Tài liệu Luật thương mại năm 2005

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

luật thương mại năm 2005
Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam Quèc héi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc LuËt sè: 36/2005/QH11 Quèc héi n−íc céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 7 (Tõ ngµy 05 th¸ng 5 ®Õn ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005) LuËt th−¬ng m¹i C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ® ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. Ch−¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung Môc 1 Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t−îng ¸p dông §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn trªn l nh thæ n−íc Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn ngoµi l nh thæ n−íc Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp c¸c bªn tho¶ thuËn chän ¸p dông LuËt nµy hoÆc luËt n−íc ngoµi, ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông LuËt nµy. 3. Ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña mét bªn trong giao dÞch víi th−¬ng nh©n thùc hiÖn trªn l nh thæ n−íc Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp bªn thùc hiÖn ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi ®ã chän ¸p dông LuËt nµy. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông 1. Th−¬ng nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i. 2 3. C¨n cø vµo nh÷ng nguyªn t¾c cña LuËt nµy, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ¸p dông LuËt nµy ®èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, th−êng xuyªn kh«ng ph¶i ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi, bao gåm mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô, ®Çu t−, xóc tiÕn th−¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi kh¸c. 2. Hµng hãa bao gåm: a) TÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n, kÓ c¶ ®éng s¶n h×nh thµnh trong t−¬ng lai; b) Nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai. 3. Thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i lµ quy t¾c xö sù cã néi dung râ rµng ®−îc h×nh thµnh vµ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét thêi gian dµi gi÷a c¸c bªn, ®−îc c¸c bªn mÆc nhiªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång th−¬ng m¹i. 4. TËp qu¸n th−¬ng m¹i lµ thãi quen ®−îc thõa nhËn réng r i trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trªn mét vïng, miÒn hoÆc mét lÜnh vùc th−¬ng m¹i, cã néi dung râ rµng ®−îc c¸c bªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. 5. Th«ng ®iÖp d÷ liÖu lµ th«ng tin ®−îc t¹o ra, göi ®i, nhËn vµ l−u gi÷ b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö. 6. V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi, ®−îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ tr−êng vµ thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i mµ ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp. 7. Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi, ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 8. Mua b¸n hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng, chuyÓn quyÒn së h÷u hµng hãa cho bªn mua vµ nhËn thanh to¸n; bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn b¸n, nhËn hµng vµ quyÒn së h÷u hµng ho¸ theo tháa thuËn. 9. Cung øng dÞch vô lµ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã mét bªn (sau ®©y gäi lµ bªn cung øng dÞch vô) cã nghÜa vô thùc hiÖn dÞch vô cho mét bªn kh¸c vµ nhËn thanh to¸n; bªn sö dông dÞch vô (sau ®©y gäi lµ kh¸ch hµng) cã nghÜa vô thanh to¸n cho bªn cung øng dÞch vô vµ sö dông dÞch vô theo tháa thuËn. 10. Xóc tiÕn th−¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng thóc ®Èy, t×m kiÕm c¬ héi mua b¸n hµng ho¸ vµ cung øng dÞch vô, bao gåm ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i, tr−ng bµy, giíi thiÖu hµng ho¸, dÞch vô vµ héi chî, triÓn l m th−¬ng m¹i. 3 11. C¸c ho¹t ®éng trung gian th−¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng cña th−¬ng nh©n ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i cho mét hoÆc mét sè th−¬ng nh©n ®−îc x¸c ®Þnh, bao gåm ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho th−¬ng nh©n, m«i giíi th−¬ng m¹i, uû th¸c mua b¸n hµng ho¸ vµ ®¹i lý th−¬ng m¹i. 12. Vi ph¹m hîp ®ång lµ viÖc mét bªn kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô theo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn hoÆc theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 13. Vi ph¹m c¬ b¶n lµ sù vi ph¹m hîp ®ång cña mét bªn g©y thiÖt h¹i cho bªn kia ®Õn møc lµm cho bªn kia kh«ng ®¹t ®−îc môc ®Ých cña viÖc giao kÕt hîp ®ång. 14. XuÊt xø hµng ho¸ lµ n−íc hoÆc vïng l nh thæ n¬i s¶n xuÊt ra toµn bé hµng ho¸ hoÆc n¬i thùc hiÖn c«ng ®o¹n chÕ biÕn c¬ b¶n cuèi cïng ®èi víi hµng ho¸ trong tr−êng hîp cã nhiÒu n−íc hoÆc vïng l nh thæ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã. 15. C¸c h×nh thøc cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng v¨n b¶n bao gåm ®iÖn b¸o, telex, fax, th«ng ®iÖp d÷ liÖu vµ c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 4. ¸p dông LuËt th−¬ng m¹i vµ ph¸p luËt cã liªn quan 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ph¶i tu©n theo LuËt th−¬ng m¹i vµ ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®Æc thï ®−îc quy ®Þnh trong luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña luËt ®ã. 3. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong LuËt th−¬ng m¹i vµ trong c¸c luËt kh¸c th× ¸p dông quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. §iÒu 5. ¸p dông ®iÒu −íc quèc tÕ, ph¸p luËt n−íc ngoµi vµ tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ 1. Tr−êng hîp ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngoµi, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ hoÆc cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu −íc quèc tÕ ®ã. 2. C¸c bªn trong giao dÞch th−¬ng m¹i cã yÕu tè n−íc ngoµi ®−îc tho¶ thuËn ¸p dông ph¸p luËt n−íc ngoµi, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ nÕu ph¸p luËt n−íc ngoµi, tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ ®ã kh«ng tr¸i víi c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 6. Th−¬ng nh©n 1. Th−¬ng nh©n bao gåm tæ chøc kinh tÕ ®−îc thµnh lËp hîp ph¸p, c¸ nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, th−êng xuyªn vµ cã ®¨ng ký kinh doanh. 