Tài liệu Lý luận chung về thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I : Lý luËn chung vÒ thaNH TO¸N QuèC TÕ B»NG PH¦¥NG THøC TÝN DôNG CHøNG Tõ i- vai trß cña thanh to¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1- Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu (XNK): XuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n ë ph¹m vi quèc tÕ, nã kh«ng ph¶i lµ hµnh vi mua b¸n riªng lÎ mµ lµ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ mua b¸n trong mét nÒn th-¬ng m¹i cã tæ chøc c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi nh»m môc ®Ých ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng hãa ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, æn ®Þnh vµ tõng b-íc n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. Do ®ã, xuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i dÔ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ ®ét biÕn vÒ kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h-íng theo sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng tù do (thÞ tr-êng më ) ho¹t ®éng XNK lµ nh©n tè chÝnh, quan träng vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ râ rÖt ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc. Cô thÓ, nh÷ng mÆt lîi do XNK ®em l¹i nh- : - Ph¸t huy ®-îc néi lùc nÒn kinh tÕ, sù s¸ng t¹o cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , ph¸t huy vµ ph¸t triÓn ®-îc c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng - ViÖc XNK dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c chñ thÓ trong vµ ngoµi n-íc lµm cho chÊt l-îng hµng hãa, dÞch vô ngµy cµng ®-îc n©ng cao, tõ ®ã cã thÓ nhanh chãng xo¸ bá c¸c chñ thÓ kinh doanh s¶n xuÊt l¹c hËu,… Nh-ng nh÷ng ®ãng gãp to lín còng nh- vai trß cña th-¬ng m¹i quèc tÕ ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n l¹i ®-îc thÓ hiÖn râ nhÊt ë vai trß xuÊt khÈu. XuÊt khÈu cã ¶nh h-ëng m¹nh mÏ vµ trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh quèc tÕ , mµ thÓ hiÖn ë chç : xuÊt khÈu hµng hãa, dÞch vô sÏ t¹o ra nguån vèn quan träng ®Ó nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ nhËp khÈu vµ tÝch luü s¶n xuÊt. XuÊt khÈu sÏ t¸c ®éng tèt ®Õn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, khi thu ®-îc xuÊt khÈu rßng, luång ngo¹i tÖ thu ®-îc sÏ ®¶m b¶o cho sù c©n b»ng vµ thÆng d- cña c¸n c©n thanh to¸n quèc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÕ. Vµ ®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh quèc tÕ cña mçi quèc gia. Ho¹t ®éng kinh doanh XNK kÝch thÝch sù t¨ng tr-ëng thÓ hiÖn ë viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, cho phÐp më réng quy m« s¶n xuÊt, c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tõ ®ã n©ng cao tæng s¶n phÈm x· héi, ®ång thêi n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt – tinh thÇn cña nh©n d©n. §Æc biÖt, xuÊt khÈu t¸c ®éng m¹nh tíi c¬ cÊu ngµnh nghÒ, xuÊt khÈu lµm ®a d¹ng ho¸ c¸c ngµnh nghÒ theo h-íng sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n-íc. XuÊt khÈu t¹o ra ®-îc c«ng viÖc lµm, thu hót nguån lùc lao ®éng dåi dµo cña ®Êt n-íc. Cã thÓ nãi r»ng, XNK lµ viÖc mua b¸n hµng hãa víi n-íc ngoµi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng. Song mua b¸n, giao dÞch ë ®©y cã nh÷ng nÐt riªng, phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi mua b¸n trong n-íc nh- : giao dÞch víi nh÷ng dßng v¨n ho¸, phong tôc, tËp qu¸n kh¸c nhau víi thÞ tr-êng réng lín, nghiÖp vô mua b¸n ®-îc thùc hiÖn víi nhiÒu kh©u : nghiªn cøu thÞ tr-êng, lùa chän, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, vËn chuyÓn hµng hãa vµ thanh to¸n ….. Trong c¸c nghiÖp vô vÒ ho¹t ®éng kinh doanh XNK th× thanh to¸n lµ kh©u quan träng nhÊt trong kinh doanh XNK hµng hãa. HiÖu qu¶ kinh tÕ trong lÜnh vùc kinh doanh nµy phÇn lín nhê vµo chÊt l-îng cña viÖc thanh to¸n. Thanh to¸n lµ b-íc ®¶m b¶o cho nhµ kinh doanh XNK thu ®-îc tiÒn vÒ vµ nhËn ®-îc hµng hãa. Thanh to¸n quèc tÕ cã thÓ ®-îc hiÓu lµ viÖc chi tr¶ nh÷ng kho¶n ngo¹i tÖ ,tÝn dông cã liªn quan ®Õn viÖc XNK ®· ®-îc tho¶ thuËn, quy ®Þnh trong hîp ®ång th-¬ng m¹i quèc tÕ. 2- Vai trß cña thanh to¸n trong th-¬ng m¹i quèc tÕ 2.1. Thanh to¸n quèc tÕ Thanh to¸n quèc tÕ lµ viÖc chi tr¶ b»ng tiÒn liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa-dÞch vô vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh gi÷a c¸c tæ chøc c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n gi-· n-íc nµy víi n-íc kh¸c. Thanh to¸n quèc tÕ lµ kh©u rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bu«n b¸n- trao ®æi hµng hãa-dÞch vô gi÷a c¸c n-íc. Nã ph¶n ¸nh sù vËn ®éng cã tÝnh quy luËt cña gi¸ trÞ trong qu¸ tr×nh chu chuyÓn hµng hãa-tiÒn tÖ gi÷a c¸c quèc gia vµ ®-îc xem lµ kh©u cuèi cïng trong mét th-¬ng vô giao dÞch. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thanh to¸n quèc tÕ kh«ng chØ ®¬n thuÇn nh- ho¹t ®éng thanh to¸n trong quan hÖ giao dÞch mua b¸n trong n-íc, mµ thanh to¸n quèc tÕ rÊt phøc t¹p, th«ng qua c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau. §iÒu nµy lµ do thanh to¸n quèc tÕ cã liªn quan ®Õn nhiÒu quèc gia kh¸c nhau, víi nhiÒu ®ång tiÒn thanh to¸n kh¸c nhau. Vµ h¬n n÷a lµ viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c n-íc ®Òu ph¶i tiÕn hµnh th«ng qua c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian mµ chñ yÕu lµ ng©n hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n th-êng kh«ng dïng tiÒn mÆt, chñ yÕu lµ thanh quyÕt to¸n gi÷a c¸c ng©n hµng. V× vËy, thanh to¸n quèc tÕ cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng. Thanh to¸n quèc tÕ lµ nghiÖp vô quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ cña mét th-¬ng vô bëi v× nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ®«i bªn. V× vËy trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thanh to¸n ®-îc h×nh thµnh nh»m ®¶m b¶o cho viÖc thanh to¸n ®-îc hîp lý cho c¶ ®«i bªn. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ thanh to¸n quèc tÕ th-êng bao gåm: - §iÒu kiÖn vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n (tû gi¸ hèi ®o¸i) - §iÒu kiÖn vÒ thêi h¹n thanh to¸n - C¸c ph-¬ng thøc, ph-¬ng tiÖn vµ h×nh thøc thanh to¸n - C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i - C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝn dông - §iÒu kiÖn ®¶m b¶o gi¸ trÞ thanh to¸n 2.2. Vai trß cña thanh to¸n trong th-¬ng m¹i quèc tÕ Thanh to¸n hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n chÝnh lµ viÖc ng-êi mua tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n ®Ó nhËn ®-îc hµng ho¸- dÞch vô mµ m×nh cÇn. vµ mäi ho¹t ®éng bu«n b¸n, trao ®æi ®Òu ph¶i th«ng qua thanh to¸n míi thùc hiÖn ®-îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, trän vÑn. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i mang tÝnh quèc tÕ th× thanh to¸n ®-îc xem lµ kh¸ phøc t¹p, bëi nã ®-îc thùc hiÖn d-íi nhiÒu ph-¬ng thøc kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o vÒ lîi Ých cña c¸c ®èi t¸c ë c¸c n-íc kh¸c nhau, còng nh- lîi Ých cña c¸c quèc gia. Vai trß cña thanh to¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i quèc tÕ ( hay ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ) ®-îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Thanh to¸n quèc tÕ lµ ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan trong sù ph¸t triÓn cña th-¬ng m¹i quèc tÕ Trong thêi ®¹i ngµy nay, tr-íc xu h-íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ. C¸c quèc gia trªn thÕ giíi ngµy cµng më réng dÇn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, nhiÒu tæ chøc th-¬ng m¹i ®-îc ra ®êi, ph¸t triÓn vµ tiÕn tíi héi nhËp t¹o nªn mét mèi quan hÖ liªn kÕt chÆt chÏ, ®an xen, c¹nh tranh trªn mét thÞ tr-êng réng lín ®Ó ph¸t triÓn. ChÝnh sù héi nhËp , më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ nh- vËy thÕ giíi ®ang tiÕn dÇn ®Õn sù ph©n c«ng ho¸ lao ®éng râ rÖt. Sù ph©n c«ng ho¸ lao ®éng mang tÝnh quèc tÕ lµ nh©n tè chÝnh cho sù dÞch chuyÓn m¹nh mÏ gi÷a c¸c quèc gia vÒ t- b¶n (vèn), kü thuËt c«ng nghÖ, nguån nh©n lùc, nguån tµi nguyªn …KÐo theo sù dÞch chuyÓn ®ã lµ sù tÊt yÕu vÒ dÞch chuyÓn hµng ho¸- dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia. Sù dÞch chuyÓn vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia ®-îc tu©n theo quy luËt cña nÒn kinh tÕ ®ã lµ quy luËt vÒ quan hÖ Hµng-TiÒn. Sù ph¸t triÓn cña th-¬ng m¹i quèc tÕ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sù chu chuyÓn vµ vËn ®éng cña quan hÖ hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ. Biªñ hiÖn cña mèi quan hÖ nµy chÝnh lµ ho¹t ®éng thanh to¸n. Thanh to¸n quèc tÕ ra ®êi nh- lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¸p øng cho chu chuyÓn hay cho sù trao ®åi vµ bu«n b¸n hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia. Thanh to¸n quèc tÕ lµ mét m¾t xÝch, lµ cÇu nèi ®Ó c¸c tæ chøc th-¬ng m¹i, tæ chøc kinh tÕ. . ë c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi thùc hiÖn ®-îc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i ( ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt nhËp khÈu). Tãm l¹i, thanh to¸n quèc tÕ ra ®êi vµ tån t¹i lµ yÕu tè kh¸ch quan, vµ ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng vµ chóng ta còng ®Òu hiÓu r»ng ngo¹i th-¬ng lµ mét c«ng cô thóc ®Èy qu¸ tr×nh liªn kÕt kinh tÕ ë trong n-íc vµ gi÷a trong n-íc vµ n-íc ngoµi. NhËn thøc ®-îc vÞ trÝ to lín cña thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc nãi chung, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ngo¹i th-¬ng nãi riªng, chÝnh phñ ngµy cµng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy, t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh to¸n quèc tÕ ngµy cµng më réng, tiÕn hµnh thuËn tiÖn, nhanh chãng b»ng viÖc c¶i c¸ch hÖ thèng Ng©n hµng, cho phÐp nhiÒu Ng©n hµng tham gia ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ còng nh- ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi th¸o gì nh÷ng v-íng m¾c trong nghiÖp vô ®Ó thanh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 to¸n quèc tÕ ph¸t triÓn c¶ néi dung vµ h×nh thøc tõ ®ã trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc thóc ®Èy kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ®Êt n-íc .  Thanh to¸n quèc tÕ lµ mét kh©u quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt nhËp khÈu HiÖu qña kinh tÕ trong lÜnh vùc kinh doanh nµy phÇn lín nhê vµo chÊt l-îng cña ho¹t ®éng thanh to¸n. Ngay tõ khi b¾t ®Çu ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång kinh doanh XuÊt nhËp khÈu thanh to¸n ®· lµ mét ®iÒu kho¶n kh«ng thÓ thiÕu trong hîp ®ång mµ c¸c bªn tham gia ph¶i tho¶ thuËn ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho m×nh, ®iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n khi ®· ®-îc tho¶ thuËn mét c¸ch thèng nhÊt vµ chÆt chÏ (®iÒu kho¶n vÒ ®ång tiÒn, tû gi¸, ph-¬ng thøc thanh to¸n , thêi gian, dÞa diÓm thanh to¸n .. ) sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bªn tham gia tiÕn hµnh tèt c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång nh- : bªn xuÊt khÈu dùa vµo ®ã chuÈn bÞ hµng, lËp chøng tõ vÒ hµng ho¸, tiÕn hµnh giao hµng.. ., bªn nhËp khÈu tiÕn hµnh c¸c thñ tôc nhËn hµng, chuÈn bÞ thanh to¸n tiÒn hµng .. .Dùa vµo c¸c ®iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n cã thÓ tr¸nh cho c¸c bªn tham gia nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Ho¹t ®éng thanh to¸n cã thÓ ®¶m b¶o cho nhµ kinh doanh XuÊt nhËp khÈu thu ®-îc tiÒn vÒ vµ nhËn ®-îc hµng ho¸ v× khi tham gia vµo ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu mµ cßn cã Ng©n hµng tham gia víi vai trß lµ trung gian ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c bªn. Ng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu kh«ng thÓ tù thanh to¸n víi nhau mµ kh«ng th«ng qua Ng©n hµng bëi ®ã lµ sù thanh thanh to¸n gi÷a c¸c quèc gia cã sù c¸ch biÖt vÒ ®Þa lý nªn kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tr¸nh ®-îc nh÷ng rñi ro x¶y ra lµ rÊt khã, còng nh- kh«ng cã sù b¶o l·nh cho c¸c