Tài liệu Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 Ch-¬ng mét Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1. Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm - Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña lao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh ( th¸ng, quý, n¨m) - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng t¸c s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô _ Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm : XÐt vÒ néi dung th× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, gièng nhau vÒ chÊt vµ ®Òu lµ nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o s¶n phÈm. XÐt vÒ mÆt kÕ to¸n, th× kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai b-íc c«ng viÖc g¾n bã h÷u c¬ víi nhau. Tuy nhiªn gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i kh«ng gièng nhau vÒ l-îng, sù kh¸c nhau ®ã thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau : + Chi phÝ s¶n xuÊt lµ chi phÝ bá ra trong thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh + Gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ tÝnh ®Õn nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn nh÷ng khèi l-îng dÞch vô hoµn thµnh + Chi phÝ s¶n xuÊt chØ tÝnh theo thêi kú nhÊt ®Þnh tuú theo tõng doanh nghiÖp mµ kú tËp hîp chi phÝ cã thÓ lµ th¸ng, quý, n¨m kh«ng cÇn tÝnh ®Õn chi phÝ ®ã liªn quan ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh hay ch-a, sù kh¸c nhau biÓu hiÖn ë c«ng thøc sau ®©y : 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 - Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt = Kinh doanh trong kú Trong ®ã: Chi phÝ thùc tÕ + dë dang ®Çu kú ph¸t sinh trong kú Tsp = C®k + Ctk + Cck Tsp: lµ gÝa trÞ s¶n phÈm C®k: lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú Ctk: lµ chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Cck: lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Néi dung c¬ b¶n cña chóng ®Òu lµ nh÷ng biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , c«ng viÖc lao vô ®· hoµn thµnh. Sù tiÕt kiÖm hoÆc l·ng phÝ cña doanh nghiÖp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ trÞ s¶n phÈm t¨ng hoÆc gi¶m, qu¶n lý gi¸ thµnh ph¶i g¾n víi chi phÝ s¶n xuÊt 1.1.2 . Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 1.1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¨n cø vµo tÝnh chÊt, néi dung kinh tÕ cña chi phÝ ®Ó chia ra c¸c yÕu tè chi phÝ. Mçi mét yÕu tè chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng néi dung kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh nh- thÕ nµo. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc chi ra lµm c¸c yÕu tè chi phÝ sau : - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Bao gåm toµn bé tiÒn c«ng ph¶i tr¶, tiÒn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ nh©n viªn trong toµn doanh nghiÖp. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Bao gåm sè tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 Bao gåm toµn bé chi phÝ kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngoµi nh÷ng yÕu tè ®· nªu ë trªn Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ cã t¸c dông rÊt lín rong qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. Nã cho biÕt kÕt cÊu tû träng cña tõng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t-, kÕ ho¹ch quü l-¬ng, tÝnh to¸n nhu cÇu vèn l-u ®éng cho kú sau 1.1.2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt ®Ó chia ra c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c nhau, mçi kho¶n môc chi phÝ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã cã néi dung nh- thÕ nµo. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®-îc chia ra c¸c kho¶n môc chi phÝ nh- sau : - Chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp (TK:621): Bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu sö dông - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (TK 622) : Bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn c«ng, tiÒn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt - Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 627) : Lµ nh÷ng chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë c¸c ph©n x-ëng , tæ ®éi s¶n xuÊt. Bao gåm: Chi phÝ l-¬ng , BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn (ph©n x-ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt), chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých vµ c«ng dông kinh tÕ cã t¸c dông phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc , cung cÊp sè liÖu cho c«ng tÊc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 thµnh lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho kú 1.1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ víi khèi l-îng s¶n phÈm §-îc chia lµm hai lo¹i : - Chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ): Lµ chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ t-¬ng quan tû lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ): Lµ chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè cho dï cã sù thay ®æi trong møc ®é ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt hoÆc khèi l-îng s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô s¶n xuÊt trong kú. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt thµnh chi phÝ kh¶ biÕn vµ chi phÝ cè ®Þnh cã t¸c dông lín ®èi víi viÖc qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.1.2.2 . Ph©n lo¹i chi phÝ theo ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ víi ®èi t-îng chÞu phÝ Theo c¸ch nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia lµm hai lo¹i : Chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ gi¸n tiÕp - Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm, mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo sè liÖu chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi trùc tiÕp cho tõng ®èi t-¬ng j chÞu phÝ - Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, nhiÒu c«ng viÖc, ph¶i ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng theo mét tiªu chuÈn thÝch hîp C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt nµy cã ý nghÜa ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng mét c¸ch ®óng ®¾n , hîp lý 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 1.1.2.3 . Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung cÊu thµnh chi phÝ Chia ra lµm hai lo¹i: Chi phÝ ®¬n nhÊt Chi phÝ tæng hîp - Chi phÝ ®¬n nhÊt: Lµ chi phÝ do mét yÕu tè duy nhÊt cÊu thµnh nhNVL chÝnh, tiÒn l-¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt. - Chi phÝ tæng hîp: Lµ chi phÝ do nhiÒu yÕu tè chi phÝ kh¸c nhau tËp hîp l¹i theo cïng néi dung c«ng dông nh- chi phÝ s¶n xuÊt chung C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc nhËn thøc tõng lo¹i chi phÝ trong viÖc h×nh thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thÝch hîp víi tõng lo¹i . Nh- vËy, ph©n lo¹i chi phÝ cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý. Lµ tiÒn ®Ò ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ®-îc chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc theo dâi, kiÓm tra, ph©n tÝch chØ tiªu gi¸ thµnh. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cßn gióp c©n ®èi chi phÝ trong ph¹m vi doanh nghiÖp lµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, kiÓm tra mèi quan hÖ gi-a chØ tiªu gi¸ thµnh víi c¸c chØ tiªu kh¸c, thÊy râ c¬ cÊu c¸c yÕu tè chi phÝ thuéc lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ ®-îc h×nh thµnh trong mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm, gãp phÇn kiÓm tra giÊm s¸t chÆt chÏ mçi lo¹i chi phÝ ph¸t sinh. Song song víi viÖc qu¶n lý chi phÝ th× gi¸ thµnh còng ®-îc qu¶n lý b»ng c¸ch nh- sau 1.1.3 . Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1.3.1. Ph©n lo¹i gÝa thµnh theo ( t )vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch do bé kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp thùc hiÖn tr-íc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña s¶n phÈm lµ môc tiªu phÊn ®Êu, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc, lµ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 th-íc ®o chÝnh x¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t- lao ®éng trong s¶n xuÊt, gióp doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ sëchi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh trong kú. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm 1.1.3.2 . Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ s¶n phÈm (gi¸ thµnh c«ng x-ëng): Bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm ( chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC) tÝnh cho s¶n phÈm c«ng viÖc hay lao vô ®· hoµn thµnh. C«ng thøc tÝnh nh- sau Ztt = C®k + Ctk – Cck Trong ®ã: Ztt lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm - Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô : Bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ s¶n phÈm ®· tiªu thô vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cña sè s¶n phÈm ®ã. C«ng thøc tÝnh nh- sau : G. thµnh sp G.thµnh thùc tÕ CphÝ b¸n hµng pbæ CphÝ q.lý dn pbæ = + Tiªu thô sx sp ®· tiªu thô cho sp ®· tiªu thô cho sp ®· tiªu thô Víi yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ thµnh th× viÖc ph©n lo¹i gi¸ thµnh nhtrªn lµ rÊt cÇn thiÕt. Bëi lÏ, tõ c¸ch ph©n lo¹i nµy doanh nghiÖp biÕt ®-îc l-îng lao ®éng hao phÝ thÓ hiÖn møc ®é tiªu hao cô thÓ cña tõng lo¹i chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh. Qu¶n lý gi¸ thµnh ®-îc coi lµ c¬ së, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña gi¸ c¶, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Víi nh÷ng bøc thiÕt cña viÖc qu¶n trÞ doanh nghiÖp th× c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt lµ bé phËn kÕ to¸n cÇn ph¶i tæ choc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 mét c¸ch hîp lý vµ tiÕt kiÖm, ®¶m b¶o cho viÖc vËn hµnh cña c¸c ho¹t ®éng ®-îc liªn tôc 1.1.4. NhiÖm vô cña c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n lu«n ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m, v× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do bé phËn kÕ to¸n cung cÊp, nh÷ng ng-êi qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng ho¹t ®éng, tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô còng nh- kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,®¸p øng ®Çy ®ñ trung thùc vµ kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp Tæ chøc tËp hîp ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh b»ng ph-¬ng ph¸p thÝch hîp ®· chän, cung cÊp kÞp thêi nh÷ng sè liÖu th«ng tin tæng hîp vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú . - VËn dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh theo ®óng c¸c kho¶n môc ®· quy ®Þnh vµ ®óng kú gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh . §Þnh kú cung cÊp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho doanh nghiÖp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 to¸n chi phÝ, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ th¸nh s¶n phÈm, ph¸t hiÖn kÞp thêi kh¶ n¨ng tiÒm tµng, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó phÊn ®Êu kh«ng ngõng c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.2. Tæ chøc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh Z s¶n phÈm 1.2.1. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh Z s¶n phÈm 1.2.1.1. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt - §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ : §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®-îc tËp hîp theo nh÷ng ph¹m vi, giíi h¹n ®ã . C¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t sinh ë nhiÒu ®Þa ®iÓm (ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt, tæ ®éi s¶n xuÊt…) vµ liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lo¹i lao vô kh¸c nhau. §Ó biÕt ®-îc chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®©u? dïng vµo môc ®Ých g×? sö dông chi phÝ ®ã nh- thÕ nµo cã ®¶m b¶o hîp lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ hay kh«ng? cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i c¨n cø vµo + §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp + Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm + §Æc ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ vµ c«ng dông cña chi phÝ + Yªu cÇu vÒ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp Tuú theo c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt vµ yªu cÇu h¹ch to¸n s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm cña doanh nghiÖp phøc t¹p hay gi¶n ®¬n, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cã thÓ lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ riªng biÖt tõng ph©n x-ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt….ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa trong viÖc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 tæ chøc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mµ cßn lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,lao vô . - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tËp hîp chi phÝ vµo c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n sÏ ¸p dông ph-¬ng phÊp tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch phï hîp + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n trùc tiÕp : Theo ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp liªn quan ®Õn s¶n phÈm trong kú, bao gåm: chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp liªn quan ®Õn tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ th× tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ ®ã +Ph-¬ng ph¸p tËp hîp gi¸n tiÕp (ph-¬ng ph¸p ph©n bæ) Theo ph-¬ng ph¸p nµy nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp liªn quan ®Õn tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ, dïng ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, hay nhiÒu ho¹t ®éng lao vô….Sau khi tËp hîp nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy, kÕ to¸n ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng theo tiªu thøc phï hîp. Dïng c«ng thøc sau : C H(T) = Hay Ci = H(T) *Ti  T(i) Trong ®ã : H : Lµ hÖ sè ph©n bæ chi phÝ C : Lµ chi phÝ sx ®· tËp hîp theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ T : Lµ chi phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ tiªu thøc Ti: Lµ tæng tiªu thøc lùa chän ph©n bæ Ci: Chi phÝ s¶n xuÊt ph©n bæ cho ®èi t-îng I Víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp lµ kh¸c nhau, V× vËy doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän tiªu thøc ph©n bæ kh¸c nhau sao cho phï hîp víi doanh nghiÖp m×nh. Tiªu thøc ph©n bæ hîp lý ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lµ tû lÖ thuËn víi ®¹i l-îng ph©n bæ, hoÆc ®¹i l-îng ph©n bæ kh«ng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 qu¸ nhá …Sau khi ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi t-îng chÞu phÝ vµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· ph©n bæ theo tiªu thøc phï hîp ta ®-îc tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú 1.2.1.2. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh gi¸ thµnh ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh còng ph¶i c¨n cø vµo c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt s¶n phÈm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý trong doanh nghiÖp - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong s¶n phÈm Ph-¬ng ph¸p nµy lµ mét ph-¬ng ph¸p hay lµ mét hÖ thèng c¸c ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông ®Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm VÒ c¬ b¶n cã 6 ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh + Ph-¬ng ph¸p gi¶n ®¬n : Ph-¬ng ph¸p nµy c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®-îc tËp hîp, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú. KÕ to¸n x¸c ®Þnh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú tõ ®ã tÝnh ®-îc gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm theo c«ng thøc Gi¸ trÞ sp Zsp = Chi phÝ ph¸t sinh + Gi¸ trÞ sp _ dë dang ®. kú t. kú dë dang c. kú Nh- vËy, c¸ch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph-¬ng ph¸p nµy lµ t-¬ng ®èi ®¬n gi¶n , dÔ tÝnh to¸n.Tuy nhiªn, chØ nªn ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, sè l-îng mÆt hµng Ýt, s¶n xuÊt víi khèi l-îng lín vµ chu kú s¶n xuÊt ng¾n. NÕu ¸p dông trong tr-êng hîp ng-îc l¹i th× c«ng viÖc tËp hîp chi phÝ sÏ khã kh¨n + Ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ : Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hay céng chi phÝ s¶n xuÊt c¸c giai ®o¹n, bé phËn s¶n xuÊt t¹o nªn s¶n phÈm theo c«ng thøc sau : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 Zsp = Z1 + Z2 + Z3 +…+Zn + Ph-¬ng ph¸p hÖ sè : §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, sö dông mét lo¹i nguyªn liÖu vµ mét l-îng lao ®éng nh-ng l¹i ®ång thêi thu ®-îc nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau, chi phÝ kh«ng thÓ tËp hîp riªng ®-îc cho tõng lo¹i s¶n phÈm mµ ph¶i tËp hîp chung cho c¶ qu¶ tr×nh s¶n xuÊt th× th-êng ¸p dông ph-¬ng ph¸p hÖ sè. C«ng thøc tÝnh nh- sau: M = Si + Hi Trong ®ã: M: lµTæng sè l-îng s¶n phÈm quy ®æi ra s¶n phÈm gèc Si: lµ s¶n l-îng thùc tÕ cña lo¹i s¶n phÈm i Hi: lµ hÖ sè quy ®æi s¶n phÈm i Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Z®v = sp gèc + Ph-¬ng ph¸p tû lÖ : x Hi §Ó ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm cña tõng lo¹i s¶n phÈm lµ ®èi t-îng tinhs gi¸ thµnh, sau ®ã c¨n cø vµo tû lÖ chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ vµ chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch ®Ó t×nh gi¸ thµnh ®¬n vÞ tõng lo¹i s¶n phÈm Z®v = Zkh x Tc Trong ®ã: Z®c: lµ gi¸ thµnh thùc tÕ ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i