Tài liệu Lương và các khoảng trích theo lương tại công ty tnhh may mặc bower việt nam

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 304 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Lương và các khoảng trích theo lương tại công ty TNHH may mặc Bower Việt Nam
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY Trong ñieàu kieän neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay, vôùi chính saùch ñoåi môùi neàn kinh teá, nöôùc ta daàn daàn thu huùt, hôïp taùc, vaø lieân doanh vôùi taát caû caùc Doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vì vaäy ngöôi lao ñoäng coù vieäc laøm, möùc soáng cuõng daàn ñöôïc oån ñònh. Ñeå caïnh tranh vaø taïo ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc trong xaõ hoäi. Ngoaøi tö lieäu lao ñoäng caàn phaûi coù moät ñoäi nguõ lao ñoäng huøng maïnh, saùng taïo, vaø ñeå quaù trình saûn xuaát cuûa doanh nghieäp ñöôïc dieãn ra lieân tuïc, thöôøng xuyeân thì phaûi taùi saûn xuaát chaát lao ñoäng. Töùc laø phaûi tính thuø lao cho ngöôøi lao ñoäng trong suoát thôøi gian hoï tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát, cuï theå laø tính döôùi hình thöùc tieàn löông. Tieàn löông laø moät ñoøn baåy quan troïng ñeå naâng cao hieäu quaû saûn xuaát, taêng naêng suaát lao ñoäng, vaø khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng tích cöïc trong coâng vieäc, laøm cho ngöôøi lao ñoäng coù traùch nhieäm hôn vôùi hoaït ñoäng cuûa DN. Nhaän thaáy taàm quan troïng trong vaán ñeà tieàn löông, thoâng qua böôùc ñaàu tìm hieåu vaø hoïc taäp kieán thöùc taïi tröôøng neân em ñaõ choïn chuyeân ñeà “KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG” nhaèm tìm hieåu vaø trang bò theâm cho mình kieán thöùc trong beå kieán thöùc meânh moâng vaø ñoàng thôøi hieåu ñöôïc caùch haïch toaùn löông cuûa Doanh nghieäp maø em thöïc taäp. Trong thôøi gian thöïc taäp gaàn 3 thaùng, coäng vôùi kieán thöùc cuûa moät sinh vieân môùi ra tröôøng chöa coù nhieàu kinh nghieäm neân baøi baùo caùo naøy seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, vì vaäy em raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù Thaày Coâ, quyù Anh chò ñeå em coù moät haønh trang vöõng vaøng khi baét ñaàu vôùi coâng vieäc cuûa moät ngöôøi Keá toaùn. Em xin chaân thaønh caûm ôn. Bình Döông, ngaøy…thaùng…naêm 2009 SVTT: Hoà Thò Ngaân. SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 1 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY Trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi tröôøng cuøng vôùi nhöõng kieán thöùc chuyeân moân caàn thieát vaø quyù giaù maø thaày coâ ñaõ cung caáp vaø truyeàn ñaït. Nay em ñaõ hoaøn thaønh baùo caùo thöïc taäp. Em xin caûm ôn chaân thaønh ñeán quyù Thaày coâ tröôøng PHCÑN Ñöôøng Saét Phía Nam, ñaëc bieät laø Coâ giaùo Ngoâ Thò Haøn Ly ñaõ danh thôøi gian höôùng daãn, ñònh höôùng vaø chænh söûa chuyeân ñeà trong suoát thôøi gian thöïc taäp cho ñeán quaù trình hoaøn thaønh chuyeân ñeà naøy. Vaø em cuõng khoâng queân chaân thaønh caûm ôn ñeán Ban Giaùm Ñoác Coâng ty TNHH May Maëc Bowker- VN, caùc Chò phoøng Keá toaùn ñaëc bieät laø chò Nga ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi, cuõng nhö cung caáp nhöõng thoâng tin veà soá lieäu caàn thieát cho em trong suoát thôøi gian thöïc taäp. Cuøng vôùi loøng bieát ôn saâu saéc cuûa mình em xin kính chuùc quyù Thaày coâ tröôøng PHCÑN Ñöôøng Saét Phía Nam , BGÑ Coâng ty May Maëc Bowker- VN, cuøng toaøn boä anh chò trong caùc phoøng ban lôøi chuùc söùc khoûe vaø gaët haùi ñöôïc nhieàu keát quaû cao trong coâng vieäc cuõng nhö trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng, chuùc Coâng ty Bowker- VN ngaøy moät phaùt trieån cao hôn, luoân laø choã döïa vöõng chaéc cho ngöôøi lao ñoäng. Moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn. Bình Döông, ngaøy…thaùng…naêm 2009 SVTT: Hoà Thò Ngaân SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 2 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU LÔØI CAÛM ÔN CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY TNHH MAY MAËC BOWKER- VN I. Ñaëc ñieåm cuûa Coâng ty TNHH May Maëc Bowker- VN............................................... 5 1. Giôí thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty 5 2. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty.................................................. 6 3. Quy trình coâng ngheä........................................................................................... 7 4. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa coâng ty................................................................... 9 II. Cô caáu toå chöùc taïi Coâng ty TNHH May Maëc Bowker- VN....................................... 9 1. Sô ñoà boä maùy cuûa Coâng ty ........................................................................................................................ 9 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban ........................................................................................................................ 10 III. Toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa Coâng ty........................................................................ 10 1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi coâng ty ........................................................................................................................ 10 SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 3 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY 2. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng taïi coâng ty ........................................................................................................................ 11 3. Heä thoáng taøi khoaûn, chöùng töø söû duïng vaø BCTC söû duïng taïi Cty ........................................................................................................................ 13 CHÖÔNG II: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG. I. Khaùi nieäm-Nhieäm vuï cuûa Keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông............ 15 1. Khaùi nieäm Tieàn löông........................................................................................ 15 2. Caùc khoaûn trích theo löông................................................................................ 15 3. Nhieäm vuï cuûa keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông....................... 16 II. Caùc hình thöùc Tieàn löông........................................................................................... 17 1. Tính löông theo thôøi gian ........................................................................................................................ 17 2. Tính löông theo saûn phaåm ........................................................................................................................ 19 III. Quõy Tieàn löông....................................................................................................... 20 1. Khaùi nieäm ........................................................................................................................ 20 2. Caùc thaønh phaàn cuûa quyõ löông SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 4 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY ........................................................................................................................ 20 3. Phaân loaïi tieàn löông ........................................................................................................................ 2 4. Tieàn löông – Tieàn phuùc lôïi – Tieàn trôï caáp ........................................................................................................................ 21 5. Caùc khoaûn phuï caáp löông cuûa ngöôøi lao ñoäng ........................................................................................................................ 22 IV. Keá toaùn caùc khoaûn phaûi traû..................................................................................... 23 1. Chöùng töø söû duïng ........................................................................................................................ 23 2. Taøi khoaûn söû duïng ........................................................................................................................ 23 V. Keá toaùn caùc khoaûn trích theo löông............................................................................ 