bªn giao hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng. ChÝnh v× vËy Ng©n hµng víi vai trß lµ trung gian thanh to¸n, lµ ng-êi b¶o l·nh trong kh©u thanh to¸n gi÷a c¸c bªn, ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho c¸c bªn nhËn ®-îc tiÒn còng nh- nhËn ®-îc hµng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay Ng©n hµng ®ãng mét vai trß quan träng vµ lµ mét m¾t xÝch trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, còng nh- lµ mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Thanh to¸n quèc tÕ lµ th-íc ®o, lµ nh©n tè ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt nhËp khÈu  Thanh to¸n quèc tÕ lµ c«ng cô ®Ó dùa vµo ®ã nhµ n-íc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu - Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nhanh chãng, chÝnh x¸c, thuËn tiÖn, ®óng luËt sÏ thóc ®Èy nhanh tèc ®é l-u chuyÓn hµng ho¸, l-u chuyÓn vèn cña c¸c bªn tham gia, më réng vµ cñng cè quan hÖ hîp t¸c bu«n b¸n lµm ¨n gi÷a c¸c n-íc . - Th«ng qua ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ , Ng©n hµng víi vai trß lµ trung gian thanh to¸n, nh-ng ®ång thêi l¹i cßn lµ tæ chøc tµi chÝnh trung gian cung cÊp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bªn tham gia ho¹t ®éng XuÊt nhËp khÈu ®-îc thuËn tiÖn vµ dÔ dµng th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cÊp vèn, cÊp tÝn dông d-íi h×nh thøc øng tr-íc, tr¶ chËm ,tµi trî ngo¹i th-¬ng. .. 3- Xu h-íng ph¸t triÓn cña th-¬ng m¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ : Th-¬ng m¹i quèc tÕ lµ lÜnh vùc thuéc bÒ næi cña nÒn kinh tÕ hÕt søc nh¹y c¶m vµ n¨ng ®éng, lµ mét phÇn ph¶n ¸nh nh÷ng biÕn ®æi c¬ cÊu dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng biÕn ®æi c¬ cÊu cña s¶n xuÊt vµ nhu cÇu, chÞu t¸c ®éng m¹nh cña nh÷ng biÕn ®æi cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc – kÜ thuËt vµ viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu míi cña c¸ch m¹ng Êy, cµng t¨ng nhanh bu«n b¸n vµ ®Çu t-, lµm cµng phô thuéc lÉn nhau trong khi vÉn tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn. Do nh÷ng yÕu tè trªn, ngµy nay th-¬ng m¹i quèc tÕ ®· cã nh÷ng biÕn ®æi vµ thay ®æi râ rÖt vÒ c¬ cÊu mÆt hµng vµ ph©n vïng l·nh thæ. VÒ c¬ cÊu mÆt hµng ngµy cµng cã nh÷ng ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn theo nh÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ míi, víi chÊt l-îng cao, ®Æc biÖt lµ nh÷ng s¶n phÈm cã hµm l-îng khoa häc kü thuËt cao. Nh÷ng s¶n phÈm c¬ b¶n, dï gi¸ c¶ cã gi¶m do øng dông nh÷ng tiÐn bé cña khoa häc vµ kü thuËt th× vÉn cã t¸c ®éng lín tíi thu nhËp cña c¸c n-íc s¶n xu¸t, chóng vÉn lu«n lu«n cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ vÉn cßn lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn. VÒ c¬ cÊu l·nh thæ, c¸c n-íc t- b¶n c«ng nghiÖp vÉn lµ thÞ tr-êng chÝnh cña thÕ giíi. T¹i ®©y, thÞ tr-êng tËp trung cao ®é tiÒm lùc c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ®Æc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 biÖt vÒ kÜ nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ ngµnh ®èng vai trß dÉn ®Çu trong sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp ®iÖn tÝnh ho¸ lµ ®éng lùc cña toµn bé nÒn kinh tÕ. C¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vÉn lµ n¬i chñ yÕu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm c¬ b¶n, dï mÊy n¨m gÇn ®©y, vai trß cña c¸c n-íc c«ng nghiÖp míi ®· t¨ng lªn. Trong th-¬ng m¹i quèc tÕ, ngµy cµng xuÊt hiÖn c¸c h×nh thøc th-¬ng m¹i míi, nh- dÞch vô th-¬ng m¹i. Trong lÜnh vùc nµy, ngoµi nh÷ng h×nh thøc cò nhvËn t¶i vµ du lÞch, ngµy nay ngµy cµng t¨ng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kü thuËt, b¶o hiÓm, ng©n hµng, t- vÊn, xuÊt khÈu sofrware vµ khu vùc nµy lµ chñ yÕu vÉn thuéc c¸c n-íc t- b¶n c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. §Æc tr-ng cña thÕ giíi ngµy nay lµ cuéc khñng ho¶ng c¬ cÊu, do sù ph¸t triÓn cña kü thuËt míi, cïng víi nã lµ sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t- b¶n ®éc quyÒn nhµ n-íc, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia vµ c¸c tæ chøc ®éc quyÒn quèc tÕ ra søc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ thñ ®o¹n thùc d©n míi, c¹nh tranh gay g¾t víi nhau, nªn trªn thÕ giíi ®·, ®ang vµ sÏ cßn tiÕp tôc diÔn ra c¸c cuéc chiÕn tranh bu«n b¸n cã quy m« toµn cÇu, cïng mét lóc xen kÏ víi nh÷ng biÕn ®éng cã khi ®ét biÕn vµ m¹nh mÏ cña tØ gi¸ c¸c ®ång tiÒn, cña l·i suÊt vµ gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng thÕ giíi, g©y nªn nh÷ng ‛xung‛ biÕn ®æi v¯ c³nh tranh, tr­íc hÕt v¯ chñ yªó gi÷a ba trung t©m cña chñ nghÜa t- b¶n Mü –T©y ¢u - NhËt B¶n. V× lÏ ®ã, th-êng thÕ giíi lu«n chøa ®ùng nh÷ng nh©n tè kh«ng ch¾c ch¾n ®èi víi c¶ hai giíi kinh doanh vµ tiªu dïng. Do xu h-íng ph¸t triÓn cña th-¬ng m¹i vµ thÞ tr-êng nh- vËy, c¸c n-íc ®Òu r¸o riÕt nghiªn cøu vµ ®æi míi ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. ViÖc chän ra h×nh thøc thanh to¸n quèc tÕ phô thuéc nhiÒu vµo quyÕt ®Þnh cña c¸c bªn mua vµ b¸n, quyÕt ®Þnh nµy l¹i phô thuéc vµo ph¹m vi giao dÞch vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lu«n ®-îc ®Æt ra trong chiÕn l-îc ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i. Cung cÊp nh÷ng c«ng cô thanh to¸n h÷u hiÖu kh«ng chØ ®Èy m¹nh tÝnh c¹nh tranh cña ng©n hµng trong lÜnh vùc nµy mµ cßn n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng, vµ trong th-¬ng m¹i quèc tÕ, ®ã cßn lµ vÊn ®Ì quèc thÓ. Do vËy, ngay c¶ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cã bÒ dµy kinh nghiÖm trªn thÕ giíi trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ còng kh«ng d¸m ch¾c lµ cã thÓ l-êng hÕt ®-îc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng ph¸t sinh tiªu cùc do ho¹t ®éng nµy mang l¹i trong t-¬ng lai. dï r»ng nh÷ng tiªu cùc ®ã cã thÓ ng©n hµng kh«ng ph¶i g¸nh chÞu mét c¸ch trùc tiÕp, nh-ng dï xÐt ë gãc ®é nµo ®i n÷a th× ng©n hµng còng bÞ ¶nh h-ëng Ýt nhiÒu. ViÖt Nam míi b-íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tõ cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÓ kû nµy, viÖc héi nhËp vµo nÒn mËu dÞch thÕ giíi còng muén m»n h¬n so víi rÊt nhiÒu quèc gia kh¸c. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thanh to¸n XNK víi c¸c n-íc t¨ng lªn kh«ng nh÷ng vvÒ kim ng¹ch mµ cßn vÒ c¶ quy m« vµ chÊt l-îng. Tuy nhiªn, tranh chÊp ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p. §©y còng lµ ®iÒu ®Ô hiÓu bëi c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cña n-íc ta vÉn cßn non kÐm vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô vµ Ýt kinh nghiÖm. II- C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ th«ng dông : Ph-¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ lµ toµn bé qu¸ tr×nh, c¸ch thøc nhËn-tr¶ tiÒn trong giao dÞch, mua b¸n hµng hãa – dÞch vô gi÷a ng-êi nhËp khÈu vµ ng-êi xuÊt khÈu. Trong quan hÖ XNK cã rÊt nhiÒu ph-¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau. C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n dùa trªn sù tho¶ thuËn gi÷a nng-êi xuÊt khÈu vµ ng-êi nhËp khÈu, mçi ph-¬ng thøc ®Òu cã nh÷ng -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm riªng thÓ hiÖn m©u thuÉn vÒ quyÒn lîi gi÷a c¸c ng-êi nhËp khÈu vµ ng-êi xuÊt khÈu. V× vËy, viÖc chän lùa ph-¬ng thøc thanh to¸n trong giao dÞch XNK ®-îc c¸c bªn tho¶ thuËn vµ thèng nhÊt trong néi dung cu¶ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th-¬ng. HiÖn nay, c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n ®-îc sö dông phæ biÕn vµ chñ yÕu bao gåm c¸c ph-¬ng thøc sau : - Ph-¬ng thøc ghi sæ - Ph-¬ng thøc nhê thu - Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn - Ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 1 – Ph-¬ng thøc ghi sæ ( Oppen account ) : Ph-¬ng thøc thanh to¸n nµy ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch, ng-êi xuÊt khÈu më mét tµi kho¶n trªn ®ã ghi c¸c kho¶n tiÒn mµ ng-êi nhËp khÈu nî vÒ tiÒn hµng hãa hay nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc mua hµng. Ng-êi nhËp khÈu 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh kú ( hµng th¸ng, quý hay n¨m ) thanh to¸n kho¶n nî cña m×nh trªn tµi kho¶n cho ng-êi xuÊt khÈu. §Æc ®iÓm:  §©y lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n chØ cã hai bªn tham gia thanh to¸n lµ ng-êi mua vµ ng-êi b¸n, ng©n hµng chØ tham gia víi chøc n¨ng lµ ng-êi më tµi kho¶n vµ thùc thi thanh to¸n.  Khi sö dông ph-¬ng thøc nµy, chØ më tµi kho¶n ®¬n biªn, kh«ng sö dông tµi kho¶n song biªn. NÕu ng-êi mua më tµi kho¶n ®Ó ghi chÕp th× tµi kho¶n Êy chØ cã gi¸ trÞ theo dâi, kn«ng cã gi¸ trÞ thanh quyÕt to¸n gi÷a hai bªn.  §©y thùc chÊt lµ mét h×nh thøc tÝn dông mµ ng-êi b¸n cÊp cho ng-êi mua. Ph-¬ng thøc nµy chØ ¸p dông trong tr-êng hîp hai bªn mua vµ b¸n thùc sù tin cËy lÉn nhau hay trong c¸c tr-êng hîp giao dÞch nhá, th-êng xuyªn. §Æc biÖt, phæ biÕn sö dông trong c¸c ph-¬ng thøc mua b¸n hµng ®æi hµng th-êng xuyªn trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, hoÆc dïng cho thanh to¸n tiÒn hµng göi b¸n ë n-íc ngoµi hay ®Ó tr¶ tiÒn lÖ phÝ s©n bay, cÇu c¶ng. 2 - Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn ( Remittance ) L µ ph-¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã kh¸ch hµng (ng-êi nhËp khÈu) yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi kh¸c (ng-êi xuÊt khÈu) ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh b»ng mét ph-¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn do ng-êi h-ëng lîi (ng-êi xuÊt khÈu) yªu cÇu. Kh¸ch hµng cã thÓ yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( Telegraphic Tranfer – T/T ) hoÆc b»ng th- chuyÓn tiÒn (Mail Tranfer – M/T ) hoÆc sö dông qua hÖ thèng M¹ng SWIFT liªn ng©n hµng. §©y thùc chÊt lµ thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ng-êi chuyÓn tiÒn vµ ng-êi nhËn tiÒn, ng©n hµng chØ ®ãng vai trß lµ trung gian thùc hiÖn chuyÓn tiÒn vµ thu lÖ phÝ. Ph-¬ng thøc nµy ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn vµ viÖc chuyÓn tiÒn nhanh chãng. tuy nhiªn, nã còng mang nhiÒu nh-îc ®iÓm, bëi r»ng kh«ng cã c¬ së ph¸p lý nµo ®¶m b¶o ch¾c ch¾n lµ ng-êi nhËp khÈu sÏ tr¶ sím vµ tr¶ ®Çy ®ñ cho ng-¬× xuÊt khÈu. ViÖc tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu hoµn toµn phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña ng-êi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mua ( ng-êi nhËp khÈu ). Nh- vËy, viÖc thanh to¸n b»ng ph-¬ng thøc nµy khã b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng-êi b¸n do dÔ n¶y sinh viÖc chiÕm dông vèn. Ngoµi ra, viÖc chuyÓn tiÒn nµy cßn bÞ ¶nh h-ëng nhiÒu bëi sù qu¶n lý cña nhµ n-íc vÒ dßng l-u chuyÓn ngo¹i tÖ. Còng chÝnh v× nh÷ng nh-îc ®iÓm nµy, nªn trong quan hÖ bu«n b¸n th-¬ng m¹i quèc tÕ, h×nh thøc chuyÓn tiÒn nµy chØ th-êng ®-îc ¸p dông trong tr-êng hîp hai bªn lµ nh÷ng b¹n hµng l©u n¨m, cã sù tin cËy lÉn nhau. 3 – Ph-¬ng thøc nhê thu (Collection ) Ph-¬ng thøc nhê thu lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã ng-êi b¸n (ng-êi xuÊt khÈu) hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng hµng hãa – dÞch vô cho ng-êi mua (ng-êi nhËp khÈu) th«ng qua uû th¸c cho ng©n hµng cña m×nh thu hé ë ng-êi mua (ng-êi nhËp khÈu) trªn c¬ së hèi phiÕu do m×nh lËp ra. Trong thanh to¸n quèc tÕ, khi sö dông ph-¬ng thøc nµy th-êng vËn dông theo quy t¾c ICC 022 ‚B°n quy t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu chøng tõ th­¬ng m³i ‚. Theo quy t¾c nµy, nhê thu ®-îc hiÓu nh- sau : ‚ Nhê thu l¯ nghiÖp vô xö lý cña ng©n h¯ng ®èi víi c²c chøng tõ, theo ®óng chØ thÞ nhËn ®-îc nh»m cho c¸c chøng tõ ®ã ®-îc thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn, hoÆc chuyÓn giao khi chøng tõ ®â theo ®óng ®iÒu kho°n v¯ c²c ®iÒu kiÖn kh²c.