Tài liệu Lục mạch thần kiếm - kim dung

  • Số trang: 2427 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 292 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Lục Mạch Thần Kiếm - Kim Dung
Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160(hết) Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 1 Giả Ngƣời Giả Cảnh Ra Ði Nhắc lại Ðoàn Dự theo Vƣơng Ngọc Yến , A Châu , A Bích từ Mạn Ðà Sơn Trang trở lại Thính Hƣơng Tĩnh Xá ở Yến Tử Ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phải Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trƣớc , tìm Mộ Dung công tử để báo thù , rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột . Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên Bao Tam tiên sinh , một nhân vật bản lãnh tuyệt luân , trong phe Cô Tô Mộ Dung tự nhiên xuất hiện và chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho trại chủ Tần Gia Trại là Diêu Bá Ðƣơng cùng chƣởng môn phải Thanh Thành là Tƣ Mã Lâm phải táng đởm kinh hồn . Tƣ Mã Lâm thấy Bao Tam tiên sinh mải mê nói chuyện cùng Vƣơng Ngọc Yến không thèm đếm xỉa đến mình , sinh lòng ghét cay ghét đắng , quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa xong , liền vẫy tay ra hiệu cho mọi ngƣời phái Thanh Thành đi về . Bao Tam tiên sinh nói : -Khoan đã! ta còn có điều muốn nói cho mi hay . Tƣ Mã Lâm ngoái cổ lại , hỏi buông thõng : -Sao? Bao Tam tiên sinh nói : -Nghe mi nói đến Cô Tô để báo thù cho phụ thân mi . Mi lầm rồi , phụ thân mi là Tƣ Mã Vệ không phải Mộ Dung công tử hạ sát nhé ! Tƣ Mã Lâm hỏi lại : -Có đúng thế không ? Bao Tam tiên sinh tức mình , nói : -Ta đã bảo không phải Mộ Dung công tử giết hắn , thì hẳn không phải là chàng đã giết . Giả tỷ chính chàng giết hắn thật , nhƣng ta đã nói ra không phải thì mi không thể bảo là đúng chàng đƣợc nghe chƣa! chẳng lẽ mi không đếm xỉa đến ta ƣ ? Tƣ Mã Lâm nghĩ thầm : Thằng cha này ăn nói ngang chƣớng thật . Y nói tiếp : -Thù giết cha là mối thù chẳng đội trời chung . Tƣ Mã Lâm này tuy võ công kém cỏi nhƣng dù tan xƣơng nát thịt cũng phải rửa cái hận sâu cay đó . Tiên phụ tôi bị ai gia hại , xin tiên sinh chỉ bảo cho . Bao Tam tiên sinh cƣời khanh khách , nói : -Phụ thân mi có phải là con ta đâu mà ta cần để ý xem ai đã giết hắn . Ta bảo không phải Mộ Dung công tử ra tay giết hắn , mi còn ra vẻ không tin thế thì chính ta đây giết phụ thân mi đó . Muốn báo thù thì xông vào đây! Tƣ Mã Lâm mặt giận xám xanh , nói : -Cái thù giết cha há phải trò đùa ? Bao Tam tiên sinh , ta tự biết sức mình không địch nổi ngƣơi . Vậy ngƣơi muốn giết ta thì giết , chứ làm nhục ta thế này không đƣợc . Bao Tam tiên sinh cƣời , nói : -Ta không muốn giết mi , chỉ làm nhục mi thôi . Vậy mi làm gì đƣợc ta ? Tƣ Mã Lâm tức khí xông lên tận cổ , những muốn nhảy xổ lại liều mạng nhƣng lại không dám , đứng đực ngƣời ra , chẳng tiến mà cũng chẳng thoái , nơm nớp lo sợ . Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Bao Tam tiên sinh lại nói : -Võ công hèn kém nhƣ Tƣ Mã Vệ cần gì phải đến Mộ Dung công tử phải nhọc lòng . Mộ Dung công tử võ công gấp mƣời ta . Mi coi đó mà coi , Tƣ Mã Vệ lại dám động thủ ƣ ? Tƣ Mã Lâm chƣa kịp trả lời thì Chử Bảo Côn rút phăng khí giới ra , nói : -Bao Tam tiên sinh! Tƣ Mã Vệ lão tiên sinh là ân sƣ truyền thụ võ nghệ cho ta . Ta cấm ngƣơi không đƣợc nhục mạ thanh danh ngƣời đã khuất . Bao Tam tiên sinh cƣời , nói : -Mi là một đứa gian trá trà trộn vào phái Thanh Thành lừa thầy học trộm võ nghệ thì còn bàn chi đến việc này ? Chử Bảo Côn lớn tiếng nói : -Tƣ Mã sƣ phụ đãi ta nhân thâm nghĩa trọng . Nay Chử mỗ thẹn mình không thể báo đáp ơn sâu đành đem cái chết để bảo vệ thanh danh cho tiên sƣ hầu chuộc cái lỗi lừa thầy . Bao Tam tiên sinh ! Ngƣơi quay lại xin lỗi Tƣ Mã chƣởng môn đi ! Bao Tam tiên sinh cƣời , nói : -Bao Tam tiên sinh có thèm