Tài liệu Lvtn - 4077624

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13512 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN THỰC TẾ NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỪ 2010 ĐẾN 2012 Cán bộ hướng dẫn: TS. LÊ KHƯƠNG NINH Sinh viên thực hiện HỒ THỊ THÙY TRANG Mã số SV: 4077624 Lớp: KT0723A2 CẦN THƠ 05/2013 LỜI CẢM TẠ Qua thời gian 4 năm học tập dưới mái trường Đại Học Cần Thơ, dưới sự giảng dạy và tận tình giúp đỡ của giảng viên nhà trường và 2 tháng thực tập tại NHNo & PTNT huyện Châu Thành được Cô, Chú, Anh Chị hướng dẫn nhiệt tình đã giúp em hoàn thành báo cáo Luận văn tốt nghiệp này. Bản thân em học hỏi được rất nhiều điều và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân trong suốt quá trình thực hiện bài Luận văn này. Từ những kiến thức, cơ sở lý luận được Thầy Cô truyền đạt khi học tập tại nhà trường, đặc biệt dưới sự hướng dẫn tận tình, đóng góp ý kiến, chỉnh sửa sai sót của thầy Lê Khương Ninh. Cùng sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên công tác tại NHNo & PTNT huyện Châu Thành, đã nhiệt tình chỉ dẫn, tạo điều kiện tốt giúp em tiếp cận thực tế trong quá trình thực tập. Song do kiến thức bản thân còn giới hạn nên bài Luận văn không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Em rất mong được sự đóng góp của Thầy Cô, cùng toàn thể Cô Chú, Anh Chị tại NHNo & PTNT Châu Thành để bài Luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin kính chúc quí thầy cô trường Đại Học Cần Thơ và các Thầy, Cô khia Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh, Ban lãnh đạo Ngân hàng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đang công tác tại các phòng ban của NHNo & PTNT huyện Châu Thành, dồi dào sức khỏe, luôn thành đạt trong công việc và trong cuộc sống. Cần Thơ, tháng 5 năm 2013 Sinh viên thực hiện Hồ Thị Thùy Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài: "Phân tích hiệu quả huy động vốn và cho vay vốn thực tế ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành từ năm 2010 đến 2012” là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài hoàn toàn trung thực và đề tài này không trùng với bất kì đề tài khoa học nào. Cần Thơ, tháng 5 năm 2013 Sinh viên thực hiện Hồ Thị Thùy Trang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Châu Thành, ngày …… tháng 5 năm 2013 Thủ trưởng đơn vị NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …… tháng 5 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …… tháng 5 năm 2013 Giáo viên phản biện MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU.....................................................................................1 1.1. Lí do chọn đề tài............................................................................................. 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu..........................................................1 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiến......................................................................2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................3 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................3 1.3. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................4 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............5 2.1. Phương pháp luận...........................................................................................5 2.1.1. Một số vấn đề về tín dụng......................................................................5 2.1.1.1. Khái niệm tín dụng và hoạt động Tín dụng ngân hàng................5 2.1.1.2. Sự ra đời của tín dụng ................................................................ 6 2.1.1.3. Chức năng của tín dụng.............................................................. 6 2.1.1.4. Phân loại tín dụng ......................................................................7 2.1.1.5. Các nguyên tắc tín dụng ............................................................. 8 2.1.1.6. Điều kiện vay vốn ......................................................................8 2.1.1.7. Lãi suất cho vay .........................................................................9 2.1.1.8. Phương thức cho vay..................................................................9 2.1.1.9. Mức cho vay và thời gian cho vay..............................................10 2.1.2. Khái niệm về tín dụng ngắn hạn............................................................. 10 2.1.2.1. Khái niệm...................................................................................10 2.1.2.2. Mức cho vay ..............................................................................10 2.1.2.3. Rủi to tín dụng ...........................................................................10 2.1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng..........................................11 2.1.2.5. Các nguyên tắc của tín dụng ngắn hạn........................................12 2.1.2.6. Phương thức cho vay ngắn hạn...................................................12 2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng ngắn hạn.............................. 13 2.1.3.1 Hiệu quả và chất lượng tín dụng..................................................13 2.1.3.2 Ý nghĩa của việc đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng .........14 2.1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng và hiệu quả tín dụng ngắn hạn ..14 2.1.4. Vai trò của Tín dụng ngắn hạn ............................................................... 15 2.1.5. Một số phương pháp sử dụng trong đề tài ..............................................16 2.1.5.1. Phương pháp so sánh số tuyệt đối...............................................16 2.1.5.2. Phương pháp so sánh số tương đối .............................................17 2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................17 2.2.1. Thu thập thông tin số liệu ......................................................................17 2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu......................................................................17 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NHNN & PTNT CHÂU THÀNH:......................19 3.1. Tổng quan về NHNo Việt Nam (Agribank) ....................................................19 3.1.1 Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức ..................................................19 3.1.2 Kết quả hoạt động của Ngân hàng trong 03 năm 2010-2012 ..................21 3.1.3 Những lợi thế, cơ hội và thách thức .......................................................21 3.2 Giới thiệu về NHNo & PTNT Châu Thành......................................................22 3.2.1. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức ..................................................22 3.2.2. Kết quả hoạt động của chi nhánh trong 03 năm 2010-2012 ....................25 3.2.3. Đặc điểm những sản phẩm tín dụng ngắn hạn hiện tại............................ 27 3.2.4. Những thuận lợi và khó khăn hiện tại của chi nhánh .............................. 28 3.2.5. Chiến lược và phương hướng phát triển của ngân hàng..........................30 3.2.5.1. Chiến lược phát triển..................................................................30 3.2.5.2. Định hướng phát triển của đơn vị ...............................................31 Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNN & PTNT CHÂU THÀNH....................................................................................32 4.1. Phân tích quy trình tín dụng tại chi nhánh Châu Thành...................................32 4.2. Phân tích tình hình huy động vốn ...................................................................35 4.2.1. Theo hình thức huy động vốn.................................................................35 4.2.2. Theo kỳ hạn huy động vốn.....................................................................36 4.2.3. Theo đối tượng huy động vốn ................................................................ 38 4.3. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ........................................39 4.3.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn.....................................................39 4.3.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn .......................................................45 4.3.3. Phân tích dư nợ cho vay ngắn hạn..........................................................50 4.3.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn cho vay ngắn hạn...................................55 4.4. Đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ...................59 4.5. Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ............. chi nhánh...............................................................................................................63 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNN & PTNT CHÂU THÀNH ............................. 64 5.1. Giải pháp về huy động vốn .............................................................................64 5.2. Các giải pháp về sử dụng vốn .........................................................................65 5.3. Các giải pháp đồng bộ khác............................................................................66 Chương 6: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ: ...........................................................68 6.1. Kết luận..........................................................................................................68 6.2. Kiến nghị........................................................................................................69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................72 Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng..........................................25 Bảng 2: Bảng số liệu theo hình thức huy động vốn................................................35 Bảng 3: Bảng số liệu theo kỳ hạn huy động vốn ....................................................37 Bảng 4: Bảng số liệu theo đối tượng huy động vốn................................................38 Bảng 5: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần Kinh tế................................ 40 Bảng 6: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành Kinh tế .......................................42 Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thành phần Kinh tế .................................................45 Bảng 8: Doanh số thu nợ theo ngành Kinh tế......................................................... 47 Bảng 9: Dư nợ ngắn hạn theo thành phần Kinh tế..................................................51 Bảng 10: Dư nợ ngắn hạn theo ngành Kinh tế ....................................................... 53 Bảng 11: Nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần Kinh tế........................................56 Bảng 12: Nợ quá hạn ngắn hạn theo ngành Kinh tế ...............................................58 Bảng 13: Tổng dư nợ trên vốn huy động ............................................................... 