Tài liệu Luyện kỹ năng viết câu tiếng anh

  • Số trang: 396 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 508 |
  • Lượt tải: 2
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

3 0 phuùt moãi ngaøy ñeå luyeän kyõ naêng vieát caâu tiïëng Anh NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ & COÂNG TY VAÊN HOÙA PHÖÔNG NAM PHOÁI HÔÏP THÖÏC HIEÄN Dianna Campbell 30 phuùt moãi ngaøy ñeå luyeän kyõ naêng vieát caâu tiïëng Anh BETTER SENTENCE WRITING IN 30 MINUTES A DAY SONG PHUÙC dòch NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ DIANNA CAMPBELL BETTER SENTENCE WRITING IN 30 MINUTES A DAY © 1994 Harper Collins College Publishers. Original English language edition published by Career Press, 3 Tice Rd., Franklin Lakes, NJ 07417 USA. All rights reserved. Ñaõ ñaêng kyù baûn quyeàn. Saùch ñöôïc NXB Career Press (Myõ) chuyeån giao baûn quyeàn cho Coâng ty Vaên hoùa Phöông Nam. Baûn dòch tieáng Vieät do Coâng ty Vaên hoùa Phöông Nam giöõ baûn quyeàn. Moïi sao cheùp, trích daãn phaûi coù söï ñoàng yù cuûa Coâng ty Vaên hoùa Phöông Nam. 4 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh Lôøi noùi ñaàu 30 phuùt moãi ngaøy ñeå luyeän kyõ naêng vieát caâu tieáng Anh laø moät cuoán saùch baøi taäp daønh cho nhöõng hoïc sinh/ sinh vieân nghieâm tuùc quan taâm ñeán taàm quan troïng cuûa vieäc naâng cao nhöõng yeáu toá kyõ thuaät cho kyõ naêng vieát cuûa mình. Reøn luyeän ñeå vieát cho toát chaúng khaùc gì töï trang bò cho mình moät söùc maïnh caàn thieát ñeå thaønh coâng - khi ñi hoïc cuõng nhö khi ra ngoaøi xaõ hoäi. Trui reøn ñöôïc moät trình ñoä vieát “cöùng” khoâng heà laø chuyeän boãng nhieân trôøi cho maø coù ñöôïc; ñoù phaûi laø keát quaû cuûa moät quaù trình phaán ñaáu beàn bó vaø reøn luyeän chaêm chæ. Ñaëc neùt cuûa saùch naøy laø söû duïng caùch tieáp caän nhöõng kyõ thuaät keát hôïp caâu cô baûn, coù nghóa laø, saùch khoâng chæ quan taâm ñeán vieäc traùnh nhöõng sai loãi, maø coøn ñaët muïc tieâu taïo döïng ñöôïc nhöõng caâu hay, linh hoaït, vaø theå hieän moät phong caùch rieâng. Caïnh ñoù, saùch coøn coù nhöõng ñieåm ñaùng löu yù nhö: 5 DIANNA CAMPBELL • Baøn thaûo roõ raøng veà nhöõng qui taéc vaø kyõ thuaät giuùp vieát toát. • Giaûi thích suùc tích, haïn cheá duøng nhöõng thuaät ngöõ ngöõ phaùp. • Löôïng baøi taäp phong phuù, ña daïng, töø nhöõng caâu hoûi ñieàn vaøo choã troáng vôùi muïc ñích xaùc ñònh caùc töø loaïi cho ñeán nhöõng caâu hoûi keát hôïp nhöõng caâu ngaén thaønh nhöõng caâu vaên daøi hôn, yù töù “duyeân” hôn. • Ñaùp aùn ôû cuoái saùch nhaèm giuùp hoïc sinh/sinh vieân hoïc vaø nghieân cöùu nhanh chaäm theo trình ñoä vaø yù thích cuûa mình, ñoàng thôøi kieåm tra ñöôïc baøi laøm trong quaù trình hoïc taäp. Hoïc sinh/sinh vieân tieáp thu toát nhaát khi hoï tham gia tích cöïc vaøo