Tài liệu Lý luận chung về phát triển công nghiệp hoá ở nông thôn theo hướng xă hội chủ nghĩa

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi Du lÞch ngµy nay ®· trë thµnh mét hiÖn tîng quan träng cña ®êi sèng hiÖn ®¹i. Sè lîng ngêi ®i du lÞch ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë sè liÖu cña Tæ chøc du lÞch thÕ giíi, hµng n¨m cã kho¶ng 3 tØ lît ngêi ®i du lÞch. Dßng ngêi du lÞch ®«ng ®¶o ®· cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ cña nhiÒu níc vµ gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Ngµy nay ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch ®· vµ ®ang ®îc coi lµ “con gµ ®Î trøng vµng” lµ “ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng èng khãi” hay lµ ngßi næ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. §©y lµ sù kh¼ng ®Þnh chung cña c¸c nhµ kinh tÕ trªn toµn cÇu ®èi víi sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña ngµnh kinh doanh du lÞch trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi níc ta du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong c¬ cÊu kinh tÕ chung cña c¶ níc ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ rÊt cao, thÓ hiÖn n¨m 2003 thu nhËp cña ngµnh du lÞch lµ 23.500 tØ ®ång, t¨ng 14,6% so víi n¨m 2002. H¬n thÕ n÷a du lÞch ®· trë thµnh ngµnh ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ quan träng. Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng ngµn ngêi lao ®éng vµ lµm thay ®æi bé mÆt x· héi. Trong kinh doanh du lÞch yÕu tè quan träng ®ã lµ nguån kh¸ch. §ã lµ nh©n tè mang tÝnh sèng cßn cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. Kh«ng cã kh¸ch th× ho¹t ®éng du lÞch trë nªn v« nghÜa.Kh¸ch du lÞch chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ra ®êi,tån t¹i, ph¸t triÓn hay ph¸ s¶n cña mét doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m võa qua, do nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh tÕ cña níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc, ®êi sèng cña c¸c tÇng líp d©n c trong x· héi ®· ®îc t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. ChÝnh v× vËy, nhu cÇu ®i du lÞch ®· trë nªn phæ biÕn. Lîng kh¸ch du lÞch néi ®Þa cã qui m« lín vµ tèc ®é ph¸t triÓn cao. Theo thèng kª cña Tæng côc du lÞch, lîng kh¸ch du lÞch néi ®Þa n¨m 2002 lµ 13 triÖu lît ngêi, ®¹t møc t¨ng trëng 11,6%. Kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®· vµ ®ang trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp du lÞch. 2. Tªn ®Ò tµi: “mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¹i c«ng ty tnhh ®Çu t th¬ng m¹i dÞch vô vµ du lÞch hoa mai” 3. §èi tîng – Ph¹m vi nghiªn cøu. Trong kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, em muèn nghiªn cøu vÒ kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¹i C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai. C¬ cÊu thÞ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trêng kh¸ch, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cña viÖc thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¹i c«ng ty. Do ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ, kho¸ luËn chñ yÕu tËp trung vµo phßng du lÞch néi ®Þa thuéc trung t©m du lÞch cña c«ng ty. 4. Môc tiªu cña kho¸ luËn: Víi kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, em muèn ®a ra mét bøc tranh tæng qu¸t vÒ C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai, ®ång thêi t×m hiÓu thÞ trêng kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¹i c«ng ty. §¸nh gi¸ nh÷ng u nhîc ®iÓm cña viÖc thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¹i C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai. Tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn mét sè gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¹i c«ng ty. 5. Bè côc cña kho¸ luËn : Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn ®îc bè côc thµnh 3 ch¬ng : Ch¬ng I: kh¸ch du lÞch vµ c¸c gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa t¹i C«ng Ty Tnhh §Çu T Th¬ng M¹i DÞch Vô vµ Du LÞch Hoa Mai. Ch¬ng III: ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p t¨ng cêng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa cña C«ng Ty Tnhh §Çu T Th¬ng M¹i DÞch Vô vµ Du LÞch Hoa Mai. Bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt, ®iÒu kiÖn tµi liÖu cßn h¹n chÕ. Em mong ®îc sù gãp ý cña gi¸o viªn híng dÉn, GS-TS §µm V¨n NhuÖ. C¸c c¸n bé cña Trung t©m du lÞch cña C«ng ty. ch¬ng 1 : kh¸ch du lÞch vµ c¸c gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch 1. kh¸ch du lÞch vµ ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch. 1.1 Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch du lÞch. MÆc dÇu lµ ngµnh du lÞch ra ®êi muén h¬n so víi mét sè ngµnh kinh tÕ kh¸c nhng ho¹t ®éng du lÞch ®· cã tõ xa xa, t¹i c¸c níc Ai CËp cæ ®¹i, Hy L¹p, La m· ®· xuÊt hiÖn mét sè h×nh thøc du lÞch nh du lÞch c«ng vô cña c¸c ph¸i viªn Hoµng §Õ, du lÞch thÓ thao qua c¸c Olymipic, c¸c cuéc hµnh h¬ng cña c¸c tÝn ®é t«n gi¸o, du lÞch ch÷a bÖnh cña giíi quý téc. Ngµy nay, trªn toµn thÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng v¨n ho¸ - x· héi vµ ho¹t ®éng du lÞch ®ang ®îc ph¸t triÓn ngµy mét m¹nh mÏ h¬n. Trong c¸c chuyÕn du lÞch con ngêi kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc nghØ ng¬i, gi¶i trÝ mµ cßn ph¶i ®îc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu kh¸c, do vËy mµ con ngêi ®i du lÞch víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau: ®i tham quan danh lam th¾ng c¶nh, ®i nghØ, ch÷a bÖnh, t×m hiÓu lÞch sö v¨n ho¸, c«ng vô… 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè lîng kh¸ch ®i du lÞch trªn thÕ giíi t¨ng lªn ®¸ng kÓ: tõ 25 triÖu lît ngêi vµo nh÷ng n¨m 1950 ®Õn n¨m 1995 sè lît kh¸ch t¨ng lªn trªn 500 triÖu. Cßn ë ViÖt Nam lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. TÝnh ®Õn n¨m 2003 lîng kh¸ch vµo ViÖt Nam lµ trªn 2.600.000. Trë thµnh mét trong sè c¸c níc cã ngµnh du lÞch ph¸t triÓn trong khu vùc. Ho¹t ®éng du lÞch ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®îc coi lµ ngµnh “xuÊt khÈu t¹i chç” ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ lín.. Tèc ®é t¨ng thu nhËp cña ngµnh du lÞch vît xa nhÞp ®é t¨ng cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c. Ngêi ta thèng kª trªn toµn thÕ giíi: n¨m 1950 thu nhËp ngo¹i tÖ vÒ du lÞch quèc tÕ chØ chiÕm 2,1 tØ USD vµ con sè nµy ®¹t 338 tû USD vµo n¨m 2003. §Ó cho ngµnh du lÞch ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn th× “kh¸ch du