59 Bảng 14: Thu nợ ngắn hạn trên cho vay ngắn hạn .................................................60 Bảng 15: Tỷ số rủi ro theo tín dụng ngắn hạn ........................................................ 61 Bảng 16: Dư nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ ............................................................. 62 Bảng 17: Vòng quay vốn tín dụng .........................................................................62 GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ AGRIBANK...................................................................................20 Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHNo huyện Châu Thành, Trà Vinh.................23 Hình 3: Biểu đồ kết quả kinh doanh của chi nhánh qua 3 năm 2010-2012 .............26 Hình 4: Sơ đồ qui trình tín dụng tại chi nhánh Châu Thành ...................................32 Hình 5: Biểu đồ theo hình thức huy động vốn ....................................................... 36 Hình 6: Biểu đồ theo kỳ hạn huy động vốn............................................................ 37 Hình 7: Biểu đồ theo đối tượng huy động vốn ....................................................... 38 GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - NHNN, NHNo & PTNT, NHTW: ngân hàng nhà nước. ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng trung ương. - DNTN, HTX, hộ GĐ: doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ gia đình. - NV, Vốn HĐ, VĐC: nguồn vốn, vốn huy động, vốn điều chuyển. UBND, CBCNV, CNVC, KT - NQ: ủy ban nhân dân, cán bộ công nhân viên, công nhân viên chức, kế toán - ngân quỹ. GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn Luận Văn Tốt Nghiệp Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu: Trong nền kinh tế hiện nay, để hòa nhập vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các quốc gia không ngừng phấn đấu để đưa đất nước mình phát triển, tuy nhiên mỗi quốc gia đều có điểm xuất phát không giống nhau. Việt Nam xuất phát từ đặc điểm là một nước với hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp, nên bên cạnh đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu,… thì việc đẩy mạnh một nền nông nghiệp vững chắc là vấn đề hết sức quan trọng, nó là cơ sở cho sự phát triển của một nền kinh tế phát triển ổn định. Khi nền kinh tế phát triển ổn định thì đời sống của người dân được nâng cao, xã hội càng tiến bộ, đất nước từng bước theo kịp với sự phát triển của toàn cầu. Để làm được điều đó thì ngoài các yếu tố cần thiết như các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, và Nhà nước thì vai trò của các Ngân hàng, đặc biệt là NNNo & PTNT là hết sức to lớn. Trong sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng và ổn định, cơ cấu kinh tế cơ sự chuyển dịch ngày càng hợp lý, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng từng bước đổi mới và phát triển đa dạng. Đồng thời đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế ngày càng tăng. Ngày nay, chúng ta muốn phát triển kinh tế - xã hội thì phải đầu tư, muốn đầu từ thì phải có vốn; từ đó vốn là nhân tố quyết định trong việc phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia; thế nên bất cứ ngành nghề kinh doanh nào cũng đều cần đến vốn, vốn có vai trò quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn suy của doanh nghiệp. Đó cũng là điều kiện kích thích cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, ngân hàng cũng không ngoại lệ. Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trà Vinh đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các hình thức sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp các hình thức này lại với nhau để tạo nên năng GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn suất kinh tế cao nhất bằng cách hướng dẫn và kêu gọi người nông dân trồng nhiều loại cây khác nhau trên đất của họ và chăn nuôi các loài gia súc, thủy sản có lợi hơn. Muốn vậy thì người nông dân phải có đủ vốn để đầu tư sản xuất. Do đó, tín dụng ngân hàng hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng kịp thời vốn đầu tư cho người dân và các tổ chức kinh tế để tiến hành mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội, đồng thời hoàn thành quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn huyện Châu Thành. Vì vậy, vai trò của các Ngân hàng thương mại mà đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Châu Thành (NHNo & PTNT Châu Thành) là rất quan trọng. Để thực hiện tốt vai trò đó thì các ngân hàng nói chung và NHNo & PTNT nói riêng phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của mình bằng cách đẩy mạnh và mở rộng các phương thức huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng một cách hợp lý nhất và đồng thời thu hồi vốn một cách hiệu quả nhất. Từ lý do trên nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả huy động vốn và cho vay vốn thực tế ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành từ năm 2010 đến 2012”. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn: Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Châu Thành đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các hình thức sản xuất nông nghiệp. Đồng thời kết hợp các hình thức này lại với nhau để tạo nên năng suất kinh tế cao nhất bằng cách hướng dẫn và kêu gọi người nông dân trồng nhiều loại cây khác nhau trên đất của họ và chăn nuôi các loài gia súc, thủy sản có lợi hơn. Muốn vậy thì người nông dân phải có đủ vốn để đầu tư sản xuất. Nguồn vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nhưng nguồn vốn dồi dào nhất, kịp thời nhất là nguồn vốn ngân hàng. Vì vậy, vai trò của các Ngân hàng mà đặc biệt là Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Châu Thành là rất quan trọng. Trong công cuộc đổi mới ngày nay, ngân hàng thật sự là nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển kinh tế và đã trở thành người bạn thân thiết của người GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn dân. Điều đó được thể hiện qua quá trình giúp vốn cho nông dân đẩy mạnh sản xuất và tái sản xuất trong nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động ở nông thôn góp phần xóa dần tình trạng nghèo đói ở nông thôn. Tuy nhiên, nhu cầu vốn của người dân ngày càng cao, nên NHNo & PTNT Châu Thành đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của mình bằng cách đẩy mạnh và mở rộng các phương thức huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng một cách hợp lý nhất và đồng thời thu hồi vốn một cách hiệu quả. Những năm gần đây, huyện Châu Thành đã và đang cố gắng phát triển kinh tế với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung thay đổi cơ cấu sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tích lũy kinh tế. Với vai trò và chức năng, nhiệm vụ của mình NHNo & PTNT huyện Châu Thành là nhà tài trợ, là bạn đồng hành đắc lực của người dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, do đặc thù của Huyện không mấy thuận lợi, thu nhập của người dân còn thấp, vốn đầu tư cho các ngành kinh tế còn thiếu hụt. Vấn đề này làm cho hoạt động tín dụng đã phức tạp lại càng phức tạp hơn. Trước tình hình đó, vấn đề hỗ trợ vốn và sử dụng vốn cho sản xuất là một vấn đề thiết yếu cần phải được giải quyết và có các biện pháp khắc phục. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung: Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT huyện Châu Thành trong 03 năm 2010, 2011 và 2012 để thấy rõ thực trạng tín dụng, để từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngân hàng. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Tập trung phân tích: + Đánh giá khái quát tình hình kinh doanh chung của ngân hàng qua 03 năm từ 2010 – 2012. + Phân tích tình hình tăng trưởng của hoạt động tín dụng ngắn hạn qua các năm từ 2010 – 2012 bao gồm: doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ. GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn + Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn ngân hàng qua 03 năm từ 2010 – 2012. + Trên cơ sở phân tích, rút ra những mặt đạt được và không đạt được cũng như tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến những mặt hạn chế đó. Từ đó, đề ra một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng để ngân hàng ngày càng vững mạnh và phát triển, cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của khách hàng. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3.1 Phạm vi về thời gian: - Thông tin số liệu được sử dụng cho luận văn là thông tin số liệu từ năm 2010 đến 2012. - Luận văn được thực hiện trong thời gian từ tháng 02/2013 đến 04/2013. 1.3.2 Phạm vi về không gian: Luận văn này được thực hiện trên số liệu tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Châu Thành tỉnh Trà Vinh. 1.3.3 Phạm vi về nội dung: Vì thời gian thực hiện không nhiều, kiến thức tích lũy ở ghế nhà trường là chủ yếu mà lĩnh vực về Ngân hàng thì rất rộng nên luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu ở những nội dung sau: - Tập trung phân tích và đánh giá hiệu quả huy động vốn và cho vay vốn thực tế tại chi nhánh NHNo & PTNT Châu Thành qua các năm từ 2010 đến 2012 để thấy rõ thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng. - Từ việc phân tích nhằm rút ra những điểm mạnh và điểm yếu của Ngân hàng để đưa ra phương hướng khắc phục cũng như tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến mặt hạn chế đó. - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng để thu hút ngày càng nhiều khách hàng, hạn chế rủi ro trong cho vay và tạo thêm uy tín cho chi nhánh để tạo thêm nguồn vốn cho khách hàng vay nhằm giải quyết được phần nào nhu cầu của khách hàng. GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn Luận Văn Tốt Nghiệp Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1 Một số vấn đề về tín dụng: 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng và hoạt động tín dụng ngân hàng: * Tín dụng: là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. Quan hệ này được thể hiện qua nội dung sau: - Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một lượng giá trị nhất định, giá trị này có thể dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật. - Người đi vay chỉ được sử dụng tạm thời lượng giá trị chuyển giao trong một thời gian nhất định. Sau khi hết thời gian sử dụng người đi vay có nghĩa vụ phải hoàn trả cho người cho vay một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu, khoản dôi ra gọi là lợi tức tín dụng. Quan hệ tín dụng còn hiểu theo nghĩa rộng hơn là việc huy động vốn và cho vay vốn tại các Ngân hàng, theo đó Ngân hàng đóng vai trò trung gian trong việc “đi vay để cho vay”. * Cho vay: Là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng NNo & PTNT Việt Nam giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. * Khách hàng vay: Bao gồm pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân có đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo qui định của pháp luật. * Thời hạn cho vay: Là khoản thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa NHNo & PTNT Việt Nam với khách hàng. * Doanh số cho