Tài liệu Luyện thi toeic cấp tốc part 5 - cô mai phương

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13670 |
  • Lượt tải: 20
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Chủ biên : CÔ PHƯƠNG MAI Hiệu đính: Grammar M C L C: Grammar I/ CÂU H I NG PHÁP Ch ng 1: C u trúc câu và ki n th c v t lo i (Danh t , Tính t , Tr ng t , i t , ng t ) Ch ng 2: Chuyên sâu h n v đ ng t (Danh đ ng t , ng t nguyên m u, Phân t , Thì c a đ ng t , Câu b đ ng) Ch ng 3: Ôn t p v m nh đ quan h Ch ng 4: Ôn t p v liên t Ch ng 5: Ôn t p v gi i t II/ CÂU H I T V NG Ch ng 6: Các câu h i t v ng th III/ BÀI THI M U 4 ng g p Grammar 5 Grammar Grammar 6 Grammar L I NÓI U Quý h c viên thân m n, Ph n thi Part 5 c a bài thi TOEIC g m có 40 câu h i. M i câu trong ph n này có 1 t /c m t còn thi u và c n đ c thêm vào. Thí sinh đ c 4 ph ng án tr l i cho m i câu và ch n ph ng án tr l i đúng nh t b ng cách bôi đen vào ô tròn t ng ng v i câu tr l i A, B, C ho c D trong t bài làm (answer sheet) Trong d ng bài này, th ng có hai d ng câu h i: ng pháp và t v ng. Ví d : The of customer’ s tastes has led to a greater demand for a number of different clothing styles. (A) diverse - (B) diversely (C) diversity - (D) diversed áp án: Ngay sau m o t “the” và tr c gi i t “of” thi u m t danh t , vì v y l a ch n tr l i đúng ph i là (C). áp án A và C là tính t , đáp án B là tr ng t . ây là m t câu h i t lo i. The diversity of customer’ s tastes has led to a greater for a number of different clothing styles. (A) technology - (B) demand (C) elevation - (D) election áp án: ây là m t câu h i t v ng do các đáp án khác nhau hoàn toàn v ngh a. Xét v ý ngh a, l a ch n (B) là l a ch n phù h p nh t. áp án (A) công ngh (B) yêu c u/ nhu c u (C) s nâng lên (D) s b u c . D ch ngh a: S đa d ng trong th hi u c a khách hàng đã d n đ n nhu c u l n h n cho nhi u m u mã qu n áo khác nhau. làm t t ph n này, b n nên chú ý vào các t đ ng tr c và sau ch tr ng vì nó s giúp b n có manh m i đ ki m tra câu tr l i đúng. c và hi u ngh a c a c câu tr c khi tr l i. L u ý: 7 Grammar C n th n v i các câu tr l i có hình th c sai. Ví d : drove, drives, driving. C n th n v i các t b t đ u hay k t thúc gi ng nhau. Ví d : return, re tire, reuse. C n th n v i các t th ng b dùng sai. Ví d : affect, effect, lend/borrow. Grammar N u l a ch n tr l i là các hình thái khác nhau c a cùng m t t (Ví d : (A) proposed (B) propose (C) proposal (D) proposing) thì đây chính là câu h i v v trí t lo i. V i lo i câu h i này, b n không c n ph i d ch ngh a, mà ch c n nh các ki n th c v t lo i là có th làm đ c bài. Nh ng quy t c này s giúp b n gi m th i gian tr l i câu h i và t ng th i gian đ b n làm ph n Double Pasage Part 7. Ph n này m t r t nhi u th i gian. Th i gian “vàng” đ hoàn t t 40 câu h i c a ph n PART 5 là 15 phút ch a k tô answer sheet (~20s/câu). S có nh ng câu b n không m t quá 5s nh ng c ng có nh ng câu ph i m t đ n g n 1 phút. Trong 40 câu h i c a PART 5 thì có kho ng 22-25 câu h i ng pháp và 15 - 18 câu h i t v ng. Do đó, chúng ta c n ph i ôn luy n c hai ph n n i dung này. Cu n sách này chu n b cho các b n đ y đ ki n th c v ng pháp và t v ng v i s l ng câu h i ôn t p, có đáp án chi ti t nh m giúp các b n t h c TOEIC t i nhà. Sách đi kèm VIDEO ch a đ thi m u và h ng d n cách h c cu n sách m t cách hi u qu nh t. N u dành th i gian nghiên c u và tìm hi u k cu n sách này các b n có th đ t đ c ít nh t 30 câu tr lên cho ph n thi này. Chúc các b n thành công. Cô Mai Ph 8 ng Grammar I CÂU HỎI NGỮ PHÁP CHƯƠNG 1 CẤU TRÚC CÂU (SENTENCE STRUCTURE) VÀ KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI (PARTS OF SPEECH) Nội duNg troNg chuyêN đề: A Ôn t p ki n th c v c u trúc câu và các t lo i trong ti ng Anh. Ch y u là: Danh t , Tính t , Tr ng t và i t . B Luy n t p A- Ôn t p ki n th c v c u trúc câu và các t lo i trong ti ng Anh. Ch y u là: Danh t , Tính t , Tr ng t và i t . M t câu trong ti ng Anh th ng bao g m các thành ph n sau đây: Ví d : SUBJECT CH NG John The sales meeting Nearly $1000 I VERB OBJECT NG T TÂN NG installed security software was cancelled will be invested in funds like walking. ADVERB TR NG NG last night. until July 5th. across Asia. 9 Grammar 1.1 DANH T (NOUNS) Grammar Danh t là m t thành t quan tr ng trong c u trúc SVO. Danh t có ch c n ng là ch ng (subjects), tân ng (objects of verbs), b ng (complements), và tân ng c a gi i t (objects of prepositions). Sau đây, chúng ta hãy cùng xem xét k các ch c n ng c a danh t . 