lÞch” lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh. Chóng ta biÕt r»ng nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng cña kh¸ch du lÞch th× c¸c nhµ kinh doanh du lÞch còng kh«ng thÓ kinh doanh ®îc. Kh«ng cã kh¸ch th× kh«ng cã ho¹t ®éng du lÞch. §øng trªn gãc ®é thÞ trêng “cÇu du lÞch” chÝnh lµ kh¸ch du lÞch, cßn “cung du lÞch” chÝnh lµ c¸c nhµ cung cÊp s¶n phÈm du lÞch. VËy kh¸ch du lÞch lµ g× vµ hä cã nhu cÇu g×? §· cã nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ kh¸ch du lÞch cña c¸c tæ chøc vµ c¸c nhµ nghiªn cøu ®Ó x¸c ®Þnh râ h¬n kh¸ch du lÞch lµ ai. Sau ®©y lµ mét sè kh¸i niÖm vÒ kh¸ch du lÞch: + Nhµ kinh tÕ häc ngêi ¸o - Jozep Stender - ®Þnh nghÜa: “Kh¸ch du lÞch lµ nh÷ng ngêi ®Æc biÖt, ë l¹i theo ý thÝch ngoµi n¬i c tró thêng xuyªn, ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cao cÊp mµ kh«ng theo ®uæi môc ®Ých kinh tÕ”. + Nhµ kinh tÕ ngêi Anh - Olgilvi kh¼ng ®Þnh r»ng: “§Ó trë thµnh kh¸ch du lÞch cÇn cã hai ®iÒu kiÖn sau: thø nhÊt ph¶i xa nhµ mét thêi gian díi mét n¨m; thø hai lµ ph¶i dïng nh÷ng kho¶n tiÒn kiÕm ®îc ë n¬i kh¸c”. + §Þnh nghÜa kh¸ch du lÞch cã tÝnh chÊt quèc tÕ ®· h×nh thµnh t¹i Héi nghÞ Roma do Liªn hîp quèc tæ chøc vµo n¨m 1963: “Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ ngêi lu l¹i t¹m thêi ë níc ngoµi vµ sèng ngoµi n¬i c tró thêng xuyªn cña hä trong thêi gian 24h hay h¬n”. + Theo ph¸p lÖnh du lÞch cña ViÖt Nam (§iÒu 20): Kh¸ch du lÞch gåm kh¸ch du lÞch néi ®Þa vµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ (*). Kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ c«ng d©n ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ®i du lÞch trong ph¹m vi l·nh thæ ViÖt Nam. Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®i du lÞch vµ c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ra níc ngoµi du lÞch. Ngoµi ra cßn cã c¸c ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ kh¸ch du lÞch nh ®Þnh nghÜa cña Héi nghÞ du lÞch quèc tÕ vÒ du lÞch ë Hµ Lan 1989: “Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ nh÷ng ngêi ®i hoÆc sÏ ®i tham quan mét níc kh¸c, víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau trong kho¶ng thêi gian nhiÒu nhÊt lµ 3 th¸ng nÕu trªn 3 th¸ng, ph¶i ®îc cÊp giÊy 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÐp gia h¹n. Sau khi kÕt thóc thêi gian tham quan, lu tró, du kh¸ch b¾t buéc ph¶i rêi khái ®Êt níc ®ã ®Ó trë vÒ hoÆc ®Õn níc kh¸c; Kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ nh÷ng ngêi ®i xa nhµ víi kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt lµ 50 dÆm v× c¸c lý do kh¸c nhau trõ kh¶ n¨ng thay ®æi chç lµm viÖc trong kho¶ng thêi gian cïng ngµy hoÆc qua ®ªm”. 1.2 Ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch. Ngoµi viÖc nhËn thøc râ vÒ ®Þnh nghÜa kh¸ch du lÞch, viÖc nghiªn cøu cÇn cã sù ph©n lo¹i chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ. §ã lµ ®iÒu thuËn lîi cho viÖc nghiªn cøu, thèng kª c¸c chØ tiªu vÒ du lÞch còng nh ®Þnh nghÜa. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch. + Uû ban th«ng lÖ Liªn hîp quèc ®· chÊp nhËn c¸c ph©n lo¹i sau, c¸c ®Þnh nghÜa chÝnh cña c¸c ph©n lo¹i: Kh¸ch tham quan du lÞch lµ nh÷ng c¸ nh©n ®i ®Õn mét ®Êt níc kh¸c ngoµi n¬i ë thêng xuyªn cña hä trong mét kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 12 th¸ng víi môc ®Ých chñ yÕu kh«ng ph¶i kiÕm tiÒn trong ph¹m vi l·nh thæ mµ hä ®Õn. Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch du lÞch ®· ë l¹i ®Êt níc mµ hä ®Õn Ýt nhÊt lµ mét ®ªm. Kh¸ch tham quan trong ngµy lµ tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch tham quan mµ kh«ng ë l¹i qua ®ªm t¹i ®Êt níc mµ hä ®Õn. Kh¸ch qu¸ c¶nh lµ kh¸ch kh«ng rêi khái ph¹m vi khu vùc qu¸ c¶nh trong thêi gian chê ®îi gi÷a c¸c chuyÕn bay t¹i s©n bay hoÆc t¹i c¸c khu vùc nhµ ga kh¸c. + Theo ®Þnh nghÜa kh¸ch du lÞch cña ph¸p lÖnh du lÞch ban hµnh ngµy 8/2/1999. Kh¸ch du lÞch cã hai lo¹i: - Kh¸ch du lÞch néi ®Þa . - Kh¸ch du lÞch quèc tÕ . Bªn c¹nh c¸c ph©n lo¹i nµy cßn cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i kh¸c. + Ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch theo nguån gèc d©n téc: C¬ së cña viÖc ph©n lo¹i nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña nhµ kinh doanh du lÞch cÇn n¾m ®îc nguån gèc kh¸ch. Qua ®ã míi hiÓu ®îc m×nh ®ang phôc vô ai? hä thuéc d©n téc nµo? ®Ó nhËn biÕt ®îc t©m lý cña hä ®Ó phôc vô hä mét c¸ch tèt h¬n. + Ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch theo ®é tuæi, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp: C¸ch ph©n lo¹i nµy sÏ cho phÐp nhµ cung cÊp kh¸m ph¸ ra c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vµ nh÷ng ®Æc trng cô thÓ vÒ kh¸ch du lÞch. + Ph©n lo¹i kh¸ch theo kh¶ n¨ng thanh to¸n: X¸c ®Þnh râ ®èi tîng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao hay thÊp ®Ó cung cÊp dÞch vô mét c¸ch t¬ng øng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y chØ lµ mét sè tiªu thøc ph©n lo¹i kh¸c du lÞch. Mçi mét tiªu thøc ®Òu cã nh÷ng u nhîc ®iÓm riªng khi tiÕp cËn theo mét híng cô thÓ. Cho nªn cÇn phèi hîp nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i khi nghiªn cøu kh¸ch du lÞch. Khi nghiªn cøu kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch cho phÐp chóng ta tõng bíc thu thËp mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch du lÞch. T¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ho¹ch ra c¸c chÝnh s¸ch chiÕn lîc kÕ ho¹ch Marketing cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu thÞ trêng kh¸ch du lÞch ®Ó ph©n ®o¹n thÞ trêng, nh»m híng vµo mét ®o¹n thÞ trêng cô thÓ, nghiªn cøu mét nhãm kh¸ch cô thÓ vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña kh¸ch ®Ó kinh doanh mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n. 1.3 Nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. 