quaù trình hoïc. Hoï raát thích nhöõng baøi taäp naøo reøn cho hoï ñöôïc nhöõng kyõ naêng vieát hoï caàn ñoàng thôøi coù giaù trò thoâng tin naøo ñoù hoaëc vui vui. Ñoù chính laø lyù do cuoán saùch naøy söû duïng ñuû loaïi chuû ñeà thuù vò trong caùc baøi taäp. Cuõng vì lyù do töông töï, saùch coù phaàn trình baøy vaø giaûng giaûi raát ngaén goïn nhöng ñöa ra raát nhieàu nhöõng ví duï vaø minh hoïa môû roäng. Söû duïng cuoán 30 phuùt moãi ngaøy ñeå luyeän kyõ naêng vieát caâu tieáng Anh naøy seõ giuùp hoïc sinh/sinh vieân vieát “coù ngheà” vaø töï tin hôn. Dianna Campell 6 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÁU TRUÙC CAÂU 1.1 Basic Clause Patterns Caùc maãu meänh ñeà cô baûn Coù nhieàu sinh vieân ñaïi hoïc coù theå ñònh nghóa ñöôïc caâu laø gì, nhöng cuõng coù nhieàu sinh vieân khoâng ñònh nghóa ñöôïc, nhöng leõ haún nhieân laø khi gaëp moät caâu, ai cuõng nhaän bieát ñöôïc ñoù laø moät caâu. Haõy ñoïc nhöõng löïa choïn sau vaø khoanh troøn maãu töï töông öùng vôùi löïa choïn bao goàm nhöõng töø ngöõ caáu thaønh caâu. (a) Noses entire people’s throughout grow lives their. (b) Their grow lives throughout people’s noses entire. 7 DIANNA CAMPBELL (c) Grow lives their people’s entire throughout noses. (d) People’s noses grow throughout their entire lives. Moãi löïa choïn treân ñeàu bao goàm moät soá löôïng nhöõng töø ngöõ nhö nhau, nhöng chæ coù moät caâu coù nghóa - laø caâu (d). Chuoãi noái tieáp nhöõng töø ngöõ aáy coù nghóa bôûi vì nhöõng töø ngöõ trong chuoãi aáy ñöôïc saép xeáp theo ñuùng hình thöùc cuûa moät caâu. Khaû naêng nhaän dieän ñöôïc “tính chaát” caâu cuûa (d) cho thaáy tính töï nhieân cuûa maãu caâu vaø löôïng kyõ naêng tröïc quan ngoân ngöõ ñaõ saün coù trong baïn. Simple Sentences - Those with One Clause Caâu ñôn - Laø caâu coù moät meänh ñeàù Ñeå vieát ñöôïc caâu hay vaø traùnh ñöôïc nhöõng sai loãi, chuùng ta caàn thoáng nhaát moät ñònh nghóa cô baûn veà caâu. Caâu ñöôïc caáu taïo töø nhöõng meänh ñeà1 - coù khi chæ moät, coù khi nhieàu hôn. Chöông naøy taäp trung baøn veà caâu ñôn - laø caâu chæ bao goàm moät meänh ñeà. ÔÛ nhöõng phaàn sau, chuùng ta seõ baøn ñeán nhöõng loaïi caâu coù hôn moät meänh ñeà. Meänh ñeà bao goàm moät chuû ngöõ vaø moät vò ngöõ. Chuû ngöõ cuûa meänh ñeà ñònh danh moät caùi gì ñoù, chaúng haïn moät ngöôøi, vaät theå, nôi choán, hoaëc yù töôûng. Thoâng thöôøng chuû ngöõ laø moät danh töø hoaëc nhieàu danh töø 8 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh hoaëc ñaïi töø. Coù khi chuû ngöõ laø moät töø / ngöõ thay theá cho danh töø. Vò ngöõ ñöa ra moät nhaän ñònh naøo ñoù veà chuû ngöõ baèng caùch thoâng baùo moät ñieàu gì ñoù veà chuû ngöõ. Vò ngöõ hoaëc thoâng baùo raèng chuû ngöõ ñang thöïc hieän moät haønh ñoäng hoaëc ñöa ra moät nhaän ñònh veà tình