1. Danh t mang ch c n ng là ch ng (Subject): Ví d Customer service specialists are available Monday to Friday. [subject + verb] 2. Danh t mang ch c n ng là tân ng (Object of verb): Ví d Responsibilities include occasional business trips. [subject + verb + object] 3. Danh t mang ch c n ng là b ng (Complement): Ví d Our company has become one of the best ofice suppliers. [subject + verb + complement] 4. Danh t mang ch c n ng là tân ng c a gi i t (Object of preposi tion): Ví d We wish to apologize for the error. [preposition + noun] Xét v v trí c a danh t trong câu, chúng ta th ng s d ng danh t sau các m o t , tính t s h u hay đ i t ch đ nh (a, an, the, my, this, such, etc.). Danh t th ng đ ng sau tính t . Ví d * The production of goods and services was disrupted by inlation. [article + noun] * She is known for her invention. [possessive adjective + noun] * They are carrying out an extensive survey of baby foods. Trong c m the + N1 of the N2 thì N1 s là danh t chính c a câu vì th đ ng t đ c chia ph thu c vào danh t th nh t nh trong ví d đ u tiên. The production of goods and services was disrupted by inlation. [article + noun] Production là N1 s ít và goods and services là NP2 s nhi u nên đ ng t trong câu đ c chia theo N1 Production. Trong c m có tính t s h u ho c s h u cách thì danh t đ ng sau là danh t chính. VD: The instructor’s explanations were very clear. Bên c nh các danh t đ n, chúng ta còn có th g p tr (ghép 2 danh t l i thành m t c m có ngh a). 10 ng h p danh t ghép Grammar Ví d : construction site customer satisfaction expiration date application form assembly line work permit company policy evaluation form staff productivity delivery company awards ceremony customs oficial overseas trip sales department sales manager công tr ng s hài lòng khách hàng ngày h t h n đ n xin vi c dây chuy n l p ráp gi y phép lao đ ng chính sách công ty phi u đánh giá hi u su t làm vi c nhân viên công ty v n chuy n l trao gi i nhân viên h i quan chuy n công tác n c ngoài phòng bán hàng giám đ c bán hàng Chúng ta c n phân bi t gi a danh t ch ng đây là m t s ví d : assistance agency attendance supervision photograph membership advice application representation contribution participation i và danh t ch v t. D i assistant agent attendee supervisor photographer member advisor applicant representative contributor participant Trong bài thi TOEIC, chúng ta th ng g p các danh t đ m đ c (Countable nouns) và danh t không đ m đ c (Uncountable nouns). Danh t không đ m đ c thì có th đ ng m t mình, không c n m o t và không có d ng s nhi u. (th ng là các t ch ch t li u ho c danh t tr u t ng). D i đây là các danh t không đ m đ c th ng g p trong bài thi TOEIC. 11 Grammar Grammar equipment: merchandise: information: pollution: furniture: oney: luggage/baggage: homework: knowledge: advice: stationery: news: thi t b hàng hóa thông tin s ô nhi m đ đ c ti n hành lý bài t p v nhà ki n th c l i khuyên v n phòng ph m tin t c Còn danh t đ m đ c là lo i danh t có th tách thành t ng đ n v và chúng ta có th đ m đ c. D i đây là các danh t đ m đ c th ng g p trong bài thi TOEIC. 