Tài liệu Luyện tập tiếng anh lớp 3

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

Name: ……………………………………… I: Translate into English: Mark: a. Chào bạn. Mình là Minh…………………………………………………………. b. Xin chào. Tớ là Lili ………………………....................................................... c. Bạn có khoẻ không ………………………………………………………….... d. Mình khỏe. Cảm ơn bạn ……………………………………………………………. II: .Complete the dialogue: Lien: I Lien. Tung: Lien. I Tung. Lien: thanks. And how Tung: I fine, Lien: Nice to are you, Lien? you? you. to meet Lien. you, too. III: Look at the letters. Write the words. Ví dụ: etem  meet 1. okbo  …………….. 2. fnei  …………….. 3. pne  …………….. 4. woh  …………….. 6. uoy  …………….. 5. pneilc  …………….. 7. lreur  …………….. 9. khtans  …………….. 8. earsre  …………….. 10. neci  ……………. Bài tập 4:. . Read and complete. Nam: Peter . How you? Peter: Hi, Nam. I am , thank you. And are you? Nam: , thanks. Goodbye, you later. Peter: Bye, see you . …………………………………………………………………………… Bài tập 5: Put the words in order 1. Are/ you/ hello/ how? ….. . …………………………………………………. 2. Fine/ thanks/ I/ am 3. See/ later/ good-bye/ you 4. Tung/ is/ this 5. Trang/ she/ is 6. name/ your/ what's? 7. my/ this/ sister/ is 8. brother/ this/my/ is 9. too/ meet/ nice/ you/ to 10. am/ I/ fine. Bài 6: a table 1. ___________ ………………………................................................... ……………………………………………………….. ……. ……..…………………………………………... ........................................................................................ ....................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ………………………………………………………… ……………………………………………………….... a pencil case 2. _____________ a book 3. _____________ a crayon 4. _____________ Bài 7: Choose A,B,C,D 1. How _________ you? A. am B. is C. are D. It 2. Good bye. _________ you later. A. What B. See C. How D. Are 3……….. It a pen? A. is B. See C. am D. bye 4. It is ___________ table A. is B. a C. an D. you 5. __________. I am Linda A. Hello B. Good-bye C. It D. You Bài 8: Write the words 1. ohlle ………………… 2. rdoo ……………………….. 3. cliepn ……………….. 4. blteab ……………………… 5. uyo ………………….. Bài 3: : Look at the pictures and the letters. Write the words gab npe okob ------------ ------------------------Bài 4: Choose A,B,C,D lnepci ------------- lurer sareer --------------- ---------------- rac ------------ 1. How _________ you? A. am B. is C. are D. It 2. Good bye. _________ you later. A. What B. See C. How D. Are 3. It ________ a dog? A. is B. See C. am D. bye 4. It is ___________ table A. is B. a C. an D. you 5. __________. I am Linda A. Hello B. Good-bye C. It D. You 6. __________ your name? A. What B. What’s C. That D. That’s 7. This_________ my sister. A. is B. am C. not D. no 8. Nice__________ you, Minh. A. meet B. to meet C. meets D. hello 9. __________ are you today, Mai? A. Hello B. How C. What D. That 10. How _________ you spell your name? A. do B. are C. is D. not Bài tập 5 Write the missing words. 1. This ………. my bedroom. 2. ……boy ……David and ……girl is Jane. 3. This ……………… a chair. 4. This is ……………. bathroom. 5. ……………. is my house. 6. My name …… Nam. This is……… brother. 7. This………..my garden Bài tập 6: Put the words in order: 1: is/ this / school/ my. . ------------------------------------------------------------2: my/friend/ is/ this. . ------------------------------------------------------------3: boy/ the/ friend/ my/is. . ----------------------------------------------- ---------------4: name/ my/ Long/ is. You/ and? . --------------------------------------------------------------5: my/ this/ classroom/ is. . --------------------------------------------------------------6: school/ is/ this/ my. . ----------------------------------------------7: How/ do/ your / spell / you/ name? . ------------------------------------------------------------8: my/ is/ Hi / name / Jane. . ------------------------------------------------------------9: Hello/ are/ how/ today/ you? . ----------------------------------------------- ---------------10: I/ Mai/ am. you/ And? . --------------------------------------------------------------11: later/ you/ Goodbye/ see. . --------------------------------------------------------------12. fine/ I/ and/ you/ am? . ------------------------------------------------------------13.skating/she/likes. ………………………………………………………… 14. at/play/break time/hide and seek/they. 15.do/table tennis/like/you? 16.break time/do/play/at/you/what? ………………………………………………………….. …………………………………………………………… …………………………………………………………….. Bài tập 7:. Translate into English: 1. Chào Minh, bạn khoẻ không? ….. . …………………………………………………. 