Tài liệu Luật sĩ quan

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Quèc héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc LuËt sè 16/1999/QH10 Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ X, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 18 th¸ng 11 ®Õn ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999) LuËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam §Ó x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam v÷ng m¹nh, lµm nßng cèt x©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i; b¶o ®¶m hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao; gãp phÇn x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ sÜ quan) lµ c¸n bé cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù, ®îc Nhµ níc phong qu©n hµm cÊp Uý, cÊp T¸, cÊp Tíng. Qu©n phôc, cÊp hiÖu, phï hiÖu cña sÜ quan do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 2. VÞ trÝ, chøc n¨ng cña sÜ quan SÜ quan lµ lùc lîng nßng cèt cña qu©n ®éi vµ lµ thµnh phÇn chñ yÕu trong ®éi ngò c¸n bé qu©n ®éi, ®¶m nhiÖm c¸c chøc vô l·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c, b¶o ®¶m cho qu©n ®éi s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao. §iÒu 3. L·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý sÜ quan §éi ngò sÜ quan ®Æt díi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi, trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù thèng lÜnh cña Chñ tÞch níc, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña ChÝnh phñ vµ sù chØ huy, qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé trëng Bé Quèc phßng. §iÒu 4. §iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan C«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é häc vÊn, søc kháe vµ tuæi ®êi; cã nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù th× cã thÓ ®îc tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan. §iÒu 5. Nguån bæ sung sÜ quan t¹i ngò 2 Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc tuyÓn chän bæ sung cho ®éi ngò sÜ quan t¹i ngò: 1. H¹ sÜ quan, binh sÜ tèt nghiÖp c¸c trêng ®µo t¹o sÜ quan hoÆc c¸c trêng ®¹i häc ngoµi qu©n ®éi; 2. H¹ sÜ quan, binh sÜ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chiÕn ®Êu; 3. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 4. C¸n bé, c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®îc ®iÒu ®éng vµo phôc vô trong qu©n ®éi ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 5. SÜ quan dù bÞ. §iÒu 6. QuyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan 1. SÜ quan cã quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; cã quyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 2. SÜ quan ®îc Nhµ níc b¶o ®¶m vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é u ®·i phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Æc thï qu©n sù. §iÒu 7. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ sau ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. Ng¹ch sÜ quan t¹i ngò lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng thêng trùc ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi hoÆc ®ang ®îc biÖt ph¸i. 2. SÜ quan biÖt ph¸i lµ sÜ quan t¹i ngò ®îc cö ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan, tæ chøc ngoµi qu©n ®éi. 3. Ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng dù bÞ ®éng viªn ®îc ®¨ng ký, qu¶n lý, huÊn luyÖn ®Ó s½n sµng huy ®éng vµo phôc vô t¹i ngò. 4. SÜ quan dù bÞ h¹ng mét, sÜ quan dù bÞ h¹ng hai lµ sÜ quan thuéc ng¹ch dù bÞ, ®îc ph©n h¹ng theo h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét, dù bÞ h¹ng hai quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. 5. SÜ quan chØ huy, tham mu lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c t¸c chiÕn, huÊn luyÖn vµ x©y dùng lùc lîng vÒ qu©n sù. 6. SÜ quan chÝnh trÞ lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ. 7. SÜ quan hËu cÇn lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ vËt chÊt cho sinh ho¹t, huÊn luyÖn vµ t¸c chiÕn cña qu©n ®éi. 8. SÜ quan kü thuËt lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ kü thuËt vò khÝ, trang thiÕt bÞ. 9. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c trong c¸c ngµnh kh«ng thuéc c¸c nhãm ngµnh sÜ quan quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 5, 6, 7 vµ 8 §iÒu nµy. 10. Phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh trao cÊp bËc qu©n hµm cho ngêi trë thµnh sÜ quan. 11. Th¨ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh ®Ò b¹t sÜ quan lªn cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n. 12. Gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh h¹ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i cña sÜ quan xuèng cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n. 13. Tíc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh huû bá qu©n hµm sÜ quan cña qu©n nh©n. 3 14. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò lµ sÜ quan chuyÓn ra ngoµi qu©n ®éi. 15. ChuyÓn ng¹ch sÜ quan lµ chuyÓn sÜ quan tõ ng¹ch sÜ quan t¹i ngò sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ hoÆc ngîc l¹i. 16. ChuyÓn h¹ng sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn sÜ quan dù bÞ tõ h¹ng mét sang h¹ng hai. 17. Gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn ra khái ng¹ch sÜ quan dù bÞ. §iÒu 8. Ng¹ch sÜ quan SÜ quan chia thµnh hai ng¹ch: sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ. §iÒu 9. Nhãm ngµnh sÜ quan SÜ quan gåm c¸c nhãm ngµnh sau ®©y: 1. SÜ quan chØ huy, tham mu; 2. SÜ quan chÝnh trÞ; 3. SÜ quan hËu cÇn; 4. SÜ quan kü thuËt; 5. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c. §iÒu 10. HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan gåm ba cÊp, mêi hai bËc: 1. CÊp Uý cã bèn bËc: ThiÕu uý; Trung uý; Thîng uý; §¹i uý. 2. CÊp T¸ cã bèn bËc: ThiÕu t¸; Trung t¸; Thîng t¸; §¹i t¸. 3. CÊp Tíng cã bèn bËc: ThiÕu tíng, ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n; Trung tíng, Phã §« ®èc H¶i qu©n; Thîng tíng, §« ®èc H¶i qu©n; §¹i tíng. §iÒu 11. Chøc vô cña sÜ quan 1. Chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan gåm cã: Trung ®éi trëng; §¹i ®éi trëng; TiÓu ®oµn trëng; Trung ®oµn trëng, HuyÖn ®éi trëng; L÷ ®oµn trëng; S ®oµn trëng, TØnh ®éi trëng; 4 T lÖnh Qu©n ®oµn; T lÖnh Qu©n khu, T lÖnh Qu©n chñng; Chñ nhiÖm Tæng côc; Tæng Tham mu trëng, Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ; Bé trëng Bé Quèc phßng. 2. C¸c chøc vô thuéc Bé ®éi Biªn phßng, binh chñng, c¬ quan, nhµ trêng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c t¬ng ®¬ng víi c¸c chøc vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. §iÒu 12. Tiªu chuÈn cña sÜ quan 1. Tiªu chuÈn chung: a) Cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, tuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc vµ nh©n d©n, víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; cã tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng cao, s½n sµng chiÕn ®Êu, hy sinh, hoµn hµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao; b) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng; cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t; g¬ng mÉu chÊp hµnh ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc; ph¸t huy d©n chñ, gi÷ nghiªm kû luËt qu©n ®éi; t«n träng vµ ®oµn kÕt víi nh©n d©n, víi ®ång ®éi; ®îc quÇn chóng tÝn nhiÖm; c) Cã tr×nh ®é chÝnh trÞ, khoa häc qu©n sù vµ kh¶ n¨ng vËn dông s¸ng t¹ä chñ nghÜa M¸c - Lª nin, t tëng Hå ChÝ Minh, ®êng lèi, quan ®iÓm, chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vµo nhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n; cã kiÕn thøc vÒ v¨n ho¸, kinh tÕ, x· héi, ph¸p luËt vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c; cã n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao; tèt nghiÖp ch¬ng tr×nh ®µo t¹o theo quy ®Þnh ®èi víi tõng chøc vô; d) Cã lý lÞch râ rµng, tuæi ®êi vµ søc khoÎ phï hîp víi chøc vô, cÊp bËc qu©n hµm mµ sÜ quan ®¶m nhiÖm. 2. Tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi tõng chøc vô cña sÜ quan do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. §iÒu 13. Tuæi phôc vô cña sÜ quan H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Theo cÊp bËc qu©n hµm: CÊp Uý: t¹i ngò 44, dù bÞ h¹ng mét 46, dù bÞ h¹ng hai 48; ThiÕu t¸: t¹i ngò 46, dù bÞ h¹ng mét 49, dù bÞ h¹ng hai 52; Trung t¸: t¹i ngò 49, dù bÞ h¹ng mét 52, dù bÞ h¹ng hai 55; Thîng t¸: t¹i ngò 52, dù bÞ h¹ng mét 55, dù bÞ h¹ng hai 58; §¹i t¸: t¹i ngò 55, dù bÞ h¹ng mét 58, dù bÞ h¹ng hai 60; CÊp Tíng: t¹i ngò 60, dù bÞ h¹ng mét 63, dù bÞ h¹ng hai 65. 