1. Danh t ch ng i: teacher writer supervisor 2. Danh t ch v t: computer project account 3. Trong các c m: get a refund hoàn l i ti n make an announcement thông báo in an effort to trong n l c Danh t đ m đ c (Countable nouns ) có 2 d ng: s ít (s d ng v i m o t a/ an/the) và s nhi u (thêm +s, +es vào sau danh t ) n u không thì s ph i có tính t ch s l ng ho c tính t s h u, không đ c đ ng m t mình. Ví d We require (shopper/shoppers) to have a membership card. Ch n shoppers vì shopper không th đ ng m t mình. Phân tích chuyên sâu: Sales ...........are encouraged to familiarize themselves with the location of different merchandise in department store. (A) represents (B) represent (C) representational (D) representatives - ng t c a câu trên đ c xác đ nh là “are encouraged”, v y ch ng c a câu ph i là danh t đ m đ c, s nhi u. Ch n (D) representatives. C m danh t “sales representatives” có danh t chính đ ng sau là danh t s nhi u. 12 Grammar VD2 The outstanding from our customers helped to ensure that Ms. Bayern would stay with the company. (A) evaluated (B) evaluating (C) evaluation (D) evaluate ng t chính c a câu là “helped + to V” vì v y c m danh t làm ch ng thi u m t danh t chính tr c gi i t “from”. Tính t “outstanding” b ngh a cho danh t này. Ch n (C) evaluation. VD3 The of our factory equipment is vital for the high quality of our products. (A) relied (B) reliable (C) reliably (D) reliability - C m danh t làm ch ng đ c n i v i nhau b i gi i t “of”. D ng t ng quát “the N1 of N2”, tr ng h p này đ ng t c a câu ph thu c vào danh t chính đ ng ngay tr c gi i t “of” (N1). Ch n (D) reliability VD4 This year’s for the Athena Award for public service include a research scientist, a university professor, and a local politician. (A) nominees (C) nominator (B) nominate (D) nomination - C m danh t làm ch ng đ c n i v i nhau b i gi i t “for” và d u s h u cách “s”. L u ý trong tr ng h p “the N1 + preposition + N2” thì ch ng chính là N1 còn trong tr ng h p dùng d u s h u cách “N1’s N2” thì ch ng chính là N2. Do đó c m “This year’s ------- for the Athena Award for public service” thì ch ng chính là t c n đi n vào ch tr ng “-------“. Vì đ ng t chính c a câu chia s nhi u “include” nên danh t làm ch ng ph i s nhi u (thông th ng ph i có đuôi “s/es”). Ch n A. nominees (n) 13 Grammar VD5 The for the research team are asked to wait in room 401 for their interviews. Grammar (A) applicants (C) applies (B) applications (D) applied - Ng t c m: “The -----for the research team// are asked to wait// in room 401// for their interviews.” Thi u danh t tr c gi i t “for” và mang ngh a ch ng i (are asked to wait). Ch n (A) applicants. VD6 The business weekly magazine suggested that shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early. (A) avoid (B) avoided (C) to avoid (D) avoids - B toàn b c m “the business weekly magazine suggested that”. m nh đ còn l i, xác đ nh c u trúc: “------- shipping problems/ in the upcoming holiday season/, businesses should encourage customers to shop early.” - Rõ ràng, m nh đ sau d u “,” đã hoàn ch nh S + V + O nên không th ch n đ ng t nguyên m u avoid (A) hay avoided (B) càng không th là avoids (D) v trí đ u tiên c a m nh đ còn l i. Ch n (C) to avoid, ý ch m c đích. VD7 Whether it is ----- to register for student discount card depends on the needs of the individual. (A) necessary (B) necessarily (C) necessitate (D) necessity - Xác đ nh ch ng là m t m nh đ : “Whether it is ----- to register for student discount card //depends on// the needs of the individual.” - Toàn b m nh đ “Whether…card” đóng vai trò làm ch ng chính c a câu, đ ng t “depends on” chia s ít. Sau “to be” + adj vì v y ch n A: necessary (adj) 14 Grammar 1.2. NG T (VERBS) ng t là t ch hành đ ng ho c tr ng thái c a ch ng . M i câu đ u ph i có đ ng t . ng t chia làm 2 d ng chính: 1/ đ ng t “to be” hay còn g i là đ ng t ch tr ng thái, mang ngh a “thì, là”. 