2. Cảm ơn bạn, mình khoẻ ………………………................................................... 3. Tạm biệt, hẹn gặp lại ……………………………………………………….. 4. Kia là bạn Tùng ……. ……..…………………………………………... 5. Đây là bạn Trang ........................................................................................ 6. Tên bạn là gì? ....................................................................................... 7. Đây là chị gái mình ........................................................................................ 8. Đây là anh trai của tớ ........................................................................................ 9. Mình rất vui được gặp bạn ………………………………………………………… 10. Bạn đánh vần tên thế nào? ……………………………………………………….... Bài 2:Match the sentences : 1. Who is she? a. I’m fine. Thank you 1– 2. How are you ? b. She is Lan. She is my sister 2– 3. What is your name? c. That is B-E-T-T-Y. 3– 4. Goodbye. See you again. d. I am Tung. And you? 4– 5. How do you spell your name? bài 3: e. Bye. See you later 5– Bài 1: Choose correct words: bag pen pen pencil eight six pencil ruler car desk book ten four bag bag Bài 2: Điền các số viết bằng tiếng Anh vào chỗ trống pen pencil ruler six seven five nine four five one six ten three eight two ……………………… hats ………six….. erasers ……………………….. dogs ………….……… pencils. ……………………… umbrellas ……………..……..balloons ……………… .bags ……………………… rulers ……………….. books ……………………. chairs Bài 3: Look at the pictures and the letters. Write the words Bo __k Pe __ Penc__l b__g _raser c__r ru__er __ine Bài 1: Read and tick  1. This is a pen. 2. This is my book. A. A. B.  B.  3. That is a pencil case. A. B.  4. I play football A. B.  5. I don’t like playing chess. Bài 2: Look and coplete: 1. That is a p e n. 2. This is my ru_ _ _ _ 3. What’s that? –It’s a pe_ _ _ _ A. B.  e__ght se__ 4. These are my ru_ _ _ _. 5. My cla_ _ _ _ _ _ is big. Bài 3: Read and Match: A B 1- 1. How do you spell your name? a. No, you 2. May I come in, Sir? 3. What’s that? 4. Goodbye 5. What do you do at break time? can’t. 2345- Bài 4 Look and read. Put a tick ( b. Bye. c. I play hide-and-seek. d. T-O-N-Y. e. It’s a book. ) or cross (X) in the box  1. This is a pen. Bài 5: Read and coplete: nice computer 2. This is a pencil.  3. This is a book  4. This is a ruler.  5. This is a school bag.  6. This is a pen.  old No Mai: This is my (1)________. Mary: Really? Is it (2) _________? Mai: (3)_______. It’s new. Mary: It’s also (4)____________. Bài 6: Read and tick yes(Y) or no (N): Hi. My name is Nga. This is Dong Khoi Primary School. It is my new school. It is big. That is my classroom. It is very large. My computer room is big, too. Those are my pens. They are new and nice. 1. Her name is Mai _________ 2. Dong Khoi Primary School is old. _________ 3. The classroom is large. _________ 4. The computer room is small _________ 5. The pens are long. _________ Bài 7: Choose A,B,C,D 1. Nice to ………....you. a. meet b. go c. for 2. What’s …………..name? a. your b. you c. she 3. Sit…………., please. a. down b. up c. in 4. What’s your name? a. Her name is Mary b. His name is Alan c. My name is Phong 5. This is ……. classroom. a. my b. me c. you 6. Hi. My name ……Nam. a. is b. are c. am 7. How are….? a. your b. you c. she I. Odd one out: 1. name 2. classroom 3. small 4. book 5. my 6. your she library It’s that your I II. Write the missing letters. 1. Th_s _s my schoo_. 2.What’s _is n_m_? 3.M_ nam_ _s Phong. 4. _ hat's y _ ur name? III. Fill the given words in the blanks small big name A: Hi, Linda. This is my (1) _______. B: What’s its (2) ________. A: (3) ________Thang Long school. B: Is it (4) ________? A: (5)__________, it isn’t. My school is small. B: Oh, it’s ____. IV. Look at the letters. Write the words: 1.npe = ___________ he it big pen brother you it’s d. come d. he d. on d. This is Duyen d. you’re d. and d. he they book new pencil his we no school 2. roomlassc = _________________ 3. balltfoo=___________ 4. brarily=____________ VII: Fill in the blanks. 1. This ………. my bedroom. 6. My name …… Nam. This ……….. my brother. 2. This is…….. bedroom 7. That………..my house. It …………big. 3. How………….you spell …………name? 8. This……………my school. It …………new. 4. That ………my bathroom. 9. ………………is …………….. fan. 5. ………...is my garden. 10. This is ……….. desk VIII: Put the words in order. 1: my/friend/ is/ This. is/ He/ a/ teacher. 1. ------------------------------------------------------------2: is/ this / teacher/ my/too. 2. ------------------------------------------------------------3: 10 /I / years old/ am. You/ and? 3. ----------------------------------------------- ---------------4: school/ Is/ this/ your/ new? 4. --------------------------------------------------------------5: my/ This/ classroom/ is. 5. --------------------------------------------------------------6. you/ how/ are? 6. --------------------------------------------------------------1. Match: A 1. What’s your name? 2. May I go out? 3. How are you? 4. What’s its name? 5. Is your book big? 2. Read and match: B a. No, it isn’t. b. I’m fine, thank you. c. My name’s Hue. d. It’s Dong Xa School. e. Sure. 1– 2– 3– 4– 5– 1. Nam: This is my school Mai: What’s its name? Nam: It’s Kim Đồng School Mai: Oh, it’s big a 2. Alan: Look. This is my eraser Li Li: Is it big? Alan: No, it isn’t. It’s small b 3. This is my classroom. It’s small. c 4. This is my library. It’s big d 5. Close your book, please e 3. Put the words in order: 1. name’s / Li Li/ my. ………………………………… ………………………………… 9. color / it / what /is? ………………………………… 2. I’m/ thank/ you/ fine. …………………., …………… 3. your/ please/ book/ open. ………………………………… 4. in/ may/ out/ I/ ? ………………………………… 5. this/ school/ my/ is. ………………………………… 6. name / your / is / what? ………………………………… 7. she / my / is / sister. ………………………………… 8. is / he / tall. 10. blue / this / a / is / book. ………………………………… 11. don’t / watch / TV. ……………………………… 12. your/ this/ is/ crayons? ……………………………… 13. is / What / that ? ……………………………… 14. this / window ? / Is / a? …………………………….... 15. is / notebook. / a / It ……………………………… 16. is/ my/ she/ friend. ……………………………… Choose A,B,C or D: VD: Hello. I Tom. A. is B. am C. are 1. She is . A. Phong B. Linda C. Tom 2. How do spell your name? A. you B. she C. he 3. Is Linda ? A. he B. I C. she 4. This is my A. school B. big C. your 5. is your school ? A. It B. Which C. This 6. __________.this my book? –Yes, it is. A. Are B. Am C. Is 7. __________ is my brother. A. He B. She C. You 8. Stand ________, please A. up B. in C. down 9. I am fine , _________.you . A. thanks B.thank C.good 10. Sit __________ , please A. up B. down C. on 11. _________is Lan. A. She B. He C. You 12. Is this classroom? A. are B. a C. am 13. What school ____it? A. is B. am C. are 14. She’s my ______ friend. A. your B. he C. new 15. My __________ is Nam. A. am B. name C. are 16. What ______ your name? A. am B. is C. are 17. How _______ you? A. are B. is C. am 18. That’s Linda. _________is my friend. A. He B. It C. She 19. Is ________ book big? A. your B. you C. yours 20. May I come ______? A. out B. in C. o I. Circle the correct answers A , B or C. 1. ............... I’m Linda. 2. How old ......... she? - She is ten years old. 3. .............. many dogs do you have? 4. There is a …….. in the bedroom. 5. How’s the weather today? - It’s ……… II. Match the questions and answers. 1. How’s the weather today? 2. How many cats are there? 3. How old are you? 4. Who’s that? 5. What’s his name? A. Hello A. am A. What A. bed A. ship B. Goodbye B. is B. How B. clouds B. ball A. That’s my father. B. I’m nine. C. His name’s Tam. D. It’s rainy. E. There are five. C. What C. are C. Where C. dogs C. sunny 12345- IV: Read and match 1/ May I come in? a 2/ May I go out? b. 3/ Open your book, please. c. 4/ Close your book, please. d. I. Write the missing letters. 1. What are these? They are p_________. 2. What’s that? It’s a r_____________. 3. Is this a l_________________? Yes, it is. 4. This is my s__________. It is big. II. Fill the given words in the blanks. color; is ; blue; book; name ; my 1/ What is your …………… ? 2/ How are you? 3/ What’s this? 4/ Is this a ruler? 5/ What color is this? 2/ ……………name is Andy. 3/ What ………………this ? 4/ It’s a …………… 5/ What ……………is this ? 6/ III. Matching 1/ What’s your name? a. It’s a desk. b. It’s blue. 1– 2– IV. Odd one out c. Yes, it is. d. My name is Lan. e. I’m fine. Thank you. 3– 4– 5– 1. A. B. How C. What D. Who This 2. A. B. Close C. Stand D. Nice Open 3. A. B. my C. its D. she your 4. A. B. library C. D. friend school classroom 5. A. B. hi C. good bye D. hello thanks V. Complete the words to make sentences 1. Wh _ t is y _ ur n _ me? 3. S _ t d _ wn, please. 2. S _ e is my fr _ _nd. 5. N _ ce to m _ _ t you. It’s a ……………pencil.
- Xem thêm -