Tài liệu Lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần tâm việt thành

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu số B-04/DNN (Ban hành theo Quyết định số 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2012 Người nộp thuế: Công ty cổ phần xây dựng Tâm Việt Thành Mã số thuế: 280137485 Địa chỉ trụ sở: Lô 10, Dương Đình Nghệ, Khu Đông Bắc Ga Quận Huyện: Phường Đông Thọ Tỉnh/Thành phố: Tp. Thanh Hóa Điện thoại: Fax: Email : Tamvi etthan h@gm ail.co m Đơn vị tính: ......... Chỉ tiêu 1 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế 2. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phí lãi vay 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng, giảm các khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tiền lãi vay đã trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Mã số 2 01 02 03 04 05 06 08 Thuyết minh 3 Năm nay 4 347.117.280 1030.156.389 250.327.898 207.873.422 1.835.474.989 09 10 11 126.198.413 (887.989.916) 666.147.948 12 13 14 15 16 20 38.702.194 21 98.962.262 1.778.533.628 Chỉ tiêu 1 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Mã số 2 22 23 24 25 26 27 30 Thuyết minh 3 Năm nay 4 (1.900.000.000) (1.800.502.534) 31 32 100.000.000 33 34 35 36 40 50 60 61 70 700.000.000 800.000.000 778.031.094 1.415.416.838 31 2.193.447.932 Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2012 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -