Tài liệu Luật quốc phòng

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Quèc héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam LuËt sè: 39/2005/QH11 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 7 (Tõ ngµy 05 th¸ng 5 ®Õn ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005) LuËt quèc phßng C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ quèc phßng. Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt nµy quy ®Þnh chÝnh s¸ch quèc phßng, nguyªn t¾c, néi dung c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng quèc phßng; ho¹t ®éng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n; nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan, tæ chøc, quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n vÒ quèc phßng. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông 1. LuËt nµy ¸p dông ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, c«ng d©n ViÖt Nam. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi c tró, ho¹t ®éng trªn l·nh thæ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm tu©n theo quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ quèc phßng. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. Quèc phßng lµ c«ng cuéc gi÷ níc b»ng søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n téc, trong ®ã søc m¹nh qu©n sù lµ ®Æc trng, lùc lîng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt. 2. NÒn quèc phßng toµn d©n lµ søc m¹nh quèc phßng cña ®Êt níc ®îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng nh©n lùc, vËt lùc, tinh thÇn mang tÝnh chÊt toµn d©n, toµn diÖn, ®éc lËp, tù chñ, tù cêng. 3. TiÒm lùc quèc phßng lµ kh¶ n¨ng vÒ nh©n lùc, vËt lùc, tµi chÝnh cã thÓ huy ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng. 4. Khu vùc phßng thñ lµ khu vùc ®îc tæ chøc vÒ quèc phßng, an ninh theo ®Þa giíi hµnh chÝnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh n»m trong hÖ thèng phßng thñ chung cña c¶ níc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng, b¶o vÖ Tæ quèc. 5. T×nh tr¹ng chiÕn tranh lµ tr¹ng th¸i x· héi ®Æc biÖt cña ®Êt níc ®îc tuyªn bè trong thêi gian tõ khi níc nhµ bÞ x©m lîc cho tíi khi hµnh ®éng x©m lîc ®ã ®îc chÊm døt trªn thùc tÕ. 2 6. Tæng ®éng viªn lµ biÖn ph¸p huy ®éng mäi nguån lùc cña ®Êt níc ®Ó chèng chiÕn tranh x©m lîc. 7. §éng viªn côc bé lµ biÖn ph¸p huy ®éng mäi nguån lùc cña mét hoÆc mét sè ®Þa ph¬ng ®Ó phôc vô nhiÖm vô quèc phßng. 8. T×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng lµ tr¹ng th¸i x· héi cña ®Êt níc khi cã nguy c¬ trùc tiÕp bÞ x©m lîc hoÆc ®· x¶y ra hµnh ®éng vò trang x©m lîc hoÆc b¹o lo¹n, nhng cha ®Õn møc tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh. 9. ThiÕt qu©n luËt lµ biÖn ph¸p qu¶n lý nhµ níc ®Æc biÖt cã thêi h¹n do qu©n ®éi thùc hiÖn. 10. Giíi nghiªm lµ biÖn ph¸p cÊm ngêi, ph¬ng tiÖn ®i l¹i vµ ho¹t ®éng vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh t¹i nh÷ng khu vùc nhÊt ®Þnh, trõ trêng hîp ®îc phÐp theo quy ®Þnh cña ngêi cã thÈm quyÒn tæ chøc thùc hiÖn lÖnh giíi nghiªm. §iÒu 4. ChÝnh s¸ch quèc phßng 1. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cñng cè vµ t¨ng cêng quèc phßng ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc. 2. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thùc hiÖn chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ quèc gia bao gåm ®Êt liÒn, ®¶o, quÇn ®¶o, vïng biÓn, lßng ®Êt vµ vïng trêi; sö dông c¸c biÖn ph¸p chÝnh ®¸ng, thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn, ®Èy lïi, ®¸nh b¹i mäi ©m mu vµ hµnh ®éng x©m lîc b»ng bÊt kú h×nh thøc nµo. 3. Nhµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thùc hiÖn ®èi ngo¹i quèc phßng phï hîp víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, réng më, ®a ph¬ng hãa, ®a d¹ng hãa c¸c quan hÖ quèc tÕ, s½n sµng lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n íc trong céng ®ång quèc tÕ, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn, chèng chiÕn tranh díi mäi h×nh thøc; më réng hîp t¸c vÒ quèc phßng víi c¸c níc l¸ng giÒng vµ trªn thÕ giíi trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, b×nh ®¼ng, cïng cã lîi, v× hßa b×nh, phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ cã liªn quan mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 4. Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ghi nhËn c«ng lao vµ khen thëng thÝch ®¸ng nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong sù nghiÖp cñng cè, t¨ng cêng quèc phßng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Mäi ©m mu vµ hµnh ®éng chèng l¹i ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc, chèng l¹i sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa ®Òu bÞ nghiªm trÞ theo ph¸p luËt. §iÒu 5. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng quèc phßng 1. Tu©n thñ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc. 2. Huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n téc vµ cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, trong ®ã lùc lîng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt. 3. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng; gi÷a t¨ng cêng quèc phßng víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 4. X©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, thÕ trËn quèc phßng toµn d©n g¾n víi thÕ trËn an ninh nh©n d©n. 5. KÕt hîp víi ho¹t ®éng an ninh vµ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. §iÒu 6. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n vÒ quèc phßng 1. B¶o vÖ Tæ quèc lµ nghÜa vô thiªng liªng vµ quyÒn cao quý cña c«ng d©n. 3 2. C«ng d©n ph¶i trung thµnh víi Tæ quèc, lµm nghÜa vô qu©n sù, ®îc gi¸o dôc vÒ quèc phßng vµ huÊn luyÖn qu©n sù; tham gia d©n qu©n tù vÖ, phßng thñ d©n sù; chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c biÖn ph¸p cña Nhµ níc vµ ngêi cã thÈm quyÒn khi ®Êt níc cã t×nh tr¹ng chiÕn tranh hoÆc t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. 3. C«ng d©n phôc vô trong lùc lîng vò trang nh©n d©n hoÆc ®îc huy ®éng lµm nhiÖm vô trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng nÕu bÞ th¬ng, tæn h¹i vÒ søc kháe, thiÖt h¹i vÒ tÝnh m¹ng th× b¶n th©n vµ gia ®×nh ®îc hëng chÕ ®é, chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 7. Trng mua, trng dông tµi s¶n hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc v× lý do quèc phßng Trong trêng hîp thËt cÇn thiÕt v× lý do quèc phßng, Nhµ níc trng mua, trng dông cã båi thêng tµi s¶n hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc theo thêi gi¸ thÞ trêng. ViÖc trng mua, trng dông ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 8. Néi dung x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n 1. X©y dùng chiÕn lîc b¶o vÖ Tæ quèc, kÕ ho¹ch phßng thñ ®Êt níc; x©y dùng thùc lùc vµ tiÒm lùc quèc phßng v÷ng m¹nh toµn diÖn; x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n vµ hÖ thèng chÝnh trÞ v÷ng m¹nh. 2. X©y dùng lùc lîng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt, v÷ng m¹nh toµn diÖn, cã søc chiÕn ®Êu cao; x©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i. 3. Thùc hiÖn gi¸o dôc quèc phßng trong c¬ quan, tæ chøc vµ ®èi víi c«ng d©n. 4. §Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cho nÒn quèc phßng toµn d©n; nghiªn cøu hoµn thiÖn chiÕn lîc vµ nghÖ thuËt qu©n sù ViÖt Nam; ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc phßng, khoa häc, c«ng nghÖ qu©n sù; huy ®éng tiÒm lùc khoa häc, c«ng nghÖ cña Nhµ níc vµ nh©n d©n phôc vô quèc phßng, ®ång thêi øng dông thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ qu©n sù phï hîp ®Ó x©y dùng ®Êt níc. 5. ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®éng viªn quèc phßng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt b¶o ®¶m thùc hµnh ®éng viªn quèc phßng trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh hoÆc trong t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng. Néi dung chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®éng viªn quèc phßng do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 6. X©y dùng khu vùc phßng thñ v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt; t¨ng cêng tiÒm lùc quèc phßng, an ninh ë ®Þa bµn träng ®iÓm, vïng d©n téc, miÒn nói, biªn giíi, h¶i ®¶o. 7. X©y dùng vµ b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n, c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi gia ®×nh cña ngêi phôc vô trong lùc lîng vò trang nh©n d©n. 8. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p phßng thñ d©n sù trong ph¹m vi c¶ níc. 9. Qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng, x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ Tæ quèc. §iÒu 9. X©y dùng khu vùc phßng thñ 1. T¹i tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ph¶i x©y dùng khu vùc phßng thñ trong hÖ thèng phßng thñ chung cña c¶ níc. 4 2. Néi dung x©y dùng khu vùc phßng thñ, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña khu vùc phßng thñ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 10. §éng viªn nÒn kinh tÕ quèc d©n cho quèc phßng 1. Quèc héi quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng, biÖn ph¸p ®éng viªn nÒn kinh tÕ quèc d©n cho quèc phßng. 2. ChÝnh phñ tæ chøc thùc hiÖn chuÈn bÞ vµ ®éng viªn nguån lùc vËt chÊt, tµi chÝnh, khoa häc, c«ng nghÖ, t¹o nguån dù tr÷ quèc gia phôc vô quèc phßng. 3. Bé Quèc phßng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ lËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu quèc phßng thêng xuyªn, nhu cÇu quèc phßng n¨m ®Çu chiÕn tranh vµ thêi chiÕn tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. §iÒu 11. KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng 1. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng phï hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ chiÕn lîc b¶o vÖ Tæ quèc trong tõng thêi kú. 2. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng, tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ khu vùc träng ®iÓm vÒ quèc phßng ph¶i ®îc Bé Quèc phßng vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ phèi hîp thÈm ®Þnh. 3. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, ®Çu t vµ nghiªn cøu øng dông khoa häc, c«ng nghÖ ph¶i tu©n thñ yªu cÇu cña Nhµ níc vÒ kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ víi b¶o ®¶m quèc phßng. 4. Bé Quèc phßng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ lËp kÕ ho¹ch vÒ kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi t¨ng cêng quèc phßng thêi b×nh vµ thêi chiÕn tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; tæ chøc, x©y dùng khu kinh tÕ - quèc phßng ®îc ChÝnh phñ giao; tæ chøc, qu¶n lý ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phôc vô quèc phßng vµ ®¬n vÞ qu©n ®éi ®îc giao lµm kinh tÕ kÕt hîp víi quèc phßng phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô cña Qu©n ®éi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II lùc lîng vò trang nh©n d©n §iÒu 12. Lùc lîng vò trang nh©n d©n 1. Lùc lîng vò trang nh©n d©n gåm Qu©n ®éi nh©n d©n, C«ng an nh©n d©n vµ D©n qu©n tù vÖ. 2. Lùc lîng vò trang nh©n d©n ph¶i tuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc vµ nh©n d©n, cã nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu, chiÕn ®Êu b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc, an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi, b¶o vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa vµ nh÷ng thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, cïng toµn d©n x©y dùng ®Êt níc. 3. Nghiªm cÊm viÖc thµnh lËp ®¬n vÞ vò trang tr¸i ph¸p luËt. §iÒu 13. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ sö dông lùc lîng vò trang nh©n d©n 1. Lùc lîng vò trang nh©n d©n ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù thèng lÜnh cña Chñ tÞch níc, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña ChÝnh phñ. 2. ViÖc sö dông lùc lîng vò trang nh©n d©n vµ ¸p dông biÖn ph¸p qu©n sù trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng ®îc thùc hiÖn theo lÖnh cña Chñ tÞch níc. 5 3. Trong trêng hîp cã th¶m häa do thiªn nhiªn hoÆc con ngêi g©y ra, dÞch bÖnh nguy hiÓm hoÆc t×nh h×nh ®e däa nghiªm träng ®Õn an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi th× viÖc ®iÒu ®éng, sö dông lùc lîng vò trang nh©n d©n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ t×nh tr¹ng khÈn cÊp. 4. Khi cha cã lÖnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, ngêi chØ huy ®¬n vÞ lùc lîng vò trang nh©n d©n kh«ng ®îc tù ý ®iÒu ®éng, sö dông ngêi, trang bÞ, vò khÝ cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng vò trang kh«ng cã trong kÕ ho¹ch huÊn luyÖn, diÔn tËp s½n sµng chiÕn ®Êu ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §iÒu 14. Qu©n ®éi nh©n d©n 1. Qu©n ®éi nh©n d©n lµ lùc lîng nßng cèt cña lùc lîng vò trang nh©n d©n trong thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng, bao gåm lùc lîng thêng trùc vµ lùc lîng dù bÞ ®éng viªn. Lùc lîng thêng trùc cña Qu©n ®éi nh©n d©n cã Bé ®éi chñ lùc vµ Bé ®éi ®Þa ph¬ng. Ngµy 22 th¸ng 12 hµng n¨m lµ ngµy truyÒn thèng cña Qu©n ®éi nh©n d©n, ngµy héi quèc phßng toµn d©n. 2. Tæ chøc, nhiÖm vô vµ chÕ ®é phôc vô cña Qu©n ®éi nh©n d©n do ph¸p luËt quy ®Þnh. §iÒu 15. D©n qu©n tù vÖ 1. D©n qu©n tù vÖ lµ lùc lîng vò trang quÇn chóng kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt, c«ng t¸c, cã nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu, chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu b¶o vÖ ®Þa ph¬ng, c¬ së; phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ Qu©n ®éi nh©n d©n, C«ng an nh©n d©n vµ c¸c lùc lîng kh¸c trªn ®Þa bµn tham gia x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, x©y dùng khu vùc phßng thñ, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi, b¶o vÖ §¶ng, chÝnh quyÒn, b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ níc, tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng, c¬ së. 2. Tæ chøc, nhiÖm vô vµ chÕ ®é phôc vô cña D©n qu©n tù vÖ do ph¸p luËt vÒ d©n qu©n tù vÖ quy ®Þnh. §iÒu 16. ChØ huy Qu©n ®éi nh©n d©n vµ D©n qu©n tù vÖ 1. Qu©n ®éi nh©n d©n vµ D©n qu©n tù vÖ cã hÖ thèng chØ huy ®îc tæ chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Bé trëng Bé Quèc phßng lµ ngêi chØ huy cao nhÊt trong Qu©n ®éi nh©n d©n vµ D©n qu©n tù vÖ. §iÒu 17. C«ng an nh©n d©n trong thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng 1. C«ng an nh©n d©n lµ lùc lîng nßng cèt trong thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Qu©n ®éi nh©n d©n vµ D©n qu©n tù vÖ thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng. 2. ViÖc phèi hîp gi÷a C«ng an nh©n d©n víi Qu©n ®éi nh©n d©n vµ D©n qu©n tù vÖ trong thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 18. B¶o ®¶m ho¹t ®éng cña lùc lîng vò trang nh©n d©n Nhµ níc b¶o ®¶m nhu cÇu tµi chÝnh, hËu cÇn, vò khÝ, trang bÞ kü thuËt, ph¬ng tiÖn, ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®·i ngé phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Æc thï cña lùc lîng vò trang nh©n d©n trong thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng. Ch¬ng III gi¸o dôc quèc phßng 6 §iÒu 19. Ph¹m vi, ®èi tîng gi¸o dôc quèc phßng 1. Gi¸o dôc quèc phßng ®îc thùc hiÖn trong ph¹m vi c¶ níc víi néi dung, h×nh thøc, ph¬ng ph¸p phï hîp cho tõng ®èi tîng. 2. Gi¸o dôc quèc phßng lµ m«n häc chÝnh khãa trong nhµ trêng tõ trung häc phæ th«ng trë lªn. KiÕn thøc quèc phßng lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn b¾t buéc ®èi víi ngêi gi÷ chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý trong c¬ quan, tæ chøc. §èi tîng, tiªu chuÈn cô thÓ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 20. Néi dung gi¸o dôc quèc phßng 1. Gi¸o dôc quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n vÒ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa; yªu cÇu nhiÖm vô quèc phßng, an ninh; truyÒn thèng ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m cña d©n téc; båi dìng lßng yªu níc, yªu chñ nghÜa x· héi, ý thøc c¶nh gi¸c tríc ©m mu, thñ ®o¹n cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch chèng ph¸ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa vµ Nhµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 2. Gi¸o dôc, båi dìng kiÕn thøc quèc phßng vµ kü n¨ng qu©n sù cÇn thiÕt; rÌn luyÖn thÓ lùc ®Ó c«ng d©n s½n sµng lµm nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc. 3. Båi dìng cho c¸n bé, c«ng chøc vµ ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®êng lèi qu©n sù vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng. §iÒu 21. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn gi¸o dôc quèc phßng 1. Bé Quèc phßng chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o x©y dùng néi dung, ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quèc phßng phï hîp víi tõng ®èi tîng, cÊp häc; chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn gi¸o dôc quèc phßng trong ph¹m vi c¶ níc. 2. C¬ quan, tæ chøc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn néi dung, ch¬ng tr×nh gi¸o dôc quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Nhµ níc khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ gia ®×nh ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc gi¸o dôc híng nghiÖp vµ gi¸o dôc ®¹i chóng vÒ quèc phßng. 4. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch b¶o ®¶m ®èi víi gi¸o dôc quèc phßng do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Ch¬ng IV C«ng nghiÖp quèc phßng §iÒu 22. VÞ trÝ, nhiÖm vô c«ng nghiÖp quèc phßng C«ng nghiÖp quèc phßng lµ bé phËn cña c«ng nghiÖp quèc gia cã nhiÖm vô nghiªn cøu ph¸t triÓn, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, b¶o dìng, söa ch÷a, c¶i tiÕn, hiÖn ®¹i ho¸ vò khÝ, trang bÞ kü thuËt, thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c phôc vô quèc phßng. §iÒu 23. X©y dùng c«ng nghiÖp quèc phßng 1. Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho nghiªn cøu x©y dùng, hiÖn ®¹i hãa vµ thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc phßng, ®¸p øng nhu cÇu t¨ng cêng tiÒm lùc quèc phßng, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chiÕn ®Êu cña lùc lîng vò trang nh©n d©n. 7 2. Nhµ níc duy tr× thêng xuyªn vµ tõng bíc t¨ng cêng n¨ng lùc c«ng nghiÖp quèc phßng b»ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®ång bé, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô quèc phßng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. 3. ViÖc thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ c«ng nghiÖp quèc phßng theo nhu cÇu trang bÞ cña lùc lîng vò trang nh©n d©n ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c ®éc lËp, tù chñ, b×nh ®¼ng, cïng cã lîi, tuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt qu©n sù vµ bÝ mËt nhµ níc. §iÒu 24. C¬ së c«ng nghiÖp quèc phßng 1. C¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®îc Nhµ níc ®Çu t x©y dùng n¨ng lùc s¶n xuÊt phôc vô quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®éng viªn c«ng nghiÖp. 2. C¬ së nghiªn cøu, s¶n xuÊt, söa ch÷a vò khÝ, trang bÞ kü thuËt qu©n sù do Bé Quèc phßng trùc tiÕp qu¶n lý. §iÒu 25. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng nghiÖp quèc phßng 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý c«ng nghiÖp quèc phßng bao gåm quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc phßng. 2. Bé Quèc phßng thùc hiÖn qu¶n lý viÖc s¶n xuÊt, khai th¸c c¸c s¶n phÈm quèc phßng; trùc tiÕp qu¶n lý c¸c c¬ së c«ng nghiÖp quèc phßng; thùc hiÖn ®Æt hµng phôc vô quèc phßng. 