traïng hay ñieàu kieän cuûa chuû ngöõ. Finding Verbs in Clauses - Tìm ñoäng töø trong meänh ñeà Caùch phaân tích moät meänh ñeà deã nhaát laø ñaàu tieân haõy xeùt vò ngöõ. Thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa vò ngöõ laø ñoäng töø. 1. Action Verbs - Visible and Invisible Ñoäng töø haønh ñoäng - Nhìn thaáy ñöôïc vaø khoâng nhìn thaáy ñöôïc Chaéc caùc baïn cuõng ñaõ bieát, haàu heát caùc ñoäng töø ñeàu theå hieän haønh ñoäng theo moät kieåu hay möùc ñoä naøo ñoù. Coù khi ñoù laø moät haønh ñoäng coù tính cuï theå, coù theå nhìn thaáy ñöôïc, chaúng haïn nhö trong caâu “She swims” (Coâ ta bôi) hoaëc “They kissed” (Hoï hoân). ÔÛ nhöõng tröôøng hôïp khaùc, ñoù laø moät haønh ñoäng khoâng nhìn thaáy ñöôïc, coù tính tröøu töôïng, chaúng haïn nhö trong caâu “He forgot” (Anh ta queân) hoaëc “We decided” (Chuùng toâi quyeát ñònh). 9 DIANNA CAMPBELL Chuû ngöõ trong ví duï ñaõ cho treân kia theå hieän moät haønh ñoäng thuoäc loaïi coù theå nhìn thaáy ñöôïc. Caùc baïn haõy gaïch döôùi ñoäng töø vaø vieát chöõ v ngay treân ñoù. People’s noses grow throughout their entire lives. (Muõi con ngöôøi ta taêng tröôûng trong suoát toaøn boä cuoäc ñôøi cuûa hoï.) Neáu baïn choïn töø grow laø baïn ñaõ traû lôøi ñuùng. Grow laø töø theå hieän haønh ñoäng coù theå nhìn thaáy ñöôïc cuûa chuû ngöõ. Theá chuû ngöõ ñang laøm gì? Trong caâu ñang xeùt, chuû ngöõ ñang “taêng tröôûng”. 2. Linking Verbs - Ñoäng töø lieân keát Nhöõng ñoäng töø khaùc, nhö is vaø seem chaúng haïn, khoâng theå hieän haønh ñoäng; thay vaøo ñoù, chuùng cho bieát chuû ngöõ ñang ôû trong moät tình traïng hoaëc traïng thaùi naøo ñoù. Chuùng thöïc hieän chöùc naêng naøy baèng caùch lieân keát chuû ngöõ vôùi moät hoaëc nhieàu töø trong vò ngöõ. Nhöõng ñoäng töø nhö theá naøy goïi laø ñoäng töø lieân keát. Chuùng ta haõy xeùt hai caâu ví duï sau ñaây: The woman is an intern. (Chò aáy laø baùc só noäi truù.) The students seem confident. (Caùc sinh vieân aáy coù veû töï tin.) Trong hai caâu treân, “chò aáy” vaø “caùc sinh vieân aáy” khoâng ñang thöïc hieän moät haønh ñoäng naøo caû; maø hoï 10 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh ñang ôû trong moät tình traïng hoaëc moät ñieàu kieän. Chuùng ta coù theå noùi raèng, ñoái vôùi tröôøng hôïp ñaàu, “chò aáy” ñang ôû trong tình traïng “laø baùc só noäi truù” vaø, ñoái vôùi tröôøng hôïp thöù hai, “caùc sinh vieân aáy” ñang ôû trong tình traïng “töï tin”. Coù nhieàu ñoäng töø lieân keát, chaúng haïn caùc hình thaùi phaùi sinh töø ñoäng töø to be (am, are, was, were, will be, has been, have been, had been, vaø hình thaùi khaùc nöõa) vaø nhöõng daïng thöùc khaùc nhau cuûa caùc ñoäng töø appear, become, feel, look, smell, sound, vaø taste. 