2. Theo chøc vô chØ huy ®¬n vÞ: Trung ®éi trëng 30; §¹i ®éi trëng 35; TiÓu ®oµn trëng 40; Trung ®oµn trëng 45; 5 L÷ ®oµn trëng 48; S ®oµn trëng 50; T lÖnh Qu©n ®oµn 55; T lÖnh Qu©n khu, T lÖnh Qu©n chñng 60. H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan gi÷ chøc vô l·nh ®¹o, chØ huy trong c¸c ®¬n vÞ kü thuËt, chuyªn m«n, qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ dù bÞ ®éng viªn cã thÓ cao h¬n h¹n tuæi cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy nhng kh«ng qu¸ 5 tuæi. 3. Khi qu©n ®éi cã nhu cÇu, sÜ quan cã ®ñ phÈm chÊt, n¨ng lùc, søc khoÎ vµ tù nguyÖn th× cã thÓ ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét; sÜ quan lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ gi¶ng d¹y ë nhµ trêng cã thÓ ®îc kÐo dµi ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai; trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®îc kÐo dµi trªn h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai. §iÒu 14. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ mäi c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan. Ch¬ng II Qu©n hµm, chøc vô sÜ quan §iÒu15. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô cña sÜ quan 1. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: Trung ®éi trëng Thîng uý; §¹i ®éi trëng §¹i uý; TiÓu ®oµn trëng ThiÕu t¸; Trung ®oµn trëng, HuyÖn ®éi trëng Trung t¸; L÷ ®oµn trëng Thîng t¸; S ®oµn trëng, TØnh ®éi trëng §¹i t¸; T lÖnh Qu©n ®oµn ThiÕu tíng; T lÖnh Qu©n khu, T lÖnh Qu©n chñng Trung tíng; Chñ nhiÖm Tæng côc Trung tíng; Tæng Tham mu trëng, Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ §¹i tíng; Bé trëng Bé Quèc phßng §¹i tíng. 2. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng ®¬ng víi chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 3. SÜ quan ë ®¬n vÞ cã nhiÖm vô ®Æc biÖt hoÆc ë lùc lîng qu©n sù tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh träng yÕu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng th× cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cao h¬n mét bËc so víi cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 16. §èi tîng ®îc phong qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc xÐt phong qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò: 6 1. Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan t¹i ngò ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý; trêng hîp tèt nghiÖp lo¹i giái hoÆc tèt nghiÖp lo¹i kh¸ mµ ®· tham gia chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc lµ Anh hïng Lùc lîng vò trang nh©n d©n, Anh hïng Lao ®éng th× ®îc phong qu©n hµm Trung uý; 2. H¹ sÜ quan, binh sÜ trong thêi chiÕn; qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò; c¸n bé, c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn vµo phôc vô t¹i ngò ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô cña sÜ quan th× ®îc phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¬ng xøng. §iÒu 17. Th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò 1. SÜ quan t¹i ngò ®îc th¨ng qu©n hµm khi cã ba ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) §ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh; b) CÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm; c) §ñ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò ®îc quy ®Þnh nh sau: ThiÕu uý lªn Trung uý 2 n¨m; Trung uý lªn Thîng uý 3 n¨m; Thîng uý lªn §¹i uý 3 n¨m; §¹i uý lªn ThiÕu t¸ 4 n¨m; ThiÕu t¸ lªn Trung t¸ 4 n¨m; Trung t¸ lªn Thîng t¸ 4 n¨m; Thîng t¸ lªn §¹i t¸ 4 n¨m; Th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n. Thêi gian sÜ quan häc tËp t¹i trêng ®îc tÝnh vµo thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. Trong thêi chiÕn, thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm cã thÓ ®îc rót ng¾n theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 3. SÜ quan lËp c«ng ®Æc biÖt xuÊt s¾c th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vît bËc. §iÒu 18. Th¨ng qu©n hµm sÜ quan tríc thêi h¹n SÜ quan ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm tríc thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Trong chiÕn ®Êu lËp chiÕn c«ng xuÊt s¾c hoÆc trong c«ng t¸c, nghiªn cøu khoa häc ®îc tÆng Hu©n ch¬ng; 2. Hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch, nhiÖm vô mµ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô mµ sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm tõ hai bËc trë lªn. §iÒu 19. KÐo dµi thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan 1. SÜ quan ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm mµ cha ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo, nhng kh«ng qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy; nÕu hÕt thêi h¹n ®ã vÉn kh«ng ®îc th¨ng qu©n hµm th× th«i phôc vô t¹i ngò. 7 2. Trong thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm, sÜ quan bÞ kû luËt c¶nh c¸o, gi¸ng chøc, c¸ch chøc hoÆc trong n¨m cuèi cña thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm, sÜ quan bÞ kû luËt khiÓn tr¸ch th× thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ph¶i kÐo dµi Ýt nhÊt mét n¨m. 3. SÜ quan bÞ kû luËt gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm, sau Ýt nhÊt mét n¨m kÓ tõ ngµy bÞ gi¸ng cÊp, nÕu tiÕn bé th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm. §iÒu 20. Møc th¨ng, gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan ViÖc th¨ng hoÆc gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan mçi lÇn chØ ®îc mét bËc; trêng hîp ®Æc biÖt míi th¨ng hoÆc gi¸ng nhiÒu bËc. §iÒu 21. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan 1. SÜ quan ®îc bæ nhiÖm chøc vô khi cã nhu cÇu biªn chÕ vµ ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®¶m nhiÖm. 2. ViÖc miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan ®îc thùc hiÖn trong c¸c trêng hîp sau ®©y : a) Khi thay ®æi tæ chøc mµ kh«ng cßn biªn chÕ chøc vô sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm; b) SÜ quan kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®¶m nhiÖm chøc vô hiÖn t¹i; c) SÜ quan hÕt h¹n tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy mµ kh«ng ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. 3. SÜ quan cã thÓ ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc chøc vô cã quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) T¨ng cêng cho nhiÖm vô ®Æc biÖt; b) Thay ®æi tæ chøc, biªn chÕ; c) §iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc, søc khoÎ cña sÜ quan. §iÒu 22. Quan hÖ cÊp bËc, chøc vô cña sÜ quan SÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n lµ cÊp trªn cña sÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n; trêng hîp sÜ quan cã chøc vô cao h¬n nhng cã cÊp bËc qu©n hµm b»ng hoÆc thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan thuéc quyÒn th× sÜ quan cã chøc vô cao h¬n lµ cÊp trªn. §iÒu 23. QuyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan trong trêng hîp khÈn cÊp Trêng hîp khÈn cÊp mµ sÜ quan thuéc quyÒn kh«ng chÊp hµnh mÖnh lÖnh cã thÓ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng th× sÜ quan cã chøc vô tõ Trung ®oµn trëng trë lªn ®îc quyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan ®ã vµ chØ ®Þnh ngêi thay thÕ t¹m thêi, ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay cÊp trªn trùc tiÕp. §iÒu 24. BiÖt ph¸i sÜ quan C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô quèc phßng, sÜ quan t¹i ngò ®îc biÖt ph¸i ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan, tæ chøc ngoµi qu©n ®éi, do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. §iÒu 25. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi sÜ quan 1. ThÈm quyÒn bæ nhiÖm chøc vô, phong, th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Chñ tÞch níc bæ nhiÖm Tæng tham mu trëng, Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ; phong, th¨ng qu©n hµm §¹i tíng, Thîng tíng, §« ®èc H¶i qu©n; 8 b) Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm Chñ nhiÖm Tæng côc, T lÖnh Qu©n khu, T lÖnh Qu©n chñng, T lÖnh Qu©n ®oµn vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng; phong, th¨ng qu©n hµm Trung tíng, Phã §« ®èc H¶i qu©n, ThiÕu tíng, ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n; c) ViÖc bæ nhiÖm c¸c chøc vô thuéc ngµnh KiÓm s¸t, Toµ ¸n, Thi hµnh ¸n trong qu©n ®éi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Bé trëng Bé Quèc phßng bæ nhiÖm c¸c chøc vô vµ phong, th¨ng c¸c cÊp bËc qu©n hµm cßn l¹i. 2. CÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, phong, th¨ng qu©n hµm ®Õn chøc vô, cÊp bËc nµo th× cã quyÒn quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò, n©ng l¬ng, ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i, miÔn nhiÖm, giao chøc vô thÊp h¬n, gi¸ng chøc, c¸ch chøc, tíc qu©n hµm, gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan, cho th«i phôc vô t¹i ngò, chuyÓn ng¹ch, chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ ®Õn chøc vô, cÊp bËc ®ã. Ch¬ng III NghÜa