vay: Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà Ngân hàng cho khách hàng vay không nói đến việc món vay đó thu được hay chưa trong một thời gian nhất định. GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn * Doanh số thu nợ: Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà Ngân hàng thu về được khi đáo hạn vào một thời điểm nhất định nào đó. * Dư nợ: Là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà Ngân hàng đã cho vay và chưa thu được vào một thời điểm nhất định. Để xác định được dư nợ, Ngân hàng sẽ so sánh giữa hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ. * Nợ quá hạn: Là số tiền gốc hoặc lãi của khoản vay, các khoản phí, lệ phí khác đã phát sinh nhưng chưa được trả sau ngày đến hạn phải trả. * Vốn tự có: Tham gia vào dự án vay NHNo & PTNT Việt Nam bao gồm vốn bằng tiền, giá trị tài sản. * Vốn huy động: Là nguồn vốn chủ yếu chiếm tỷ trọng rất lớn trong các ngân hàng, gồm: + Vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế, vốn nhàn rỗi của dân cư. + Vốn huy động qua các chứng từ có giá: kỳ phiếu, trái phiếu. + Vốn vay từ Ngân hàng Trung Ương, các tổ chức tín dụng khác. 2.1.1.2 Sự ra đời của tín dụng: Tín dụng ra đời rất sớm gắn liền cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất hàng hóa. Cơ sở ra đời của tín dụng xuất phát từ: - Có sự tồn tại và phát triển hàng hóa. - Có nhu cầu bù đắp thiếu hụt khi gặp biến cố nhằm đảm bảo sản xuất, đảm baot cuộc sống bình thường. 2.1.1.3 Chức năng của tín dụng: Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng cho hai chức năng sau: chức năng phân phối lại tài nguyên và chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất. * Chức năng phân phối lại tài nguyên: Tín dụng là sự chuyển nhượng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thông qua sự chuyển nhượng này tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể hiện ở chỗ: - Người cho vay có một số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thông qua tín dụng, số tài nguyên đó được phân phối lại cho người đi vay. GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn - Ngược lại, người đi vay cũng thông qua quan hệ tín dụng nhận được phần tài nguyên được phân phối lại. * Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất: Nhờ tín dụng mà quá trình chu chuyển tuần hoàn vốn trong từng đơn vị nói riêng và trong toàn bộ nền kinh tế nói chung được thực hiện một cách bình thường và liên tục. Do đó, tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. 2.1.1.4 Phân loại tín dụng: Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng hoạt động rất đa dạng và phong phú. Trong quản lý tín dụng, các nhà kinh tế dựa vào các tiêu thức nhất định để phân loại * Căn cứ vào thời hạn tín dụng: Tín dụng phân loại theo tiêu thức thời hạn có ba loại: - Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn tối đa là 12 tháng, được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, loại tín dụng này chiếm chủ yếu trong các Ngân hàng thương mại. Tín dụng ngắn hạn thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động và cho vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân. - Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm, dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh. - Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn. * Căn cứ vào đối tượng tín dụng: Theo tiêu thức này tin dụng chia làm hai loại: - Tín dụng vốn lưu động: là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn lưu động như cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên liệu cho sản xuất. - Tín dụng vốn cố định: là loại tín dụng cung cấp để hình thành vốn cố định. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung và dài hạn. Tín dụng vốn cố định thường được cấp phát phục vụ việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công trình mới. * Căn cứ vào mục đích sử dụng: Theo tiêu thức này tín dụng được chia làm hai loại: - Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: là loại tín dụng cung cấp cho các nhà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tiến hành sản xuất và kinh doanh. - Tín dụng tiêu dùng: là hình thức tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 2.1.1.5 Các nguyên tắc của tín dụng: - Tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính hiệu quả của sử dụng vay vốn tạo điều kiện thực hiện tốt việc hoàn trả nợ vay của khách hàng. Để thực hiện tốt điều này, mỗi lần vay vốn khách hàng làm giấy đề nghị vay vốn, trong giấy này khách hàng phải ghi rõ mục đích sử dụng vốn vay của mình và kèm theo phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng như mục đích đã cam kết, nếu Ngân hàng phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì Ngân hàng có quyền yêu cầu thu hồi nợ trước hạn. - Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng: Nguyên tắc này bắt nguồn từ bản chất của tín dụng là giao dịch cung cầu về vốn, tín dụng chỉ là giao dịch quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian cam kết giao dịch, Ngân hàng và bên vay thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng rằng Ngân hàng sẽ chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định cho bên vay. Khi kết thúc kỳ hạn, bên vay phải hoàn trả quyền này cho Ngân hangfn (trả nợ gốc) và một khoản chi phí (lợi tức) nhất định cho việc sử dụng vốn vay. Nguyên tắc này đảm bảo cho tiền vay không bị giảm giá, tiền vay phải thu hồi được đầy đủ và có sinh lời. 2.1.1.6 Điều kiện vay vốn: Ngân hàng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau: GVHD: Lê Khương Ninh SVTH: Hồ Thị Thùy Trang
- Xem thêm -