3. Bé C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi Bé Quèc phßng vµ c¸c bé, ngµnh cã liªn quan tæ chøc, qu¶n lý, chØ ®¹o vµ b¶o ®¶m cho c¸c c¬ së thuéc quyÒn ®îc giao s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô quèc phßng thùc hiÖn nhiÖm vô theo ®¬n ®Æt hµng cña Bé Quèc phßng. ViÖc phèi hîp gi÷a Bé C«ng nghiÖp vµ Bé Quèc phßng do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Ch¬ng V phßng thñ d©n sù §iÒu 26. VÞ trÝ phßng thñ d©n sù Phßng thñ d©n sù lµ bé phËn trong hÖ thèng phßng thñ quèc gia, gåm c¸c biÖn ph¸p chñ ®éng phßng, chèng chiÕn tranh hoÆc th¶m häa do thiªn nhiªn hoÆc con ngêi g©y ra, dÞch bÖnh nguy hiÓm; thùc hiÖn phßng, chèng, kh¾c phôc hËu qu¶ th¶m häa, b¶o vÖ nh©n d©n, b¶o vÖ ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu 27. C¸c biÖn ph¸p phßng thñ d©n sù 1. C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ho¹t ®éng cña c¬ quan, tæ chøc vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n bao gåm: a) Xö lý c¸c t×nh huèng khi cã t×nh tr¹ng chiÕn tranh hoÆc t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng; b) S¬ t¸n, ngôy trang; b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt, kho tµng, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu, c«ng tr×nh kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi; dù tr÷ l¬ng thùc, thùc phÈm, níc s¹ch, thuèc ch÷a bÖnh, c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ sinh häc; b¶o vÖ nguån níc, c¸c c«ng tr×nh, ®Þa h×nh cã gi¸ trÞ phßng thñ; c) Gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i trêng. 2. C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ nh©n d©n bao gåm: a) Híng dÉn, huÊn luyÖn, diÔn tËp cho nh©n d©n vµ c¸c lùc lîng t¹i chç vÒ biÖn ph¸p phßng thñ d©n sù; sö dông c¸c ph¬ng tiÖn phßng tr¸nh c¸ nh©n; thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¬ t¸n nh©n d©n ®Õn c¸c khu vùc an toµn hoÆc Ýt nguy hiÓm; 8 b) Tæ chøc phßng kh«ng nh©n d©n, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phßng tr¸nh; quy ®Þnh vÒ chiÕu s¸ng, ngôy trang, th«ng tin liªn l¹c vµ c¸c biÖn ph¸p phßng vÖ. 3. Tæ chøc lùc lîng t×m kiÕm, cøu hé, cøu n¹n; kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh, dÞch bÖnh nguy hiÓm hoÆc th¶m häa do thiªn nhiªn, con ngêi g©y ra. 4. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng vò khÝ huû diÖt hµng lo¹t, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹, chÊt ch¸y, chÊt næ. §iÒu 28. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c phßng thñ d©n sù 1. Phßng thñ d©n sù lµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n díi sù qu¶n lý thèng nhÊt cña ChÝnh phñ. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c phßng thñ d©n sù. C¬ quan qu©n sù ®Þa ph¬ng tham mu cho Uû ban nh©n d©n cïng cÊp trong c«ng t¸c phßng thñ d©n sù theo chØ ®¹o cña Bé Quèc phßng. 2. Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trùc tiÕp chØ huy, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng thñ d©n sù ë ®Þa ph¬ng; chñ ®éng huy ®éng lùc lîng t¹i chç ®Ó xö lý c¸c t×nh huèng vµ phèi hîp víi ®Þa ph¬ng cã liªn quan thùc hiÖn c«ng t¸c phßng thñ d©n sù t¹i ®Þa ph¬ng. 3. Tæ chøc, nhiÖm vô, c¬ chÕ b¶o ®¶m ®Çu t x©y dùng, tæ chøc huÊn luyÖn phßng thñ d©n sù do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Ch¬ng VI T×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng §iÒu 29. Tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh 1. Khi níc nhµ bÞ x©m lîc, Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh; giao cho Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®Æc biÖt. 2. Trong trêng hîp Quèc héi kh«ng thÓ häp ®îc, Uû ban thêng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh viÖc tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh vµ b¸o c¸o Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh t¹i kú häp gÇn nhÊt cña Quèc héi. 3. C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Quèc héi hoÆc cña Uû ban thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc c«ng bè quyÕt ®Þnh tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh. §iÒu 30. Tæng ®éng viªn, ®éng viªn côc bé 1. Khi quyÕt ®Þnh tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh hoÆc ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng th× Uû ban thêng vô Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé. 2. C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc ra lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé. 3. LÖnh tæng ®éng viªn ®îc ban bè c«ng khai trªn ph¹m vi c¶ níc; thùc hiÖn toµn bé kÕ ho¹ch ®éng viªn quèc phßng; ho¹t ®éng cña x· héi, nÒn kinh tÕ quèc d©n chuyÓn sang b¶o ®¶m cho nhiÖm vô chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu quèc phßng thêi chiÕn; Qu©n ®éi ®îc ®Æt trong tr¹ng th¸i s½n sµng chiÕn ®Êu do Bé trëng Bé Quèc phßng quy ®Þnh vµ ®îc bæ sung qu©n nh©n dù bÞ, ph¬ng tiÖn kü thuËt. 9 4. LÖnh ®éng viªn côc bé ®îc ban bè c«ng khai ë mét hoÆc mét sè ®Þa ph¬ng vµ ®îc ¸p dông ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Ó thi hµnh kÕ ho¹ch ®éng viªn quèc phßng; ho¹t ®éng cña x· héi vµ nÒn kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng thuéc diÖn ®éng viªn ®îc chuyÓn sang b¶o ®¶m cho nhiÖm vô chiÕn ®Êu, s½n sµng chiÕn ®Êu vµ nhu cÇu quèc phßng; Qu©n ®éi ®îc ®Æt trong tr¹ng th¸i s½n sµng chiÕn ®Êu do Bé trëng Bé Quèc phßng quy ®Þnh; mét bé phËn lùc lîng thêng trùc cña Qu©n ®éi ®îc bæ sung qu©n nh©n dù bÞ, ph¬ng tiÖn kü thuËt. §iÒu 31. Ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng 1. Khi x¶y ra t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng, Uû ban thêng vô Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng trong c¶ níc hoÆc ë tõng ®Þa ph¬ng. 2. C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Uû ban thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc c«ng bè quyÕt ®Þnh ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng trong c¶ níc hoÆc ë tõng ®Þa ph¬ng; trong trêng hîp Uû ban thêng vô Quèc héi kh«ng thÓ häp ®îc, Chñ tÞch níc ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng trong c¶ níc hoÆc ë tõng ®Þa ph¬ng. §iÒu 32. ThiÕt qu©n luËt 1. Khi an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi ë mét hoÆc mét sè ®Þa ph¬ng bÞ x©m ph¹m nghiªm träng tíi møc chÝnh quyÒn ë ®ã kh«ng cßn kiÓm so¸t ®îc t×nh h×nh th× Chñ tÞch níc ra lÖnh thiÕt qu©n luËt theo ®Ò nghÞ cña ChÝnh phñ. 2. Trong lÖnh thiÕt qu©n luËt ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ ®Þa bµn thiÕt qu©n luËt, biÖn ph¸p vµ hiÖu lùc thi hµnh; quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô c«ng d©n, c¸c quy t¾c trËt tù x· héi cÇn thiÕt ë ®Þa ph¬ng thiÕt qu©n luËt vµ ®îc c«ng bè liªn tôc trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 3. Trong thêi gian thiÕt qu©n luËt, viÖc qu¶n lý nhµ níc t¹i ®Þa bµn thiÕt qu©n luËt ®îc giao cho Qu©n ®éi thùc hiÖn. Ngêi chØ huy ®¬n vÞ qu©n ®éi ®îc giao qu¶n lý ®Þa bµn thiÕt qu©n luËt cã quyÒn ra lÖnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn lÖnh thiÕt qu©n luËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ã. 4. C¨n cø vµo lÖnh cña Chñ tÞch níc vÒ thiÕt qu©n luËt, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn lÖnh thiÕt qu©n luËt, Bé trëng Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, chØ huy c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi ®îc giao thùc hiÖn nhiÖm vô t¹i ®Þa ph¬ng thiÕt qu©n luËt chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. ViÖc xÐt xö téi ph¹m x¶y ra ë ®Þa ph¬ng trong thêi gian thi hµnh lÖnh thiÕt qu©n luËt do Toµ ¸n qu©n sù ®¶m nhiÖm. 6. Theo ®Ò nghÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ, Chñ tÞch níc ra lÖnh b·i bá lÖnh thiÕt qu©n luËt khi t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi ë ®Þa bµn thiÕt qu©n luËt ®· æn ®Þnh. §iÒu 33. Giíi nghiªm 1. LÖnh giíi nghiªm ®îc ban bè trong trêng hîp t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi t¹i mét hoÆc mét sè ®Þa ph¬ng diÔn biÕn phøc t¹p ®e däa g©y mÊt æn ®Þnh nghiªm träng. 2. Trong lÖnh giíi nghiªm ph¶i x¸c ®Þnh râ khu vùc giíi nghiªm, thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc giíi nghiªm, nh÷ng quy ®Þnh mµ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n t¹i khu vùc giíi nghiªm ph¶i chÊp hµnh. 3. LÖnh giíi nghiªm chØ cã hiÖu lùc trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 24 giê. Trong thêi gian giíi nghiªm, ngoµi viÖc bÞ h¹n chÕ ®i l¹i, mäi quyÒn hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ. 10 4. ThÈm quyÒn ban bè lÖnh giíi nghiªm ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Thñ tíng ChÝnh phñ ban bè lÖnh giíi nghiªm t¹i mét hoÆc mét sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; b) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ban bè lÖnh giíi nghiªm t¹i mét hoÆc mét sè huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; c) Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ban bè lÖnh giíi nghiªm t¹i mét hoÆc mét sè x·, phêng, thÞ trÊn thuéc huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh. §iÒu 34. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng 1. QuyÕt ®Þnh ®éng viªn mäi lùc lîng vµ kh¶ n¨ng cña níc nhµ ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc. 2. QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p qu©n sù vµ ®iÒu ®éng lùc lîng vò trang nh©n d©n. 3. QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p nh»m gi÷ æn ®Þnh an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi phôc vô quèc phßng. 4. ChØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng t ph¸p, ngo¹i giao thêi chiÕn. 5. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®Æc biÖt kh¸c khi ®îc Quèc héi giao. §iÒu 35. QuyÒn h¹n cña Bé trëng Bé Quèc phßng trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh hoÆc quyÕt ®Þnh ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng, lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé, Bé trëng Bé Quèc phßng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh ®Æc biÖt ®Ó b¶o ®¶m cho nhiÖm vô chiÕn ®Êu t¹i khu vùc cã chiÕn sù. Ngêi ®øng ®Çu chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¬ quan, tæ chøc n¬i cã chiÕn sù ph¶i chÊp hµnh mÖnh lÖnh ®ã. §iÒu 36. B·i bá lÖnh tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng; lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé 1. Khi kh«ng cßn t×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng, Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh b·i bá t×nh tr¹ng chiÕn tranh, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng, viÖc tæng ®éng viªn, ®éng viªn côc bé. 2. C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Quèc héi hoÆc cña Uû ban Thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc ra lÖnh b·i bá lÖnh ®· c«ng bè. Ch¬ng VII b¶o §¶m quèc phßng §iÒu 37. B¶o ®¶m huy ®éng nguån nh©n lùc phôc vô quèc phßng 1. C«ng d©n ViÖt Nam lµ nguån nh©n lùc c¬ b¶n, chñ yÕu cña quèc phßng. 2. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch x©y dùng, båi dìng nguån nh©n lùc vÒ mäi mÆt b¶o ®¶m cho nhiÖm vô quèc phßng thêi b×nh vµ thêi chiÕn. §iÒu 38. B¶o ®¶m nguån lùc tµi chÝnh cho quèc phßng 1. Nhµ níc b¶o ®¶m ng©n s¸ch ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc. 11 2. C¸c tæ chøc kinh tÕ b¶o ®¶m kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Nhµ níc khuyÕn khÝch tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®ãng gãp tµi s¶n cho quèc phßng trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn, kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn. §iÒu 39. B¶o ®¶m tµi s¶n phôc vô quèc phßng 1. Tµi s¶n phôc vô quèc phßng lµ tµi s¶n cña Nhµ níc do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý vµ b¶o ®¶m. 2. Tµi s¶n phôc vô quèc phßng bao gåm: a) Vò khÝ, trang thiÕt bÞ, khÝ tµi vµ vËt chÊt phôc vô môc ®Ých quèc phßng; b) §Êt ®ai sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; c) Tµi s¶n do c¸c doanh nghiÖp quèc phßng qu¶n lý; d) Ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ, vËt chÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n do c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n t¹o ra ®îc Nhµ níc huy ®éng, dù tr÷ trong kÕ ho¹ch ®éng viªn quèc phßng; ®) V¨n b¶n, tµi liÖu gi¸o khoa vµ c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ quèc phßng, qu©n sù; e) Ph¬ng tiÖn kü thuËt ®îc huy ®éng, trng mua, trng dông phôc vô quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch x©y dùng dù tr÷ quèc gia ®Ó b¶o ®¶m cho quèc phßng. ViÖc qu¶n lý, sö dông dù tr÷ quèc gia b¶o ®¶m cho quèc phßng vµ c¸c môc ®Ých kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ dù tr÷ quèc gia. 4. Nghiªm cÊm mäi hµnh vi sö dông, chiÕm gi÷ tr¸i ph¸p luËt tµi s¶n phôc vô quèc phßng vµ dù tr÷ quèc gia b¶o ®¶m cho quèc phßng. §iÒu 40. B¶o ®¶m th«ng tin liªn l¹c, th«ng tin tuyªn truyÒn phôc vô quèc phßng 1. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch b¶o ®¶m th«ng tin liªn l¹c, th«ng tin tuyªn truyÒn phôc vô quèc phßng. 2. Bé Bu chÝnh - ViÔn th«ng, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Quèc phßng gióp ChÝnh phñ x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o ®¶m th«ng tin liªn l¹c, th«ng tin tuyªn truyÒn phôc vô quèc phßng trong thêi b×nh vµ thêi chiÕn. 3. Nghiªm cÊm viÖc tuyªn truyÒn, truyÒn dÉn nh÷ng th«ng tin, th«ng b¸o vÒ quèc phßng ngoµi nhiÖm vô ®îc giao. §iÒu 41. B¶o ®¶m y tÕ phôc vô quèc phßng 1. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch b¶o ®¶m y tÕ phôc vô quèc phßng. 2. Bé Y tÕ trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Quèc phßng gióp ChÝnh phñ x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o ®¶m y tÕ phôc vô quèc phßng trong thêi b×nh vµ thêi chiÕn. §iÒu 42. B¶o ®¶m c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù 1. Nhµ níc quy ho¹ch vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, khu qu©n sù trong ph¹m vi c¶ níc. 12 2. ViÖc qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh quèc phßng, khu qu©n sù thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 43. B¶o ®¶m giao th«ng phôc vô quèc phßng 1. Nhµ níc cã kÕ ho¹ch b¶o ®¶m giao th«ng phôc vô quèc phßng. 2. Bé Giao th«ng vËn t¶i trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Quèc phßng gióp ChÝnh phñ x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o ®¶m giao th«ng phôc vô quèc phßng trong thêi b×nh vµ thêi chiÕn; tæ chøc thùc hiÖn b¶o ®¶m giao th«ng phôc vô quèc phßng theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch¬ng VIII nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan, tæ chøc vÒ quèc phßng §iÒu 44. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng; nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ChÝnh phñ vÒ quèc phßng 1. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng bao gåm: a) X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cñng cè, t¨ng cêng nÒn quèc phßng toµn d©n, kÕ ho¹ch phßng thñ ®Êt níc, kÕ ho¹ch ®éng viªn quèc phßng; b) Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ quèc phßng; c) Tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng; thi hµnh lÖnh, quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc; d) Thùc hiÖn gi¸o dôc quèc phßng; tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ quèc phßng; ®) KiÓm tra, thanh tra vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng; e) Hîp t¸c quèc tÕ vÒ quèc phßng. 2. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng, thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt vÒ quèc phßng. §iÒu 45. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé Quèc phßng 1. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng trong ph¹m vi c¶ níc; gióp ChÝnh phñ x©y dùng dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh luËt, ph¸p lÖnh vÒ quèc phßng. 