‛ C¸c bªn tham gia bao gåm: - Ng-êi xuÊt khÈu (ng-êi b¸n, ng-êi h-ëng lîi) - Ng©n hµng phôc vô ng-êi xuÊt khÈu (ng©n hµng thu hé) - Ng©n hµng phôc vô ng-êi nhËp khÈu (ng©n hµng tr¶ hé) - Ng-êi nhËp khÈu (ng-êi mua, ng-êi tr¶ tiÒn) §Æc ®iÓm :  Ph-¬ng thøc nhê thu kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho bªn xuÊt khÈu, v× viÖc nhËn hµng cña ng-êi nhËp khÈu hoµn toµn t¸ch rêi khái kh©u thanh to¸n. Do ®ã, ng-êi mua cã thÓ nhËn hµng mµ kh«ng tr¶ tiÒn ngay hoÆc chËm trÔ khi tr¶ tiÒn. Cßn ng-êi b¸n cã thÓ khèng chÕ ®-îc ng-êi mua trong viÖc giao nhËn vµ khèng chÕ ®-îc quyÒn ®Þnh ®o¹t vÒ hµng hãa chø, kh«ng khèng chÕ ®-îc ng-êi mua trong viÖc thanh to¸n. ViÖc thanh to¸n do ng-êi b¸n (ng-êi xuÊt khÈu ) ký ph¸t hèi phiÕu nh-ng l¹i ph¶i tuú thuéc vµo viÖc ng-¬ig mua ( ng-êi nhËp khÈu ) cã ký 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÊp nhËp hèi phiÕu hay kh«ng. Tuy nhiªn, kh«ng v× thÕ mµ ng-êi nhËp khÈu ( ng-êi mua) chiÕm ®-îc -u thÕ trong ph-¬ng thøc nµy. Bëi viÖc cã chÊp nhËn hèi phiÕu hay kh«ng l¹i phô thuéc vµo viÖc giao hµng cña ng-êi b¸n (ng-êi xuÊt khÈu)  Ph-¬ng thøc nhê thu ®-îc thùc hiÖn d-íi mét trong hai lo¹i h×nh thøc sau : Ph-¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n ( Clean collection ) : Nhê thu phiÕu tr¬n lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã ng-êi xuÊt khÈu sau khi chuyÓn hµng hãa sang cho nhµ nhËp khÈu cïng víi viÖc chuyÓn giao cho nhµ nhËp khÈu bé chøng rõ hµng hãa ®Ó nhµ nhËp khÈu ®-¬ch nhËn hµng (mµ kh«ng th«ng qua ng©n hµng ) vµ ký ph¸t hèi phiÕu nhê ng©n hµng thu hé sè tiÒn b¸n hµng ghi trªn hèi phiÕu tõ ng-êi nhËp khÈu. H×nh thøc nhê thu nµy rÊt cã lîi cho nhµ nhËp khÈu v× viÖc nhËn hµng hãa trªn c¬ së bé chøng tõ hµng hãa ®-îc nhµ xuÊt khÈu chuyÓn giao cho m×nh, ®-îc lËp víi viÖc tr¶ tiÒn. Tuy nhiªn, nhµ nhËp khÈu còng cã thÓ gÆp bÊt lîi trong tr-êng hîp hèi phiÕu ®i qu¸ nhanh, buéc hä ph¶i tr¶ tiÒn trong khi ®ã cã thÓ hµng hãa ®Õn chËm vµ khi nhËn hµng hãa cã thÓ hµng hãa kh«ng ®ñ, kh«ng ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng – sè l-îng. Do vËy, ®Ó sö dông ph-¬ng thøc nµy, hai bªn ph¶i hoµn toµn tin cËy lÉn nhau, hoÆc cã quan hÖ b¹n hµng l©u n¨m, liªn doanh … hoÆc ®-îc sö dông víi nh÷ng hîp ®ång XuÊt nhËp khÈu hµng hãa nhá. Ph-¬ng thøc nµy Ýt khi ®-îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ v× nã kh«ng ®¶m b¶o ®-îc quyÒn lîi cho c¶ hai bªn do viÖc thanh to¸n vµ nhËn hµng hoµn toµn t¸ch rêi nhau. Ph-¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ ( Document against Acceptance D/A) Nhê thu kÌm chøng tõ lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã : Nhµ xuÊt khÈu sau khi chuyÓn hµng hãa sang nhµ nhËp khÈu th× kh«ng chØ c¨n cø vµo hèi phiÕu do m×nh lËp ra ®Ó nhê thu mµ cßn c¨n cø vµo bé chøng tõ hµng hãa. Nhµ xuÊt khÈu ký ph¸t hèi phiÕu vµ göi kÌm bé chøng tõ ®Õn nhê ng©n hµng thu hé tiÒn tõ nhµ nhËp khÈu. NÕu kh«ng th× chuyÓn tr¶ bé chøng tõ hµng hãa cho nhµ xuÊt khÈu vµ dÜ nhiªn hµng hãa cßn thuéc quyÒn së h÷u cña nhµ xuÊt khÈu. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ph-¬ng thøc nµy, ng-êi xuÊt khÈu uû th¸c cho ng©n hµng ngoµi viÖc thu hé cµn cã nhiÖm vô khèng chÕ chøng tõ hµng hãa ®èi víi ng-¬× nhËp khÈu Sù khèng chÕ nµy ®¶m b¶o ®-îc quyÒn lîi cho ng-êi xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, mÆc dï ®· khèng chÕ ®-îc quyÒn ®Þnh ®o¹t ®èi víi hµng hãa nh-ng ch-a khèng chÕ ®-îc viÖc ng-êi nhËp khÈu cã thanh to¸n kh«ng. Ng-êi nhËp khÈu cã thÓ chËm trÔ, kh«ng thanh to¸n hoÆc b»ng c¸ch tr× ho·n chÊp nhËn chøng tõ ®Ó kh«ng nhËn hµng ( ph¸ hîp ®ång ). Ng©n hµng tham gia víi t- c¸ch lµ trung gian ®Ó thu hé tiÒn vµ l©ý chi phÝ mµ kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ®Õn viÖc tr¶ tiÒn cña ng-êi nhËp khÈu. Cã hai lo¹i ph-¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ lµ : + Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ (Document against payment D/P ) : Sö dông trong tr-êng hîp ng-êi mua tr¶ tiÒn ngay. Ng©n hµng sÏ giao bé chøng tõ cho ng-êi mua ®Ó ®i nhËn hµng sau khi ng-êi mua ®· thanh to¸n toµn bé tiÒn hµng. + Nhê thu chÊp nhËn thanh to¸n ®æi chøng tõ ( Document against acceptance D/A) : Sö dông trong tr-êng hîp ng-êi mua tr¶ tiÒn sau. Ng©n hµng chØ trao bé chøng tõ nhËn hµng cho ng-êi mua ®i nhËn hµng khi ng-êi mua ký chÊp nhËn thanh to¸n sau hèi phiÕu. Vµ ®Õn thêi h¹n thanh to¸n hèi phiÕu, ng-êi b¸n sÏ xuÊt tr×nh ®Ó thu tiÒn. Ph-¬ng thøc nµy ®-îc hoµn tÊt phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña hai bªn. MÆc dï nhê ng©n hµng thu hé nh-ng phô thuéc rÊt lín vµo thiÖn chÝ cña ng-êi mua, bëi cã hay kh«ng chÊp nhËn chøng tõ (chÊp nhËn thanh to¸n ) sÏ ¶nh h-ëng lín ®Õn rñi ro vÒ hµng hãa cña ng-êi b¸n. 4 - Ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ : Mét c¸ch ®¬n gi¶n, tÝn dông chøng tõ lµ mét cam kÕt thanh to¸n cã ®iÒu kiÖn cña ng©n hµng. Mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n, tÝn dông chøng tõ lµ mét v¨n b¶n cam kÕt cña mét ng©n hµng (ng©n hµng më th- tÝn dông ) cho ng-êi b¸n (ng-êi h-ëng lîi) theo yªu cÇu vµ sù chØ thÞ cña ng-¬× mua ®Ó tr¶ ngay hoÆc tíi mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong t-¬ng lai mét sè tiÒn ®· ®-îc quy ®Þnh trong ph¹m vi thêi h¹n x¸c ®Þnh vµ c¨n cø chøng tõ ®· ®-îc x¸c ®Þnh. TÝn dông chøng tõ lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n phæ biÕn vµ th«ng dông nhÊt hiÖn nay, vµ ®-îc coi lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n sö dông trong hÇu hÕt c¸c hîp ®ång bu«n b¸n th-¬ng m¹i quèc tÕ bëi c¸c ®Æc tÝnh thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ cña nã mang l¹i. Ph-¬ng thøc nµy ®-îc coi lµ ph-¬ng thøc thanh to¸n ®Æc biÖt vµ phøc 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹p, tuy nhiªn, nã thÓ hiÖn ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o mét c¸ch ch¾c ch¾n quyÒn lîi vµ nghÜa vô kh«ng chØ cña ng-êi b¸n, ng-êi mua mµ cßn cña ng©n hµng qua c¸c ®Æc tÝnh -u viÖt vµ tÝnh chÆt chÏ cña nã. Ph-¬ng thøc nµy, ng©n h¯ng kh«ng chØ tham gia víi t­ c²ch l¯ trung gian m¯ cßn tham gia víi t­ c²ch l¯ ‚ ng­êi h­ëng lîi ‚ hay ‚ng­êi thanh to²n‛. Ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n lµm cho viÖc bu«n b¸n cña c¸c c«ng ty ë c¸c n-íc kh¸c nhau dÔ dµng h¬n, gãp phÇn vµo viÖc më réng bu«n b¸n quèc tÕ. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ uû ban kü thuËt vµ thùc tiÔn ng©n h¯ng phßng th­¬ng m³i quèc tÕ (ICC) ®± ban h¯nh v¯ ®­a ra ‘C²c quy t¾c v¯ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ UCP-DC500‚ ®Ó x²c ®Þnh v¯ r¯ng buéc c¸c ®iÒu kho¶n ®èi víi c¸c bªn tham gia vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tÝn dông chøng tõ. §©y thùc sù lµ mét ph-¬ng thøc phøc t¹p. III - Ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ: 1 – C¬ së h×nh thµnh tÝn dông chøng tõ : Trªn thùc tÕ, tÝn dông chøng tõ ra ®êi tõ sù lo l¾ng cña ng-êi b¸n vµ c¶ sù lo l¾ng cña ng-êi mua. Ng-êi b¸n võa muèn giao hµng võa muèn biÕt ch¾c ch¾n ®-îc thanh to¸n. ng-îc l¹i, ng-êi mua võa muèn thanh to¸n sßng phßng l¹i võa muèn ch¾c ch¾n nhËn ®-îc hµng. Do ®ã, ng-êi mua sÏ ®Ò nghÞ ng©n hµng cña m×nh më mét th- tÝn dông chøng tõ. §ã lµ cam kÕt cña ng-êi thø ba (ng©n hµng ), mét cam kÕt vÒ kh¶ n¨ng ch¾c ch¾n thanh to¸n cña ng-êi mua. Ng©n hµng sÏ cam kÕt thanh to¸n hµng nhËp khÈu ®æi l¹i viÖc xÊt tr×nh mét sè chøng tõ ®· nªu trong lóc më th- tÝn dông – cã tªn lµ chøng tõ tÝn dông. TÝn dông chøng tõ lµ mét h×nh thøc tÝn dông buéc ng©n hµng ph¶i can thiÖp b»ng c¸ch hç trî cho mét giao dÞch kh«ng cã mét chót lßng tin cÇn thiÕt nµo gi÷a ng-êi cung cÊp vµ kh¸ch hµng. V× lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ nh©n danh cña ng©n hµng, chñ ng©n hµng høa thanh to¸n cho ng-êi b¸n trong tr-êng hîp c¸c chøng tõ nªu trong th- tÝn dông sÏ ®-îc xuÊt tr×nh ®Ó ®æi lÊy sù thanh to¸n ®ã. Còng v× do kh«ng quen biÕt, ng-êi b¸n ®· ®-a cho ng-êi mua mét b¶o ®¶m, víi nghÜa ng-êi b¸n kh«ng chØ cã mét m×nh mµ ®-îc hç trî bëi mét ng©n hµng quen biÕt cam kÕt thanh to¸n trùc tiÕp vµo tµi kho¶n cña ng-êi b¸n. Ng-êi mua ®· 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thùc hiÖn b-íc mét lµ ®· ®¹t ®-îc sù b¶o ®¶m r»ng viÖc thanh to¸n bëi ng©n hµng vµo tµi kho¶n cña anh ta sÏ ®-îc tiÕn hµnh víi ®iÒu kiÖn cã xuÊt tr×nh mét sè chøng tõ chñ yÕu kh¼ng ®Þnh quyÒn së h÷u hµng hãa cña ng-êi mua. Nh-ng do ng-êi b¸n kh«ng lu«n lu«n hµi lßng víi b¶o ®¶m duy nhÊt ®ã,vµ mét b-íc ®i míi ra ®êi bëi sù can thiÖp cña mét nh©n vËt míi ng©n hµng ng-êi b¸n. Theo ®Þnh nghÜa còng nh- thùc tiÔn, ng©n hµng ng-êi b¸n ®-îc thµnh lËp ë n-íc ng-êi b¸n cam kÕt hiÓu biÕt vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ng©n hµng cña ng-êi b¸n cã thÓ lµm ng-êi b¸n tho¶ m·n h¬n n÷a b»ng c¸ch x¸c nhËn kho¶n tÝn dông ®ã cã nghÜa lµ trong chõng mùc nhËn ®-îc mét kho¶n tÝn dông chøng tõ chi tr¶ cho kh¸ch hµng cña m×nh. Ng©n hµng ng-êi b¸n x¸c nhËn nghiÖp vô ®ã, nghÜa lµ cam kÕt thanh to¸n cho ng-êi b¸n ®Ó ®æi lÊy viÖc xuÊt tr×nh chøng tõ. Nh- vËy, ®iÒu tiªn quyÕt h×nh thµnh tÝn dông chøng tõ lµ do kh«ng cã sù tin t-ëng cña ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ( ng-êi nhËp khÈu vµ ng-êi xuÊt khÈu). Khi mét ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ë hai n-íc kh¸c nhau muèn thiÕt lËp quan hÖ, mét vÊn ®Ò c¬ b¶n ®-îc ®Æt ra tr-íc tiªn ®ã lµ vÊn ®Ò lßng tin, khi quan hÖ ch-a ®-îc thiÖn chÝ. Trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, viÖc tù t×m kiÕm th«ng tin vÒ ®èi t¸c lµ rÊt khã kh¨n. Thùc tÕ ®ßi hái mét h×nh thøc tÝn dông mµ trong mäi gi¶i ph¸p ®Òu lµm hµi lßng c¸c bªn. TÝn dông chøng tõ lµ h×nh thøc tÝn dông mµ trong ®ã c¸c ng©n hµng hç trî ®Ó h×nh thµnh nªn mét giao dÞch kh«ng cã mét chót lßng tin cÇn thiÕt nµo gi÷a ng-êi cung cÊp vµ kh¸ch hµng ch-a quen biÕt hoÆc quen biÕt qu¸ Ýt ë hai n-íc kh¸c nhau. Trong h×nh thøc thanh to¸n nµy, th-êng chØ cã bèn thµnh viªn tham gia giao dÞch : ng-êi b¸n – ng-êi mua – ng©n hµng n-íc ng-êi b¸n – ng©n hµng n-íc ng-êi mua. C¬ chÕ tÝn dông chøng tõ do phßng th-¬ng m¹i quèc tÕ (ICC) Ên ®Þnh trong b°n ‚ Quy t¾c v¯ thùc h¯nh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ ‚ (Unoform customs and practic for documentary credit) thµnh lËp n¨m 1919, phßng th-¬ng m¹i quèc tÕ ®± x©y dùng ‚ C²c quy t¾c v¯ th«ng lÖ vÒ tÝn dông th­ kÌm chøng tõ‛ v¯o n¨m 1932. V¨n b¶n nµy ®· ®-îc s÷a ®æi vµo c¸c n¨m 1951,1962,1974 vµ lÇn gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m 1994 ( UCP- DC 500) cã hiÖu lùc tõ ngµy 01.01.1995, ®· ®-îc c¸c giíi kinh doanh th-¬ng m¹i vµ ng©n hµng ë hÇu hÕt c¸c n-íc ¸p dông phæ biÕn . Ngay trong nguyªn t¾c cña nã, tÝn dông th- kÌm chøng tõ, c¨n cø trªn sù ®éc lËp 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña cam kÕt ng©n hµng víi hîp ®ång th-¬ng m¹i, lµ c¬ së cña tÝn dông . Vµ ngµy nay Ên pÈm sè 500 (UCP-DC500) lµ b¶n ®iÒu lÖ hoµn thiÖn vµ s©u s¾c nhÊt, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña c¸c bªn tham gia, lµ v¨n b¶n quy ®Þnh nghiªm ngÆt c¸c quy t¾c trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. 2 – Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr-ng : 2.1- Kh¸i niÖm: Ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tho¶ thuËn mµ trong ®ã cã mét ng©n hµng ( ng©n hµng më th- tÝn dông ) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (ng-êi xin më th- tÝn dông) sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi kh¸c ( ng-êi h-ëng lîi sè tiÒn cña th- tÝn dông) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu do ng-êi nµy ký ph¸t trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ng-êi nµy xuÊt tr×nh cho ng©n hµng mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh ®Ó ra cña th- tÝn dông -L/C. 2.2- §Æc tr-ng : TÝn dông chøng tõ lµ lo¹i tÝn dông th- do ng©n hµng më cho ng-êi nhËp khÈu, ®-îc ®¶m b¶o r»ng c¸c chøng tõ göi hµng, chøng tõ liªn quan ®Õn hµng hãa mµ ng©n hµng ng-êi nhËp khÈu dïng ®Ó tiÕn ng©n hµng thanh to¸n tiÒn hµng cho ng-êi xuÊt khÈu do ng©n hµng cam kÕt trùc tiÕp tr¶ cho ng-êi xuÊt khÈu. Vµ thtÝn dông chÝnh lµ lo¹i v¨n b¶n thÓ hiÖn lo¹i tÝn dông ®ã vµ lµ sù cam kÕt trùc tiÕp cña ng©n hµng ®èi víi ng-êi xuÊt khÈu. Nh- vËy, ë ®©y môc ®Ých cña th- tÝn dông kh«ng ph¶i lµ ®Ó chuyÓn tiÒn tõ n-íc ng-êi nhËp khÈu sang n-íc ng-êi