xin lỗi ai bao giờ ? Dù tiên sinh biết mình nhầm lỗi đấy nhƣng vẫn cãi đến cùng . Hỡi tiên sinh Tƣ Mã Vệ có thanh danh gì đâu , hắn chết rồi thì thanh danh càng nát ra nhƣ cám . Hạng ấy đáng giết lắm , giết đi là phải ! Giết đi là hay ! Chử Bảo Côn la lên : -Ngƣơi lấy binh khí ra ! Bao Tam tiên sinh vừa cƣời vừa mỉa mai : -Con cái cũng nhƣ đồ đệ Tƣ Mã Vệ đều là hạng bị thịt , ngoài cái trò phóng ám tiến hại ngƣời thì còn biết gì nữa . Chử Bảo Côn kêu lên : -Coi đây ! Gã phóng ra một thế Thƣợng Thiên Hạ Ðịa , tay trái cầm mũi cƣơng chùy , tay phải cầm cây búa nhỏ , đồng thời nhằm Bao Tam tiên sinh đánh tới . Bao Tam tiên sinh không thèm đứng dậy , phất tay áo bên trái ra một luồng kình phong quật thẳng vào mặt Chử Bảo Côn . Chử Bảo Côn dƣờng nhƣ bị nghẹt thở , nghiêng mình né tránh . Bao Tam tiên sinh liền đƣa chân phải ra móc một cái , Chử Bảo Côn ngã quay xuống đất . Tiện đà , Bao Tam tiên sinh đá luôn vào mông Chử Bảo Côn bắn ra ngoài cửa sảnh đƣờng . Chử Bảo Côn tung lên không lộn đầu xuống . Ðầu vừa chấm đất gã xoay mình đứng dậy , lại chạy vào trong sảnh đƣờng , giơ chùy lên đâm thẳng vào bụng Bao Tam tiên sinh . Bao Tam tiên sinh vụt đƣa tay ra chụp đƣợc cổ tay Chử Bảo Côn không hiểu hất thế nào mà ngƣời gã tung lên cao , đánh sầm một tiếng , đụng mạnh vào xà nhà , Chử Bảo Côn bị đau ê ẩm cả ngƣời . Gã Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm vừa rơi xuống đất lại trở mình đứng dậy , xông vào Bao Tam tiên sinh lần thứ ba . Bao Tam tiên sinh chau mày , nói : -Mi thật là một đứa không biết gì ! Mi tƣởng ta không giết mi đƣợc chăng ? Chử Bảo Côn nói : -Ngƣơi giết quách ta đi cho rồi ! Bao Tam tiên sinh đƣa hai tay ra nắm lấy tay Chử Bảo Côn đột nhiên đẩy về phía trƣớc , bỗng nghe hai tiếng "rắc , rắc" , xƣơng tay Chử Bảo Côn bị gãy nát , vai bên tả đâm vào mũi chùy , vai bên hữu bị búa đập . Vai bên tả máu chảy đầm đìa , vai bên hữu bị gẫy xƣơng . Gã bị thƣơng rất nặng , chẳng khác gì do thế Tả Hữu Phùng Nguyên mà ra . Tuy nhiên , Chử Bảo Côn vẫn chực tiếp tục liều mạng nhƣng kiệt lực mất rồi . Mọi ngƣời phái Thanh Thành nhìn nhau nhớn nhác phân vân không biết có nên vào cứu Chử Bảo Côn hay không . Họ rất đỗi ngạc nhiên thấy Chử Bảo Côn thụ thƣơng rõ ràng nhƣ bị thế võ Tả Hữu Phùng Nguyên , một tuyệt kỹ của phái Thanh Thành . Vƣơng Ngọc Yến quay sang nói với Chử Bảo Côn : -Chử gia ! trƣớc ta bảo ngƣơi là cái đó vô dụng , bây giờ ngƣơi đã tin lời ta chƣa ? -Chƣởng môn sƣ huynh ! may mà võ công hai phái ta khắc chế nhau chƣa bên nào ăn nổi bên nào . Tiểu đệ tuy có học đƣợc võ công của quý phái mà vẫn chƣa chống nổi môn tuyệt kỹ của phái Thanh Thành . Xem Bao Tam tiên sinh đây vừa biểu lộ một đòn thì đủ rõ rồi nhé . Hỡi ôi ! Thế là sƣ phụ tôi nhọc lòng vô ích ! Bọn Tƣ Mã Lâm nghe Chử Bảo Côn nói , dẫu mƣời phần chƣa rõ cả mƣời , nhƣng cũng đoán ra là : Bao Tam tiên sinh vừa sử dụng thế võ Tả Hữu Phùng Nguyên để đối phó với võ công của phái Bồng Lai . Chử Bảo Côn tuy đã học đƣợc võ công của phái thanh Thành mà vẫn bị thƣơng ở vai và bị gẫy tay , không có cách nào chống đỡ . Xem thế đủ biết rằng tuy gã có trà trộn vào phái mình học lén võ nghệ , nhƣng vẫn chƣa đủ gây nên thƣơng tích chi cho phái Thanh Thành . Nghĩ tới đây , mọi ngƣời đều cởi đƣợc mối hận với Chử Bảo Côn . A Châu lẳng lặng đứng xem từ nãy tới giờ , bỗng nói xen vào : -Tƣ Mã đại gia cùng Chử đại gia ! chính mắt các vị đã trông thấy Bao Tam tiên sinh đây biết sử dụng môn tuyệt kỹ phái Thanh Thành . Thế thì trên cõi đời này chắc còn có ngƣời khác hiểu đƣợc môn đó , chứ đâu phải chỉ có một mình công tử nhà tôi . Vậy xét cho cùng thì ngƣời hạ sát Tƣ Mã lão tiên sinh vẫn còn trong vòng bí mật chƣa rõ là ai , các vị hãy quay về điều tra cho kỹ . Tƣ Mã Lâm toan nói nữa nhƣng Bao Tam tiên sinh cả giận , quát : -Ðây là nhà cô em gái A Châu ta . Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách , sao chúng bay ngu thế , còn toan lải nhải nói mãi . Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Chử Bảo Côn nói : -Hôm nay đã nhờ ơn chỉ giáo cho mấy lời rất bổ ích . Sau này sẽ có ngày tái hội . Hai tay gã bị gãy xƣơng không thi lễ đƣợc bèn cúi đầu chào rồi bƣớc ra ngoài . Bọn Tƣ Mã Lâm biết rằng còn nấn ná lại lúc nào là bị nhục lúc ấy nên cũng lục tục giã từ ra về . Diêu Bá Ðƣơng thấy Bao Tam tiên sinh võ nghệ cao cƣờng , hành động quỷ quái , những muốn kết bạn với con ngƣời này . Lão thấy Vƣơng Ngọc Yến võ học bao la cũng đem lòng ngƣỡng mộ , chƣa chịu về ngay . Lão thấy bọn Thanh Thành ra khỏi cửa rồi liền đứng dậy toan mở miệng cầu cạnh . Bao Tam tiên sinh gạt đi , nói : -Diêu Bá Ðƣơng ! Ta không cho ngƣơi nói thêm một câu nào nữa . Mau lăn ra đi ! Diêu Bá Ðƣơng vừa ngạc nhiên vừa giận xám mặt , tay nắm chuôi đao . Bao Tam tiên sinh nói : -Thứ võ công hèn mạt của ngƣơi thôi đừng múa rìu qua mắt thợ nữa . Ta bảo ngƣơi lăn đi , sao không lăn ngay còn phải để ta nói đến lần thứ hai ? Bọn quần hào Tần gia trại vừa ném đơn đao vào Tƣ Mã Lâm , khí giới đều bị Bao Tam tiên sinh bắt hết bỏ thành đống ở dƣới chân . Lúc này ai nấy đềy tay không , lại thấy Bao Tam tiên sinh làm nhục trại chủ Diêu Bá Ðƣơng một cách thái quá , đều nổi lòng công phẫn , nhƣng không có khí giới nên thảy đều chột dạ . Bao Tam tiên sinh cƣời khanh khách , chân phải đá loạn lên . Mỗi cái đá là một thanh đao bay ra , hơn mƣời thanh đao bay loạn xạ nhƣng rất thong thả , rõ ràng không có ý hại ngƣời . Ai nấy đều rùng mình , biết rằng Bao Tam tiên sinh có ý hất đơn đao trả lại cho mình , không có một thanh đao nào bay ra quá tầm . Mọi ngƣời cầm lấy chuôi đao và đều lộ vẻ nơm nớp lo sợ . Bao Tam tiên sinh nói : -Diêu Bá Ðƣơng! Mi không chịu lăn mình ra phải không ? Diêu Bá Ðƣơng gƣợng cƣời , đáp : -Bao Tam tiên sinh đối với Diêu mỗ đã có cái ơn cứu mạng . Tôi còn sống đƣợc thật là nhờ ơn tái sinh của các hạ . Các hạ đã ra lệnh , dĩ nhiên tôi phải tuân theo . Thôi tôi xin cáo từ các hạ . Nói xong lão khom lƣng thi lễ , đƣa tay trái ra vẫy một cái và hạ lệnh cho đồng đảng : -Các ngƣơi ra đi! Bao Tam tiên sinh nói : -Ta đã bảo ngƣơi lăn ngƣời ra chứ không bảo ngƣơi đi đâu nhé ! Diêu Bá Ðƣơng ngạc nhiên hỏi : -Tại hạ chƣa hiểu ý tiên sinh muốn nói gì ? Bao Tam tiên sinh đáp : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm -Ta bảo ngƣơi lăn cút đi là mi phải lăn ngƣời cút đi . Mi nghe rõ chƣa ? Diêu Bá Ðƣơng nghĩ bụng : Thằng cha này thực là quái gở , dở điên dở khùng , không thể lấy lời phải trái nói với hắn đƣợc . Lão nghĩ vậy , chẳng nói năng gì nữa , rảo bƣớc chạy ra ngoài cửa sảnh đƣờng . Bao Tam tiên sinh quát : -Không đƣợc , không đƣợc! Thế là mi chạy , mi bƣớc , mi nhảy , đâu có phải mi lăn . Bao Tam tiên sinh thoắt đã nhảy đến sau lƣng Diêu Bá Ðƣơng , thò tay trái túm lấy sau gáy lão . Diêu Bá Ðƣơng đƣa khuỷu tay phải huých lại . Bao Tam tiên sinh nhấc bổng Diêu Bá Ðƣơng khiến khuỷu tay lão trật ra ngoài . Tiên sinh lớn tiếng mắng : -Trang viện của A Châu muội nƣơng ta đâu phải là nơi để mi muốn tới thì tới , muốn đi thì đi dễ dàng thế đƣợc ! Phải nằm xuống rồi lăn ngƣời đi ! Bao Tam tiên sinh hai tay lẳng mạnh một cái , thân thể Diêu Bá Ðƣơng to lớn là thế mà bị lão lăn đi mấy vòng ra đến tận cửa . May mà cửa rộng nên đầu và chân lão không bị đụng chạm vào đâu . Bọn Tần gia trại thấy thế gọi nhau chạy tới xúm vào ôm trại chủ dậy . Diêu Bá Ðƣơng giục : -Chạy mau đi! Chạy mau đi! Ðƣợc lệnh , mọi ngƣời ùa chạy nhƣ ong vỡ tổ . Bao Tam tiên sinh quay về phía Ðoàn Dự , nhìn chàng từ đầu đến chân , vẫn không nhận xét ra chàng là hạng ngƣời thế nào bèn quay sang hỏi Vƣơng Ngọc Yến : -Tiểu muội! Ðuổi hắn cút đi hay là lƣu hắn lại đây ? Ngọc Yến đáp : -Tôi cùng A Châu , A Bích bị Bình má má bắt giữ , lâm vào tình cảnh mƣời phần nguy ngập , may nhờ Ðoàn công tử đây cứu trợ . Hơn nữa chàng biết rõ về tình hình Thiếu Lâm tự , chúng ta có thể hỏi thăm chàng về những điều mà chúng ta cần biết . Bao Tam tiên sinh lại hỏi tiếp : -Nhƣ vậy tức là tiểu muội có ý lƣu hắn lại chứ gi ? Ngọc Yến đáp : -Ðúng rồi! Bao Tam tiên sinh tủm tỉm cƣời và hỏi lại : -Thế tiểu muội không sợ Mộ Dung công tử bực mình ƣ ? Ngọc Yến tròn xoe hai mắt , hỏi : -Làm gì mà bực mình ? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lục Mạch Thần Kiếm Kim Dung Bao Tam tiên sinh trỏ Ðoàn Dự , nói : -Thằng cha này đầu trơn mặt trắng , lại có khẩu tài . Tiểu muội coi chừng , đừng để y lừa bịp . Ngọc Yến vẫn không hiểu , hỏi lại : -Tôi mắc lừa về chuyện gì ? Tam ca bảo y dám bịa đặt tin tức ở Thiếu Lâm tự chăng ? Chắc y không dám đâu . Bao Tam tiên sinh nghe lời Ngọc Yến nói , thấy nàng hãy còn ngây thơ , chƣa hiểu mảy may gì về đƣờng tình ái nên không tiện nói nhiều . Tiên sinh lại quay sang nhìn Ðoàn Dự , cƣời khà khà rồi hỏi : -Tình hình Mộ Dung công tử đến Thiếu Lâm tự ra làm sao? Phải mau mau nói rõ sự thực cho ta nghe . Ðoàn Dự tức mình , cƣời lại , đáp : -Có phải ông là ngƣời tra hỏi phạm nhân đó chăng? Tôi không nói dễ thƣờng ông khảo đả tôi chắc? Bao Tam tiên sinh ngẩn ngƣời ra , không biết nói sao , chẳng những tiên sinh không cáu giận mà lại tƣơi cƣời bảo : -Giỏi ! Thằng lỏi này to gan thực ! Dứt lời , đột nhiên ông nắm lấy cánh tay trái Ðoàn Dự , mới hơi bóp chặt một chút , chàng đã cảm thấy đau buốt đến xƣơng tuỷ , kêu nhói lên : -Ủa! Ông làm gì thế? Bao Tam tiên sinh đáp : -Ðây là ta thẩm vấn phạm nhân , phải nghiêm hình khảo đả . Ðoàn Dự cứ kệ cho Bao Tam tiên sinh làm gì thì làm . Chàng coi cánh tay ấy nhƣ không có nữa và nhếch mép cƣời , đáp : -Ông cứ việc khảo đả , tôi chẳng cần nói gì với ông đâu . Bao Tam tiên sinh bóp mạnh thêm làm cho xƣơng tay Ðoàn Dự kêu răng rắc nhƣ sắp gãy rời ra . Ðoàn Dự cố nhịn đau , không thèm năn nỉ . A Bích nói : -Ðoàn công tử này tính khí cao ngạo lắm . Chàng lại là ngƣời đã có công cứu mạng chúng tôi . Xin tiên sinh đừng đả thƣơng chàng . Bao Tam tiên sinh gật đầu , đáp : -Tốt lắm ! Tốt lắm ! Tính khí cao ngạo , rất hợp với dạ dày ta . Vừa nói vừa từ từ buông tay Ðoàn dự ra . A Châu mỉm cƣời , nói : -Nói tới dạ dày chúng ta lại thấy đói cả rồi . Lão cố đâu ? Nghe chủ gọi , lão cố từ trong cửa bên ngoài thò đầu ra thấy bọn Diêu Bá Ðƣơng và Tƣ Mã Lâm đi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm hết không còn ai nữa, hắn mừng quá chạy xổ ra . A Châu căn dặn : -Trƣớc hết mi phải đánh răng hai lần, rửa mặt hai lần và rửa tay ba lần rồi hãy làm mấy món ăn cho tinh khiết , lỡ ra có chút dơ bẩn thì mi sẽ chết với Bao Tam tiên sinh đó . Lão cố mỉm cƣời , đáp : -Vâng đƣợc , tôi xin cam đoan làm đƣợc sạch sẽ . Bọn nô bộc cũng vội vàng chạy ra xếp đặt lại bàn ghế , bày biện bát chén . A Châu mời Bao Tam tiên sinh ngồi ghế đầu , Ðoàn Dự ngồi ghế thứ hai , Ngọc Yến ngồi ghế thứ ba còn mình cùng A Bích ngồi ghế cuối bồi tiếp . Ngọc Yến sốt ruột, hỏi : -Tam ca! Chàng . . . chàng . . . Bao Tam tiên sinh ngắt lời : -Phong tứ đệ nghe đƣợc tin nói là Mộ Dung hiền đệ lên Thiếu Lâm tự rồi liền đi gấp cả đêm để kịp tiếp ứng . Tôi nhận thấy việc này có phần nhiêu khê đây . Chúng ta phải bàn định kế hoạch cho chu đáo mới đƣợc . Ngọc Yến cuống quít hỏi : -Cứu binh nhƣ cứu hoả , những tay cao thủ trong Thiếu Lâm tự rất đông , biểu huynh cô thân mạo hiểm , tất nhiên quả bất địch chúng . Tam ca cần phải đi tức khắc để tiếp ứng , còn điều chi mà phải bàn . Bao Tam tiên sinh đáp : -Không đƣợc đâu là không đƣợc đâu ! Tiểu muội còn nhỏ tuổi chƣa hiểu , việc đời có nhiều rắc rối lắm . Mộ Dung hiền đệ lần này đi Thiếu Lâm tự , hành động của y so với lúc bình thƣờng khác hẳn . Ta đi tìm Ðặng đại ca để thƣơng nghị nhƣng không thấy ngƣời ở Thanh Vân trang . Ta lại sang Xích Hà trang thì cả hai vợ chồng Công Dã nhị ca cũng không có nhà . Tiểu muội thử nghĩ xem nhƣ thế chẳng phải là có điềm kỳ dị ƣ ? Ngọc Yến nói : -Ðặng đại thúc, à quên Ðặng đại ca và hai vợ chồng Công Dã nhị ca . . . Bao Tam tiên sinh thấy Ngọc Yến nói líu lƣỡi , câu nọ ra câu kia , cũng gật gù mỉm cƣời . Song cái cƣời vẫn không che giấu đƣợc vẻ lo lắng . Ngọc Yến nói tiếp : -Ba ngƣời này thƣờng nay đây mai đó thì đối với họ việc vắng nhà cũng chẳng lấy chi là lạ . Bao Tam tiên sinh lắc đầu , đáp : -Không phải đâu là không phải đâu! Ngƣời tổng quản ở Thanh Vân trang và Xích Hà trang nói là đại ca và vợ chồng nhị ca lúc rời trang đi còn có vẻ hoảng hốt vội vàng , không kịp dặn lời nào . Ðấy chẳng phải là sự quái là sao ? Ðoàn Dự nghe nói nào là Ðặng đại ca và Công Dã nhị ca rồi lại Thanh Vân trang cùng Xích Hà trang Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm , tựa hồ nhƣ có nhiều trang trại liên minh với nhau , thanh thế lớn lắm và đều là vây cánh của Mộ Dung công tử cả . Lúc đó thì hai tên ngƣời nhà đã bƣng mâm món ăn lên . A Châu tƣơi cƣời , nói : -Tam ca , hôm nay tiểu muội bận không xuống bếp để tự làm các món ăn thết Tam ca , lần sau Tam ca giá lâm , tiểu muội sẽ đền bù lại . . . A Châu vừa nói đến đó , thốt nhiên không trung có tiếng leng keng trong vắt , chính là tiếng nhạc bằng bạc . Bao Tam tiên sinh, A Châu, A Bích đồng thanh reo lên : -Nhị ca có tin tới . Ba ngƣời đứng dậy chạy ra hiên , ngửa mặt lên nhìn . Một con chim bồ câu trắng đƣơng lƣợn vòng trên không rồi bay sà xuống đậu vào tay A Châu . A Bích thò tay ra cởi cái ống trúc nhỏ xíu buộc ở chân chim , móc ra một mảnh giấy . Bao Tam tiên sinh cầm lấy xem rồi nói : -Thế này thì chúng ta phải đi ngay lập tức . Ðoạn quay vào hỏi Ngọc Yến : -Tiểu muội có đi hay không ? Ngọc Yến hỏi lại : -Ði đâu? Có việc gì ? Bao Tam tiên sinh cầm lấy lá thƣ giơ ra , nói : -Nhị ca có thƣ về nói là Mộ Dung hiền đệ đã cùng với bẩy môn phái ở các châu Ký , Tấn , Lỗ , Dự đính ƣớc một cuộc đại hội vào ngày hai mƣơi bốn tháng ba tại thành Tế Nam để tỷ võ và đấu kiếm . Hôm nay là ngày mƣời hai tháng ba rồi , chỉ còn mƣời hai ngày nữa sẽ tới kỳ hạn . Tiểu muội có đi Tế Nam không ? Vƣơng Ngọc Yến mặt mày hớn hở , vội đáp : -Tôi đi chứ ! Trong thƣ còn nói gì nữa không ? Bao Tam tiên sinh nói tiếp : -Ấy , trong thƣ còn bảo A Châu phải kiếm cách tìm cho đƣợc Ðặng đại ca , Phong tứ đệ và ta , cần chúng ta phải nhất tề đến đó . Xem chừng lực lƣợng của đối phƣơng hùng hậu lắm . Cuộc đấu này đâu phải dễ dàng . . . Bao Tam tiên sinh ngoài miệng tuy nói thế nhƣng nét mặt đầy vẻ hứng thú , hiển nhiên là tiên sinh đã lấy việc đƣợc tham dự cuộc đại chiến làm vui thích . Ngọc Yến chạy gần tới Bao Tam tiên sinh định nhòm xem trong lá thƣ nói những gì . Bao Tam tiên sinh vừa tủm tỉm mỉm cƣời vừa đƣa thƣ cho nàng . Ngọc Yến thấy trong thƣ có bẩy , tám dòng chữ viết rất đẹp và có gân . Tuy chữ nào nàng cũng biết song không hiểu nghĩa ra sao cả , chẳng khác gì đọc một cuốn Thiên thƣ vậy . Nàng thông kim bác Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lục Mạch Thần Kiếm Kim Dung cổ , những sách nàng đã đọc qua không phải là ít , nhƣng lối vấn tự viết thế này thì đây là lần đầu tiên nàng mới thấy là một . Ngọc Yến chau mày , hỏi : -Thế này là làm sao ? A Châu mỉm cƣời , đáp : -Vƣơng cô nƣơng , đây là do nhị tẩu chúng ta nghĩ ra cái lối chơi chữ cổ quái này theo trong thi vận và phiên âm chế biến ra . Chữ bình thanh đọc chệch ra nhập thanh , chữ nhập thanh đọc trệch ra là thƣợng thanh , vần nhứt đông thay bằng vần tam giang . Cứ thế đổi đi , đổi lại . Chúng ta xem quen thì hiểu ngay ý trong thƣ định nói gì , còn ngƣời ngoài xem vào thì mù tịt không thể nào hiểu