Tài liệu Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ý nghÜa cña n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. 1.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh: Ngµy nay, khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ th× ng-êi ta vÉn ch-a cã ®-îc mét kh¸i niÖm thèng nhÊt. Bëi v× ë mçi mét lÜnh vùc kh¸c nhau, xem xÐt trªn c¸c gãc ®é kh¸c nhau th× ng-êi ta cã nh÷ng c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò hiÖu qu¶. Nh- vËy, ë mçi lÜnh vùc kh¸c nhau th× ng-êi ta cã nh÷ng kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶, mÆc dï cã sù thèng nhÊt trong quan ®iÓm cho r»ng ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l-îng cña ho¹t ®éng kinh tÕ,song rÊt khã t×m thÊy sù thèng nhÊt trong quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m vi kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Nã kh«ng chØ lµ th-íc ®o tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp . HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: d-íi gi¸c ®é cña doanh nghiÖp th× ta cã kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ còng cã b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ x· héi. -Wohe vµ doring ®-a ra hai kh¸i niÖm hiÖu qu¶ tÝnh b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ tÝnh b»ng ®¬n vÞ gi¸ trÞ hoµn toµn kh¸c nhau: “Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a s°n l­îng tÝnh theo ®¬n vÞ hÖn vËt (chiÕc,kg…)vµ l-îng c¸c nh©n tè ®Çu vµo (giê lao ®éng, ®¬n vÞ thiÕt bÞ…)®-îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu° cã tÝnh chÊt kü thuËt hay hiÖn vËt hoÆc ®­îc gäi l¯ n¨ng suÊt’’ v¯ “Mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a chi phÝ kinh doanh thùc tÕ ph¶i chi ra ®-îc gäi lµ tÝnh hiÖu qu¶ xÐt vÒ gi¸ trÞ nÕu mét gi¸ trÞ s¶n l-îng cã thÓ ®¹t ®-îc b»ng nhiÒu sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh¸c nhau vµ ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ ng-êi ta cßn h×nh thµnh tû lÖ gi÷a s¶n l-îng b»ng tiÒn vµ c¸c nh©n tè ®Çu vµo tÝnh b»ng tiÒn”. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò hiÖu qu° th× chóng ta xem xÐt c¸c vÊn ®Ò hiÖu qu¶ ë trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi. T-¬ng øng víi c¸c 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lÜnh vùc nµy lµ 3 ph¹m trï hiÖu qu¶: hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi. 1.1.1.HiÖu qu¶ kinh tÕ: NÕu ®øng trªn ph¹m vi tõng yÕu tè riªng lÎ th× chóng ta cã ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ, vµ xem xÐt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ trong ph¹m vi c¸c doanh nghiÖp th× hiÖu qu¶ kinh tÕ chÝnh lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. HiÓu theo môc ®Ých cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hÖ sè gi÷a kÕt qu¶ thu vÒ vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ ®ã. Trong ®ã kÕt qu¶ thu vÒ chØ lµ kÕt qu¶ ph¶n ¶nh nh÷ng kÕt qu¶ kinh tÕ tæng hîp nh- lµ: doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ s¶n l-îng c«ng nghiÖp... nÕu ta xÐt theo tõng yÕu tè riªng lÎ th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã ph¶n ¶nh kÕt qu¶ kinh tÕ thu ®-îc tõ viÖc sö dông c¸c yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh. Còng gièng nh- mét sè chi tiÕt kh¸c hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t hiÖu qu¶ cao hay thÊp. Nãi mét c¸ch kh¸c, chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶n ¸nh vÒ mÆt ®Þnh l-îng vµ ®Þnh tÝnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh×n ë tÇm vi m« cña tõng doanh nghiÖp riªng lÎ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®-îc biÓu hiÖn qua ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt cña c¶ mét qu¸ tr×nh kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nh÷ng lîi Ých ®¹t ®-îc tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn c¬ së so s¸nh lîi Ých thu ®-îc víi chi phÝ bá ra trong suèt qóa tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. D-íi gãc ®é nµy th× chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch cô thÓ b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p ®Þnh l-îng thµnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cô thÓ vµ tõ ®ã cã thÓ tÝnh to¸n so s¸nh ®-îc, lóc nµy ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cô thÓ nã ®ång nhÊt vµ lµ biÓu hiÖn trùc tiÕp cña lîi nhuËn, doanh thu... Ngoµi ra nã cßn ®-îc biÓu hiÖn møc ®é ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn ®-îc môc tiªu kinh doanh. Lóc nµy th× ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï tr×u t-îng vµ nã ph¶i ®-îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoÆc vai trß cña nã trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Nãi mét c¸ch kh¸c, ta cã thÓ hiÓu hiÖu qu¶ kinh doanh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Lóc nµy hiÖu qu¶ kinh doanh thèng nhÊt víi hiÖu qu¶ qu¶n lý doanh nghiÖp. D-íi gãc ®é nµy th× hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®-îc trong c¸c tr-êng hîp sau: - KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m: - KÕt qña t¨ng, chi phÝ gi¶m nh-ng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ gi¶m nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶. Nãi tãm l¹i ë tÇm vÜ m« hiÖu qña kinh doanh ph¶n ¸nh ®ång thêi c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh-: kÕt qu¶ kinh doanh, tr×nh ®é s¶n xuÊt tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, tr×nh ®é sö dông cña yÕu tè ®Çu vµo.. ®ång thêi nã yªu cÇu sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp theo chiÒu s©u. Nã lµ th-íc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng cña sù t¨ng tr-ëng kinh tÕv µ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong thêi kú. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ®©y lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña doanh nghiÖp. 1.1.2. HiÖu qña chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi: NÕu ®øng trªn ph¹m vi toµn x· héi vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n th× hiÖu qña x· héi vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh ¶nh h-ëng cña ho¹t ®éng kinh doanh ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi. Bëi vËy hai lo¹i hiÖu qu¶ nµy ®Òu cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn ®Çu n-íc mét c¸ch toµn diÖn vµ bÒn v÷ng. §©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi ë c¸c mÆt: tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, møc sèng b×nh qu©n ... thùc tÕ ë c¸c n-íc t- b¶n chñ nghÜa ®· cho thÊy c¸c doanh nghiÖp t- b¶n chØ ch¹y theo hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ kh«ng ®Æt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi ®i kÌm vµ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng: thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng cã tÝnh chu kú, « nhiÔm m«i tr-êng, chªnh lÖch giµu nghÌo qu¸ lín... ChÝnh v× vËy §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· cã nh÷ng ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó ®ång thêi t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ kÌm víi t¨ng hiÖu qu¶ chÝnh trÞ x· héi. Tuy nhiªn, chóng ta kh«ng thÓ chó träng mét c¸ch th¸i qu¸ ®Õn hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét bµi häc rÊt lín tõ thêi kú chÕ ®é quan liªu bao cÊp ®Ó l¹i ®· cho chóng ta thÊy râ ®-îc ®iÒu ®ã. 1.2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh chÊt c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· h«Þ, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ ®Ó tån t¹i trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i t¹o ra thu nhËp vÒ hµng ho¸ dÞch vô , ®ñ bï ®¾p chi phÝ ®· chi ra ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô ®ã .Cßn môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng .Môc tiªu nµy ®ßi hái kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ ®ñ bï ®¾p chi phÝ ®· chi ra mµ cßn tÝch luü ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu lùc cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ng-îc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®-îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®-îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ ph¶i lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thùc. C¸ch tÝnh nh- vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n. Sù ph¸t triÓn cña c¸c yÕu tè ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 2. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng: Trong qóa tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n g¾n m×nh víi thÞ tr-êng, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ®Æt c¸c doanh nghiÖp trong sù c¹nh tranh gay g¾t lÉn nhau. Do ®ã ®Ó tån t¹i ®-îc trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tranh hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. §Ó thÊy ®-îc ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tr-íc hÕt chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo mét ý kiÕn chñ quan nµo. Bëi v× thÞ tr-êng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ tr-êng cßn cã mét vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt vµ l-u th«ng hµng ho¸. Th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®-îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng. Trªn thÞ tr-êng lu«n tån t¹i c¸c qui luËt vËn ®éng cña hµng ho¸, gi¸ c¶, tiÒn tÖ... Nh- c¸c qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt thÆng d-, qui luËt gi¸ c¶, qui luËt c¹nh tranh... C¸c qui luËt nµy t¹o thµnh hÖ thèng thèng nhÊt vµ hÖ thèng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ tr-êng. Nh- vËy c¬ chÕ thÞ tr-êng ®-îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng tæng hîp trong s¶n xuÊt vµ trong l-u th«ng hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng. Th«ng qua c¸c quan hÖ mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ tr-êng nã t¸c ®éng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, tiªu dïng, ®Çu t- vµ tõ ®ã lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, c¬ cÊu ngµnh. Nãi c¸ch kh¸c c¬ chÕ thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i c¸c nguån lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu x· héi mét c¸ch tèi -u nhÊt. Tãm l¹i, víi sù vËn ®éng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ chÕ thÞ tr-êng dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Tuy nhiªn ®Ó t¹o ra ®-îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét ph-¬ng thøc ho¹t ®éng riªng, x©y dùng c¸c chiÕn l-îc, c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Cô thÓ lµ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét c¬ chÕ ho¹t ®éng trªn c¶ hai thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ ®Çu ra ®Ó t¹o ®-îc mét kÕt qu¶ cao nhÊt vµ kÕt qu¶ nµy ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn n©ng cao c¶ vÒ mÆt chÊt vµ mÆt l-îng. Nh- vËy trong c¬ chÕ thÞ tr-êng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng, nã ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua: Thø nhÊt: n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i nµy, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh- c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh- vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng ho¸, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®-îc nh- vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v-¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh- vËy míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Vµ nh- vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh- lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng. Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch luü ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ®óng qui luËt ph¸t triÓn. Nh- vËy ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng doanh nghiÖp môc tiªu lóc nµy kh«ng cßn lµ ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra ®Ó ph¸t triÓn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ ph¶i ®¶m b¶o cã tÝch luü ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng, phï hîp víi qui luËt kh¸ch quan vµ mét lÇn n÷a n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc nhÊn m¹nh. Thø hai: n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t- t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Trong khi thÞ tr-êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh c¶ vÒ chÊt l-îng, gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè kh¸c. Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm c¸c doanh nghiÖp m¹nh lªn nh-ng ng-îc l¹i còng cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®-îc trªn thÞ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn më réng th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã hµng ho¸ dÞch vô chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ b¸n, chÊt l-îng kh«ng ngõng ®-îc c¶i thiÖn n©ng cao... Thø ba: viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiªô qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®-êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp II. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu quan träng vµ lµ môc tiªu hµng ®Çu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qóa tr×nh kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng kh¸c nhau. §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qña n©ng cao ®ßi hái ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc vµ quyÕt s¸ch ®óng trong qóa tr×nh lùa chän c¸c c¬ héi hÊp dÉn còng nh- tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vµ hÖ thèng c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®-îc chia thµnh hai nhãm ®ã lµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bªn ngoµi doanh nghiÖp (nh©n tè kh¸ch quan) vµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bªn trong doanh nghiÖp (nh©n tè chñ quan). Môc tiªu cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m môc ®Ých lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i ®-îc thùc hiÖn liªn tôc trong suèt qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng kh¸ch quan: 1.1. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng thuéc m«i tr-êng kinh doanh: C¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®-îc. Nh©n tè m«i tr-êng kinh doanh bao gåm nhiÒu nh©n tè nh- lµ: §èi thñ c¹nh tranh, thÞ tr-êng, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c-... * §èi thñ c¹nh tranh: Bao gåm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh s¬ cÊp (cïng tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®ång nhÊt) vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thø cÊp (s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ). NÕu doanh nghiÖp cã ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ trë nªn khã kh¨n h¬n rÊt nhiÒu. Bëi v× doanh nghiÖp lóc nµy chØ cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l-îng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô, t¨ng doanh thu t¨ng vßng quay cña vèn, yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc l¹i bé m¸y ho¹t ®éng phï hîp tèi -u h¬n, hiÖu qu¶ h¬n ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, chÊt l-îng, chñng lo¹i, mÉu m·... NhvËy ®èi thñ c¹nh tranh cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi t¹o ra sù tiÕn bé trong kinh doanh, t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ViÖc xuÊt hiÖn cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ cµng khã kh¨n vµ sÏ bÞ gi¶m mét c¸ch t-¬ng®èi. * ThÞ tr-êng: Nh©n tè thÞ tr-êng ë ®©y bao gåm c¶ thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ thÞ tr-êng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. Nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. §èi víi thÞ tr-êng ®Çu vµo: cung cÊp c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh- nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ... Cho nªn nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh s¶n xuÊt. Cßn ®èi víi thÞ tr-êng ®Çu ra quyÕt ®Þnh doanh thu cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chÊp nhËn hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp, thÞ tr-êng ®Çu ra sÏ quyÕt ®Þnh tèc ®é tiªu thô, t¹o vßng quay vèn nhanh hay chËm tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * TËp qu¸n d©n c- vµ møc ®é thu nhËp b×nh qu©n d©n c-: §©y lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nã quyÕt ®Þnh møc ®é chÊt l-îng, sè l-îng, chñng lo¹i, gam hµng... Doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t vµ nghiªn cøu lµm sao phï hîp víi søc mua, thãi quen tiªu dïng, møc thu nhËp b×nh qu©n cña tÇng líp d©n c-. Nh÷ng yÕu tè nµy t¸c ®éng mét c¸ch 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸n tiÕp lªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh- c«ng t¸c marketing vµ cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng: §©y chÝnh lµ tiÒm lùc v« h×nh cña doanh nghiÖp t¹o nªn søc m¹nh cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, nã t¸c ®éng rÊt lín tíi sù thµnh b¹i cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Sù t¸c ®éng nµy lµ sù t¸c ®éng phi l-îng ho¸ bëi v× chóng ta kh«ng thÓ tÝnh to¸n, ®Þnh l-îng ®-îc. Mét h×nh ¶nh, uy tÝn tèt vÒ doanh nghiÖp liªn quan ®Õn hµng ho¸, dÞch vô chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ c¶... lµ c¬ së t¹o ra sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mÆt kh¸c t¹o cho doanh nghiÖp mét -u thÕ lín trong viÖc t¹o nguån vèn, hay mèi quan hÖ víi b¹n hµng... Víi mèi quan hÖ réng sÏ t¹o cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi, nhiÒu ®Çu mèi vµ tõ ®ã doanh nghiÖp lùa chän nh÷ng c¬ héi, ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt cho m×nh. Ngoµi ra m«i tr-êng kinh doanh cßn cã c¸c nh©n tè kh¸c nh- hµng ho¸ thay thÕ, hµng ho¸ phô thuéc doanh nghiÖp, m«i tr-êng c¹nh tranh... nã t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn nã ®Ó cã nh÷ng c¸ch øng xö víi thÞ tr-êng trong tõng doanh nghiÖp tõng thêi ®iÓm cô thÓ. 1.2. Nh©n tè m«i tr-êng tù nhiªn: M«i tr-êng tù nhiªn bao gåm c¸c nh©n tè nh- thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý... * Nh©n tè thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô: c¸c nh©n tè nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn qui tr×nh c«ng nghÖ, tiÕn ®é thùc hiÖn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng mang tÝnh chÊt mïa vô nhn«ng, l©m, thñy s¶n, ®å may mÆc, giµy dÐp... Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu vµ mïa vô nhÊt ®Þnh th× doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®ã. Vµ nh- vËy khi c¸c yÕu tè nµy kh«ng æn ®Þnh sÏ lµm cho chÝnh s¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng æn ®Þnh vµ chÝnh lµ nh©n tè ®Çu tiªn lµm mÊt æn ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Nh©n tè tµi nguyªn thiªn nhiªn: Nh©n tè nµy chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn. Mét khu vùc cã nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn, víi tr÷ l-îng lín vµ cã chÊt l-îng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tèt sÏ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp khai th¸c. Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt n»m trong khu vùc nµy mµ cã nhu cÇu ®Õn lo¹i tµi nguyªn, nguyªn vËt liÖu nµy còng ¶nh h-ëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. * Nh©n tè vÞ trÝ ®Þa lý: §©y lµ nh©n tè kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn t¸c ®éng ®Õn c¸c mÆt kh¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-: Giao dÞch, vËn chuyÓn, s¶n xuÊt... c¸c nh©n tè nµy t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua sù t¸c ®éng lªn c¸c chi phÝ t-¬ng øng. 1.3. M«i tr-êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt: C¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù thay ®æi cña m«i tr-êng chÝnh trÞ cã thÓ ¶nh h-ëng cã lîi cho mét nhãm doanh nghiÖp nµy nh-ng l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn nhãm doanh nghiÖp kh¸c hoÆc ng-îc l¹i. HÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, kh«ng thiªn vÞ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò ngoµi kinh tÕ cña kinh doanh. Møc ®é hoµn thiÖn, sù thay ®æi vµ thùc thi ph¸p luËt trong nÒn kinh tÕ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng nµy nã t¸c ®éng trùc tiÐp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v× m«i tr-êng ph¸p luËt ¶nh h-ëng ®Õn mÆt hµng s¶n xuÊt, ngµnh nghÒ, ph-¬ng thøc kinh doanh ... cña doanh nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp còng nh- lµ chi phÝ l-u th«ng, chi phÝ vËn chuyÓn, møc ®é vÒ thuÕ... ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK cßn bÞ ¶nh h-ëng bëi chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i quèc tÕ, h¹n ng¹ch do nhµ n-íc giao cho, luËt b¶o hé cho c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng kinh doanh. Tãm l¹i m«i tr-êng chÝnh trÞ - luËt ph¸p cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th«ng qua hÖ thèng c«ng cô luËt ph¸p, céng cô vÜ m«... *M«i tr-êng v¨n ho¸ -x· héi. -§iÒu kiÖn x· héi ,t×nh tr¹ng viÖc lµm,tr×nh ®é gi¸o dôc,phong c¸ch lèi sèng, t«n gi¸o, nh÷ng ®Æc ®iÓm truyÒn thèng,t©m lý, x· héi…Mäi yÕu tè m«i tr-êng v¨n ho¸ x· héi ®Òu t¸c ®éng hoÆc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi doanh nghiÖp theo c¶ hai h-íng tÝch cùc hoÆc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng tÝch cùc. Tr×nh ®é v¨n ho¸ cao sÏ t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu nhanh c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt nªn cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng-îc l¹i.Phong c¸ch sèng c«ng nghiÖp t¹o thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn kû luËt lao ®éng, t¹o diÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ng-îc l¹i. *M«i tr-êng c«ng nghÖ. -T×nh h×nh nghiªn cøu vµ triÓn khai khoa häc kü thuËt míi, møc ®Çu tcho khoa häc vµ c«ng nghÖ ®Òu cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña mçi doanh nghiÖp v× vËy ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét m«i tr-êng c«ng nghÖ ph¸t triÓn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n trong viÖc nghiªn cøu øng dông c¸c c«ng nghÖ thÝch hîp vµo s¶n xuÊt kinh doanh. ë n-íc ta hiÖn nay m«i tr-êng c«ng nghÖ cßn ch-a ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n-íc l¹i -u tiªn øng dông c¸c kü thuËt hiÖn ®¹i cña c¸c n-íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi h¬n lµ nghiªn cøu c¬ b¶n, ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho c¸c doanh nghiÖp ë n-íc ta gÆp khã kh¨n trong viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong n-íc, bëi v× hä chØ cã thÓ nhËp c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i cña c¸c n-íc kh¸c, trong rÊt nhiÒu tr-êng hîp do thiÕu hiÓu biÕt, thiÕu tr×nh ®é (hoÆc do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c ) nªn c«ng nghÖ nhËp vÒ ®Òu ®· nçi thêi vµ l¹c hËu g©y ¶nh h-ëng nghiªm träng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. *M«i tr-êng kinh tÕ. -T¨ng tr-ëng kinh tÕ quèc d©n, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña chÝnh phñ, l¹m ph¸t, biÕn ®éng tiÒn tÖ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, lu«n lu«n lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c¸c quyÕt ®Þnh cung cÇu cña tõng doanh nghiÖp vµ tõ ®ã t¸c ®éng m¹nh mÏ, trùc tiÕp ®Õn c¸c kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. Nh×n chung, c¸c nh©n tè vÒ m«i tr-êng bªn ngoµi t¹o ra c¶ c¬ héi lÉn nguy c¬ ®èi víi mçi doanh nghiÖp . M«i tr-êng kinh doanh tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan g©y ra nh÷ng khã kh¨n vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi t¸c ®éng tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. C¸c nh©n tè chñ quan: C¸c nh©n tè chñ quan trong doanh nghiÖp chÝnh lµ thÓ hiÖn tiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp. C¬ héi, chiÕn l-îc kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp lu«n phô thuéc chÆt chÏ vµo c¸c yªó tè ph¶n ¸nh tiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp cô thÓ. TiÒm lùc cña mét doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh lªn hay yÕu ®i, cã thÓ thay ®æi toµn bé hay bé phËn. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i chó ý tíi c¸c nh©n tè nµy nh»m n©ng cao hiÖu qña kinh doanh cña doanh nghiÖp h¬n n÷a. 2.1. Nh©n tè vèn: §©y lµ mét nh©n tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi l-îng (nguån) vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh, kh¶ n¨ng ph©n phèi, ®Çu t- cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh. YÕu tè vèn lµ yÕu tè chñ chèt quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« cña doanh nghiÖp vµ quy m« cã c¬ héi cã thÓ khai th¸c. Nã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kinh doanh. 2.2. Nh©n tè con ng-êi. Trong kinh doanh con ng-êi lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng. ChÝnh con ng-êi víi n¨ng lùc thËt sù cña hä míi lùa chän ®óng ®-îc c¬ héi vµ sö dông c¸c nguån lùc khai th¸c mµ hä ®· cã vµ sÏ cã: vèn, tµi s¶n, kü thuËt, c«ng nghÖ... mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó khai th¸c v-ît qua c¬ héi. Nh©n tè con ng-êi ®-îc ®Æt ë vÞ trÝ hµng ®Çu trªn c¶ vèn vµ tµi s¶n, quyÕt ®Þnh søc m¹nh cña mét doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sÏ thµnh c«ng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.3. Nh©n tè tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ: Tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho phÐp doanh nghiÖp chñ ®éng n©ng cao chÊt l-îng hµng ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c yÕu tè nµy t¸c ®éng hÇu hÕt ®Õn c¸c mÆt vÒ s¶n phÈm nh-: ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, gi¸ c¶ s¶n phÈm, søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Nhê vËy doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, t¨ng vßng quay cña vèn l-u ®éng, t¨ng lîi nhuËn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. Ng-îc l¹i víi tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp th× kh«ng nh÷ng gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp mµ cßn gi¶m lîi nhuËn, k×m h·m sù ph¸t triÓn. Nãi tãm l¹i, nh©n tè tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cho phÐp doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhê ®ã mµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng vßng quay cña vèn, t¨ng lîi nhuËn tõ ®ã t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4. Nh©n tè tæ chøc qu¶n lý: Nh©n tè nµy lµ sù biÓu hiÖn cña tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt nã ®¶m b¶o cho tÝnh tèi -u trong tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc ®é tèi ®a c¸c yÕu tè c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ngoµi ra nã cßn thÓ hiÖn sù phï hîp vÒ c¬ cÊu bé m¸y kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ, nã biÓu hiÖn tr×nh ®é phèi hîp cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp trªn c¬ së t-¬ng hç lÉn nhau dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo tèi -u nhÊt. Nh©n tè nµy cßn cho phÐp doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, t¹o ra nh÷ng ®éng lùc to lín ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.5.Nh©n tè vÒ vËn dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ: Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng-êi, mäi kh©u vµ bé phËn ph¸t huy ®Çy ®ñ quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh. III. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh 1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n trong ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét chØ tiªu tæng hîp kh«ng nh÷ng cã liªn quan ®Õn nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau mµ cßn ph¶n ¸nh tr×nh ®é vËn dông c¸c yÕu tè ®ã. V× vËy trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chóng ta ph¶i qu¸n triÖt mét sè quan ®iÓm sau: -Thø nhÊt: ph¶i ®¶m b¶o tÝnh toµn diÖn vµ tÝnh bé phËn trong qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi theo quan ®iÓm nµy th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé phËn víi hiÖu qu¶ kinh doanh toµn doanh nghiÖp. -Thø hai: ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n víi lîi Ých tËp thÓ vµ x· héi, gi÷a lîi Ých tr-íc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi. -Thø ba: ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a nhiÖm vô chÝnh trÞ x· héi víi nhiÖm vô kinh tÕ trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc. Bëi v× ®©y chÝnh lµ nhu cÇu, ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Thø t-: ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo hai mÆt hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ cña hµng ho¸. MÆt hiÖn vËt thÓ hiÖn ë sè l-îng cña hµng ho¸ dÞch vô cßn mÆt gi¸ trÞ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña s¶n phÈm, cña kÕt qu¶ chi phÝ bá ra. Nh- vËy, viÖc c¨n cø vµo kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ c¶ mÆt hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ trong ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp: Khi xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi c¸c tiªu chuÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu. Còng cã thÓ nãi r»ng, c¸c doanh nghiÖp cã ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu nµy míi cã thÓ ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 2.1. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp: - HÖ sè sö dông lao ®éng: HÖ sè sö dông lao ®éng = = Tæng sè lao ®éng ®-îc sö dông Tæng sè lao ®éng hiÖn cã ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· ®-îc sö dông hÕt ch-a, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ nguån lùc lao ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m t¨ng hiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng trong doanh nghiÖp. - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng = = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Tæng sè lao ®éng trong kú - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n cho 1 lao ®éng: Lîi nhuËn b×nh qu©n Lîi nhuËn trong kú = tÝnh cho mét lao ®éng Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy cho thÊy víi mçi lao ®éng trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Dùa vµo chØ tiªu nµy ®Ó so s¸nh møc t¨ng hiÖu qu¶ cña mçi lao ®éng trong kú. 2.2. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: - HÖ sè sö dông sè l-îng tµi s¶n cè ®Þnh: tæng tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc sö dông HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®Þnh = tæng tµi s¶n hiÖn cã - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: doanh thu tiªu thô trong kú Søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú - Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh lîi nhuËn trong kú Søc sinh lêi vèn cè ®Þnh = x 100 Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng suÊt thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ HÖ sè sö dông c«ng suÊt = m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng suÊt thiÕt kÕ 2.3. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng - Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng: doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn l-u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú. NÕu chØ tiªu nµy qua c¸c kú t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn l-u ®éng t¨ng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Søc sinh lîi cña vèn l-u ®éng: lîi nhuËn trong kú Søc sinh lêi vèn l-u ®éng = Vèn cè ®Þnh trong kú x 100 ChØ tiªu nµy cho ta biÕt víi mét ®ång vèn l-u ®éng sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. ChØ sè nµy cµng cao cµng tèt. Chøng tá hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn l-u ®éng. - Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn: trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nguån vèn l-u ®éng th-êng xuyªn vËn ®éng kh«ng ngõng, nã tån t¹i ë c¸c d¹ng kh¸c nhau. Cã khi lµ tiÒn, cã khi lµ hµng ho¸, vËt t-, b¸n thµnh phÈm... ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. Do ®ã viÖc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn l-u ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc ¸ch t¾c, ®×nh trÖ cña vèn, gi¶i quyÕt nhanh nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé doanh nghiÖp. Th«ng th-êng ng-êi ta sö dông c¸c chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é lu©n chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp. + Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng: doanh thu trong kú Sè vßng quay vèn l-u ®éng = Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt sè vßng quay cña vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú. ChØ sè nµy cµng lín cµng tèt, chøng tá vßng quay cña vèn t¨ng nhanh, ®iÒu nµy thÓ hiÖn viÖc sö dông vèn l-u ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ng-îc l¹i. + Sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh qu©n 1 vßng quay: Sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh qu©n mét vßng quay 365 ngµy = Sè vßng quay vèn l-u ®éng ChØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt thêi gian ®Ó vèn l-u ®éng quay ®-îc mét vßng. Thêi gian nµy cµng nhá th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao vµ ng-îc l¹i. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn l-u ®éng: vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú HÖ sè ®¶m nhiÖm cña = Doanh thu tiªu thô(trõ thuÕ) 2.4. Nhãm chØ tiªu d¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp: Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ ®-îc dïng ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau vµ so s¸nh trong doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú ®Ó xem xÐt c¸c thêi kú doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n hay kh«ng. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu: lîi nhuËn trong kú Tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu = Doanh thu trong kú x 100 ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp ®· t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu b¸n hµng. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng doanh thu gi¶m chi phÝ. Nh-ng ®Ó cã hiÖu qu¶ th× tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo vèn chñ së h÷u: lîi nhuËn rßng Tû suÊt lîi nhuËntheo = x 100 vèn chñ së h÷u Vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u. Mét ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é lîi Ých cña chñ së h÷u. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo vèn s¶n xuÊt: lîi nhuËn trong kú tû suÊt lîi nhuËn theo vèn s¶n xuÊt = x 100 vèn kinh doanh bá trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. Mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông vµo c¸c yÕu tè vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ: lîi nhuËn trong kú Tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ = x 100 tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè chi phÝ trong s¶n xuÊt. Nã cho thÊy vãi mét ®ång chi phÝ t¹o ra bao nhiªu lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cã hiÖu qu¶ nÕu tèc ®é t¨ng lîi nhuËn t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Doanh thu trªn mét ®ång = Chi phÝ s¶n xuÊt tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy víi mét ®ång chi phÝ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt: doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Doanh thu trªn mét ®ång vèn = S¶n xuÊt vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú Víi chØ tiªu nµy cho ta thÊy víi mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu, chØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt. C«ng thøc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu trªn ®-îc hÖ thèng theo biÓu sau ®©y: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu sè 01. BiÓu Tæng hîp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ Tªn chØ tiªu C«ng thøc x¸c ®Þnh 1. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ Tæng sè lao ®éng ®-îc sö dông sö dông lao ®éng -HÖ sè sö dông lao ®éng Tæng sè lao ®éng hiÖn cã Doang thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú -N¨ng suÊt lao ®éng Tæng sè lao ®éng trong kú - Lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho 1 lao ®éng Lîi nhuËn trong kú Tæng sè lao ®éng BQ trong kú 2. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh HÖ sè sö dông sè l-îng Tµi s¶n cè ®Þnh Tæng tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc sö dông Tæng tµi s¶n hiÖn cã Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh Doanh thu tiªu thô trong kú Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ Lîi nhuËn trong kú Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú x 100 C«ng suÊt thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng suÊt thiÕt kÕ m¸y mãc thiÕt bÞ 3. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng Doanh thu tiªu thô SP trong kú Søc s¶n xuÊt vèn l-u ®éng Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Søc sinh lêi vèn l-u ®éng Lîi nhuËn trong kú Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú Sè vßng quay vèn l-u ®éng Doanh thu trong kú Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú Sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh qu©n mét vßng quay HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng 365 ngµy Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú Doanh thu trong kú 4. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn chñ së h÷u Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn s¶n xuÊt Tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ Doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt Doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt Lîi nhuËn rßng Vèn chñ së h÷u x 100 Lîi nhuËn trong kú x 100 Vèn b×nh qu©n trong kú Lîi nhuËn trong kú x 100 Tæng chi phÝ Tæng doanh thu Tæng chi phÝ Tæng doanh thu Vèn kinh doanh 3. Nhãm chØ tiªu xÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi. Do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c doanh nghiÖp ngoµi viÖc ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i ®¹t hiÖu qu¶ nh»m tån t¹i vµ ph¸t triÓn cßn ph¶i ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ x· héi. Nhãm chØ tiªu xÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi bao gåm c¸c chØ tiªu sau: 20
- Xem thêm -