2. Th−¬ng nh©n cã quyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong c¸c ngµnh nghÒ, t¹i c¸c ®Þa bµn, d−íi c¸c h×nh thøc vµ theo c¸c ph−¬ng thøc mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. 3. QuyÒn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n ®−îc Nhµ n−íc b¶o hé. 4 4. Nhµ n−íc thùc hiÖn ®éc quyÒn Nhµ n−íc cã thêi h¹n vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®èi víi mét sè hµng hãa, dÞch vô hoÆc t¹i mét sè ®Þa bµn ®Ó b¶o ®¶m lîi Ých quèc gia. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc hµng hãa, dÞch vô, ®Þa bµn ®éc quyÒn Nhµ n−íc. §iÒu 7. NghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh cña th−¬ng nh©n Th−¬ng nh©n cã nghÜa vô ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr−êng hîp ch−a ®¨ng ký kinh doanh, th−¬ng nh©n vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §iÒu 8. C¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. 2. Bé Th−¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cô thÓ ®−îc quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. 3. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trong lÜnh vùc ®−îc ph©n c«ng. 4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ®Þa ph−¬ng theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. §iÒu 9. HiÖp héi th−¬ng m¹i 1. HiÖp héi th−¬ng m¹i ®−îc thµnh lËp ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n, ®éng viªn th−¬ng nh©n tham gia ph¸t triÓn th−¬ng m¹i, tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i. 2. HiÖp héi th−¬ng m¹i ®−îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ héi. Môc 2 Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i §iÒu 10. Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt cña th−¬ng nh©n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i Th−¬ng nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. §iÒu 11. Nguyªn t¾c tù do, tù nguyÖn tho¶ thuËn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i 1. C¸c bªn cã quyÒn tù do tho¶ thuËn kh«ng tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, thuÇn phong mü tôc vµ ®¹o ®øc x héi ®Ó x¸c lËp c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. Nhµ n−íc t«n träng vµ b¶o hé c¸c quyÒn ®ã. 5 2. Trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, c¸c bªn hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng bªn nµo ®−îc thùc hiÖn hµnh vi ¸p ®Æt, c−ìng Ðp, ®e do¹, ng¨n c¶n bªn nµo. §iÒu 12. Nguyªn t¾c ¸p dông thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, c¸c bªn ®−îc coi lµ mÆc nhiªn ¸p dông thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ® ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn ®ã mµ c¸c bªn ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 13. Nguyªn t¾c ¸p dông tËp qu¸n trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i Tr−êng hîp ph¸p luËt kh«ng cã quy ®Þnh, c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn vµ kh«ng cã thãi quen ® ®−îc thiÕt lËp gi÷a c¸c bªn th× ¸p dông tËp qu¸n th−¬ng m¹i nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c quy ®Þnh trong LuËt nµy vµ trong Bé luËt d©n sù. §iÒu 14. Nguyªn t¾c b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi tiªu dïng 1. Th−¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i cã nghÜa vô th«ng tin ®Çy ®ñ, trung thùc cho ng−êi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ m×nh kinh doanh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin ®ã. 2. Th−¬ng nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng, tÝnh hîp ph¸p cña hµng ho¸, dÞch vô mµ m×nh kinh doanh. §iÒu 15. Nguyªn t¾c thõa nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i Trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ®−îc thõa nhËn cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng v¨n b¶n. Môc 3 th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam §iÒu 16. Th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam 1. Th−¬ng nh©n n−íc ngoµi lµ th−¬ng nh©n ®−îc thµnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt n−íc ngoµi hoÆc ®−îc ph¸p luËt n−íc ngoµi c«ng nhËn. 2. Th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ®−îc ®Æt V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam; thµnh lËp t¹i ViÖt Nam doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi theo c¸c h×nh thøc do ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh. 3. V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh cña m×nh t¹i ViÖt Nam. 4. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ®−îc th−¬ng nh©n n−íc ngoµi 6 thµnh lËp t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn th× ®−îc coi lµ th−¬ng nh©n ViÖt Nam. §iÒu 17. QuyÒn cña V¨n phßng ®¹i diÖn 1. Ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých, ph¹m vi vµ thêi h¹n ®−îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp thµnh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn. 2. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph−¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn. 3. TuyÓn dông lao ®éng lµ ng−êi ViÖt Nam, ng−êi n−íc ngoµi ®Ó lµm viÖc t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 4. Më tµi kho¶n b»ng ngo¹i tÖ, b»ng ®ång ViÖt Nam cã gèc ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ chØ ®−îc sö dông tµi kho¶n nµy vµo ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn. 5. Cã con dÊu mang tªn V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 6. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 18. NghÜa vô cña V¨n phßng ®¹i diÖn 1. Kh«ng ®−îc thùc hiÖn ho¹t ®éng sinh lîi trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam. 2. ChØ ®−îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i trong ph¹m vi mµ LuËt nµy cho phÐp. 3. Kh«ng ®−îc giao kÕt hîp ®ång, söa ®æi, bæ sung hîp ®ång ® giao kÕt cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi, trõ tr−êng hîp Tr−ëng V¨n phßng ®¹i diÖn cã giÊy uû quyÒn hîp ph¸p cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi hoÆc c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3 vµ 4 §iÒu 17 cña LuËt nµy. 4. Nép thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 5. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 6. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 19. QuyÒn cña Chi nh¸nh 1. Thuª trô së, thuª, mua c¸c ph−¬ng tiÖn, vËt dông cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. 2. TuyÓn dông lao ®éng lµ ng−êi ViÖt Nam, ng−êi n−íc ngoµi ®Ó lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. Giao kÕt hîp ®ång t¹i ViÖt Nam phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng ®−îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp thµnh lËp Chi nh¸nh vµ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 4. Më tµi kho¶n b»ng ®ång ViÖt Nam, b»ng ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. 7 5. ChuyÓn lîi nhuËn ra n−íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 6. Cã con dÊu mang tªn Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 7. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i kh¸c phï hîp víi giÊy phÐp thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 8. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 20. NghÜa vô cña Chi nh¸nh 1. Thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; tr−êng hîp cÇn ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n th«ng dông kh¸c th× ph¶i ®−îc Bé Tµi chÝnh n−íc Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam chÊp thuËn. 2. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 21. QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. §iÒu 22. ThÈm quyÒn cho phÐp th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cho phÐp th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. 2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp cho th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ®Çu t− vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. Bé Th−¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; thµnh lËp Chi nh¸nh, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong tr−êng hîp th−¬ng nh©n ®ã chuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan trùc tiÕp ®Õn mua b¸n hµng hãa theo ph¸p luËt ViÖt Nam vµ phï hîp víi ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 4. Tr−êng hîp ph¸p luËt chuyªn ngµnh cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ thÈm quyÒn cña bé, c¬ quan ngang bé chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp cho th−¬ng nh©n n−íc ngoµi ho¹t ®éng th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt chuyªn ngµnh ®ã. §iÒu 23. ChÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cña th−¬ng nh©n n−íc ngoµi 1. Th−¬ng nh©n n−íc ngoµi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 8 a) HÕt thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp; b) Theo ®Ò nghÞ cña th−¬ng nh©n vµ ®−îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc cã thÈm quyÒn chÊp nhËn; c) Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc cã thÈm quyÒn do vi ph¹m ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña giÊy phÐp; d) Do th−¬ng nh©n bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n; ®) Khi th−¬ng nh©n n−íc ngoµi chÊm døt ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt n−íc ngoµi ®èi víi h×nh thøc V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh vµ tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi bªn ViÖt Nam; e) C¸c tr−êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tr−íc khi chÊm døt ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, th−¬ng nh©n n−íc ngoµi cã nghÜa vô thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô kh¸c víi Nhµ n−íc, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan t¹i ViÖt Nam. Ch−¬ng II mua b¸n hµng hãa Môc 1 c¸c quy ®Þnh chung ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa §iÒu 24. H×nh thøc hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ 1. Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ ®−îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®−îc x¸c lËp b»ng hµnh vi cô thÓ. 2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®−îc lËp thµnh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã. §iÒu 25. Hµng ho¸ cÊm kinh doanh, hµng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, hµng hãa kinh doanh cã ®iÒu kiÖn 1. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi cña tõng thêi kú vµ ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc hµng ho¸ cÊm kinh doanh, hµng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, hµng ho¸ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®−îc kinh doanh hµng hãa ®ã. 2. §èi víi hµng ho¸ h¹n chÕ kinh doanh, hµng ho¸ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn, viÖc mua b¸n chØ ®−îc thùc hiÖn khi hµng ho¸ vµ c¸c bªn mua b¸n hµng hãa ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 26. ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi hµng hãa l−u th«ng trong n−íc 1. Hµng hãa ®ang ®−îc l−u th«ng hîp ph¸p trong n−íc bÞ ¸p dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p buéc ph¶i thu håi, cÊm l−u th«ng, t¹m ngõng l−u th«ng, l−u th«ng cã ®iÒu kiÖn hoÆc ph¶i cã giÊy phÐp ®èi víi mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Hµng hãa ®ã lµ nguån gèc hoÆc ph−¬ng tiÖn l©y truyÒn c¸c lo¹i dÞch bÖnh; 9 b) Khi x¶y ra t×nh tr¹ng khÈn cÊp. 2. C¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, tr×nh tù, thñ tôc vµ thÈm quyÒn c«ng bè viÖc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi hµng hãa l−u th«ng trong n−íc ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 27. Mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ 1. Mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ ®−îc thùc hiÖn d−íi c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu, nhËp khÈu, t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp vµ chuyÓn khÈu. 2. Mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång b»ng v¨n b¶n hoÆc b»ng h×nh thøc kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý t−¬ng ®−¬ng. §iÒu 28. XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ 1. XuÊt khÈu hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®−îc ®−a ra khái l nh thæ ViÖt Nam hoÆc ®−a