xuÊt khÈu mµ lµ ®Ó tiÕn hµnh viÖc tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu. Ng-êi h-ëng lîi th- tÝn dông kh«ng ph¶i lµ ng-êi yªu cÇu më th- tÝn dông. NÐt ®Æc tr-ng cña tÝn dông chøng tõ cßn ®-îc thÓ hiÖn ë chç, viÖc chi tr¶ cã liªn quan ®Õn viÖc thÓ hiÖn chøng tõ. Sù tån t¹i cña c¸c chøng tõ nµy (bé chøng tõ) còng nh- sù phï hîp cña nã víi c¸c thêi h¹n tÝn dông t¹o nªn c¬ vµ së nÒn t¶ng cña ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Trong ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ, ng©n hµng víi t- c¸ch kh«ng chØ lµ trung gian thu hé vµ chi hé, mµ cßn lµ ®¹i diÖn cña c¸c bªn. Ng©n hµng phôc vô ng-êi nhËp khÈu ®¹i diÖn cho bªn nhËp khÈu thanh to¸n tiÒn hµng cho bªn xuÊt khÈu. Cßn ng©n hµng ®¹i diÖn cho bªn xuÊt khÈu xem xÐt chøng tõ vµ thu hé tiÒn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tõ ng©n hµng ng-êi nhËp khÈu cho bªn xuÊt khÈu. Ng©n hµng cã chøc n¨ng ®¶m b¶o cho ng-êi nhËp khÈu nhËn ®-îc hµng hãa còng nh- ®¶m b¶o cho bªn xuÊt khÈu thu ®-îc tiÒn hµng. Nãi c¸ch kh¸c, theo ph-¬ng thøc nµy, ng©n hµng sÏ lµm trung gian ®Ó can thiÖp cam kÕt ng-êi mua (ng-êi nhËp khÈu) th«ng qua tµi kho¶n cña hä khi më L/C nh»m tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n (ng-êi xuÊt khÈu) ®Ó ®æi l¹i nhËn ®-îc chøng tõ thÓ hiÖn b»ng hµng hãa. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã, ng-êi mua sÏ tin ch¾c r»ng ng©n hµng sÏ kh«ng tr¶ tiÒn tr-íc khi hµng ®-îc chuyÓn quyÒn së h÷u tõ phÝa ng-êi b¸n sang cho m×nh vµ ng-îc l¹i, ng-êi b¸n sÏ tin ch¾c nhËn ®-îc tiÒn thanh to¸n ngay khi anh ta trao cho ng©n hµng c¸c lo¹i chøng tõ mµ ng©n hµng ®Ò nghÞ víi c¸c ®iÒu kiÖn lµ c¸c chøng tõ lËp ra ph¶i ®-îc phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n theo yªu cÇu cña th- tÝn dông. Trong ph-¬ng thøc nµy, ng©n hµng sö dông uy tÝn cña m×nh ®Ó t¹o nªn sù tin t-ëng gi÷a c¸c bªn tham gia quan hÖ mua b¸n b»ng c¸ch ph¸t hµnh th- tÝn dông, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kho¶n cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n . Ng©n hµng ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n ®èi víi ng-êi b¸n vµ ®èi víi ng-êi mua b»ng viÖc xuÊt tr×nh chøng tõ ®¹i diÖn hµng hãa. ‚ Thanh to²n tÝn dông chøng tõ ‚ l¯ mét ph­¬ng thøc thanh to²n dùa trªn sù tho¶ thuËn cña bªn nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu th«ng qua hîp ®ång mua b¸n. Nh-ng khi thùc hiÖn th× nã l¹i hoµn toµn ®éc lËp ®èi víi hîp ®ång mua b¸n còng nhhµng hãa vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n nµy chñ yÕu chØ dùa vµo c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n, giao nhËn hµng hãa. 3- Th- tÝn dông vµ c¸c lo¹i th- tÝn dông chøng tõ : 3.1- Kh¸i niÖm vÒ th- tÝn dông ( Letter of Credit ) : Th- tÝn dông lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý do ng©n hµng viÕt ra theo yªu cÇu cña ng-êi nhËp khÈu (®-îc gäi lµ më L/C) ®¶m b¶o cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu (ng-êi h-ëng lîi L/C) mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh, quy ®Þnh trong bøc th- ®ã. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hay nãi mét c¸ch kh¸c, L/C lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn sù cam kÕt cña ng©n hµng phôc vô ng-êi mua ®èi víi ng-êi b¸n ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ tiÒn quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña hîp ®ång mua b¸n. 3.2- TÝnh chÊt: Nh- ®· biÕt r»ng L/C lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn sù cam kÕt cña ng©n hµng vµ ng-êi mua ®èi víi ng-êi b¸n ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ tiÒn quy ®Þnh trong tõng ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña hîp ®ång mua b¸n. Cô thÓ lµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång mua b¸n nh- tªn hµng, sè l-îng- gi¸ c¶, vµ tæng gi¸ trÞ hîp ®ång, quy c¸ch phÈm chÊt, chÊt l-îng, thêi h¹n giao hµng, n¬i hµng ®i, hµng ®Õn, ng-êi tr¶ tiÒn, ng-êi h-ëng lîi… lµ c¨n cø duy nhÊt cña ng-êi mua, dùa vµo ®ã ®Ó më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n. Nh-ng v× th- tÝn dông l¹i do ng©n hµng më ®Ó cam kÕt tr¶ tiÒn theo yªu cÇu cña ng-êimua, cho nªn khi th- tÝn dông ®· ®-îc më t¹i ng©n hµng nhÊt ®Þnh vµo mét thêi gian nhÊt ®Þnh th× nã l¹i hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n. TÝnh chÊt ®éc lËp cña th- tÝn dông thÓ hiÖn ë chç lµ nghÜa vô cña ng©n hµng ®èi víi ng-êi h-ëng lîi th- tÝn dông ( tøc lµ ng-êi b¸n) kh«ng phô thuéc c¸c quan hÖ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n. MÆt kh¸c, mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi ng-êi mua còng kh«ng liªn quan g× ®Õn ng-êi kh¸c. Cô thÓ lµ ng©n hµng më L/C kh«ng cÇn biÕt ®Õn hîp ®ång mua b¸n, mµ chØ c¨n cø dùa vµo néi dung cña L/C ®Ó tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n, ng©n hµng kh«ng cÇn biÕt ®Õn néi dung cña L/C cã ®óng víi hîp ®ång mua b¸n hay kh«ng, viÖc giao hµng ®ã cã ®óng víi néi dung c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cho ng©n hµng hay kh«ng . Khi tr¶ tiÒn ng©n hµng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ do ng-êi b¸n xuÊt tr×nh, nÕu thÊy c¸c chøng tõ ®ã bÒ ngoµi phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña th- tÝn dông th× tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n. Sù ®éc lËp gi÷a th- tÝn dông v¯ hîp ®ång mua b²n ®­îc quy ®Þnh rá trong ®iÒu 3 UCP 500 ‚Quy t¾c thùc h¯nh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ ‛ : ‚ TÝn dông chøng tõ l¯ nh÷ng giao dÞch riªng biÖt víi c²c hîp ®ång mua b²n hoÆc c¸c hîp ®ång kh¸c mµ c¸c hîp ®ång nµy cã thÓ lµm c¬ së cña th- tÝn dông vµ c¸c ng©n hµng kh«ng bÞ liªn quan ®Õn hoÆc bÞ rµng buéc vµo c¸c hîp ®ång nhthÕ, thËm chÝ ngay c¶ trong th- tÝn dông cã bÊt kú sù dÉn chiÕu nµo ®Õn c¸c hîp ®ång ®ã. Do ®ã, sù cam kÕt cña mét ng©n hµng ®Ó tr¶ tiÒn chÊp nhËn vµ tr¶ tiÒn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c hèi phiÕu hoÆc chiÕt khÊu, hoÆc thùc hiÖn bÊt kú mét nghÜa vô nµo kh¸c cña m×nh quy ®Þnh trong