đƣợc . A Bích thấy Vƣơng Ngọc Yến nghe đến câu "ngƣời ngoài" nét mặt có vẻ hơi kém vui , nàng vội chữa : -Vƣơng cô nƣơng đây không phải là ngƣời ngoài , nếu cô nƣơng cần biết , để chúng tôi xin giảng qua , cô nƣơng sẽ hiểu ngay . Vƣơng Ngọc Yến vốn tính chân thật , nghe A Bích nói muốn giảng cho mình hiểu, nét mặt lại vui tƣơi ngay . A Châu nói tiếp : -Tam ca , nhị ca và nhứt tẩu trƣớc nay vẫn tự phụ lắm , dù gặp phải cƣờng địch đến mấy chăng nữa cũng không bao giờ viết thƣ cầu viện binh . Vậy mà lần này lại cần chúng ta đem toàn bộ đi , tôi e rằng đối phƣơng chắc chắn là lợi hại lắm đấy . Bao Tam tiên sinh đáp : -Tính khí Nhị ca thì cố nhiên là tự phụ rồi ! Song theo ý ta , lần này anh ấy phải cần viện binh không phải vì anh ấy , mà là vì Mộ Dung hiền đệ đấy . Vƣơng Ngọc Yến nghe nhắc đến Mộ Dung công tử , vội vàng hỏi : -Thế nào ? Làm sao lại vì chàng ? Bao Tam tiên sinh đáp : -Võ công của nhị ca tuy chƣa có thể bảo là đệ nhất thiên hạ đƣợc song hoặc giả gặp phải đối thủ lợi hại địch không lại , mà muốn chạy thoát thân , thì tôi xem hiện nay chƣa có bậc cao nhân nào đủ sức giữ nhị ca lại đƣợc . Hai vợ chồng nhị ca sát cánh nhau vùng vẫy giang hồ thì không còn phải sợ ai nữa . Lần này phải cầu viện , tất là vì nghĩ đến Mộ Dung hiền đệ nên mới dùng đến kế sách vạn toàn đó . Ngọc Yến lại hỏi tiếp : -Bảy môn phải ở Ký , Dự , Tấn , Lỗ là những môn phái nào nhỉ ? Ngọc Yến đã thuộc lòng lực lƣợng võ công của các môn phái . Nàng muốn biết rõ tên bẩy phái đó là những phái nào để nàng hiểu cặn kẽ về lực lƣợng đối phƣơng . Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Bao Tam tiên sinh coi lại lá thƣ , đáp : -Trong thƣ nhị ca không nói tới , tôi chắc là chính nhị ca cũng không biết nên không viết tƣờng tận . Bình Nhựt nhị ca làm việc gì cũng chu đáo kỹ càng lắm . Thốt nhiên Bao Tam tiên sinh quay sang bảo Ðoàn Dự : -Ủa ! còn gã họ Ðoàn này ! Mời cậu tùy tiện đi thôi chứ ! Ðây chúng tôi bàn việc riêng , không muốn cậu tham dự vào . Và chúng tôi có tỷ võ với ngƣời ta cũng bất cần cậu đứng xem để vỗ tay . Ðoàn Dự đứng bên nghe bọn họ bàn về việc tiếp ứng cho Mộ Dung đã cảm thấy bực mình rồi . Bây giờ Bao Tam tiên sinh lại công nhiên trục khách , chàng thấy rằng có lƣu lại trong tịch xá này cũng vô vị lắm , tuy chàng vẫn quyến luyến Ngọc Yến không muốn rời xa . Song không thể mặt dày mà nán lại đƣợc nữa nên chàng cả quyết đứng phắt dậy , nói : -Vƣơng cô nƣơng và A Châu , A Bích hai vị cô nƣơng ! Tại hạ xin cáo biệt và hẹn sau này có ngày tái ngộ . Vƣơng Ngọc Yến đáp : -Nửa đêm khuya khoắt anh đi đâu bây giờ ? Ðƣờng thuỷ đạo trong Thái Hồ anh lại không thuộc , chi bằng hãy nghỉ lại đây đêm nay , sáng mai hãy đi cũng chƣa muộn . Ðoàn Dự nghe giọng nói xã giao , không có vẻ chân tình , hiển nhiên là tâm hồn nàng đã để hết vào Mộ Dung công tử rồi . Chàng nhìn suốt tận tâm khảm nàng , càng cảm thấy buồn phiền . Là một vị thế tử trong hoàng tộc , chàng từ nhỏ đã đƣợc nuông chiều . Từ ngày lặn lội giang hồ tới nay , đã trải qua nhiều phen nguy hiểm , đau đớn nhƣng chƣa bị ai đối đãi với mình một cách ơ hờ lạnh nhạt nhƣ thế . Chàng tấm tức trả lời : -Hôm nay đi hay ngày mai đi cũng thế thôi . Tôi xin cáo từ . A Châu nói tiếp : -Ðã thế thì để tôi phái ngƣời đƣa công tử ra Thái Hồ . Ðoàn Dự thấy A Châu cũng không có cố ý lƣu khách , lòng càng ngao ngán . Chàng than thầm : -Mộ Dung công tử kia có cái gì đặc sắc mà ai ai cũng coi hắn nhƣ chim phƣợng hoàng trên trời vậy . Vừa đƣợc tin hắn , ngƣời nào cũng chỉ muốn tức khắc đi tƣơng hội với hắn ngay . Ðoàn Dự thấy thế càng không thiết gì nữa . Chàng nói : -Cũng không cần phải thế , cô nƣơng chỉ cho tôi mƣợn một con thuyền một mái chèo , tự tôi lênh đênh trên mặt hồ là đƣợc rồi . A Bích trầm ngâm một lát rồi nói : -Công tử không hiểu rõ đƣờng thuỷ đạo trong Thái Hồ , tôi