vµo khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. NhËp khÈu hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®−îc ®−a vµo l nh thæ ViÖt Nam tõ n−íc ngoµi hoÆc tõ khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x héi cña tõng thêi kú vµ ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc hµng hãa cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu, danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo giÊy phÐp cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn vµ thñ tôc cÊp giÊy phÐp. §iÒu 29. T¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp hµng ho¸ 1. T¹m nhËp, t¸i xuÊt hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®−îc ®−a tõ n−íc ngoµi hoÆc tõ c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµo ViÖt Nam, cã lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ lµm thñ tôc xuÊt khÈu chÝnh hµng ho¸ ®ã ra khái ViÖt Nam. 2. T¹m xuÊt, t¸i nhËp hµng hãa lµ viÖc hµng ho¸ ®−îc ®−a ra n−íc ngoµi hoÆc ®−a vµo c¸c khu vùc ®Æc biÖt n»m trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc coi lµ khu vùc h¶i quan riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam vµ lµm thñ tôc nhËp khÈu l¹i chÝnh hµng ho¸ ®ã vµo ViÖt Nam. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng t¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp hµng hãa. §iÒu 30. ChuyÓn khÈu hµng ho¸ 1. ChuyÓn khÈu hµng hãa lµ viÖc mua hµng tõ mét n−íc, vïng l nh thæ ®Ó b¸n sang mét n−íc, vïng l nh thæ ngoµi l nh thæ ViÖt Nam mµ kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ kh«ng lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam. 2. ChuyÓn khÈu hµng hãa ®−îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) Hµng hãa ®−îc vËn chuyÓn th¼ng tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu 10 kh«ng qua cöa khÈu ViÖt Nam; b) Hµng hãa ®−îc vËn chuyÓn tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu cã qua cöa khÈu ViÖt Nam nh−ng kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ kh«ng lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam; c) Hµng hãa ®−îc vËn chuyÓn tõ n−íc xuÊt khÈu ®Õn n−íc nhËp khÈu cã qua cöa khÈu ViÖt Nam vµ ®−a vµo kho ngo¹i quan, khu vùc trung chuyÓn hµng ho¸ t¹i c¸c c¶ng ViÖt Nam, kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ kh«ng lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái ViÖt Nam. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng chuyÓn khÈu hµng hãa. §iÒu 31. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa quèc tÕ Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ c¸c lîi Ých quèc gia kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn, Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp ®èi víi ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa quèc tÕ. §iÒu 32. NhYn hµng hãa l−u th«ng trong n−íc vµ hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu 1. Nh n hµng ho¸ lµ b¶n viÕt, b¶n in, b¶n vÏ, b¶n chôp cña ch÷, h×nh vÏ, h×nh ¶nh ®−îc d¸n, in, ®Ýnh, ®óc, ch¹m, kh¾c trùc tiÕp trªn hµng ho¸, bao b× th−¬ng phÈm cña hµng ho¸ hoÆc trªn c¸c chÊt liÖu kh¸c ®−îc g¾n lªn hµng ho¸, bao b× th−¬ng phÈm cña hµng ho¸. 2. Hµng hãa l−u th«ng trong n−íc, hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã nh n hµng hãa, trõ mét sè tr−êng hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¸c néi dung cÇn ghi trªn nh n hµng hãa vµ viÖc ghi nh n hµng hãa ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 33. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ vµ quy t¾c xuÊt xø hµng hãa 1. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Hµng hãa ®−îc h−ëng −u ® i vÒ thuÕ hoÆc −u ® i kh¸c; b) Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ quy t¾c xuÊt xø hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. Môc 2 quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång mua b¸n hµng hãa §iÒu 34. Giao hµng vµ chøng tõ liªn quan ®Õn hµng hãa 1. Bªn b¸n ph¶i giao hµng, chøng tõ theo tháa thuËn trong hîp ®ång vÒ sè 11 l−îng, chÊt l−îng, c¸ch thøc ®ãng gãi, b¶o qu¶n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c trong hîp ®ång. 2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn cô thÓ, bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng vµ chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 35. §Þa ®iÓm giao hµng 1. Bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng ®óng ®Þa ®iÓm ® tho¶ thuËn. 2. Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ ®Þa ®iÓm giao hµng th× ®Þa ®iÓm giao hµng ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) Tr−êng hîp hµng ho¸ lµ vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai th× bªn b¸n ph¶i giao hµng t¹i n¬i cã hµng ho¸ ®ã; b) Tr−êng hîp trong hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn hµng ho¸ th× bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng cho ng−êi vËn chuyÓn ®Çu tiªn; c) Tr−êng hîp trong hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn hµng ho¸, nÕu vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, c¸c bªn biÕt ®−îc ®Þa ®iÓm kho chøa hµng, ®Þa ®iÓm xÕp hµng hoÆc n¬i s¶n xuÊt, chÕ t¹o hµng ho¸ th× bªn b¸n ph¶i giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm ®ã; d) Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c, bªn b¸n ph¶i giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm kinh doanh cña bªn b¸n, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th× ph¶i giao hµng t¹i n¬i c− tró cña bªn b¸n ®−îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång mua b¸n. §iÒu 36. Tr¸ch nhiÖm khi giao hµng cã liªn quan ®Õn ng−êi vËn chuyÓn 1. Tr−êng hîp hµng hãa ®−îc giao cho ng−êi vËn chuyÓn nh−ng kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh râ b»ng ký m hiÖu trªn hµng hãa, chøng tõ vËn chuyÓn hoÆc c¸ch thøc kh¸c th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ viÖc ® giao hµng cho ng−êi vËn chuyÓn vµ ph¶i x¸c ®Þnh râ tªn vµ c¸ch thøc nhËn biÕt hµng ho¸ ®−îc vËn chuyÓn. 