1.3.1. Kh¸i niÖm nhu cÇu du lÞch. Nhu cÇu du lÞch còng lµ mét lo¹i nhu cÇu cña con ngêi. Trong sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi th× du lÞch lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu cña ngêi lao ®éng, nã ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng cèt yÕu cña con ngêi vµ cña x· héi hiÖn ®¹i. Du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu cña con ngêi khi tr×nh ®é kinh tÕ, x· héi vµ d©n trÝ ®· ph¸t triÓn. Nh vËy nhu cÇu du lÞch lµ mét lo¹i nhu cÇu ®Æc biÖt vµ tæng hîp cña con ngêi, nhu cÇu nµy ®îc h×nh thµnh trªn nÒn t¶ng cña nhu cÇu sinh lý (sù ®i l¹i) vµ nhu cÇu tinh thÇn (nghØ ng¬i, gi¶i trÝ, tù kh¼ng ®Þnh, giao tiÕp). Nhu cÇu nµy ph¸t sinh lµ kÕt qu¶ t¸c ®éng cña lùc lîng s¶n xuÊt trong x· héi vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi, khi mµ tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi cµng cao th× mèi quan hÖ x· héi cµng hoµn thiÖn th× nhu cÇu du lÞch cµng trë nªn gay g¾t. Nhu cÇu du lÞch cña con ngêi phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn: thiªn nhiªn, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. ë mét sè quèc gia ph¸t triÓn th× viÖc ®i du lÞch ®· trë thµnh phæ biÕn, lµ nhu cÇu quan träng nhÊt trong ®êi sèng. Tuy vËy nhu cÇu nµy ë nh÷ng níc nghÌo ®ang ®îc xÕp vµo h¹ng thø yÕu v× møc sèng cña hä cßn thÊp. Xu híng nhu cÇu du lÞch ngµy cµng t¨ng khi mµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña hä ngµy cµng æn ®Þnh h¬n, thu nhËp ngµy cµng t¨ng, thêi gian nhµn rçi nhiÒu. 1.3.2. Nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Khi nghiªn cøu c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ngêi ta nhËn thÊy r»ng: hÇu nh tÊt c¶ c¸c dÞch vô ®Òu cÇn thiÕt ngang nhau tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ph¸t sinh trong chuyÕn hµnh tr×nh vµ lu l¹i cña kh¸ch du lÞch. Trong nhu cÇu du lÞch cã c¸c nhu cÇu: + Nhu cÇu ®Æc trng. + Nhu cÇu thiÕt yÕu. + Nhu cÇu bæ sung. Trong c¸c lo¹i nhu cÇu trªn th× nhu cÇu thiÕt yÕu lµ nhu cÇu ®ßi hái sù tån t¹i cña con ngêi, nhu cÇu ®Æc trng lµ nhu cÇu c¶m thô c¸i ®Ñp vµ gi¶i trÝ ®©y lµ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhu cÇu dÉn ®Õn quyÕt ®Þnh du lÞch cña du kh¸ch. Nhu cÇu bæ sung lµ nhu cÇu ph¸t sinh thªm trong chuyÕn hµnh tr×nh. Trong du lÞch nhu cÇu thiÕt yÕu cho kh¸ch du lÞch lµ vËn chuyÓn, lu tró vµ ¨n uèng, nhu cÇu ®Æc trng lµ nhu cÇu thÈm mü. Nhu cÇu bæ sung lµ c¸c nhu cÇu xuÊt hiÖn trong chuyÕn ®i nh mua s¾m, gi¶i trÝ, thÓ thao,... §èi víi c¸c nhu cÇu nµy khã cã thÓ xÕp h¹ng, thø bËc mµ nã ph¸t sinh trong kh¸ch du lÞch. Tuy vËy nhu cÇu vËn chuyÓn, ¨n uèng, lu tró lµ rÊt quan träng ®èi víi kh¸ch du lÞch nhng nÕu ®i du lÞch mµ kh«ng cã c¸i g× ®Ó g©y Ên tîng, gi¶i trÝ, tiªu khiÓn, kh«ng cã c¸c dÞch vô kh¸c th× kh«ng gäi lµ ®i du lÞch ®îc kh«ng. Ngµy nay ®i du lÞch víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau trong cïng mét chuyÕn ®i, do vËy mµ c¸c nhu cÇu cÇn ®îc ®ång thêi tho¶ m·n. Sau ®©y ta xÐt riªng tõng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch: 1.3.2.1 Nhu cÇu thiÕt yÕu: * Nhu cÇu vËn chuyÓn: Nhu cÇu vËn chuyÓn trong du lÞch ®îc hiÓu lµ sù tÊt yÕu ph¶i di chuyÓn trong chuyÕn ®i tõ n¬i ë thêng xuyªn ®Õn ®iÓm du lÞch nµo ®ã vµ ngîc l¹i vµ sù di chuyÓn cña kh¸ch trong thêi gian kh¸ch lu l¹i ë ®iÓm du lÞch, chóng ta biÕt r»ng hµng ho¸ dÞch vô du lÞch kh«ng vËn chuyÓn ®îc ®Õn ®iÓm kh¸ch ë, mµ muèn tiªu dïng s¶n phÈm du lÞch th× kh¸ch ph¶i råi chç ë thêng xuyªn cña m×nh ®Õn ®iÓm du lÞch thêng c¸ch xa chç ë cña m×nh, n¬i t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch, vµ ®iÒu kiÖn tiªu dïng du lÞch. Do n¬i ë thêng xuyªn c¸ch xa ®iÓm du lÞch cho nªn dÞch vô vËn chuyÓn xuÊt hiÖn khi con ngêi muèn ®i du lÞch th× ph¶i tiªu dïng dÞch vô vËn chuyÓn. Do ®ã ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña du lÞch lµ ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tæ chøc vËn chuyÓn du lÞch. * Nhu cÇu lu tró vµ ¨n uèng. Nhu cÇu lu tró vµ ¨n uèng còng lµ nhu cÇu thiÕt yÕu nhng trong khi ®i du lÞch nhu cÇu nµy kh¸c h¬n so víi nhu cÇu nµy trong ®êi sèng thêng nhËt. Khi ®i du lÞch th× nhu cÇu nµy còng cÇn ph¶i ®îc ®¸p øng, dÉn ®Õn ph¸t sinh ra dÞch vô lu tró vµ ¨n uèng. Nhu cÇu lu tró ¨n uèng trong du lÞch ®îc tho¶ m·n cao h¬n, nh÷ng nhu cÇu nµy kh«ng nh÷ng tho¶ m·n ®îc nhu cÇu sinh lý mµ cßn tho¶ m·n ®îc nhu cÇu t©m lý kh¸c. Khi sö dông c¸c dÞch vô nµy kh¸ch du lÞch sÏ ®îc c¶m nhËn nh÷ng nÐt ®Æc trng cña kiÓu phong c¸ch kiÕn tróc vµ tËp qu¸n ¨n uèng ë ®iÓm du lÞch nµo ®ã, c¶m nhËn ®îc b¶n s¾c v¨n ho¸, nÒn v¨n minh cña céng ®ång ngêi ë ®ã. Trong ®å ¨n thøc uèng th× thÓ hiÖn ®îc h¬ng vÞ vµ kiÓu c¸ch cña c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n. T©m lý cña kh¸ch du lÞch lµ khi ®Õn ®iÓm du lÞch lµ cã mét c¶m gi¸c tho¶i m¸i, th gi·n cho nªn trong lu tró cÇn ph¶i bè trÝ thÕ nµo ®Ó cho kh¸ch cã mét c¶m gi¸c míi l¹ thÝch thó ®Ó cho tinh thÇn cña hä ®îc th gi·n, trong ¨n uèng ph¶i lùa chän nh÷ng dÞch vô ®em l¹i cho kh¸ch nh÷ng c¶m gi¸c ngon lµnh. Lµm cho hä cã c¸c gi¶m m×nh ®ang ®îc hëng thô nh÷ng c¸i ngon, c¸i ®Ñp. Kh«ng lµm cho hä c¶m thÊy sù mong ®îi nµy kh«ng thµnh hiÖn thùc, nªn hy väng hëng thô thµnh nçi thÊt väng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong kinh doanh du lÞch th× viÖc tæ chøc lu tró vµ ¨n uèng lµ hÕt søc quan träng, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp; kh©u tæ chøc ¨n uèng vµ lu tró cã chÊt lîng cao ®îc thÓ hiÖn ë n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô, phong c¸ch giao tiÕp, th¸i ®é phôc vô v× nã t¹o ra t©m lý tèt cho kh¸ch du lÞch. 1.3.2.2. Nhu cÇu ®Æc trng: §©y lµ nhu cÇu ®Æc trng trong du lÞch - vÒ b¶n chÊt ®©y lµ nhu cÇu thÈm mü cña con ngêi. C¶m thô gi¸ trÞ thÈm mü b»ng c¸c dÞch vô tham quan, gi¶i trÝ, tiªu khiÓn t¹o nªn c¸i gäi lµ c¶m tëng du lÞch trong con ngêi. Con ngêi ai còng muèn biÕt c¸i míi l¹, giËt g©n. C¶m nhËn vµ ®¸nh gi¸ ®èi tîng ph¶i ®îc tai nghe m¾t thÊy, tay sê, mòi ngöi míi c¶m thÊy tho¶ ®¸ng. Nhu cÇu c¶m thô c¸i ®Ñp, gi¶i trÝ vµ tiªu khiÓn ®îc kh¬i dËy tõ ¶nh hëng ®Æc biÖt cña m«i trêng sèng vµ lµm viÖc trong nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp. Sù c¨ng th¼ng (stress) ®· lµm cho chóng ta cÇn thiÕt ph¶i nghØ ng¬i, tiªu khiÓn, gÆp gì, l·ng quªn… gi¶i tho¸t trë vÒ víi thiªn nhiªn. Khi tham quan, gi¶i trÝ chóng ta t×m ®Õn c¸c gi¶ trÝ thÈm mü mµ thiªn nhiªn ban tÆng hoÆc do chÝnh ®ång lo¹i t¹o ra ë n¬i du lÞch lµ n¬i mµ kh¸ch du lÞch t×m thÊy. Khi tæ chøc tho¶ m·n nhu cÇu tham quan gi¶i trÝ chóng ta cÇn ph¶i tæ chøc nh÷ng Tour ®éc ®¸o, hÊp dÉn, l«i cuèn ®îc ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch. Néi dung tham quan, gi¶i trÝ, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, ®¹t ®îc gi¸ trÞ thÈm mü, ®¶m b¶o th gi·n c¶ mÆt thÓ chÊt lÉn tinh thÇn. 1.3.2.3. Nhu cÇu bæ sung. Nhu cÇu vÒ mét sè hµng ho¸ dÞch vô kh¸c trong chuyÕn ®i ®· lµm ph¸t sinh ra c¸c dÞch vô bæ sung trong chuyÕn. C¸c dÞch vô nµy ph¸t sinh xuÊt ph¸t tõ c¸c yªu cÇu ®a d¹ng nh yªu cÇu vÒ hµng ho¸, lu niÖm; c¸c dÞch vô th«ng tin, liªn l¹c, hé chiÕu, visa, ®Æt chç mua vÐ,... Khi tiÕn hµnh c¸ch dÞch vô nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu thuËn tiÖn, kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian, chÊt lîng cña dÞch vô ph¶i ®¶m b¶o, gi¸ c¶ c«ng khai. Trong chuyÕn ®i ph¸t sinh nhiÒu nhu cÇu bæ sung, c¸c nhu cÇu nµy lµm cho chuyÕn hµnh tr×nh trë nªn hoµn thiÖn h¬n, thuËn tiÖn h¬n, hÊp dÉn h¬n bëi c¸c dÞch vô bæ sung. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i dÞch vô, tæ chøc phôc vô tèt c¸c dÞch vô tèt lµ yÕu tè ®Ó cã thÓ lu kh¸ch l¹i l©u h¬n vµ chi tiªu nhiÒu h¬n. 1.4. ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu kh¸ch du lÞch. Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra lµ ®Ó b¸n cho nh÷ng ngêi cã nhu cÇu tiªu dïng. Trong du lÞch còng vËy, khi kh¸ch du lÞch mua nhiÒu hµng ho¸ dÞch vô th× c¸c doanh nghiÖp du lÞch ngµy cµng ph¸t triÓn do b¸n ®îc nhiÒu s¶n phÈm, thu nhËp ngµy 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cµng cao lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, cßn nÕu Ýt kh¸ch hoÆc kh«ng cã kh¸ch th× ho¹t ®éng du lÞch trë nªn ®×nh trÖ, thÊt thu. §iÒu nµy chøng tá, kh¸ch hµng ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc kinh doanh. “Kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ” - c¸c doanh nghiÖp ®Æc kh¸ch hµng lªn vÞ trÝ cao h¬n bëi v× doanh nghiÖp chØ b¸n ®îc nh÷ng c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn. Do vËy muèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× c¸c nhµ kinh doanh du lÞch ph¶i chó träng h¬n n÷a ®Õn kh¸ch du lÞch, x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña kh¸ch trong chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm, dÞch vô th× ®iÒu cèt lâi lµ ph¶i lµm sao gîi thÞ hiÕu ham muèn cña kh¸ch hµng chø kh«ng nh tríc ®©y s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng sù thiÕu thèn cña hµng ho¸ cho ngêi tiªu dïng, vµ b¾t thÞ trêng chÊp nhËn s¶n phÈm cña m×nh, bÊt chÊp chÊt lîng nh thÕ nµo, gi¸ ®¾t hay rÎ. B©y giê trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®· biÕt ®¸p øng sù mong ®îi cña kh¸ch hµng. §Ó thu hót ®îc kh¸ch hµng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng ®¶m b¶o, gi¸ c¶ hîp lý cã tÝnh thÈm mü cao. VËy ta ph¶i hiÓu ®îc vai trß quan träng cña kh¸ch hµng ®èi víi kinh doanh du lÞch nh thÕ nµo? Th«ng qua ®ã, tiÕn hµnh viÖc nghiªn cøu vÒ kh¸ch du lÞch. Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¸ch, cÇn ph¶i nghiªn cøu kh¸ch vÒ c¸c ph¬ng diÖn nhu cÇu, së thÝch cña kh¸ch, nguån gèc kh¸ch, nghÒ nghiÖp, giíi tÝnh, ®é tuæi, ®Æc ®iÓm t©m lý cña kh¸ch du lich, tr×nh ®é v¨n ho¸,... §Ó tõ ®ã hiÓu ®îc nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch, nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch, tr¸nh g©y phiÒn hµ cho kh¸ch, ®a ra s¶n phÈm dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu vµ yªu cÇu cña kh¸ch. V× vËy viÖc nghiªn cøu kh¸ch du lÞch cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch, lµ yÕu tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ng trong kinh doanh. 2.c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thu hót kh¸ch du lÞch néi ®Þa. 2.1 ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng vµ qu¶ng c¸o: a. Qu¶ng c¸o: Qu¶ng c¸o lµ viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó tuyªn truyÒn vÒ s¶n phÈm hoÆc cho ngêi trung gian hoÆc cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng trong mét thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ. §Ó viÖc qu¶ng c¸o cã chÊt lîng cao th× nã ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu nh: lîng th«ng tin cao, hîp lý, ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, tÝnh nghÖ thuËt, phï hîp víi kinh phÝ qu¶ng c¸o. Môc ®Ých cña qu¶ng c¸o lµ g©y dùng ®îc h×nh ¶nh vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô cña c«ng ty trong kh¸ch hµng, g©y ®îc Ên tîng cho hä vµ kÝch thÝch hä mua hµng. + Qu¶ng c¸o lµ ph¬ng tiÖn ®¾c lùc cho c¹nh tranh b¸n hµng. §¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ trong qu¶ng c¸o cÇn ph¶i thiÕt lËp mét chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, sau ®©y lµ c¸c bíc ®Ó thiÕt lËp mét chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o: - X¸c ®Þnh môc tiªu: môc tiªu cña qu¶ng c¸o lµ ®Ó t¨ng sù nhËn biÕt vÒ mÉu, nh·n s¶n phÈm, t¨ng sù håi tëng cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm g©y ®îc Ên tîng m¹nh cña s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng kÝch thÝch hä mua hµng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - X¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o: khi x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o th× doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ trêng nghiªn cøu s¶n phÈm, xem xÐt c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin. - X¸c ®Þnh chi phÝ: ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o thêng ®îc x¸c ®Þnh theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §èi víi s¶n phÈm míi vµ thÞ trêng míi th× chi phÝ qu¶ng c¸o nhiÒu h¬n vµ qu¶ng c¸o nhiÒu h¬n. - Ph¬ng thøc tiÕn hµnh: qu¶ng c¸o hµng ngµy, liªn tôc qu¶ng c¸o ®Þnh kú, ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cã thÓ lµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hay c¸c Ên phÈm qu¶ng c¸o. b. Xóc tiÕn b¸n hµng: Lµ biÖn ph¸p tiÕp tôc ®Ó t¸c ®éng vµo t©m lý kh¸ch hµng, n¾m b¾t ®îc nhu cÇu vµ ph¶n øng cña kh¸ch hµng vÒ c¸c dÞch vô cña c«ng ty. Vµ cã thÓ thu hót ®îc kh¸ch hµng nhiÒu h¬n. H×nh thøc xóc tiÕn b¸n cã thÓ lµ c¸c phÇn thëng, qu¶ng c¸o t¹i chç, mua s¾m th«ng qua héi nghÞ kh¸ch hµng, héi chî triÓn l·m. 2.2 C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch vµ chÊt lîng ch¬ng tr×nh du lÞch. §a d¹ng ho¸ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch lµ ph¬ng thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trong tõng thêi kú kinh doanh. Trong c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch th× chÊt lîng cña ch¬ng tr×nh du lÞch lµ yÕu tè quan träng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ßi hái cña kh¸ch. ChÝnh chÊt lîng cña ch¬ng tr×nh du lÞch lµm cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lu«n cã søc sèng trªn thÞ trêng, hÊp dÉn ®îc thÞ trêng. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch bao gåm c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mµ c«ng ty ®ang b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn, sù thay ®æi ®èi v¬Ý c¸c ch¬ng tr×nh mµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn vµ c¸c ch¬ng tr×nh míi. - C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mµ c«ng ty ®ang b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn: Trong kinh doanh c¸c doanh nghiÖp thêng kh«ng kinh doanh mét lo¹i ch¬ng tr×nh du lÞch mµ kinh doanh hçn hîp nhiÒu lo¹i ch¬ng tr×nh du lÞch, lùa chän c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch thÝch hîp víi thÞ trêng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña nhiÒu ®èi tîng kh¸ch hµng. - Sù thay ®æi ®èi v¬Ý c¸c ch¬ng tr×nh mµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn: Mçi ch¬ng tr×nh du lÞch ®Òu cã mét chu kú sèng nhÊt ®Þnh. Khi nã vît qua ®Ønh cao cña chu kú th× b¾t ®Çu cã sù suy tho¸i. Khi ®ã chóng ta ph¶i ®æi míi ch¬ng tr×nh du lÞch sao cho thÝch hîp víi thÞ trêng. Cßn tõ khi giíi thiÖu ch¬ng tr×nh du lÞch trªn thÞ trêng th× ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn ®Ó t¹o sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng. ViÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch lµ lµm cho s¶n phÈm tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng, kÐo dµi ®îc chu kú sèng cña s¶n phÈm.. - C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch míi: ChÝnh s¸ch nµy híng vµo viÖc ph¸t triÓn mét sè ch¬ng tr×nh du lÞch míi cho thÞ trêng hiÖn t¹i hay ph¸t triÓn mét sè ch¬ng tr×nh du lÞch míi cho thÞ trêng míi. ViÖc ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch míi b¸m 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¸t nhu cÇu kh¸ch hµng thêng lµm cho khèi lîng tiªu thô t¨ng, cã nhiÒu kh¸ch tiªu thô h¬n, gi÷ ®îc thÞ phÇn vµ cã kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng míi. -ChÊt lîng cña c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc xem nh lµ møc ®é tho¶ m·n cña ngêi tiªu dïng s¶n phÈm du lÞch so víi møc ®é kú väng cña hä ®èi víi s¶n phÈm ®ã. ChÝnh v× vËy, chÊt lîng cña ch¬ng tr×nh du lÞch nhiÒu khi kh«ng chØ phô thuéc vµo b¶n th©n nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch mµ cßn phô thuéc vµo b¶n th©n kh¸ch du lÞch. Cã nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cao cÊp nhng vÉn bÞ kh¸ch chª lµ kÐm vµ ngîc l¹i. ViÖc b¶o ®¶m chÊt lîng cho ch¬ng tr×nh du lÞch do ®ã trë nªn v« cïng khã kh¨n. MÆt kh¸c, chÊt lîng cña s¶n phÈm dÞch vô lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù lùa chän cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy t¹o ra mét bµi to¸n hãc bóa cho c¸c nhµ kinh doanh du lÞch. Hä lu«n ph¶i t¹o ra nh÷ng kú väng to lín cho kh¸ch du lÞch ®Ó kÝch thÝch hä tiªu dïng s¶n phÈm du lÞch, ®ång thêi l¹i ph¶i cè g¾ng lµm cho kh¸ch kh«ng bÞ thÊt väng khi tiªu dïng s¶n phÈm s¶n phÈm cña m×nh do nh÷ng kú väng qu¸ lín cña hä. C¸ch gi¶i quyÕt thêng gÆp trong giai ®o¹n hiÖn nay cña c¸c nhµ kinh doanh du lÞch lµ cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô víi chÊt lîng t¬ng xøng víi sè tiÒn mµ kh¸ch ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc s¶n phÈm dÞch vô ®ã. 2.3 Gi¸ b¸n cña c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch: Gi¸ lµ mét trong c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn t©m lý kh¸ch hµng còng nh nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp. Nã quyÕt ®Þnh chñ yÕu ®Õn møc lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu ®îc. Do ®ã khi x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cÇn ph¶i ®Þnh ra mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. Tuú theo chu kú sèng cña s¶n phÈm, nh÷ng thay ®æi vÒ môc tiªu chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp, tuú theo sù vËn ®éng cña thÞ trêng, vµ chi phÝ kinh doanh, tuú theo thêi vô cña mïa du lÞch vµ tuú theo chÝnh s¸ch gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ doanh nghiÖp kinh doanh ®a ra chÝnh s¸ch gi¸ cña m×nh, sö dông tõng møc gi¸ phï hîp víi tõng giai ®o¹n kinh doanh cô thÓ ®Ó l«i cuèn kh¸ch hµng. 2.4 ChÝnh s¸ch ph©n phèi: ChÝnh s¸ch ph©n phèi lµ ph¬ng thøc thÓ hiÖn c¸ch mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô. Nã lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p, thñ thuËt nh»m ®a s¶n phÈm dÞch vô ®Õn tay ngêi tiªu dïng chÝnh s¸ch ph©n phèi cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã chÞu ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch gi¸ vµ chÝnh s¸ch s¶n phÈm. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch nµy lµ ®¶m b¶o b¸n ®îc nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô víi chÊt lîng tèt, chi phÝ thÊp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Khi x©y dùng chÝnh s¸ch ph©n phèi ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô vµ ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng. Néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm lµ lùa chän kªnh ph©n phèi. Trong kinh doanh du lÞch th× c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù lùa chän kªnh ph©n phèi vµ doanh nghiÖp kinh doanh cã thÓ lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi. S¬ ®å 01 : Kªnh ph©n phèi s¶n phÈm du lÞch 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n §¹i lý chi nh¸nh ®iÓm b¸n phÈm du lÞch C«ng ty l÷ hµnh du lÞch §¹i lý du lÞch b¸n bu«n §¹i lý du lÞch b¸n lÎ 1 Kh¸ch 2 du 3 lÞch 4 5 6 7 th«ng qua c¸c HÇu hÕt c¸c kªnh ph©n phèi trong du lÞch ®Òu ®îc thùc hiÖn c«ng ty l÷ hµnh. Th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi nhµ s¶n xuÊt tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm, cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng vµ thÞ trêng míi, bëi v× th«ng qua c¸c c«ng ty, ®¹i lý l÷ hµnh kh¸c nhau cña c«ng ty ®Ó b¸n hµng. 2.5 X¸c ®Þnh ng©n quü cho ho¹t ®éng Marketing. X¸c ®Þnh ng©n quü cho ho¹t ®éng Marketing lµ mét quyÕt ®Þnh quan träng cho nhµ qu¶n lý. Nã chi phèi lín ®Õn thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Marketing trong c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Cã 4 ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ng©n s¸ch Marketing mµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh thêng ¸p dông nh sau: # Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo tû lÖ % trªn doanh sè b¸n. C¸c c«ng ty l÷ hµnh c¨n cø vµo doanh sè b¸n cña n¨m tríc hoÆc chu kú tríc ®Ó Ên ®Þnh tû lÖ nµy. Theo c¸ch x¸c ®Þnh trªn, ng©n s¸ch Marketing cã thÓ thay ®æi theo chõng mùc mµ c«ng ty cã thÓ chÞu ®ùng ®îc, lµm cho c¸c nhµ qu¶n lý yªn t©m v× chi phÝ Marketing g¾n liÒn víi sù t¨ng gi¶m doanh sè b¸n cña c«ng ty trong tõng giai ®o¹n kinh doanh. Tuy nhiªn, do ng©n quÜ Marketing phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo doanh thu cña c«ng ty nªn nhiÒu khi kh«ng thÓ tranh thñ c¸c c¬ héi còng nh sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc lËp kÕ ho¹ch Marketing cho dµi h¹n. # Ph¬ng ph¸p thu hót ®Çu t. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc x¸c ®Þnh t¬ng tù nh ph¬ng ph¸p trªn nhng ®îc tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së tû lÖ % lîi nhuËn thu ®îc. # Ph¬ng ph¸p cÊp ng©n quÜ ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých. Ph¬ng ph¸p nµy yªu cÇu c¸c c¸c c«ng ty l÷ hµnh ph¶i h×nh thµnh ng©n s¸ch Marketing cña m×nh dùa trªn c¬ së nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô cô thÓ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. §Ó ph¬ng ph¸p nµy cã hiÖu qu¶, cÇn ph¶i tÝnh to¸n møc ®é hîp lý gi÷a ng©n s¸ch Marketing vµ ng©n s¸ch ®Çu t chung cña kh¸ch s¹n, ®ång thêi còng ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty vµ chu kú sèng cña nã trªn thÞ trêng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 # Ph¬ng ph¸p khëi ®iÓm b»ng kh«ng. Yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p nµy lµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng tíi ®©u th× quyÕt ®Þnh møc ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng Marketing ë møc ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy kh«ng tÝnh ®Õn sù t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch Marketing ®èi víi lîng dÞch vô ®äc tiªu thô còng nh doanh sè b¸n ra t¨ng thªm do ho¹t ®éng Marketing ®em l¹i. V× vËy,ng©n s¸ch nµy kh«ng æn ®Þnh hµng n¨m vµ g©y trë ng¹i cho viÖc h×nh thµnh chiÕn lîc dµi h¹n vÒ thÞ trêng cña c«ng ty l÷ hµnh. Nãi chung, ®Ó x©y dùng mét ng©n quü cho ho¹t ®éng Marketing hîp lý, c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh«ng thÓ chØ ¸p dông riªng rÏ mét c¸ch tÝnh duy nhÊt nµo mµ võa ph¶i c¨n cø vµo doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn… n¨m tr íc, so s¸nh víi lîng dÞch vô b¸n ra theo dù kiÕn, ®ång thêi còng ph¶i quan t©m kÕt hîp víi môc tiªu kÕ ho¹ch tõng n¨m ®Ó ®a ra møc ng©n quÜ cho ho¹t ®éng Marketing mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2: thu hót kh¸ch t¹i C«ng Ty Tnhh §Çu T Th¬ng M¹i DÞch Vô vµ Du LÞch Hoa Mai. 1. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Hoa mai. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Hoa mai. Cã thÓ nãi C«ng ty Hoa mai lµ C«ng ty du lÞch ®· t¹o ®îc danh tiÕng cña m×nh trªn thÞ trêng. §îc phÐp ho¹t ®éng tõ gi÷a n¨m 1967 víi chøc n¨ng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty Hoa mai hiÖn nay lµ ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch, chÞu sù qu¶n lý cña Nhµ níc vÒ du lÞch cña Tæng côc du lÞch ViÖt Nam vµ Së du lÞch Hµ Néi. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Hoa mai chia lµm 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n tõ khi thµnh lËp ®Õn cuèi n¨m 1967. QuyÕt ®Þnh sè 57/Q§ TCCB ngµy 14-10-1967 cña UBND thµnh phè Hµ Néi ®· x¸c nhËn C«ng ty Hoa mai lµ ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, trùc thuéc UBND thµnh phè, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi chøc n¨ng kinh doanh du lÞch dÞch vô trªn ®Þa bµn Hµ Néi. - Giai ®o¹n tõ ®Çu n¨m 1990 ®Õn n¨m 1993. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh 105/Q§ - UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ngµy 01-01-1990 ®· chuÈn y cho C«ng ty Hoa Mai thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý vµ chuyÓn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tõ h¹ch to¸n b¸o sæ sang h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. ViÖc ph¸t huy vai trß tù chñ kinh doanh ®· ®¸nh dÊu mét bíc trëng thµnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong kinh doanh. Thêi ®iÓm nµy, C«ng ty Hoa Mai thùc hiÖn hai nhiÖm vô: Trùc tiÕp kinh doanh vµ qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc. - Giai ®o¹n tõ n¨m 1994 ®Õn nay. Giai ®o¹n nµy C«ng ty Hoa Mai s¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc cho phï hîp víi QuyÕt ®Þnh cña thµnh phè: thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp theo NghÞ ®Þnh 388 N§/CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ. C«ng ty bao gåm: + 06 phßng ban gióp viÖc. + 06 ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty h¹ch to¸n néi bé. + Trung t©m dÞch vô Nhµ níc. + Trung t©m ®iÒu hµnh híng dÉn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. + 6 Du thuyÒn Hå T©y. + XÝ nghiÖp dÞch vô du lÞch . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Kh¸ch s¹n : +Kh¸ch s¹n Híng D¬ng. + 06 C«ng ty liªn doanh. + Kh¸ch s¹n Hµ Néi 3 sao quèc tÕ. -Chuyªn ®¹i lý vÏ m¸y bay cho c¸c h·ng hµng kh«ng nh: ViÖt Nam Aislines, Thai Airwway... víi h¬n 30 xe hiÖn ®¹i 4 - 15 chç vµ mét ®éi xe 12 - 30 chç phôc vô cho c«ng t¸c l÷ hµnh. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Hoa mai. S¬ ®å: 02 Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc 1 Phßng x©y dùng c¬ b¶n Trung t©m dÞch vô nhµ Kh¸ch s¹n BSC Phã Tæng gi¸m ®èc 2 Du thuyÒn Hå T©y XÝ nghiÖp c¾t uèn tãc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng y tÕ Trung t©m du lÞch 1.2. Vµi nÐt vÒ C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai. C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai cã trô së chÝnh t¹i 233 TrÇn §¨ng Ninh Hµ Néi ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 57/Q§ TCCB cÊp ngµy 10/02/1967, giÊy phÐp kinh doanh quèc tÕ sè 57/GPDL cÊp ngµy 19/06/1967, giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 105719 cÊp ngµy 20/03/1967. Trung t©m du lÞch lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc C«ng ty. Ho¹t ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ kinh doanh néi ®Þa vµ kinh doanh quèc tÕ. Trung t©m du lÞch thùc sù ho¹t ®éng vµo n¨m 1995 do ¤ng Lª §¹i T©m lµm gi¸m ®èc. HiÖn nay, trung t©m cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - Ký kÕt hîp ®ång víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc níc ngoµi cã nhu cÇu thuª nhµ lµm n¬i c tró, v¨n phßng. + Tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®éi xe mµ C«ng ty giao cho trung t©m. + Trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc kinh doanh du lÞch níc ngoµi ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam ®a ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ®i du lÞch níc ngoµi (Outbound). + Tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh thu hót kh¸ch néi ®Þa. + Thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c cã liªn quan. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Trung t©m ®îc phÐp ký kÕt hîp ®ång víi c¸c nhµ cung cÊp nh: Kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn chuyÓn, c¸c C«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa... nh»m thùc hiÑn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. 