2/ ng t th ng (Action Verbs) ch hành đ ng. ng t c ng có th là m t t đ n ho c m t ng đ ng t . Ng đ ng t (verb phrase) là m t nhóm t g m m t ho c nhi u tr đ ng t (auxiliary) và m t đ ng t chính. I love you. (ch hành đ ng) - Chilli is hot. (ch tr ng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going) ng t có th d ng ch đ ng ho c b đ ng. Trong ch hi u k h n v đ ng t . ng 2, chúng ta s tìm VD1 Rather than the usual hosted dinner and drinks, we will be ------ tonight at the Mandarin Garden at 2025 Shattuck Ave, near the corner of Elm Street. (A) dine (C) dining (B) dined (D) diner - Câu ch đ ng, thì t ng lai ti p di n. Ch n (C) dining. câu này l u ý hình thái ch đ ng hay b đ ng. Nhi u h c sinh th ng m c sai l m khi ngay l p t c đi n quá kh phân t PII vào sau ng đ ng t “will be”. VD2 Michael’s directorial debut, Big Babies, ------- the biggest box ofice numbers of the year, earning more than $117 million on opening weekend alone. (a) achieved (b) achiever (c) achievable (d) achievement - C n l c b t các danh t riêng và tính t . Câu rút g n còn l i nh sau: “debut --------the biggest numbers, earning ….”. Câu thi u đ ng t . Ch n A. achieved (v) 15 Grammar 1.3 TíNH T (ADJECTIVES) Tính t là t ch tính ch t, b ngh a cho danh t . Grammar 1. Tính t đ ng tr c m t danh t đ b ngh a cho danh t đó. Ví d : There is a lot of useful information on the Internet. [useful + information] Có r t nhi u thông tin h u d ng trên internet. Chúng ta có th nh các d ng thông d ng c a c m tính t + danh t nh sau: - M o t a/an/the + adj + N: a nice house ôi khi có th dùng các t ch s l ng khác ví d : - many/much/a lot of/a great deal of/some/several/a few/a little/….+ sau đó c ng adj + N: T t nhiên khi dùng many hay much hay a lot of chúng ta c n chú ý cách s d ng danh t s ít hay s nhi u, đ m đ c hay không đ m đ c. Ch ng h n, M t ngôi nhà là “a nice house” nhi u ngôi nhà s là many nice houses. Còn Information là danh t không đ m đ c vì v y chúng ta dùng “a lot of useful information” ho c “a great deal of useful information” 2. Tính t đ ng sau đ ng t “to be” đ b ngh a cho ch ng Ví d :Their cars are reliable and affordable Nh ng chi c ô tô c a h thì đáng tin c y và có giá ph i ch ng đây đ ng t “to be” đ c coi là m t đ ng t n i (Linking Verbs) n i gi a ch ng cars và tính t c a nó là “reliable” và “affordable”. Nhi u h c sinh hi u nh m r ng tính t b ngh a cho “to be” là không đúng, tính t th t ra b ngh a cho danh t ho c đ i t đ ng v trí ch ng c a câu thông qua đ ng t “to be” Tr ng h p này, các b n c ng ph i l u ý: Sau “to be” có th là m t trong các d ng sau: 1- To be + N (còn g i là Complement: b ng ) Ví d : Ms Phuong is a teacher. Cô Ph ng là m t giáo viên. 2- To be + adj Ví d : She is tall. Cô y thì cao. 3- To be + adv Ví d : The plane is on the ground Máy bay đang trên m t đ t. 16 Grammar 3. Tính t mang ch c n ng là b ng (Complement) đ ng sau các đ ng t tri giác, c m giác ho c các đ ng t n i khác nh : look, sound, smell, taste, become, get, seem, remain,…Trong đó t “become” hay “remain” + adj là nh ng c m th ng xuyên xu t hi n trong bài thi TOEIC Ví d She looked tired cô y trông th t m t m i trông nh th nào + adj. His ideas remain unchanged nh ng quan đi m c a anh y v n không h thay đ i Ho c: The writer became famous after his work had been published Tác gi tr nên n i ti ng sau khi tác ph m đ c xu t b n. 4. Tính t còn đóng vai trò là b ng cho m t tân ng trong các c u trúc nh : làm cho ai/cái gì nh th nào “make sb/sth adj” gi cho cái gì nh th nào “keep smth adj” hay “ind it + adj+ to do smth” c m th y nó nh th nào đ làm m t vi c gì Ví d They make their services exceptional H làm cho d ch v c a h tr nên đ c bi t Keep the room clean and tidy! Hãy gi cho c n phòng đ c s ch s và g n dàng. Các tính t “exceptional” hay “clean and tidy” b ngh a cho danh t “Services” và “the room” 5. M t d ng tính t c n chú ý là phân t . ây là các tính t hình thành b ng cách dùng d ng phân t hi n t i ho c quá kh c a đ ng t mang ngh a ch đ ng ho c b đ ng. Ví d ng t update: có ngh a là c p nh t. Chúng ta có: updated news: ngh a là tin t c đ c c p nh t. updated là tính t c a danh t news. ng t motivate ngh a là đ ng c , thúc đ y A motivated employee: m t nhân viên nhi t huy