vô,tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan §iÒu 26. NghÜa vô cña sÜ quan SÜ quan cã nghÜa vô sau ®©y: 1. S½n sµng chiÕn ®Êu, hy sinh b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc, b¶o vÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; tham gia x©y dùng ®Êt níc, b¶o vÖ tµi s¶n vµ lîi Ých cña Nhµ níc, cña c¬ quan, tæ chøc; b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n; 2. Thêng xuyªn gi÷ g×n vµ trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, häc tËp, rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc, n¨ng lùc vÒ chÝnh trÞ, qu©n sù, v¨n ho¸, chuyªn m«n vµ thÓ lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô; 3. TuyÖt ®èi phôc tïng tæ chøc, phôc tïng chØ huy; nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖnh, ®iÒu lÖ, chÕ ®é, quy ®Þnh cña qu©n ®éi; gi÷ bÝ mËt qu©n sù, bÝ mËt quèc gia; 4. Thêng xuyªn ch¨m lo lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cña bé ®éi; 5. G¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc; t«n träng vµ g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. §iÒu 27. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan SÜ quan cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ cÊp trªn vÒ nh÷ng mÖnh lÖnh cña m×nh, vÒ viÖc chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn vµ viÖc thõa hµnh nhiÖm vô cña cÊp díi thuéc quyÒn; 2. L·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý, tæ chøc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô cña ®¬n vÞ theo chøc tr¸ch ®îc giao; b¶o ®¶m cho ®¬n vÞ chÊp hµnh triÖt ®Ó ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, ®iÒu lÖnh, ®iÒu lÖ, chÕ ®é, quy ®Þnh cña qu©n ®éi, s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô trong bÊt kú hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn nµo; 9 3. Khi nhËn mÖnh lÖnh cña ngêi chØ huy, nÕu sÜ quan cã c¨n cø cho lµ mÖnh lÖnh ®ã tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i b¸o c¸o ngay víi ngêi ra mÖnh lÖnh; trong trêng hîp vÉn ph¶i chÊp hµnh mÖnh lÖnh th× b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ngêi ra mÖnh lÖnh vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh mÖnh lÖnh ®ã. §iÒu 28. Nh÷ng viÖc sÜ quan kh«ng ®îc lµm SÜ quan kh«ng ®îc lµm nh÷ng viÖc tr¸i víi ph¸p luËt, kû luËt qu©n ®éi vµ nh÷ng viÖc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®îc lµm. §iÒu 29. NghÜa vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan biÖt ph¸i SÜ quan biÖt ph¸i cã nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi sau ®©y: 1. Thùc hiÖn nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi nh sÜ quan ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi; ®îc c¬ quan, tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sinh ho¹t; 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô do Bé Quèc phßng giao, lµm tham mu vÒ nhiÖm vô quèc phßng vµ chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan, tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i. §iÒu 30. §µo t¹o, båi dìng ®èi víi sÜ quan 1. SÜ quan ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ch¨m lo, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn tµi n¨ng. 2. SÜ quan ®îc ®µo t¹o, båi dìng t¹i c¸c trêng trong vµ ngoµi qu©n ®éi theo yªu cÇu c«ng t¸c. §iÒu 31. TiÒn l¬ng, phô cÊp, nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®èi víi sÜ quan t¹i ngò SÜ quan t¹i ngò ®îc hëng tiÒn l¬ng, phô cÊp, nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh sau: 1. ChÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp do ChÝnh phñ quy ®Þnh; b¶ng l¬ng cña sÜ quan c¨n cø vµo cÊp bËc qu©n hµm vµ chøc vô ®îc quy ®Þnh phï hîp víi tÝnh chÊt, nhiÖm vô cña qu©n ®éi; th©m niªn tÝnh theo møc l¬ng hiÖn hëng vµ thêi gian phôc vô t¹i ngò. SÜ quan ®îc hëng phô cÊp, trî cÊp nh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cã cïng ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ phô cÊp, trî cÊp cã tÝnh chÊt ®Æc thï qu©n sù; 2. §ñ tiªu chuÈn, ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm nhng ®· cã bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc ®· cã bËc qu©n hµm §¹i t¸ 4 n¨m trë lªn mµ cha ®îc th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng th× ®îc n©ng l¬ng theo chÕ ®é tiÒn l¬ng cña sÜ quan; 3. NÕu gi÷ nhiÒu chøc vô trong cïng mét thêi ®iÓm th× ®îc hëng quyÒn lîi cña chøc vô cao nhÊt; 4. Khi ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 21 cña LuËt nµy th× ®îc gi÷ nguyªn quyÒn lîi cña chøc vô cò; 5. Khi cã quyÕt ®Þnh miÔn nhiÖm chøc vô th× ®îc hëng c¸c quyÒn lîi theo c¬ng vÞ míi; 6. §îc b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 7. §îc b¶o ®¶m nhµ ë, ®¨ng ký hé khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 32. ChÕ ®é nghØ cña sÜ quan t¹i ngò 10 1. SÜ quan t¹i ngò ®îc nghØ nh÷ng ngµy lÔ theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ nghØ theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. 2. Khi cã lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé vµ trong thêi chiÕn, Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc ra lÖnh ®×nh chØ chÕ ®é nghØ cña sÜ quan; mäi sÜ quan ®ang nghØ ph¶i vÒ ngay ®¬n vÞ. §iÒu 33. Ch¨m sãc søc khoÎ sÜ quan t¹i ngò vµ gia ®×nh sÜ quan 1. SÜ quan t¹i ngò ®îc ch¨m sãc søc khoÎ; khi bÞ th¬ng, èm ®au ë xa c¸c c¬ së qu©n y hoÆc m¾c nh÷ng bÖnh mµ c¬ së qu©n y kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ th× ®îc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së d©n y, ®îc qu©n ®éi thanh to¸n viÖn phÝ. 2. Bè, mÑ, ngêi nu«i dìng hîp ph¸p cña chång vµ cña vî, vî hoÆc chång vµ con díi 18 tuæi cña sÜ quan t¹i ngò kh«ng cã chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ th× ®îc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 34. SÜ quan t¹i ngò chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc quèc phßng Khi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan, nÕu sÜ quan cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc c«ng chøc quèc phßng vµ ®îc hëng møc l¬ng kh«ng thÊp h¬n khi cßn lµ sÜ quan. §iÒu 35. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu; b) HÕt tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy; c) Do thay ®æi tæ chøc, biªn chÕ mµ kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc quèc phßng; d) §· qu¸ thêi h¹n kÐo dµi xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña LuËt nµy mµ vÉn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th¨ng qu©n hµm; ®) Kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi sÜ quan t¹i ngò. 2. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) NghØ hu; b) ChuyÓn ngµnh; c) Phôc viªn. 3. Khi th«i phôc vô t¹i ngò, nÕu ®ñ tiªu chuÈn vµ cha hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng 2 quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ. §iÒu 36. §iÒu kiÖn nghØ hu cña sÜ quan SÜ quan ®îc nghØ hu khi: 1. §ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh b¶o hiÓm x· héi cña Nhµ níc; 2. Trong trêng hîp cha ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, qu©n ®éi kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng chøc quèc phßng hoÆc kh«ng chuyÓn ngµnh ®îc, nÕu nam sÜ quan cã ®ñ 25 n¨m vµ n÷ sÜ quan cã ®ñ 20 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn th× ®îc nghØ hu. §iÒu 37. QuyÒn lîi cña sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1. SÜ quan nghØ hu ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) L¬ng hu tÝnh trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 31 cña LuËt nµy; 11 b) Sö dông qu©n phôc, qu©n hiÖu, cÊp hiÖu, phï hiÖu trong nh÷ng ngµy lÔ vµ nh÷ng cuéc héi häp, nh÷ng buæi giao lu truyÒn thèng cña qu©n ®éi; c) §îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i sÜ quan c tró hîp ph¸p ®¨ng ký hé khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ¨n sinh sèng; trêng hîp cha cã nhµ ë th× ®îc b¶o ®¶m nhµ ë hoÆc ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; d) Kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y. 2. SÜ quan chuyÓn ngµnh ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Nhµ níc b¶o ®¶m ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng sÜ quan chuyÓn ngµnh theo yªu cÇu cña tæ chøc; b) B¶o lu møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh trong thêi gian tèi thiÓu lµ 18 th¸ng; c) Khi nghØ hu ®îc hëng phô cÊp th©m niªn tÝnh theo thêi gian phôc vô t¹i ngò vµ cÊp bËc qu©n hµm t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh; trêng hîp møc l¬ng hiÖn hëng thÊp h¬n møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh th× ®îc lÊy møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh ®Ó tÝnh l¬ng hu; d) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. SÜ quan phôc viªn ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Trî cÊp t¹o viÖc lµm vµ trî cÊp phôc viªn mét lÇn; b) NÕu cã ®ñ 15 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn, khi èm ®au ®îc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¬ së qu©n y theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; c) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. 