2. Tr−êng hîp bªn b¸n cã nghÜa vô thu xÕp viÖc chuyªn chë hµng ho¸ th× bªn b¸n ph¶i ký kÕt c¸c hîp ®ång cÇn thiÕt ®Ó viÖc chuyªn chë ®−îc thùc hiÖn tíi ®Ých b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn chë thÝch hîp víi hoµn c¶nh cô thÓ vµ theo c¸c ®iÒu kiÖn th«ng th−êng ®èi víi ph−¬ng thøc chuyªn chë ®ã. 3. Tr−êng hîp bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, nÕu bªn mua cã yªu cÇu th× bªn b¸n ph¶i cung cÊp cho bªn mua nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn hµng ho¸ vµ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn mua mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ ®ã. §iÒu 37. Thêi h¹n giao hµng 1. Bªn b¸n ph¶i giao hµng vµo ®óng thêi ®iÓm giao hµng ® tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 2. Tr−êng hîp chØ cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao hµng mµ kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giao hµng cô thÓ th× bªn b¸n cã quyÒn giao hµng vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong thêi h¹n ®ã vµ ph¶i th«ng b¸o tr−íc cho bªn mua. 12 3. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n giao hµng th× bªn b¸n ph¶i giao hµng trong mét thêi h¹n hîp lý sau khi giao kÕt hîp ®ång. §iÒu 38. Giao hµng tr−íc thêi h¹n ®Y tháa thuËn Tr−êng hîp bªn b¸n giao hµng tr−íc thêi h¹n ® tháa thuËn th× bªn mua cã quyÒn nhËn hoÆc kh«ng nhËn hµng nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c. §iÒu 39. Hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång 1. Tr−êng hîp hîp ®ång kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ th× hµng ho¸ ®−îc coi lµ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång khi hµng ho¸ ®ã thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông th«ng th−êng cña c¸c hµng ho¸ cïng chñng lo¹i; b) Kh«ng phï hîp víi bÊt kú môc ®Ých cô thÓ nµo mµ bªn mua ® cho bªn b¸n biÕt hoÆc bªn b¸n ph¶i biÕt vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång; c) Kh«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng nh− chÊt l−îng cña mÉu hµng ho¸ mµ bªn b¸n ® giao cho bªn mua; d) Kh«ng ®−îc b¶o qu¶n, ®ãng gãi theo c¸ch thøc th«ng th−êng ®èi víi lo¹i hµng ho¸ ®ã hoÆc kh«ng theo c¸ch thøc thÝch hîp ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ trong tr−êng hîp kh«ng cã c¸ch thøc b¶o qu¶n th«ng th−êng. 2. Bªn mua cã quyÒn tõ chèi nhËn hµng nÕu hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 40. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång Trõ tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c, tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng hãa kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1. Bªn b¸n kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt nµo cña hµng ho¸ nÕu vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã; 2. Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, trong thêi h¹n khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú khiÕm khuyÕt nµo cña hµng ho¸ ® cã tr−íc thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro cho bªn mua, kÓ c¶ tr−êng hîp khiÕm khuyÕt ®ã ®−îc ph¸t hiÖn sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro; 3. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ khiÕm khuyÕt cña hµng hãa ph¸t sinh sau thêi ®iÓm chuyÓn rñi ro nÕu khiÕm khuyÕt ®ã do bªn b¸n vi ph¹m hîp ®ång. §iÒu 41. Kh¾c phôc trong tr−êng hîp giao thiÕu hµng, giao hµng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång 1. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång chØ quy ®Þnh thêi h¹n giao hµng vµ kh«ng x¸c ®Þnh thêi ®iÓm giao hµng cô thÓ mµ bªn b¸n giao hµng tr−íc khi hÕt thêi h¹n giao hµng vµ giao thiÕu hµng hoÆc giao hµng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång th× bªn b¸n vÉn cã thÓ giao phÇn hµng cßn thiÕu hoÆc thay thÕ hµng ho¸ cho phï hîp víi hîp ®ång hoÆc kh¾c phôc sù kh«ng phï hîp cña hµng ho¸ trong thêi h¹n cßn l¹i. 13 2. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ g©y bÊt lîi hoÆc lµm ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th× bªn mua cã quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã. §iÒu 42. Giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ 1. Tr−êng hîp cã tháa thuËn vÒ viÖc giao chøng tõ th× bªn b¸n cã nghÜa vô giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n, t¹i ®Þa ®iÓm vµ b»ng ph−¬ng thøc ® tháa thuËn. 2. Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ cho bªn mua th× bªn b¸n ph¶i giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ cho bªn mua trong thêi h¹n vµ t¹i ®Þa ®iÓm hîp lý ®Ó bªn mua cã thÓ nhËn hµng. 3. Tr−êng hîp bªn b¸n ® giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ tr−íc thêi h¹n tháa thuËn th× bªn b¸n vÉn cã thÓ kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña c¸c chøng tõ nµy trong thêi h¹n cßn l¹i. 4. Khi bªn b¸n thùc hiÖn viÖc kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy mµ g©y bÊt lîi hoÆc lµm ph¸t sinh chi phÝ bÊt hîp lý cho bªn mua th× bªn mua cã quyÒn yªu cÇu bªn b¸n kh¾c phôc bÊt lîi hoÆc chÞu chi phÝ ®ã. §iÒu 43. Giao thõa hµng 1. Tr−êng hîp bªn b¸n giao thõa hµng th× bªn mua cã quyÒn tõ chèi hoÆc chÊp nhËn sè hµng thõa ®ã. 2. Tr−êng hîp bªn mua chÊp nhËn sè hµng thõa th× ph¶i thanh to¸n theo gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c. §iÒu 44. KiÓm tra hµng ho¸ tr−íc khi giao hµng 1. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn ®Ó bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ tr−íc khi giao hµng th× bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m cho bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua cã ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh viÖc kiÓm tra. 2. Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua trong tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i kiÓm tra hµng hãa trong mét thêi gian ng¾n nhÊt mµ hoµn c¶nh thùc tÕ cho phÐp; tr−êng hîp hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn hµng hãa th× viÖc kiÓm tra hµng ho¸ cã thÓ ®−îc ho n l¹i cho tíi khi hµng ho¸ ®−îc chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm ®Õn. 3. Tr−êng hîp bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua kh«ng thùc hiÖn viÖc kiÓm tra hµng hãa tr−íc khi giao hµng theo tháa thuËn th× bªn b¸n cã quyÒn giao hµng theo hîp ®ång. 4. Bªn b¸n kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña hµng ho¸ mµ bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt nh−ng kh«ng th«ng b¸o cho bªn b¸n trong thêi h¹n hîp lý sau khi kiÓm tra hµng ho¸. 5. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña hµng ho¸ mµ bªn mua hoÆc ®¹i diÖn cña bªn mua ® kiÓm tra nÕu c¸c khiÕm khuyÕt cña hµng ho¸ kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®−îc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra b»ng biÖn ph¸p th«ng th−êng vµ bªn b¸n ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ c¸c khiÕm khuyÕt ®ã nh−ng kh«ng th«ng b¸o cho bªn mua. 14 §iÒu 45. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u ®èi víi hµng ho¸ Bªn b¸n ph¶i b¶o ®¶m: 1. QuyÒn së h÷u cña bªn mua ®èi víi hµng hãa ® b¸n kh«ng bÞ tranh chÊp bëi bªn thø ba; 2. Hµng hãa ®ã ph¶i hîp ph¸p; 3. ViÖc chuyÓn giao hµng ho¸ lµ hîp ph¸p. §iÒu 46. NghÜa vô b¶o ®¶m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi hµng ho¸ 1. Bªn b¸n kh«ng ®−îc b¸n hµng hãa vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. Bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong tr−êng hîp cã tranh chÊp liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi hµng hãa ® b¸n. 2. Tr−êng hîp bªn mua yªu cÇu bªn b¸n ph¶i tu©n theo b¶n vÏ kü thuËt, thiÕt kÕ, c«ng thøc hoÆc nh÷ng sè liÖu chi tiÕt do bªn mua cung cÊp th× bªn mua ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c khiÕu n¹i liªn quan ®Õn nh÷ng vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ph¸t sinh tõ viÖc bªn b¸n ® tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu cña bªn mua. §iÒu 47. Yªu cÇu th«ng b¸o 1. Bªn b¸n mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 46 cña LuËt nµy nÕu bªn b¸n kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn mua vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba ®èi víi hµng ho¸ ®−îc giao sau khi bªn b¸n ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i ®ã, trõ tr−êng hîp bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba. 2. Bªn mua mÊt quyÒn viÖn dÉn quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 vµ kho¶n 1 §iÒu 46 cña LuËt nµy nÕu bªn mua kh«ng th«ng b¸o ngay cho bªn b¸n vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba ®èi víi hµng ho¸ ®−îc giao sau khi bªn mua ® biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i ®ã, trõ tr−êng hîp bªn b¸n biÕt hoÆc ph¶i biÕt vÒ khiÕu n¹i cña bªn thø ba. §iÒu 48. NghÜa vô cña bªn b¸n trong tr−êng hîp hµng hãa lµ ®èi t−îng cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù Tr−êng hîp hµng ho¸ ®−îc b¸n lµ ®èi t−îng cña biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù th× bªn b¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua vÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m vµ ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña bªn nhËn b¶o ®¶m vÒ viÖc b¸n hµng hãa ®ã. §iÒu 49. NghÜa vô b¶o hµnh hµng ho¸ 1. Tr−êng hîp hµng ho¸ mua b¸n cã b¶o hµnh th× bªn b¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh hµng ho¸ ®ã theo néi dung vµ thêi h¹n ® tháa thuËn. 2. Bªn b¸n ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh trong thêi gian ng¾n nhÊt mµ hoµn c¶nh thùc tÕ cho phÐp. 3. Bªn b¸n ph¶i chÞu c¸c chi phÝ vÒ viÖc b¶o hµnh, trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c. §iÒu 50. Thanh to¸n 1. Bªn mua cã nghÜa vô thanh to¸n tiÒn mua hµng vµ nhËn hµng theo tháa thuËn. 15 2. Bªn mua ph¶i tu©n thñ c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n, thùc hiÖn viÖc thanh to¸n theo tr×nh tù, thñ tôc ® tháa thuËn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Bªn mua vÉn ph¶i thanh to¸n tiÒn mua hµng trong tr−êng hîp hµng ho¸ mÊt m¸t, h− háng sau thêi ®iÓm rñi ro ®−îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua, trõ tr−êng hîp mÊt m¸t, h− háng do lçi cña bªn b¸n g©y ra. §iÒu 51. ViÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua hµng Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc ngõng thanh to¸n tiÒn mua hµng ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n lõa dèi th× cã quyÒn t¹m ngõng viÖc thanh to¸n; 2. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc hµng hãa ®ang lµ ®èi t−îng bÞ tranh chÊp th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi viÖc tranh chÊp ® ®−îc gi¶i quyÕt; 3. Bªn mua cã b»ng chøng vÒ viÖc bªn b¸n ® giao hµng kh«ng phï hîp víi hîp ®ång th× cã quyÒn t¹m ngõng thanh to¸n cho ®Õn khi bªn b¸n ® kh¾c phôc sù kh«ng phï hîp ®ã; 4. Tr−êng hîp t¹m ngõng thanh to¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy mµ b»ng chøng do bªn mua ®−a ra kh«ng x¸c thùc, g©y thiÖt h¹i cho bªn b¸n th× bªn mua ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i ®ã vµ chÞu c¸c chÕ tµi kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 52. X¸c ®Þnh gi¸ Tr−êng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ gi¸ hµng ho¸, kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vµ còng kh«ng cã bÊt kú chØ dÉn nµo kh¸c vÒ gi¸ th× gi¸ cña hµng ho¸ ®−îc x¸c ®Þnh theo gi¸ cña lo¹i hµng ho¸ ®ã trong c¸c ®iÒu kiÖn t−¬ng tù vÒ ph−¬ng thøc giao hµng, thêi ®iÓm mua b¸n hµng ho¸, thÞ tr−êng ®Þa lý, ph−¬ng thøc thanh to¸n vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn gi¸. §iÒu 53. X¸c ®Þnh gi¸ theo träng l−îng Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh theo träng l−îng cña hµng ho¸ th× träng l−îng ®ã lµ träng l−îng tÞnh. §iÒu 54. §Þa ®iÓm thanh to¸n Tr−êng hîp kh«ng cã tháa thuËn vÒ ®Þa ®iÓm thanh to¸n cô thÓ th× bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n t¹i mét trong c¸c ®Þa ®iÓm sau ®©y: 1. §Þa ®iÓm kinh doanh cña bªn b¸n ®−îc x¸c ®Þnh vµo thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång, nÕu kh«ng cã ®Þa ®iÓm kinh doanh th× t¹i n¬i c− tró cña bªn b¸n; 2. §Þa ®iÓm giao hµng hoÆc giao chøng tõ, nÕu viÖc thanh to¸n ®−îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc giao hµng hoÆc giao chøng tõ. §iÒu 55. Thêi h¹n thanh to¸n Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, thêi h¹n thanh to¸n ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 16 1. Bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n vµo thêi ®iÓm bªn b¸n giao hµng hoÆc giao chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸; 2. Bªn mua kh«ng cã nghÜa vô thanh to¸n cho ®Õn khi cã thÓ kiÓm tra xong hµng ho¸ trong tr−êng hîp cã tháa thuËn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt nµy. §iÒu 56. NhËn hµng Bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng theo tho¶ thuËn vµ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc hîp lý ®Ó gióp bªn b¸n giao hµng. §iÒu 57. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp cã ®Þa ®iÓm giao hµng x¸c ®Þnh Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu bªn b¸n cã nghÜa vô giao hµng cho bªn mua t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng hµng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua khi hµng ho¸ ® ®−îc giao cho bªn mua hoÆc ng−êi ®−îc bªn mua uû quyÒn ® nhËn hµng t¹i ®Þa ®iÓm ®ã, kÓ c¶ trong tr−êng hîp bªn b¸n ®−îc uû quyÒn gi÷ l¹i c¸c chøng tõ x¸c lËp quyÒn së h÷u ®èi víi hµng ho¸. §iÒu 58. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp kh«ng cã ®Þa ®iÓm giao hµng x¸c ®Þnh Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu hîp ®ång cã quy ®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ bªn b¸n kh«ng cã nghÜa vô giao hµng t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng hµng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua khi hµng ho¸ ® ®−îc giao cho ng−êi vËn chuyÓn ®Çu tiªn. §iÒu 59. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp giao hµng cho ng−êi nhËn hµng ®Ó giao mµ kh«ng ph¶i lµ ng−êi vËn chuyÓn Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, nÕu hµng ho¸ ®ang ®−îc ng−êi nhËn hµng ®Ó giao n¾m gi÷ mµ kh«ng ph¶i lµ ng−êi vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng hµng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1. Khi bªn mua nhËn ®−îc chøng tõ së h÷u hµng ho¸; 2. Khi ng−êi nhËn hµng ®Ó giao x¸c nhËn quyÒn chiÕm h÷u hµng ho¸ cña bªn mua. §iÒu 60. ChuyÓn rñi ro trong tr−êng hîp mua b¸n hµng ho¸ ®ang trªn ®−êng vËn chuyÓn Trõ tr−êng hîp cã tháa thuËn kh¸c, nÕu ®èi t−îng cña hîp ®ång lµ hµng ho¸ ®ang trªn ®−êng vËn chuyÓn th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng hµng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång. §iÒu 61. ChuyÓn rñi ro trong c¸c tr−êng hîp kh¸c Trõ tr−êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c, viÖc chuyÓn rñi ro trong c¸c tr−êng hîp kh¸c ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 17 1. Trong tr−êng hîp kh«ng ®−îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 57, 58, 59 vµ 60 cña LuËt nµy th× rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng hµng ho¸ ®−îc chuyÓn cho bªn mua, kÓ tõ thêi ®iÓm hµng hãa thuéc quyÒn ®Þnh ®o¹t cña bªn mua vµ bªn mua vi ph¹m hîp ®ång do kh«ng nhËn hµng; 2. Rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− háng hµng ho¸ kh«ng ®−îc chuyÓn cho bªn mua, nÕu hµng ho¸ kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh râ rµng b»ng ký m hiÖu, chøng tõ vËn t¶i, kh«ng ®−îc th«ng b¸o cho bªn mua hoÆc kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng bÊt kú c¸ch thøc nµo kh¸c. §iÒu 62. Thêi ®iÓm chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c hoÆc c¸c bªn cã tháa thuËn kh¸c, quyÒn së h÷u ®−îc chuyÓn tõ bªn b¸n sang bªn mua kÓ tõ thêi ®iÓm hµng hãa ®−îc chuyÓn giao. Môc 3 Mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa §iÒu 63. Mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa 1. Mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa lµ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, theo ®ã c¸c bªn tháa thuËn thùc hiÖn viÖc mua b¸n mét l−îng nhÊt ®Þnh cña mét lo¹i hµng hãa nhÊt ®Þnh qua Së giao dÞch hµng ho¸ theo nh÷ng tiªu chuÈn cña Së giao dÞch hµng ho¸ víi gi¸ ®−îc tháa thuËn t¹i thêi ®iÓm giao kÕt hîp ®ång vµ thêi gian giao hµng ®−îc x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm trong t−¬ng lai. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa. §iÒu 64. Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng ho¸ 1. Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng ho¸ bao gåm hîp ®ång kú h¹n vµ hîp ®ång quyÒn chän. 2. Hîp ®ång kú h¹n lµ tháa thuËn, theo ®ã bªn b¸n cam kÕt giao vµ bªn mua cam kÕt nhËn hµng ho¸ t¹i mét thêi ®iÓm trong t−¬ng lai theo hîp ®ång. 3. Hîp ®ång vÒ quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n lµ tháa thuËn, theo ®ã bªn mua quyÒn cã quyÒn ®−îc mua hoÆc ®−îc b¸n mét hµng hãa x¸c ®Þnh víi møc gi¸ ®Þnh tr−íc (gäi lµ gi¸ giao kÕt) vµ ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó mua quyÒn nµy (gäi lµ tiÒn mua quyÒn). Bªn mua quyÒn cã quyÒn chän thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc mua hoÆc b¸n hµng hãa ®ã. §iÒu 65. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång kú h¹n 1. Tr−êng hîp ng−êi b¸n thùc hiÖn viÖc giao hµng theo hîp ®ång th× bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng vµ thanh to¸n. 2. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn mua cã thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn vµ kh«ng nhËn hµng th× bªn mua ph¶i thanh to¸n cho bªn b¸n mét 18 kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång vµ gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch hµng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn. 3. Tr−êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn vÒ viÖc bªn b¸n cã thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn vµ kh«ng giao hµng th× bªn b¸n ph¶i thanh to¸n cho bªn mua mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch hµng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn vµ gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång. §iÒu 66. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång quyÒn chän 1. Bªn mua quyÒn chän mua hoÆc quyÒn chän b¸n ph¶i tr¶ tiÒn mua quyÒn chän ®Ó ®−îc trë thµnh bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n. Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho viÖc mua quyÒn chän do c¸c bªn tho¶ thuËn. 2. Bªn gi÷ quyÒn chän mua cã quyÒn mua nh−ng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i mua hµng ho¸ ® giao kÕt trong hîp ®ång. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn b¸n cã nghÜa vô ph¶i b¸n hµng ho¸ cho bªn gi÷ quyÒn chän mua. Tr−êng hîp bªn b¸n kh«ng cã hµng ho¸ ®Ó giao th× ph¶i thanh to¸n cho bªn gi÷ quyÒn chän mua mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång vµ gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch hµng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn. 3. Bªn gi÷ quyÒn chän b¸n cã quyÒn b¸n nh−ng kh«ng cã nghÜa vô ph¶i b¸n hµng ho¸ ® giao kÕt trong hîp ®ång. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän b¸n quyÕt ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång th× bªn mua cã nghÜa vô ph¶i mua hµng ho¸ cña bªn gi÷ quyÒn chän b¸n. Tr−êng hîp bªn mua kh«ng mua hµng th× ph¶i thanh to¸n cho bªn gi÷ quyÒn chän b¸n mét kho¶n tiÒn b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ tr−êng do Së giao dÞch hµng ho¸ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm hîp ®ång ®−îc thùc hiÖn vµ gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 4. Tr−êng hîp bªn gi÷ quyÒn chän mua hoÆc gi÷ quyÒn chän b¸n quyÕt ®Þnh kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång trong thêi h¹n hîp ®ång cã hiÖu lùc th× hîp ®ång ®−¬ng nhiªn hÕt hiÖu lùc. §iÒu 67. Së giao dÞch hµng ho¸ 1. Së giao dÞch hµng ho¸ cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y: a) Cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt - kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó giao dÞch mua b¸n hµng ho¸; b) §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch; c) Niªm yÕt c¸c møc gi¸ cô thÓ h×nh thµnh trªn thÞ tr−êng giao dÞch t¹i tõng thêi ®iÓm. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn thµnh lËp Së giao dÞch hµng hãa, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Së giao dÞch hµng hãa vµ viÖc phª chuÈn §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch hµng hãa. §iÒu 68. Hµng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch hµng hãa Danh môc hµng ho¸ giao dÞch t¹i Së giao dÞch hµng hãa do Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i quy ®Þnh. 19 §iÒu 69. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së Giao dÞch hµng ho¸ 1. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ chØ ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i Së Giao dÞch hµng ho¸ khi ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸. 2. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ chØ ®−îc phÐp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ vµ kh«ng ®−îc phÐp lµ mét bªn cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸. 3. Th−¬ng nh©n m«i giíi mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ cã nghÜa vô ®ãng tiÒn ký quü t¹i Së giao dÞch hµng ho¸ ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng m«i giíi mua b¸n hµng ho¸. Møc tiÒn ký quü do Së giao dÞch hµng ho¸ quy ®Þnh. §iÒu 70. C¸c hµnh vi bÞ cÊm ®èi víi th−¬ng nh©n m«i giíi hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ 1. L«i kÐo kh¸ch hµng ký kÕt hîp ®ång b»ng c¸ch høa båi th−êng toµn bé hoÆc mét phÇn thiÖt h¹i ph¸t sinh hoÆc b¶o ®¶m lîi nhuËn cho kh¸ch hµng. 2. Chµo hµng hoÆc m«i giíi mµ kh«ng cã hîp ®ång víi kh¸ch hµng. 3. Sö dông gi¸ gi¶ t¹o hoÆc c¸c biÖn ph¸p gian lËn kh¸c khi m«i giíi cho kh¸ch hµng. 4. Tõ chèi hoÆc tiÕn hµnh chËm trÔ mét c¸ch bÊt hîp lý viÖc m«i giíi hîp ®ång theo c¸c néi dung ® tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng. 5. C¸c hµnh vi bÞ cÊm kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 71 cña LuËt nµy. §iÒu 71. C¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng hãa 1. Nh©n viªn cña Së giao dÞch hµng ho¸ kh«ng ®−îc phÐp m«i giíi, mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸. 2. C¸c bªn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ qua Së giao dÞch hµng ho¸ kh«ng ®−îc thùc hiÖn c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Gian lËn, lõa dèi vÒ khèi l−îng hµng hãa trong c¸c hîp ®ång kú h¹n hoÆc hîp ®ång quyÒn chän ®−îc giao dÞch hoÆc cã thÓ ®−îc giao dÞch vµ gian lËn, lõa dèi vÒ gi¸ thùc tÕ cña lo¹i hµng ho¸ trong c¸c hîp ®ång kú h¹n hoÆc hîp ®ång quyÒn chän; b) §−a tin sai lÖch vÒ c¸c giao dÞch, thÞ tr−êng hoÆc gi¸ hµng ho¸ mua b¸n qua Së giao dÞch hµng hãa; c) Dïng c¸c biÖn ph¸p bÊt hîp ph¸p ®Ó g©y rèi lo¹n thÞ tr−êng hµng hãa t¹i Së giao dÞch hµng ho¸; d) C¸c hµnh vi bÞ cÊm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 20 §iÒu 72. Thùc hiÖn biÖn ph¸p qu¶n lý trong tr−êng hîp khÈn cÊp 1. Tr−êng hîp khÈn cÊp lµ tr−êng hîp x¶y ra hiÖn t−îng rèi lo¹n thÞ tr−êng hµng ho¸ lµm cho giao dÞch qua Së giao dÞch hµng hãa kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc chÝnh x¸c quan hÖ cung cÇu. 2. Trong tr−êng hîp khÈn cÊp, Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: a) T¹m ngõng viÖc giao dÞch qua Së giao dÞch hµng ho¸; b) H¹n chÕ c¸c giao dÞch ë mét khung gi¸ hoÆc mét sè l−îng hµng hãa nhÊt ®Þnh; c) Thay ®æi lÞch giao dÞch; d) Thay ®æi §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Së giao dÞch hµng ho¸; ®) C¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 73. QuyÒn ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa ë n−íc ngoµi Th−¬ng nh©n ViÖt Nam ®−îc quyÒn ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa qua Së giao dÞch hµng hãa ë n−íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch−¬ng III cung øng dÞch vô Môc 1 c¸c quy ®Þnh chung ®èi víi ho¹t ®éng cung øng dÞch vô §iÒu 74. H×nh thøc hîp ®ång dÞch vô 1. Hîp ®ång dÞch vô ®−îc thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, b»ng v¨n b¶n hoÆc ®−îc x¸c lËp b»ng hµnh vi cô thÓ. 2. §èi víi c¸c lo¹i hîp ®ång dÞch vô mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ®−îc lËp thµnh v¨n b¶n th× ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®ã. §iÒu 75. QuyÒn cung øng vµ sö dông dÞch vô cña th−¬ng nh©n 1. Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt hoÆc ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hßa x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c, th−¬ng nh©n cã c¸c quyÒn cung øng dÞch vô sau ®©y: a) Cung øng dÞch vô cho ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ ViÖt Nam; b) Cung øng dÞch vô cho ng−êi kh«ng c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ ViÖt Nam; c) Cung øng dÞch vô cho ng−êi c− tró t¹i ViÖt Nam sö dông trªn l nh thæ n−íc ngoµi;
- Xem thêm -