi h×nh thÓ: Trong nh÷ng nhãm nh©n viªn cã ngêi næi bËt lªn kh«ng ph¶i do tæ chøc ®Þnh. Hä ®îc anh em coi lµ thñ lÜnh, ý kiÕn cña hä ¶nh hëng lín ®Õn c¸c nhãm nh©n viªn. Nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¸t hiÖn ra nh÷ng ngêi nµy vµ t¸c ®éng vµo hä khuyÕn khÝch nh÷ng nhãm nh©n viªn lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. Trªn ®©y lµ mét trong sè kiÓu tæ chøc c¬ b¶n, mçi kiÓu ®Òu cã mÆt m¹nh vµ h¹n chÕ cña nã. Do ®ã nhiÖm vô cña viÖc nghiªn cøu lµ h¹n chÕ mÆt yÕu vµ ph¸t huy c¸c u ®iÓm cña mçi kiÓu. III-/ Nh÷ng m« h×nh c¬ b¶n trong viÖc ph©n chia bé phËn trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 1-/ M« h×nh ph©n chia bé phËn theo chøc n¨ng trong doanh nghiÖp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n chia bé phËn theo chøc n¨ng lµ c¸ch c¬ b¶n ®îc ¸p dông réng r·i nhÊt trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, nã ®îc thõa nhËn trong thùc tiÔn vµ xuÊt hiÖn ë hÇu hÕt mäi doanh nghiÖp t¹i mét cÊp nµo ®ã trong c¬ cÊu tæ chøc. ThÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 6: Ph©n chia bé phËn theo chøc n¨ng trong doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc Nh©n sù Chøc n¨ng Chøc n¨ng kü Chøc n¨ng Chøc n¨ng tµi Marketting thuËt s¶n xuÊt chÝnh ¦u ®iÓm: Ph¶n ¸nh logic c¸c chøc n¨ng. Tu©n theo nguyªn t¾c chuyªn m«n ho¸ nghµnh nghÒ. Gi÷ ®îc søc m¹nh vµ uy tÝn cña c¸c chøc n¨ng chñ yÕu. §¬n gi¶n ho¸ viÖc ®µo t¹o. T¹o ra c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra chÆt chÏ cña cÊp cao nhÊt. Nhîc ®iÓm: ChØ cã cÊp cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ lîi nhuËn. Qua chuyªn m«n ho¸ vµ ®µo t¹o vµ t¹o ra c¸ch nh×n qu¸ hÑp ®èi víi nh©n viªn chñ chèt. H¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ngêi qu¶n ly chung. Gi¶m sù phèi hîp chøc n¨ng. 2-/ M« h×nh ph©n chia b« phËn theo l·nh thæ: Lµ ph¬ng ph¸p phæ biÕn ë c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ph¹m vi ®Þa lý réng. Trong trêng hîp, ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng trong mét khu vùc hay ®Þa d nhÊt ®Þnh nªn ®îc gãp l¹i vµ giao cho mét ngêi qu¶n lý. L·nh ®¹o Marketting Vïng phÝa T©y Nh©n sù Mua s¾m Vïng phÝa Nam Vïng phÝa B¾c Tµi chÝnh Vïng phÝa §«ng Nh©n sù Kü thuËt S¶n xuÊt 8 KÕ to¸n B¸n hµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 7: Ph©n chia bé phËn theo l·nh thæ. ¦u ®iÓm: Theo c¸ch ph©n chia nµy th× tr¸ch nhiÖm ®îc giao cho c¸c cÊp thÊp h¬n chó ý nhiÒu h¬n ®Õn thÞ trêng vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Þa ph¬ng, t¨ng cêng sù kÕt hîp theo vïng. TËn dông ®îc tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng t¹i ®Þa ph¬ng, cã sù th«ng tin tèt h¬n nh÷ng ®¹i diÖn cho lîi Ých ®Þa ph¬ng,v.v.. Nhîc ®iÓm: CÇn nhiÒu ngêi cã kh¶ n¨ng lµm c«ng viÖc tæng qu¶n lý, vÊn ®Ò kiÓm so¸t cña cÊp qu¶n lý cao nhÊt gÆp khã kh¨n. 3-/ Ph©n chia theo bé phËn theo phÈm: ViÖc nhãm gép c¸c ho¹t ®éng theo s¶n phÈm hay tuyÕn s¶n phÈm cã vai trß ngµy cµng quan träng trong doanh nghiÖp cã quy m« lín nhiÒu d©t truÒn c«ng nghÖ. ChiÕn lîc nµy cho phÐp qu¶n trÞ cao nhÊt trao c¸c quyÒn h¹n lín h¬n cho ban qu¶n lý bé phËn theo c¸c chøc n¨ng liªn quan ®Õn mét s¶n phÈm hay mét d©y chuyÒn s¶n phÈm vµ chØ râ tr¸ch nhiÖm cña ngêi qu¶n lý bé phËn. L·nh ®¹o Marketting Nh©n sù Tµi chÝnh Mua s¾m Lo¹i SP A Lo¹i SP B Lo¹i SP C Lo¹i SP D S¬ ®å 8: Ph©n chia bé phËn theo s¶n phÈm. Kü thuËt S¶n xuÊt KÕ to¸n B¸n hµng ¦u ®iÓm: Híng sù chó ý vµ nç lùc vµo tuyÕn s¶n phÈm. §Æt tr¸ch nhiÖm vÒ lîi nhuËn cho c¶ cÊp khu vùc, cho phÐp ph¸t triÓn, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ dÞch vô. Nhîc ®iÓm: CÇn cã nhiÒu ngêi cã kh¶ n¨ng qu¶n lý chung. Lµm n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi viÖc qu¶n lý cña cÊp cao nhÊt. Trªn ®©y lµ nh÷ng m« h×nh c¬ b¶n trong viÖc ph©n chia bé phËn cña bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kh«ng cã c¸ch ph©n chia bé phËn nµo lµ tèt nhÊt cã thÓ vËn ®ông cho mäi tæ chøc mäi doanh nghiÖp, trong mäi hoµn c¶nh.Ngêi qu¶n lý ph¶i x¸c ®Þnh c¸ch nµo phï hîp v¬i hoµn c¶nh mµ hä gÆp, c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm, c¸ch thøc ph¶i tiÕn hµnh, nh÷ng ngíi tham gia vµ c¸ tÝnh cña hä, c«ng nghÖ sö dông c¸c yÕu tè m«i trêng trong vµ ngoµi kh¸c ®Ó cã thÓ x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý phï hîp nhÊt víi ho¹t ®éng cô thÓ cña m×nh. IV-/ Mèi quan hÖ trùc tuyÕn víi tham mu vµ sù ph©n chia quyÒn h¹n trong tæ chøc, c¸c yªu cÇu, nguyªn t¾c hoµn thiÖn bé m¸y: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1-/ Mèi quan hÖ: ViÖc nhËn thøc c¸c mèi quan hÖ trùc tuyÕn vµ tham mu lµ v« cïng quan träng. Ngíi qu¶n lý vµ ngêi bÞ qu¶n lý ®Òu ph¶i biÕt xem hä ®ang trong mét bé phËn trùc tuyÕn hay tham mu. Nªu ë bé phËn tham mu c«ng viÖc cña hä lµ ®a ra nh÷ng lêi khuyªn chc kh«ng ph¶i mÖnh lÖnh, cßn ngêi l·nh ®¹o trùc tuyÕn th× ph¶i ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ chØ thÞ. QuyÒn h¹n trùc tiÕp do ngêi gi¸m s¸t mét quyÒn lùc trùc tiÕp víi cÊp díi theo thø bËc. Cßn chøc n¨ng cña ngêi lµm viÖc ë ban tham mu thuÇn tuy lµ ®iÒu tra vµ kh¶o s¸t, nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng ý kiÕn t vÊn cho ngêi qu¶n lý trùc tuyÕn mµ hä cã tr¸ch nhiÖm ph¶i quan hÖ. MÆc dï trong nh÷ng trßng hîp nhÊt ®Þnh, bé phËn tham mu ®îc l·nh ®¹o giao cho quyÒn ®a ra chØ thÞ trùc tiÕp cho c¸c tæ chøc trùc tuyÕn th× quyÒn ®ã ®îc gäi lµ quyÒn h¹n theo chøc n¨ng”. §Ó thu ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt, ngêi l·nh ®¹o trong qu¸ tr×nh giao phã quyÒn h¹n chøc n¨ng ph¶i ®¶m b¶o ph¹m vi quyÒn h¹n ®ã ®äc giao cho ai vµ ai lµ ®èi tîng bÞ qu¶n lý cña quyÒn h¹n cña quyÒn lùc nµy. QuyÒn lùc trong tæ chøc lµ møc ®é ®éc lËp trong ho¹t ®éng dµnh cho mäi ngíi sö dông kh¶ n¨ng quyÕt ®o¸n cña hä th«ng qua c«ng viÖc trao cho hä quyÒn ra c¸c quyÕt ®Þnh. Nh vËy cÇn thiÕt ph¶i cã sù ph©n quyÒn trong mét c¬ cÊu tæ chøc, nÕu kh«ng cã sù ph©n quyÒn th× quyÒn lùc tËp trung tuyÖt ®èi vµo mét ngêi vµ nh vËy kh«ng cã c¬ cÊu tæ chøc. Ph©n quyÒn lµ xu híng ph©n t¸n c¸c quyÒn ra quy ®Þnh trong mét c¬ cÊu tæ chøc. TËp quyÒn lµ xu thÕ kh«ng ph©n chia quyÒn lùc mµ toµn bé quyÒn lùc vÒ lµm mét. §Ó tr¸nh sù tan vì vÒ mÆt tæ chøc, ph©n quyÒn ph¶i phï hîp víi tËp quyÒn cã lùa chän cho mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh trong chÝnh s¸ch sèng cßn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ®¹t ®îc sù ph©n quyÒn tËp trung. C¸c quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò nh: tµi chÝnh lîi nhuËn, nh÷ng ch¬ng tr×nh vÒ s¶n phÈm quan träng, chÝnh s¸ch Marketting, chÝnh s¸ch nh©n sù..v.v.. Nh vËy khi c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh vµ chÝnh s¸ch chñ yÕu ®îc ®Ò ra ë cÊp cao nhÊt, lóc nµy cã v« sè c¸c quyÕt ®Þnh n»m trong ph¹m vi ®iÒu hµnh cña hä ®îc ph©n quyÒn cho c¸c bé phËn t¸c nghiÖp. Doanh nghiÖp trë thµnh m« h×nh cã sù ph©n quyÒn vµ tËp quyÒn hîp lý. Nh phÇn ®· nªu trªn, hiÖn nay cã nhiÒu kiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ kh¸c nhau ®îc ¸p dông réng r·i trong thøc tÕ. Tuú tõng lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm cô thÓ cña doanh nghiÖp mµ ngêi ¸p dông kiÓu c¬ cÊu kh¸c môc tiªu quan träng nhÊt lµ: bé m¸y qu¶n trÞ ph¶i ho¹t ®éng víi chi phÝ nhá nhÊt vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nªu trªn, khi x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc , nhµ qu¶n trÞ ph¶i am hiÓu vµ qu¸n triÖt mét sè yªu cÇu, nguyªn t¾c quan träng sau ®©y. 2-/ Yªu cÇu: Ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp, ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ doanh nghiÖp. §©y lµ c¬ së ph¸p lý, lµ c¨n cø chñ yÕu ®Ó tõng doanh nghiÖp tù tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña m×nh. Ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn chÕ ®é m«t thñ trëng, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Ph¶i phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt, thÝch øng víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña doanh nghiÖp, c©n ®èi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¶i quy ®Þnh râ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn qñan lý, tõng nh©n viªn qu¶n lý ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô ph¶i phï hîp, c©n xøng víi nhau. Ph¶i ®¶m b¶o gän nhÑ linh ho¹t nhng vÉn hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô víi hiÖu xuÊt cao. 3-/ Nguyªn t¾c: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn t¾c thèng nhÊt trong môc tiªu: Mét tæ chøc ®îc gäi lµ cã hiÖu qña khi nã cho phÐp mçi c¸ nh©n, mçi bé phËn ®ãng gãp c«ng søc vµo môc tiªu chung cña doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c hiÖu qu¶ vÒ mét tæ chøc: Mét tæ chøc cã hiÖu qu¶ khi nã ®îc x©y dùng ®Ó gióp viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp víi chi phÝ thÊp nhÊt. Nguyªn t¾c vÒ tÇm qu¶n lý: Mçi ngêi cã thÓ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ mét sè giíi h¹n nh÷ng ngêi díi quyÒn. Nguyªn t¾c bËc thang: TuyÕn quyÒn lùc cµng râ rµng th× tõ ngêi qu¶n lý cao nhÊt trong doanh nghiÖp xuèng bÊt kú c¬ng vÞ qu¶n lý bªn díi th× c¸c quyÕt ®Þnh cµng râ vµ viÖc th«ng tin cµng cã kÕt qu¶. Nguyªn t¾c giao quyÒn theo kÕt qu¶ mong muèn: QuyÒn ®îc giao ph¶i t¬ng xøng víi kh¶ n¨ng hoµn thµnh c¸c kÕt qu¶ ®· ®Þnh. NÕu quyÒn lùc ®îc giao nhá h¬n kh¶ n¨ng th× kh«ng tËn dông hÕt n¨ng lùc vµ sù nhiÖt t×nh cña ngêi thùc hiÖn vµ viÖc nµy kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc cha sö dông tèi ®a nguån lùc, ngîc l¹i ngêi ®îc giao nhËn c«ng viÖc lín h¬n kh¶ n¨ng cña hä th× c«ng viÖc sÏ trë nªn tr× trÖ, khã thùc hiÖn. C¶ hai trêng hîp ®Òu lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n trÞ. Nguyªn t¾c tuyÖt ®èi vÒ tr¸ch nhiÖm: cÊp díi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn cña m×nh, cßn cÊp trªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña cÊp díi cña m×nh tríc doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c nhÊt qu¸n mÖnh lÖnh: Quan hÖ b¸o c¸o cña cÊp díi cho mét cÊp trªn duy nhÊt cµng hoµn h¶o th× sù m©u thuÉn trong chØ thÞ cµng Ýt vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cµng cao. Nguyªn t¾c t¬ng xøng gi÷a quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm:Tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kh«ng thÓ lín h¬n møc chøa ®ùng trong quyÒn h¹n ®îc giao phã vµ còng kh«ng ®îc nhá h¬n. Nguyªn t¾c cÊp quyÒn: c¸c quyÕt ®Þnh trong ph¹m vÞ quyÒn h¹n cña tõng ngêi qu¶n lý ph¶i ®îc ngêi ®ã ®a ra, kh«ng ®îc ®Èy lªn theo c¬ cÊu tæ chøc. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh theo chøc n¨ng: Mét vÞ trÝ c«ng t¸c hay mét bé phËn ®îc x¸c ®Þnh cµng râ rµng theo kÕt qña mong ®îi, c¸c ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn, quyÒn h¹n ®îc giao phã trong tæ chøc, nh÷ng mèi quan hÖ vÒ th«ng tin, víi c¸c ®¬n vÞ c«ng t¸c kh¸c th× nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm cµng cã thÓ ®ãng gãp xøng ®¸ng h¬n cho viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c c©n b»ng: BÊt kú c¬ cÊu nµo còng cÇn ®¹t ®îc sù c©n b»ng, viÖc vËn dông nh÷ng t¾c hay biÖn ph¸p ph¶i c©n ®èi, c¨n cø vµo toµn bé kÕt qu¶ cña c¬ cÊu trong viÖc ®¸p øng môc tiªu cña doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c linh ho¹t: C¬ cÊu tæ chøc ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong doanh nghiÖp còng nh ngoµi m«i trêng. TÝnh tin cËy lín: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®îc sö dông trong doanh nghiÖp th× nhê ®ã ®¶m b¶o sù phèi hîp tèt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp. V-/ X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong t×nh h×nh hiÖn nay. 1-/ TÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp trong t×nh h×nh hiÖn nay. Sau §ai héi lÇn thø VI cña §¶ng (1986) níc ta chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cu¶ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín, t¨ng trëng nhanh t¹o uy tÝn trªn trêng quèc tÕ, më réng giao lu kinh tÕ th¬ng m¹i víi nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi, ®Çu t níc ngoµi t¨ng, x©y dùng ®îc nhiÒu khu c«ng nghiÖp, chÕ xuÊt, t¹o ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, tõng bíc n©ng cao thu nhËp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho ngêi lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho nhiÒu nhµ doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng. TÊt c¶ sù thay ®æi trªn ®· t¹o thÕ vµ lùc cho lùc lîng lao ®éng ph¸t triÓn, gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, rót ng¾n th¬i gian, ®ãn ®Çu c«ng nghÖ ®Ó b¾t kÞp v¬i nhiÒu quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn, chóng ta ph¶i ph¸t huy tèi ®a néi lùc, ®¸nh gÝa mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, trong ®ã c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. C¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng, lµm ¨n cã l·i, t¨ng tÝch luü t¹o kh¶ n¨ng t¸i ®Çu t theo chiÒu réng vµ chiÒu s©u. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý tèt, ®æi míi t duy do c¬ chÕ cò ®Ó l¹i – ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Cho ®Õn nay sù nghiÖp ®æi míi cña chóng ta ®· ®îc h¬n mêi n¨m nhng nhiÒu doanh nghiÖp nhµ níc, bé m¸y qu¶n trÞ cång kÒnh, cøng nh¾c ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Trªn thùc tÕ nhiÒu doanh nghiÖp ®· gi¶i thÓ hoÆc s¸t nhËp hoÆc ph¸ s¶n mét phÇn nguyªn nh©n do m¸y mãc, c«ng nghiÖp l¹c hËu, nguån vèn Ýt ái, s¶n phÈm kh«ng cßn cã uy tÝn, kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu thÞ trêng, mét phÇn do tæ chøc qu¶n trÞ kÐm, kh«ng linh ho¹t thÝch øng víi ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®Ó c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, Nhµ níc ta ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng ®óng lµ ®Èy m¹nh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc: tæ chøc c¸c Tæng c«ng ty, cæ phÇn ho¸, liªn doanh,liªn kÕt, ®Çu t thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho ngêi lao ®éng. Song song víi c¸c gi¶i ph¸p ®ã th× mçi doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n trÞ sao cho phï hîp víi ®èi tîng qu¶n trÞ dÔ dµng thÝch øng víi sù thay ®æi phøc t¹p cña c¬ cÊu s¶n phÈm vµ nhu cÇu cña thÞ trêng. 2-/ ý nghÜa vµ vai trß cña viÖc hoµn thiÖn bé m¸y qñan trÞ doanh nghiÖp. Hoµn thiªn vµ ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mét doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. Bëi v×, ho¹t ®éng qu¶n trÞ nã t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu c¸ch thøc t¸c ®éng ®óng quy luËt sÏ thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ngîc l¹i nã sÏ lµ nh©n tè k×m h·m, lµm gi¶m hiÖu qña ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp. MÆt kh¸c chi phi cho bé m¸y qu¶n trÞ chiÕm tû träng cao trong tæng chi phÝ, lµm t¨ng gi¸ thµnh toµn bé, gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghhiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh mÆt hµng s¶n xuÊt, thÞ trêng tiªu thô, mua s¾m c«ng nghÖ vµ tuyÓn chän lao ®éng. Khi ®· cã ®Çy ®ñ c¸c yªu tè ®Çu vµo ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cho thÞ trêng. TÊt c¶ c¸c yÕu tè nµy t¹o ra m«i trêng bªn trong vµ ®ã chÝnh lµ ®èi tîng bÞ qu¶n lý cña doanh nghiÖp, nã kh«ng hoµn toµn æn ®Þnh mµ lu«m mang tÝnh ®éng, thêng thay ®æi do sù thay ®æi, ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ trêng vµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ, c¸ch thøc qu¶n trÞ vµ bé m¸y qu¶n trÞ lu«n lu«n ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m«i trêng bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tãm l¹i, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt, nã mang ý nghÜa to lín ®èi víi hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña bé m¸y qu¶n trÞ nãi riªng vµ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung nh»m ®¹t môc tiªu: “tèi ®a ho¸ l¬i nhuËn t«i thiÓu ho¸ chi phÝ”. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn thø hai Thùc tr¹ng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ ë c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ A. Thùc tr¹ng chung: I-/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty Dông cô C¾t vµ §o lêng c¬ khÝ lµ doanh nghiÖp Nhµ níc, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp díi sù l·nh ®¹o cña Tæng C«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp – thuéc Bé C«ng nghiÖp. C«ng ty ®îc Nhµ níc giao vèn, quyÒn qu¶n lý vµ sö dông vèn ®«ng thêi lµm nghÜa vô víi Nhµ níc vµ víi ngêi lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh. C«ng ty lµ doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc tù do tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÞu sù ®iÒu chØnh trùc tiÕp cña LuËt doanh nghiÖp cña Nhµ níc ViÖt Nam. 1-/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: TiÒn th©n cña C«ng ty lµ mét ph©n xëng dông cô cña C«ng ty C¬ khÝ Hµ néi. C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 25/3/1968 theo quyÕt ®Þnh sè 74/Q§/KB2, do Bé trëng Bé C«ng nghiÖp nÆng ký (nay lµ Bé c«ng nghiÖp). Lóc nµy C«ng ty mang tªn Nhµ m¸y Dông Cô c¾t gät, cã trô së t¹i 26 ®êng NguyÔn Tr·i, §èng §a, Hµ néi (nay lµ quËn Thanh Xu©n). Cho ®Õn nay, tr¶i qua h¬n 30 n¨m ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng thêi kú, C«ng ty ®· cã 3 tªn gäi kh¸c nhau. Ngµy 17/08/1970 Nhµ m¸y Dông Cô C¾t Gät ®îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y C«ng cô sè 1. Ngµy 22/05/1995, Nhµ m¸y C«ng cô sè 1 ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh 292/Q§/TCNSDT cña Bé c«ng nghiÖp lÊy tªn lµ C«ng ty Dông Cô c¾t vµ §o lêng c¬ khÝ . Tªn viÕt t¾t cña C«ng ty lµ DUFUDOCO, tªn