4. SÜ quan cã thêi gian trùc tiÕp chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc c«ng t¸c ë ®Þa bµn, ngµnh nghÒ cã tÝnh chÊt ®Æc thï th× ®îc quy ®æi thêi gian ®ã ®Ó tÝnh hëng quyÒn lîi khi th«i phôc vô t¹i ngò. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thùc hiÖn §iÒu nµy. Ch¬ng IV sÜ quan dù bÞ §iÒu 38. H¹ng ng¹ch sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ gåm cã sÜ quan dù bÞ h¹ng mét vµ sÜ quan dù bÞ h¹ng hai theo h¹n tuæi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. §iÒu 39. §èi tîng ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ Nh÷ng ngêi sau ®©y ph¶i ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ: 1. SÜ quan, c¸n bé lµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp khi th«i phôc vô t¹i ngò cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña sÜ quan dù bÞ; 2. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan khi th«i phôc vô t¹i ngò vµ h¹ sÜ quan dù bÞ ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ; 3. C¸n bé, c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn cã chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña qu©n ®éi, ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. §iÒu 40. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ vµ gäi sÜ quan dù bÞ phôc vô t¹i ngò C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ, Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc quyÒn: 12 1. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, sinh viªn vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ngoµi qu©n ®éi; 2. Gäi sÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Trong thêi b×nh, ®èi víi sÜ quan dù bÞ cha phôc vô t¹i ngò; thêi gian phôc vô t¹i ngò lµ 2 n¨m; b) Trong thêi chiÕn, khi cã lÖnh tæng ®éng viªn, ®éng viªn côc bé hoÆc khi cã nhu cÇu sÜ quan lµm nhiÖm vô chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ mµ cha ®Õn møc ®éng viªn côc bé. §iÒu 41. Bæ nhiÖm chøc vô, phong, th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ ViÖc bæ nhiÖm chøc vô, phong, th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý sÜ quan dù bÞ; 2. C¸n bé, c«ng chøc tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ th× c¨n cø vµo chøc vô ®îc bæ nhiÖm trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn, kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn vµ møc l¬ng ®ang hëng ®Ó xÐt phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ t¬ng xøng; 3. C¨n cø vµo nhu cÇu biªn chÕ, tiªu chuÈn chøc vô cña sÜ quan, kÕt qu¶ häc tËp qu©n sù vµ thµnh tÝch phôc vô quèc phßng, sÜ quan dù bÞ ®îc bæ nhiÖm chøc vô trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn vµ ®îc th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng víi chøc vô ®¶m nhiÖm; 4. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ dµi h¬n 2 n¨m so víi thêi h¹n cña mçi cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy; 5. SÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò th× c¨n cø vµo tiªu chuÈn, quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cña chøc vô ®îc bæ nhiÖm, cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ hiÖn t¹i vµ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®Ó xÐt th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng. §iÒu 42. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. §¨ng ký, chÞu sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn vµ c¬ quan qu©n sù ®Þa ph¬ng n¬i c tró hoÆc c«ng t¸c vµ ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn; 2. Tham gia c¸c líp huÊn luyÖn, tËp trung kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn, s½n sµng chiÕn ®Êu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 3. Hoµn thµnh chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc giao trong lùc lîng dù bÞ ®éng viªn; 4. Vµo phôc vô t¹i ngò theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 40 cña LuËt nµy. §iÒu 43. QuyÒn lîi cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã quyÒn lîi sau ®©y: 1. §îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn; trong