24 1. Chöùng töø söû duïng............................................................................................... 24 2. Taøi khoaûn söû duïng............................................................................................. 25 VI. Keá toaùn trích löông nghæ pheùp cuûa CNTTSX............................................................... 25 CHÖÔNG III: TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG TAÏI COÂNG TY TNHH MAY MAËC BOWKER- VN. SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 5 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY I. Coâng taùc toå chöùc vaø quaûn lyù lao ñoäng taïi Doanh nghieäp ............................................ 27 1. Phaân loaïi Lao ñoäng 27 2. Tình hình söû duïng lao ñoäng trong Coâng ty 27 II. Noäi dung quyõ tieàn löông vaø thöïc teá coâng taùc quyõ tieàn löông cuûa DN.......................... 28 1. Nguoàn hình thaønh quyõ tieàn löông ........................................................................................................................ 28 2. Hình thöùc traû löông taïi Coâng ty ........................................................................................................................ 29 2.1) Keá toaùn tieàn löông cuï theå taïi Coâng ty Bowker- VN ........................................................................................................................ 29 2.1) Caùch tính löông nhöõng ngaøy nghæ höôûng löông, nghæ khoâng höôûng löông, vaø nghæ ngöng vieäc ........................................................................................................................ 33 2.3) Caùc loaïi tieàn löông ........................................................................................................................ 34 3. Caùch tính BHXH, BHYT, KPCÑ, BHTN ........................................................................................................................ 34 CHÖÔNG IV: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ I. Nhaän xeùt........................................................................................................................ 40 SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 6 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY II. Kieán nghò..................................................................................................................... 41 III. Nhaän xeùt................................................................................................................... 42 CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY TNHH MAY MAËC BOWKER- VN I- Ñaëc Ñieåm Cuûa Coâng ty TNHH May Maëc Bowker VN. 1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty: Teân coâng ty: COÂNG TY TNHH MAY MAËC BOWKER VIEÄT NAM Teân tieáng Anh: BOWKER(VN) GARMENT FACTORY Co..,Ltd. Ñòa chæ: Loâ K1.2.3, Ñöôøng soá 6, Khu coâng Nghieäp Ñoàng An, Thuaän An, Bình Döông. Dieän tích cô sôû: Toång dieän tích maët baèng laø: 24,147m2. Dieän tích khu vöïc bao goàm: * Khu vöïc saûn xuaát * Khu vöïc vaên phoøng * Kho nguyeân phuï lieäu * Kho thaønh phaåm * Kyù tuùc xaù * Nhaø aên taäp theå * Vaø caùc coâng trình phuï khaùc Soá Ñieän thoaïi: 0650 3 768 233 ~ 5. Soáù Fax: 0650 3 768 236. Maõ soá Thueá: 3700667940 Thaønh laäp: Coâng ty ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 326/GP- KCN- BD vaøo ngaøy 07 thaùng 10 naêm 2005, Vaø baét ñaàu chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng vaøo ngaøy 1/03/2006. Ñaây laø moät trong nhöõng phaân xöôûng con cuûa Coâng Ty meï BowkerHoling – HK (Hoàng Koâng). SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 7 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY Saûn phaåm: Chuyeân saûn xuaát gia coâng haøng may maëc nhö quaàn aùo theå thao vaø hieän taïi khaùch haøng chính cuûa coâng ty laø thöông hieäu ñoäc quyeàn ADIDAS. Nghaønh ngheà kinh doanh: + Saûn xuaát, gia coâng haøng may maêïc xuaát khaåu 100%. Hieän nay Coâng ty TNHH May Maëc Bowker VN coù khoaûng 1300 coâng nhaân vieân. Trong ñoù: + Trình ñoä Ñaïi Hoïc: 20 ngöôøi + Trình ñoä Cao ñaúng: 50 ngöôøi + Trình ñoä THCN: 50 ngöôøi + Lao ñoäng Phoå thoâng: 1180 ngöôøi 2. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty Coâng ty TNHH May Maëc Bowker VN laø moät phaân xöôûng con cuûa Coâng ty meï BowkerHoling – HK. Cuï theå: Coâng ty meï BowkerHoling – HK Website: www.Bowkergarment.com Ñöôïc thaønh laäp naêm 1975. Chuyeân saûn xuaát gia coâng quaàn aùo theå thao. Lòch söû hình thaønh cuûa coâng ty meï BowkerHoling Corpration. Naêm 1975: Ñöôïc thaønh laäp taïi Hoàng Koâng Naêm 1983: Môû nhaø maùy saûn xuaát taïi Ñaøi Loan. Naêm 1990: Môû nhaø maùy saûn xuaát taïi Trung Quoác. Vaø ñeán ngaøy 07 thaùng 10 naêm 2005: Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa “ BAN QUAÛN LYÙ CAÙC KHU COÂNG NGHIEÄP BÌNH DÖÔNG” theo Quyeát ñònh soá 326/GP-KCN-BD Ngaøy 07 thaùng 10 naêm 2005. Coâng ty TNHH May Maëc Bowker HUNG FUNG VN ñöôïc thaønh laäp taïi Khu coâng Nghieäp Ñoàng An, Thuaän an, Bình Döông maø nay laø Coâng ty TNHH May Maëc Bowker VN. Ban ñaàu môùi thaønh laäp: Voán ñaàu tö ñaêng kyù laø 2.000.000 (hai trieäu) USD. Voán phaùp ñònh cuûa Doanh nghieäp laø: 600.000 (saùu traêm ngaøn) USD. Vaø ñeán ngaøy 22 thaùng 05 naêm 2006 ñöôïc söï chuaån y vieäc ñoåi teân chuû ñaàu tö vaø teân Doanh nghieäp cuûa Coâng ty SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 8 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY TNHH May Maëc Bowker Hung Fung (VN). Doanh nghieäp ñöôïc ñoåi teân thaønh Coâng ty TNHH May Maëc Bowker VN. Voán phaùp ñònh cuûa coâng ty Luùc naøy laø: 1.905.566,6 USD. Ñeán ngaøy 13 thaùng 09 naêm 2006: + Voán Ñaàu tö ñaêng kyù cuûa Doanh nghieäp laø: 6.500.000 USD. + Voán phaùp ñònh cuûa Doanh nghieäp laø: 2.000.000 USD. Trong suoát quaù trình phaùt trieån, Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng ñaàu tö trang thieát bò maùy moùc chuyeân duïng ñeå phuïc vuï toái ña cho quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát coù chaát löôïng treân tröôøng theá giôùi. Ñoàng thôøi, Coâng ty cuõng toå chöùc tuyeån duïng coâng nhaân coù tay ngheà cao trong vieäc tröïc tieáp saûn xuaát ra saûn phaåm vaø nhöõng nhaø quaûn lyù coù trình ñoä ñeå ñieàu haønh vaø phaùt trieån coâng ry ngaøy moät ñi leân. Ngoaøi ra Coâng ty coøn taêng veà naêng suaát vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø ñeå caïnh tranh treân thò tröôøng. Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ñaõ hoaøn thaønh vaø ñaùp öùng moät khoái löôïng khoång loà caùc maët haøng quaàn aùo coù chaát löôïng cho haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi ñaëc bieät laø thò tröôøng Chaâu AÙ. Ñaëc ñieåm kinh Doanh: Laø Doanh nghieäp coù voán 100% töø nöôùc ngoaøi. Saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát vaø hoaøn thaønh mang tính chaát ñôn chieác vôùi khoái löôïng lôùn. Saûn phaåm hoaøn thaønh ñöôïc xuaát khaåu haàu heát ra thò tröôøng chaâu AÙ. - Phaân xöôûng saûn xuaát roäng raõi, coù maùy laïnh, caùc ñoâng ñoaïn ñöôïc phaân phoái moät caùch hôïp lyù khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm. - Caùc maët haøng xuaát khaåu ñöôïc xuaát khaåu vaø baùn ra treân thò tröôøng theo hôïp ñoàng kyù keát giöõa Coâng ty vaø khaùch haøng vôùi khoái löôïng lôùn. 3. Quy trình coâng ngheä. a) Quy trình coâng ngheä. SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 9 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP ĐẶT HÀNG GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY TẬP HỢP MẪU HÀNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG, NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU TẬP HỢP MẪU HÀNG KIỂM TRA MẪU NGUYÊN LIỆU CẮT, PHÂN PHỐI TỚI CÁC CHUYỀN MAY MAY, LẮP RÁP KIỂM TRA KIỂM TRA CUỐI CÙNG KIỂM TRA XUẤT HÀNG b) Trình töï thöïc hieän quy trình may: - Phoøng kinh doanh cuûa Coâng ty nhaän ñaët haøng cuûa khaùch haøng( neáu coù). - Kho nguyeân vaät lieäu seõ nhaän nguyeân lieäu ñeán vò trí saûn xuaát. - Sau ñoù phoøng phaùt trieån maãu seõ taäp hôïp maãu haøng. SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 10 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY - Boä phaän QA, QC seõ kieåm tra maãu tröôùc khi ñi vaøo saûn xuaát. - CN Boä phaän Caét tieán haønh caét maãu vaø phaân phoái tôùi caùc chuyeàn may. - Boä phaän May coù nhieäm vuï laép raùp hoaøn chænh saûn phaåm. - Sau khi saûn phaåm hoaøn thaønh boä phaän QC seõ kieåm tra. - Boä phaän QA kieåm tra cuoái cuøng. - Tröôùc khi xuaát haøng boä phaän QA FINAL seõ kieåm tra vaø cuoái cuøng boä phaän XNK seõ chòu traùch nhieäm xuaát haøng. 4. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa coâng ty: • Chöùc naêng: Saûn xuaát ra nhöõng maët haøng phuïc vuï nhu caàu theå thao ñeïp vaø ñaûm baûo chaát löôïng. • Nhieäm vuï: - Nghieân cöùu vaø ñònh höôùng keá hoaïch kinh doanh XNK, ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu trong caùc thò tröôøng tieàm naêng. - Ñaåy maïnh chaát löôïng cuoäc soáng cho coâng nhaân vieân, caùc chính saùch phuùc lôïi, baûo hieåm theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc. - Quaûn lyù, söû duïng hôïp lyù caùc nguoàn voán, ñoàng thôøi töï taïo theâm nguoàn voán trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån kinh doanh. - Saûn xuaát kinh doanh theo nghaønh ngheà ñaõ ñaêng kí kinh doanh, phaùt huy naêng löïc nhaèm naâng cao trình ñoä vaø tay ngheà cuûa coâng nhaân. - Môû roäng lieân keát kinh doanh trong vaø ngoaøi nöôùc. - Hoaøn thaønh soá löôïng saûn phaåm theo hôïp ñoàng ñaõ kí giöõa khaùch haøng vaø thöïc hieän theo tieâu chuaån ISO 9001- 2000. II – CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC TAÏI COÂNG TY TNHH MAY MAËC BOWKER - VN. 1. Sô ñoà boä maùy cuûa coâng ty. Ban Gíam Ñoác CTy Vaên Phoøng Chính SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 11 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY Xöôûng 1 Xöôûng 2 Keá toaùn XNK LEAN Nhaân sö $ SOE, ISO Phaùt trieån maãu Kinh doanh Cô ñieän Phoøng Lab (Sale& DOC) Saûn Xuaát Saûn Xuaát Cô khí ` Ñoùng thuøng May Caét Kho NVL Vaên Phoøng Xöôûng Keá toaùn tröôûng Vaên Phoøng Xöôûng Nhaân Söï Tröôûng Xuaát haøng Lean 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban. + Ban Giaùm Ñoác: Quaûn lyù vaø ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Doanh nghieäp, ñeà ra vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc cuûa coâng ty. Chòu traùch nhieäm veà toaøn boä keát quaû cuûa Coâng ty, phoái hôïp coâng vieäc cuûa caùc boä phaän. + Phoøng Haønh Chính - nhaân söï: Coù traùch nhieäm trong vieäc tuyeån duïng CNV, quaûn lyù noäi boä nhaân söï, xaây döïng quy cheá, noäi quy cô quan, cuõng nhö moái quan heä giöõa nhaân vieân, tieàn löông, quan heä lao ñoäng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. + Phoøng Keá Toaùn: Chòu traùch nhieäm theo doõi caùc hoaït ñoäng taøi chính cuûa Doanh nghieäp, caùc hoaït ñoäng bao goàm: Nhaän chi tieàn maët vaø chuyeån khoaûn ngaân haøng, chi traû tieàn löông. Vì taàm quan troïng cuûa döõ kieän taøi chính vaø thoáng keâ, boä phaän keá toaùn phaûi phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc boä phaän, vaø laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà caùc hoaït ñoäng taøi chính cuûa Coâng ty. + Phoøng Xuaát Nhaäp Khaåu: Coù traùch nhieäm veà coâng taùc giao dòch haøng hoùa XNK, leân keá hoaïch XNK haøng, laäp hoà sô thanh toaùn ngoaïi thöông. III – Toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty: 1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy TRƯỞNG Keá toaùn taï i Coâng ty: PHÒNG KẾ TOÁN GIAÙM ÑOÁC TAØI CHÍNH KẾ KẾ TOÁN TOÁN THANH DOANH TOAN THU SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN KẾ TOAÙN THEO DOÕI HAØNG GIA KẾ TOÁN BH- ATM KIEÂM THUÛ QUYÕ KẾ TOÁN CC –DCTS Trang 12 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa caùc maûng cuûa boä phaän keá toaùn . + Giaùm Ñoác Taøi Chính: Tham möu cho Toång Giaùm Ñoác veà tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp döïa treân cô sôû baùo caùo cuûa Keá toaùn tröôûng + Keá Toaùn Tröôûng: Coù nhieäm vuï theo doõi, phaân coâng, ñieàu haønh coâng taùc keá toaùn taøi chính, kieåm tra caùc soá lieäu phaùt sinh trong kyø ñeå toång hôïp leân caùc baùo caùo, quyeát toaùn quyù, thaùng, naêm. + Keá Toaùn Thanh Toaùn: Theo doõi tieàn maët vaø tieàn göûi ngaân haøng chuyeân chi vaø laäp baùo caùo taøi chính haøng tuaàn, haøng thaùng. Theo doõi vaø ghi nhaän chi tieát tình hình thanh toaùn vaø coâng nôï cuûa khaùch haøng. + Keá Toaùn Doanh Thu: Toång hôïp tình hình xuaát nhaäp trong thaùng, ghi nhaän doanh thu vaø caùc khoaûn phaûi traû. Ñoàng thôøi theo doõi vaø laøm baùo caùo toàn kho haøng thaùng. + Keá Toaùn Theo Doõi Haøng Gia Coâng: Quaûn lyù vaø theo doõi haøng gia coâng cuûa coâng ty. + Keá Toaùn veà Baûo Hieåm – ATM –Thuû Quõy: Theo doõi caùc khoaûn thu chi BH, thöïc hieän vieäc thanh toaùn qua ngaân haøng. Ñoàng thôøi, tröïc tieáp thu chi tieàn maët theo ñuùng quy ñònh cuûa Coâng ty, quaûn lyù tieàn maët chaët cheõ. + Keá Toaùn Coâng Cuï – Duïng cuï -TS: Quaûn lyù, theo doõi vieäc nhaäpxuaát- toàn vaät tö, thaønh phaåm taïi Doanh nghieäp. Laäp baûng theo doõi tình hình taêng giaûm TSCÑ vaø haøng thaùng laäp baûng trích khaáu hao. 2. Hình thöùc Keá toaùn aùp duïng taïi Coâng ty: SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 13 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY Hieän nay Coâng ty söû duïng phaàn meàn keá toaùn KTSY. Ñeå haïch toaùn keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn aùp duïng theo Quyeát ñònh 15/2006/QÑ – BTC, vaø hình thöùc keá toaùn maø Coâng Ty ñang aùp duïng ñoù laø theo hình thöùc Keá Toaùn Nhaät Kyù Chung. Ñaëc tröng cô baûn cuûa hình thöùc keá toaùn Nhaät kí chung: Taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh ñeàu phaûi ñöôïc ghi soå Nhaät kí chung. *** Hình Thöùc Keá Toaùn Nhaät Kyù Chung: CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN GỐ SOÅ NK ÑAËC BIEÄT SOÅ NK CHUNG SỐ (THẺ) KẾ TOAÙN CHI TIEÙT SỔ CAÙI BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BẢNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ghi chuù: Ghi haøng ngaøy Ghi cuối thaùng XAÙC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VAØ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Quan hệ đối chiếu kiểm tra Ngoaøi heä thoáng soå saùch keá toaùn treân, taïi vaên phoøng Coâng ty coøn trang bò heä thoáng phaàn meàm keá toaùn ACC, ñöôïc vieát rieâng cho phuø hôïp vôùi tình hình cuûa Coâng ty. Ta coù sô ñoà sau: CHÖÙNG TÖØ GOÁC BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 14 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY NHAÄP MAÙY BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH Ghi chuù: Coâng vieäc haøng ngaøy: Dieãn giaûi: - Laäp moät luaân chuyeån chöùng töø ban ñaàu. - Ghi cheùp taøi khoaûn vaøo soå thanh toaùn. - Toång hôïp caùc baùo caùo keá toaùn. - Phaân tích hoaït ñoäng kinh teá. - Kieåm keâ taøi saûn. - Baûo quaûn löu tröõ hoà sô, taøi lieäu keá toaùn. - Nghieân cöùu, öùng duïng, cô giôùi hoùa keá toaùn. 3. Heä Thoáng Taøi Khoaûn Chöùng Töø Söû Duïng Vaø Baùo Caùo Taøi Chính Söû Duïng Taïi Coâng Ty. Heä thoáng taøi khoaûn söû duïng taïi Coâng ty laø theo Quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC. Trong ñoù bao goàm caùc taøi khoaûn maø Coâng ty söû duïng trong keá toaùn tieàn löông laø: ° Taøi khoaûn 334 ”Phaûi traû Coâng Nhaân Vieân”. Taøi khoaûn 351 “Quõy döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm”. °Taøi khoaûn 338 ”Phaûi traû phaûi noäp khaùc” bao goàm: TK 3382 “Kinh phí coâng ñoaøn”. TK 3383 “Baûo hieåm xaõ hoäi”. TK 3384 “Baûo hieåm y teá”. °Taøi khoaûn 622 “Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp”(CPNCTT). °Taøi khoaûn 627 “Chi phí saûn xuaát chung”(CPSXC). °Taøi khoaûn 641 “Chi phí baùn haøng”(CPBH). °Taøi khoaûn 642 “Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp”(CPQLDN). - Ngoaøi ra Coâng ty coøn söû duïng caùc taøi khoaûn khaùc lieân quan ñeán nhö: TK111, TK112, TK 141… SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 15 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP - GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY Chöùng töø söû duïng taïi Coâng ty goàm: • Giaáy ñeà nghò taïm öùng. • Phieáu chi, phieáu thu. • Hoùa ñôn ñaàu vaøo, ñaàu ra. • Phieáu xuaát kho, phieáu nhaäp kho. • Giaáy ñeà nghò thanh toaùn. Moãi chöùng töø Coâng ty laäp thaønh 2 lieân: Moät lieân giöõ laïi phoøng keá toaùn taøi chính, moät lieân giao cho khaùch haøng. + Ñôn vò söû duïng tieàn teä trong keá toaùn laø: VNÑ Vaø USD. + Coâng Ty tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, haøng thaùng coâng ty phaûi noäp tôø khai thueá cho cuïc thueá tænh Bình Döông. Haøng quyù Cty phaûi laäp tôø khai thueá vaø noäp thueá TNDN. Vaøo cuoái naêm Coâng Ty laäp quyeát toaùn