3. The Role of Context - Vai troø cuûa ngoân caûnh Coù nhöõng ñoäng töø laø ñoäng töø haønh ñoäng trong ngoân caûnh naøy nhöng laïi laø ñoäng töø lieân keát trong ngoân caûnh khaùc. Trong caâu (a), ñoäng töø ñöôïc in nghieâng ñang moâ taû caùi gì, moät haønh ñoäng hay moät ñieàu kieän/ traïng thaùi? (a) I smelled the familiar fragrance of Chanel No. 5 in the living room. (Toâi ngöûi thaáy muøi nöôùc hoa Chanel No. 52 quen thuoäc trong phoøng sinh hoaït chung cuûa gia ñình.) Trong caâu (a), ñoäng töø smelled ñang moâ taû moät haønh ñoäng, ñoù laø haønh ñoäng cuûa chuû ngöõ (I) ñang “ngöûi 2 Moät loaïi nöôùc hoa ñaét tieàn vaø thöôøng ñöôïc cho laø sang troïng. 11 DIANNA CAMPBELL thaáy”. Baây giôø, chuùng ta haõy ñeå yù ñeán söï khaùc bieät veà nghóa cuõng cuûa töø smelled trong caâu (b). (b) The rotten chicken smelled terrible. (Môù thòt gaø hö boác muøi hoâi kinh khuûng.) Trong caâu (b), chuû ngöõ (chicken) khoâng ñang thöïc hieän moät haønh ñoäng. Ñoäng töø trong caâu (b) cho thaáy môù thòt gaø ñang ôû trong moät tình traïng naøo ñoù - ôû ñaây laø tình traïng boác muøi hoâi kinh khuûng. Finding Subjects in Clauses - Tìm chuû ngöõ trong meänh ñeà Chuù n g ta haõ y trôû laï i caâ u ví duï chuù n g ta ñaõ xeù t töø ñaà u : People’s noses grow throughout their entire lives. Ñeå tìm chuû ngöõ, caùc baïn chæ caàn töï ñaët caâu hoûi: “Caùi gì taêng tröôûng?”. Caâu traû lôøi laø “muõi”. Töø noses laø chuû ngöõ noøng coát, laø töø quan yeáu nhaát naèm trong chuû ngöõ ñaày ñuû. Chuû ngöõ ñaày ñuû cuûa baát cöù caâu naøo laø thaønh phaàn bao goàm chuû ngöõ noøng coát hoaëc töø then choát nhaát coäng vôùi taát caû nhöõng töø/ngöõ boå nghóa gaén lieàn vôùi noù. Trong nhöõng phaàn baøn veà meänh ñeà, chuùng ta seõ taäp trung vaøo (nhöõng) töø then choát naèm trong chuû ngöõ ñaày ñuû bôûi vì ñoù laø yeáu toá gaén chaët tröïc tieáp nhaát vôùi vò ngöõ. “Töø then choát” chính laø ñoái töôïng maø vò 12 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh ngöõ ñöa ra moät noäi dung thoâng baùo naøo ñoù. Vaø, ôû thì hieän taïi, chính chuû ngöõ noøng coát laø yeáu toá maø ñoäng töø phaûi phuø öùng. Finding Elements That Complete the Verb Tìm nhöõng yeáu toá hoaøn chænh cho ñoäng töø Trong caâu “People’s noses grow throughout their entire lives”, chuùng ta khoâng caàn theâm yeáu toá gì ñeå hoaøn chænh (nghóa) cho ñoäng töø grow. Maëc duø trong caâu ñaõ cho sau grow coù nhöõng boán töø nhöng nhöõng töø aáy khoâng caàn thieát cho caáu truùc cuûa caâu. Nhöõng töø ngöõ aáy caàn thieát ñeå ngöôøi vieát dieãn ñaït yù töôûng cuûa anh ta chöù khoâng phaûi cho söï hoaøn chænh3 cuûa caâu. Chuû ngöõ vaø ñoäng töø (noses grow) trong moät chöøng möïc naøo ñoù ñaõ taïo ñöôïc moät yù nghóa vaø taïo ñöôïc moät caûm giaùc troïn veïn. Nhöng cuõng coù nhöõng ñoäng töø maø töï baûn chaát khoâng theå taïo ñöôïc moät caáu truùc hoaøn chænh vôùi moät chuû ngöõ. Caùc baïn haõy xeùt nhöõng keát hôïp chuû-vò sau: they desire (hoï ao öôùc) she said (coâ aáy noùi) the tree was (caùi caây aáy thì) 3 Veà maët caáu truùc. 13 DIANNA CAMPBELL people need (ngöôøi ta caàn) Bill kissed (Bill hoân) tourists want (nhöõng du khaùch muoán) Nhöõng cuïm töø treân laøm cho baïn phaûi thaéc maéc: Hoï ao öôùc ñieàu gì? Coâ ta noùi gì? Bill hoân ai? Trong moãi tröôøng hôïp, ñoäng töø ñeàu caàn moät hoaëc nhieàu töø ñeå hoaøn chænh nghóa. Nhöõng töø ngöõ ñaûm nhieäm chöùc naêng naøy trong vò ngöõ cuûa moät meänh ñeà ñöôïc goïi laø phuï ngöõ vaø boå ngöõ. Sau ñaây chuùng ta seõ xem xeùt nhöõng phaân loaïi cô baûn cuûa chuùng. 1. Subject Complements - Phuï ngöõ cho chuû ngöõ Moät loaïi phuï ngöõ quan troïng laø phuï ngöõ cho chuû ngöõ - phuï ngöõ naøy theo sau moät ñoäng töø lieân keát. Moät phuï ngöõ cho chuû ngöõ laø moät danh töø, ñaïi töø, tính töø, hoaëc phoù töø nôi choán theo sau ñoäng töø trong meänh ñeà. Sau ñaây laø moät vaøi ví duï trong ñoù caùc phuï ngöõ ñöôïc gaïch döôùi: Martha Aliaga is a superb math teacher. (Martha Aliaga laø moät giaùo vieân toaùn sieâu haïng.) Phuï ngöõ cho chuû ngöõ traû lôøi cho caâu hoûi: “Martha Aliaga laø ai?” The juniors are our representatives on the committee. (Caùc sinh vieân naêm ba laø ñaïi dieän cho chuùng ta trong uûy ban.) 14 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh Phuï ngöõ cho chuû ngöõ traû lôøi cho caâu hoûi: “Caùc sinh vieân naêm ba laø ai?” James feels wonderful. (James caûm thaáy tuyeät vôøi.) Phuï ngöõ cho chuû ngöõ traû lôøi cho caâu hoûi: “James caûm thaáy nhö theá naøo?” 2. Direct and Indirect Objects Boå ngöõ tröïc tieáp vaø boå ngöõ giaùn tieáp Boå ngöõ tröïc tieáp: Ñoäng töø lieân keát khoâng phaûi laø loaïi ñoäng töø duy nhaát caàn ñöôïc hoaøn chænh (veà yù nghóa laãn ngöõ phaùp). Moät loaïi ñoäng töø nöõa cuõng caàn phaûi ñöôïc hoaøn chænh nhö vaäy laø ñoäng töø ngoaïi ñoäng töø. Ñaây laø loaïi ñoäng töø mang hoaëc chuyeån haønh ñoäng töø chuû ngöõ ñöùng tröôùc ñoäng töø ñeán boå ngöõ ñöùng sau ñoäng töø. Nhöõng töø ngöõ hoaøn chænh nghóa cuûa caùc ñoäng töø ngoaïi ñoäng töø ñöôïc goïi laø boå ngöõ tröïc tieáp. Nhöõng töø ngöõ naøy theo sau nhöõng ñoäng töø chæ haønh ñoäng vaø traû lôøi cho caâu hoûi “Caùi gì?” hoaëc “Ai?”. Moät ví duï ñieån hình laø caâu I need you (Em caàn anh). You laø boå ngöõ tröïc tieáp cuûa ñoäng töø need. Theá coù phaûi taát caû caùc caâu coù ñoäng töø haønh ñoäng ñeàu coù boå ngöõ tröïc tieáp khoâng? Chuùng ta haõy trôû laïi caâu ñaàu tieân maø chuùng ta ñaõ xem xeùt: People’s noses 15 DIANNA CAMPBELL grow throughout their entire lives. Caâu naøy coù moät ñoäng töø haønh ñoäng, nhöng noù khoâng coù boå ngöõ. Ñoäng töø grow khoâng caàn boå ngöõ; cuïm töø noses grow töï thaân ñaõ ít nhieàu hoaøn chænh. Maëc duø chæ haønh ñoäng nhöng grow khoâng phaûi laø ñoäng töø ngoaïi ñoäng töø; noù laø ñoäng töø noäi ñoäng töø. Noù khoâng di chuyeån hay vaän chuyeån haønh ñoäng töø chuû ngöõ sang boå ngöõ. Nhö vaäy, moät soá ñoäng töø haønh ñoäng laø ñoäng töø noäi ñoäng töø, vaø taát caû nhöõng ñoäng töø lieân keát ñeàu khoâng coù boå ngöõ. Cho ñeán ñaây, chuùng ta môùi chæ xeùt ñeán nhöõng ñoäng töø lieân keát, bôûi ñoäng töø lieân keát laø loaïi ñoäng töø duy nhaát ñöôïc theo sau bôûi phuï ngöõ cho chuû ngöõ. Trong nhöõng caâu sau, chuùng ta seõ chæ xem xeùt ñeán nhöõng ñoäng töø haønh ñoäng, bôûi ñoäng töø haønh ñoäng laø loaïi ñoäng töø duy nhaát coù boå ngöõ tröïc tieáp. Chuùng ta seõ kyù hieäu boå ngöõ tröïc tieáp laø do vaø gaïch döôùi noù: do We passed the collection basket. (Chuùng toâi chuyeàn caùi roå quyeân goùp.) Boå ngöõ tröïc tieáp traû lôøi cho caâu hoûi: “Chuùng toâi chuyeàn caùi gì?” do Frank paid the money. (Frank traû tieàn.) 16 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh Boå ngöõ tröïc tieáp traû lôøi cho caâu hoûi: “Frank traû caùi gì?”. Coù moät caùch ñeå kieåm tra xem moät töø coù phaûi laø boå ngöõ tröïc tieáp hay khoâng laø thöû duøng noù laøm chuû ngöõ cuûa caâu bò ñoäng chuyeån ñoåi töø caâu ñang xeùt. Neáu laø boå ngöõ tröïc tieáp thì töø ñoù seõ laøm chuû ngöõ. Ví duï, caâu chuû ñoäng We passed the collection basket chuyeån thaønh caâu bò ñoäng The collection basket was passed by us. Neáu moät caâu coù ñoäng töø lieân keát vaø phuï ngöõ chuû ngöõ thì baïn khoâng theå chuyeån noù töø chuû ñoäng sang bò ñoäng. Söï chuyeån ñoåi naøy chæ coù theå xaûy ra vôùi nhöõng caâu coù boå ngöõ tröïc tieáp. Boå ngöõ giaùn tieáp: Nhieàu khi vò ngöõ cuûa meänh ñeà cuõng coù chöùa moät töø giaùn tieáp bò taùc ñoäng bôûi ñoäng töø. Töø naøy ñöôïc goïi boå ngöõ giaùn tieáp, vaø noù ñöùng tröôùc boå ngöõ tröïc tieáp. Boå ngöõ giaùn tieáp cho bieát haønh ñoäng ñöôïc laøm cho ai hoaëc taùc ñoäng ñeán ai. Chuùng ta kyù hieäu io cho boå ngöõ giaùn tieáp. io do We passed the boy the collection basket. (Chuùng toâi chuyeàn cho caäu beù caùi roå quyeân goùp.) Chuùng toâi chuyeàn caùi gì? Caùi roå. Cho ai? Cho caäu beù. 17 DIANNA CAMPBELL io do Francie sent Eduardo the money. (Francie göûi tieàn cho Eduardo.) Francie göûi caùi gì? Tieàn. Cho ai? Cho Eduardo. Neáu gaëp khoù khaên trong vieäc phaân bieät boå ngöõ tröïc tieáp vaø boå ngöõ giaùn tieáp thì baïn haõy xem xeùt laïi caâu ñaàu tieân. Coù phaûi chuùng ta chuyeàn caäu beù töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc? Hay chuùng ta chuyeàn caùi roå quyeân goùp? Töø naøo chòu söï taùc ñoäng tröïc tieáp töø ñoäng töø passed? Ñoù laø töø basket - ñoùng vai troø boå ngöõ tröïc tieáp trong caâu. Töø boy chæ chòu taùc ñoäng giaùn tieáp, bôûi vaäy noù laø boå ngöõ giaùn tieáp. Ñoäng töø ñöôïc theo sau bôûi caû boå ngöõ tröïc tieáp laãn boå ngöõ giaùn tieáp thöôøng gaëp laø nhöõng ñoäng töø cuøng loaïi vôùi: bring, buy, give, lend, offer, sell, send, vaø write. Duøng nhöõng ñoäng töø naøy, caùc baïn haõy thöû vieát vaøi caâu ñôn vaø coù leõ baïn seõ “töï nhieân” taïo ñöôïc nhöõng meänh ñeà coù caû boå ngöõ tröïc tieáp laãn boå ngöõ giaùn tieáp. 