2. Chñ tr×, phèi hîp víi bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch nhµ níc vÒ quèc phßng tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; x©y dùng, qu¶n lý, chØ huy Qu©n ®éi nh©n d©n vµ D©n qu©n tù vÖ trong thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng. 3. Híng dÉn, thanh tra, kiÓm tra, s¬ kÕt, tæng kÕt viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c quèc phßng ë bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §iÒu 46. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vÒ quèc phßng 1. Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, phèi hîp víi Bé Quèc phßng thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng; ban hµnh hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 13 2. Tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch nhµ níc vÒ quèc phßng trong thêi b×nh vµ thêi chiÕn theo nhiÖm vô ®îc giao. 3. Thùc hiÖn viÖc kÕt hîp chÆt chÏ quèc phßng víi kinh tÕ, kinh tÕ víi quèc phßng trong x©y dùng vµ thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña ngµnh, lÜnh vùc ®îc giao phô tr¸ch. 4. Tham gia x©y dùng khu vùc phßng thñ theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña Bé Quèc phßng. 5. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c vÒ quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 47. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp vÒ quèc phßng 1. Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp ra nghÞ quyÕt vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hµnh ph¸p luËt vµ nhiÖm vô vÒ quèc phßng ë ®Þa ph¬ng; quyÕt ®Þnh thu, chi ng©n s¸ch b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng quèc phßng ë ®Þa ph¬ng; quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng, biÖn ph¸p nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng cña ®Þa ph¬ng ®Ó x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, x©y dùng khu vùc phßng thñ, x©y dùng tiÒm lùc quèc phßng ®¸p øng yªu cÇu thêi b×nh vµ thêi chiÕn. 2. C¨n cø vµo lÖnh cña Chñ tÞch níc, quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng, biÖn ph¸p chuyÓn ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng tõ thêi b×nh sang thêi chiÕn. 3. Gi¸m s¸t Uû ban nh©n d©n cïng cÊp vµ c¸c c¬ quan nhµ níc ë ®Þa ph¬ng trong viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ quèc phßng. 4. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c vÒ quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 48. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp vÒ quèc phßng 1. Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng t¹i ®Þa ph¬ng; ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm quyÒn ®Ó tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vÒ nhiÖm vô quèc phßng ë ®Þa ph¬ng. 2. ChØ ®¹o vµ tæ chøc x©y dùng khu vùc phßng thñ; x©y dùng lùc lîng vò trang ®Þa ph¬ng, tiÒm lùc quèc phßng; thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng; tuyÓn chän vµ gäi thanh niªn nhËp ngò, ®ãn tiÕp, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho qu©n nh©n xuÊt ngò. 3. Tæ chøc, x©y dùng lùc lîng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi bé ®éi ®Þa ph¬ng, lùc lîng dù bÞ ®éng viªn, d©n qu©n tù vÖ; x©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù; thi hµnh c¸c biÖn ph¸p phßng thñ d©n sù, chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi; chi viÖn vÒ hËu cÇn, tµi chÝnh cho lùc lîng vò trang nh©n d©n ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng lµm nhiÖm vô trong t×nh tr¹ng chiÕn tranh hoÆc t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. 4. Tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng quèc phßng ë ®Þa ph¬ng; chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n vÒ thu, chi ng©n s¸ch b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng quèc phßng ë ®Þa ph¬ng. 5. ChÊp hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c lÖnh, quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níc, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n cÊp trªn vÒ quèc phßng. 14 6. Phèi hîp víi MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh vÒ quèc phßng; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c tæ chøc ®ã thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô quèc phßng t¹i ®Þa ph¬ng. 7. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n vÒ quèc phßng cña cÊp m×nh, ®«n ®èc, kiÓm tra Uû ban nh©n d©n cÊp díi thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng ë ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 49. Tr¸ch nhiÖm cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn vÒ quèc phßng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ quèc phßng; gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ quèc phßng cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n. Ch¬ng IX ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 50. HiÖu lùc thi hµnh LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006. §iÒu 51. Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005. chñ tÞch quèc héi NguyÔn V¨n An
- Xem thêm -