giao dÞch tiÕng Anh lµ: Cutting and Measuring Tools Company. NhiÖm chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh dông cô c¾t gät kim lo¹i, dông cô ®o kiÓm, dông cô cÇm tay, phô thïng c¬ khÝ,thiÕt bÞ c«ng t¸c phôc vô cho nghµnh giµu khÝ, chÕ biÕn l¬ng thùc thùc phÈm, x©y dùng vµ c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c t liÖu s¶n xuÊt phôc vô c¸c nghµnh kinh tÕ c«ng nghiÖp trong níc vµ ngoµi níc, tham gia trªn thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt. Trong c¬ chÕ cò, nhiÖm vô cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c doanh nghiÖp trong níc vµ c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi theo chØ tiªu cña cÊp trªn giao cho. Thêi kú bao cÊp, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n, mÆc dï hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. Song thùc chÊt mäi ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ mua s¾m yÕu tè ®Çu vµo, tæ chøc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm ®Òu do cÊp trªn chØ ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp trong thêi kú nµy kh«ng ®îc tù chñ trong kinh doanh, kh«ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp, hä kh«ng ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng, lËp ph¬ng ¸n kinh doanh vµ trªn thÞ trêng kh«ng cã sù c¹nh tranh. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Cuèi nh÷ng n¨m 1980, thùc hiÖn chñ tr¬ng míi cña §¶ng ta, chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù kiÓm so¸t cña Nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, tù chñ kinh doanh, 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa, Nhµ níc qu¶n lý b»ng ph¸p luËt vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch. Thêi ®iÓm nµy, hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ ®Òu gÆp khã kh¨n, thi trêng tiªu thô bÞ thu hÑp, thiÕu viÖc lµm, kinh doanh thua lç, ®êi sèng c«ng nh©n viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty Dông Cô c¾t vµ §o lêng c¬ khÝ còng kh«ng n»m ngoµi thùc tr¹ng nµy: s¶n phÈm lµm ra tiªu thô chËm vµ gi¶m sót do c«ng nghÖ l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, s¶n phÈm cha ®¹t chÊt lîng cao, khã c¹nh tranh víi hµng ngo¹i, ®éi ngò qu¶n lý cha cã kinh nghiÖm kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng. Tríc t×nh h×nh ®ã, c«ng ty ®· m¹nh d¹n thay thÕ mét sè thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi víi gi¸ trÞ gÇn 4 tû ®ång, nghiªn cøu thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, tËn dông tèi ®a tiÒm n¨ng s½n cã vÒ lao ®éng, m¸y mãc, thÞ trêng truyÒn thèng, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lÊy s¸ng kiÕn thùc hµnh tiÕt kiÖm, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh. V× vËy sang nh÷ng n¨m 1990 t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· tõng bíc æn ®Þnh, thu nhËp cña ngêi lao ®éng ®ùoc n©ng cao, thÞ trêng dÇn ®îc më réng, s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã l·i vµ b¾t ®Çu tÝch luü. Thêi kú 1989 - 1991 thu nhËp b×nh qu©n ngêi lao ®éng cña c«ng ty lµ 210.000®/ngêi/th¸ng. Thêi kú 1995 - 1997 thu nhËp b×nh qu©n ngêi lao ®éng cña c«ng ty lµ 600.000 - 680.000®/ngêi/th¸ng t¨ng so víi thêi kú tríc ®ã lµ h¬n 200%. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng tõ 4.434 tû ®ång n¨m 1992 lªn 9,0478 tû ®ång n¨m 1997 t¨ng 104% vµ 12,701 tû ®ång n¨m 1999 t¨ng 186,4%. 2-/ KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 1980 ®Çu nh÷ng n¨m 1990, do cha thÝch øng ®îc víi c¬ chÕ thÞ trêng, do m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, n¨ng xuÊt lao ®éng thÊp, chÊt lîng s¶n phÈm kÐm kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp, nhu cÇu trªn thÞ trêng thay ®æi thÝch hµng ngo¹i h¬n hµng néi. TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn ®· ®Èy C«ng ty vµo t×nh tr¹ng v« cïng khã kh¨n, s¶n xuÊt bÞ thu hÑp, lùc lîng lao ®éng gi¶m xuèng chØ cßn 1/3 so víi tríc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tríc t×nh h×nh ®ã, ®îc sù chØ ®¹o ®óng ®¾n vµ s¸t sao cña Tæng c«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp, cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, thùc hµnh tiÕt kiÖm, ph¸t huy s¸ng kiÕn. C«ng ty ®· tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ, nghiªn cøu t×m tßi ph¬ng ¸n kinh doanh, më r«ng thÞ trêng vµ ®æi míi t duy qu¶n lý. §Æc biÖt, khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, chÕ ®é bao cÊp bÞ xo¸ bá, ngêi lao ®éng nhËn thøc ®îc r»ng sù sèng cßn cña C«ng ty g¾n liÒn víi viÖc lµm vµ ®êi sèng cña hä. V× vËy, hä g¾n bã vµ cèng hiÕn søc lùc nhiÒu h¬n, cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi C«ng ty nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung ®· ®Ò ra cña C«ng ty. TÊt c¶ sù cè g¾ng trªn ®©y ®· t¹o nªn mét tæng hîp lùc tõng ngµy ®a C«ng ty tho¸t khái t×nh tr¹ng lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, n©ng cao thu nhËp cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn nhá bÐ vµo tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc ht«ng qua viÖc n©ng cao tay nghÒ lùc lîng lao ®éng, cung cÊp c¸c thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghiÖp cao cho c¸c ngang kinh tÕ kh¸c trong toµn quèc BiÓu 1: Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn trong 3 n¨m (1997-1999) STT ChØ tiªu 1 Tæng vèn kinh doanh 2 Gi¸ trÞ TSL(theo gi¸ b¸n) §¬n vÞ tÝnh tr.® tr.® 15 1997 1998 1999 14272 9047 17474 11519 20926 12701 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3 4 5 6 Tæng doanh thu Thu nhËp b×nh qu©n Nép ng©n s¸ch nhµ níc L·i tr.® 1000® tr.® tr.® 15037 680 303 115 15334 700 326 154 15446 710 358 156 Trong 3 n¨m qua, tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng b×nh qu©n 20%, n¨m 1999 tæng vèn kinh doanh t¨ng 46,6% so víi n¨m 1997. Tæng s¶n lîng n¨m 1999 t¨ng 40,4% so víi n¨m 1997. Tæng doanh thu n¨m 1999 t¨ng 2,7% so víi n¨m 1997. Nép ng©n s¸ch nhµ níc n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. C«ng ty ®¶m b¶o viÖc lµm cho h¬n 400 c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¹t møc thu nhËp b×nh qu©n 710000®/ngêi/th¸ng n¨m 1999. Nh÷ng thµnh tùu trªn mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc trong mÊy n¨m gÇn ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n mang l¹i.Song mét nguyªn nh©n ®ãng vai trß quan träng lµ sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong hµnh ®éng, lao ®éng h¨ng say, thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. Trong 3 n¨m qua, C«ng ty ®· ¸p dông 218 s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt lµm lîi cho C«ng ty gÇn 450 triÖu ®ång. Nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o thµnh c«ng dµn m¸y s¶n xuÊt kÑo mÒm vµ kÑo cøng víi gi¸ thµnh chØ b»ng 50% gi¸ nhËp ngo¹i, c¸c s¶n phÈm dông cô, phô tïng c¬ khÝ kü thuËt cao cho ngµnh dÇu khÝ. MÆt kh¸c, do tæ chøc qu¶n lý, s¶n xuÊt phï hîp víi sù ®æi míi cña c¬ chÕ qu¶n lý, ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n kinh doanh ®óng ®¾n, ®ång thêi C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®æi míi trang thiÕt bÞ, n©ng cÊp nhµ xëng nh: n©ng cÊp ph©n xëng nhiÖt luyÖn, x©y dùng nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh 3 tÇng, mua míi 28 thiÕt bÞ míi (m¸y dËp 400 tÊn, m¸y c¾t t«n 12mm, m¸y Ðp nhùa...) ®· n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc, song tríc m¾t vµ t¬nh lai gÇn, C«ng ty cßn ph¶i ®èi phã víi nhiÒu th¸ch thøc, thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng ®Æc biÖt lµ thÞ trêng kh¸c hµng ®Æt gia c«ng. Ngµnh c¬ khÝ nãi chung vÉn tronng t×nh trang t×m lèi tho¸t. N¨m 1999 C«ng ty ®· thùc hiÖn chËm 25 hîp ®ång trÞ gi¸ 1.106.000.000® trong ®ã cã 685.000.000® ®Õn hÕt n¨m 1999 vÉn cha cã hµng giao cho kh¸ch. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¬ cÊu s¶n phÈm phøc t¹p, tû träng s¶n phÈm míi cao lµm cho thêi gian chuÈn bÞ kü thuËt kÐo dµi, tæ chøc cung cÊp vËt t chËm, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cßn cha hoµn thiÖn g©y khã kh¨n cho tæ chøc s¶n xuÊt... V× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn x©y dùng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp sao cho võa gi¶ quyÕt khã kh¨n tríc m¾t võa tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ l©u dµi. BiÓu 2: KÕ ho¹ch n¨m 2000 cña C«ng ty: STT ChØ tiªu 1 Gi¸ trÞ TSL(theo gi¸ b¸n) 2 3 Doanh thu (tr.®) Thu nhËp b×nh qu©n (1000®/ngêi/th¸ng) KÕ ho¹ch KH 2000 so víi n¨m 2000 TT 1999(%) 12800 100,7 15000 710 II-/ Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt: 1-/ Quy m« vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt: 16 97 100 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, do nhu cÇu thÞ trêng thay ®æi, s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty ®· bÞ thu hÑp, C«ng ty ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, chÕ thö nhiÒu lo¹i s¶n phÈm míi. V× vËy chñng lo¹i cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng, phong phó, c¬ cÊu s¶n phÈm phøc t¹p, nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ®ang trong giai ®o¹n võa s¶n xuÊt võa hoµn thiÖn. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay lµ c¸c lo¹i dông cô c¾t gät kim lo¹i gåm: bµn ren, tar«, mòi khoan, dao phay, dao tiÖn, lìi ca, calÝp víi s¶n lîng 22 tÊn /n¨m. Ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh tÊm sµn chèng trît, phô tïng c¬ khÝ, neo cÇu, dao c¾t tÊm lîp, thanh trît víi s¶n lîng 200 tÊn/n¨m. Nh÷ng n¨m tríc ®©y c«ng ty ®i vµo chuyªn m«n ho¸ nh÷ng s¶n phÈm chÝnh nh: dông cô c¾t gät kim lo¹i vµ phi kim lo¹i. Khi chuyÓn sang kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty võa coi träng khai th¸c nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng, võa s¶n xuÊt thªm nh÷ng mÆt hµng míi nh»n t¹o thªm viÖc lµm, sö dông hÕt n¨ng lùc vÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, nhµ xëng vµ lao ®éng. HiÖn nay C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng, duy cã Ýt mÆt hµng truyÒn thèng th× tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng lo¹t ®Ó cung øng trªn thÞ trêng, ngoµi ra C«ng ty cßn nhËn gia c«ng c¬ khÝ cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Víi c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 20% gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ s¶n phÈm dông cô c¾t (s¶n phÈm truyÒn thèng) vµ 80% gi¸ trÞ s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm kh¸c lµm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 2-/ T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ cung øng nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty. Ngay tõ khi m¬i thµnh lËp, hÇu hÕt c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng cho s¶n xuÊt ®Òu nhËp tõ Liªn X« (cò) víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. Cho ®Õn nay hÖ thèng thiÕt bÞ nµy ®· cò, kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt míi, song C«ng ty vÉn cha cã ®iÒu kiÖn ®Çu t míi mét c¸ch ®ång bé, do kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mÊy n¨m gÇn ®©y cßn cha æn ®Þnh. MÆt kh¸c do qui m« s¶n xuÊt bÞ thu hÑp nªn hÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chØ ®îc sö dông kho¶ng tõ 50-60% c«ng suÊt thiÕt kÕ. V× vËy nÕu tiÕn hµnh thay míi hµng lo¹t nh÷ng thiÕt bÞ sÏ g©y l·ng phÝ lín, trong khi ®ã C«ng ty vÉn ph¶i trÝch khÊu hao hµng n¨m ®a vµo chi phÝ s¶n xuÊt, ®iÒu nµy sÏ ®Èy gi¸ thµnh lªn cao nã sÏ g©y ra nhiÒu bÊt lîi cho c«ng ty. Nh vËy viÖc ®Çu tu ®æi míi trang thiÕt bÞ cÇn ®îc c©n nh¾c kÜ lìng, trªn c¬ së tÝnh to¸n so s¸nh kÕy qu¶ cã kh¶ n¨ng mang l¹i víi chi phÝ bá ra vµ chu k× sèng cña s¶n phÈm . BiÓu 3: Danh môc m¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 1999: Stt 1 Tªn thiÕt bÞ M¸y tiÖn c¸c lo¹i 2 M¸y khoan cac lo¹i 3 M¸y mµi c¸c lo¹i 4 M¸y phay 5 M¸y ca 17 Sè lîng(c¸i) 34 6 4 16 5 3 7 7 80 11 1 1 Níc chÕ t¹o Liªn x« TiÖp kh¾c §øc ViÖt nam ViÖt nam Liªn x« §øc ViÖt nam Liªn x« §øc §µi loan NhËt 46 5 1 4 Liªn x« §øc Hungary ViÖt nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6 7 8 9 10 1 1 2 M¸y dËp Lo¹i 2,5 tÊn Lo¹i 5 tÊn Lo¹i 250 tÊn Lo¹i 400 tÊn M¸y c¾t t«n 3 3 1 1 1 1 M¸y bóa 400 kg 1 1 M¸y nÐn khÝ 2 M¸y Ðp, l¨n sè, m¸y c¾t ren 4 vµ m¸y xäc 14 1 2 NhËt Rumany Liªn x« ViÖt nam ViÖt Nam Liªn x« Liªn x« ViÖt nam Liªn x« Trung quèc Liªn x« Liªn x« ViÖt nam Liªn x« TiÖp kh¾c §øc Víi sè lîng thiÕt bÞ nh trªn vµ kh¶ n¨ng sö dông tõ 50-60% c«ng xuÊt thiÕt kÕ th× nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng lîng còng ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt. Khèi lîng nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng lîng dïng cho s¶n xuÊt cña c«ng ty mét phÇn lµ nguån níc cßn hÇu hÕt lµ ph¶i nhËp ngo¹i. ChÝnh ®iÒu ®ã còng lµm ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm. Hµng n¨m c«ng ty cÇn mét khèi lîng lín nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng lîng nh sau: BiÓu 4: Nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng lîng n¨m 1999: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tªn nguyªn vËt liÖu - n¨ng lîng - nhiªn liÖu ThÐp giã ThÐp kh¸c BaCl2 NaNO2 NaCl Cr2O3 KNO3 H2SO4 NaOH Hµn the S¬n c¸c lo¹i NaCO3 §iÖn X¨ng Nhu cÇu sö dông (tÊn/n¨m) 13 260 3,2 3,3 1 0,014 1,5 