t (có đ ng l c, đ c thúc đ y) Ho c ng t exist: có ngh a là t n t i Chúng ta có “the existing tax system” ngh a là h th ng thu đang t n t i 17 Grammar An interesting ilm: m t b phim thú v , gây h ng thú I am interested in the ilm: tôi thích b phim, tôi b gây h ng thú b i b phim đó. The result of the experiment is surprising K t qu c a thí nghi m th t đáng ng c nhiên They are surprised at the result of the experiment. His failure was disappointing S th t b i c a anh y gây th t v ng His failure made me disappointed S th t b i c a anh y làm tôi th t v ng. Grammar Phân tích chuyên sâu: VD1 The conference’s keynote speaker addressed………..impacts of digital technology on the current music industry. A. variety C. variation B. variably D. various - L c b t câu, nh ng t quan tr ng nh t là: “The speaker addressed …impacts”. ý impacts là danh t , b ng c a đ ng t “address” nên ch c n đi n vào d u “…” ph i là tính t b ngh a cho “impacts”. Ch n D. various VD2 We had to spend the whole month searching for better solutions, and……. customers were impressed by our efforts. A. fortunate B. fortunes C. fortune D. fortunately - Liên t “and” n i hai m nh đ l i v i nhau. Ch ng c a m nh đ th hai là “customers”, và thi u tính t b ngh a cho t này. Ch n A. fortunate VD3 The more we spent with the sales team, the more…….we were with their innovative marketing skills. A. impression B. impress C. impressive D. impressed 18 Grammar - C u trúc so sánh kép c a tính t “the more …, the more…” v i đ ng t “were” nên ch ch n gi a C và D. L u ý khi 2 đáp án cùng t lo i thì ph i phân bi t d a theo ngh a. đây “impressed” ngh a là “b n t ng” còn “impressive” là “ n t ng, gây n t ng”. Ý c a câu ph i là “we were impressed with their innovative marketing skills” nên ch n D. VD4 The manager said that it was ……..to test emergency equipment frequently to avoid any malfunction. A. appropriate C. appropriately B. appropriateness D. most appropriately - Thi u tính t đ ng sau “was” A. Tính t B. Danh t C. Tr ng t D. So sánh h n nh t c a tr ng t . Ch n A. VD5 The enclosed documents summarize………changes to the existing overtime regulations. A. propose B. proposed C. proposes D. proposing - C u trúc câu S + V + O, thi u tính t b ngh a cho tân ng “changes”, lo i A và C. Phân bi t gi a B và D (phân t hi n t i hay phân t quá kh ) theo ý ngh a ch đ ng ho c b đ ng. “proposed” là “đ c đ a ra” còn “proposing” là đang đ a ra. “Changes” là danh t ch v t, “nh ng s thay đ i” nên ch n ý ngh a b đ ng. áp án B. proposed. VD6 Applicants must possess a master of business administration or…….experience in a related ield. A. compare B. compared C. comparable D. comparing - Thi u tính t b ngh a cho danh t “experience”, lo i A. B và D là phân t mang ngh a “đ c so sánh” và “ đang so sánh”, đáp án C ngh a là “có th so sánh đ c, t ng đ i” ch n đáp án C theo ý ngh a này. 19 Grammar VD7 Changes in automotive technology are making hybrid cars increasingly ------- to more consumers. (A) affordable (B) affording (C) affords (D) afford Grammar - C u trúc “make + sb/smth + adj” làm cho ai/ cái gì nh th nào. Ch n A. affordable (adj) VD8 Forelli Media Inc. is an internationally ------- marketing irm noted for its success throughout Europe, East Asia, and the Americas. (A) recognized (C) recognize - Thi u tính t . C m tính t ghép đ done). Ch n A. recognized. (B) recognizing (D) recognizes c hình thành b i “ADV + PII” (VD: well VD9 AmberCreek is the brand name associated with the most ------- and eficient agricultural machinery in the province. (A) afford (B) affordable (C) affordability (D) affordably - T “and” n i các t lo i gi ng nhau. Ch n t lo i gi ng nh “eficient” (adj). áp án. B. affordable (adj) VD10 New owners of Century Regal’s condominiums are advised to become more ------- with the amenities and services available to residents. (A) familiarity (C) familiar 20 (B) familiarly (D) familiarize
- Xem thêm -