thueá GTGT, thueá TNDN theo Quyeát ñònh cuûa Toång Cuïc Thueá. + Coâng ty ghi nhaän haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính giaù trò haøng toàn kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn. CHÖÔNG II: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 16 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY I.KHAÙI NIEÄM –NHIEÄM VUÏ CUÛA KEÁ TOAÙN TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG 1. Khaùi nieäm tieàn löông. Tieàn löông laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa giaù trò söùc lao ñoäng maø ngöôøi lao ñoäng boû ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh vaø ñöôïc thanh toaùn theo keát quaû lao ñoäng cuoái cuøng. Tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng ñöôïc tính theo hai cô sôû chuû yeáu laø soá löôïng lao ñoäng vaø chaát löôïng lao ñoäng cuûa moãi ngöôøi. Tieàn löông ñöôïc hình thaønh coù tính ñeán la ñoäng cuûa caù nhaân, taäp theå vaø cuûa xaõ hoäi, noù coù quan heä tröïc tieáp ñeán vieäc thöïc hieän lôïi ích cuûa caù nhaân ngöôøi lao ñoäng. Moái quan heä phuï thuoäc naøy cho pheùp thaáy ñöôïc vai troø cuûa tieàn löông laø coâng cuï taùc ñoäng cuûa coâng taùc quaûn lyù trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Tieàn löông laø nguoàn thu nhaäp chuû yeáu cuûa ngöôøi lao ñoäng, vöøa laø moät yeáu toá chi phí caáu thaønh neân giaù thaønh cuûa caùc loaïi saûn phaåm lao vuï, dòch vuï cho Doanh nghieâïp saûn xuaát ra, do ñoù caùc Doanh nghieäp söû duïng hieäu quaû söùc lao ñoâïng nhaèm tieát kieäm chi phí, taêng tích luyõ cho ñôn vò, taêng thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng. 2. Caùc khoaûn trích theo löông. a) BHXH (Baûo Hieåm Xaõ Hoäi): Laø khoaûn tieàn maø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng trong tröôøng hôïp nghæ vieäc do oám ñau, tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp, thai saûn, khoù khaên …ñeå ñöôïc höôûng khoaûn trôï caáp naøy, ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng trong quaù trình tham gia saûn xuaát kinh doanh taïi ñôn vò phaûi ñoùng vaøo quyõ BHXH theo quy ñònh. Quyõ naøy ñöôïc hình thaønh baèng caùch trích theo tyû leä quy ñònh 20% treân toång soá tieàn löông caáp baäc phaûi traû haøng thaùng (15% tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh, 5% coøn laïi do ngöôøi lao ñoäng ñoùng goùp). b) BHYT (Baûo hieåm Y Teá): Laø khoaûn tieàn haøng thaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñoùng cho caùc cô quan BHXH ñeå ñöôïc ñaøi thoï khi coù nhu caàu khaùm chöõa beänh. Quyõ naøy ñöôïc hình thaønh baèng caùch trích theo tyû leä 3% treân SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 17 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY toång soá tieàn löông caáp baäc (trong ñoù 2% tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh, 1% coøn laïi do ngöôøi lao ñoäng ñoùng goùp). c) BHTN (Baûo Hieåm Thaát Nghieäp): Laø loaïi Baûo Hieåm môùi cuûa luaät Baûo Hieåm Vieät Nam ñöôïc baét ñaàu aùp duïng töø ngaøy 01/01/2009. BHTN cuõng ñöôïc hình thaønh baèng caùch trích theo tyû leä % :(1% treân toång quyõ löông haøng thaùng phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng vaø 1% ñöôïc tính ra töø tieàn löông haøng thaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng) quy ñònh treân toång quyõ löông vaø loaïi BHTN naøy thay theá cho tieàn trôï caáp thoâi vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng taïi coâng ty. Ñieàu naøy coù nghóa laø ngöôøi lao ñoäng phaûi tham gia loaïi baûo hieåm naøy töø 12 thaùng trôû leân, sau khi maát vieäc laøm, ngöôøi lao ñoäng chöa xin ñöôïc vieäc laøm trong voøng 6 thaùng thì cô quan baûo hieåm seõ chi traû cho ngöôøi lao ñoäng theo tyû leä % nhö quy ñònh luaät BHTN Vieät Nam. c) KPCÑ (Kinh Phí Coâng Ñoaøn): Laø khoaûn tieàn ñeå duy trì caùc toå chöùc coâng ñoaøn ñôn vò vaø coâng ñoaøn caáp treân, caùc toå chöùc naøy hoaït ñoäng nhaèm baûo veä quyeàn lôïi vaø naâng cao ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng. Quyõ naøy ñöôïc hình thaønh baèng caùch trích theo tyû leä (2%) phaàn traêm quy ñònh treân toång quyõ phaûi traû haøng thaùng cho ngöôøi lao ñoäng vaø ñöôïc tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò. Ngoaøi