th- tÝn dông kh«ng bÞ rµng buéc bëi c¸c khiÕu n¹i hoÆc sù b¶o vÖ nµo khi ng-êi xin më L/C ph¸t sinh tõ quan hÖ cña hä víi ng©n hµng ph¸t hµnh hoÆc víi ng-êi h-ëng lîi. Còng trong UCP 500 ®iÒu 15 quy ®Þnh miÔn tr¸ch cña ng©n hµng ®èi víi c¸c chøng tõ: ‚ C²c ng©n h¯ng kh«ng chÞu tr²ch nhiÖm vÒ h×nh thøc ®èi víi h¯ng hâa, giao nhËn hµng hãa, thanh to¸n …‛ . Nâi c²ch kh²c, ng©n h¯ng l¯ ng-êi më L/C nh-ng viÖc thanh to¸n cña ng©n hµng l¹i kh«ng c¨n cø vµo c¸c lo¹i h×nh thùc tÕ cña hµng hãa,nÕu x¶y ra vÊn ®Ò g× vÒ hµng hãa th× hai bªn mua – b¸n trùc tiÕp gi¶i quyÕt víi nhau vµ kh«ng liªn quan g× ®Õn ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ mµ hai bªn ¸p dông. H×nh thøc thanh to¸n L/C lµ h×nh thøc cã tÝnh an toµn cao, ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cho ng-êi mua – b¸n vµ c¶ ng©n hµng. Trong tr-êng hîp nµo ®ã mµ ng-êi mua kh«ng thanh to¸n tiÒn víi ng©n hµng th× ng©n hµng vÉn ph¶i hoµn thµnh nghÜa vô tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n khi hä cã ®Çy ®ñ thñ tôc vÒ chøng tõ trong ®iÌu kho¶n tÝn dông 3.3 – Néi dung cña th- tÝn dông : Th- tÝn dông lµ mét ph-¬ng tiÖn rÊt quan träng trong ph-¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ . Kh«ng thÓ më ®-îc th- tÝn dông chøng tõ th× ph-¬ng thøc thanh to¸n nµy kh«ng ®-îc x¸c lËp vµ ng-êi b¸n kh«ng thÓ giao hµng cho ng-êi mua. Ngoµi ra, th- tÝn dông cßn lµ métv¨n b¶n ph¸p lý trong ®ã ng©n hµng ®øng ra cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®-îc quy ®Þnh cô thÓ trong th- tÝn dông. Néi dung cña mét L/C bao gåm :  Sè hiÖu cña th- tÝn dông : TÊt c¶ c¸c L/C ®Òu cã sè hiÖu riªng cña nã. T¸c dông cña sè hiÖu lµ dïng ®Ó trao ®æi th- tõ, ®iÖn tÝn cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn th- tÝn dông, ®ång thêi, sè hiÖu cßn dïng ®Ó ghi vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan trong bé chøng tõ thanh to¸n cña L/C.  §Þa ®iÓm vµ ngµy më th- tÝn dông : §Þa ®iÓm më th- tÝn dông ®-îc coi lµ n¬i mµ ng©n hµng më th- tÝn dông viÕt cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khÈu. §Þa ®iÓm rÊt cã ý nghÜa quan träng trong viÖc chän luËt ¸p dông khi x¶y ra tranh chÊp nÕu cã xung ®ét ph¸p luËt vÒ th- tÝn dông ®ã. Ngµy më th- tÝn dông lµ ngµy b¾t ®Çu ph¸t sinh cam kÕt cña ng©n hµng më L/C víi ng-êi nhËp khÈu, lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C vµ cuèi cïng lµ c¨n cø ®Ó ng-êi xuÊt khÈu kiÓm tra xem ng-êi nhËp khÈu thùc hiÖn viÖc më L/C cã ®óng h¹n ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång .  Lo¹i th- tÝn dông: §©y lµ néi dung quan träng cã t¸c dông ®iÒu khiÓn tÝnh chÊt, nghiÖp vô, quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia.  Tªn vµ ®Þa chØ cña nh÷ng ng-êi cã liªn quan ®Õn ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ : Trong L/C tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cã liªn quan tíi giao dÞch chøng tõ nh- : Ng-êi xin më th- tÝn dông : lµ th-¬ng nh©n nhËp khÈu, ng-êi mua. Ng-êi h-ëng lîi th- tÝn dông : lµ th-¬ng nh©n xuÊt khÈu, ng-êi b¸n. Ng©n hµng : C¸c ng©n hµng tham gia cïng ph-¬ng thøc tÝn dông chøng tõ bao gåm ng©n hµng më th- tÝn dông ( ng©n hµng cña ng-êi nhËp khÈu), ng©n hµng th«ng b¸o, ng©n hµng tr¶ tiÒn, ng©n hµng x¸c nhËn…. ®Òu ph¶i ®-îc ghi râ rµng, chÝnh x¸c .  Sè tiÒn cña th- tÝn dông : Sè tiÒn cña th- tÝn dông võa ph¶i ghi b»ng sè, võa phØa ghi b»ng ch÷ vµ thèng nhÊt víi nhau. Kh«ng chÊp nhËn L/C cã sè tiÒn ghi b»ng sè vµ ghi b»ng ch÷ cã m©u thuÉn víi nhau, tªn ®¬n vÞ tiÒn tÖ ph¶i ®-îc ghi râ rµng. Ngoµi ra , theo ®iÒu 39 UCP- DC 500, quy ®Þnh nh÷ng tõ nh­ ‚ v¯o kho°ng‛, ‘‛ víi ­íc chõng ‚ hoÆc nh÷ng tõ t-¬ng tù ®-îc dïng ®Ó nãi vÒ L/C ph¶i ®-îc hiÓu vµ cho phÐp mét sù xª dÞch % cña gi¸ trÞ.  Thêi h¹n hiÖu lùc, thêi h¹n tr¶ tiÒn cña L/C vµ thêi h¹n giao hµng ghi trong th- tÝn dông: Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C lµ thêi h¹n mµ ng©n hµng më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu, nÕu ng-êi xuÊt khÈu xuÊt tr×nh bé chøng tõ thanh to¸n trong thêi h¹n ®ã vµ phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh trong L/C. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C b¾t ®Çu tÝnh tõ ngµy më L/C ®Õn ngµy hÕt hiÖu lùc cña L/C . Thêi h¹n tr¶ tiÒn cña L/C lµ chØ viÖc tr¶ tiÒn ngay hay tr¶ tiÒn vÒ sau. §iÒu nµy hoµn toµn tuú thuéc vµo quy ®Þnh cña hîp ®ång. NÕu viÖc ®ßi tiÒn b»ng hèi phiÕu th× thêi h¹n tr¶ tiÒn ®-îc quy ®Þnh ë yªu cÇu ký ph¸t hèi phiÕu. Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C nÕu nh- tr¶ tiÒn ngay hoÆc thÓ n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C nÕu tr¶ tiÒn cã kú h¹n. Thêi gian giao hµng còng ph¶i ®-îc ghi trong th- tÝn dông vµ do hîp ®ång mua b¸n quy ®Þnh. §ã lµ thêi h¹n quy ®Þnh bªn bµn giao hµng ph¶i giao hµng cho bªn mua kÓ tõ ngµy L/C cã hiÖu lùc. Thêi h¹n giao hµng cã quan hÖ chÆt chÏ víi thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. NÕu v× lý do g× ®ã mµ thêi h¹n giao hµng ph¶i kÐo dµi thªm mét sè ngµy th× ®-¬ng nhiªn ng©n hµng më L/C ph¶i hiÓu r»ng thêi h¹n hiÖu lùc còng ®-îc kÐo dµi thªm mét sè ngµy.  C¸c néi dung vÒ hµng hãa: Nh- miªu t¶ vÒ hµng hãa: tªn hµng, sè l-îng, träng l-îng, gi¸ c¶, quy c¸ch phÈm chÊt, bao b×……  C¸c néi dung vÒ vËn t¶i, vËn chuyÓn vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së giao hµng ( FOB, CIF, …) n¬i göi, n¬i giao hµng…..  Nh÷ng chøng tõ mµ ng-êi xuÊt khÈu ph¶i xuÊt tr×nh : §©y lµ néi dung then chèt cña L/C, lµ b»ng chøng ®Ó chøng minh r»ng ng-êi xuÊt khÈu hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong L/C. Bé chøng tõ quy ®Þnh trong L/C lµ b»ng chøng cña ng-êi xuÊt khÈu chøng minh r»ng m×nh ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ lµm ®uóng nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong L/C, vµ ng©n hµng sÏ c¨n cø vµo bé chøng tõ ®ã ®Ó tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ng-êi xuÊt khÈu. Th«ng th-êng bé chøng tõ bao gåm:  B¶n gèc th- tÝn dông  Ho¸ ®¬n th-¬ng m¹i ( Invoice commercial ) 20
- Xem thêm -