Zkh: lµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i Tc: lµ tû lÖ chi phÝ  Ztt mµ Tc = x100  Zkh + Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ s¶n phÈm phô : Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp ®èi víi c¸c lo¹i doanh nghiÖp trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thu ®-îc c¶ s¶n phÈm chÝnh vµ s¶n phÈm phô. §Ó 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c ta ph¶i t¸ch gi¸ trÞ s¶n phÈm phô ra khái tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n xuÊt Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm ®-îc tÝnh nh- sau : Tæng gi¸ Gi¸ trÞ sp Tæng chi Gi¸ trÞ sp Gi¸ trÞ sp trÞ sp= chÝnh dë dang + phÝ ph¸t - phô thu - chÝnh dë ®Çu kú sinh trong kú håi cuèi kú dang cuèi kú + Ph-¬ng ph¸p liªn hîp : Ph-¬ng ph¸p nµy kÕt hîp c¸ch tÝnh cña nhiÇu ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kh¸c nhau. V× vËy, cÇn lùa chän ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña tõng c«ng ty . 1.2.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn (KKTX) 1.2.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ NVL chÝnh vËt liÖu phô nhiªn liÖu …§-îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm. Ngoµi ra do ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh«ng thÓ tÝnh trùc tiÕp chi phÝ vËt liÖu cho tõng ®èi t-îng th× kÕ to¸n ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ - Tµi kho¶n sö dông : TK 621 – Chi phÝ NVL trùc tiÕp - Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp : §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt hoÆc s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm …) th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t-îng ®ã Chi phÝ NVL TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ Trùc tiÕp = cßn + xuÊt sö dông - cßn cuèi kú - phÕ liÖu Trong kú ®Çu kú trong kú ch-a sö dông thu håi 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 - Ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp : Tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ, kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®-îc, th× ph¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ th-êng ®-îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè theo träng l-îng, sè l-îng s¶n phÈm …C«ng thøc ph©n bæ nh- sau: Chi phÝ NVL Ph©n bæ cho Tõng ®èi t-îng Tæng chi phÝ NVL cÇn ph©n bæ = x Tû lÖ (hay hÖ sè) ph©n bæ Trong ®ã : Tû lÖ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t-îng (hay hÖ sè) = ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng - KÕt cÊu néi dung nh- sau : Nî TK 621 -TrÞ gi¸ NVLxuÊt trùc tiÕp cho Cã -TrÞ gi¸ NVL xuÊt dïng kh«ng hÕt chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô - KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp dÞch vô -Tr×nh tù h¹ch to¸n : s¬ ®å 1 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nvl trùc tiÕp (theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ) TK 151, 152, 331 1111, 112, 411, 311 TK 621 NVL dïng trùc tiÕp KÕt chuyÓn chi phÝ Cho chÕ t¹o s¶n phÈm TK 154 NVL trùc tiÕp TK 152 VËt liÖu dïng kh«ng hÕt NhËp kho hay chuyÓn kú sau 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 1.2.2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n thï lao, lao ®éng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô nh- tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô hoÆc l-¬ng phô cÊp - Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622 - KÕt cÊu néi dung: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng thùc tÕ ph¸t sinh Cã - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n : s¬ ®å 2 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nctt (Theo ph-¬ng ph¸p kktx ) TK 622 TK 154 TK 334 TiÒn l-¬ng vµ phô cÊp KÕt chuyÓn chi phÝ Ph¶i tr¶ cho CNTT s¶n xuÊt TK 338 NCTT C¸c kho¶n ®ãng gãp Theo tû lÖ víi tiÒn l-¬ng Cña c«ng nh©n trùc tiÕp Sx thùc tÕ ph¸t sinh 1.2.2.