1 0,7 0,2 2,4 0,25 789.600kW/h 20 Tuy nhiªn ®èi víi nÒn c«ng nghiÖp hiÖn nay th× c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty cßn qu¸ nghÌo nµn, l¹c hËu vµ kh«ng phï hîp. C«ng ®o¹n s¶n xuÊt kh«ng ®ång ®Òu do ®ã ¶nh hëng tíi n¨ng xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Trong qóa tr×nh s¶n xuÊt, C«ng ty lu«n tiÕn hµnh b¶o dìng vµ ®Çu t c¶i tiÕn m¸y mãc song chÊt lîng s¶n phÈm cha cao, gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn cha h¹ ®îc lµ bao. §iÒu ®ã ¶nh hëng lín tíi viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm do cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña mét sè doanh nghiÖp kh¸c. V× vËy, C«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hót vèn ®Çu t, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Ó theo kÞp xu híng ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc, trong khu vùc còng nh trªn thÕ giíi. 3-/ Sè lîng vµ tr×nh ®é lao ®éng: Sù thµnh c«ng cña c«ng ty kh«ng chØ phô thuéc vµo hiÖu n¨ng cña m¸y mãc thiÕt bÞ mµ cßn phô thuéc vaß hiÖu qu¶ cña ®èi tîng lao ®éng vµ bè trÝ hîp lý lùc lîng lao ®éng sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay C«ng ty cã 433 lao ®éng trong ®ã ngêi lao ®éng gi¸n tiÕp lµ lµ 168 ngêi chiÕm 38,8%, lao ®éng trùc tiÕp lµ 265 ngêi chiÕm 61,2%. Trong n¨m 1999 lao ®éng cã mÆt lµ 410 ngêi víi tû lÖ chi phÝ trªn tiÒn l¬ng lµ 23%, trªn gi¸ trÞ tæng s¶n lîng lµ 28,4%. C¬ cÊu bËc thî cña c«ng nh©n s¶n xuÊt n¨m 1999: BËc thî Sè lîng 1 BËc thî b×nh qu©n = 2 3 3 1 4 2 5 4 6 8 7 4 (32) +(193)+(234)+(425)+(846)+(417) 212 =5,4 BËc thî b×nh qu©n cña C«ng ty lµ 5,4 ®iÒu ®ã chøng tá C«ng ty cã u thÕ vÒ chÊt lîng lao ®éng, cÇn ph¶i ph¸t huy hÕt lîi thÕ nµy sao cho vÉn ®¶m b¶o lîi Ých cña ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. Qu¶n lý lao ®éng lµ vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p vµ khã kh¨n. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhu cÇu cña con ngêi ngµy mét cao vµ phong phó, ®éng c¬ lµm viÖc còng cã nhiÒu thay ®æi. Mçi lóc, mçi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh, mçi nhãm ngêi cÇn cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý kh¸c nhau. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn hïng hËu nh vËy, l·nh ®¹o C«ng ty cÇn t×m mét ph¬ng ph¸p h÷u hiÖu nhÊt sao cho thu hót ®îc sù cè g¾ng, ®ång t©m nhÊt trÝ trong hµnh ®éng, lµm viÖc hÕt søc m×nh v× môc ®Ých chung. Suy cho cïng th× nguån lùc con ngêi lµ quan träng nhÊt, nã lµ nguån lùc cña mäi nguån lùc. NÕu C«ng ty cã m¸y mãc thiÕt bÞ tèt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i , ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèt u mµ kh«ng cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, nhiÖt huyÕt h¨ng say víi c«ng viÖc th× còng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a con ngêi vµ c¸c trang thiÕt bÞ. 4-/ Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt: HiÖn nay C«ng ty cã 8 ph©n xëng thuéc khèi s¶n xuÊt chÞu sù chØ ®¹o cña Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt bao gåm: ph©n xëng khëi phÈm, ph©n xëng c¬ khÝ I, ph©n xëng c¬ khÝ II, ph©n xëng dông cô, ph©n xëng c¬ ®iÖn, ph©n xëng m¹, ph©n xëng nhiÖt luyÖn vµ ph©n xëng bao gãi. Toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty nh sau: C¸c yÕu tè ®Çu vµo(NVL) Kho kim khÝ PX Khëi phÈm C¬ khÝ I c¬ khÝ II, dông cô c¬ ®iÖn Px nhiÖt luyÖn Px bao gãi Kho thµnh phÈm Tiªu thô 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bµn ren : ThÐp M¸y mµi M¸y khoan M¸y phay Nhuém ®en TÈy röa NhiÖt luyÖn §ãng sè Mµi hai mÆt Mµi lìi c¾t §¸nh bãng M¸y c¾t M¸y tiÖn thÐp Chèng gØ NhËp kho b. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt taro: ThÐp M¸y tiÖn NhËp kho M¸y phay v¹n n¨ng Mµi lìi c¾t M¸y phay chuyªn dïng Mµi ren TÈy röa L¨n sè NhiÖt luyÖn c. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt mòi khoan : ThÐp M¸y tiÖn tù ®éng M¸y c¸n M¸y phay L¨n sè NhiÖt luyÖn Chèng gØ phay c¾t: M¸y mµi s¾c d. QuyNhËp tr×nhkho c«ng nghÖ s¶n xuÊt dao M¸y dËp ThÐp NhËp kho M¸y tiÖn v¹n n¨ng Chèng gØ M¸y xäc In sè M¸y mµi s¾c TÈy röa nhuém ®en M¸y mµi trßn M¸y mµi ph¼ng Lång trôc M¸y phay M¸y mµi ph¼ng m©m trßn M¸y mµi lç NhiÖt luyÖn e. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lìi ca m¸y: ThÐp M¸y dËp 250 tÊn NhËp kho M¸y phay v¹n n¨ng S¬n M¸y ®Ëp 130 tÊn TÈy röa 20 M¸y Ðp NhiÖt luyÖn Lµm non trong lß tÇn sè
- Xem thêm -