thêi gian tËp trung huÊn luyÖn, kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn, kiÓm tra s½n sµng chiÕn ®Êu ®îc hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp, ®îc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ ®îc hëng c¸c chÕ ®é kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh; ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých; 2. SÜ quan dù bÞ ®îc gäi vµo phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh, khi hÕt thêi h¹n ®îc trë vÒ c¬ quan hoÆc ®Þa ph¬ng tríc khi nhËp ngò vµ tiÕp tôc phôc vô trong 13 ng¹ch dù bÞ; trêng hîp qu©n ®éi cã nhu cÇu, sÜ quan cã ®ñ tiªu chuÈn th× ®îc chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan t¹i ngò. §iÒu 44. ChuyÓn h¹ng, gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ 1. SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang sÜ quan dù bÞ h¹ng hai. 2. SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai hoÆc kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn th× gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ. ViÖc chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Ch¬ng V qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan §iÒu 45. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan quan; Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan bao gåm: 1. Ban hµnh vµ híng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ sÜ 2. LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng ®éi ngò sÜ quan; 3. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o, båi dìng, qu¶n lý, bè trÝ, sö dông sÜ quan; chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ®éi ngò sÜ quan; 4. ChØ ®¹o, tæ chøc viÖc thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o, khen thëng, xö lý vi ph¹m ®èi víi sÜ quan vµ viÖc thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 46. Tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. 2. Bé Quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan; chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Quèc phßng thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan; ®µo t¹o, cung cÊp cho qu©n ®éi nh÷ng c¸n bé phï hîp víi yªu cÇu qu©n sù; u tiªn tiÕp nhËn, bè trÝ viÖc lµm cho sÜ quan ®· hoµn thµnh nhiÖm vô trong qu©n ®éi, cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn ngµnh theo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ; b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi sÜ quan t¹i ngò, sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò vµ gia ®×nh sÜ quan. §iÒu 47 Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm: 1. Gi¸o dôc híng nghiÖp, t¹o nguån ®µo t¹o sÜ quan trong thanh niªn; 2. ¦u tiªn tiÕp nhËn, bè trÝ viÖc lµm ®èi víi sÜ quan chuyÓn ngµnh, phôc viªn; 3. §¨ng ký, qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sÜ quan dù bÞ hoµn thµnh nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 14 4. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi sÜ quan vµ gia ®×nh sÜ quan c tró hîp ph¸p t¹i ®Þa ph¬ng. Ch¬ng VI khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 48. Khen thëng SÜ quan cã thµnh tÝch trong chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu, c«ng t¸c; c¬ quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt nµy th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. §iÒu 49. Xö lý vi ph¹m 1. SÜ quan vi ph¹m kû luËt qu©n ®éi, ph¸p luËt cña Nhµ níc th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo §iÒu lÖnh qu¶n lý bé ®éi, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. SÜ quan t¹m thêi kh«ng ®îc mang qu©n hµm khi bÞ khëi tè, t¹m gi÷, t¹m giam; sÜ quan bÞ ph¹t tï th× ®¬ng nhiªn bÞ tíc qu©n hµm khi b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 3. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m LuËt nµy th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 50. HiÖu lùc thi hµnh LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2000. LuËt nµy thay thÕ LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1981 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1990. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi LuËt nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 51. Quy ®Þnh thi hµnh LuËt ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø 6 th«ng qua ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999. Chñ tÞch Quèc héi N«ng §øc M¹nh
- Xem thêm -