ra haøng thaùng Coâng ty döïa vaøo ñôn xin gia nhaäp Coâng ñoaøn ñeå trích 5000 töø tieàn löông haøng thaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng ñeå laøm quyõ hoaït ñoäng rieâng taïi coâng ñoaøn cô sôû cuûa Coâng ty. 3. Nhieäm vuï cuûa keá toaùn Tieàn luông vaø caùc khoaûn trích theo löông. Ñeå thöïc hieän chöùc naêng cuûa keá toaùn trong vieäc ñieàu haønh quaûn lyù hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp keá tieàn löông, BHXH, BHYT, KPCÑ caàn thöïc hieän nhieäm vuï sau: + Toå chöùc ghi cheùp, phaûn aùnh toång hôïp soá lieäu kòp thôøi chính xaùc. + Tính vaø phaân boå chính xaùc tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cho caùc ñoái töôïng söû duïng. SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 18 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY + Höôùng daãn, kieåm tra caùc nghieäp vuï kinh teá taïi phaân xöôûng vaø caùc phoøng ban löông thöïc hieän ñaày ñuû theo quyeát ñònh. + Tham gia vaø phaân tích tình hình quaûn lyù, söû duïng lao ñoäng caû veà soá löôïng, thôøi gian, naêng suaát. + Phaân tích tình hình quaûn lyù, söû duïng quyõ tieàn löông, xaây döïng phaûn aùnh vaø traû löông hôïp lyù. II. CAÙC HÌNH THÖÙC TIEÀN LÖÔNG Tuyø theo yeâu caàu vaø trình ñoä quaûn lyù thôøi gian lao ñoäng cuûa ñôn vò, vieäc tính löông cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc chi traû döïa vaøo hai hình thöùc chuû yeáu: Tính löông theo thôøi gian vaø tính löông theo saûn phaåm. 1. Tính löông theo thôøi gian: a) Khaùi nieäm: Laø hình thöùc traû löông cho ngöôøi lao ñoäng caên cöù vaøo thôøi gian laøm vieäc thöïc teá.döïa vaøo hai caên cöù chuû yeáu thôøi gian lao ñoäng vaø trình ñoä kyõ thuaät hay nghieäp vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng Öu Ñieåm: Raát ñôn giaûn vaø deã tính toaùn. Nhöôïc Ñieåm: Chöa chuù yù ñeán chaát löôïng lao ñoäng, ñoàng thôøi chöa gaén vôùi keát quaû lao ñoäng cuoái cuøng, do ñoù chöa coù khaû naêng kích thích thích ngöôøi lao ñoäng taêng naêng suaát lao ñoäng. b) Caùc loaïi tieàn löông theo thôøi gian: Tuyø theo yeâu caàu vaø trình ñoä quaûn lyù thôøi gian lao ñoäng cuûa ñôn vò, vieäc tính traû löông theo thôøi gian ñöôïc phaân. Löông thaùng: Laø tieàn traû coá ñònh haøng thaùng treân cô sôû hôïp ñoàng lao ñoäng. Coâng Thöùc: Löông Thaùng = Möùc löông cô baûn * {Heä soá löông + Toång heä phuï caáp(neáu coù)}* Löông toái thieåu Tieàn löông tuaàn: laø tieàn löông traû cho moät ngaøy laøm vieäc. Coâng Thöùc: Tieàn löông thaùng *12Thaùng SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 19 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP GVHD: NGOÂ THÒ HAØN LY LÖÔNG TUAÀN = 52 Tuaàn Löông Ngaøy: Laø tieàn löông traû cho moät ngaøy laøm vieäc. Coâng Thöùc: LÖÔNG NGAØY = Tieàn löông thaùng 26 ngaøy c) Caùc hình thöùc tieàn löông theo saûn phaåm: - Tieàn löông theo thôøi gian giaûn ñôn: Caên cöù vaøo thôøi gian laøm vieäc, möùc löông cô baûn, caùc khoaûn phuï caáp ñeå tính traû löông cho ngöôøi lao ñoäng. - Tieàn löông theo thôøi gian coù thöôûng: Hình thöùc naøy nhaèm khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng taêng naêng suaát chaát löôïng saûn phaåm vaø chuù yù ñeán khoái löôïng coâng vieäc ñöôïc giao. Ñaây laø hình thöùc tieàn löông theo thôøi gian keát hôïp vôùi cheá ñoä tieàn thöôûng trong saûn xuaát. d) Traû löông theâm giôø (khoaûn 1, 2 Ñieàu 8 cuûa Nghò ñònh soá 187/CP). Aùp duïng cho moïi ñoái töôïng, tröø nhöõng ngöôøi laøm vieäc theo saûn phaåm theo ñònh möùc, löông khoaùn hoaëc traû löông theo thôøi gian laøm vieäc khoâng oån ñònh nhö: Laøm vieäc treân caùc phöông tieän vaän taûi ñöôøng boä (keå caû laùi xe con), ñöôøng soâng ñöôøng bieån vaø ñöôøng haøng khoâng, thu mua haûi saûn, noâng saûn thöïc phaåm. + Khi laøm theâm giôø vaøo ngaøy bình thöôøng (tieàn taêng ca) TLTG = tieàn löông giôø * soá giôø laøm theâm * 150% + Khi laøm theâm giôø vaøo ngaøy nghæ haøng tuaàn hoaëc ngaøy leã: TLTG = Tieàn löông giôø * soá giôø laøm theâm * 200% - Neáu coù nghæ buø giôø laøm theâm, ngöôøi lao doäng chæ traû phaàn cheânh leäch: * 50% tieàn löông giôø ngaøy laøm vieäc bình thöôøng neáu laø theâm giôø vaøo ngaøy bình thöôøng. SVTT: HOÀ THÒ NGAÂN Trang 20
- Xem thêm -