e rằng khó lòng tìm đƣợc lối ra . Ðoàn Dự đáp : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm -Các cô đã đƣợc tin Mộ Dung công tử , cần phải cấp tốc bàn định việc tiếp viện . Còn tôi chẳng có ƣớc hẹn gì với bẩy phái ở Ký , Tấn , Lỗ , Dự , lại không phải anh em hơi hƣớng gì với các cô thì cần chi phải quan hoài cho mệt ? Dứt lời , chàng bƣớc ra khỏi sảnh đƣờng ngay . A Châu , A Bích cùng đứng lên tiễn chân . A Bích nói : -Ðoàn công tử , sau này gặp công tử chúng tôi , biết đâu hai ngƣời lại chẳng trở thành bạn hữu . Ðoàn Dự cƣời lạt , đáp : -Ðiều đó tôi chắc không dám với cao đâu . A Bích thấy giọng nói Ðoàn Dự đầy vẻ bực bội , trong lòng lấy làm kỳ lạ , nàng hỏi : -Ðoàn công tử! Sao công tử dƣờng nhƣ có vẻ không vui ? Hay là vì chúng tôi tiếp đãi có điều thất thố chăng ? A Châu cũng nói xen vào : -Anh Bao Tam chúng tôi tính khí vốn ngang ngạnh nhƣ vậy , xin Ðoàn công tử đừng để ý . Tôi và chị A Bích xin lỗi công tử . Nói xong cƣời hì hì chắp tay vái . A Bích cũng vái theo . Ðoàn Dự đáp lễ rồi xoay ngƣời đi liền . Rảo bƣớc tới bên hồ , nhảy thót xuống thuyền chèo ra giữa hồ . Chàng cảm thấy trong lòng uất ức khó chịu , mà rút lại vì nguyên nhân nào cũng chẳng nói rõ ra đƣợc . Chỉ biết rằng nếu mình còn ở nán lại trên bờ lúc nữa thì đến phát khùng mất , mà thậm chí có thể phát khóc đƣợc . Ðoàn Dự xuống thuyền rồi còn nghe văng vẳng tiếng A Bích nói : -Này chị A Châu! Những quần áo lót mình của công tử không hiểu đã đủ dùng chƣa? Ðêm hôm nay hai chúng ta mỗi ngƣời may một bộ đƣa đi cho công tử , chị tính có phải không ? A Châu đáp : -Phải lắm , phải lắm! Ngƣơi nghĩ rất chu đáo . Ðoàn Dự đã từng bị phải Vô lƣợng kiếm và Bang Thần Nông làm nhục , bị Nam Hải Ngạc Thần hành hạ , bị thái tử Diên Khánh cầm tù , và trong lúc để cho Cƣu Ma Trí lôi từ Vân Nam thẳng tuốt đến Cô Tô , đắng cay muôn dặm , chịu đựng biết bao nhiêu là sự gian nan khổ sở , song chƣa có lần nào buồn nhƣ bây giờ . Thực ra , trong lúc ở Thính hƣơng tịnh xá tuyệt không có ai làm cho chàng khó chịu lắm . Bao Tam tiên sinh tuy trục khách nhƣng cũng còn có chút nể nang , không đến nỗi quá tệ hại nhƣ thế đối với Chử Bảo Côn , nào bị gãy cánh tay , nào nát bả vai , cũng không nhục nhã nhƣ đối với Diêu Bá Ðƣơng bị quẳng lăn ra khỏi cửa . Vƣơng Ngọc Yến còn lƣu chàng ở lại một đêm , A Châu , A Bích cũng ân cần đi tiễn chân . Song không hiểu sao trong lòng chàng vẫn có cái uất kết nói không ra đƣợc . Phải chăng ngƣời chàng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm ra đi mà lòng ta còn vƣớng vít . Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 2 Bƣớc Phiêu lƣu Gặp Bạn Tâm Ðầu Trên mặt hồ từng làn gió đƣa mùi hƣơng thoang thoảng của lá lăng lên mũi , Ðoàn Dự ra sức chèo thuyền , trong lòng vẫn sợ một mối hận mà chàng không biết là hận gì . Thậm chí chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình để cho nỗi buồn phiền nó dày vò tâm hồn mình đến thế . Trƣớc kia đã bao ngƣời làm cho chàng nhục nhã , khổ sở , điêu đứng mà chàng vẫn thản nhiên chịu đựng , không bao giờ có những trận bão lòng nhƣ hôm nay . Ðoàn Dự cảm thấy mình đem lòng quyến luyến Vƣơng Ngọc Yến mà nàng đâu đếm xỉa gì đến chàng , thậm chí cả A Châu , A Bích cũng không lƣu ý gì tới chàng nữa . Thuở nhỏ Ðoàn Dự đƣợc mọi ngƣời yêu quý nâng niu chẳng khác chi một báu vật . Khắp nƣớc Ðại Lý từ đức vua và hoàng hậu trở xuống , không một ai làm cho chàng bất mãn điều gì . Kẻ địch ghê gớm hung ác nhƣ Nam Hải Ngạc Thần còn quyết tâm thu chàng làm đồ đệ . Những thiếu nữ nhƣ Chung Linh , Mộc Uyển Thanh chỉ gặp chàng một vài lần là xiêu lòng . Suốt đời , chàng chƣa bị ai khinh khi nhƣ ngày nay . Bọn Ngọc Yến , A Châu , A Bích tuy tiếp đãi chàng cũng có lễ độ , nhƣng chỉ là lối xã giao hời hợt bên ngoài chứ không ai thực tâm đằm thắm . Chàng càng hổ thẹn là tại