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÊm sau chi phÝ NVL trùc tiÕp vµ chi phÝ NCTT Theo chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng +Chi phÝ khÊu hao TSC§ + Chi phÝ vËt liÖu + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 - Tµi kho¶n sö dông :KÕ to¸n sö dông TK 627, tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d- do ®· ph©n bæ hÕt cho c¸c lo¹i s¶n phÈm, lao vô vµ ®-îc chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n TK 6271:Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëngTK 6274: Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK6272: Chi phÝ vËt liÖu TK 6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6273: Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK 6278: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c - KÕt cÊu vµ néi dung : Nî TK 627 Cã - Chi phÝ SXCthùc tÕ - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ SXC ph¸t sinh trong kú - KÕt chuyÓn chi phÝ SXC - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n : H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ( theo ph-¬ng ph¸p kktx ) TK 334 TK 627 TK 111,112, 152 Chi phÝ nh©n viªn C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ SXC Ph©n x-ëng ( phÕ liÖu thu håi, vËt tTK 152, 153 xuÊt dïng kh«ng hÕt) Chi phÝ vËt liÖu Dông cô TK 1421, 335 TK 154 Chi phÝ theo dù to¸n Ph©n bæ( hoÆc kÕt chuyÓn) chi phÝ SXC TK 214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 331, 111, 112 Chi phÝ dÞch vô mua Ngoµi, CF b»ng tiÒn # TK 133 ThuÕ VAT ®Çu vµo ®c khÊu trõ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 1.2.2.4. TËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp C¸c phÇn trªn ®· nghiªn cøu c¸ch h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Theo ph-¬ng ph¸p nµy cuèi kú toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt sau khi tËp hîp ®-îc kÕt chuyÓn sang TK 154 (chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang) TK 154 ®-îc më trùc tiÕp theo tõng ngµnh s¶n xuÊt, tõng n¬i ph¸t sinh chi phÝ hay tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng lao vô, dÞch vô…cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh phô - KÕt cÊu vµ néi dung : Nî TK 154 - kÕt chuyÓn chi Cã - c¸c kho¶n gi¶m gi¸ NVlTT, NCTT, SXC - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña sp lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh - Qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph©n bæ nh- sau: S¬ ®å 3 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt TK 621 (theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ) TK 154 TK 152, 156, 111, 138 KÕt chuuyÓn chi phÝ NVLTT TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT TK 627 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC c¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ TK 155 , 152 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thµnh phÈm lao vô nhËp kho TK 157 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thµnh phÈm lao vô göi b¸n TK 632 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm Lao vô b¸n th¼ng TK 627, 641, 642 Gi¸ thµnh sx thµnh phÈm Lao vô phôc vô cho c¸c h® # 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 1.2.3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K) KK§K lµ ph-¬ng ph¸p ph¶n ¸nh mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc, cËp nhËt t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m hiÖn cã cña tõng mÆt hµng tån kho ViÖc thanh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p KKTX vµ KK§K nh×n chung gièng nhau song còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau nh- sau : 1.2.3.1. H¹ch to¸n chi phÝ NVL sau khi ®· kiÓm kª gi¸ trÞ vËt liÖu, hµng ho¸ tån kho th× hµng ho¸ xuÊt dïng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau : Hx = Ht® + Hn + Htc Trong ®ã: Hx: lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt trong kú Ht®: lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tån ®Çu kú Hn: lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp trong kú Htc: lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ tån cuèi kú - Tµi kho¶n sö dông : kÕ to¸n sö dông TK 621 (chi phÝ NVLTT) - KÕt cÊu vµ néi dung : Nî TK 621 Cã - Gi¸ trÞ vËt liÖu ®· xuÊt dïng cho - KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t. kú gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n :S¬ ®å 4 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt (theo ph-¬ng ph¸p KK§K) TK 621 TK 631 TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ Gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch NVLTT vô dë dang cuèi kú TK 622 TK 632 KÕt chuyÓn chi phÝ Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt NCTT cña s¶n phÈm dÞch vô TK 627 hoµn thµnh nhËp kho KÕt chuyÓn hay ph©n göi b¸n hay tiªu thô trùc Bæ chi phÝ SXC tiÕp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 1.2.3.2.Tæng chi phÝ s¶n xuÊt §Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông TK 631 - KÕt cÊu tµi kho¶n : Nî TK 631 - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña s¶n phÈm Cã KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm ddck dd®k vµ c¸c CFSX ph¸t sinh trong kú -Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô liªn quan ®Õn chÕ t¹o s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n : s¬ ®å 5 S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (theo ph-¬ng ph¸p KK§K) TK 631 TK 154 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú TK 621 KÕt chuyÓn chi phÝ TK 622 NVLTT KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT TK 154 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú TK 611 PhÕ liÖu thu håi nhËp kho TK 138 Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc TK 627 TK 632 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC kÕt chuyÓn gi¸ vèn cña s¶n phÈm hoµn thµnh 1.1.3. Yªu cÇu kh¸ch quan cña viÖc x¸c ®Þnh hîp lý cho chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp diÔn ra trªn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, x©y d-ng, th-¬ng m¹i…lµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô cho ng-êi tiªu dïng nh»m thu ®-îc lîi nhuËn. §Ó d¹t ®-îc môc tiªu ®ã, nhÊt thiÕt c¸c doanh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 nghiÖp ph¶i bá ra c¸c chi phÝ nhÊt ®Þnh. ChÝnh v× thÕ, viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý lµ yªu cÇu ®Æt ra hµng ®Çu cho c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ t-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay. Víi tiÕn bé khoa häc ngµy cµng ph¸t triÓn, m¸y mãc trang thiÕt bÞ kh«ng ngõng ®æi míi, chØ cã tiÕt kiÖm chi phÝ doanh nghiÖp míi t¨ng tÝch luü ®Ó t¹o lËp nguån vèn, ®Çu t- n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt. Do ®ã yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp hiÖn nay lµ ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt ra sao vµ ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ tµnh s¶n phÈm. H¬n n÷a viÖc tæ chøc qu¶n lý tèt s¶n xuÊt lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh m¹nh mÏ ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Nhê ®ã sÏ h¹n chÕ l·ng phÝ NVL, gi¶m thÊp tû lÖ s¶n phÈm háng…Bªn c¹ch ®ã, viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng lµ mét c«ng cô hÕt søc quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, ®Ó t×m kiÕm ®-îc thÞ tr-êng vµ gi¶m ®-îc sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c mµ kinh doanh vÉn cã l·i Do ®ã yªu cÇu kh¸ch quan cña viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. §iÒu nµy dÉn ®Õn doanh nghiÖp sÏ cã nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm tµng h¬n trong t-¬ng lai 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp NguyÔn H÷u Tïng - K43A2 Ch-¬ng hai t×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë chi nh¸nh c«ng ty VISSAN. 2.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña chi nh¸nh c«ng ty ViÖt Nam kü nghÖ sóc s¶n. 2.1.1 Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh c«ng ty ViÖt Nam kü nghÖ sóc s¶n. C«ng ty ViÖt nam kü nghÖ sóc s¶n t¹i Hµ néi cã tªn viÕt t¾t lµ (chi nh¸nh ViSSan). Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, cã trô së chÝnh t¹i sè 9, ®-êng sè 2, Nam Thµnh c«ng - QuËn §èng §a- Hµ néi. TiÒn th©n cña chi nh¸nh Vissan lµ c«ng ty ViÖt nam kü nghÖ sóc s¶n Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã trô së t¹i 420 N¬ Trang Long quËn B×nh Th¹nh TPHCM. Ra ®êi nh»m ®¸p øng vµ phôc vô nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n trong x· héi. Víi nhu cÇu bøc thiÕt ®ã, ngµy 20/2/1997 d-íi sù cho phÐp cña UBND thµnh phè HCM (c«ngv¨n sè 4470/UB-KT ngµy 18/12/96) vµ uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh C«ng ty Vissan t¹i Hµ Néi. Chi nh¸nh Vissan lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ kinh doanh th-¬ng m¹i trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp thùc phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu hµng ho¸ t¹i Hµ néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c. Nh»m gãp phÇn æn ®Þnh thÞ tr-êng, b¶o ®¶m vÖ sinh thùc phÈm cho ng-êi tiªu dïng, tiªu thô s¶n phÈm ch¨n nu«i cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong x· héi. Bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh c«ng ty cßn quan hÖ víi nhiÒu ®¬n vÞ b¹n trong nhiÒu lÜnh vùc ®Ó gãp phÇn ®a d¹ng vÒ mÆt chñng lo¹i vµ c«ng nghÖ vÖ sinh an 20
- Xem thêm -