3. Object Complements - Phuï ngöõ cho boå ngöõ Moät soá boå ngöõ tröïc tieáp caàn phaûi coù theâm moät yeáu toá nöõa.4 Baûn thaân nhöõng boå ngöõ tröïc tieáp naøy caàn phaûi 4 Ñeå hoaøn chænh nghóa cho noù. 18 30 phuát möîi ngaây àïí luyïån kyä nùng viïët cêu tiïëng Anh ñöôïc hoaøn chænh bôûi moät phuï ngöõ boå ngöõ. Yeáu toá phuï ngöõ cho boå ngöõ naøy giuùp laøm roõ nghóa cuûa ñoäng töø hoaëc laøm cho nghóa ñöôïc ñaày ñuû hôn. Phuï ngöõ cho boå ngöõ luùc naøo cuõng theo sau boå ngöõ giaùn tieáp, vaø noù giuùp hoaøn chænh (nghóa vaø ngöõ phaùp) moät boå ngöõ tröïc tieáp baèng caùch xaùc ñònh hoaëc ñieàu chænh nghóa cho boå ngöõ aáy. Phuï ngöõ cho boå ngöõ thöôøng xuaát hieän trong caùc meänh ñeà coù nhöõng ñoäng töø nhö appoint (boå nhieäm), choose (choïn laøm), consider (xem nhö); elect (baàu choïn, baàu cöû), make (laøm cho trôû thaønh), name (ñaët teân laø), vaø think (cho raèng). Nhöõng ñoäng töø naøy coù moät neùt nghóa chung: Noùi chung, ít nhieàu chuùng ñeàu coù neùt nghóa cuûa make (laøm thaønh, chuyeån thaønh, bieán ñoåi thaønh) hoaëc consider (coi nhö, xem nhö). Chuùng ta seõ kyù hieäu vieát taét ob com cho phuï ngöõ cho boå ngöõ. Sau ñaây laø moät vaøi ví duï: do ob com We painted the town red. (Chuùng toâi sôn maøu ñoû cho thò xaõ.) Caùc baïn coù ñeå yù thaáy nghóa caâu naøy gaàn gaàn nhö nghóa cuûa caâu: “Chuùng toâi laøm cho thò xaõ coù maøu ñoû”. do ob com Gerald called his mother a saint. 19 DIANNA CAMPBELL (Gerald goïi meï cuûa caäu laø moät vò thaùnh.) Caâu naøy töông töï nhö caâu: “Gerald considered his mother a saint.” (Gerald xem meï cuûa caäu nhö moät vò thaùnh). Cuõng gioáng nhö phuï ngöõ cho chuû ngöõ, caùc phuï ngöõ cho boå ngöõ coù theå laø danh töø hoaëc tính töø. Nhöõng meänh ñeà coù phuï ngöõ cho boå ngöõ khoâng xuaát hieän thöôøng xuyeân nhö nhöõng loaïi meänh ñeà maø chuùng ta vöøa xem xeùt. Summary of basic clause types Toùm taét veà caùc loaïi meänh ñeà cô baûn Coù naêm loaïi meänh ñeà cô baûn. 1. subject + verb (chuû ngöõ + ñoäng töø) s v Ví duï: The children played. (Boïn treû con chôi ñuøa.) 2. subject + linking verb + subject complement (chuû ngöõ + ñoäng töø lieân keát + phuï ngöõ cho chuû ngöõ) s v sub com Ví duï: You are beautiful. (Baïn ñeïp.) 3. subject + verb + direct object (chuû ngöõ + ñoäng töø + boå ngöõ tröïc tieáp) s v do Ví duï: Roosevelt inspired everyone. 20
- Xem thêm -