sao mình lại kém xa Mộ Dung công tử đến thế . Trong những ngày gần đây , hễ ai hơi nhắc đến hắn là những ngƣời chung quanh tíu tít cả lên , không ai không chú ý . Từ Ngọc Yến , A Châu , A Bích , Vƣơng phu nhân , Bao Tam tiên sinh cho đến Ðặng đại gia , Công Dã đại gia , Công Dã phu nhân , Phong tứ gia gì gì nữa , ai ai cũng đều chú trọng về Mộ Dung công tử cả . Từ trƣớc tới nay , Ðoàn Dự chƣa từng nếm qua cái mùi ghen ghét , oán hận hay luyến ái ai . Lúc này , một mình lênh đênh trên mặt hồ , chàng tƣởng tƣợng nhƣ thấy bóng Mộ Dung công tử lơ lửng trên không nhìn xuống cƣời chàng , mỉa mai chàng bằng những lời chế giễu , nhiếc móc : Ðoàn Dự hỡi , Ðoàn Dự ! Mi có khác chi thân phạn cóc nhái mà đòi ăn thịt ngỗng trời ? Tự mi , mi có thấy thẹn không ? Càng buồn bực , hổ thẹn , chàng bổ mái chèo càng mạnh . Chèo thuyền hồi lâu , nội lực sung mãn dần dần phát ra hai cánh tay . Càng chèo mạnh càng thấy tinh thần phấn khởi , những nỗi buồn bực ghen tức cũng tiêu tan dần . Thuyền đi hồi lâu thì trời rạng đông , Ðoàn Dự ngẩng đầu nhìn về Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kim Dung Lục Mạch Thần Kiếm phƣơng Bắc , vân vụ mù mịt từ một ngọn núi cao chót vót bốc lên . Chàng nhẩm tính phƣơng hƣớng : Thính Hƣơng tịnh xá và Cầm Vân tiểu trúc ở phía Ðông , thế thì cứ nhằm hƣớng Bắc mà tiến , chắc tránh khỏi thuyền quay trở về chỗ cũ . Có điều mỗi lần chèo một cái là một chàng cảm thấy tơ lòng thêm vƣớng vít . Thuyền tiến về phía Bắc bao nhiêu thì phải xa ngƣời ngọc bấy nhiêu . Ðúng giờ ngọ , thuyền tới chân một ngọn núi nhỏ , chàng lên bờ hỏi thổ dân thì đây là Tích Mã Sơn gần đến Vô Tích rồi . Chàng đọc sách biết Vô Tích là một tòa thành lớn có tiếng đời Xuân Thu . Bây giờ tiện dịp qua đây và cũng không có việc gì bận rộn , chàng định lên du ngoạn một chuyến . Chàng liền xuống thuyền ngay , chèo về hƣớng Bắc chừng hơn một giờ nữa thì tới Vô Tích . Ðoàn Dự vào thành , thấy ngƣời đi lại tấp nập , thật là một nơi phồn hoa đô hội chẳng kém gì thành Ðại Lý . Ðang thả bƣớc trên đƣơng phố , chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơm tho đƣa lên mũi . Chàng nhịn quá nửa ngày chƣa ăn uống gì và chèo thuyền bấy lâu , bụng đã đói meo , ngửi thấy mùi thức ăn , chàng mừng quá liền rảo bƣớc đi về phía có mùi thơm ngon đƣa lại . Vừ a tới ngã ba đƣờng phố , thì một toà tửu lầu cao ngất đứng sững ngay trƣớc mặt chàng . Cái biển ba chữ vàng "Tùng Hạc Lầu" treo trong tiệm lâu ngày bị khói bám đen kít nhƣng chữ vàng vẫn còn lóng lánh . Mùi rƣợu thịt từ bên trong tiệm đƣa ra , tiếng dao bằm trong bếp , tiếng tửu bảo gọi nhau nhộn cả lên . Ðoàn Dự lên lầu , gọi tửu bảo lấy cho một bình rƣợu và mấy món nhắm . Chàng ngồi vào chiếc bàn kê ngoài hiên . Rót rƣợu uống một mình , chàng cảm thấy nỗi thê lƣơng cô quạnh nặng trĩu trên đầu , bất giác buông một tiếng thở dài não ruột . Tiếng thở dài chƣa dứt , một ngƣời đại hán ngồi đầu mé Tây , hai mắt sáng nhƣ điện , quay lại nhìn chàng hai lần . Ðoàn Dự cũng nhìn gã thì thấy thân thể cao lớn , trạc ngoài ba mƣơi tuổi , mặc áo vải màu tro , phục sức có vẻ sơ sài mộc mạc , mặt vuông chữ điền , tƣớng mạo tuy không tuấn tú nhƣng oai phong lẫm liệt . Ðoàn Dự lẩm bẩm khen thầm : -Ngƣời này trông oai gớm , có lẽ là một kẻ sĩ khẳng khái đất Yên , Triệu . Bất luận Giang Nam hay Ðại Lý không có nhân vật thế này . Trên bàn trƣớc mặt đại hán đặt một mâm thịt bò chín , một bát canh lớn , một hồ rƣợu to , ngoài ra không có gì khác nữa . Thấy thế , chàng biết gã là ngƣời ăn uống tự nhiên phóng đãng . Ðại hán nhìn chàng hai lần , nét mặt lộ vẻ kinh dị . Dƣờng nhƣ gã cảm thấy không tiện nhìn lâu , quay ra phía khác ăn uống . Ðoàn Dự cảm thấy nỗi tịch mịch , muốn cho có bạn liền gọi tửu bảo lại , trỏ vào sau lƣng đại hán , nói : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -