Tài liệu Luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng anh lớp 7

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thì sự giao lưu văn hoá chính trị, xã hội giữa các quốc gia ngày càng được mở rộng và Tiếng Anh đang được coi là ngôn ngữ chung phổ biến nhất. Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày càng được phổ biến rộng rãi và môn học này đang trở thành môn học bắt buộc trong các trường học. Bởi vậy yêu cầu đặt ra là làm thế nào để giờ dạy đạt chất lượng và hiệu quả cao. Yêu cầu này đòi hỏi người giáo viên phải luôn hoàn thiện mình không chỉ về trình độ chuyên môn mà cả về phương pháp dạy học và thủ thuật dạy học. Vâng ! Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhằm truyền đạt hiệu quả kiến thức tới học sinh. Phương pháp giảng dạy phù hợp, khoa học sẽ là con đường giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả, phát huy trí lực của người học. Mỗi một cấp học có một phương pháp phù hợp và phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện và đây cũng chính là một trong những yếu tố, động lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện chương trình tiếng Anh cấp Trung học cơ sở được biên soạn theo quan điểm giao tiếp, coi việc hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp: Nghe Nói - Đọc - Viết là mục tiêu cuối cùng của quá trình giảng dạy, việc dạy và học môn tiếng Anh ở trường phổ thông nhằm mục đích giúp cho học sinh có khả năng sử dụng tiếng Anh như một coõng cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản và tương đối thành thạo dưới các hình thức nghe – nói – đọc – viết , tiến đến việc hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh dễ dàng, có hiệu quả trong giao tiếp thông thường. Từ yêu cầu bộ môn và thực tế giảng dạy bản thân tôi đã lập kế hoạch “ Luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 7” . Đó là lý do tôi viết đề tài này. II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu 1 Là giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh trường THCS, bản thân tôi không ngừng nghiên cứu, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tôi viết đề tài này nhằm chia sẻ kinh nghiệm nhỏ của mình với các đồng nghiệp về các hình thức luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 để góp phần nâng cao kiến thức hiểu biết và chất lượng bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. 2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, khảo sát và đối thoại cùng học sinh - Kiểm tra khảo sát học sinh để đối chiếu kết quả - Dự giờ các bạn đồng nghiệp trong tổ bộ môn để học hỏi kinh nghiệm - Trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp về chủ đề này mong tìm ra giải pháp tối ưu nhất III. GIÔÙI HAÏN CUÛA ÑEÀ TAØI Trong quá trình giảng dạy, giáo viên nào cũng mong muốn học sinh của mình học tập thật tốt . Trong thời gian qua tôi luôn nghiêm túc thực hiện đổi phương pháp trong quá trình giảng dạy theo chủ trương của ngành đã đề ra ở tất cả các lớp mà tôi được đơn vị phân công. Từ suy nghĩ đó nên tôi quyết tâm thực hiện nghiên cứu trong phạm vi lớp 7A2,3,4 của trường THCS Bưng Bàng. IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - Từ 01/9/2011: chọn đề tài - Từ 10/2011 đến 12/2012 : đọc và tham khảo các tài liệu có liên quan - Từ 12/2011 đến 1/2012 : tổng kết lại kết quả việc áp dụng những nghiên cứu của đề tài và rút ra bài học kinh nghiệm . - Từ 1/2012 đến 2/2012: viết nháp đề tài và hoàn thành bản nháp . - Từ 3/2012: hoàn tất đề tài . - Ngày 10/3/2012: nộp đề tài . 2 B. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, ngành giáo dục và đào tạo cũng có sự chuyển biến đáng kể, nhất là từ khi các nghị quyết của Đảng quan tâm đến sự nghiệp giáo dục ra đời. Từ đó, càng khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho sự phát triển. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII khẳng định phải “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học tự nghiên cứu cho học sinh”. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện những phương pháp mới trong quá trình giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở nói chung và môn Tiếng Anh lớp 7 nói riêng, thông qua việc rèn luyện kỹ năng nói nhằm phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học của học sinh, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, hướng tới họat động học tập chủ động, chống thói quen học tập thụ động. II. CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN Qua nhiều năm dạy tiếng Anh ở trường THCS theo phương pháp đổi mới, bản thân tôi nhận thấy một điều: phần lớn học sinh chưa xác định được phương pháp học ngoại ngữ . Việc vận dụng tiếng Anh trong cuộc sống còn nhiều hạn chế, các em không dám giao tiếp bằng tiếng Anh. Để luyện nói có hiệu quả học sinh phải được rèn luyện và thực hành nhiều để làm quen với dạng nói của ngôn ngữ. Một hạn chế nữa là càng lên cao các em càng quên dần vốn từ vựng mình đã học. Đặc biệt học sinh khối 7, hầu như tất cả các em đều quên những từ vựng mà đã học ở lớp 6. 3 Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu đề tài này tôi đã gặp một số thuận lợi và khó khăn sau: 1. Thuận lợi - Ngành và nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân tôi cũng như các giáo viên dạy Tiếng Anh được thạm gia các lớp chuyên đề đổi mới phửụng phaựp, thao giảng, nghiên cứu, thảo luận việc đổi mới PPDH ở cụm, trường. - Điều kiện trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học bộ môn Tiếng Anh khá đầy đủ như: đèn chiếu, catsset, băng hình, tranh ảnh và thậm chí những năm gần đây trường chúng tôi đã thực hiện việc dạy học bằng giáo án điện tử. Vì thế chất lượng dạy học bộ môn ngày càng được nâng cao rõ rệt. - Bản thân luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Laừnh ẹaùo nhà trường, vaứ của các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn. - Phần lớn học sinh rất hứng thú và có ý thức say mê trong học tập. 2. Khó khăn - Một số học sinh vẫn còn thiếu kiên nhẫn trong học tập, còn ỷ lại và thụ ủoọng - Đại đa số học sinh là con em nông dân nên điều kiện tiếp xúc với phương tiện thông tin còn hạn chế. - Chưa có phòng học chức năng cho môn tiếng Anh. III. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG MÂU THUẪN Nh chóng ta ®· biÕt, TiÕng Anh lµ mét m«n häc míi vµ t¬ng ®èi khã ®èi víi häc sinh ñaëc biÖt lµ ®èi víi häc sinh n«ng th«n. V× vËy vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó reøn luyeän kyõ naêng noùi cho häc sinh trong giê häc Ngo¹i Ng÷ lu«n lµ c©u hái lín maø baûn thaân toâi luoân tìm toøi nhöõng giaûi phaùp ñeå mang laïi hieäu quaû cao 1. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh Trong những năm qua, vôùi vieäc ñoåi môùi phương pháp daïy vaø học thì tieát hoïc trôû neân sinh ®éng hôn, hÊp dÉn hôn, ña soá caùc em ñeàu yªu thÝch m«n häc tuy nhiªn ®èi tîng häc sinh yÕu vÉn cßn nhiÒu. Trong khi học nói Tiếng Anh các em gặp rất nhiều trở ngại như giáo viên yêu cầu nói về một chủ đề nào đó các em 4 thường không có ý diễn đạt, các em sợ mắc lỗi, sợ bị thầy cô chê, chửa tửù tin khi phải nói trước các bạn trong lớp. Chính vì vậy, khi nói một điều gì đó bằng tiếng Anh các em thường cảm thấy mình buộc phải nói và do đó không có giao tiếp thực thụ. Một trở ngại nữa là số học sinh trong lớp khá đông ủieàu này có nghĩa là học sinh sẽ có rất ít thời gian và cơ hội để nói. Đây là hạn chế không dễ khắc phục đặc biệt là các trường ở nông thôn và vùng sâu vùng xa. 2. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc Với yêu cầu đổi mới giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trửụứng ngaứy caứng ủửụùc đầu tư . Tuy nhiên cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu như: chưa có đủ bộ tranh cho chương trình tiếng Anh 7 ; chưa có phòng học bộ môn nên cũng gây không ít khó khăn cho gi¸o vieân trong vieäc reøn luyeän kyõ naêng noùi cho hoïc sinh . Từ những thực tế đó, là người trực tiếp giảng dạy tiếng Anh tôi đã cố gắng suy nghĩ, tìm tòi các cách để nâng cao chất lượng thông qua việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh. Đối với môn Tiếng Anh lớp 7 hầu như không có tiết dạy luyện kỹ năng nói đơn thuần mà hầu hết các bài học là sự kết hợp của nhiều kỹ năng khác nhau trong đó kỹ năng nói đóng một vai trò hết sức quan trong nhằm hình thành nên khả năng giao tiếp. IV. CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ 1. Luyện noí thông qua classroom language Theo chương sách giáo khoa mới kết hợp phương pháp dạy học mới, học sinh THCS được khuyến khích sử dụng tiếng Anh càng nhiều càng tốt tùy theo trình độ của đối tượng. Trong lớp học, giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh giao tiếp với nhiều h×nh thức khác nhau: giáo viên – cả lớp, giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh bằng những câu tiếng Anh thông thường và đơn giản, dần dần học sinh sẽ quen dần với việc nói Tiếng Anh trong lớp. Ví dụ: - Greetings/ Small Talks  Good morning everybody. - Asking for repetition:  Would you mind repeating…? 5  See you tomorrow/  Could you say it again? Friday/next week.  Could / Can you repeat that,  How are you today?  What's up?  Have a nice/good day!  Now, let's start today's please?  Could you say that again, please?  Pardon ? lesson - Chatting or beginning of the class - Asking for ideas/opinions   Good afternoon. How are  What do you think about that ? you?  Do you have any Did you have a nice weekend?  ideas/opinions?  How about you? Have you done your homework?  Do you want to play game ?  Are you ready - Asking for clarification: - Instructions: Could you explain it once  Open your books and notebooks more, please?  Repeat after me, please  Would you repeat that?  Look at the blackboard, please  Can you say that again,  Listen carefully.  please?   - Checking: Would you mind speaking  Is that clear? louder?  Okay so far? Can you speak more slowly? 6  Would you read the last sentence a little more slowly?  What is it? Please tell me again.  What do you mean?  Could you explain more about..?  What does it mean - Teacher to Student Classroom - Students to Teacher Classroom English English  What's the problem?  Ready? Are you ready?  Excellent.  Would you give us an example?  Here we go.  How do you spell that?  That's correct.  Could you explain a little bit  Now let's go/move on to...  Could you speak louder,  How do you pronounce this word? more about that?  What is the difference between "a" and "b"? please? I can't hear you.  Let's go/start.  What do you mean?  That's right.  Just a minute/second/sec.  One more time.  Excuse me, can I talk to you for  Please pronounce each word. a minute?  Can I change seats?  I'm sorry I am late. 7  Can I go to the restroom 2. Luyện nói trong phần giới thiệu ngữ cảnh của bài Để học sinh làm quen và có hứng thú đối với những gì sắp học thì việc giới thiệu ngữ cảnh của bài đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đây cũng là cơ hội để học sinh rèn luyện nói tiếng Anh thông qua những câu hỏi của giáo viên hay những tình huống giáo viên đưa ra nhằm chuẩn bị khai thác nội dung của bài dạy. Một số ví dụ minh hoạ như sau: Unit 1: Back to school – lesson 2: A2 T: Look at the picture, please. Who is the girl in the picture? SS: Hoa T: What are these ? SS: They are her old school and her new school . T: Right, Hoa is a new student in class 7A. Now, we’ll get more information about Hoa . Unit 3:At home - lesson 3: B1 T: Look at the picture. Who are the girls ? SS: They’re Lan and Hoa T: Who are they ? SS: They are Hoa’s parents T : What are they talking about ? 8 SS: They’re talking about Hoa’s family Unit 9: At home and away – Lesson 5 : B1,2 T: Look at this. How many people are there in the picture ? SS: There are two T: Who are they ? SS: They are Hoa and Lan T: Ok. Look at Hoa. How is she different ? SS: Her hair is shorter and she has a new dress. 3. Luyện nói ở giai đoạn Pre, Post của của kỹ năng nghe, đọc, viết Học sinh được luyện nói không chỉ trong tiết dạy kỹ năng nói mà còn được luyện ở giai đoạn Pre, Post của kiểu bài phối hợp các kỹ năng nghe, đọc, viết Một số ví dụ minh hoạ như sau: Unit 2: Personal information – Lesson 5 : B 6,7 Image You will be a guess at Lan’s birthday party. Think and talk about what will you do at Lan’s birthday party. What will you give Lan ? How will you get to her home ? What game will you play? What will you drink ? What time will you leave ? Unit 3: At home - Lesson 4: B2 9 Talk about Lan’s family. What does her father / mother / brother do ? Where does he / she work ? S1: There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children S2: Her mother is a teacher. She teaches in a primary school S3: Lan has an elder brother. He is a journalist. He writes for a Ha Noi newspaper Unit 4: At school - Lesson 3: A6 Schools in the USA Your school Talk about the differences between the schools in the USA and your school Your school Schools in the USA  School uniform x Classes start 12.30 8.30 Classes end 4. 45 3.30 – 4.00  Lessons on Saturday x  Lunch at school x - In my school there is school uniform but in the USA there is no school uniform. - In my school, classes start at 12.30 but in the USA they start at 8.30. 10 - In my school, classes end at 4.45 in the afternoon but in the USA they end at 3.30 or 4.00 - In my school, students have to go to school on Saturday but in the USA they don’t go to school. - In my school, students have lunch at home but in the USA they have lunch at school. Unit 9: At home and away- lessoïn :A2 Tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen aquarium  The Robinsons family went to the aquarium.  They saw sharks, dolphins, turtles and many colorful fish.  There was a souvenir shop near the exit of the quarium.  Mr Robinson bought Liz a cap with a picture of a dolphin on it. Mrs Robinson bought a poster.  After their visit to the aqurium, the Robinsons went to a food stall. Mr and Mrs Robinson ate fish and crab , Liz ate noodles instead. 4. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp Unit 2 – lesson 1: A1,2,3 Survey: Name Address Telephone number 1. 11 2. 3. Example exchange: S1: What’s your name ? S2: My name’s ….. S1: Where do you live ? S2: I live…. S1: What’s your telephone number ? S2: …… Unit 4: At school – Lesson 2: A4 Lan Huøng Bình Loan Example exchange: Hoa Mi S1: What is Lan studying S2: Lan is studying Physics S1: What time does Lan have her Physics class ? S2: She has her Physics class at 8.40 Unit 5: Work and play – Lesson4: B1,2 12 ? Example exchange: S1: What are the boys doing ? S2: They’re playing marbles S1: What is the girl doing ? S2: She is skipping rope Unit 6: after school – Lesson 2: A2 Example exchange: S1: What do you usually do after school ? S2: I play soccer after school. S1: How often do you play soccer after school ? S2: I usually play soccer after school . tooth /hurt have/ cavity cavity/ not serious nervous see / dentist happy teeth / OK Example exchange 13 S1: Minh’s tooth hurt S2: Why ? S1: Because he has a cavity Language Focus 4- Exercise 3 Noughts and crosses V X V V V X X X V Example exchange: S1: I like corn S2: I do, too S1: I don’t like banana. S2: Neither do I V. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG Sau hơn một học kỳ thử nghiệm những phương pháp trên đối với lớp 7 tôi thấy đề tài thực sự mang tính khả thi. Căn cứ vào kết quả khảo sỏt đầu năm và học kì I năm học 2011 –2012 tôi thấy chất lượng giảng dạy đã được tăng lên một cách rõ rệt. Cụ thể là: Khảo sát chất lượng đầu năm 14 Tæng sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm häc sinh SL % SL % SL % SL % SL % 96 11 11.4 32 33.3 41 42.7 9 9.3 3 3.1 Sơ kÕt häc k× I Tæng sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm häc sinh SL % SL % SL % SL % SL % 96 15 15.6 47 48.9 29 30.2 5 5.2 0 0 Qua đối chiếu kết quả khảo sát chất lượng đầu năm và kết quả học tập của học sinh ở học kì I cho thấy: tỉ lệ học sinh giỏi, khá tăng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh yếu giảm. Từ đó cho thấy hiệu quả của việc áp dụng đề tài này nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh khối 7. C. PHẦN KẾT LUẬN I . Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 1 . Đối với người học - Việc luyện kỹ năng nói trong việc học ngoại ngữ sẽ giúp học sinh nắm bắt và sáng tạo trong những tình huống gần với đời sống. - Việc rèn luyện kĩ năng nói còn giúp học sinh mạnh dạn, tự tin hơn trong việc sử dụng ngoại ngữ, qua đó học sinh có cơ hội để học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn 2. Đối với người dạy - Với việc thực hiện tốt việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh ,giáo viên sẽ tự tin hơn khi thiết kế và vững vàng khi tổ chức một giờ dạy . - Giáo viên sẽ nắm được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh, những vấn đề cần bổ sung cho bài sau, những chổ cần điều chỉnh trong giáo án của mình. II. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Như vậy đề tài mà tôi đang nghiên cứu bước đầu đã mang lại kết quả đáng kể trong các lớp mà tôi đảm nhiệm ở trường THCS Bưng Bàng. Bản thân sẽ thực hiện 15 đề tài này trong tổ chuyên môn của trường. Tôi hứa sẽ cố gắng thực hiện đề tài này với ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cao và tôi tin chắc sẽ thu được kết quả khả quan. III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN Thông qua việc giảng dạy ở trường THCS Bưng Bàng, tôi thấy việc luyện nói cho học sinh trong giờ dạy tiếng Anh vô cùng quan trọng và cần thiết, nó trở thành một trong những yếu tố nâng cao chất lượng giảng dạy 1. Đối với người học - Cần tự giác tích cực trong mọi hoạt động. Qua đó học sinh không những tiếp thu được những kiến thức mà còn rèn luyện nâng cao năng lực tư duy. - Mạnh dạn tự tin trong giao tiếp bạn bè. 2. Đối với người dạy - Phải luôn luôn gaàn gủi, quan tâm đến đối tượng học sinh để từ đó phát hiện ra năng khiếu học bộ môn của các em, tạo môi trường ngoại ngữ trong giờ học và phải sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính đễ giao tiếp. Tùy theo khối lớp và đối tượng học sinh, giáo viên có thể sử dụng những câu tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dể hiểu, dể nhớ, dể thuộc. - Giáo viên phải thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp trong quá trình giảng dạy. - Kết hợp, vận dụng tốt phương pháp mới với trình độ, khả năng của học sinh sao cho giờ học Tiếng Anh đạt hiệu quả cao nhất. - Trong quá trình giảng dạy, ngoài việc học hỏi những kinh nghiệm của đồng nghiệp, giáo viên cần phải sưu tầm, tham khảo thêm những tài liệu để học hỏi, trang bị thêm những kiến thức, những phương pháp dạy học theo hướng tích cực, theo hướng đổi mới. IV. ÑEÀ XUAÁT KIEÁN NGHÒ Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, lµ môi trường ngoại ngữ cho nên các kỹ năng phải được luyện tập theo đăc trưng của phương pháp dạy học, vì vậy cần phải có phòng bộ môn để tránh gây tiếng ồn, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho công tác giảng dạy môn Tiếng Anh. 16 * Kết luận: Với sáng kiến kinh nghiệm “ Rèn luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 7”, tôi hy vọng rằng sẽ góp một phần nhỏ vào việc giúp học sinh học Tiếng Anh tốt hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên đề tài này không sao tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý đồng nghiệp để đề tài khả thi hơn . Xin chân thành cám ơn ! Bưng Bàng ngày 3 tháng 3 năm 2012 Người viết NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN NHÀ TRƯỜNG ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________ XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________ 17 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. SGV, SGK mới lớp 7 của Bộ GD-ĐT. 2. The ELTTP Methodology course. 3. Sách “ Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học bậc THCS môn tiếng Anh “của Bộ GD-ĐT ” 4. Tài liệu tập huấn đổi mới phương pháp môn tiếng Anh lớp 6,7,8,9. 18 MUÏC LUÏC A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU III. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 1 2 2 2 B. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 3 III. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG MÂU THUẪN 4 IV. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 5 1. Luyện nói thông qua classroom language 2. Luyện nói trong phần giới thiệu ngữ cảnh của bài 3. Luyện nói ở giai đoạn Pre, Post của của kỹ năng nghe, đọc, viết 4. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp V. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 15 C. PHẦN KẾT LUẬN I . Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 19 II. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 15 III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM, HƯỚNG PHÁT TRIỂN 16 IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 16 17 20
- Xem thêm -