1.2.1. Vèn kinh doanh cña c«ng ty. Vèn kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 01: Vèn kinh doanh cña C«ng ty Hoa mai. §¬n vÞ :triÖu ®ång STT Nguån vèn 1 2 Vèn tù kinh doanh Vèn liªn doanh Tæng N¨m 2001 39720 130500 200220 N¨m 2002 41100 144000 185100 N¨m 2003 42500 156000 198500 N¨m 2002 nguån vèn tù kinh doanh tõ nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau cña c«ng ty lµ 41.100 triÖu ®ång nhng chiÕm tû träng lín nhÊt lµ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña c«ng ty, t¨ng 1.380 triÖu ®ång so víi n¨m 2001. N¨m 2003 t¨ng 1.400 triÖu ®ång so víi n¨m 2002 . 1.2.2. Nguån nh©n lùc cña c«ng ty. Toµn C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai cã trªn 200 lao ®éng trong ®ã trung t©m du lÞch chØ chiÕm kho¶ng 20 c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ viÖc t¹i c¸c phßng ban chøc n¨ng . Tr×nh ®é mÆt b»ng chung cña toµn c«ng ty chiÕm kho¶ng 72% lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, 10,7% cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ 17,3 % cã tr×nh ®é trung cÊp trong ®ã cã 3 ngêi trªn ®¹i häc, 3 ngêi cö nh©n chÝnh trÞ vµ 3 ngêi cao cÊp chÝnh trÞ tÊt c¶ ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n lµm viÖc do ®îc ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o l¹i trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai. 1.2.3. C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh kh¸c: 1.2.3.1. M«i trêng kinh tÕ: Trong c¸c nh©n tè cña m«i trêng vÜ m« th× nh©n tè kinh tÕ lµ quan träng nhÊt vµ quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña Trung t©m. Bëi v×, kinh tÕ quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch du lÞch. Khi kinh tÕ ph¸t triÓn, ®ång nghÜa víi viÖc thu nhËp cña ngêi d©n cao h¬n, ®êi sèng ®îc c¶i thiÖn vµ khi ®· tho· m·n ®îc tÊt c¶ nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu th× ngêi ta sÏ cã xu híng chuyÓn sang tho· nh÷ng nhu cÇu cao h¬n, ®ã lµ nhu cÇu thø yÕu. Khi n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh kinh tÕ ph¸t triÓn, Trung t©m sÏ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch du lÞch. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo b¸o c¸o cña ChÝnh phñ, trªn c¬ së t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch 9 th¸ng ®Çu n¨m 2002 vµ triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p ®· ®Ò ra, dù b¸o c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ ph¸t triÓn KT-XH n¨m 2002 sÏ c¬ b¶n hoµn thµnh víi 11 chØ tiªu trªn 14 chØ tiªu Quèc héi ®· th«ng qua ®¹t vµ vît kÕ ho¹ch. Trong ®ã, dù kiÕn GDP sÏ t¨ng trëng ë møc 6,9%-7% so víi kÕ ho¹ch lµ 7-7,3%. Kinh tÕ t¨ng trëng víi tèc ®é 7,04% chØ ®øng sau Trung Quèc, chøng tá r»ng tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam còng ®îc xÕp vµo mét trong nh÷ng níc ph¸t triÓn nhanh trong khu vùc. Kinh tÕ t¨ng trëng nhanh ®ång nghÜa víi viÖc thu nhËp vµ ®êi sèng cña nh©n d©n ®îc t¨ng lªn tõng ngµy. §iÒu nµy kÐo theo sù ph¸t triÓn cho mét sè ngµnh dÞch vô, hµng tiªu dïng... vµ ngµnh du lÞch còng lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ níc ta cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. KÓ tõ khi níc ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng hµng ho¸, thùc hiÖn më cöa héi nhËp víi nÒn kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ liªn tôc t¨ng nhanh. Trong giai ®o¹n 1995-1999 tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n GDP ®¹t kho¶ng 10%. Khi nÒn kinh tÕ t¨ng trëng cao kÐo theo thu nhËp b×nh qu©n trªn mét ®Çu ngêi cña ®Êt níc còng t¨ng lªn. HiÖn nay thu nhËp b×nh qu©n trªn mét ®Çu ngêi cña ViÖt Nam ®¹t trªn 400 USD. Víi møc thu nhËp nh vËy, ®êi sèng ngêi d©n ®îc t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Ngµy nay ngêi ta kh«ng chØ nghÜ ®Õn ¨n, mÆc... mµ nhu cÇu du lÞch còng ®· xuÊt hiÖn trong rÊt nhiÒu ngêi ViÖt Nam. §èi víi ngµnh du lÞch kÓ tõ khi ®Êt níc chuyÓn ®æi c¬ chÕ ngµnh du lÞch còng bíc sang mét trang míi. Ngµy cµng nhiÒu ngêi ViÖt Nam ®i du lÞch trong níc vµ níc ngoµi, lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam còng ngµy mét t¨ng lªn. Trong n¨m 2003 ®îc coi lµ mét n¨m ph¸t triÓn nhÊt cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. Trong khi ngµnh du lÞch cña c¸c níc trªn thÕ giíi cßn ®ang trong cuéc khñng ho¶ng do khñng bè, chiÕn tranh, th× ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· ®ãn mét sè lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ t¬ng ®èi lín. Trong n¨m 2003, íc tÝnh ViÖt Nam ®· ®ãn kho¶ng trªn 2.600.000 lît kh¸ch, t¨ng 11,5% so víi n¨m 2001.Trong ®ã sè kh¸ch ®i b»ng ®êng hµng kh«ng lµ 1.514.500 lît kh¸ch chiÕm 58,3% tæng sè kh¸ch ®Õn, t¨ng 17%; b»ng ®êng biÓn lµ 307.380 lît kh¸ch chiÕm 11,8% tæng sè kh¸ch ®Õn, t¨ng 7,9%; b»ng ®êng bé lµ 778.120 lît kh¸ch chiÕm 29,7% tæng sè kh¸ch ®Õn t¨ng 3,6% so víi n¨m 2002. B¶ng 02: ThÞ trêng du lÞch quèc tÕ hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong n¨m 2003 lµ : ThÞ trêng Trung Quèc Tû lÖ (%) 27,7 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhËt B¶n Mü §µi Loan Ph¸p Hµn Quèc óc Anh C¸c níc kh¸c 10,5 9,7 8 4,2 3,9 3,6 2,6 29,8 ThÞ trêng néi ®Þa t¨ng trëng æn ®Þnh. Sè lîng kh¸ch du lÞch néi ®Þa íc kho¶ng 13.000.000 lît ngêi, ®¹t 107,4% kÕ ho¹ch n¨m, t¨ng trëng 11,6% so víi n¨m 2002. Thu nhËp vÒ du lÞch ®¹t kho¶ng 23.500 tû VND t¨ng 14,6% so víi n¨m 2002. Nh vËy t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh du lÞch nãi riªng ®· t¹o ra rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. N¾m b¾t ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµy, C«ng Ty Tnhh §Çu T Th¬ng M¹i DÞch Vô vµ Du LÞch Hoa Mai ®· x©y dùng nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch cô thÓ ®Ó tiÕp cËn víi m«i trêng kinh tÕ ®Çy tiÒm n¨ng nµy. 1.2.3.2. §èi thñ c¹nh tranh: NÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §· lµ kinh tÕ thÞ trêng th× døt kho¸t sÏ cã sù c¹nh tranh. V× nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña ViÖt Nam lµ nÒn kinh tÕ cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, cho nªn trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh lu«n cã sù ®iÒu tiÕt cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó tr¸nh c¹nh tranh ®éc quyÒn. Trªn thÞ trêng Hµ Néi hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®· vµ ®ang diÔn ra hÕt søc s«i næi, quyÕt liÖt vµ m¹nh mÏ víi sù hiÖn diÖn cña hµng tr¨m, hµng ngh×n c«ng ty l÷ hµnh kÓ c¶ quèc doanh, liªn doanh lÉn t nh©n. C¸c c«ng ty nµy ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc vµ c¸c m¶ng l÷ hµnh kh¸c nhau, c¶ l÷ hµnh quèc tÕ lÉn l÷ hµnh néi ®Þa. Trong trêng hîp nµy, C«ng Ty Tnhh §Çu T Th¬ng M¹i DÞch Vô vµ Du LÞch Hoa Mai sÏ ph¶i lùa chän ra cho m×nh ®©u lµ ®èi thñ mµ Trung t©m cÇn c¹nh tranh. §Ó tõ ®ã Trung t©m ®a ra c¸c ph¬ng ¸n, chiÕn lîc, s¸ch lîc c¹nh tranh sao cho cã thÓ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó x¸c ®Þnh ai lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña Trung t©m trªn thÞ trêng cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hay ®Æt ra c¸c c©u hái ®Ó: X¸c ®Þnh xem ai cã cïng thÞ trêng môc tiªu víi m×nh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n phÈm, dÞch vô cã kh¶ n¨ng thay thÕ hay cïng lo¹i. VÞ trÝ ®Þa lý cã gÇn kÒ hay kh«ng. T×nh h×nh tr¹ng th¸i cã t¬ng tù kh«ng (s¶n phÈm, dÞch vô cã gièng nhau hay kh«ng). Sau khi ®Æt ra nh÷ng c©u hái th× Trung t©m sÏ x¸c ®Þnh ®©u lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ trêng. Trªn thÞ trêng Hµ Néi hiÖn nay cã mét sè c«ng ty du lÞch cña Nhµ níc ho¹t ®éng m¹nh trong m¶ng l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa mµ C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai xem nh lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh: C«ng ty du lÞch C«ng ®oµn, du lÞch §êng s¾t, du lÞch VËn t¶i thuû, Star tour, Vina tour, du lÞch BÕn Thµnh-chi nh¸nh t¹i Hµ Néi... §©y lµ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh cã nhiÒu ®Æc ®iÓm t¬ng ®ång víi c«ng ty vÒ thÞ trêng môc tiªu, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, chÊt lîng dÞch vô, gi¸ c¶, truyÒn thèng, uy tÝn vµ danh tiÕng trªn thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp nµy ®Òu cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh kh¸ m¹nh, cã hÖ thèng v¨n phßng ®¹i diÖn réng kh¾p ë nh÷ng vÞ trÝ ®Çu mèi giao th«ng thuËn lîi. Do cïng tËp trung vµo m¶ng thÞ trêng chÝnh lµ kh¸ch du lÞch lµ c¸n bé,c«ng chøc… nªn møc ®é c¹nh tranh gi÷a C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai vµ c¸c c«ng ty nµy lµ rÊt quyÕt liÖt. Theo tÝnh chÊt cña ngµnh, s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty nµy thêng lµ gièng nhau. Cho nªn chóng kh«ng thÓ c¹nh tranh víi nhau vÒ s¶n phÈm ®îc, mµ chóng chØ cã thÓ c¹nh tranh víi nhau vÒ gi¸ vµ chÝnh chÊt lîng cña s¶n phÈm. C«ng ty nµo ®a ra thÞ trêng mét møc gi¸ phï hîp mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng cña ch¬ng tr×nh du lÞch, ®¶m b¶o ®îc lîi nhuËn th× c«ng ty ®ã sÏ chiÕn th¾ng vµ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng ®ã. Ngoµi viÖc c¹nh tranh b»ng gi¸ th× c¸c c«ng ty cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo uy tÝn vµ danh tiÕng cña m×nh trªn thÞ trêng n÷a th× míi thu hót ®îc kh¸ch. C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty trªn ®Þa bµn Hµ Néi: Møc gi¸ b¸n cña C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai còng kh«ng cao h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c trªn ®Þa bµn. Ngoµi ra, Trung t©m cßn cã uy tÝn vµ danh tiÕng rÊt cao trong khu vùc ho¹t ®éng còng nh trªn ph¹m vi c¶ níc. V× vËy, ®iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn rÊt lín ®Ó C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trªn thÞ trêng Hµ Néi. 1.2.3.3. ThÞ trêng kh¸ch: Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai ®· chó träng nhiÒu ®Õn viÖc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng kh¸ch du lÞch néi ®Þa. V× nhu cÇu ®i du lÞch cña ngêi ViÖt Nam t¨ng h¬n so víi thêi gian tríc lµ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cao h¬n, quü thêi gian nhµn rçi dµi h¬n. VÒ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÝa Trung t©m, C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai ®· chó träng h¬n rÊt nhiÒu ®Õn nguån kh¸ch néi ®Þa, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm du lÞch. T¹o ra c¸c ch¬ng tr×nh ®éc ®¸o, hÊp dÉn phï hîp víi kh¶ n¨ng thµnh to¸n, së thÝch cña kh¸ch. HiÖn nay, sè lîng kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®Õn víi C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Theo thèng kª cña Trung t©m th× trong n¨m 2002, Trung t©m ®· ®ãn ®îc 6120 lît kh¸ch du lÞch néi ®Þa. Vµ dù ®Þnh trong nh÷ng n¨m tíi th× sè lîng kh¸ch nµy sÏ t¨ng cao h¬n n÷a. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã lµ do kh¸ch du lÞch ®Õn víi Trung t©m lu«n nhËn ®îc th¸i ®é ®ãn tiÕp niÒm në cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng víi nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch míi mÎ, hÊp dÉn, chÊt lîng phôc vô tèt.. ThÞ trêng kh¸ch du lÞch lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai. Bëi v×, møc ®é t¨ng trëng cña thÞ trêng kh¸ch quy ®Þnh møc ®é hÊp dÉn cña thÞ trêng. Khi thÞ trêng ®ã lµ hÊp dÉn th× Trung t©m sÏ x©y dùng nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh phï hîp ®Ó cã thÓ th©m nhËp, ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng. Trung t©m sÏ sö dông tÊt c¶ mäi nguån lùc cña m×nh ®Ó cã thÓ ®¹t ® îc lîi nhuËn cao nhÊt t¹i thÞ trêng ®ã. HiÖn nay, C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai ®· ph©n kh¸ch ra lµm hai lo¹i chÝnh: ThÞ trêng kh¸ch cã nhu cÇu ®i du lÞch víi chÊt lîng phôc vô cao. Vµ thÞ trêng kh¸ch kh«ng chó ý nhiÒu ®Õn chÊt lîng phôc vô mµ ®¬n gi¶n lµ ®îc tham gia vµo c¸c chuyÕn ®i. Víi mçi lo¹i thÞ trêng, trung t©m sÏ ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch víi gi¸ c¶ phï hîp ®Ó mçi ®èi tîng kh¸ch hµi lßng víi chÊt lîng, h×nh thøc du lÞch mµ hä ®· lùa chän, ®Ó lÇn sau hä l¹i chän C«ng ty TNHH §Çu t Th¬ng m¹i DÞch vô vµ Du lÞch Hoa Mai ®i du lÞch chø kh«ng lùa chän mét c«ng ty kh¸c. PhÇn lín kh¸ch du lÞch ®Õn víi Trung t©m thêng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao, thêng lµ "T©y ba l«", kh¸ch c«ng së, c¸c gia ®×nh giµu cã ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn. Víi ®èi tîng kh¸ch lµ häc sinh,sinh viªn Trung t©m thêng phôc vô víi møc gi¸ thÊp ®Ó cã thÓ thu hót ®îc mét lîng kh¸ch lín, ®Æc biÖt lµ trong thêi gian kh«ng ph¶i lµ mïa vô chÝnh. 1.2.3.4. YÕu tè vÒ chÝnh trÞ-luËt ph¸p: ChÕ ®é chÝnh trÞ cña níc ta hiÖn nay ®îc coi lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c ®îc thÕ giíi c«ng nhËn lµ ®iÓm ®Õn an toµn vµ th©n thiÖn. §êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n. ThÓ hiÖn nhÊt qu¸n quan ®iÓm më réng hîp t¸c, giao lu th©n thiÖn víi c¸c níc trªn thÕ giíi phï hîp víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 20
- Xem thêm -